Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel /Fax Öppet kl 8-18

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18"

Transkript

1 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel /Fax Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum *9622 Målnummer SVEN SVENSSON STORGATAN STOCKHOLM Person-/organisationsnummer 1 Sökandens ombud Sara Svensson INKAS SOBOLAGET BOX STOCKHOLM Telefon: Plusgiro: Referens: Sökande *9514 PER PERSSON AGENTUR AB BOX STOCKHOLM Telefon: Plusgiro: Svarande *9622 SVEN SVENSSON STORGATAN 1, STOCKHOLM Sökandens yrkanden 1. Sökanden har hos kronofogdemyndigheten ansökt om att du ska förpliktas att betala nedanstående belopp t i l l sökanden: Kapitalbelopp 3 174,00 kr Ränta beräknad t o m ,58 kr Ränta på kapitalbeloppet tillkommer enligt 6 räntelagen från t i l l s du betalar. Fordrans förfallodag är Grunden för yrkandet Obetald faktura avseende böcker enligt faktura Kostnader Du ska ersätta sökandens kostnader för Ansökningsavgift Ombud Betalningspåminnelse 300,00 kr 340,00 kr 50,00 kr 160,00 kr Inkassokrav utformat enligt 5 inkassolagen, utsänt E-postadress: Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plus-/Bankgiro GÄVLEBORGS LÄN SKATTEHUSET, S KOMA KARGATAN GÄVLE

2 Kronofogden BF-ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundcenter Tel /Fax Öppet kl 8-18 FÖRELÄGGANDE Datum *9622 Måinummer Person-Zorganisationsnummer Summa kostnader Summa kapitalbelopp Summa ränta Total summa* 850,00 kr 3 174,00 kr 23, 58 kr 4 047,58 kr ^Observera Ränta tillkommer på kapitalbeloppet fram till dess betalning sker. Innan du betalar, kontrollera med sökanden/ombudet hur stor räntan är. Om du inte skickar bifogat delgivningskvitto till Kronofogdemyndigheten kan kostnader för delgivning tillkomma. Förklaringstid Du får nu tillfälle att yttra dig över sökandens yrkanden. Ditt eventuella bestridande (din invändning) ska vara Kronofogdemyndigheten tillhanda 10 dagar från det datum du skrivit på delgivningskvittot (förklaringstid). För vidare upplysningar se information som medföljer detta föreläggande, Mer information finns också på Viktigt att tänka på - Underteckna och återsänd delgivningskvittot genast, oberoende av din inställning till kravet. - Genom att genast betala den totala summan, inklusive kostnaderna, förhindrar du att Kronofogdemyndigheten meddelar utslag. Du betalar till sökanden/ombudet och inte till Kronofogdemyndigheten. Innan du betalar, kontrollera med sökanden/ ombudet hur stor räntan är. - Meddela Kronofogdemyndigheten skriftligt om du motsätter dig sökandens yrkanden. Meddelandet ska ha kommit till Kronofogdemyndigheten inom 10 dagar från det datum du skrivit på delgivningskvittot {förklaringstid). Glöm inte att skriva under! V, : J

3 Information om betalningsföreläggande och handräckning 3 Varför har du fått detta brev? Kronofogdemyndigheten har fått in en ansökan om betalningsföreläggande eller handräckning. Sökanden vill få fastslaget att du, som är svarande, har en skuld till sökanden eller att du ska åläggas att fullgöra något annat än betalning. Som ett första steg i processen har Kronofogdemyndigheten skickat detta brev, ett s.k. föreläggande till dig. Vad ska du göra? 1. Kvittera delgivning l samband med att du får brevet skriver du under ett delgivningskvitto. Din underskrift är endast ett bevis på att du tagit emot detta brev. Genom att skriva under delgivningskvittot har du inte på något sätt tagit ställning till innehållet i brevet. 2. Ta ställning till brevets innehåll Om sökanden nar ett ombud ska du vända dig till ombudet! Du har följande två möjligheter (a och b): a) Du godtar yrkandet. Då behöver du inte lämna något yttrande Om du vill betala hela summan, göra upp en avbetalningsplan eller komma överens med sökanden på annat sätt, ska du omgående vända dig till sökanden/ ombudet. Om du väljer att betala in hela summan, tänk på att först kontrollera räntan fram till betalningsdagen med sökanden/ombudet. Inbetalningen måste ske i så god tid att sökanden/ombudet hinner återkalla målet inom förklaringstiden. (Se föreläggandet under rubrik Förklaringstid). Observera att du ska betala till sökanden/ombudet och inte till Kronofogdemyndigheten. Om du betalar den totala summan eller en del av summan eller på annat sätt uppfyller förpliktelsen, ska sökanden/ombudet i sin tur meddela kronofogdemyndigheten om målet ska återkallas eller om skulden ska sättas ned på grund av delbetalning. Efter några dagar kan du själv kontrollera hos Kronofogdemyndigheten att sökanden/ombudet har återkallat målet eller satt ner skulden. b) Du kan bestrida (invända mot) yrkandet Bestridandet ska vara skriftligt och undertecknat av dig. Det är viktigt att du anger dina skäl. Sådana skäl kan vara att du redan betalat skulden eller att du anser att yrkandet är oriktigt. Om du bara bestrider 2 en viss del av ansökan, så ska du tydligt ange vilken iö del som avses. 5 * - 5 OT O O) Tänk på att om du bestrider en del av yrkandet, så kan ett utslag utfärdas som omfattar resterande belopp. (Läs under rubriken Myndigheten utfärdar utslag). Bestridandet ska ha kommit till Kronofogdemyndigheten inom förklaringstiden (se föreläggandet under rubriken Förklarängstid). Om ditt brev kommer för sent kan Kronofogdemyndigheten inte ta hänsyn till innehållet i brevet. Om ditt bestridande har kommit in i rätt tid och är undertecknat av dig så skickar Kronofogdemyndigheten bestridandet till sökanden/ombudet som får avgöra om målet ska överlämnas till domstol. Den som förlorar i domstol får betala motpartens kostnader. VIII sökanden/ombudet inte att målet ska Överlämnas kommer Kronofogdemyndigheten att avskriva (avsluta) målet. Myndigheten utfärdar utslag Om inte sökanden/ombudet återkallar hela ansökan eller om du själv inte bestrider yrkandet så utfärdar myndigheten ett utslag (fastställer yrkandet). Utslaget kan omfatta hela yrkandet eller den del som återstår t.ex. efter delbetalning. Utslaget skickas till dig med posten. Vad händer efter utslaget? Om du anser att utslaget är felaktigt kan du ansöka om återvinning av utslaget, dvs. att det ska omprövas i domstol. Du måste i så fall ansöka om det skriftligt inom en månad från utslagets datum. Om du förlorar i domstol kan du bli skyldig att betala sökandens rättegångskostnader. Ett utslag kan komma att verkställas genast av Kronofogdemyndigheten genom exempelvis utmätning eller avhysning (vräkning) utan att sökanden/ombudet särskilt begär det. I vissa fall väljer sökanden/ombudet att begära verkställighet vid ett senare tillfälle. Om verkställighet inleds tillkommer ytterligare kostnader, som du kan komma att få betala. De obligatoriska grundavgifterna uppgår år 2005 till kr. Därutöver kan andra kostnader för verkställigheten uppstå. IL.

4 4 Har du bytt namn, adress eller andra personuppgifter? Det är viktigt att Kronofogdemyndigheten har aktuella uppgifter om dig under handläggningstiden! Skicka ett undertecknat brev så snart som möjligt till Kronofogdemyndigheten, Summarisk process om du ändrat något av följande: * Namn eller adress * Person- eller organisationsnummer * Annan adress där du kan nås, om den inte är din hemadress, exempelvis din arbetsplats * Telefonnummer till bostaden, arbetsplatsen samt eventuellt mobiltelefonnummer Har din ställföreträdare (ersättare) eller ditt ombud ändrat motsvarande uppgifter ska Kronofogdemyndigheten underrättas om det. Viktig information i det fal! målet lämnas vidare till domstol Vid handläggning hos tingsrätt, arbetsdomstol eller Statens va-nämnd kan du delges nya handlingar genom s.k. förenklad delgivning. Förenklad delgivning går till så här: 1. Den handling som du ska ta del av skickas i ett vanligt brev till din senast kända adress. Om den adressen inte kan användas så skickas brevet till din folkbokföringsadress. Betalningsanmärkning Kronofogdemyndigheten för inga register över s.k. betalningsanmärkningar. Kronofogdemyndigheten lämnar emellertid regelbundet uppgifter till olika kreditupplysningsföretag. Hos kreditupplysningsföretagen registreras dessa uppgifter som betalningsanmärkningar. För privatpersoner lämnas uppgift först när utslag meddelats. Tänk därför på att bestrida ansökan om du redan har betalat när du får föreläggandet! För juridiska personer lämnas uppgift både vid ansökan och vid utslag. Information enligt personuppgiftslagen Uppgifter som lämnats om enskild person i en ansökan databehandlas hos Kronofogdemyndigheten. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till andra än Kronofogdemyndigheten. De kan lämnas till parter och andra sakägare i mål hos Kronofogdemyndigheten, till domstolar och andra myndigheter och till var och en som med stöd av offentlighetsprincipen har rätt att få del av uppgifterna. Du kan en gång per år begära att gratis få besked om vilka uppgifter om dig som finns i Kronofogdemyndighetens register. Uppgifterna finns i betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen. Om utslaget verkställs förs uppgifterna även över till utsöknings- och indrivningsdatabasen. 2. Närmast följande arbetsdag skickas ett särskilt meddelande till dig om att handlingen i punkt 1 har skickats. Du får alltså två brev från domstolen med någon dags mellanrum. Detta görs för att minska risken för fel. 3. Du anses normalt ha fått del av handlingen i punkt 1 när två veckor har gått från den dag då handlingen enligt punkt 1 skickades. Om det står i det brev du får att en frist börjar löpa från delgivningen, börjar alltså fristen efter denna tvåveckorsperiods slut. Så länge målet pågår bör du ta del av din post åtminstone en gång varannan vecka, eller anmäla till domstolen att du inte kan det. Om du ändrar adress ska du anmäla detta till domstolen.

5 Så här kan ett mål om betalningsföreläggande eller handräckning behandlas hos Kronofogdemyndigheten Du får ett föreläggande med ett delgivningskvitto. Du skriver under och skickar tillbaka kvittot omgående. Du godtar yrkandet men kan inte betala eller på annat sätt uppfylla det yrkade kravet. Utslag meddelas. Du får betalningsanmärkning om det gäller ett betalningsföreläggande. Du betalar hela skulden eller kommer överens om delbetalning. Alternativt flyttar du eller vidtar annan yrkad åtgärd enligt föreläggandet. Du bestrider (invänder mot) yrkandet. Invändningen ska vara skriftlig och ska ha kommit till Kronofogdemyndigheten senast inom förklaringstiden (10 dagar - 3 veckor). Utslaget kan lämnas vidare för utmätning/avhysning (vräkning). Sökanden ska återkalla ansökan helt eller delvis. Målet kan antingen lämnas vidare till tingsrätten eller avskrivas. Ansökan om återvinning (ändring) av utslaget kan ske inom en månad från utslagets datum. Utslag kan meddelas på resterande belopp vid delbetalning. Du får i så fall en betalningsanmärkning. Utslaget kan lämnas vidare för utmätning/ avhysning (vräkning). Ansökan om återvinning (ändring) av utslaget kan ske inom en månad från utslagets datum.

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning I N F O R M A T I O N KFM 926 utgåva 7. Utgiven i JANUARI 2008. Betalningsföreläggande och handräckning I den här broschyren beskrivs hur en ansökan till Kronofogden ska vara utformad, vilka typer av ärenden

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Betalningsföreläggande och avhysning

Betalningsföreläggande och avhysning Betalningsföreläggande och avhysning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Så här bestrider du bluffakturor

Så här bestrider du bluffakturor https://www.facebook.com/pages/polisen-bedrägeri/546406245370971 Polisen Bedrägeri 14-12-07 Så här bestrider du bluffakturor Denna skrift är en bilaga till Polisens Facebooksida om bedrägerier. Den vänder

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare!

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare! FÖRORD Tack för att du vill vara vår budbärare! Kunskap i grundläggande privatekonomi blir allt viktigare. Kunskap är också en viktig tillgång för att minimera riskerna att hamna i en skuldsituation som

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004) Datainspektionen informerar 15 Värt att veta om kreditupplysningar (reviderad den 1 juni 2004) Innehåll Vad används kreditupplysningar till?... 3 Vad är en kreditupplysning?... 4 Vem bedriver Ku-verksamhet?...

Läs mer

Vägledning 2005:2 Version 13. Fordringshantering hos Försäkringskassan

Vägledning 2005:2 Version 13. Fordringshantering hos Försäkringskassan Fordringshantering hos Försäkringskassan Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Denna rapport finns att ladda ner på www.datainspektionen.se/ladda-ner Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Att betala tillbaka studielån. lån tagna mellan 1 januari 1989 och den 30 juni 2001

Att betala tillbaka studielån. lån tagna mellan 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 Att betala tillbaka studielån lån tagna mellan 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 2007 Innehåll Studielån 3 Återbetalning 4 Nedsatt årsbelopp 8 Avskrivning 10 Flera lån 12 Återkrav 14 Övriga upplysningar

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige.

Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige. Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige. Nyhet! För att med automatik få en utbetalning under 2 000 kr måste du ha

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

Denna informationstext är uppdelad i två huvuddelar:

Denna informationstext är uppdelad i två huvuddelar: OM BLUFFAKTUROR [7933] Som småföretagare kommer du förr eller senare bli utsatt för bluffakturor och bedräglig försäljning. Bara företagen på Svensk Handels varningslista beräknas omsätta 1,2 miljarder

Läs mer

1(8) Datum 2015-06-16

1(8) Datum 2015-06-16 1(8) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1 Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Ikano Bolån - ett schysst erbjudande

Ikano Bolån - ett schysst erbjudande Ikano Bolån - ett schysst erbjudande Om du ska köpa bostad, lägga om bolånen eller finansiera renoveringen kan vi erbjuda dig ett schysst bolån. Vi erbjuder bottenlån upp till 85% av bostadens värde och

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, december 2014

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, december 2014 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2014 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Standardmall för information om ångerrätten

Standardmall för information om ångerrätten Standardmall för information om ångerrätten Denna mall kan användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Läs mer

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: 56732 Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB 201

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer