Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav"

Transkript

1 1(9) Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav Vid tvångsförsäljning ska följande förfarande och formkrav jämte bifogad promemoria tillämpas. Bostadsrättshavaren ska skriftligen underrättas om ansökan om tvångsförsäljning. Underrättelsen ska delges och bostadsrättshavaren ges skälig tid att yttra sig över ansökan när bostadsrättsföreningen själva sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning. När bostadsrättshavaren ska delges får KFM inte fatta beslut om tvångsförsäljning förrän bostadsrättshavaren har delgivits ansökan och getts skälig tid att yttra sig. Om bostadsrättshavaren med anledning av ansökan om tvångsförsäljning för talan i ärendet behöver delgivning inte ske. När det i lagakraftvunnet utslag eller dom har slagits fast att nyttjanderätten förverkats saknas det normalt anledning att delge ansökan om tvångsförsäljning. Ett särskilt motiverat beslut ska alltid upprättas. Bostadsrättshavaren ska skriftligen underrättas om beslutet. Bedöms bostadsrättshavaren sakna kännedom om det förfarande som pågår mot honom och har KFM inte delgett honom ansökan om tvångsförsäljning kan det motivera delgivning av beslutet. Medger bostadsrättshavaren ansökan om tvångsförsäljning behöver ansökan eller beslutet inte delges. Beslutet gäller omedelbart och laga kraft behöver normalt inte avvaktas innan försäljning sker, förutsatt att inget hinder uppkommer. Avslår KFM ansökan om försäljning ska beslutet delges sökanden och laga kraft avvaktas innan KFM skiljer sig från ärendet. Detta ställningstagande ersätter ställningstagande 13/09/VER. Ställningstagandet tillämpas på ansökningar som inkommer fr.o.m. 1 januari Maria Mindhammar Chef Verksamhetsområde 2 Jens Haggren Verksjurist, föredragande Webbplats: E-postadress: Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 1050 Esplanaden SUNDBYBERG SUNDBYBERG

2 2(9) /121 RÄTTSLIG PROMEMORIA 1 Sammanfattning Bostadsrättshavaren ska skriftligen underrättas om ansökan om och beslutet om tvångsförsäljning. Underrättelsen ska, i de fall bostadsrättsföreningen själva sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning, delges och bostadsrättshavaren ges skälig tid att yttra sig över ansökan. I sådant fall får beslut om tvångsförsäljning inte fattas förrän bostadsrättshavaren delgetts och getts skälig tid att yttra sig över ansökan. Om bostadsrättsföreningen i sin ansökan om tvångsförsäljning åberopar ett lagakraftvunnet utslag eller dom där nyttjanderätten förverkats saknas normalt anledning att delge ansökan. Bedöms bostadsrättshavaren sakna kännedom om förfarandet som pågår och har KFM inte delgett honom ansökan om tvångsförsäljning kan det motivera delgivning av beslutet. Beslutet gäller omedelbart och verkställigheten fortgår så länge något hinder inte uppkommer. Vad som nu sagts gäller också när bostadsrättshavaren medger ansökan. Överklagas beslutet om tvångsförsäljning eller invänder bostadsrättshavaren mot beslutet kan det vara hinder mot att verkställigheten fortgår. 1 Avslår KFM ansökan om tvångsförsäljning ska sökanden delges beslutet och laga kraft avvaktas innan KFM skiljer sig från ärendet och avslutar det i databasen. 2 Bakgrund, frågeställning och syfte Uppgiften att handlägga tvångsförsäljning enligt 8 kap. bostadsrättslagen (BRL) hanteras av KFM sedan Genom de ändringar som införts i BRL handläggs tvångsförsäljning i huvudsak enligt reglerna om exekutiv försäljning. Varken BRL eller förarbetena till den ger emellertid tydliga besked om hur KFM ska förfara med själva ansökan eller beslutet om tvångsförsäljning. På vilket sätt bostadsrättshavaren ska ges möjlighet att yttra sig över ansökan och om det ska upprättas ett särskilt motiverat beslut är inte klarlagt. Inte heller ges besked om exempelvis beslutet ska delges. Det har kommit några avgöranden från hovrätt men inget prejudikat från Högsta domstolen. Handläggningen inom KFM skiljer 1 Med hinder avses här t.ex. att domstol beslutar att inställa vidare åtgärder i samband med överklagandet eller att KFM, vid invändning mot verkställighet enl. 3 kap. 21, själv finner att verkställighet inte ska ske eller att det finns anledning att avvakta med verkställigheten under den tid KFM utreder invändningen, se mer om detta i Kronofogdemyndighetens ställningstagande 2/08/IND.

3 3(9) sig därför åt. För att åstadkomma en ökad samsyn och enhetlighet inom KFM har följande ställningstagande utarbetats. De frågor som besvaras är; Ska bostadsrättshavaren skriftligen beredas tillfälle att yttra sig över ansökan om tvångsförsäljning? Ska KFM upprätta ett särskilt motiverat beslut om tvångsförsäljning? Ska bostadsrättshavaren delges någon eller båda handlingarna? Påverkas svaren på frågorna till någon del av att bostadsrättshavaren medger tvångsförsäljning eller att förverkandefrågan tidigare prövats rättsligt i annan ordning? 3 Gällande rätt m.m. 3.1 Förfarande och formkrav Tvångsförsäljning regleras i 8 kap. BRL. I övrigt gäller bestämmelserna i UB och UF om exekutiv försäljning av lös egendom, 8 kap. 2 BRL. Hänvisningen tar främst sikte på bestämmelserna i 8-9, 13-14, 17 och 18 kap UB men också mer allmänna bestämmelser kan vara tillämpliga. 2 När en ansökan om tvångsförsäljning ges in ska KFM pröva om förutsättningarna för tvångsförsäljning är uppfyllda, 8 kap. 4 BRL. Det finns inget krav på att ansökan föregåtts av en exekutionstitel. KFM ska göra en ordentlig prövning där bostadsrättshavaren normalt ges möjlighet att yttra sig. Har bostadsrättshavaren inget att invända mot ansökan saknas anledning för KFM att pröva ansökan. När förverkandegrunden avser något annat än betalningsförsummelse, och parterna har olika uppfattning i frågan, kan saken vara så tveksam att KFM måste avslå ansökan. Vid sin prövning förutsätts KFM tillämpa allmänna principer om bevisföring. Av förarbeten och praxis följer att KFM bara ska genomföra tvångsförsäljning i klara fall. I andra fall ska ansökan avslås. 3 Såväl beslutet om tvångsförsäljning som själva försäljningen får överklagas enligt 18 kap. UB, jfr 18 kap. 2 och 7 tredje och femte stycket UB. 4 Beslutet om tvångsförsäljning får överklagas inom tre veckor från delgivning. Att överklagandetiden räknas från den tidpunkten är emellertid i sig inget krav på delgivning. I vilken utsträckning delgivning ska ske regleras i UF. 5 2 Prop. 1995/96:17 s. 35, 61 ff. och 65, Bostadsrättslagen, En kommentar, 4:e uppl., s. 265 ff. 3 Prop. 1995/96:17 s. 36, Bostadsrättslagen, s. 269 f. och NJA 1998 s Prop. 1995/96:17 s Utsökningsbalken, En kommentar, 4:e uppl., s Se även prop. 1980/81:8 s. 865 ff.

4 4(9) Av lagmotiven och kommentaren till BRL framgår att KFM ska upprätta ett särskilt beslut när ansökan avslås (beträffande formkraven se 2 kap. 18 UB 6 ). I kommentaren anges också att KFM ska meddela ett särskilt motiverat beslut när bostadsrättshavaren invänder mot ansökan och frågan om förverkande inte prövats tidigare i en avhysningsprocess. Beträffande avslagsbeslut anges särskilt att de ska delges. 7 Beträffande andra situationer ges inget besked om delgivning ska ske eller inte. Enligt 4 kap. 3 UF ska KFM, också när det inte är särskilt föreskrivet underrätta bl.a. sökande och svarande om beslut och åtgärder när det har betydelse för deras rättsanspråk. Underrättelser m.m. får lämnas muntligt när skriftlig form inte är föreskriven. Används skriftlig form och det inte är föreskrivet hur handlingen ska överlämnas, får den skickas med post eller lämnas på annat lämpligt sätt. Också när det inte är särskilt föreskrivet ska handlingen delges när det har betydelse för det fortsatta förfarandet, 4 kap. 4 UF. Vad gäller förfarande och formkrav under själva försäljningsförfarandet kommuniceras majoriteten av handlingarna (underrättelser, beslut m.m.) enligt UB:s och UF:s bestämmelser skriftligen med berörda sakägare och skickas med vanlig post. Frågan om ansökan om tvångsförsäljning ska delges har i några fall prövats av domstol 8. Domstolarna har upphävt KFM:s beslut om tvångsförsäljning och som skäl angett att KFM inte har delgett ansökan med svaranden. Ett av avgörandena har publicerats som ett referat av Domstolsverket (RH 2010:70). Domstolarna har sammanfattningsvis bedömt frågan enligt följande. Det har ansetts som en grundläggande princip att den enskilde ska delges en ansökan som rör hans civila rättigheter. Den enskilde ska nämligen på ett betryggande sätt ha lämnats möjlighet att ta tillvara sina rättigheter. I de aktuella avgörandena hänvisas till att frågan gäller tvångsförsäljning av bostadsrätt. Ett beslut om tvångsförsäljning förutsätter att nyttjanderätten till lägenheten har förverkats m.m. Det anges vidare att prövningen av dessa frågor ska göras i ärendet om tvångsförsäljning. Mot den bakgrunden har domstolarna bedömt att är fråga om sådana ärenden i vilket ansökan och KFM:s föreläggande om yttrande ska delges. Med hänvisning till att så ej har skett och att klaganden inte heller har fört talan i ärendet hos KFM har det därmed har förekommit domvilla. Besluten om tvångsförsäljning har undanröjts och ärendena återförvisats till KFM för ny 6 Prop.1980/81:8 s. 253 ff., Utsökningsbalken, s. 54 f. 7 Bostadsrättslagen s. 270 f. jfr med prop. 1995/96:17 s Göta hovrätt ÖÄ , Göta hovrätt RH 2010:70, Hovrätten över Skåne och Blekinge ÖÄ och Svea hovrätt ÖÄ

5 5(9) handläggning. Tilläggas bör att det i samtliga ovanstående avgöranden har avsett situationer där bostadsrättsföreningen själva sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning. 3.2 Skyddet enligt Europakonventionen Artikel 6 i Europakonventionen stadgar bl.a. att envar ska vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol. Europakonventionen gäller som svensk lag (se SFS 1994:1219). I prövningen av civila rättigheter och skyldigheter ingår som ett led att låta parterna yttra sig över det material som ges in till domstolen (den s.k. kontradiktoriska principen). Europadomstolen har i ett antal avgöranden funnit att det utgör ett brott mot artikel 6 i Europakonventionen att inte delge en part handlingar (t.ex. Baumann mot Frankrike och Beer mot Österrike). Europadomstolen har vidare funnit att det inte är tillräckligt att parten i efterhand och genom ett eventuellt överklagande får möjlighet att bemöta vad som anförts (Brandstetter mot Österrike). 3.3 Kronofogdemyndighetens beslut En dom eller utslag om förverkande skiljer sig mot ett beslut om tvångsförsäljning. De föregående tar ställning i frågan om nyttjanderätten förverkats medan KFM:s beslut tar ställning till frågan om tvångsförsäljning ska genomföras, där förverkandefrågan ingår som en del i prövningen. 9 Bostadsrättshavaren ska då redan vara uppsagd och kan inte sägas upp genom KFM:s beslut. KFM:s beslut är vidare ingen exekutionstitel och kan inte verkställas i annan omfattning än för att sälja bostadsrätten. Beslutet kan således inte ligga till grund för en ansökan om avhysning eller handräckning enligt 8 kap. 18 UB. För det förra krävs en dom eller utslag om förverkande. För det senare att bostadsrätten har sålts exekutivt eller via tvångsförsäljning. Rättskraften hos KFM:s beslut och t.ex. en dom om förverkande skiljer sig således åt. Lagstiftarens allmänna hänvisning till bl.a. 2 kap. UB och att tvångsförsäljningsbeslut kan överklagas i den ordning som gäller för utsökningsmål innebär att tvångsförsäljningsbeslut följer de allmänna bestämmelserna om KFM:s övriga beslut. 10 Konsekvenserna vad gäller beslutens rättskraft m.m. blir då detsamma. Grundläggande för KFM:s beslut är att de gäller omedelbart och att laga kraft inte behöver avvaktas, jfr t.ex. ett beslut om 9 Bostadsrättslagen s. 268 ff. 10 Prop. 1995/96:17 s. 35 och

6 6(9) utmätning eller beslut med anledning av en invändning mot ansökan. Om KFM skulle behöva avvakta vidare åtgärder i ett mål till dess meddelade beslut vunnit laga kraft skulle förfarandet fördröjas avsevärt. Därför gäller som princip att verkställigheten fortgår även om något beslut överklagas, 2 kap. 19 UB. Laga kraft ska avvaktas i vissa specifika situationer för vilka särskilda föreskrifter meddelats. 11 Beslutet om tvångsförsäljning gäller således omedelbart och verkställigheten fortgår så länge något hinder inte uppkommer. 4 Kronofogdemyndighetens bedömning 4.1 Underrättelse om tvångsförsäljning Som angetts tidigare ska tvångsförsäljning bara genomföras när förverkandefrågan är otvistig eller framstår som klar. 12 KFM måste göra en helhetsbedömning där inte bara förverkandegrunden utan också andra omständigheter (vad är styrkt etc.) och eventuella invändningar (jfr 3 kap. 21 UB) beaktas vid prövningen. KFM:s prövning skiljer sig emellertid från den som sker i domstol. KFM kan bara beakta skriftliga bevis. Vittnesförhör och annan muntlig bevisning kan inte tas upp i dessa fall. Däremot kan sådant tas upp i ett domstolsförfarande. KFM:s prövning begränsas utifrån dessa förutsättningar och inverkar på myndighetens möjligheter att bedöma om en nyttjanderätt förverkats eller inte. KFM ska därför avslå en ansökan om tvångsförsäljning så snart förverkandefrågan är tvistig eller oklar. För att kunna göra en bedömning måste KFM pröva ansökan genom att bl.a. låta bostadsrättshavaren yttra sig över ansökan. För den enskilde är en eventuell tvångsförsäljning dessutom en lika ingripande åtgärd som en dom eller utslag om förverkande. Därför ska bostadsrättshavaren alltid skriftligen underrättas om ansökan, jfr 4 kap. 3 UF. 4.2 Delgivning av ansökan Uppsägning från bostadsrättsföreningen När bostadsrättsföreningen själva säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning är det föreningen som ska ombesörja att bostadsrättshavaren delges uppsägningen, 7 kap. 27 BRL. I denna situation har förverkandefrågan inte prövats rättsligt innan ansökan om tvångsförsäljning. När KFM sedan prövar om det finns förutsättningar för en tvångsförsäljning bör därför bostadsrättshavaren ges rätt att 11 Utsökningsbalken, s. 55 f., Gregow, Utsökningsrätt, 4:e uppl., s. 55 ff. och prop. 1980/81:8 bl.a. s. 159 ff. 12 Se not 3.

7 7(9) yttra sig. KFM:s bedömning av om nyttjanderätten förverkats får anses ingå som ett led i prövningen av den enskildes civila rättigheter och skyldigheter enligt artikel 6 i Europakonventionen. Parternas rätt ska tas tillvara genom den kontradiktoriska principen. Det innebär att det material som bostadsrättsföreningen gett in till KFM ska delges bostadsrättshavaren som ska ha tillfälle att bemöta det. Bostadsrättshavaren bör ges tillfälle att tidigt i förfarandet komma med bemötande, det är således inte tillräckligt att han eller hon ges möjlighet att få beslutet om tvångsförsäljning prövat genom överklagande. Med hänvisning till vad som anförts ovan saknas det skäl att efterge kravet på delgivning. Ett sådant absolut delgivningskrav kan t.ex. få till följd att bostadsrättshavaren måste delges genom kungörelsedelgivning om andra delgivningsformer varit resultatlösa. Kravet på delgivning medför vidare att något beslut om tvångsförsäljning inte får fattas förrän bostadsrättshavaren delgetts ansökan och givits skälig tid att yttra sig. Om bostadsrättshavaren med anledning av ansökan om tvångsförsäljning för talan i ärendet behöver någon delgivning inte ske. Bostadsrättshavaren har genom sitt agerande visat sig ha kännedom om det aktuella tvångsförsäljningsärendet Dom eller utslag om förverkande I förarbetena till BRL har inte berörts om förekomsten av en dom eller utslag om förverkande påverkar KFM:s prövning i frågan om tvångsförsäljning. I kommentaren till BRL anges däremot att KFM inte torde kunna pröva frågan om förverkande på nytt om det finns en lagakraftvunnen dom på förverkande. 13 Vidare är det klarlagt att KFM:s beslut kan få betydelse för frågan när bostadsrättshavaren ska anses skild från lägenheten om det saknas en tidigare dom eller ett utslag om förverkande. 14 När bostadsrättsföreningen ansöker om avhysning hos KFM, eller ger in stämningsansökan med yrkande om bostadsrättshavarens skiljande från bostadsrätten till domstol, delges svaranden föreläggandet resp. stämningsansökan (se 29 lag om betalningsföreläggande och handräckning samt 42 kap. 5 rättegångsbalken). Avhysningsansökan resp. stämningsansökan gäller som uppsägning när delgivning skett i behörig ordning, 7 kap. 28 BRL. Bostadsrättshavaren tillförsäkras vid denna prövning av om nyttjanderätten förverkats ett skydd som väl svarar upp mot kraven i artikel 6 i 13 Bostadsrättslagen s NJA 1999 s. 610, Bostadsrättslagen s. 155 f. och 242.

8 8(9) Europakonventionen. När bostadsrättsföreningen sedan ansöker om tvångsförsäljning och åberopar ett lagakraftvunnet utslag eller dom på att nyttjanderätten förverkats finns det normalt inte anledning för KFM att delge ansökan om tvångsförsäljning. Enligt KFM:s uppfattning kan förekomsten av en dom eller utslag om förverkande underlätta KFM:s prövning och också ge förutsättningar för myndigheten att genomföra tvångsförsäljning när den grund som åberopas är något annat än betalningsförsummelse eller parterna har olika uppfattning i förverkandefrågan. 4.3 Beslut om tvångsförsäljning Av samma skäl som anförts i avsnitt 4.1. ska KFM alltid upprätta ett särskilt motiverat beslut och skriftligen underrätta bostadsrättshavaren om det, jfr 4 kap. 3 UF och 2 kap. 18 UB. 15 Beslutet gäller omedelbart och verkställigheten fortgår om inget hinder uppkommer. 16 Det saknas skäl att delge tvångsförsäljningsbeslut utifrån bestämmelsen i 4 kap. 4 UF. 17 Detta påverkas inte heller av om ansökan om tvångsförsäljning tidigare har delgetts med bostadsrättshavaren. Besluten ska därför normalt kunna skickas med vanlig post. Precis som med underrättelse om ansökan ska KFM, vid returförsändelse, efterforska ny adress och skicka beslutet på nytt. Bedömer KFM att bostadsrättshavaren saknar kännedom om det aktuella tvångsförsäljningsärendet kan det motivera att bostadsrättshavaren delges beslutet. En bedömning måste alltid göras utifrån varje enskilt fall. Verkställigheten av beslutet fortgår om inget hinder uppkommer. 18 Om bostadsrättsföreningen i sin ansökan om tvångsförsäljning åberopat tidigare dom eller utslag som sedan överklagats bör KFM avslå ansökan om tvångsförsäljning. I det läget kan KFM inte med någon större säkerhet bedöma om nyttjanderätten förverkats. Avslår KFM ansökan om tvångsförsäljning ska sökanden delges beslutet och laga kraft avvaktas innan KFM skiljer sig från ärendet och avslutar det i databasen. 15 Jfr Bostadsrättslagen s. 270 f. 16 Se avsnitt Jfr vad som sägs i avsnitt 3.1. Att inte delge behöver inte leda till någon rättsförlust för part. Inte heller påverkar det parts möjlighet att överklaga. Överklagas KFM:s beslut kan det däremot få betydelse för frågan när bostadsrättshavaren ska anses skild från lägenheten, NJA 1999 s Se not 1 och avsnitt 3.3.

9 9(9) Därmed tidsbegränsas sökandens möjlighet att överklaga och ärendet avslutas i databasen först när det vunnit laga kraft Bostadsrättshavaren medger ansökan Mot bakgrund av tvångsförsäljningens ingripande karaktär bör någon form av aktivitet från bostadsrättshavarens sida ske för att KFM ska kunna konstatera att han medger ansökan. Bostadsrättshavaren ska därför uttryckligen (muntligt eller skriftligt har ingen betydelse i sakfrågan) medge ansökan. Ur bevissynpunkt är ett skriftligt medgivande att föredra. Att bostadsrättshavaren flyttat självmant eller blivit avhyst pga. en tidigare dom kan enligt KFM:s uppfattning inte enbart grunda uppfattningen att han får anses ha medgett ansökan eller inte har något att invända mot den. 20 Det finns alltid en möjlighet att bostadsrättshavaren inte fullt ut förstår konsekvenserna av sitt medgivande. Bostadsrättshavaren kan också ångra sitt medgivande och återkalla det. Också om medgivande skett kan det vid en prövning komma fram uppgifter som innebär att det i vart fall saknas förutsättningar för tvångsförsäljning. Därför ska KFM alltid pröva ansökan och upprätta ett särskilt beslut. I beslutet ska anges att bostadsrättshavaren medgett och på vilket sätt det skett. Beslutet ska skickas med vanlig post. Verkställigheten av beslutet fortgår om inget hinder uppkommer. 21 Medger bostadsrättshavaren tvångsförsäljning innan han underrättats om ansökan behöver någon underrättelse inte skickas ut. I andra fall ska bostadsrättshavaren skriftligen underrättas också om den. 19 Se vid not 7 och prop. 1980/81:81:8, bl.a. s Jfr dock Bostadsrättslagen s. 163 f. 21 Se not 1 och avsnitt 3.3.

Prövning av invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 utsökningsbalken

Prövning av invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 utsökningsbalken Nr 1(6) Prövning av invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 utsökningsbalken Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet 2008-01-31, PÄST 2/08/IND. Beträffande den praktiska handläggningen

Läs mer

Verkställighet av skuldsaneringsbeslut

Verkställighet av skuldsaneringsbeslut 1(5) Verkställighet av skuldsaneringsbeslut Detta ställningstagande ersätter Kronofogdemyndighetens ställningstagande 3/08/IND Verkställighet av skuldsaneringsbeslut. Detta ställningstagande har beslutats

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Aktbilaga 19 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 2 juli 2007 Ö 2257-05 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Stinsen 8, 702002-1478 c/o Fastighetsägarna Stockholm AB Box 12871

Läs mer

Realisation av aktier och fondandelar

Realisation av aktier och fondandelar 1(5) Realisation av aktier och fondandelar Vid försäljning av utmätta börsnoterade aktier och fondandelar ska följande förfarande tillämpas. Utmätta aktier eller fondandelar får inte utan gäldenärens samtycke

Läs mer

2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning. Rutinen gäller även i tillämpliga delar för utlandsbosatta gäldenärer.

2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning. Rutinen gäller även i tillämpliga delar för utlandsbosatta gäldenärer. % Kronofogden 1(5) 2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning Beslut om utmätning ska delges som huvudregel. Delgivning kan underlåtas när kostnaderna för delgivningsförfarandet inte uppvägs av den utmätta

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 februari 2014 Ö 1892-13 KLAGANDE GT Ombud: Advokat NR MOTPART Trafikverket Box 810 781 89 Borlänge ÖVRIG SAKÄGARE GöT Ombud: Advokat

Läs mer

Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken

Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken % Kronofogden 1(7) Nr Dnr 801-4916-09/121 Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken 1 Sammanfattning En avhysning kan delas upp så att den till viss del verkställs enligt

Läs mer

Departementspromemorian (Ds 2013:47) Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer

Departementspromemorian (Ds 2013:47) Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer 2013-09-23 830 17048-13/112 1(6) Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 STOCKHOLM Departementspromemorian (Ds 2013:47) Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer (Ju2013/4729/L5)

Läs mer

Debiteringslängder handledning vid ansökan om verkställighet av debiteringslängder

Debiteringslängder handledning vid ansökan om verkställighet av debiteringslängder 1(10) Debiteringslängder handledning vid ansökan om verkställighet av debiteringslängder 1 Inledning En debiteringslängd är en exekutionstitel, d.v.s. ett beslut som kan verkställas av KFM. Förutsättningen

Läs mer

Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom

Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom 830 1549-12/121 1(5) Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom Kronofogdemyndigheten (KFM) kan inte underlåta att utmäta egendom enbart av anledningen att det antingen kan väcka

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 september 2012 Ö 5396-11 KLAGANDE Themco Ekonomiska förening, 769621-2807 c/o TN Ombud: Advokat LS MOTPART Lifestyleurlaub Corp.,

Läs mer

1(12) Betalningsföreläggandeenheten SÄRSKILD HANDRÄCKNING. Datum 2013-04-16

1(12) Betalningsföreläggandeenheten SÄRSKILD HANDRÄCKNING. Datum 2013-04-16 1(12) SÄRSKILD HANDRÄCKNING Webbplats: www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 50 Skeppsbrogatan 41 0771-529 400 010-573 8970 971

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 oktober 2016 Ö 2510-15 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ombud: Verksjuristen CL Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART JA SAKEN Utmätning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 juni 2015 Ö 904-15 KLAGANDE 1. PA 2. KS Ombud för 1 och 2: Advokat RD MOTPART Robusta Byggnads AB, 556575-2747 Flygfältsgatan 22 423

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

DOM 2015-04-30 Stockholm

DOM 2015-04-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060301 2015-04-30 Stockholm Mål nr P 2249-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål P 3302-14, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering

Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering 1(7) Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering Ställningstagandet gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden fastställdes 2010. Promemorian

Läs mer

1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon

1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon 1(7) 1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon Vid förvaring av fordon ska följande förfarande jämte bifogad promemoria tillämpas. Tillämpning av särskild avgift ska påbörjas i samband med beslut i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 februari 2006 Ö 4330-05 SÖKANDE OCH KLAGANDE HÖ Ombud: ÖI MOTPART AK Hansa AB, 556631-8712 753 83 Uppsala Ombud: LE SAKEN Resning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 februari 2017 Ö 5688-15 KLAGANDE Alektum Group AB, 556331-1678 Box 11108 404 23 Göteborg Ombud: Advokat PH och jur.kand. HÅ-L MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 maj 2008 T 3379-06 KLAGANDE BS Ombud: JA MOTPART IF Metalls Arbetslöshetskassa (tidigare Metallindustriarbetarnas Arbetslöshetskassa)

Läs mer

Nr 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB.

Nr 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB. % Kronofogden 1(6) 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB. Vid delgivning genom spikning i samband med avhysning ska följande rutin tillämpas.

Läs mer

Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande

Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande 1(6) Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande Normalt är det tillåtet att lämna ut svarandens person- och organisationsnummer (och andra uppgifter från målet, exempelvis målnummer)

Läs mer

Ställningstagande - Försegling med stöd av 2 kap. 17 tredje stycket UB av lokal under pågående förrättning

Ställningstagande - Försegling med stöd av 2 kap. 17 tredje stycket UB av lokal under pågående förrättning 832 6511-13/121 1(5) Ställningstagande - Försegling med stöd av 2 kap. 17 tredje stycket UB av lokal under pågående förrättning (Ersätter ställningstagande 4/08/IND) Om behov av försegling uppstår, t.ex.

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

Debiteringslängder handledning för ansökan om verkställighet av debiteringslängder

Debiteringslängder handledning för ansökan om verkställighet av debiteringslängder 1(9) Debiteringslängder handledning för ansökan om verkställighet av debiteringslängder 1. Inledning En debiteringslängd är en exekutionstitel som får verkställas om den uppfyller de krav som lagen ställer.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 juni 2006 Ö 3903-03 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ställföreträdare: Verksjurist NM MOTPART HÖ Ombud: Advokat UT SAKEN Utmätning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 november 2003 Ö 1162-02 KLAGANDE CC Ombud: advokaten CML MOTPART Dödsboet efter BH Dödsbodelägare: AMW Ombud: jur. kand. HW SAKEN Förordnande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 september 2008 Ö 2280-08 KLAGANDE P-OP SAKEN Klagan i hovrätt över domvilla ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Nedre Norrlands beslut

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 april 2014 B 4080-13 KLAGANDE MP Ombud och offentlig försvarare: Advokat RT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Häleri

Läs mer

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta.

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta. HFD 2013 ref 68 Försäkringskassans lagakraftvunna omprövningsbeslut beträffande återbetalningsskyldighet av livränta för en viss period utgör hinder mot att myndigheten på nytt prövar samma fråga. Lagrum:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad m.m.

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad m.m. Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 juni 2011 Ö 5958-10 KLAGANDE A B Ombud: Advokat B H MOTPART J S Ombud: Advokat B S SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 mars 2012 Ö 5692-10 KLAGANDE RA SAKEN Ansökan i hovrätt om återställande av försutten tid ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Övre

Läs mer

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11)

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Bfd22 080929 1 (5) Rättslig styrning 2013-06-26 RCI 12/2013 Rättsligt ställningstagande angående Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Möjligheten att bevilja ny

Läs mer

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel 58 kap. Om resning och återställande av försutten tid 1 [5421] Sedan dom i tvistemål vunnit laga kraft, må till förmån

Läs mer

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2015 ref 21 Synnerliga skäl att pröva en för sent inkommen ansökan om arbetslöshetsersättning har i visst fall ansetts föreligga när sökanden avvaktat en domstolsprövning av arbetslöshetskassans beslut

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2017 Ö 2778-16 KLAGANDE BS Ombud: EJ SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om avvisande av ombud ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 KLAGANDE Däckia Aktiebolag, Box 2980, 187 29 Täby Ombud: advokaterna E. E., Advokatfirman Delphi, Box 1432, 111 84 Stockholm, och E. E., Strandvägen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 juli 2011 Ö 5153-10 KLAGANDE MB Ombud: Advokat ÅG MOTPART AW Ombud: Advokat AK SAKEN Avvisande av talan ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea

Läs mer

Nr 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB.

Nr 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB. % Kronofogden 1(8) 808 2744-11/121 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB. Vid delgivning genom spikning i samband med avhysning ska följande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 december 2006 Ö 151-04 KLAGANDE BE MOTPARTER 1. Andelsbanken för Åland, 0145021-8 Köpmansgatan 2 FI-221 00 Mariehamn Finland 2. CA

Läs mer

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Sida 1 (6) Byråchef Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juni 2015 Ö 5072-14 KLAGANDE KE MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 juli 2006 Ö 2074-04 KLAGANDE KS Ombud: Advokat BF MOTPART Domstolsverket 551 81 Jönköping SAKEN Rättshjälp ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 oktober 2008 Ö 3484-08 KLAGANDE JV Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat JR MOTPART SV Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen:

Läs mer

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m.

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. 1(8) Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. Vid prövningen av ansökningar om verkställighet där Försäkringskassan trätt i barnets ställe enligt 19 kap. 28-29 socialförsäkringsbalken

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 mars 2017 Ö 2923-16 KLAGANDE MS SAKEN Utdömande av vite ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges beslut 2016-06-02 i mål

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 juni 2012 Ö 5134-10 KLAGANDE Skatteverket HK Rättsavdelningen 171 94 Solna Ombud: Verksjurist MW MOTPART MK Ombud: BÅ SAKEN Utmätning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 8 april 2014 Ö 4885-12

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 8 april 2014 Ö 4885-12 Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 april 2014 Ö 4885-12 KLAGANDE Celynx Energy Solutions GmbH Im Tiergarten 36 CH-8055 Zürich Schweiz Ombud: Advokat MA och jur.kand.

Läs mer

Bankernas upplysningsplikt - särskilt fråga om kontoutdrag

Bankernas upplysningsplikt - särskilt fråga om kontoutdrag 830 1549-12/121 1(5) Bankernas upplysningsplikt - särskilt fråga om kontoutdrag Kronofogdemyndigheten (KFM) har rätt att kräva att tredje man lämnar upplysningar om sina ekonomiska mellanhavanden med gäldenären.

Läs mer

Betänkande av Straffrättsutredningen (SOU 2013:38) Vad bör straffas?

Betänkande av Straffrättsutredningen (SOU 2013:38) Vad bör straffas? 1(6) Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 Stockholm Betänkande av Straffrättsutredningen (SOU 2013:38) Vad bör straffas? (JU2013/4451/L5) Kronofogdemyndigheten (KFM) begränsar sitt yttrande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988); SFS 2004:393 Utkom från trycket den 8 juni 2004 utfärdad den 27 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 april 2005 Ö 4803-03 KLAGANDE 1. GW Ombud: advokaten SE 2. IW MOTPART SW Ombud: advokaten AS SAKEN Rättegångshinder ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2017-06-22 Stockholm Mål nr M 3867-17 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2017-04-06 i mål nr M 1271-17, se bilaga A KLAGANDE LP

Läs mer

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Ds 2015:1 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Justitiedepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken... 7 2 Ärendet...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen Avdelning 05 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) Mål nr 5932-15 KLAGANDE A Ombud: B MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 april 2011 SÖKANDE AA Ombud: Jur. kand. Pehr Amrén Försvarsadvokaterna Stockholm Box 12107 102 23 Stockholm KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens

Läs mer

Nr 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack

Nr 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack 1(7) 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack * Underrättelse om förrättning i bankfack 1 ska lämnas endast om det kan antas att målets handläggning främjas

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 december 2013 Ö 4516-11 KLAGANDE FR Ombud: MR MOTPARTER 1. M-LB 2. Frispar Bolån AB 3. Sparbanken Öresund AB SAKEN Fördelningsbeslut

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 Katrinedalsgatan 9 691 31 Karlskoga

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 Katrinedalsgatan 9 691 31 Karlskoga Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 december 2011 Ö 3950-11 KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 Katrinedalsgatan 9 691 31 Karlskoga 2. MS med firma MS

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 december 2004 Ö 3234-04 KLAGANDE MR Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: advokaten KR MOTPART ABS Ombud: jur. kand. MT SAKEN

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 november 2003 T 3040-03 KÄRANDE A O SVARANDE 1. A-C P 2. L M 3. H T C 4. D F 5. C L 6. A J 7. T R 8. H K 9. G B 10. L Å SAKEN Skadestånd

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN l STOCKHOLM T^ /"VN /T UvJlVL Avdelning 2 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål m 7204 " 12 Sida l (3) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2005 Ö 4504-03 KLAGANDE 1. Advokatfirman Fylgia Kommanditbolag, 969633-9994 Box 55555 102 04 Stockholm 2. JF Servanda Handelsbolag,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 juni 2006 Ö 4983-04 KLAGANDE Affärsverket svenska kraftnät, 202100-4284 Box 526 162 15 Vällingby Ombud: Advokat MN och jur. kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 september 2014 Ö 3417-13 KLAGANDE CS MOTPART RL SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Nedre

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 november 2006 Ö 2372-04 KLAGANDE TE Ombud och offentlig försvarare: Advokat PJ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

PROTOKOLL Förhandling och föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Förhandling och föredragning i Stockholm 1 Rotel 0713 Förhandling och föredragning i Stockholm Aktbilaga 12 Mål nr RÄTTEN Hovrättsråden Sven Jönson och Gunilla Schöldström, referent, samt tf. hovrättsassessorn Lisa Nilheim FÖREDRAGANDE OCH FÖRARE

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr M 1709-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 1069-13, se bilaga KLAGANDE Miljönämnden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 mars 2011 Ö 4945-09 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPARTER 1. T.A. 2. A.D. 3. B.N. Ombud för 1-3: Advokat L.O.

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-06-23 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 9778-14 1 KLAGANDE Polismyndigheten Box 1804 701 18 Örebro MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborg; migrationsdomstolens

Läs mer

% Kronofogden 1(10) Invändning om preskription RÄTTSLIG STÄLLNINGSTAGANDE 2013-09-09 3/13/VER. Dnr 832 6511-13/121

% Kronofogden 1(10) Invändning om preskription RÄTTSLIG STÄLLNINGSTAGANDE 2013-09-09 3/13/VER. Dnr 832 6511-13/121 % Kronofogden 1(10) RÄTTSLIG STÄLLNINGSTAGANDE Invändning om preskription Detta ställningstagande ersätter Kronofogdemyndighetens ställningstagande 4/07/IND - Ställningstagande avseende preskriptionsfrågor

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 februari 2005 Ö 407-05 KLAGANDE Herstaberg i Norrköping AB: s konkursbo Ställföreträdare: advokaten RB i egenskap av konkursförvaltare

Läs mer

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 28 april 2009 i mål nr UM 3807-09, se bilaga (Migrationsverkets

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 oktober 2014 Ö 2225-13 KLAGANDE Green Technology Invest GTech AB (publ.) i likvidation i konkurs, 556539-5836 Adress hos likvidatorn

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 T 2437-12 KLAGANDE Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), 502017-3083 106 55 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist B-GJ MOTPART

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060205 DOM 2016-09-22 Stockholm Mål nr M 10967-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-11-17 i mål nr M 3342-15, se bilaga A KLAGANDE 1. MS 2. J-ES MOTPART

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 Sammanfattning En central arbetstagarorganisation och en av dess avdelningar har väckt talan i Arbetsdomstolen för medlemmar rörande tvist om ett lokalt kollaktivavtal

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 KLAGANDE Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (tidigare Läkemedelsförmånsnämnden) Box 55 171 11 Solna MOTPART Meda AB, 556427-2812 Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 mars 2016 Ö 2276-14 KLAGANDE ALC MOTPARTER 1. Affinion International AB, 556277-5824 Box 19154 104 32 Stockholm 2. HI3G Access AB,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 juni 2013 Ö 1956-12 KLAGANDE OCH MOTPART SH Ombud: Advokat GS KLAGANDE OCH MOTPART TRS SAKEN Ansökan om vitesföreläggande enligt 26

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060108 DOM 2013-07-25 Stockholm Mål nr M 3768-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-03-28 i mål nr M 1175-13, se

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2011 Ö 591-11 KLAGANDE FABEC Aktiebolag, 556178-9974 Orrekulla Industrigata 22 425 36 Hisings Kärra Ombud: LZ MOTPART Skatteverket

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 mars 2003 Ö 1839-02 KLAGANDE Göteborgs-Posten Nya AB, 556000-6966, 405 02 GÖTEBORG Ombud: advokaten G. K. MOTPART Riksåklagaren SAKEN

Läs mer

DOM 2015-09-17 Stockholm

DOM 2015-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2015-09-17 Stockholm Mål nr F 1396-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-01-22 i mål F 4425-14, se bilaga KLAGANDE JM

Läs mer

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Femte avdelningen Om rättegången i hovrätt 49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har fått sin

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 2 juni 2006 Ö 2773-05 KLAGANDE Maxygen Inc. 515 Galveston Drive Redwood City, CA 94063 USA Ombud: advokaterna PS och PA MOTPART Alligator

Läs mer