1. VAD ÄR EN GÅVA? ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER BOSTADSRÄTTERS VÄRDE GÅVOSKATT REN GÅVA BLANDAT FÅNG...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG..."

Transkript

1 Gåva av bostadsrätt Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av VILLAÄGARNAs jurister eller behörig firmatecknare för VILLAÄGARNA är strängt förbjudet. Informationsbladet är endast avsett att fungera som generell vägledning. För råd i specifika ärenden rekommenderar VILLAÄGARNA att kontakt tas med VILLAÄGARNAs jurister alternativt annan juridisk expertis. Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, Sollentuna Johan Berndes väg

2 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VAD ÄR EN GÅVA? ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER BOSTADSRÄTTERS VÄRDE GÅVOSKATT REN GÅVA BLANDAT FÅNG... 4 BILAGA 1: GÅVOBREV... 6 BILAGA 2: SKULDEBREV... 7 BILAGA 3: ANSÖKAN OM INTRÄDE I OCH UTTRÄDE UR BOSTADSRÄTTSFÖRENING... 8

3 3 (8) 1. VAD ÄR EN GÅVA? En gåva är en frivillig förmögenhetsöverföring med gåvoavsikt. Den är definitiv och kan inte ångras. Skulle föräldrar och barn vara överens om att ge tillbaka bostadsrätten, går det förvisso att göra detta. Det finns dock all anledning att fundera på saken innan man ger bort sin bostadsrätt. 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER Den här informationsskriften handlar om gåva av äkta bostadsrätt. Med en äkta bostadsrätt förstås andel i ekonomisk förening (dvs. bostadsrättsförening eller bostadsförening) eller aktiebolag (bostadsaktiebolag) vars verksamhet uteslutande eller huvudsakligen består i att för medlemmar eller delägare bereda bostäder i hus som ägs av föreningen eller bolaget. Skatteverket har i rekommendationer (RSV S 1999:43) uttalat att det krävs dels att fastigheten (fastigheterna) inrymmer minst tre bostadslägenheter, och dels att minst 60 % av hela taxeringsvärdet för bostadsföretagets fastighet belöper på lägenheter som upplåtits till medlemmar eller delägare med bostadsrätt eller hyresrätt, för att företaget ska räknas som äkta. Lägenheter som upplåts till juridiska personer ska enligt Skatterättsnämndens (SRN) förhandsbesked den 21 maj 1999 (RSV:s rättsfallsprotokoll 20/99) inte medräknas bland dem som är upplåtna till delägare med bostads- eller hyresrätt. Ett bostadsföretag som, vid sidan av verksamheten att bereda bostäder åt delägare, bedriver annan verksamhet i mer än ringa omfattning anses inte som äkta bostadsföretag, prop. 1957:3 s. 19 och Regeringsrättens (RR) dom den 18 november 1999 mål nr Bostadsföretag som inte uppfyller ovan nämnda villkor räknas som oäkta. Bedömningen av om ett bostadsföretag är äkta eller oäkta torde i allmänhet göras efter förhållandena vid beskattningsårets utgång. Såvitt gäller kapitalvinstbeskattningen är dock i stället förhållandena vid avyttringsårets ingång avgörande (46 kap. 3 inkomstskattelagen). Om man t.ex. säljer en bostadsrätt kort efter att den upplåtits och föreningen inte var äkta vid ingången av beskattningsåret, anses man ha sålt en oäkta bostadsrätt. Det spelar härvidlag ingen roll att bostadsrättsföreningen kan ha bildats året före försäljningen. För privatpersoner som är medlemmar i oäkta bostadsrättsföreningar gäller andra regler än för de som är medlemmar i äkta bostadsrättsföreningar. Största skillnaden är årlig beskattning av bostadsförmån, skattesatsen vid utdelning och försäljning samt att uppskov inte medges med beskattning vid byte av bostad.

4 4 (8) 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE För bostadsrätter finns, vad gäller inkomstbeskattningen, ingen motsvarighet till taxeringsvärdena för fastigheter. Bedömningen av om en överlåtelse skett genom köp eller gåva görs också efter andra principer än för fastigheter. För bostadsrätter, liksom för annan lös egendom, gäller den s.k. delningsprincipen. Till den del vederlaget (t.ex. kontanter eller övertagande av lån) motsvarar marknadsvärdet på den överlåtna bostadsrätten anses denna ha sålts och i övriga delar ha givits i gåva. Detta innebär således att den del av bostadsrätten som anses ha sålts, klassificeras som köp. Resterande del av överlåtelsen anses som gåva. Om givaren har gjort en kapitalvinst på den försålda delen av bostadsrätten, måste denne således betala kapitalvinstskatt. Vid gåva eller arv av bostadsrätt övertar mottagaren givarens eller arvlåtarens anskaffningsutgift och andra delar av omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet är anskaffningspriset plus ombyggnadskostnader och kostnader för värdehöjande reparationer. Utgifter för arbete ska inte ingå i omkostnadsbeloppet till den del man har fått rot-avdrag för arbetet. Vinsten eller förlusten vid en senare försäljning beräknas genom att ta försäljningspriset minus omkostnadsbeloppet. Reparationer och underhåll anses förbättrande om de medfört att bostadsrätten var i bättre skick vid försäljningen än vid ingången av femte året före försäljningsåret, eller vi köpet om det skedde senare. Kostnader för reparation och underhåll får endast dras av om de uppgått till minst kr. 4. GÅVOSKATT Gåvoskatten har tagits bort för gåvor lämnade från och med den 17 december REN GÅVA David överlåter sin bostadsrätt till sin dotter Eva. Dess marknadsvärde är kr. Eva får bostadsrätten utan att erlägga något vederlag. Ingen kapitalvinstbeskattning utlöses därmed för David. 6. BLANDAT FÅNG

5 5 (8) Annika äger en bostadsrätt, som hon säljer till sin dotter Bea mot en köpeskilling om kr. Det bör härvidlag nämnas att exemplet inte ändras om Annika genom gåvobrev överlåtit bostadsrätten till Bea och samtidigt betingat sig ett vederlag om kr. Annika har ärvt bostadsrätten av sin mor Olga, varför Annika har övertagit Olgas anskaffningsvärde om kr. Annika har dessutom lagt ned kr på förbättringskostnader förra året (byggt en tvättstuga i förrådet, vilken inte fanns tidigare). Annikas totala anskaffningskostnad är således kr ( ). En värdering utvisar att marknadsvärdet på bostadsrätten vid överlåtelsetillfället var kr. Till följd härav anses vid inkomstbeskattningen Annika ha sålt två tiondelar ( / ) av bostadsrätten för kr. Resten, åtta tiondelar, av bostadsrätten anses Bea ha erhållit i gåva. Försäljningsdelen är 20 procent ( / ). Annika beräknar kapitalvinsten som kr minus andelen i anskaffningskostnaden (20 % * = kr) = kr. På vinsten får Annika betala 22 procent i kapitalvinstskatt, vilket blir kr. För den andel av bostadsrätten som Bea anses ha köpt (20 %), har hon erlagt kr. För den andel som anses förvärvad genom gåva (80 %), övertar Boel det anskaffningsvärde som Annika har för denna del, 80 % * = kr. Beas totala anskaffningsvärde är således = kr.

6 6 (8) BILAGA 1: GÅVOBREV Jag, Anders Andersson, överlåter härmed min bostadsrätt, lägenhet 23 i Bostadsrättsföreningen Hallonet, med adress Lindgatan 11, ESKILSTORP som gåva till min son Bengt Andersson. (Gåvan ska vara Bengt Anderssons enskilda egendom med möjlighet för Bengt Andersson att genom äktenskapsförord göra egendomen till giftorättsgods.) (Bengt Andersson ska på tillträdesdagen som vederlag till Anders Andersson utge ett skuldebrev på ett belopp om... kr jämte. % årlig ränta därå. * Se dock nedan.) Eskilstorp Godkännes: Anders Andersson, pers nr Givarens makas namn, pers nr adress, postadress adress, postadress Makarna Anderssons namnteckningar bevittnas: Vittnets namn, adress och Vittnets namn, adress och postadress postadress Ovanstående gåva emottages med tacksamhet.... Bengt Andersson, pers nr Adress, postadress * (Alt. Bengt Andersson ska överta betalningsansvaret för Anders Anderssons lån med pantsäkerhet i bostadsrätten. Lånet uppgår idag till... kr. )

7 7 (8) BILAGA 2: SKULDEBREV Till Anders Andersson betalar jag vid anfordran... kr jämte. % årlig ränta därå från denna dag till dess full betalning sker. Eskilstorp Bengt Andersson, pers nr adress, postadress Bevittnas: Vittnets namn, adress och Vittnets namn, adress och postadress postadress

8 8 (8) BILAGA 3: ANSÖKAN OM INTRÄDE I OCH UTTRÄDE UR BOSTADSRÄTTSFÖRENING Till: Bostadsrättsföreningen Hallonet Lindgatan Eskilstorp Jag, Bengt Andersson, ansöker härmed i enlighet med bifogat gåvobrev om medlemskap i Bostadsrättsföreningen Hallonet, Lindgatan 11, ESKILSTORP och förbinder mig samtidigt att iakttaga vad som föreskrivits i föreningens stadgar och ordningsföreskrifter. Jag, Anders Andersson, ansöker i enlighet med bifogat gåvobrev om utträde ur Bostadsrättsföreningen Hallonet. Eskilstorp Bengt Andersson, pers nr Anders Andersson, pers nr Bokgatan 22 Lindgatan ESKILSTORP ESKILSTORP Tfn: (hem) Tfn: (hem) (arb.) (arb.) E-post: E-post:

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Gåva av fastighet Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Bodelning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Samäganderättslagen Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

Skattemässig värdering vid överlåtelse av företag

Skattemässig värdering vid överlåtelse av företag Skattemässig värdering vid överlåtelse av företag Af PETER NILLSON, Institutionen för Handelsrett vid Lunds Universitet. 1. INLEDNING 1.1. Allmänt Överlåts ett företag till tredje man sker överlåtelsen

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt Deklarera 2015 Försäljning av bostadsrätt Broschyren innehåller även information om uppskov. Innehållsförteckning Deklarera försäljning av bostadsrätt 2 Olika sätt att lämna blankett K6 3 Hur du beräknar

Läs mer

Betalningsföreläggande och avhysning

Betalningsföreläggande och avhysning Betalningsföreläggande och avhysning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Att tänka på för dig som ska låna pengar

Att tänka på för dig som ska låna pengar Att tänka på för dig som ska låna pengar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN DEKLARATION EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2014 2 0 1 4 Handledning för dig som är fastighetsägare REVISORN REKOMMENDERAR ERFARNA SKATTEKONSULTER DELAR MED SIG AV SINA BÄSTA STIPS FÖRENKLAD UTHYRNING

Läs mer

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 13 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2004 TAXERINGSÅR 2005 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansaktiebolag och till dig som är närstående till

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

Taxeringsvärde vid köp och gåva av fastighet

Taxeringsvärde vid köp och gåva av fastighet examensarbete Våren 2010 Sektionen för hälsa och samhälle Taxeringsvärde vid köp och gåva av fastighet Assessed value at purchase and gift of a property Författare Linda Elvstrand Frida Skoog Handledare

Läs mer

HFD 2013 ref. 6 Inkomst av kapital; Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

HFD 2013 ref. 6 Inkomst av kapital; Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. HFD 2013 ref. 6 Inkomst av kapital; Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Medlem i en bostadsrättsförening har inte medgetts avdrag för ränta som betalats till föreningen för lån som

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 15 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2006 TAXERINGSÅR 2007 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående till delägare.

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar 2014 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2013 deklaration 2014 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående

Läs mer

Rättsförhållande mellan grannar

Rättsförhållande mellan grannar Rättsförhållande mellan grannar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

Bostadsrätt och andelsrätt

Bostadsrätt och andelsrätt UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN VITEC VITEC Bostadsrätt och andelsrätt Vitec Säljstöd, maj 2014 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB

SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB 1 Svenska Golfförbundet (Denna skrift har utarbetats av advokaten Ulf Skorup, Advokatfirman Åberg & Co AB) Spelrätter i golfklubb Tänkbara bestämmelser för spelrätter i golfklubbar

Läs mer

Bo-ekonomen 2 Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer