Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande."

Transkript

1 brf hemmet 18 PM Uthyrning av din bostadsrättslägenhet Föreningen är välvillig till andrahandsuthyrning och att ha inneboende men det måste gå rätt till! Om en bostadsrättshavare i Brf Hemmet 18 önskar hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs styrelsens samtycke. Den som hyr ut i andra hand ska enligt lag ha skäl för att andrahandsuthyrning ska beviljas. Föreningens policy, bilaga, som har stöd i dagens lagstiftning, innebär att skäl till andrahandsuthyrning till exempel kan vara Ålder eller sjukdom Tillfälligt arbete eller långresa Studier på annan ort Försöksboende som sambo i ett parförhållande Vård av nära anhörig i dennes hem Framtida boende för närstående (barn, förälder eller annan familjemedlem som för tillfället inte har möjlighet att bekosta ett boende). I detta fall ska berörd part vara ägare till lägenheten till minst 10 %. Behov av att hyra ut en bostadsrättslägenhet under en övergångsperiod i fall där bostadsrätten förvärvats av en person som har för avsikt att bosätta sig där efter pensionen. Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande. Föreningens policy är att all form av kommersiell uthyrning, hotellverksamhet och liknande är förbjuden. ANDRAHANDSUTHYRNING - SÅ HÄR GÅR DET TILL! 1. Ansök om styrelsens samtycke till upplåtelse i andra hand. Använd föreningens blankett! 2. När du fått styrelsens samtycke, teckna avtal med din andrahandshyresgäst med hjälp av Fastighetsägarnas blankett. UTHYRNING TILL INNEBOENDE SÅ HÄR GÅR DET TILL! Det är tillåtet att, utan styrelsens medgivande, hyra ut till inneboende. Tänk dock på att Teckna kontrakt till exempel med hjälp av Hyresgästföreningens formulär. Se länk! Informera den inneboende om de ordningsregler som gäller i brf Hemmet 18. Bilaga 1

2 Bilaga 1 Policy för korttidsuthyrning m m 1 SKÄLEN TILL UTHYRNING SKA VÄGAS MOT FÖRENINGENS INTRESSEN Den 1 februari 2013 trädde en ny lag om uthyrning av egen bostad i kraft. De nya reglerna för andrahandsuthyrning av en bostadsrätt gäller huvudsakligen hyrans storlek. Från och med 1 juli 2014 kommer det en lagändring som delvis förändrar förutsättningarna för andrahandsuthyrning. Idag krävs att en bostadsrättshavare ska ha beaktansvärda skäl för att uthyrningen ska godkännas av styrelsen. Framöver ska det bara krävas att bostadsrättshavaren har skäl för att få hyra ut. AV lagrådsremissen framgår att (cit.) Liksom hittills bör bostadsrättshavarens skäl vägas mot föreningens intressen. Någon ändring av hur man bör se på föreningens anledning att motsätta sig upplåtelse behövs inte för att skydda föreningens intressen. I likhet med nuvarande regler ska bostadsrättshavarens skäl till uthyrningen vägas mot de befogade invändningar som en bostadsrättsföreningsstyrelse kan ha emot att bostadsrättshavaren hyr ut lägenheten. Inte heller ska alla skäl som en bostadsrättshavare anför anses vara godtagbara för att styrelsen ska vara tvungen att bevilja uthyrning. Regeringen vill även att bostadsrätts-föreningen ska kunna kompenseras för det merarbete som en andrahandsuthyrning kan innebära. Detta genom att föreningen får ta ut en avgift av bostadsrättshavaren för upplåtelsen. En förutsättning för att en avgift ska få tas ut är att det i stadgarna anges att föreningen får göra det. 2 GRUNDERNA FÖR BOSTADSRÄTTEN En bostadsrättsförening är en form av ägarskap som vilar på föreningstanken och medlemmarnas gemensamma intresse av ett tryggt och välfungerande boende. Föreningen är beroende av att ett tillräckligt stort antal av de som bor i fastigheten är engagerade i föreningen och i sin boendemiljö. Bland annat är det så att belastningen och slitaget på fastigheten - liksom olika typer av störningar som kan påverka boendemiljön negativt - ökar vid en hög grad av andrahandsuthyrning. Därför är det olyckligt om en allt för stor del av de boende är hyresgäster i stället för medlemmar i bostadsrättsföreningen. Det nu sagda är bakgrunden till att rätten för en bostadsrättshavare att hyra ut sin lägenhet är begränsad i lag.

3 3 ANSÖKAN OM STYRELSENS SAMTYCKE Om en bostadsrättshavare i Brf Hemmet 18 önskar hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs styrelsens samtycke. En ansökan om styrelsens samtycke till en andrahandsuthyrning ska vara skriftlig. Den blankett som föreningen tagit fram ska användas. Se länk! Av ansökan ska bland annat följande framgå andrahandshyresgästens namn, personnummer, och kontaktuppgifter, bostadsrättshavarens kontaktuppgifter under tiden för andrahandsuthyrningen postadress, e- postadress, och telefonnummer, tidsperioden för uthyrningen, och skälet till uthyrningen Till ansökningshandlingen ska dels en kopia av andrahandshyresavtalet fogas, dels ett skriftligt intyg som styrker skälet till uthyrningen. Angående det sistnämnda, se nedan under rubriken beaktansvärda skäl. Styrelsen prövar frågan om samtycke vid nästkommande styrelsemöte. 4 TIDSBEGRÄNSNING OCH ANDRA VILLKOR Ett samtycke från styrelsen begränsas alltid till att avse en viss tid, normalt ett år. Förnyat samtycke ges normalt högst två gånger med ett år för varje gång. Styrelsen förbehåller sig rätten att förena sitt samtycke med villkoren att bostadsrättshavaren ska hålla styrelsen fortlöpande underrättad om sin egen postadress, telefonnummer, och e-postadress, såväl bostadsrättshavaren som andrahandshyresgästen ska ha en för lägenheten gällande hemförsäkring med bostadsrättstillägg under uthyrningsperioden, andrahandshyresgästen ska presentera sig för styrelsen vid det styrelsemöte som följer närmast efter inflyttningen i lägenheten, bland annat för att informeras om gällande ordningsregler i fastigheten. 5 RÄTTSLIG REGLERING AVSEENDE ANDRAHANDSUTHYRNING AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHETER Bostadsrättshavare har rätt att hyra ut sin lägenhet enligt reglerna om andrahandsuthyrning i bostadsrättslagen (1991: 614) 7 kap. 8 och Dessa regler är snarlika hyreslagens motsvarande regler i jordabalken 12 kap , med den skillnaden att en bostadsrättshavares möjligheter att hyra ut i andra hand är något större än en hyresgästs. Enligt regeln i 7 kap. 10 bostadsrättslagen får en bostadsrättshavare upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Om styrelsen vägrar

4 att ge sitt samtycke får bostadsrättshavaren enligt 7 kap. 11 bostadsrättslagen ändå upplåta sin lägenhet i andra hand om hyresnämnden lämnar sitt tillstånd till upplåtelsen. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har rimliga skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet ska begränsas till viss tid och får förenas med villkor. Om bostadsrättshavaren hyr ut sin lägenhet i andra hand utan att inhämta samtycke eller tillstånd får föreningen enligt 7 kap , med vissa begränsningar, säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning. Det innebär att bostadsrättshavarens nyttjanderätt till lägenheten förverkas. Styrelsens prövning i frågan om samtycke vilar på hyresnämndens praxis i tillståndsärenden. Reglerna i bostadsrättslagen kompletteras av 14 i nuvarande stadgar för Brf Hemmet 18. Av 14 framgår att en bostadsrättshavare som önskar hyra ut sin lägenhet i andra hand skriftligen ska ansöka om styrelsens samtycke. Av ansökan ska skälet till upplåtelsen, under vilken tid den ska pågå samt namnet på den till vilken lägenheten ska upplåtas i andra hand. 6 SKÄL FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING Skälet för andrahandsuthyrningen måste alltid vägas mot föreningens intressen. Det kan vara fråga om en situation då bostadsrättshavaren inte kan använda lägenheten eller av olika anledningar vill behålla anknytningen till den. Till exempel Ålder eller sjukdom Tillfälligt arbete eller långresa Studier på annan ort Försöksboende som sambo i ett parförhållande Vård av nära anhörig i dennes hem Framtida boende för närstående (barn, förälder eller annan familjemedlem som för tillfället inte har möjlighet att bekosta ett boende). I detta fall ska berörd part vara ägare till lägenheten till minst 10 %. Behov av att hyra ut en bostadsrättslägenhet under en övergångsperiod i fall där bostadsrätten förvärvats av en person som har för avsikt att bosätta sig där efter pensionen. Att först köpa en ny bostad och sedan vilja sälja sin bostadsrätt men inte lyckas uppnå den förväntade köpesumman, kan enligt styrelsens uppfattning inte ensamt anses utgöra ett beaktansvärt skäl för andrahandsuthyrning. 7 SKÄL ATT NEKA SAMTYCKE Även om bostadsrättshavaren anfört ett rimligt skäl för andrahandsuthyrningen kan det finnas fog för styrelsen att neka samtycke. Till exempel kan föreningen säga nej om den föreslagna hyresgästen är en person som är känd för att vara störande. Andrahandshyresgästen ska således vara en skötsam person för att kunna godtas som faktisk utövare av nyttjanderätten. Om styrelsen inte godkänner andrahandsuthyrningen kan bostadsrättsägaren få frågan prövad i hyresnämnden.

5 8 HOTELLVERKSAMHET OCH LIKNANDE Bostadsrättslagen (1991: 614) 7 kap. 8 anger att (cit.) Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen. Mot den bakgrunden har styrelsen beslutat att all form av yrkesmässig uthyrning såsom hotellverksamhet, bed and breakfast och liknande är förbjuden. Sådan verksamhet innebär en stor risk att koder, nycklar och taggar sprids till okända personer samt att okända personer rör sig i fastigheten. Risken för störningar för andra medlemmar i föreningen är därmed betydande. Det är också oskäligt att föreningen ska bära kostnader för enskild medlems yrkesverksamhet.

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2. 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2. 3. STADGAR... sid 3. 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4

1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2. 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2. 3. STADGAR... sid 3. 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4 Ny i styrelsen Innehåll 1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2 3. STADGAR... sid 3 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4 5. VAD STYR ARBETET I FÖRENINGEN... sid 7 6. STYRELSEN I ARBETE...

Läs mer

Stadgarna har registrerats av PRV 2004-05-25 Stadgarna antagna vid två på var andra följande stämmor den 2004-04-17 och den 2004-04-22.

Stadgarna har registrerats av PRV 2004-05-25 Stadgarna antagna vid två på var andra följande stämmor den 2004-04-17 och den 2004-04-22. 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skörpabäcken. Med hänsyn taget till bostadsrättslagen (1991:614) och med hänsyn till ändringar t. o. m. SFS 2003:867. Stadgarna har registrerats av PRV 2004-05-25 Stadgarna

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

BILAGA 2. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRYCKERIET

BILAGA 2. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRYCKERIET BILAGA 2. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRYCKERIET FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning och utträde INSATS OCH

Läs mer

STADGAR. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hyveln 129 (org.nr. 716417-8399)

STADGAR. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hyveln 129 (org.nr. 716417-8399) STADGAR Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hyveln 129 (org.nr. 716417-8399) FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hyveln 129. Styrelsens säte är Stockholm. 2 Föreningen

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck Brf Utsikten i Rydebäck Stadgar för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Rydebäck Diarienummer 249490BRF/13 Registrerad av Bolagsverket 2013-07-15 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Muttern 4. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Muttern 4, organisationsnummer 716419-6888.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Muttern 4. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Muttern 4, organisationsnummer 716419-6888. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Muttern 4 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Muttern 4, organisationsnummer 716419-6888. 2 Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMPLEMENT

STADGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMPLEMENT KOMPLEMENT Normalstadgar för bostadsrättsföreningar inom HSB innehåller till stor del bestämmelser ur bostadsrättslagen (Brl) och lagen om ekonomiska föreningar (FL). Detta för att ge en praktisk regelsamling.

Läs mer

D-UPPSATS. Ägarlägenhet En jämförelse med bostadsrätt. Ida Uusikartano. Luleå tekniska universitet

D-UPPSATS. Ägarlägenhet En jämförelse med bostadsrätt. Ida Uusikartano. Luleå tekniska universitet D-UPPSATS 2010:024 Ägarlägenhet En jämförelse med bostadsrätt Ida Uusikartano Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

8 Ogiltighet vid vägrat medlemskap En överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten övergått till vägras medlemskap i föreningen.

8 Ogiltighet vid vägrat medlemskap En överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten övergått till vägras medlemskap i föreningen. BOSTADSRÄTTSFÖRENING STADGAR 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är BRF Södergatan. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN VILL DU FLYTTA HEMIFRÅN? 2 Säkert har du många gånger tänkt tanken att skaffa dig ett eget hem. För att göra det enklare när det väl blir dags bör du börja med

Läs mer

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Jämförelsen nedan avser skillnader mellan BRF Malmöhus 18 föregående normalstadgar (2004) och de nya normalstadgarna (2014) för

Läs mer

Att få hyra ut i andra hand eller inte det är frågan

Att få hyra ut i andra hand eller inte det är frågan INNEHÅLL Håll koll på hyreshöjningarna Om väljarna får tycka Nya avskrivningsregelverk behövs Utnyttja medlemsförmåner Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

1 Bostadsrättsföreningens firma och säte Bostadsrättsföreningens firma är Bostadsrättsförening Takten. Styrelsen har sitt säte i Sollentuna.

1 Bostadsrättsföreningens firma och säte Bostadsrättsföreningens firma är Bostadsrättsförening Takten. Styrelsen har sitt säte i Sollentuna. Sida 1 av 14 Stadgar Brf Takten OM FÖRENINGEN 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte Bostadsrättsföreningens firma är Bostadsrättsförening Takten. Styrelsen har sitt säte i Sollentuna. 2 Bostadsrättsföreningens

Läs mer

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Jämförelsen nedan avser skillnader mellan föregående normalstadgar (2004) och de nya normalstadgarna (2014) för RB-föreningar som

Läs mer

Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende

Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende Att bo i bostadsrätt Hitta hem i ditt nya boende När du köper en bostadsrätt från Skanska kan du vara säker på att du får bästa möjliga förutsättningar. Vi har lång erfarenhet av att bygga bostadsrätter,

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kättingen 5. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt

Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt Delbetänkande av Hyresbostadsutredningen Stockholm 2012 SOU 2012:25 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

INSATS OCH AVGIFTER 5 Årsavgift 6 Överlåtelse- och pantsättningsavgift, avgift för andrahandsupplåtelse och dröjsmålsränta

INSATS OCH AVGIFTER 5 Årsavgift 6 Överlåtelse- och pantsättningsavgift, avgift för andrahandsupplåtelse och dröjsmålsränta STADGAR register FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning och utträde INSATS OCH AVGIFTER 5 Årsavgift 6 Överlåtelse- och

Läs mer

STADGAR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING HUSLYCKAN

STADGAR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING HUSLYCKAN STADGAR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING HUSLYCKAN I HELSINGBORG 2011 ÅRS NORMALSTADGAR VERSION 4 HSB Bostadsrättsförening Huslyckan i Helsingborg 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om föreningen 3 1 Bostadsrättsföreningens

Läs mer