Om du och din make eller sambo till-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om du och din make eller sambo till-"

Transkript

1

2 Makar och sammanboende Om du och din make eller sambo till- """?" förvärvar en bstadsrätt: äger m den gemensamt. Dm andel 1 bostadsrätten* motsvarar den kvotdel av köpeskillingen du bidragit med, i normalfallet hälften. MAKAR Under äktenskapet äger du och din make var och en sin egendom. Bostadsrätten äger ni gemensamt om ni båda har skrivit under upplåtelseeller överlåtelseavtalet. I annat fall ägs den i princip av den av er som undertecknat avtalet. Ni har dock giftorätt i varandras egendom, om den inte är enskild. Giftorätten innebär att vardera maken vid bodelning under äktenskapet, vid äktenskapsskillnad eller dödsfall i princip ska tilläggas hälften av värdet av det som utgör makarnas samlade giftorättsgods efter avdrag för skulder. Enskild egendom är vad som genom äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente förordnats att utgöra enskild egendom. Beträffande gåva mellan makar gäller dock, för att gåvan ska få verkan mot givarens fordringsägare, att gåvan måste registreras hos tingsrätten. Makars gemensa77una bostad Om du och din make skiljskan du tilldelas bostadsrätten om du behöver den bättre än din make, oavsett vem avel' som äger bostadsrätten. En,..--, förutsättning är dock att lägenheten har använts som er gemensamma bostad och att lägenheten inte är enskild egendom och att övertagandet med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Övertar du därigenom bostadsrätten från din make sker det mot avräkning på den lott som maken ska erhålla genom bodelningen och/ eller mot lösen beräknat med utgångspunkt från bostadsrättens marknadsvärde. "'Vad dreri bostadsrätt? Bostadsrättsföreningen ägerföreningens fastighet inklusive alla liigenhelp.y. Den enshade bostadsr.ittshnoaren ;igp.rfo 'J"sin delen bosladsrått iföreningen. Med bosladsrått avses den rått ien bostadsråusforening som en medlem har med anledning av upplåo telsen. Denna rättighet utgörs, bl et av ratten att n)'tija en viss L_t_: :t::,!:_:_!

3 Vid dödsfall ärver den efterlevande maken Lagen om sambors gemensamma hem bostadsrätten även om det finns gemensamma Om du och din sambo förvärvat bostadsrätten barn. Finns barn som inte är gemensamma gäl- för att använda den som gemensam bostad kan ler andra regler. Då ska i princip genom arvskif- bostadsrätten omfattas aven bodelning mellan te bestämmas vem som ska ha bostadsrätten er, om ni separerar eller när en av er avlider, med rätt för efterlevande make att lösa ut den oavsett vem av er som står som bostadsrättsha- avlidne makens barn. vare. Bodelning sker om någon av er begär det. Om ni har eller har haft gemensamt barn SAMBOR gäller i stort sett samma regler som för makar Du och din sambo äger var och en sin egendom. även om bostadsrätten inte ska omfattas aven Särskilda regler gäller dock enligt "sambo- bodelning. Iagen" för gemensam bostad och bohag om egendomen har förvärvats för gemensamt användande och om ni inte skriftligen har avtalat bort sambolagen. oe I r.._.'-..._---

4 Overlåtelse För att ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köplförsäljning, byte eller gåva ska vara giltigt uppställer lagen vissa formkrav (motsvarande gäller vid byte eller gåva): Avtalet ska vara skriftligt Avtalet ska skrivas under av både överlåtare och forvärvare I avtalet ska anges den lägenhet överlåtelsen avser I avtalet ska ocksåpriset på bostadsrätten uppges Avtalet blir bindande mellan parterna när bägge har undertecknat det. Är överlåtaren gift ska hans maka ge sitt samtycke till överlåtelsen om inte bostaden är enskild egendom genom villkor vid gåva, testamente eller arv. Sådant samtycke krävs också i förhållandet mellan sambor även om de skriftligen överenskommit att bostadsrätten inte ska omfattas aven framtida bodelning i samband med sammanlevnadens upphörande. derliga blanketter. Efter en överlåtelse ska den nye innehavaren ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen som sedan prövar om förvärvaren ska antas som medlem i föreningen. Nekas förvärvaren medlemskap är överlåtelsen ogiltig. Vill du sälja din bostadsrätt till din make eller sambo gäller i princip samma regler. Vill du på annat sätt än genom försäljning överlåta bostadsrätten till din make eller dina barn finns det några speciella regler du bör tänka på. GÅVA TILL MAKE Vill du överlåta din bostadsrätt som gåva till din make ska detta ske genom en överlåtelsehandling. För att gåvan ska ffi verkan mot dina fordringsägare fordras att den registreras hos tingsrätten. ÖVERLÅTELSE TILL OMYNDIGT BARN Tänker du sälja eller skänka en bostadsrätt till ditt omyndiga barn ska en god man utses för att bevaka barnets rätt och för barnets räkning underteckna överlåtelseavtalet. God man utses av tingsrätten på ansökan av föräldrarna. Du måste också inhämta överförmyndarens samtycke till överlåtelsen. Sådant samtycke lämnas i princip om överlåtelsen är till förmån för barnet.

5 Bodelning Du kan även förvärva en bostadsrätt genom bodel- ningsavtalet som förvärvshandling. Förvärvet ska ning. Efter äktenskaps upplösning ska makarnas anmälas till bostadsrättsföreningen för prövning av gemensamma egendom delas mellan dem. Detta frågan om medlemskap. sker genom en bodelning. Bodelning behövs dock inte, om makarna endast har enskild egendom och Bodelning mellan makar kan även göras under bestående äktenskap. ingen av dem begär att la överta bostad eller bohag När den ena maken avlider ska en bodelning all- från andra maken. Bodelning kan också skevid upp- tid ske. Bodelning kan även ske vid sambos död och lösning av ett samboförhållande. Vid bodelning ska då på begäran av den efterlevande sambon om ett skriftligt bodelningsavtal upprättas. Bodelnings- bostaden anskaffats och använts som gemensam avtalet ska vara undertecknat av båda makarna eller bostad. Bodelning i anledning av makes eller sam- samborna och det bör även vara bevittnat. bos dödsfall görs i samband med bouppteckning Tilldelas du vid bodelning en bostadsrätt som tidigare tillhört din make eller sambo gäller bodel- och arvskifte.

6 Arv och testamente När en person har avlidit ska bouppteckning och arvskifte göras. Vid arvskiftet delas den avlidnes egendom upp mellan arvingar och testamentstagare. Detta förutsätter att det finns mer än en arvinge/testamentstagare eftersom en ensam arvinge/testamentstagare inte behöver arvskifta med sig själv. Arvskifteshandlingen ska vara skriftlig och undertecknad av samtliga arvingar och vissa testamentstagare. Tillskiftas du en bostadsrätt ska förvärvet anmälas och arvskifteshandlingen visas upp för bostadsrättsföreningen. Även i detta fall ska foreningen pröva frågan om medlemskap. SAMBOR Sambor ärver inte varandra. Du kan dock genom testamente förordna att din egendom ska tillfalla din sambo. Efterlevande sambo har dock rätt att ur den bostad och det bohag som är gemensamt erhålla egendom till ett värde av två basbelopp enligtlagen om allmän försäkring. BARN Huvudregeln är numera, att gemensamma barn ärver föräldrarna först sedan bägge dessa avlidit, om dessa vid den först avlidnes död var gifta med varandra. Vill föräldrarna, att barn helt eller delvis ska ärva redan vid första makens död måste sådant förordnande ske genom testamente. MAKAR Har ni inte genom testamente bestämt annat ärver du och din make varandra. Detta gäller dock inte arvslotten för bröstarvinge, som inte är den efterlevande makens bröstarvinge. Efterlevande make har alltid rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidne maken få egendom till ett te. Det ska undertecknas av den som testamenterar och bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen. Ett testamente kan när som helst återkallasellerändras. värde motsvrande fyra )f 'V basbelopp enligt lagen om ' f'" J 8ft.t>< ;. r...j allmän försäkring...

7 Beskattning Bostadsrättens skattemässiga värde motsvarar din andel i bostadsrättsföreningen. Värdet av andelen beräknas schablonmässigt med hänsyn till föreningens tillgångar och skulder. Din bostadsrättsförening kan lämna dig besked om din bostadsrätts värde. ARVSSKATT Om du förvärvar egendom genom arv eller testamente utgår arvsskatt. Inom 3 månader från dödsfallet ska en bouppteckning upprättas och inom l månad från upprättandet ges in till tingsrätten för registrering och beslut om arvsskatt. Fr.o.m den l juli 200 l ska bouppteckning ges in till skattemyndigheten. Skatten beräknas på tillgångarna enligt bouppteckningen. I denna ska bostadsrätten tas upp till dess skatte mässiga värde. Arvsskatten är progressiv och indelad i skatteklasser. Arvsskatten betalas av dödsboet. GÅVOSKATT Får du en bostadsrätt i gåva ska du betala gåvoskatt på den del av bostadsrättens skattemässiga värde som överstiger kronor. Gåvoskatten beräknas på samma sätt som arvsskatten. En gåvodeklaration ska ges in till det lokala skattekontoret senast den 2 maj året efter det att du fått gåvan. REALISATIONSVINSTSKATT När du säljer din bostadsrätt blir du skattskyldig för den eventuella vinst du gör vid försäljningen. Om vinst uppkommer redovisas den som inkomst av kapital. Två tredjedelar av kapitalvinsten ska tas upp till beskattning. Om kapitalförlust uppkommer får 50 % av förlusten dras av:vinsten beräknas som skillnaden mellan försäljningsintäkten och ornkostnadsbeloppet. Försäljningsintäkten är köpeskillingen minskad med försäljningskostnaden. Omkostnadsbeloppet består bl a av anskaffningskostnader för lägenhet och förbättringskostnader. Under vissa förutsättningar kan också eventuella kapitaltillskott som en bostadsrättshavare gjort till föreningen ingå i ornkostnadsbeloppet. Om den som säljer sin lägenhet, köpt den före 1974, beräknas vinsten som om den köpts l januari Anskaffningsvärdet ska då beräknas till 150 % av bostadsrättens andel av föreningens förmögenhet den dagen om säljaren inte kan visa att köpeskillingen översteg detta värde. I så fall får den verkliga köpeskillingen användas. Den som säljer sin permanentbostad och köper en annan bostad, som han flyttar till, kan få uppskov med beskattning av realisationsvinsten. Den bostad som köps måste antingen vara en bostadsrätt, ett småhus eller en tomt under förutsättning att där uppförs ett småhus. Permanentbostad innebär att säljaren har bott i lägenheten antingen minst ett år omedelbart före avflyttningen eller minst tre av de senaste fem åren. För att uppskov ska beviljas måste vinsten uppgå till minst kr. Beloppet kr gäller för varje säljare var för sig. För att

8 man ska ra uppskov med hela vinsten krävs att priset hyresintäkten. Avdraget är knutet till bostadsrät- för den nya bostaden är minst lika högt som ten. Om bostadsrätten ägs med hälften vardera det man rar för den sålda bostaden. Om en bostadsrätt byts mot något annat, t ex av två makar kan de således ra avdrag med högst kr vardera enligt denna regel. Det rörliga en annan bostadsrätt, jämställs bytet i skatte hänseende avdraget motsvarar årsavgiften [ör den del av med försäljning. Var och en av parterna bostadsrätten som hyrts ut exklusive den del av anses ha gjort en skattepliktig försäljning. årsavgiften som utgör kapitaltillskott. Realisationsvinsten beräknas i detta fall på en Om privatbostad hyrs ut till egen eller närståendes försiktig uppskattning av bostadsrättens marknadsvärdeges arbetsgivare eller uppdragsgivare med- inte de ovannämnda avdragen. I stället medges Om en avyttrad bostadsrätt har använts, helt avdrag för skälig kostnad. Om uthyrning gått eller delvis, i näringsverksarnhet beskattas avyttringen med underskott vid beräkning enligt ovan rar delvis enligt andra regler än som redovi- underskottet inte kvittas mot andra inkomster. sas i detta avsnitt. Andra beskattningsregler gäller vid försäljning FÖRMÖGENHETSSKATT av bostadsrätt i s k oäkta bostadsrättsföre- Vid förmögenhetsberäkning tas andel i bostads- ningar där försäljningen beskattas på samma rättsförening upp till ett värde som motsvarar sätt som vid försäljning av aktier. medlemmens andel i föreningens behållna förmögenhet. För att en bostadsrättsförening ska anses som Fr.om. inkomståret 2001 tas förmö- äkta ur skattesynpunkt krävs dels att föreningens genhetsskatt ut med 1,5 % av den del av den fastighetlfastigheter inrymmer minst tre bostadslägenheter, beskattningsbara förmögenheten som överstiger dels att minst 60 % av hela taxerings- l kr för ensamstående och l värdet för föreningens fastighetlfastigheter belöper för sambeskattade par. Beloppet beräknas på de till medlemmarna med bostadsrätt eller gemensamt för makar som levt tillsammans hyresrätt upplåtna bostadslägenheterna. under beskattningsåret och i vissa fall för sambor samt för föräldrar och deras hemmavarande SKATT PÅ UTHYRNING underåriga barn (under 18 år). Inkomst vid uthyrning av bostadsrätt som är privatbostad är skattepliktig. Beskattning sker med VIKTIGT ATT VETA 30 %. Detta gäller även uthyrning av enstaka Frågorna kan ofta vara mer komplicerade än rum. Avdrag medges inte för de verkliga kostnaderna vad som framgår av denna broschyr. Rättshandlingar utan enligt en schablon. Enligt schablonen medges avdrag med dels ett generellt belopp dels kan ha konsekvenser som är svåra att överblicka för en lekman. Det är därför lämpligt ett rörligt avdrag. Det generella avdraget uppgår att först rådfråga en familje- ochl eller skatterättskunnig till kr per bostadsrätt som är privatbostad. jurist. Det generella avdraget rar dock inte överstiga HSB Denna trycksakär utgiven av HSB Riksförbund Box 83IO I04 20 Stockholm. E-post -'" <C '" t3 '" ;ro '" u;. <= ]l en.;.; o!::: E o Z '"E UJ E j <D C? 8 o N o O <n N '" E a; et;

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

Arv. kortfattad information om ärvdabalken

Arv. kortfattad information om ärvdabalken Arv kortfattad information om ärvdabalken Ärvdabalken innehåller regler om bland annat bouppteckning, arv och testamente. Hela ärvdabalken hittar du i Svensk författningssamling SFS 1958:637. Den finns

Läs mer

Arv Kortfattat om lagstiftningen

Arv Kortfattat om lagstiftningen Arv Kortfattat om lagstiftningen Producerad av Justitiedepartementet Foto: Justitiedepartementet, tryck: Elanders, 2015 Bouppteckning När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar

Läs mer

6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo

6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo 6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo 39 6.1 Efterlevande make Efterlevande make ska anges i bouppteckningen. Efterlevande make är dödsbodelägare på grund av den bodelning som vanligen ska

Läs mer

Skatteregler för dödsbon

Skatteregler för dödsbon SKV 465 utgåva 1 Skatteregler för dödsbon Denna broschyr riktar sig till dödsboet efter en avliden person. Den innehåller information om när och hur dödsboet ska deklarera och de särskilda skatteregler

Läs mer

Juridiken genom hela livet. påverkar hur ditt och dina anhörigas liv kommer att utveckla sig. Här går vi på 11 sidor igenom det du bör tänka på.

Juridiken genom hela livet. påverkar hur ditt och dina anhörigas liv kommer att utveckla sig. Här går vi på 11 sidor igenom det du bör tänka på. Planera Spara med rätt val Sid37 Foto: Istockphoto 5 checklistor för livets olika skeden Juridiken genom hela livet Juridiken påverkar hur ditt och dina anhörigas liv kommer att utveckla sig. Här går vi

Läs mer

6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo

6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo Efterlevande make, registrerad partner eller sambo Avsnitt 6 45 6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo Prop. 2002/03:80, Prop. 1986/87:1, Prop. 1958:B 23 6.1 Efterlevande make Efterlevande

Läs mer

När man flyttar ihop KAPITEL 5. Innehåll: Praktikfall Unga sambor

När man flyttar ihop KAPITEL 5. Innehåll: Praktikfall Unga sambor KAPITEL 5 När man flyttar ihop Innehåll: Praktikfall Unga sambor Rätt eller fel? Vad säger lagen? 1. Oklar gemenskap 2. Vems är pengarna? 3. Viktigt vigselval? 4. Val av efternamn 5. Vem blir ägare? 6.

Läs mer

Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN

Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN 3 I denna serie har även utkommit: y Behandling av personuppgifter y Familjerätt, lättläst y Offentlighetsprincipen och

Läs mer

Familjerätt. Information om lagreglerna

Familjerätt. Information om lagreglerna Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt

Läs mer

Familjerätt. Information. lagreglerna

Familjerätt. Information. lagreglerna Familjerätt FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJE RÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAM ILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJE RÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT

Läs mer

Sambor och deras gemensamma hem

Sambor och deras gemensamma hem Sambor och deras gemensamma hem kortfattad information om sambolagen Sambolagen Sambolagen (2003:376) innehåller bestämmelser om delning av sambornas gemensam bostad och bohag när ett samboförhållande

Läs mer

Sambor och deras gemensamma hem

Sambor och deras gemensamma hem Sambor och deras gemensamma hem kortfattad information om sambolagen Sambolagen Sambolagen innehåller bestämmelser om delning av gemensam bostad och bohag när ett samboförhållande upphör. Lagen definierar

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV 398 utgåva 12 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad i utlandet.

Läs mer

INGIVARHANDLEDNING Ansökan i inskrivningsärende

INGIVARHANDLEDNING Ansökan i inskrivningsärende INGIVARHANDLEDNING Ansökan i inskrivningsärende En riktig registrering en säker investering Ansökan i inskrivningsärende Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-598 191 90

Läs mer

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo TRYGG SOM SAMBO Trygg som sambo Trygg som sambo Juridiska regler som gäller för samboförhållanden och vad som är viktigt att tänka på för att undvika ekonomiska fallgropar. Allt fler lever som sambo och

Läs mer

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndig heter, orga nisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Sambolagen Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av Villaägarnas

Läs mer

BRA ATT VETA. Trygg som sambo. Ditt barns ekonomiska trygghet

BRA ATT VETA. Trygg som sambo. Ditt barns ekonomiska trygghet BRA ATT VETA Trygg som sambo Ditt barns ekonomiska trygghet Trygg som sambo Juridiska regler som gäller för samboförhållanden och vad som är viktigt att tänka på för att undvika ekonomiska fallgropar.

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Arv och testamente Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

28 Avyttring av bostadsrätter

28 Avyttring av bostadsrätter Avyttring av bostadsrätter, Avsnitt 28 621 28 Avyttring av bostadsrätter 2 kap.2, 8, 9 12,17 19, 22 IL 13 kap. 1 2, 4, 6 IL 15 kap. 1 IL 43 kap. IL 46 kap. IL 48 kap. IL ikraftträdandelagen, övergångsbestämmelserna

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver?

arvsfrågor Vem ärver? arvsfrågor Vem ärver? 2 Inledning Innehållsförteckning: Inledning...3 Boutredning...4 Bouppteckning...5 Vad är en bouppteckning?...5 Vad får göras före bouppteckningen?...6 Hur går bouppteckningen till?...6

Läs mer

28 Avyttring av bostadsrätter

28 Avyttring av bostadsrätter 28 Avyttring av bostadsrätter 547 Gemensamma principer Köp eller gåva Dold äganderätt 28.1 Allmänt Vad som sägs i avsnitt 27.1 betr. gemensamma principer vid kapitalvinstbeskattning gäller också för bostadsrätt

Läs mer

Överförmyndaren informerar

Överförmyndaren informerar Överförmyndaren informerar Förmyndare Förälder legal förmyndare Omyndiga är numera endast barn under 18 år. Om föräldrarna har den rättsliga vårdnaden om barnet är de förmyndare, så kallade legala förmyndare.

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver vad?

arvsfrågor Vem ärver vad? arvsfrågor Vem ärver vad? 2 Inledning Vi människor lever i en föränderlig värld där både små och stora saker hela tiden påverkar oss. Så länge vi själva lever kan vi fatta beslut och utföra handlingar,

Läs mer

Gåva Familjeskydd Äktenskapsförord Arv och testamente. Privata Affärer ger dig på 12 sidor svaren på de viktigaste familjejuridiska frågorna.

Gåva Familjeskydd Äktenskapsförord Arv och testamente. Privata Affärer ger dig på 12 sidor svaren på de viktigaste familjejuridiska frågorna. Privata Affärer ger dig på 12 sidor svaren på de viktigaste familjejuridiska frågorna. Bli proffs på familjejuridik Nästa år försvinner arvs- och gåvoskatterna. Det är den största privatekonomiska nyheten

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver?

arvsfrågor Vem ärver? arvsfrågor Vem ärver? Inledning Innehållsförteckning: InleDnIng...3 BouTreDnIng...4 BouppTecknIng...5 Vad är en bouppteckning?...5 Vad får göras före bouppteckningen?...6 Hur går en bouppteckning till?...6

Läs mer

Law (1987-230) on marriage. Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 2 av 3 i SFST

Law (1987-230) on marriage. Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 2 av 3 i SFST SFST Law (1987-230) on marriage Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 2 av 3 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas.

Läs mer

RAPPORT. Ditt barns ekonomiska trygghet

RAPPORT. Ditt barns ekonomiska trygghet RAPPORT Ditt barns ekonomiska trygghet Ditt barns ekonomiska trygghet Juridiska regler och ekonomiska frågor fram till myndighetsdagen. I den här rapporten är det samlat många av de juridiska och ekonomiska

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV 398 utgåva 14 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad utomlands.

Läs mer