KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET"

Transkript

1 Ks , 58 Blad 1(6) ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Inledning Kommunens kravverksamhet bedrivs i överensstämmelse med bestämmelserna i inkassolagen, lagen om betalningsföreläggande och handräckning samt med iakttagande av god inkassosed. Datainspektionen har i skriften "Tillämpning av inkassolagen, Allmänna råd" utvecklat sin syn på vad som är god inkassosed. Kravverksamhetens organisation Ansvaret för kommunens kravverksamhet åvilar ekonomikontoret. Arbetet med utskick av påminnelser, krav och övriga inkassoåtgärder sköts av personal på ekonomikontoret med nedanstående undantag. Va- och renhållningsavgifter faktureras inom ett verksamhetsspecifikt system med en egen separat kundreskontra. Av praktiska skäl handlägger därför va- och renhållningsverksamhetens kundtjänst kravåtgärder, fram till ansökan om betalningsföreläggande, inom sitt verksamhetsområde. Fastighetskontoret ansvarar för åtgärder vid obetalda hyror fram till ansökan om betalningsföreläggande med begäran om avhysning Efterbevakning/långtidsbevakning av fordringar samt utlandsinkasso överlåtes till inkassobyrå. Betalningsvillkor Betalning skall vara kommunen tillhanda senast en månad från fakturadatum, om ej annat överenskommits. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagens bestämmelser med Riksbankens diskonto + 8 %. Kravåtgärder Vid utebliven betalning utsändes betalningspåminnelse och inkassokrav och därefter ansöks om betalningsföreläggande. Betalningspåminnelse och inkassokrav kan ersättas av enbart ett kravbrev utformat enligt nedan. Övergång till denna senare variant kommer att ske kontinuerligt i samband med att möjligheten införs i ADB-systemen. För närvarande används den för va- och renhållningsavgifter.

2 Ks , 58 Blad 2(6) Variant 1: Betalningspåminnelse utsänds tidigast 7 veckodagar/5 bankdagar efter förfallodag. Inkassokrav utsänds tidigast 21 veckodagar efter förfallodag. Ansökan om betalningsföreläggande inlämnas tidigast 35 veckodagar efter förfallodag. Variant 2: Kravbrev utsänds tidigast 7 veckodagar/5 bankdagar efter förfallodag. Ansökan om betalningsföreläggande inlämnas tidigast 21 veckodagar efter förfallodag. Kravbrevet ersätter påminnelse och inkassokrav och är format enligt inkassolagens ( 5) bestämmelser om kravbrev. Till skillnad från ett normalt inkassokrav får kunden en respittid på 7 bankdagar för betalning av skulden innan inkassoavgiften behöver erläggas. Detta kravbrev innebär en kraftigare markering mot kunden än en påminnelse. Kommunen sparar arbetstid, materialkostnader och porto genom att endast en kravprodukt skickas ut. Sanktioner Kommunen kan tillämpa sanktioner för utebliven betalning av vissa tjänster. Vid utebliven betalning av vatten- och avloppsavgift kan vattentillförseln reduceras genom insättning av "strypbricka". Om sanitär olägenhet inte uppstår kan vattenleveransen stängas av helt. Dessa åtgärder sköts av personal på va-verket och dess kundtjänst. Meddelande om reducerad vattentillförsel utsänds tidigast 21 veckodagar efter förfallodag och kan verkställas efter ytterligare 14 veckodagar. Vid utebliven betalning av barnomsorgsavgift kan platsen sägas upp. Uppsägningen sköts av personal på barn- och utbildningsförvaltningen enligt regler antagna av barn- och utbildningsnämnden. Vid utebliven betalning av hyra kan hyresrätten förverkas enligt bestämmelser i hyreslagen. Åtgärden handläggs av personal på fastighetskontoret fram till begäran om betalningsföreläggande.

3 Ks , 58 Blad 3(6) Tidsplaner Betalningspåminnelse och inkassokrav/kravbrev framställs och utsänds minst en gång per vecka. Ansökan om betalningsföreläggande insänds tidigast efter den minsta tidsfrist som framgår ovan och efter att nödvändiga kontroller genomförts samt att eventuellt vidtagna sanktioner inte givit resultat. Ersättning för kravåtgärder Kommunen har möjlighet att ta ut ersättning av gäldenären för nedlagt arbete i kravverksamheten. Ersättning tas inte ut för betalningspåminnelse och amorteringsplan. Ersättning för övriga kravåtgärder uttas med vid varje tidpunkt gällande maximalt belopp enligt regeringens förordning om ersättning för inkassokostnader mm samt förordning om ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos kronofogdemyndigheten. För närvarande gäller följande maximala ersättningar; Inkassokostnad Ansökan betalningsföreläggande Ansökan vanlig handräckning Ansökan avhysning 140,- kr 285,- kr 310,- kr 310,- kr Inkassokostnad, som inte betalas i anslutning till kravet läggs på senare räkning för återkommande kunder. Beloppsgränser Fakturor med belopp under 20,- kronor sänds i regel inte ut till kund. För återkommande kunder kan ackumulerade småbelopp medtas på senare faktura. Beloppsgräns för räntedebitering: Räntefakturor på belopp under 20,- kronor sänds inte ut till kund. För återkommande kunder läggs räntan på kommande räkning om räntebeloppet överstiger 5,- kronor.

4 Ks , 58 Blad 4(6) Beloppsgräns för kravåtgärder: Alla typer av kravåtgärder verkställs i regel för obetalda fakturor oberoende av fakturabeloppets storlek. En konsekvent bedriven kravverksamhet förväntas bidra till en god betalningsmoral. En bedömning måste dock göras från fall till fall om åtgärdens effekt i förhållande till nedlagt arbete och de kostnader som uppkommer. För närvarande belastas kommunen av nedanstående kostnader, utöver vår egen arbetsinsats. Dessa kan återsökas mot gäldenären; Ansökan om betalningsföreläggande Ansökan vanlig handräckning Ansökan avhysning Ansökan stämning Ansökan till kronofogden verkställighet -Begränsad tillgångsundersökning -Fullständig tillgångsundersökning 200,- kr 200,- kr 200,- kr 350,- kr 500,- kr 1000,- kr Kriterier för uppskov, amorteringsplaner Om gäldenären tar kontakt med kommunen och ber att få anstånd eller att få betala efter en amorteringsplan bör kommunen normalt acceptera detta om det gäller en enstaka händelse. Uppskov kan lämnas med längst en månad. Amorteringsplan bör endast beviljas om skuldbeloppet är av någon mera betydande storlek. Maximal amorteringstid bör inte överstiga 12 månader. Amorteringsplan upprättas och undertecknas i två exemplar varav gäldenären skall erhålla ett. Om en större skuld till kommunen har uppstått på grund av fel eller brister i debiteringen eller liknande som gäldenären ej rår över kan en längre amorteringstid diskuteras. Om gäldenären inte fullföljer amorteringsplanen vidtas rättsliga åtgärder enligt normal kravrutin. Ränta utgår på obetalt skuldbelopp från och med förfallodagen med diskonto + 8 % enligt räntelagen.

5 Ks , 58 Blad 5(6) Kontakt med förvaltningar Om ett inkassokrav inte medfört att gäldenären betalat skulden bör ekonomikontoret före den fortsatta handläggningen inhämta synpunkter från den förvaltning som svarat för debiteringsunderlaget. Förutom att kontroll av att pågående utredningar, anstånd o dyl uppmärksammas lämnar fackförvaltningen sina synpunkter på vilka åtgärder som kan rekommenderas. Det ger också fackförvaltningen möjlighet att vidta åtgärder för att fordringsbeloppet inte ytterligare skall öka. Makulering och nedskrivning av faktura Makulering görs då en felaktig fakturering gjorts. Fordran avbokas och motsvarande minskning av förvaltningens intäkter bokförs. Makulering görs av, eller på uppdrag av, fakturerande förvaltning/nämnd. Vanligen följs denna åtgärd upp med en ny riktig fakturering. Nedskrivning/delavskrivning behandlas på likartat sätt. Makulering/nedskrivning styrks med signerat verifikationsunderlag. Avskrivning med efterbevakning Avskrivning av en fordran görs då vidtagna kravåtgärder visat sig vara resultatlösa. Fordran avbokas och avskrivningsbeloppet belastar resp nämnd/förvaltning. Fordran bevakas därefter i ett separat dataregister för att avbryta preskription och för att eventuellt kunna regleras i framtiden. Avskrivning föreslås av ekonomikontoret och beslutas av nämnd enligt reglemente för resp facknämnd. Beslutanderätten kan delegeras till tjänsteman. Avskrivning föreslås av följande orsaker; -Konkurser, enskild person, handelsbolag m m. (Ej aktiebolag, se nedan). -Fordran som minst en gång varit föremål för resultatlös verkställighet hos kronofogdemyndigheten. -Vid underhandsbesked från kronofogdemyndigheten att gäldenären har stora skulder med högre prioritet. Hänsyn måste dock tas till kapitalbeloppets storlek.

6 Ks , 58 Blad 6(6) Avskrivning utan efterbevakning Vid nedanstående avskrivningsorsaker sker ingen efterbevakning för preskriptionsavbrott. Avskrivningen beslutas av nämnd och är definitiv. -Fordran som nämnd/förvaltning inte skall driva in t ex vid tvistemål. -Fordran som ekonomikontoret inte kan söka betalningsföreläggande för p g a otillräckliga uppgifter (t ex personnummer saknas, var och när skulden uppkom, räkning utställd på omyndig person m m). -Fordran som vid sökt betalningsföreläggande inte kunnat delges gäldenären eller där gäldenären inte längre bor i landet. Hänsyn måste därvid tas till kapitalbeloppets storlek. -Fordran vid konkurs i aktiebolag. -Fordran mot dödsbon där utmätningsbara tillgångar saknas. Riktlinjer för avskrivna osäkra fordringar med efterbevakning Alla ärenden registreras per gäldenär med kompletterande uppgift om debiterande förvaltning. Varje förvaltning kan erhålla utdrag ur registret med förteckning över sina bevakade fordringar. Förvaltningarna kan med stöd av förteckningen se till att inte sälja till dessa kunder förrän skulderna har betalats. (Vissa tjänster går dock inte att stoppa, t ex renhållning). Utöver avskrivna fordringar registreras även infriade borgensåtagande för bevakning av regressfordran. De ärenden som inte kunnat avbrytas för preskription avslutas och tas bort ur registret. Anlitande av inkassobyrå Inkassobyrå anlitas för efterbevakning/långtidsbevakning av avskrivna fordringar och regressfordringar samt för utlandsinkasso. Individuell bedömning Ovanstående allmänna riktlinjer utgör grunden för kommunens kravverksamhet. Varje ärende måste dock bedömas individuellt varvid avsteg måste kunna göras i enskilda fall.

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Riktlinjer för fakturering & kravhantering

Riktlinjer för fakturering & kravhantering 2011-10-22 2013-08-20 Riktlinjer för fakturering & kravhantering 1 INLEDNING... 1 1.1 RIKTLINJERNAS SYFTE... 1 1.2 ANSVAR OCH ARBETSFÖRDELNING... 1 2 FAKTURERING... 1 2.1 FÖRE FAKTURERING... 1 2.1.1 Betalningsansvar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering Riktlinjer för fakturering och kravhantering Antogs av fullmäktige 2013-04-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Riktlinjernas syfte... 1 1.2 Ansvar och Ansvarsfördelning... 1 2 Riktlinjer för fakturering...

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Riktlinjer för kravhantering inom Bengtsfors kommunkoncern

Riktlinjer för kravhantering inom Bengtsfors kommunkoncern Riktlinjer Datum Diarienummer 2013-02-14 2013.186.049 Kommunledningskontoret, ekonomienheten Antagen av Paragraf Sten-Inge Lilja Kommunfullmäktige 24 sten-inge.lilja@bengtsfors.se Sida 1(10) Riktlinjer

Läs mer

Förslag till riktlinjer och tillämpningsanvisningar för fordringsbevakning och inkasso i Landskrona kommun.

Förslag till riktlinjer och tillämpningsanvisningar för fordringsbevakning och inkasso i Landskrona kommun. Stadskontoret Ekonomiavdelningen 1(1) Datum 2006-01-27 Handläggare Avdelningschef Per-Mikael Svensson Er referens Vår referens Kommunstyrelsen Förslag till riktlinjer och tillämpningsanvisningar för fordringsbevakning

Läs mer

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-22 För revidering ansvarar: Ekonomienheten För eventuell

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

För att uppnå så effektiva betalningsströmmar som möjligt, måste samtliga förvaltningar och enheter engageras i detta arbete.

För att uppnå så effektiva betalningsströmmar som möjligt, måste samtliga förvaltningar och enheter engageras i detta arbete. KREDIT-/KRAVPOLICY Tillämpningsanvisning Var.bergs Ml!1t!l'.il1M 1.1 INLEDNING I Varbergs kommun är de betalningsströmmar som flyter genom kommunens kassa många och stora. De rutiner som styr in- och utbetalningarna

Läs mer

Riktlinje. Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning 1994-06-22 KS 1994/323. Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97

Riktlinje. Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning 1994-06-22 KS 1994/323. Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97 Riktlinje 1994-06-22 Allmänna riktlinjer för Norrköpings kommuns fordringsbevakning KS 1994/323 Fastställd av kommunfullmäktige 1994-06-22, 97 Föreliggande riktlinjer utgör förbehåll vid utformandet av

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Tillämpning av inkassolagen

Tillämpning av inkassolagen Tillämpning av inkassolagen Datainspektionens allmänna råd 1 Innehåll Bakgrund Inkassoverksamhet Rättslig reglering Några begrepp Inkassoåtgärder Inkassoverksamhet Långtidsbevakning Tillståndsplikt God

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning I N F O R M A T I O N KFM 926 utgåva 7. Utgiven i JANUARI 2008. Betalningsföreläggande och handräckning I den här broschyren beskrivs hur en ansökan till Kronofogden ska vara utformad, vilka typer av ärenden

Läs mer

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar Värt att veta om inkasso Datainspektionen informerar FAKTA Inkassolagen Inkassoverksamhet regleras av inkassolagen (1974:182). Den fullständiga lagtexten kan du läsa på www.riksdagen.se. Bestämmelser för

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

Information om återkrav och betalning

Information om återkrav och betalning 2015-07-01 Information om återkrav och betalning Inledning Vi måste utreda Arbetslöshetsförsäkringen sköts i Sverige av arbetslöshetskassorna, bland annat av Arbetslöshetskassan Vision, med stöd i lag.

Läs mer

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer Finansförvaltning Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer finansförvaltning Betalningsströmmar 3 Inbetalningar 3 Utbetalningar 3 Fakturahantering

Läs mer

Vägledning 2005:2 Version 13. Fordringshantering hos Försäkringskassan

Vägledning 2005:2 Version 13. Fordringshantering hos Försäkringskassan Fordringshantering hos Försäkringskassan Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

2003-05-07 FINANSIELL POLICY FÖR TROLLHÄTTANS KOMMUN

2003-05-07 FINANSIELL POLICY FÖR TROLLHÄTTANS KOMMUN FINANSIELL POLICY FÖR TROLLHÄTTANS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Sid 1 2. SYFTE 1 3. UTFORMNING 1 4. OMFATTNING 1 5. MÅL 1 6. RIKTLINJER 1 6.1. RISKHANTERING 1 6.1.2. DERIVAT - INSTRUMENT FÖR

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll vid. nämnden. Kristianstads kommun. Mattias Johansson, Godkänd revisor

Revisionsrapport. Intern kontroll vid. nämnden. Kristianstads kommun. Mattias Johansson, Godkänd revisor Revisionsrapport Intern kontroll vid debitering av VAavgifter inom tekniska nämnden Kristianstads kommun Mattias Johansson, Godkänd revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1167-2013 GodEl i Sverige AB Parkvägen 2A 169 35 Solna Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut GodEl

Läs mer

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Denna rapport finns att ladda ner på www.datainspektionen.se/ladda-ner Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Betalningsföreläggande och avhysning

Betalningsföreläggande och avhysning Betalningsföreläggande och avhysning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun Regler för faktura- och kravhantering Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRÄLDRARS ERSÄTTNING TILL STADEN FÖR PLACERADE

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRÄLDRARS ERSÄTTNING TILL STADEN FÖR PLACERADE ABCDE Staben S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN RIKTLINJER ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2005-05-11 JUSTERADE 2006-09-08 2008-02-15 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRÄLDRARS ERSÄTTNING TILL STADEN FÖR PLACERADE BARN

Läs mer