HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter"

Transkript

1 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

2 ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom än till lös egendom! 7 kap JB innehåller vissa generella regler. Dessa gäller även vissa nyttjanderätter som har annan egen lag ex Hyresrätt, Tomträtt, Arrende Avtalslagen är tillämplig på alla nyttjanderättsavtal men det finns vissa formkrav Bostadsrätt, Gravrätt och Vägrätt regleras enbart separat och omfattas inte av 7 kap JB 2

3 VAD REGLERAS I 7 KAP JB? Kapitlet innehåller allmänna bestämmelser om nyttjanderätt, servitut och rätt till elektrisk kraft 7:1 servitut och rätt till elektrisk kraft om rättigheten upplåtits genom avtal 7:3 1 st Rätt att avverka skog, rätt att tillgodogöra sig andra alster av fastigheten eller dennas naturtillgångar eller att jaga och fiska på fastigheten är att anse som nyttjanderätt, även om rättigheten inte i övrigt är förenad med nyttjanderätt till fastigheten 7:3 2 st naturvårdsavtal mellan fastighetsägare och stat/kommun 3

4 JB 7 KAP FORTS 5-6 Upplåtelsetid 7-8 Förlängning av tid, ändring av villkor 9 Hinder mot andelsupplåtelse 10 rätt till inskrivning Rättighetens ställning vid fastighetens övergång till ny ägare Rättigheters inbördes ställning vad händer med rättighet om fastighetsindelningen ändras? 31 Andrahandsupplåtelser 4

5 GRUNDREGLER HYRESRÄTT 12 kap. JB ( hyreslagen ) är tvingande till hyresgästens förmån Besittningsskyddet utmärkande för svensk hyresrätt 5

6 LAGSTIFTNINGEN 12 KAP JB 12 kap. 1 5 st. JB Tvingande och dispositiva regler finns De tvingande reglerna är till hyresgästens förmån 6

7 HYRESAVTALET Avtalslagen tillämplig vid tecknande av hyresavtal Formkrav 12 kap. 2 JB skriftligt avtal om HV eller HG begär det Ingen skillnad mellan bostadshyra och lokalhyra 7

8 KORT OM BESITTNINGSSKYDDET 12 kap. JB = skyddslagstiftning Vad innebär besittningsskydd? Uppsägning kan inte ske hur som helst Rätt till förlängning av avtalet (bostäder) eller skadestånd (lokaler) finns som HR såvida inte särskilda omständigheter föreligger Intresseavvägning sker 8

9 BOSTADSHYRA Hyrestider bestämd tid eller tills vidare (obestämd tid) 12 kap. 3 JB maxtiderna anges i 7 kap. 5 JB Uppsägning 12 kap. 3-5 JB (Skilj mellan hyrestid och hyresförhållande) 9

10 UPPSÄGNINGSTIDER, 12 KAP. 4 JB Avtal på obestämd tid; Tre månader för bostäder Nio månader för lokaler Avtal med bestämd tid; En dag, om hyrestid längst två veckor En vecka, om hyrestid 2 veckor - 3 månader Tre månader, vid hyrestider därutöver OBS! 9 månaders uppsägning för lokaler om hyrestiden är över 9 månader!!! 10

11 BOSTADSHYRA, FORTS Hyra 12:19 Hyressättning vid tvist 12 kap. 55 JB Skälig hyra = bruksvärdeshyra (jämförelse med likvärdiga lägenheter i de allmännyttiga bostadsföretagen sker) Hyra som har framförhandlats enl 12:55 c 11

12 HGS SKYLDIGHETER 12:23 HG får inte använda lägenheten för annat ändamål än det avsedda 12:24 HG skall under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör Ersättningsskyldighet vid skada pga vållande / vårdslöshet / försummelse Av HG, någon som hör till hans hushåll eller som gästar honom eller annan som han inrymt i lägenheten eller som utför arbete där för HGs räkning 12

13 BESITTNINGSSKYDDET, HR rätt till förlängning 12:46 1 st Generella undantag i 12 kap. 45 JB: Vid andrahandsuthyrning Vid hyra av möblerat rum/fritidshus Vid hyra av del av HV:s bostad Om avtalet är förverkat Jfr. 12 kap. 42 JB; HV rätt att säga upp i förtid om HG begått kontraktsbrott Väsentlighetskrav finns Måste åberopas inom viss tid Rättelser 13

14 BESITTNINGSSKYDDSBRYTANDE GRUNDER, SPECIELLA UNDANTAG FR HR Saklig grund för uppsägning 12 kap p JB HG har rätt till förlängning utom när: Hyresrätten förverkad HG åsidosatt sina förpliktelser Rivning, större ombyggnad Ändrad användning, HVs intresse förfoga Uthyrd BR, tjänstebostad Generalklausulen 12:46 10 p Får ej vara oskäligt mot HG! 14

15 GENERALKLAUSULEN 12:46 10 P Övriga uppsägningsgrunder Måste föreligga sakliga skäl HV:s sakliga skäl vägs mot HG:s behov av att behålla lägenheten Tolka alltid generalklausulen restriktivt! Den är till för att stärka HGs position jämfört med HVs. 15

16 LOKALHYRA Vad är en lokal? JB 12:1 annan lägenhet än bostadslägenhet 16

17 LOKALHYRA Hyrestiderna: oftast på bestämd tid (långa avtal) JB 7:5, 12:3 anger gräns Hyressättningen: marknadshyra utgångspunkt! Marknadshyra = vad lokalen kan betinga på öppna marknaden 12:57a + 12:19 3 st Årshyra Hyra/kvadratmeter Omsättningsbaserad hyra Möjlighet att indexreglera hyran >3 årskontrakt 17

18 UPPSÄGNING AV LOKALHYRA Uppsägningen: Uppsägningstid oftast 9 månader - 12:4 1 st 2 p om avtal på obestämd tid och - 12:4 2 st 4-5 p om avtal på bestämd tid Uppsägning sker antingen för - Avflyttning eller för - Villkorsändring - 12:58 underrätta HG om de villkor han kräver för att förlänga hyresförhållandet eller om orsaken till att han vägrar medge förlängning 18

19 VAD HÄNDER OM HV INTE SÄGER UPP I TID? Utebliven eller felaktig uppsägning av ett lokalhyresavtal gäller som automatisk förlängning av avtalet till samma villkor som tidigare. Jfr JB 12:3 3 st. 19

20 BESITTNINGSSKYDDET Ett indirekt skydd = Lokalhyresgäst har rätt till skadestånd i vissa fall men inte till förlängning. Samma system som vid bostadshyra, men andra regler Grundförutsättningarna: 12 kap. 56 JB 20

21 JB 12:56 Grundförutsättningar för besittningsskydd: Ersättning till HG vid uppsägning om avtalet inte förlängs och Längre hyresförhållande än 9 mån Hyresförhållande inte upphört pga förverkande (se 12:42-44) Utgångspunkten är att avtalet ska förlängas; om det inte förlängs ska skadestånd som HR utgå. 21

22 BESITTNINGSSKYDDSBRYTANDE GRUNDER (EJ SKST T HG OM) Vid uppsägning för avflyttning 12:57 - kontraktsbrott - huset ska rivas/byggas om + anvisar godtagbar ersättningslokal - HV har befogad anledning att säga upp Vid uppsägning för villkorsändring 12:57 1 st 5 p, 12:57 a Om villkoren överensstämmer med god sed, dvs är skäliga (marknadsmässig hyra) 22

23 KONTRAKTSBROTT JB 12:57 1 p Det krävs väsentligt kontraktsbrott för att HV ska kunna säga upp på den grunden utan att bli skadeståndsskyldig dock kan lindrigt kontraktsbrott användas som argument för att minska skadestånd i en tvist om förlängning 23

24 BOSTADSRÄTT Bostadsrättslagen (1991:614) Fastighetsägare: föreningen Hyran = avgift till föreningen Avbetalning av föreningens lån, drift etc Insats betalas vid köp och bostadsrätten går därefter att sälja till marknadspris Medlemmarna har stort inflytande i föreningen 24

25 BOSTADSRÄTT, FORTS Nyttjanderätt till viss fastighet, allmänna fastighetstillbehör och byggnadstillbehör Andel i bostadsrättsförening viktigt att titta på föreningens stadgar o ekonomi! Kostnader (drift, underhåll, skatter, räntor etc.) Intäkter (avgifter från medlemmar, hyresintäkter) 25

26 BOSTADSRÄTT, FORTS Formkrav för överlåtelse 6:4 Lös egendom: köplagens regler om fel aktualiseras men används tillsammans med felregler i JB 4:19. 7 kap BrL rättigheter o skyldigheter 7:18 ff förverkande av nyttjanderätt 7:26 ff förfarandet vid uppsägning 26

27 KOOPERATIVA HYRESRÄTTER Lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt Ett mellanting av vanlig hyresrätt och bostadsrätt HV/fastighetsägare: en ekonomisk förening HG medlem i föreningen Hyran följer inte bruksvärdet Stort hyresgästinflytande Insats betalas vid inträde återbetalning sker av föreningen vid uppsägning 27

28 TOMTRÄTT 13 kap. JB Nyttjanderätt till fastighet Upplåtelse av mark och tillbehör Upplåtaren är staten/kommun/det allmänna Upplåtelse av ex panträtt och servitut möjlig i tomträtt Allmänna regler om överlåtelser och tillbehör gäller Lagstiftarens utgångspunkt = ska likna en fastighet Upplåtelsetid 13:14 28

29 ARRENDE 8-11 kap. JB Total upplåtelse av mark för visst ändamål Jordbruksarrende Bostadsarrende Anläggningsarrende Lägenhetsarrende 29

30 SERVITUT 14 kap. JB Ej total upplåtelse rätt att i visst hänseende nyttja fastighet Utmärkande: fastigheten har rättigheten/belastningen; inte en viss ägare 30

31 31

Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014

Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014 Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014 1 Hårdfakta om hyresnämnderna Åtta hyres- och arrendenämnder Stockholm, Malmö och Göteborg självständiga Statliga förvaltningsmyndigheter (1969); jfr

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

Det indirekta besittningsskyddet vid lokalhyra

Det indirekta besittningsskyddet vid lokalhyra Programmet för Juris kandidatexamen Det indirekta besittningsskyddet vid lokalhyra På vilka grunder utgår ersättning vid obehörig uppsägning? Examensuppsats Ht 2011 Programmet för Juris kandidatexamen

Läs mer

STADGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMPLEMENT

STADGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMPLEMENT KOMPLEMENT Normalstadgar för bostadsrättsföreningar inom HSB innehåller till stor del bestämmelser ur bostadsrättslagen (Brl) och lagen om ekonomiska föreningar (FL). Detta för att ge en praktisk regelsamling.

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 52. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 52 / November 2014

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 52. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 52 / November 2014 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 52 / November 2014 Välkommen till Experten i Huset nr 52 I DETTA NUMMER redogör redaktionen för den intresseavvägning som hyresnämnden

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 46. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 46 / Juli 2013

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 46. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 46 / Juli 2013 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 46 / Juli 2013 Välkommen till Experten i Huset nr 46 I DETTA NUMMER går vi igenom nio rättsfall av intresse för de som arbetar med hyresjuridik.

Läs mer

Stadgar för BRF Spinnhuset

Stadgar för BRF Spinnhuset Stadgar för BRF Spinnhuset Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Spinnhuset. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Stadgarna har registrerats av PRV 2004-05-25 Stadgarna antagna vid två på var andra följande stämmor den 2004-04-17 och den 2004-04-22.

Stadgarna har registrerats av PRV 2004-05-25 Stadgarna antagna vid två på var andra följande stämmor den 2004-04-17 och den 2004-04-22. 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skörpabäcken. Med hänsyn taget till bostadsrättslagen (1991:614) och med hänsyn till ändringar t. o. m. SFS 2003:867. Stadgarna har registrerats av PRV 2004-05-25 Stadgarna

Läs mer

Brf Navigatören Sida 1 (6) Föreningsstadgar /2013

Brf Navigatören Sida 1 (6) Föreningsstadgar /2013 413005/13 Brf Navigatören Sida 1 (6) 2013111505643 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen NAVIGATÖREN. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Föreningens firma och ändamål

Föreningens firma och ändamål Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Lindansaren. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj. Föreningen firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

Föreningens firma och ändamål Särskilda bestämmelser Räkenskapsår Medlemskap

Föreningens firma och ändamål Särskilda bestämmelser Räkenskapsår Medlemskap Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stora Mossen 1. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.

Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap. STADGAR Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svenska Högarna 4. Dessa stadgar har antagits på konstituerande möte den 2011-04-10 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stadgar. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ISPRINSESSAN. Föreningens firma och ändamål. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Isprinsessan

Stadgar. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ISPRINSESSAN. Föreningens firma och ändamål. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Isprinsessan 1 Feb -96-A Stadgar för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ISPRINSESSAN Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Isprinsessan 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Föreningens Firma och säte. Ändamål och verksamhet. Medlemskap

Föreningens Firma och säte. Ändamål och verksamhet. Medlemskap STADGAR Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kättingen 5. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Muttern 4. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Muttern 4, organisationsnummer 716419-6888.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Muttern 4. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Muttern 4, organisationsnummer 716419-6888. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Muttern 4 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Muttern 4, organisationsnummer 716419-6888. 2 Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 2 (769607-1328) Föreningens firma och ändamål

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 2 (769607-1328) Föreningens firma och ändamål Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 2 (769607-1328) Antagna den 16 april 2015. Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Solfjädern 2. 2 Föreningen har till

Läs mer

STADGAR. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Södra Vägen 68. Styrelsen har sitt säte i Göteborg, Göteborgs Kommun.

STADGAR. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Södra Vägen 68. Styrelsen har sitt säte i Göteborg, Göteborgs Kommun. SV68 Bostadsrättsföreningen Södra Vägen 68 STADGAR Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Södra Vägen 68. Styrelsen har sitt säte i Göteborg, Göteborgs Kommun. Ändamål

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre. Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Åre kommun, Jämtlands län.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre. Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Åre kommun, Jämtlands län. Stadgar för bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre, org nr 716414-5869 Antagna genom beslut vid ordinarie föreningsstämma 18 juni 2011 samt beslut vid extra stämma 3 september 2011. Föreningens firma

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck Brf Utsikten i Rydebäck Stadgar för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Rydebäck Diarienummer 249490BRF/13 Registrerad av Bolagsverket 2013-07-15 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Sundby nr 1

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Sundby nr 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Sundby nr 1 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sundby nr 1. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekeby i Ekerö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekeby i Ekerö Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekeby i Ekerö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Ekeby i Ekerö, organisationsnummer 716418-0635. 2 Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Rudan

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Rudan Stadgar för Bostadsrättsföreningen Rudan Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på ordinarie föreningsstämma den 18 maj 2015 samt på en extra

Läs mer