Bostadsrätt och andelsrätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrätt och andelsrätt"

Transkript

1 UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN VITEC VITEC Bostadsrätt och andelsrätt Vitec Säljstöd, maj 2014 VITEC Affärsområde Mäklare GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, V. FRÖLUNDA VÄXEL: KALMAR: BOX 751, KALMAR VÄXEL: STOCKHOLM: GUSTAVSLUNDSV 30, BROMMA VÄXEL:

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Upplåtelseformer... 4 Andel i bostadsförening... 4 Bostadsförening bildad före Marknadsförs på nätet... 5 Andel med lagfart ideell andel... 5 Marknadsförs på nätet... 6 Bostadsrätt... 6 Marknadsförs på Nätet som... 7 Äkta eller oäkta bostadsföretag... 7 Försäljning och uppskov... 8 Kortkommandon

4 Upplåtelseformer I Säljstöd har vi följande upplåtelseformer. 1. Andel i bostadsförening 2. Andel i oäkta bostadsföretag (Detta använder man bara för att få rätt vid kapitalvinst och få blankett K12. Alltså inget som heter så). 3. Bostadsrätt 4. Hyresrätt Andel i bostadsförening När det gäller bostadsföreningar bör man ta reda på när de bildades. De som tillkom före 1930 är väldigt lika en bostadsrättsförening, medan de som är av yngre datum mer liknar hyresrätt. I sådana fall kan det bli problem att få lån med bostaden som säkerhet. Värdet på en sådan lägenhet kan då inte heller jämställas med en bostadsrätt. Ett liknande problem finns för andelslägenheter som är i princip omöjliga att belåna. Det kan bara ske genom inteckning av hela fastighetens pantbrev, vilket kräver samtliga delägares samtycke. Detta kan göra en andelslägenhet svårsåld. Bostadsförening bildad före 1930 En ekonomisk förening som bildats före 1 juli 1930 och upplåter nyttjanderätt till bostad på obegränsad eller begränsad tid benämns bostadsförening. Nybildning av bostadsförening kan inte ske. Det är enkelt att känna igen en BF då det står u.p.a. (utan personligt ansvar) efter föreningsnamnet. Den huvudsakliga skillnaden mellan BRF och BF är att bostadsföreningens verksamhet styrs av lagen om ekonomiska föreningar. Eventuella tvister mellan en andelsägare och en bostadsförening avgörs av tingsrätten medan i en BRF avgörs av hyresnämnden. Eftersom en BF verksamhet inte regleras av bostadsrättslagen kan föreningens stadgar innehålla regler som i vissa fall kan begränsa värdet av ett boende i en sådan lägenhet. Därför är det viktigt att läsa stadgarna före ett köp för att se om dessa innehåller uttömmande regler anpassade till ett modernt synsätt på boende. 4

5 Det rekommenderas att man före köp tar kontakt med bank eller jurist som kan granska stadgarna. Banker kan ofta ställa sig tveksamma till belåning av en andel i en bostadsförening därför att stadgarna kan vara skrivna på ett ur belåningssynpunkt ofördelaktigt sätt. En bostadsförening kan neka köpare medlemskap utan att frågan om medlemskap hänskjuts till hyresnämnd, Andrahandsuthyrning kan vara helt förbjudet. Oftast läggs större ansvar på medlemmarna för inre underhåll. Hembudsregler kan förekomma d v s att en andelsägare måste sälja tillbaka lgh till föreningen. Detta är helt förbjuden i en BRF. För den som funderar på att köpa en lägenhet i en BF är det väldigt viktigt att det är en besittningsförening och att föreningens stadgar stämmer överens med vad som sägs i bostadsrättslagen, vilket de allra flesta gör. För bostadsföreningar tillämpas lagen om ekonomiska föreningar. I övrigt är det ingen skillnad mot att äga en bostadsrätt och priserna brukar i stort sett vara desamma. Ca 30 % av Stockholms innerstad utgörs av andelar i bostadsföreningar. MARKNADSFÖRS PÅ NÄTET Andel med lagfart ideell andel Här köper man en del av en fastighet d v s fast egendom med lagfart. Man får nyttjanderätt till en lägenhet. Innehavet beskattas likt en näringsfastighet. Ur beskattningssynpunkt betraktas som ett oäkta företag. Dessa andelar med därtill hörande lägenheter är i praktiken svåra att belåna. Belåning kan endast göras genom den gemensamt ägda fastigheten (genom inteckning av fastighetens pantbrev) vilket kräver samtliga delägares samtycke. 5

6 MARKNADSFÖRS PÅ NÄTET Bostadsrätt Vad är en bostadsrätt? En vanlig missuppfattning är nämligen att man köper en lägenhet. I vardagligt tal kan man säga så, men i strikt mening är det fel. Det man köper är inte själva lägenheten, utan ett medlemskap i en bostadsrättsförening. Man köper in sig i bostadsrättsföreningen och blir delägare i denna ekonomiska förening. Men samtidigt följer också rätten att bo i lägenheten. Det är det som är själva innebörden i ordet bostadsrätt. I denna bostadsrätt får man bo så länge man vill, så länge man betalar sina avgifter ( hyran ) och sköter sig. När man sen vill flytta säljer man sin bostadsrätt, dvs man säljer (överlåter) sin ekonomiska andel till en ny köpare. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening En bostadsrättsförening har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt till föreningens medlemmar. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Det innefattar dels en nyttjanderätt, dels en andelsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. För att bli medlem krävs att föreningen har gjort en prövning och godkänt dig som medlem. Andelsrätten innebär att medlemmen äger en andel i föreningen. Medlemmarna tillsammans äger gemensamt föreningens fastighet. Nyttjanderätten innebär att medlemmen har rätt att nyttja en viss lägenhet. Denna nyttjanderätt är obegränsad i tiden och brukar sägas vara en stark rätt då man endast kan bli uppsagd av vissa i lag angivna skäl (olika förverkandegrunder). Som bostadsrättshavare så har du både rättigheter och skyldigheter. Rättigheter genom att till exempel få delta på föreningsstämman och där bland annat välja styrelse för föreningen samt att till stor del själv få avgöra hur du vill ha det i din lägenhet (ibland krävs det dock tillstånd av föreningen). Du har också skyldigheter såsom att betala årsavgift och att väl vårda och sköta din lägenhet m.m. Ansvarsfördelningen mellan dig och föreningen är reglerad i föreningens stadgar och Bostadsrättslagen. 6

7 Bostadsrättshavaren kan fritt sälja sin bostadsrätt till marknadspris. En bostadsrätt är att betrakta som lös egendom (inte fast egendom såsom till exempel en villa). Reglerna i Köplagen är därför tillämpliga vid köp av en bostadsrättslägenhet. MARKNADSFÖRS PÅ NÄTET SOM Äkta eller oäkta bostadsföretag En bostadsrättsförening beskattas som Äkta privatbostadsföretag respektive oäkta bostadsföretag. Men i bägge fallen handlar det om vanliga bostadsrättsföreningar. Skillnaden är att de beskattas olika. Annars är det ingen skillnad. Bägge lyder under bostadsrättslagen och har likadana stadgar, och det är ingen skillnad att bo i en oäkta bostadsrättsförening jämfört med en äkta, det är samma skyldigheter och samma rättigheter. Skillnaden är beskattningen, och det gäller både beskattningen av föreningen och beskattningen av den enskilde bostadsrättshavaren. För att en bostadsrättsförening ska klassas som äkta (äkta privatbostadsföretag) så måste minst 60% avse bostäder med bostadsrätt. Vilket förenklat betyder att 60% av intäkterna ska 7

8 komma från fysiska bostadsrättsinnehavare. Men detta är en förenkling, för det är egentligen taxeringsvärdets fördelning på bruksvärdeshyror och marknadshyror som avgör. Man kan vända på det och säga så här: om bostadsrättsföreningens intäkter till mer än 40% kommer från lokaler, hyreslägenheter och juridiska personer, är det risk att föreningen skattemässigt blir klassad som oäkta. Då beskattas föreningen som en näringsfastighet, som affärsdrivande företag, vilket i detta sammanhang blir ganska ofördelaktigt. En typisk oäkta bostadsrättförening har ett centralt läge och har stora kontors- och affärslokaler, och/eller har ett stort antal hyreslägenheter. 1. Bostadsrättshavaren kan bli förmånsbeskattad för skillnaden mellan faktisk månadsavgift och en tänkt normalhyra. Om bostadsrättshavaren bor billigt betraktas det alltså som en förmån som ska beskattas. I praktiken blir det dock sällan så, eftersom det finns begränsningar, s k lättnadsregler. Dessa lättnadsregler är tillfälliga och provisoriska, men har ändå förlängts att gälla år efter år. Vad som händer i framtiden är dock ovisst. 2. Den som flyttar till eller från en bostadsrätt i en oäkta förening har inte rätt att tillämpa uppskovsreglerna för byte av bostad. Detta kan för vissa personer ha stor betydelse och här måste var och en göra sin egen bedömning utifrån den egna situationen. Det finns också fördelar med en oäkta bostadsrättsförening. Just att de har så stora inkomster från hyreslokaler och hyreslägenheter gör att medlemmarnas boende subventioneras, och månadsavgiften kan hållas låg. Men det har också en baksida, en risk. Är föreningen mycket beroende av dessa intäkter, t ex från en stor affärslokal, så kan det slå mycket hårt om den plötsligt skulle bli outhyrd. En oäkta förening kan bli äkta, och tvärtom, om förhållandena förändras. Vissa föreningar som ligger i gränszonen skriver ibland att de planerar att bli äkta. Ta detta med en stor nypa salt, det är inte säkert att det blir så. Det är skattemyndigheten som avgör, och de kanske gör en helt annan bedömning än styrelsen. FÖRSÄLJNING OCH UPPSKOV Säljer man en lägenhet i ett oäkta bostadsföretag räknas det som att du säljer en andel i en ekonomisk förening eller i ett aktiebolag. Det innebär att hela vinsten beskattas i kapital. Skatten är 30 procent. Får du en förlust när du säljer får du dra av 70 procent av förlusten. Försäljningen redovisar du på blankett K12. Säljer du en lägenhet i ett oäkta bostadsföretag har du inte rätt till uppskov med beskattning av vinsten. För att du ska kunna få uppskov krävs att du har en andel i ett privatbostadsföretag vid försäljningstidpunkten. I vissa fall, t.ex. om bostadsrättsföreningen är nybildad, kan bostadsrättsföreningen vara oäkta vid ingången av inkomståret. Då måste du beräkna vinsten på blankett K12 enligt reglerna för oäkta bostadsföretag, men du kan få uppskov (om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda) om bostadsföreningen är äkta vid försäljningstidpunkten. Du begär uppskov på blankett K6 eller K2 även om du ska göra själva vinstberäkningen på blankett K12. 8

9 9

10 Kortkommandon Tryck på Om du vill F1 F3 F5 F7 F8 SHIFT + F7 SHIFT + F10 CTRL + I CTRL + N CTRL + M CTRL + L CTRL + K CTRL + R CTRL + D CTRL + M CTRL + Q CTRL + C CTRL + X CTRL + V CTRL + Z DEL TAB SHIFT + TAB CTRL + HÖGERPIL CTRL + VÄNSTERPIL CTRL + HOME CTRL + END CTRL + F4 CTRL + TAB ALT + F4 ALT + TAB ALT + ESC Visa hjälp Öppna sökrutan Uppdatera en lista Gå till föregående flik i ett registerkort Gå till nästa flik i ett registerkort Starta stavningskontrollen Visa snabbmenyn för ett markerat objekt Nå inmatningsfälten i ett registerkort Nå arbetsflödet i ett registerkort Nå snabbmenyn i en lista Nå listdelen i en lista Nå knapparna i listans verktygsrad Nå registerkortet i listan om detta är öppet Nå månadskalendern om du står i ett datumfält Räkna om månadsvärde till årsvärde Räkna om månadsvärde till kvartalsvärde Kopiera Klippa ut Klistra in Ångra Ta bort Gå till nästa fält Gå till föregående fält Flytta insättningspunkten till början av nästa ord Flytta insättningspunkten till början av föregående ord Flytta insättningspunkten till början av texten Flytta insättningspunkten till slutet av texten Stänga det aktiva fönstret Växla mellan öppna fönster Stänga eller avsluta det aktiva objektet/programmet Växla mellan program i Windows Växla mellan programmen i den ordning som de startades ALT Skriva tvåan i m² ALT Skriva trean i m³ 10

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING INTRODUKTION Kortfattat, vad är en insatshöjning? Bostadsrättsföreningens medlemmar betalar in pengar d v s höjer insatserna i proportion till de tidigare ägarandelarna

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt Deklarera 2015 Försäljning av bostadsrätt Broschyren innehåller även information om uppskov. Innehållsförteckning Deklarera försäljning av bostadsrätt 2 Olika sätt att lämna blankett K6 3 Hur du beräknar

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

Bilaga 14. Det 29:e nordiska juristmötet Stockholm den 19-21 augusti 1981. Anders Victorin: Äganderätt till lägenhet 13-23-322

Bilaga 14. Det 29:e nordiska juristmötet Stockholm den 19-21 augusti 1981. Anders Victorin: Äganderätt till lägenhet 13-23-322 Bilaga 14 Det 29:e nordiska juristmötet Stockholm den 19-21 augusti 1981 Anders Victorin: Äganderätt till lägenhet 13-23-322 Äganderätt till lägenhet 195 Äganderätt till lägenhet Av docent ANDERS VICTORIN

Läs mer

VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING?

VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING? VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING? Informationsmaterial för dig som vill veta mer om vad som kännetecknar en bra bostadsrättsförening utifrån ett investeringsperspektiv. För att du ska göra ett mer genomtänkt

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

Att få hyra ut i andra hand eller inte det är frågan

Att få hyra ut i andra hand eller inte det är frågan INNEHÅLL Håll koll på hyreshöjningarna Om väljarna får tycka Nya avskrivningsregelverk behövs Utnyttja medlemsförmåner Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Fixa bostad i Stockholm

Fixa bostad i Stockholm Fixa bostad i Stockholm Gunnar Björing Boksidan Fixa bostad i Stockholm Gunnar Björing Förlaget tar inget ansvar för prisuppgifterna i exemplen. Priserna är avsedda som en fingervisning om vad det kan

Läs mer

Fritt fram för fusk! foto: lotta imberg / metro

Fritt fram för fusk! foto: lotta imberg / metro Fritt fram för fusk! foto: lotta imberg / metro En rapport om hur fusk vid bostadsrättsombildning ska stoppas från nätverket Rädda Linjalen och Hyresgästföreningen Region Stockholm Ombildning från hyresrätt

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG!

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! STUREGATAN 14, 4 tr STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! 2 POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! Det här är en lägenhet med stor

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer