1(12) Betalningsföreläggandeenheten SÄRSKILD HANDRÄCKNING. Datum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(12) Betalningsföreläggandeenheten SÄRSKILD HANDRÄCKNING. Datum 2013-04-16"

Transkript

1 1(12) SÄRSKILD HANDRÄCKNING Webbplats: E-postadress: Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 50 Skeppsbrogatan Luleå

2 2(12) Innehåll Allmänt...3 Lagtexten...3 Skillnad mot vanlig handräckning och mot stämningsansökan i tingsrätt...4 Olika situationer när man kan ansöka om särskild handräckning...4 KFM:s handläggning...6 Vem kan ansöka om särskild handräckning?...7 Vem ska ansökan riktas mot?...8 Krav på ansökan / checklista...9 Svaranden / bestridandet...11 Närmare om bevisningen...12

3 3(12) Allmänt Särskild handräckning är en något annorlunda processform, som skiljer sig en hel del från hur övriga mål hanteras hos Kronofogdemyndigheten (KFM). Formen är skriftlig men mer domstolslik och påminner om tingsrättens beslut om kvarstad och andra säkerhetsåtgärder. Mycket förenklat kan man säga att särskild handräckning går ut på att rätta till när någon har gjort något olovligt med/på annans egendom. Det finns också vissa lagar t.ex. planoch bygglagen och hyreslagen som uttryckligen säger att KFM i vissa situationer får besluta om särskild handräckning. Nedan ska vi beskriva de olika situationerna närmare och förklara hur processen (hanteringen) går till. Men först några ord om det domstolslika i hanteringen. Det är nämligen viktigt att förstå att det är parterna som styr över processen. KFM gör inte någon egen utredning. KFM:s beslut grundas bara på den information som parterna har lämnat in och den skriftliga bevisning som har åberopats Sökanden måste förklara vad hon vill och varför hon har rätt till den begärda åtgärden. Dessutom måste hon normalt bevisa sin rätt. En ansökan om särskild handräckning ska innehålla 1. ett yrkande, d.v.s. en förklaring vad sökanden vill att motparten (svaranden) ska göra, 2. grunderna för yrkandet, d.v.s. en förklaring varför motparten är skyldig att göra det och 3. skriftliga bevis som visar att det är på det sättet. Det finns också andra krav på en ansökan. Se mer nedan. Om kraven inte är uppfyllda kan ansökan komma att avvisas eller avslås eller så kan hanteringen av målet komma att fördröjas. Lagtexten Ansökan om särskild handräckning regleras i 4 lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BfL); En ansökan om särskild handräckning får avse åläggande för svaranden att 1. vidta rättelse när sökandens besittning har egenmäktigt rubbats eller annan olovlig åtgärd har vidtagits beträffande fast eller lös egendom eller utövningen av sökandens rätt till viss egendom på annat sätt olovligen hindras, 2. vidta eller tåla en åtgärd när särskild handräckning får ske enligt föreskrift i lag. Särskild handräckning enligt första stycket 1 får inte avse avhysning i fall som anges i 3 1. Skillnad mot vanlig handräckning och mot stämningsansökan i tingsrätt Som redan nämnts handlar särskild handräckning normalt sett om att rätta något till när någon har gjort något olovligt med annans egendom. Ett exempel på en sådan situation är

4 4(12) när A utan lov har tagit en sak, t.ex. en bil, från B. Att det är olovligt behöver inte betyda att B äger bilen. B kanske hyr bilen av A och då får inte A ta tillbaka bilen utan vidare. I en sådan situation kan KFM i ett mål om särskild handräckning besluta att A ska lämna tillbaka bilen till B. Men och nu kommer vi till skillnaden mot t.ex. en dom i tingsrätt eller ett utslag i mål om vanlig handräckning KFM:s beslut innebär inte att det en gång för alla har slagits fast vem av A och B som har bäst rätt till bilen. Beslutet betyder bara att det var fel av A att självsvåldigt ta tillbaka bilen från B. Det här innebär att A (eller B) kan väcka talan i tingsrätt för att få fastställt vem som har bäst rätt till bilen. En sådan talan kan börja hos KFM genom en ansökan om vanlig handräckning för att återfå bilen. På samma sätt är det i alla andra situationer av särskild handräckning; ett beslut av KFM hindrar inte parterna från att väcka talan om den bakomliggande materiella rätten. Exemplet ovan visar också att man i vissa fall antingen kan ansöka om särskild handräckning eller väcka talan i tingsrätt eller att ansöka hos KFM om vanlig handräckning. Vad ska man då välja? I huvudsak gäller det för sökanden att fråga sig vad hon vill uppnå och hur hon bedömer sitt bevisläge. Som framgått ovan hindrar inte ett beslut i mål om särskild handräckning att parterna väcker talan i tingsrätt etc. Den som vill ha ett rättskraftigt avgörande, som alltså inte kan ändras genom en ny process, ska därför inte välja särskild handräckning. Men det finns också andra aspekter, vilket har att göra med att målen hanteras på lite olika sätt. Vanligtvis handläggs mål om särskild handräckning snabbare än ett tvistemål, vilket kan vara nog så viktigt i valet av processform. En annan tydlig skillnad är hur bevisningen förs. I mål om särskild handräckning är förfarandet helt och hållet skriftligt, vilket gör att bara skriftliga bevis får användas. För den som har god skriftlig bevisning (eller som räknar med att svaranden inte kommer att ha några invändningar) kan särskild handräckning vara en lämplig processform. Men för den som har muntlig bevisning (alltså vittnen) ligger det antagligen närmare till hands att väcka talan i tingsrätt, där det finns större möjligheter att föra olika slags bevisning. Olika situationer när man kan ansöka om särskild handräckning Särskild handräckning kan användas i fyra olika situationer (se utdrag ur lagtexten ovan, 4 BfL). Här ska vi förklara dem lite närmare. Men först ska vi nämna en situation där särskild handräckning inte kan användas. Avhysning En viktig begränsning av den särskilda handräckningen är att man inte kan ansöka om avhysning, d.v.s. att någon ska flytta. Detta gäller oavsett om personen ska flytta från en lägenhet eller från ett markområde och oavsett om personen tidigare har varit ägare eller haft nyttjanderätt (hyresgäst, arrendator etc.). Då måste man i stället ansöka om vanlig handräckning hos KFM eller väcka talan i tingsrätt.

5 5(12) Men, den här begränsningen gäller alltså bara för tidigare ägare och hyresgäster, arrendatorer etc. Begränsningen gäller inte för rena ockupationer, d.v.s. när någon utan lov bosätter sig på en fastighet. I en sådan situation kan man alltså ansöka om särskild handräckning för att få den personen att flytta på sig. Besittningsrubbning Ansökan om särskild handräckning kan för det första avse situationen då sökandens besittning har egenmäktigt rubbats. Situationen innebär att 1. A har haft besittning till (kontroll över) en sak eller en fastighet och att 2. B har rubbat (fråntagit) sökandens besittning utan att B hade lov till det. Exempel: - B har stulit en cykel från A. - B har utan A:s tillåtelse tagit tillbaka en cykel från A. Även om B anser att hon äger cykeln (hon hade kanske lånat/hyrt ut den till A) så får B normalt inte ta tillbaka den om inte A går med på det. Om A vägrar måste B i stället ansöka om handräckning (vanlig eller särskild) eller väcka talan i tingsrätt. - B har utan A:s tillåtelse bytt lås till en lägenhet där A bor. Även om B tycker att A är skyldig att flytta och A vägrar får inte B själv ta sig rätten att byta lås. B skulle i stället ha ansökt om avhysning hos KFM eller tingsrätt. A kan ansöka om särskild handräckning i syfte att återställa dennes besittning till lägenheten. Annan olovlig åtgärd med egendom Ansökan om särskild handräckning kan också avse situationen då annan olovlig åtgärd har vidtagits beträffande fast eller lös egendom. Situationen innebär i princip att B har gjort något som hon inte får med A:s sak eller fastighet. Exempel: - B har utan lov placerat någonting på A:s mark. - Markägaren B har stängt av en väg som A använder sedan lång tid tillbaka. Olovligt hindrande Ansökan om särskild handräckning kan också avse situationen då utövningen av sökandens rätt till viss egendom på annat sätt olovligen hindras. Den här situationen innebär alltså att 1. A har en rätt till en sak eller en fastighet och att 2. B hindrar A utan lov från att utöva (använda) sin rätt till den egendomen. Exempel: -A lånar ut sin cykel till B. Efter en tid begär A att få tillbaka cykeln, men B vägrar.

6 6(12) I de här fallen krävs inte att sökandens besittning till egendomen har rubbats. I exemplet ovan fick ju B cykeln frivilligt av A. Men B borde ha lämnat tillbaka den när A begärde det. B:s vägran är olovlig och hindrar A från att utöva sin (ägande)rätt. Särskild föreskrift i lag Slutligen kan särskild handräckning användas om det uttryckligen sägs så i någon lag. Exempel på sådana lagar är hyreslagen, bostadsrättslagen, plan- och bygglagen och miljöbalken. I vissa av dessa fall handlar det om tvister mellan enskilda personer, t.ex. när en hyresgäst inte låter hyresvärden komma in i lägenheten när hyresvärden har rätt till det (t.ex. för att besikta lägenheten eller utföra förbättringsarbeten). I andra fall kan lagen ge en myndighet rätt att ansöka om att en privatperson ska göra något, t.ex. riva ett hus utan bygglov. Vi kan inte beskriva alla dessa situationer här, utan får hänvisa till de lagar där det sägs att särskild handräckning får användas. De vanligaste är - 12 kapitlet 26 jordabalken, - 7 kapitlet 13 bostadsrättslagen, - 11 kapitlet 39 plan- och bygglagen och - 26 kapitlet 17 miljöbalken Dessutom finns bestämmelser om särskild handräckning i begravningslagen, väglagen, lagen om vissa rörledningar, lagen om vissa torvfyndigheter, lagen om kulturminnen och minerallagen. KFM:s handläggning Handläggningen hos KFM är helt och hållet skriftlig och kan sägas ske i olika steg. I det följande beskriver vi dessa steg i huvudsak. Avslutningsvis följer några ord om handläggningstid. 1. Komplett ansökan Målet inleds med en ansökan. KFM granskar att ansökan uppfyller de krav som gäller. Om något av dessa krav inte är uppfyllda begär KFM vanligtvis sökanden att komplettera ansökan. Om ansökan fortfarande är bristfällig kan den komma att avvisas (målet avslutas). 2. Interimistiskt beslut Om sökanden har yrkat interimistiskt beslut beslutar KFM om det yrkandet ska bifallas eller inte. Det blir ett särskilt beslut som kan överklagas separat under tiden som handläggningen av målet fortsätter. 3. Delgivning När ansökan är komplett skickas den till svaranden tillsammans med ett föreläggande att svaranden ska svara på ansökan. För att KFM ska kunna utgå från att svaranden verkligen får handlingarna ska de delges. Det finns olika delgivningssätt, men det vanligaste är att svaranden skickar tillbaka ett kvitto på att hon har fått handlingarna.

7 7(12) 4. Skriftväxling När (om) svaranden kommer in med ett svaromål/bestridande så skickas det till sökanden som får möjlighet att komma in med ett yttrande. 5. Avgörande När skriftväxlingen är avslutad ska KFM avgöra målet. KFM beslutar utifrån vad parterna har anfört och den bevisning de har skickat in. Om KFM beslutar på det sätt som sökanden har yrkat kallas beslutet ett utslag. I annat fall avslår KFM ansökan. KFM beslutar också om någon ska betala den andras kostnader i målet om det finns ett sådant yrkande. 6. Verkställighet Om inte sökanden har begärt annat skickas ett utslag automatiskt för verkställighet, d.v.s. till den avdelning hos KFM som arbetar med att genomföra vad som har bestämts. Ett utslag kan verkställas även innan det har vunnit laga kraft (d.v.s. innan överklagandetiden har gått ut). 7. Överklagande Den som är missnöjd med ett utslag eller ett annat beslut kan överklaga det till tingsrätt. Av beslutet framgår hur det går till. Handläggningstid De olika handläggningsstegen ovan kan ta mycket olika tid, vilket gör det omöjligt att säga hur lång tid det kommer ta att handlägga ett visst mål. Det kan röra sig om allt från några veckor till flera månader. De handläggningssteg som generellt tar längst tid är punkterna 1, 3 och 4 ovan. För sökandens del handlar det främst om att ge in en komplett ansökan redan från början (se nedan angående krav på ansökan). Delgivningen är dock svårare att påverka och kan ta mycket olika tid från mål till mål. I övrigt sker KFM:s handläggningvanligtvis slag i slag. Vem kan ansöka om särskild handräckning? Om vi bortser från de fall då en myndighet får söka om särskild handräckning (i dessa fall framgår det av lagen vilken myndighet som får ansöka) så är det normalt den person som drabbas av den olovliga handlingen som ska ansöka om särskild handräckning. Det finns inte plats här att redogöra för de olika situationer som kan förekomma. Dessutom är det här en fråga som parterna kan ha olika åsikter om (vem som har rätt till vad) och det blir i sådant fall någonting som parterna får försöka förklara och bevisa. Den som ska göra en ansökan bör dock fråga sig själv om hon är rätt sökande. Ibland kan det faktiskt vara någon annan som bör göra ansökan. Flera sökande Ibland kan flera tillsammans ha rätt till en viss sak/egendom. I ett sådant fall kan det vara så att alla måste ansöka tillsammans.

8 8(12) Företrädare Vissa personer kan bara göra ansökan genom en företrädare. Det gäller bl.a. minderåriga (förmyndare), personer med särskild företrädare (förvaltare etc.) och olika juridiska personer i form av bolag, stiftelser, föreningar m.m. I sådana fall måste behöriga företrädare underteckna ansökan åt sökanden. Ombud Sökanden kan ta hjälp av ett ombud för att göra ansökan. I sådant fall ska det tydligt anges i ansökan. KFM kommer då att skicka handlingarna i målet enbart till ombudet. Normalt sett krävs inte att fullmakt ges in för ombudet. Vem ska ansökan riktas mot? Ansökan ska riktas mot den person eller de personer som är skyldig att rätta till den olovliga handlingen. Här gäller i övrigt samma resonemang som under rubriken Vem kan ansöka om särskild handräckning?. Okända personer Ibland kan det vara svårt att veta vem som är svarande, vad den personen heter, vilket personnummer den har eller var den bor. Information kan fås bl.a. genom Skatteverket, Näringslivsregistret och Bilregistret. I vissa fall kan polismyndigheten vara behjälplig med att hämta in sådana personuppgifter. Men i hanteringen hos KFM är det alltid sökanden som ansvarar för att utreda och ange vem/vilka som är svarande i målet. KFM kan inte hjälpa till med det. Om sökanden inte förklarar för KFM vem som är svarande kan inte KFM handlägga ansökan; då kommer den att avvisas. Flera svarande Samma ansökan kan rikta sig mot flera svaranden, men bara om ansökan stöder sig på väsentligen samma grund. Detta betyder ungefär att skälen för ansökan ska träffa alla svaranden. Så är t.ex. fallet när flera personer ockuperar en fastighet. Ibland måste ansökan rikta sig mot flera svaranden. Så är det t.ex. om ansökan innebär att något ska göras på en fastighet som ägs av flera tillsammans. Då måste ansökan rikta sig mot samtliga fastighetsägare. Krav på ansökan/checklista Här beskriver vi vilka krav som måste uppfyllas i en ansökan om särskild handräckning. Om de inte uppfylls kan ansökan komma att avvisas. I vart fall kommer hanteringen med all sannolikhet att fördröjas om kraven inte är uppfyllda. Följande punkter kan också ses som en checklista och kan med fördel användas som rubriker i en ansökan. Det finns ingen blankett för särskild handräckning.

9 9(12) 1. Ansökan om särskild handräckning Det måste framgå att det är en ansökan om särskild handräckning. Annars kommer KFM att hantera ansökan som en vanlig handräckning. 2. Parter Av ansökan ska framgå vem/vilka som är sökande respektive svarande. Varje person ska anges med - namn, - person- eller organisationsnummer, - adress där personen nås med post, - telefonnummer och e-postadress, - eventuellt andra uppgifter som behövs för delgivning. Om sökanden/a företräds av ombud ska detta framgå, samt kontaktuppgifter för denne. Om svaranden/a har företrädare (se ovan) ska det framgå vem som får ta emot delgivning för svaranden samt postadress till den personen. 3. Yrkande I ansökan måste det framgå vad sökanden vill att KFM ska besluta. Detta kallas för ett yrkande. Det är viktigt att yrkandet är genomtänkt, eftersom det styr hela hanteringen av målet. KFM utgår bara från vad som sägs i ansökan. Ett yrkande ska vara klart och tydligt formulerat dels för att svaranden ska förstå vad denne föreläggs att utföra dels för att Kronofogdemyndigheten vid en eventuell verkställighet oberoende ska kunna avgöra vad det är som ska verkställas Vanligtvis skrivs ett yrkande i formen att sökanden yrkar att svaranden ska förpliktas att... (göra något), där ordet förplikta kan bytas ut mot exempelvis förbjuda. Exempel: - Sökanden yrkar att Kronofogdemyndigheten ska förplikta svaranden att till sökanden ge ut den egendom som framgår av bilaga 1. - Sökanden yrkar att Kronofogdemyndigheten ska förplikta svaranden att bortforsla personbil med registreringsnummer XXX XXX från fastigheten XX:YY, se bilaga 1 (karta). - Sökanden yrkar att Kronofogdemyndigheten ska förplikta svaranden att återställa sökandens besittning till lägenhet nr 2004 på adressen XX-vägen 1 i XX-stad. Ett särskilt yrkande rör de kostnader som parten har haft i målet, (jämför rättegångskostnader). Om sökanden vill att svaranden ska ersätta henne för dessa kostnader måste hon ange det och vilket belopp hon yrkar. Sökanden kan få ersättning för

10 10(12) ansökningsavgiften, som f.n. är 300 kr, samt för det arbete som ansökan medfört (eget arbete eller arvode till ombud), normalt 375 kr. Sökanden kan beviljas ersättning för mer än 375 kr för arbetet, men bara om det finns särskilda skäl för det. I sådant fall måste sökanden förklara varför. 3a. Interimistiskt yrkande I ansökan kan man yrka att KFM ska fatta ett s.k. interimistiskt beslut. Ett interimistiskt beslut gäller tillfälligt under tiden som målet handläggs hos KFM. Ett sådant beslut fattas omedelbart innan svaranden har fått komma till tals, dvs. innan svaranden blivit delgiven. Det ställs därför höga krav på ansökan för att KFM ska fatta ett interimistiskt beslut. För det första måste sökanden förete sådan bevisning att hennes rätt framstår som i stort sett obestridlig. Detta är ett mycket högt krav på bevisningens styrka. För det andra måste sökanden göra sannolikt (också det ett beviskrav) att saken inte tål uppskov. Med det sistnämnda uttrycket menas i princip att utslaget skulle förlora sitt värde för sökanden om målet skulle handläggas på vanligt sätt och meddelas vid ett senare tillfälle. Den som vill att KFM ska besluta interimistiskt måste tydligt yrka detta. Ett vanligt sätt att uttrycka det är genom att direkt efter det huvudsakliga yrkandet skriva: Yrkandet framställs även interimistiskt. Sökanden måste också förklara varför det finns skäl för att besluta interimistiskt och ge in tillräckliga bevis för detta. 4. Grunder/omständigheter Av ansökan ska också framgå varför KFM ska bifalla ansökan, dvs. den rättsliga grunden till varför svaranden är skyldig att göra/underlåta det som sägs i yrkandet. Förklaringen kallas för grund(er). Exempel: B har lånat A:s cykel. B har inte lämnat tillbaka cykeln trots att A har begärt det. B hindrar därmed A från att utöva sin rätt till cykeln. En sådan grund som i exemplet uppfyller kraven på en ansökan. Många gånger kan det dock finnas anledning att beskriva mer utförligt vad det är som har hänt. En sådan beskrivning kallas ofta för bakgrund eller omständigheter och kan ha en egen rubrik i ansökan. Under den rubriken kan A beskriva exempelvis när och hur det gick till när B lånade cykeln av A, vad de kom överens om och på vilket sätt hon har begärt att få tillbaka cykeln. 5. Bevisning I ansökan bör framgå vilka bevis som sökanden åberopar. det är lämpligt att sökanden i ansökan förklarar vad bevisningen ska styrka. Exempel: Sökanden åberopar följande bevisning:

11 11(12) - Kvitto den 5 augusti 2012 (bilaga 1), till stöd för att B har fått låna A:s cykel. - E-postmeddelande den 12 september 2012 (bilaga 2), till stöd för att A har begärt att få tillbaka cykeln. Bevisningen ska skickas in som bilagor till ansökan. 6. Underskrift Ansökan ska skrivas under av sökanden själv eller av sökandens företrädare eller ombud. Svaranden/bestridandet Efter att svaranden har blivit delgiven ansökan har hon tio dagar på sig att komma in med ett bestridande till KFM. Om hon inte gör det kommer KFM att utgå från att sökandens berättelse stämmer, vilket vanligtvis innebär att KFM meddelar utslag (beslutar) enligt sökandens yrkande. Om svaranden skickar in ett svaromål bör hon förklara hur hon ställer sig till ansökan och vad som sägs i den. Hon ska också förklara om hon vill ha ersättning av sökanden för sina kostnader samt bifoga sin bevisning. Svaromålet bör innehålla följande. 1. Inställning/svar Svaranden förklarar att hon bestrider sökandens yrkande. Om svaranden bara bestrider vissa delar av yrkandet/ansökan ska hon förtydliga vilka delar det är, annars kommer KFM att utgå från att bestridandet gäller för hela ansökan. Svaranden kan naturligtvis också förklara om hon medger (går med på) sökandens yrkande. 2. Yrkande om kostnader Svaranden förklarar om hon yrkar ersättning av sökanden för det arbete som ansökan medfört (eget arbete eller arvode till ombud). Normalt är beloppet maximalt 375 kr, men hon kan beviljas högre ersättning om det finns särskilda skäl för det. I sådant fall måste svaranden förklara varför. 3. Grunder/omständigheter Svaranden förklarar vilka delar av sökandens berättelse som inte stämmer (och förklarar hur det egentligen ligger till). 4. Bevisning Om svaranden vill åberopa bevisning ska hon ange vilken den är och skicka in den tillsammans med sitt svaromål. Närmare om bevisningen Den som ansöker om särskild handräckning måste normalt bevisa att det är så som hon säger. Med juridiskt språkbruk ska hon styrka de omständigheter som ligger till grund för

12 12(12) ansökan. I det tidigare använda exemplet måste A bevisa att B har lånat cykeln av henne, att hon har begärt att få tillbaka cykeln och att B inte har lämnat tillbaka den. Men, det här gäller bara om svaranden kommer in med ett svaromål och påstår att sökandens berättelse inte stämmer. Om svaranden inte gör det utgår KFM från sökandens berättelse. Och om svaranden bara invänder i vissa delar utgår KFM från att det övriga är riktigt. Exempel: B invänder att A inte har begärt att få tillbaka cykeln. Då måste A bevisa det. Men eftersom B inte sagt något annat om att B har lånat cykeln av A eller om att B fortfarande har kvar cykeln så utgår KFM från att dessa delar av A:s berättelse stämmer. Skriftlig bevisning I mål om särskild handräckning får bara skriftlig bevisning användas. Med det menas allt som kan fästas på ett papper, t.ex. olika skrivelser och fotografier. Man kan inte åberopa muntlig bevisning (vittnen). Däremot är det tillåtet att låta ett vittne skriva ner sina iakttagelser, ett s.k. vittnesintyg. Det är inte möjligt att åberopa ljud- eller bildupptagningar, t.ex. filmsekvens på DVD-skiva, som endast kan uppfattas med tekniska hjälpmedel

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning I N F O R M A T I O N KFM 926 utgåva 7. Utgiven i JANUARI 2008. Betalningsföreläggande och handräckning I den här broschyren beskrivs hur en ansökan till Kronofogden ska vara utformad, vilka typer av ärenden

Läs mer

Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav

Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav 1(9) Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav Vid tvångsförsäljning ska följande förfarande och formkrav jämte bifogad promemoria tillämpas. Bostadsrättshavaren ska skriftligen underrättas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 september 2012 Ö 5396-11 KLAGANDE Themco Ekonomiska förening, 769621-2807 c/o TN Ombud: Advokat LS MOTPART Lifestyleurlaub Corp.,

Läs mer

DOM 2014-12-11 Stockholm

DOM 2014-12-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2014-12-11 Stockholm Mål nr M 11907-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-04 i mål nr M 5495-13, se

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 juli 2015 Ö 3206-13 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Trudhem, 716401-3349 Ombud: Advokat BKR och advokat CM MOTPARTER 1. KI 2. AL SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 september 2008 Ö 2280-08 KLAGANDE P-OP SAKEN Klagan i hovrätt över domvilla ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Nedre Norrlands beslut

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 april 2008 Ö 2942-07 KLAGANDE IH Ombud: MHM MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Utmätning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning Denna blankett skrivs ut och postas till Akelius Servicecenter för handläggning. Handläggningstid 1-3 månader. Ofullständig ansökan returneras. Kontraktets lägenhetsnummer

Läs mer

PROTOKOLL 2015-04-22 BESLUT 2015-05-13

PROTOKOLL 2015-04-22 BESLUT 2015-05-13 Aktbilaga 11 Ärende nr Rotel 4 Anges vid kontakt med nämnden Sid 1 (5) Nämnden Hyresrådet Ylva Lönnaeus (ordförande) Jan-Erik Johansson och Jörgen Alenius Protokollförare Nina Olsson Plats för sammanträde

Läs mer

Nr 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB.

Nr 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB. % Kronofogden 1(6) 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB. Vid delgivning genom spikning i samband med avhysning ska följande rutin tillämpas.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 september 2014 Ö 1254-14 KLAGANDE 1. A-KN 2. RN Ombud för 1 och 2: Advokat KS MOTPART UM SAKEN Edition ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

DOM 2013-06-18 Stockholm

DOM 2013-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 DOM 2013-06-18 Stockholm Mål nr P 10617-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-07 i mål P 3298-12, se bilaga

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0506 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 5358-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Doni Livaja, 770706-4114 Rörstrandsgatan 28 B

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 maj 2008 T 3379-06 KLAGANDE BS Ombud: JA MOTPART IF Metalls Arbetslöshetskassa (tidigare Metallindustriarbetarnas Arbetslöshetskassa)

Läs mer

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen 2013-02-20 IMS 2012/36270 1 (5) Distriktet i Stockholm Åke Johansson, 010-730 9042 Stockholms kommun Stadsledningskontoret 105 35 Stockholm Delgivning Föreläggande efter framställning om ingripande enligt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN l STOCKHOLM T^ /"VN /T UvJlVL Avdelning 2 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål m 7204 " 12 Sida l (3) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2015 Ö 5099-13 KLAGANDE Hallskär Stockholm AB, 556764-3589 Ombud: Advokat L B MOTPARTER 1. Stockholms Ridhus AB, 556753-1636 Ombud:

Läs mer

Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken

Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken % Kronofogden 1(7) Nr Dnr 801-4916-09/121 Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken 1 Sammanfattning En avhysning kan delas upp så att den till viss del verkställs enligt

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 mars 2013 Ö 3334-11 KLAGANDE TL Ombud: Advokat PA MOTPART JA Ombud: Advokat NL SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2014-12-22 Göteborg

DOM 2014-12-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 44 2014-12-22 Göteborg Mål nr T 2319-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Värmlands tingsrätts dom 2014-03-04 i mål T 3895-13, se bilaga A KLAGANDE Karlstads kommun,

Läs mer

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens.

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens. Italien 1. Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten? Vilka nationella förfaranden eller lagar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 maj 2009 Ö 120-09 ANMÄLARE Umeå tingsrätt Box 138 901 04 Umeå PARTER 1. RM Ombud: Advokat GB 2. West Air Sweden Aktiebolag, 556062-4420

Läs mer

Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM)

Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2009-10-27 Stockholm Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Dnr 478-09 Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM) Inledning Hovrätten noterar inledningsvis

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 april 2012 Ö 5553-09 KLAGANDE Concorp Scandinavia AB, 556588-6990 Ombud: Advokat SB MOTPART Karelkamen Confectionary AB (tidigare Xcaret

Läs mer

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande.

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande. brf hemmet 18 PM 2014-06-18 Uthyrning av din bostadsrättslägenhet Föreningen är välvillig till andrahandsuthyrning och att ha inneboende men det måste gå rätt till! Om en bostadsrättshavare i Brf Hemmet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG

ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG Handlingar som ska lämnas in till kommunen - Ett (1) exemplar av ansökan - Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-04-14 809 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Digibiz AB (org/pers nr 556913-6095) Box 5339 102 47 Stockholm Ombud: Advokatfirman Cederquist Att: Jens Tillqvist och

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12 En revisor som var anställd hos ett bolag var också delägare i bolagets moderbolag. Arbetstagaren sade upp sig från sin anställning. Därefter, under uppsägningstiden,

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 06- O 4 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Maria Elowsson Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2013-01-22 Stockholm

DOM 2013-01-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060105 DOM 2013-01-22 Stockholm Mål nr P 8189-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-31 i mål nr P 3829-11, se bilaga A KLAGANDE Byggnadsnämnden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 mars 2011 Ö 4945-09 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPARTER 1. T.A. 2. A.D. 3. B.N. Ombud för 1-3: Advokat L.O.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 juni 2013 Ö 1956-12 KLAGANDE OCH MOTPART SH Ombud: Advokat GS KLAGANDE OCH MOTPART TRS SAKEN Ansökan om vitesföreläggande enligt 26

Läs mer

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A KAMMARRÄTTEN F\ fmv /f D U IVl Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 235441 Sida l (5) KLAGANDE Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga

om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga Sista dag för ansökan 31 december 2014 Skicka ansökan till: Ersättningsnämnden Box 2089 103 12 Stockholm Blankett för ansökan om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 41 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖRARE

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^\ /TIV /f JJU1V1 Mål nr 1941-13 Avdelning 02 2013-07-02 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Monica Kleja NyTeknik 106 12 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings

Läs mer

DOM 2015-06-08 Stockholm

DOM 2015-06-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-06-08 Stockholm Mål nr P 8175-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-15 i mål nr P 5005-13, se

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 april 2005 Ö 4803-03 KLAGANDE 1. GW Ombud: advokaten SE 2. IW MOTPART SW Ombud: advokaten AS SAKEN Rättegångshinder ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar 1 Meddelad i Kalmar Mål nr KÄRANDE IL Trading HB, 916528-9456 Orkesterv 11 382 34Nybro Ombud: Cima Jan c/o Jan Laurentius Juridisk Byrå KB Storgatan 25 386 31 Färjestaden SVARANDE Yellow Register On Line

Läs mer

Verkställighet. Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.0

Verkställighet. Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.0 1(20) Verkställighet Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.0 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 2012-11-05 Meddelad i Jönköping Sida 1 (4) Mål nr 2466-12 KLAGANDE N. Sundin Dockstavarvet AB, 556193-6138 Varvsvägen 1 870 33 Docksta Ombud: Advokat Anders Olofsson

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 1107-15 1 KLAGANDE ------------- MOTPART Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Socialstyrelsens beslut

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 En arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande mot en tidigare anställd som är medlem i en arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Mål om mindre värden vid allmän domstol Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM FlMA/T UvJlVl Mål nr 5834-13 Avdelning 02 2013-11-25 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun ÖVERKLAGAT

Läs mer

Utrikesdepartementet Sverige

Utrikesdepartementet Sverige Utrikesdepartementet OBS! Var vänlig texta tydligt! ANSÖKAN ENLIGT HAAGKONVENTIONEN 25 OKTOBER 1980 OM DE CIVILA ASPEKTERNA PÅ INTERNATIONELLA BORTFÖRANDEN AV BARN Ansökan om återförande umgänge, enligt

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läs mer

Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2)

Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2) 1(5) Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och förmögenhetsrätt 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2) Kronofogdemyndigheten (KFM) har beretts tillfälle att

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (9) Mål nr 13-069 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 29 september 2014 PARTER Klagande Alcotrack Sverige AB, 556890-5912 c/o Sääf, Uddevallavägen 3, 452 31 Strömstad Ombud: Nils-Erik Folemark

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

Så här bestrider du bluffakturor

Så här bestrider du bluffakturor https://www.facebook.com/pages/polisen-bedrägeri/546406245370971 Polisen Bedrägeri 14-12-07 Så här bestrider du bluffakturor Denna skrift är en bilaga till Polisens Facebooksida om bedrägerier. Den vänder

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 mars 2012 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings beslut den 18 mars 2011

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11053-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-11-12 i mål nr P 871-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter BESLUT Chefsjustitieombudsmannen Claes Eklundh Datum 1999-12-06 Dnr 1806-1998 Sid 1 (5) En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter I ett

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 december 2014 KLAGANDE Bladängens Bygg & Service AB, 556653-9556 Bladängen 309 748 95 Örbyhus MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Föredragning i Vänersborg Aktbilaga 70 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖREDRAGANDE

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm KAMMARRATTEN I STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7941-13 KLAGANDE Leif Wegerman ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms universitets beslut den 10 december 2013 i ärende

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND

MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND AV CHRISTER NILSSON Denna handbok är mera en lathund än en handbok. Syftet är att innehållet ska bestå av beslut från myndigheter som kan ge en viss vägledning om hur en rättsfråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 juni 2012 Ö 5134-10 KLAGANDE Skatteverket HK Rättsavdelningen 171 94 Solna Ombud: Verksjurist MW MOTPART MK Ombud: BÅ SAKEN Utmätning

Läs mer

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping 1 Meddelad i Norrköping Mål nr PARTER KÄRANDE Andris Kraulis, 390523-5770 Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 168 51 Bromma SVARANDE Sveriges Schackförbund, 802002-9347 Kabelvägen 19 602 10 Norrköping Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Aktbilaga 19 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 2 juli 2007 Ö 2257-05 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Stinsen 8, 702002-1478 c/o Fastighetsägarna Stockholm AB Box 12871

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen 1 Ansökan med bilagor skickas till: Härjedalens kommun Bildning, fritid och kultur Medborgarhuset 842 80 Sveg ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 2015-09-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Valeria Helander Tidningen Faktum Chapmans Torg 1 414 54 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kommunstyrelsen i Göteborgs kommuns beslut den 2 juli 2015,

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 786-2008 Kuoni Scandinavia AB Box 454 39 113 47 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort Sänds till Fylls i av Stadsbyggnadskontoret STADSBYGGNADSKONTORET Ansökan om Fastighetsbeteckning bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsavdelningen Box 8314 104 20 Stockholm Tfn vxl 08-508 27 300

Läs mer