Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige"

Transkript

1 Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige På uppdrag av Villaägarna WSP Analys & Strategi

2 Uppdragsnr: (11) Förord På uppdrag av Villaägarnas Riksförbund har WSP Analys & Strategi tagit fram en jämförelse av taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter under åren Rapporten innehåller också en analys av hur taxeringsvärdena speglar marknadsvärdena för respektive bostadstyp åren samt konsekvenser vid regeländringar avseende fastighets- och förmögenhetsskatt. Stockholm WSP Analys & Strategi Fredrik Bergström, Ek. dr., affärsområdeschef Maria Pleiborn Seniorkonsult WSP Analys & Strategi Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

3 Uppdragsnr: (11) Sammanfattning Rapporten börjar med en genomgång av vilka skatter och avgifter som finns vid köp, boende och försäljning av småhus respektive bostadsrätter i Sverige. Vi kan redan här konstatera att vissa kostnader är högre för villaboende än för boende i bostadsrätt. Denna analys fördjupas i rapporten Skattejämförelse småhus och bostadsrätter. Huvudfokus i denna rapport är en analys av skillnader i taxeringsvärden mellan småhus och bostadsrätter. Fastighetstaxeringens konstruktion innebär att taxeringsvärdena för småhus är betydligt högre än de för bostadsrätter i relation till marknadspriserna för bostäderna. I Stockholms län är exempelvis taxeringsvärdena knappt 20 procent av marknadsvärdet medan motsvarande tal för småhusen är 75 procent. Skillnaderna i värdering av småhus jämfört med bostadsrätter får betydelse för uttag av fastighetsavgiften. Småhus och bostadsrätter som inte nått avgiftstaket på respektive kronor beskattas med taxeringsvärden som underlag. Skattesatsen för småhus är 0,75 procent och för bostadsrätter med 0,4 procent av taxeringsvärdet. Avgiften för småhus beräknas således med högre procentsats och utifrån en betydligt högre värdering. Olikheterna i hur taxeringsvärdena speglar bostädernas verkliga värde får naturligtvis också stor betydelse vid en eventuell återinförd förmögenhetsskatt och förändrad fastighetsbeskattning.

4 Uppdragsnr: (11) Innehåll Inledning... 5 Boendeskatterna är högre för småhus än för bostadsrätter... 5 Taxeringsvärden och skatteeffekter för bostadsrätter och småhus... 6 Resultat... 7 Taxeringsvärden och marknadsvärde för småhus... 7 Taxeringsvärden och marknadsvärde för bostadsrätter... 8 Jämförelse av taxeringsvärden och marknadsvärde för småhus respektive bostadsrätter... 9 Konsekvenser av skillnaden i värdering av bostadsrätter och småhus... 11

5 Uppdragsnr: (11) Inledning Syftet med undersökningen är att belysa skillnader i taxeringsvärden mellan villaägare och bostadsrättshavare i Sverige. Jämförelsen avser småhus med äganderätt och det indirekta ägandet av bostadsrätter (i såväl flerbostadshus som småhus). Rapporten inleds med en genomgång av relevanta regelverk, därefter presenteras jämförelsen. Boendeskatterna är högre för småhus än för bostadsrätter Nedan presenteras de skatter och avgifter som småhusägare respektive bostadsrättshavare möter i samband med köp, under boendetiden och vid försäljning. Som framgår är boendeskatter mer omfattande för småhusägare än för bostadsrättshavare. En närmare analys av dessa skatter återfinns i rapporten Skattejämförelse småhus och bostadsrätter. Kommunal fastighetsavgift 1 under boendetiden. 0,75 procent av taxeringsvärdet eller maximalt kronor per år för småhus. 0,40 procent av taxeringsvärdet eller maximalt kronor per år för bostadslägenheter (bostadsrätter och ägarlägenheter) Överlåtelseskatt vid köp. Lagfartsavgift på 1,5 procent på köpeskillingen vid köp av äganderätter (gäller även ägarlägenheter men inte bostadsrätter). Samt en expeditionsavgift på 825 kronor. Stämpelskatt/pantbrevsskatt 2 procent på det intecknade beloppet på nytillkomna pantbrev på fast egendom (gäller även ägarlägenheter men inte bostadsrätter). Samt en administrativ avgift på 375 kronor per pantbrev. Bostadsrättsköpare betalar överlåtelse- och pantsättningsavgift vid inträdet i bostadsrättsföreningen (till föreningen). Kostnaden är (2009) totalt kronor. (Maximalt uttag medges med 2,5 resp. 1 procent av prisbasbeloppet. Beloppet framgår av föreningens stadgar). Kapitalvinstskatt 22 procent på kapitalvinsten 2 vid försäljning av bostad (äganderätter och bostadsrätter). Uppskov möjligt för vinster från kronor till kronor 3 vid köp av nytt boende. Uppskovsränta 0,5 procent 4 per år på hela uppskovsbeloppet. Maximalt uppskov ger ränta på kronor per år. 1 Begränsningsregler för pensionärer gör att ingen behöver betala mer än 4 % av sin beskattningsbara inkomst i fastighetsavgift för sin permanentbostad. 2 Kapitalvinstskatten är 30 % på 22/30 av vinsten. 3 Från och med taxeringsåret 2010 är det maximala uppskovet kr. 4 Vid taxering påförs en schablonintäkt i inkomstslaget kapital, där skattesatsen är 30 %, som är 1,67 % av uppskovsbeloppet vid ingången av året. Detta motsvarar en skatt på ca 0,5 % av uppskovsbeloppet.

6 Uppdragsnr: (11) Taxeringsvärden och skatteeffekter för bostadsrätter och småhus Fastighetstaxeringen finns fortfarande kvar i Sverige och gäller för vissa typer av fastigheter som underlag för uttag av skatt. Taxeringsvärdet påverkar dock inte längre med systemet med maximal kommunal fastighetsavgift alla bostadsfastigheter. Småhus med taxeringsvärden över kronor får maximal avgift på kronor och bostadsrätter med taxeringsvärden över får maximal avgift på kronor (inkomståret 2009). Målet med fastighetstaxeringen är att genom olika schablonmässiga beräkningar fastställa ett taxeringsvärde som motsvarar 75 procent av marknadsvärdet. Marknadsvärdet ska motsvara det sannolika försäljningspriset för fastigheten på den allmänna marknaden. För bostadshus ska taxeringsvärdet i genomsnitt spegla 75 procent av marknadsvärdet för bostaden två år tidigare. Priserna på fastigheter skiljer sig dock åt i olika delar av landet. Skatteverket har därför delat in landet i geografiska områden, s.k. värdeområden. I varje sådant värdeområde är värdet på likartade fastigheter i allt väsentligt enhetligt. Det fanns värdeområden för småhus vid fastighetstaxeringen Försäljningar av fastigheter två år tidigare utgör grund för att bedöma marknadsvärdet för alla bostäderna i området. Småhus är i regel taxerade som egna enheter medan bostadsrätternas taxering bygger på försäljningar av hela fastigheter (se vidare nedan). Systemet innebär att taxeringsvärdet speglar marknadsvärdet sämre om marknadspriserna förändras snabbt jämfört med om prisnivån ligger stilla. Vid större allmänna taxeringstillfällen (senast 2003 för småhus) förändras taxeringsvärdena mer än vid de förenklade taxeringstillfällena vart tredje år. Den innevarande taxeringsperioden för småhus är Alla småhus fick nya taxeringsvärden vid den förenklade fastighetstaxeringen 2006 och 2009, och de senaste värdena gäller fram till nästa förenklade fastighetstaxering som sker Flerbostadshusen (hyreshus inklusive bostadsrätter och ägarlägenheter) genomgick sin senaste allmänna fastighetstaxering år Dessa värden gällde t.o.m. i fjol. Innan dess skedde en allmän taxering år 2000 och en förenklad Under 2010 genomförs en förenklad taxering. Metoden att värdera hyreshus och fastställa ett marknadsvärde för dem är en ortsprismetod som är avkastningsbaserad. Inför varje taxering samlar Lantmäteriet in uppgifter från ett urval av landets fastighetsägare avseende hyresnivåer och fastighetens egenskaper. Beräkningen görs sedan genom en kapitalisering av bruttohyran i hyreshusbeståndet i värdeområdet. Hyran multipliceras med övriga kvalitetsfaktorer (typ av lägenhet, bruksvärde och ålder på fastigheten). Taxeringsvärdet på bostadsrätter bestäms således utifrån hyresnivån i området samt försäljning av hela hyresfastigheter. WSP har beräknat glappet mellan taxeringsvärdena och marknadsvärdena under talet för småhus och bostadsrätter i hela landet och i Stockholms län. Beräkningen är gjord med statistik från SCB om småhus- och bostadsrättsförsäljningar samt statistik om genomsnittliga fastighetstaxeringsvärden under samma period. 5 Bara för sådana småhusfastigheter som är nybildade eller förändrade gör Skatteverket särskild fastighetstaxering 2010 eller 2011.

7 Uppdragsnr: (11) För småhus finns både genomsnittliga marknadspriser och taxeringsvärden per objekt/ bostad i samma datakälla. För flerbostadshusen måste vi göra beräkningar från flera datakällor: Fastighetstaxeringen, statistiken över det beräknade bostadsbeståndet och kontrolluppgifterna för försäljningar av bostadsrätter. Vi beräknar sedan det genomsnittliga taxeringsvärdet per bostadsrätt utifrån summan av alla taxeringsvärden och det beräknade antalet bostadsrätter. Detta genomsnitt jämförs sedan med det genomsnittliga försäljningsvärdet enligt kontrolluppgifterna. För bostadsrätterna bygger beräkningen på taxeringsvärden för samtliga flerbostadshus (värdet för byggnaden) och därmed antagandet att hyreshusfastigheter inte skiljer sig från bostadsrättsfastigheter. Antagandet är rimligt eftersom flerbostadshusens taxering bygger på bruksvärdehyrorna inom värdeområdet (dvs. hyreshusen). Taxeringsvärdena borde således vara relativt lika för alla flerbostadshus, givet att de har samma standard. Resultat I det följande redovisas tabeller och diagram som visar taxeringsvärden och marknadsvärden för småhus och bostadsrätter. Andelsberäkningen är förskjuten två år eftersom taxeringsvärdet ska spegla marknadsvärdet två år tidigare. Taxeringsvärden och marknadsvärde för småhus Tabell 1: Taxeringsvärden småhus Taxeringsvärden totalt, tkr Taxeringsenheter, antal Genomsnittligt taxeringsvärde per hus, SEK Hela Stockholms Hela Stockholms År Hela landet Stockholms län landet län landet län Källa: SCB: Fastighetstaxering

8 Uppdragsnr: (11) Tabell 2: Försålda permanenta småhus, pris och taxeringsvärdets andel av marknadspriset Köpeskilling Medelvärde, tkr Taxeringsvärde, tkr Taxeringsvärdets andel av marknadspriset, % Stockholms Stockholms Stockholms År Hela landet län Hela landet län Hela landet län ,7 79, ,6 74, ,8 69, ,0 67, ,9 75, ,6 70, ,0 63, ,1 77,2 Källa: SCB: Fastighetstaxering och Fastighetsförsäljning Taxeringsvärden och marknadsvärde för bostadsrätter Tabell 3: Taxeringsvärden bostadsrätter Taxeringsvärden per byggnad, tkr Beräknat antal bostäder i flerbostadshus Genomsnittligt taxeringsvärde per lägenhet, SEK År Hela landet Stockholms län Hela landet Stockholms län Hela landet Stockholms län Källa: SCB: Fastighetstaxering och Bostadsbestånd. Beräkningar av WSP.

9 Uppdragsnr: (11) Tabell 4: Överlåtelsepriser för bostadsrätter, beräknade taxeringsvärden och andel av marknadspriset Medelpris, tkr Beräknat taxeringsvärde, tkr Beräknad andel, % År Hela landet Stockholms län Hela landet Stockholms län Hela landet Stockholms län ,0 26, ,2 26, ,6 18, ,1 18, ,4 17, ,3 22, ,9 19, ,5 16,8 Källa: SCB: Fastighetstaxering, Bostadsbestånd och Kontrolluppgifter. Beräkningar av WSP. Jämförelse av taxeringsvärden och marknadsvärde för småhus respektive bostadsrätter Diagram 1: Taxeringsvärdets andel av marknadsvärdet i hela landet Procent, % 80,0 Taxeringsvärdets andel av marknadsvärdet i hela landet 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Källa: SCB, WSP Källa: SCB, WSP Småhus Bostadsrätter

10 Uppdragsnr: (11) Det visar sig vara stor skillnad i glappet mellan taxeringsvärden och marknadsvärden för bostadsrätter men inte för småhus. För bostadsrätterna har andelen aldrig under 2000-talet överstigit 50 procent av marknadsvärdet och ligger nu bara på knappt 25 procent. För småhus är systemet uppbyggt så att taxeringsvärdena i genomsnitt ska spegla 75 procent av marknadsvärdet två år tidigare. För bostadsrätter är kopplingen till värdet på den enskilda bostadsrätten svag eftersom värderingen inte utgår från samma principer. I Stockholms län där priserna på bostadsrätter är höga, blir skillnaden ännu större. Diagram 2: Taxeringsvärdets andel av marknadsvärdet i Stockholms län Procent, % 90,0 Taxeringsvärdets andel av marknadsvärdet i Stockholms län 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Källa: SCB, WSP Källa: SCB, WSP Småhus Bostadsrätter

11 Uppdragsnr: (11) Konsekvenser av skillnaden i värdering av bostadsrätter och småhus 1) Samma marknadsvärde men olika taxeringsvärden Exemplet nedan illustrerar skillnaden i taxeringsvärde för småhus och bostadsrätter med samma marknadsvärde. År 2009 var taxeringsvärdets andel av marknadsvärdet för småhus ca 75 procent och för bostadsrätter ca 25 procent. Tabell 5: Taxeringsvärden Marknadspris Genomsnittliga taxeringsvärden Småhus Bostadsrätt ) Stora skillnader med återinförd förmögenhetsskatt Skillnaderna i värdering av bostadsrätter och småhus får stora konsekvenser om förmögenhetsskatten återinförs och om skatten, som före år 2007, kommer att beräknas utifrån dessa värden. Beräkningen nedan utgår från socialdemokraternas förslag att 1 procent i skatt ska utgå för förmögenhet överstigande 2 miljoner för ensamstående och 4 miljoner för gifta och samboende. Tabell 6: Förmögenhetsskatt* per år med (S) förslag Marknadspris Småhus Bostadsrätt Ensamstående Gifta/samboende Ensamstående Gifta/samboende * Obelånad bostad 3) Ännu större skillnader med återinförd fastighetsskatt för småhus Om man dessutom lägger till dagens fastighetsavgift samt oppositionens förslag om att den del av taxeringsvärdet som överstigande 4,5 miljoner kronor ska beskattas med 1 procent blir skillnaderna i beskattning ännu större. Tabell 7: Förmögenhetsskatt* med (S) förslag + fastighetsavgift + ny fastighetsskatt Marknadspris Småhus Bostadsrätt Ensamstående Gifta/samboende Ensamstående Gifta/samboende * Obelånad bostad

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

WSP Analys och strategi på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

WSP Analys och strategi på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Internationell jämförelse av fastighetsskatter En jämförelse av fastighetsskatter och andra fastighetsrelaterade skattekostnader i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Tyskland WSP Analys och strategi

Läs mer

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus

Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Fastighetstaxeringen 2015, prognos Så hög blir den nya skatten på småhus Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Störst skattehöjning i Kiruna....5 Störst skattehöjning

Läs mer

Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt

Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt Skatteeffekter i samband med flytt mellan egnahem och bostadsrätt Av Maria Kulander och Hans Lind november 2008 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 20 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2012 och framåt Sammanfattning Kommunal fastighetsavgift Avgiftspliktiga fastigheter med bostäder som är uppförda, dvs. färdigbyggda

Läs mer

Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad

Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad 2011 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Sänkt reavinstskatt ökar rörligheten på Stockholms bostadsmarknad Förord Huvudstadsregionen växer rekordsnabbt samtidigt som bostadsbyggandet är

Läs mer

Svenska folkets flyttskatteskuld

Svenska folkets flyttskatteskuld Svenska folkets flyttskatteskuld Vad är den genomsnittliga småhusägaren skyldig staten? Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Fastighetsskatten dess utveckling, framtid och problematik

Fastighetsskatten dess utveckling, framtid och problematik Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Juridiska Institutionen Tillämpade studier 20 p HT 2001 Fastighetsskatten dess utveckling, framtid och problematik Av: Maria Dahlqvist Handledare: Robert Påhlsson

Läs mer

Det måste bli lättare att flytta

Det måste bli lättare att flytta 2012:8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Det måste bli lättare att flytta Hur flyttskatter låser Stockholms bostadsmarknad Det måste bli lättare att flytta Bostadssituationen i huvudstadsregionen

Läs mer

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Juni 2009 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Lagförslag...6 1.1 Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen

Läs mer

Flyttskatter hämmar Stockholms bostadsmarknad

Flyttskatter hämmar Stockholms bostadsmarknad Flyttskatter hämmar Stockholms bostadsmarknad Rapport 2010: 2 Förord Stockholmsregionen växer rekordsnabbt samtidigt som bostadsbyggandet är rekordlågt. De senaste 20 åren har bostadsbyggandet varit otillräckligt

Läs mer

Flyttskatter och rörlighet på bostadsmarknaden En internationell jämförelse

Flyttskatter och rörlighet på bostadsmarknaden En internationell jämförelse RAPPORT........................................................... HUI Research på uppdrag av Villaägarna Flyttskatter och rörlighet på bostadsmarknaden En internationell jämförelse Januari 2013 Nils Bohlin

Läs mer

Den föreslagna reformen sparar 100 skattemiljoner

Den föreslagna reformen sparar 100 skattemiljoner Den föreslagna reformen sparar 100 skattemiljoner Slopad taxering inte bara politik Att Alliansen nu föreslår att fastighetstaxeringen avskaffas är bra. Det beror inte bara på att det blir svårare att

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 4 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Det finns en frist som innebär att en privatbostad för vilken inte längre kraven i 5 KL uppfylls, inte

Det finns en frist som innebär att en privatbostad för vilken inte längre kraven i 5 KL uppfylls, inte Seminarer Stocholm 1999 juridisk nasjonalrapport - svensk Bostadsbeskattning rättsliga aspekter Svensk juridisk nasjonalrapport Universitetslektor, jur. dr. Lars Pelin Inledning Utgångspunkten för den

Läs mer

Stora skattehöjningar väntar Stockholms näringsliv

Stora skattehöjningar väntar Stockholms näringsliv 2009 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Stora skattehöjningar väntar Stockholms näringsliv Sammanfattning Stockholms län betalar mer än hälften av den statliga fastighetsskatten för näringsfastigheter.

Läs mer

Incitamentseffekter av slopad fastighetsskatt *

Incitamentseffekter av slopad fastighetsskatt * Rapport till Finanspolitiska rådet 2008/7 Incitamentseffekter av slopad fastighetsskatt * Ann Öberg Finanspolitiska rådet De åsikter som uttrycks i denna rapport är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113)

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Danderyd 2007-08-21 Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Sammanfattning

Läs mer

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken

Rapport 6 2008. Miljardrean. - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Rapport 6 2008 Miljardrean - En granskning av den borgerliga bostadspolitiken Innehållsförteckning sida Förord... 3 1. Inledning... 4 2. Metod... 5 3. Resultat... 7 4. Sammanfattning och slutsats... 11

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 3 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Utvecklingen på bolånemarknaden

Utvecklingen på bolånemarknaden RAPPORT DEN 21 FEBRUARI 2008 DNR 07-12625-399 2008:6 Utvecklingen på bolånemarknaden INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKT 2 Förutsättningar 2 Omfattning och kvalitet 2 Kreditrisk i utlåning mot småhus

Läs mer

Hushållens boendeekonomi

Hushållens boendeekonomi Rapport 2012:3 REGERINGSUPPDRAG Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna hushåll att spara till en kontantinsats till en bostad Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna

Läs mer

Användning av fastigheters taxeringsvärden

Användning av fastigheters taxeringsvärden 2010-06-18 Användning av fastigheters taxeringsvärden Johan Nilsson EXAMENSARBETE Lantmäteriingenjör Institutionen för ingenjörsvetenskap Användning av fastigheters taxeringsvärden Sammanfattning Taxeringsvärdet

Läs mer

Låst läge på bostadsmarknaden

Låst läge på bostadsmarknaden Maj 2014 Låst läge på bostadsmarknaden Marknadsrapport Titel: Låst läge på bostadsmarknaden, Marknadsrapport, maj 2014 Utgiven av: Boverket Författare och kontaktperson: Bengt Hansson 0455-35 33 75 Analysarbete:

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 55 Målnummer: 2659-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-10-05 Rubrik: Skatteverket har i visst fall inte gjort sannolikt att arbetsgivarens

Läs mer

Nivån på flyttskatter i EU-15 länderna samt Australien, Kanada, Norge, USA och Schweiz

Nivån på flyttskatter i EU-15 länderna samt Australien, Kanada, Norge, USA och Schweiz Nivån på flyttskatter i EU-15 länderna samt Australien, Kanada, Norge, USA och Schweiz Framtagen av civilingenjör Nima Sanandaji och civilekonom Tino Sanandaji på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund. Inledning

Läs mer

BESKATTNING AV BOENDE

BESKATTNING AV BOENDE BESKATTNING AV BOENDE EN VITBOK april 2007 Skärgårdarnas Riksförbund Skärgård för Framtid Denna vitbok ingår i Skärgårdarnas Riksförbunds serie beskrivningar över tillståndet i landets skärgårdar. Med

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 7 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer