Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m."

Transkript

1 1(8) Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. Vid prövningen av ansökningar om verkställighet där Försäkringskassan trätt i barnets ställe enligt 19 kap socialförsäkringsbalken (SFB) är dess rätt att begära verkställighet begränsad till de månadsbelopp som förföll till betalning när den bidragskyldige var bosatt utomlands alternativt bor i Sverige men har inkomst från utlandet. Försäkringskassan ska göra sin ansökan i svensk valuta. Undantag gäller när den utländska exekutionstiteln är på ett lägre belopp än vad Försäkringskassan har rätt att ansöka om. Försäkringskassan ska då ansöka i den utländska valutan. Ett barns begäran om verkställighet av underhållsbidrag enligt en exekutionstitel med utländsk valuta ska alltid ske i den utländska valutan. Vid beräkningen av de överskjutande beloppen för förfallna underhållsbidrag ska valutakursen på respektive förfallodag användas. För framtida belopp ska däremot valutakursen på ansökningsdagen användas för beräkningen av överskjutande belopp. Ändring ska ske av inneliggande mål. Detta ställningstagande börjar gälla den 1 maj Det kompletteras med en anvisning med samma namn, dnr /121. Detta ställningstagande har inför fastställandet remitterats till verksamhetsområdenas kanslier, juristenheten och Inreg. Samverkan har skett med Försäkringskassan. Detta ställningstagande har beslutats av undertecknade verksamhetschefer efter föredragning av verksjuristerna Charlotte Hansson och Linda Welzien. Lena Bäcker Maria Mindhammar Sven Kihlgren Webbplats: E-postadress: Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 1050 Esplanaden SUNDBYBERG SUNDBYBERG

2 2(8) /121 RÄTTSLIG PROMEMORIA 1 Sammanfattning Om ett barn är bosatt i Sverige kan Försäkringskassan betala ut underhållsstöd till barnet i de fall en bidragskyldig förälder inte fullgör sin skyldighet att utge underhållsbidrag. Av 19 kap socialförsäkringsbalken (SFB) framgår att Försäkringskassan har rätt att träda i barnets ställe när den bidragsskyldige är bosatt och har inkomst i utlandet alternativt bor i Sverige men har inkomst från utlandet. Försäkringskassan har då rätt att använda barnets exekutionstitel vid begäran om verkställighet och behöver inte fatta beslut om återbetalning. Försäkringskassans rätt att begära verkställighet är begränsad till de månadsbelopp som förföll till betalning när den bidragskyldige var bosatt utomlands. Vid begäran om verkställighet med stöd av barnets exekutionstitel måste Försäkringskassan, när den bidragsskyldige flyttat tillbaka till Sverige, visa sin rätt som sökande. Försäkringskassan ska göra sin ansökan i svensk valuta. Undantag gäller när den utländska exekutionstiteln är på ett lägre belopp än vad Försäkringskassan har rätt att ansöka om. Försäkringskassan ska då ansöka i den utländska valutan. Ett barns begäran om verkställighet av underhållsbidrag enligt en urkund med utländsk valuta ska alltid ske i den utländska valutan. Vid beräkningen av de överskjutande beloppen för förfallna underhållsbidrag ska valutakursen på respektive förfallodag användas. För framtida belopp ska däremot valutakursen på ansökningsdagen användas för beräkningen av överskjutande belopp. Ställningstagandet börjar gälla den 1 maj Bakgrund, frågeställning och syfte Vid ansökan om verkställighet ska Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) alltid pröva sökandens behörighet och om den åberopadeexekutionstiteln är verkställbar. Detta gäller även vid underhållsbidrag. Underhållsbidrag betalas till barnet av den förälder som barnet inte bor hos. Bidraget har sin grund i en exekutionstitel som kan vara antingen svensk eller utländsk. Bidragsbeloppet per månad kan variera och kan vara fastställt i svensk eller utländsk valuta. Underhållsbidraget per månad förfaller normalt sett den sista

3 3(8) i månaden innan. I de fall den bidragsskyldige inte frivilligt betalar underhållsbidraget kan Försäkringskassan betala ut underhållsstöd till barn bosatta i Sverige. Underhållsstödet uppgår idag till kr per månad. Försäkringskassan kan besluta om återbetalningsskyldighet för den bidragsskyldige motsvarande dennes betalningsförmåga. Om den bidragsskyldige är bosatt utomlands eller bosatt i Sverige och har inkomst från utlandet, träder Försäkringskassan in i barnets ställe motsvarande utbetalt underhållsstöd. Något faktiskt beslut om återkrav behöver inte fattas i denna situation. Barnet kan, i de fall Försäkringskassan betalar ut underhållsstöd, ansöka om verkställighet på mellanskillnaden exekutionstiteln och underhållsstödet, det så kallade överskjutande beloppet. I de fall inget underhållsstöd utbetalas, kan barnet ansöka om exekutionstitelns hela belopp. När Försäkringskassan har fattat beslut om återbetalningsskyldighet och begär verkställighet i enlighet med detta beslut, registreras ansökan som ett allmänt mål, medelsslag 62, hos Kronofogden. I de fall Försäkringskassan trätt in i barnets ställe och begär verkställighet med stöd av barnets exekutionstitel, registreras deras fordran som ett enskilt mål, I-mål. Barnets begäran om verkställighet registreras alltid som ett enskilt mål. Underhållsbidrag registreras i ett mål hos Kronofogden. I målet registreras sedan varje månad för sig med sitt belopp. Ansökan om verkställighet kan avse både förfallna belopp och framtida, löpande belopp. De senare innebär att Kronofogden i förskott registrerar vilket belopp som ska tillföras den totala fordran varje ny månad intill ett visst datum. Detta belopp ligger fast och är detsamma för varje månad tills det eventuellt ändras manuellt. Normalt registrerar Kronofogden ett mål efter ansökan om verkställighet i exekutionstitelns valuta. När Försäkringskassan betalar ut underhållsstödet i svensk valuta och urkunden är i utländsk valuta, uppstår frågan om hur stor barnets överskjutande del är av det totala underhållsbidraget per månad enligt urkunden. Försäkringskassan träder in i barnets ställe när den bidragskyldige är bosatt utomlands eller är bosatt i Sverige men har inkomst från utlandet. Frågan är om Försäkringskassans rätt kvarstår när den bidragsskyldige flyttar tillbaka till Sverige. Vid ankomst till Kronofogden har målen genom åren hanterats olika av Inregteamen. Vissa har registrerat målen i svensk valuta, andra i den utländska valutan.

4 4(8) I flertalet fall har Inreg-teamen inte kontrollerat om Försäkringskassans rätt att träda i barnets ställe kvarstått när den bidragsskyldige flyttat till Sverige. Första syftet med ställningstagandet är att hitta en rättslig och praktiskt fungerande lösning avseende vilken valuta Försäkringskassan och barnet ska ansöka i. Det andra syftet är att klargöra om Försäkringskassan har rätt till verkställighet med stöd av barnets exekutionstitel efter att den bidragsskyldige flyttat till Sverige. Ett ytterligare syfte är att lösa frågan om hur Kronofogden ska hantera de mål som idag är inneliggande för verkställighet. 3 Gällande rätt m.m. 3.1 Lagstiftning Socialförsäkringsbalken Av 5 kap. 2 SFB framgår att, om inte annat särskilt anges, ska en person anses vara bosatt i Sverige om han eller hon har sitt egentliga hemvist här i landet. Enligt kommentaren till SFB är det den enskildes normala vistelseort som bör tillmätas avgörande betydelse för var den enskilde ska anses bosatt och det är bestämmelserna i folkbokföringslagen om dygnsvila som ska beaktas. Den faktiska folkbokföringen får därför inte automatisk utan endast vägledande betydelse. 1 Av 19 kap. 3 SFB framgår att Försäkringskassan ska fastställa betalningsskyldighet för den bidragsskyldige i samband med att ett beslut om underhållsstöd meddelas. Vidare följer av 4 samma kapitel att något beslut inte behöver fattas om samma kapitel är tillämpliga. Av 19 kap. 28 SFB framgår att om den bidragsskyldige är bosatt utomlands eller om den bidragsskyldige är bosatt i Sverige och i eller från utlandet erhåller lön eller annan inkomst som avses i 7 kap. 1 utsökningsbalken (UB) och som inte kan tas i anspråk genom utmätning enligt samma kapitel (dvs i fall då ersättningen betalas ut i utlandet) gäller SFB. Av 19 kap. 29 SFB framgår att om underhållsbidrag är fastställt så inträder Försäkringskassan i barnets ställe till den del det motsvarar utbetalt underhållsstöd. Detta innebär att Försäkringskassan får en civilrättslig fordran för vilken verkställighet kan begäras i Sverige och i utlandet. 1 Jmf prop. 1998/99:119 s 89.

5 5(8) Av 19 kap. 49 SFB framgår att Försäkringskassan utan dröjsmål ska vidta åtgärder för att driva in fordran, om den bidragsskyldige inte fullgör sin betalningsskyldighet. Verkställigheten sker enligt bestämmelserna i utsökningsbalken Utsökningsbalken Enligt 18 kap. 1 andra stycket UB är svarandens hemvist den ort där denne är bosatt. Av kommentaren till utsökningsbalken framgår att för fysiska personer är den faktiska bosättningen avgörande. Om en person har både vinter- och sommarbostad, bör vinterbostaden vara avgörande. Det kan enligt kommentaren också tänkas att en gäldenär brukar vistas på flera håll och att någon viss bostad inte används i övervägande utsträckning. Är gäldenären folkbokförd på något av dessa ställen, bör hans bostad då anses vara på den orten Praxis I avgörandet RH 2011:63 har Hovrätten för Västra Sverige belyst frågan med vilken rätt som Försäkringskassan träder in i barnets ställe. Försäkringskassan hade i målet ansökt om återbetalning av utbetalt underhållsstöd. Hovrätten har därvid uppgivit följande: I lagmotiven till paragrafen 3 anges att, om Försäkringskassan en gång trätt in i barnets rätt till underhållsbidrag för viss tid då den bidragsskyldige var bosatt utomlands, kvarstår rätten för den tiden (hovrättens kursivering) även om den bidragsskyldige flyttar till Sverige (se prop. 1995/96:208 s. 97). Motsvarande reglering i den numera gällande socialförsäkringsbalken (19 kap. 28 och 29 ) är oförändrad. Att döma av formuleringen för den tiden ligger det närmast till hands att anta att rätten för Försäkringskassan att inträda i barnets rätt kvarstår i fråga om underhållsbidrag som har förfallit till betalning under tiden som den bidragsskyldige var bosatt utomlands men inte när det gäller underhållsbidrag som förfallit till betalning efter det att den bidragsskyldige bosatt sig i Sverige. I samma riktning talar att det beträffande underhållsstöd finns andra bestämmelser (numera 19 kap socialförsäkringsbalken) om hur den bidragsskyldiges betalningsskyldighet mot Försäkringskassan bestäms när det gäller utbetalat underhållsstöd när den bidragsskyldige bor i Sverige och inte får lön från utlandet. I sin slutsats konstaterar därför hovrätten hinder mot den sökta verkställighet föreligger endast beträffande underhållsbidrag som förfallit till betalning efter det att H.L. bosatte sig i Sverige. 2 KUB IV s 662 f lagen (1996:1030) om underhållstöd

6 6(8) 4 Kronofogdens bedömning 4.1 Försäkringskassans rätt till ansökan om verkställighet avseende återbetalning av utbetalt underhållsstöd Vid ansökan om verkställighet ska Kronofogden alltid pröva sökandens behörighet och om den åberopade exekutionstiteln är verkställbar. Av specialregleringen i 19 kap SFB framgår att Försäkringskassan har rätt att träda i barnets ställe när den bidragsskyldige är bosatt och har inkomst i utlandet alternativt bor i Sverige men har inkomst från utlandet. Försäkringskassan har då rätt att ansöka om verkställighet till den del de betalat ut underhållsstöd till barnet. Detta gäller oavsett om exekutionstiteln är svensk eller utländsk eller vilken valuta som nämns i urkunden. Det är viktigt att komma ihåg att Försäkringskassan i denna situation använder samma exekutionstitel som barnet och därför inte behöver fatta ett beslut om återbetalning enligt 19 kap. 3 SFB. Såsom fastslagits i RH 2011:63 har Försäkringskassan i normalfallet inte rätt att söka verkställighet hos Kronofogden beträffande återbetalning av utbetalt underhållsstöd för de månader som förfallit till betalning efter det att den bidragsskyldige bosatt sig i Sverige. Enligt Kronofogdens mening är man bosatt i Sverige om man har hemvist i Sverige, dvs. har sin faktiska bosättning här i landet. I de fall den bidragsskyldige är folkbokförd i landet är han eller hon normalt sett bosatt i Sverige. Uttrycket förfallit till betalning efter det att den bidragskyldige bosatt sig i Sverige innebär att Försäkringskassan har rätt att ansöka för månaden då bosättningen sker. För att Försäkringskassans rätt till verkställighet efter bosättning i Sverige ska finnas kvar krävs att den bidragsskyldige har inkomst från utlandet. Om det finns inkomst från Sverige är det möjligt med löneutmätning, varför specialregleringen i 19 kap SFB inte är tillämpliga. Det är Försäkringskassans skyldighet att visa sin rätt att ansöka enligt denna specialreglering om den bidragsskyldige är bosatt i Sverige. Försäkringskassan har i stället möjlighet att fatta beslut om återbetalning enligt 19 kap. 3 SFB för det fall den bidragsskyldige fortsätter att inte betala underhållsbidrag direkt till barnet och ansöka om verkställighet enligt 19 kap. 49 SFB. Den ansökan resulterar i ett allmänt mål, medelslag 62, med Försäkringskassans beslut som exekutionstitel. Barnet har rätt till hela beloppet enligt urkunden. I de fall Försäkringskassan betalat ut underhållsstöd kan barnet endast få verkställighet avseende mellanskillnaden mellan beloppet i exekutionstiteln och det belopp Försäkringskassan betalat ut, det så kallade överskjutande beloppet. Detta gäller

7 7(8) både för redan förfallna månader och för kommande månader. I de fall Försäkringskassan inte utbetalar underhållsstöd har barnet självklart rätt att ansöka om hela beloppet enligt exekutionstiteln. 4.2 Valutafrågor Inledning Vid verkställighet av barnets exekutionstitel är de två mål som kan bli aktuella dels Försäkringskassans fordran motsvarande det utbetalda underhållsstödet, dels barnets överskjutande del. När exekutionstiteln är i utländsk valuta och Försäkringskassan trätt in i barnets ställe motsvarande idag kr per månad i svensk valuta uppstår två frågor. Den första frågan är i vilken valuta Försäkringskassans ansökan ska göras. Den andra frågan är vilken valutakursdag som ska användas för att räkna ut hur stor del av exekutionstiteln barnet kan begära verkställighet av Försäkringskassan är sökande När Försäkringskassan träder in i barnets ställe enligt 19 kap. 29 SFB får den en fordran på en del av barnets exekutionstitel, motsvarande underhållsstödet om idag kr per månad som är det belopp Försäkringskassan betalat ut. Det är endast detta belopp Försäkringskassan har rätt att erhålla. Skulle exekutionstiteln vara på ett lägre belopp än dagens kr per månad så blir det detta lägre belopp som Försäkringskassan kan ansöka om. Barnet har då ingen överskjutande del att ansöka om. Det är således endast maximalt idag kr per månad i svensk valuta som Försäkringskassan har rätt att ansöka om. En omräkning till exekutionstitelns valuta kan innebära att Försäkringskassan erhåller felaktigt belopp. I Försäkringskassans system är dess fordran dessutom registerad i svenska kronor. En registrering av Försäkringskassans begäran om verkställighet i svensk valuta underlättar därmed hanteringen både hos Kronofogden och hos Försäkringskassan. I de fall en utländsk exekutionstitel är på ett lägre belopp än idag kr kan ansökan göras och registreras i den utländska valutan Barnet är sökande Barnets exekutionstitel fastslår i de flesta fall att en viss summa ska betalas i förskott varje månad. I de fall som barnet har en exekutionstitel i svensk valuta uppstår inga valutaproblem. Om urkunden är i utländsk valuta uppkommer frågan vilket belopp som barnets överskjutande del uppgår till. I vilken valuta ska denna

8 8(8) överskjutande del registreras och, i de fall utländsk valuta ska användas, vilken valutakursdag ska användas? Barnets rätt till att erhålla underhållsbidrag uppkommer på respektive förfallodag enligt exekutionstiteln och barnet har rätt till underhållsbidrag varje månad i enlighet med urkunden. Ansökan från barnet ska registreras i den utländska valutan eftersom barnet både kan söka på förfallna belopp och på framtida belopp. Därigenom undviks att mer än ett mål registreras. Detta stämmer också överens med den allmänna rättsgrundsatsen att fordran ska registreras i exekutionstitelns valuta. Eftersom barnet har rätt till betalning utifrån respektive förfallodag enligt exekutionstiteln kan valutakursen avseende förfallna belopp låsas till dessa förfallodagar. Förfallodagen är vanligtvis sista dagen i månaden innan. Barnets överskjutande del av exekutionstiteln i förhållande till Försäkringskassans utbetalda underhållsstöd kan således räknas ut per respektive förfallodag med den dagens valutakurs. Ansökan och registrering ska ske av dessa belopp. För framtida belopp, vilka registreras i förväg i Kronofogdens system, kan däremot inte valutakursen per förfallodag förutspås. I de fallen får valutakursen på ansökningsdagen istället användas för att barnets överskjutande del ska kunna fastställas för kommande månader Sammanfattning Sammanfattningsvis ska Försäkringskassan ansöka i svensk valuta och barnet i den utländska valutan. I det fall den utländska exekutionstiteln är lägre än idag kr ska den utländska valutan användas i stället. För förfallna belopp används förfallodagens valutakurs för att räkna ut det överskjutande beloppet. För framtida belopp används däremot ansökningsdagens valutakurs. 4.3 Nu inneliggande mål De inneliggande mål där Försäkringskassan ansökt om verkställighet med stöd av barnets exekutionstitel måste vid behov ändras. Försäkringskassan kommer att återkalla de månader som berörs i de mål som är aktuella. Ingen ändring ska ske av valuta eller typ. För de fall där utbetalning redan har skett kommer någon återbetalning inte att krävas.

Verkställighet av skuldsaneringsbeslut

Verkställighet av skuldsaneringsbeslut 1(5) Verkställighet av skuldsaneringsbeslut Detta ställningstagande ersätter Kronofogdemyndighetens ställningstagande 3/08/IND Verkställighet av skuldsaneringsbeslut. Detta ställningstagande har beslutats

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2004:829 Utkom från trycket den 9 november 2004 utfärdad den 28 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Ställningstagande - Betalning med betalningssäkrade medel

Ställningstagande - Betalning med betalningssäkrade medel 1(7) Ställningstagande - Betalning med betalningssäkrade medel (Ersätter ställningstagande 5/08/IND, dnr ) Detta ställningstagande har beslutats av undertecknade verksamhetschefer efter föredragning av

Läs mer

Vissa frågor om underhållsstöd

Vissa frågor om underhållsstöd Promemoria 2012-05-14 S2012/3569/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Vissa frågor om underhållsstöd Promemorians huvudsakliga innehåll När det gäller bidragsskyldigs betalningsskyldighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2005:463 Utkom från trycket den 17 juni 2005 utfärdad den 9 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Buffert vid bestämmande av betalningsutrymmet i en skuldsanering

Buffert vid bestämmande av betalningsutrymmet i en skuldsanering Eva Carlquist VO1 06/16/Skusan 1(5) Buffert vid bestämmande av betalningsutrymmet i en skuldsanering Ställningstagandet har uppdaterats med anledning av ny skuldsaneringslag (2016:675) den 1 november 2016.

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

Remissyttrande avseende SOU 2011:51 Fortsatt förälder om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull

Remissyttrande avseende SOU 2011:51 Fortsatt förälder om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull % Kronofogden 1(6) REMISSYTTRANDE Datum Dnr 2011-10-31 801-20276-11/112 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende SOU 2011:51 Fortsatt förälder om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets

Läs mer

Ställningstagande - Försegling med stöd av 2 kap. 17 tredje stycket UB av lokal under pågående förrättning

Ställningstagande - Försegling med stöd av 2 kap. 17 tredje stycket UB av lokal under pågående förrättning 832 6511-13/121 1(5) Ställningstagande - Försegling med stöd av 2 kap. 17 tredje stycket UB av lokal under pågående förrättning (Ersätter ställningstagande 4/08/IND) Om behov av försegling uppstår, t.ex.

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 % Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2011 1 Kronofogdemyndigheten lämnar med stöd

Läs mer

Prövning av invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 utsökningsbalken

Prövning av invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 utsökningsbalken Nr 1(6) Prövning av invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 utsökningsbalken Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet 2008-01-31, PÄST 2/08/IND. Beträffande den praktiska handläggningen

Läs mer

Ställningstagande avseende följerättsersättning vid exekutiv försäljning

Ställningstagande avseende följerättsersättning vid exekutiv försäljning Kronofogdemyndighetens ställningstagande Beslutad av Ansvarig organisation Nr Sven Kihlgren VO2 4/15/VER Dokumentägare Beslutsdatum Dnr Sven Kihlgren 2015-06-08 832 242-15/121 Gäller fr.o.m. 2015-07-01

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

Realisation av aktier och fondandelar

Realisation av aktier och fondandelar 1(5) Realisation av aktier och fondandelar Vid försäljning av utmätta börsnoterade aktier och fondandelar ska följande förfarande tillämpas. Utmätta aktier eller fondandelar får inte utan gäldenärens samtycke

Läs mer

Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom

Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom 830 1549-12/121 1(5) Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom Kronofogdemyndigheten (KFM) kan inte underlåta att utmäta egendom enbart av anledningen att det antingen kan väcka

Läs mer

Debiteringslängder handledning vid ansökan om verkställighet av debiteringslängder

Debiteringslängder handledning vid ansökan om verkställighet av debiteringslängder 1(10) Debiteringslängder handledning vid ansökan om verkställighet av debiteringslängder 1 Inledning En debiteringslängd är en exekutionstitel, d.v.s. ett beslut som kan verkställas av KFM. Förutsättningen

Läs mer

Betänkande av Straffrättsutredningen (SOU 2013:38) Vad bör straffas?

Betänkande av Straffrättsutredningen (SOU 2013:38) Vad bör straffas? 1(6) Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 Stockholm Betänkande av Straffrättsutredningen (SOU 2013:38) Vad bör straffas? (JU2013/4451/L5) Kronofogdemyndigheten (KFM) begränsar sitt yttrande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 januari 2005 Ö 2353-01 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART SD SAKEN Kvittning av EU-bidrag ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 oktober 2016 Ö 2510-15 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ombud: Verksjuristen CL Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART JA SAKEN Utmätning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning. Rutinen gäller även i tillämpliga delar för utlandsbosatta gäldenärer.

2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning. Rutinen gäller även i tillämpliga delar för utlandsbosatta gäldenärer. % Kronofogden 1(5) 2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning Beslut om utmätning ska delges som huvudregel. Delgivning kan underlåtas när kostnaderna för delgivningsförfarandet inte uppvägs av den utmätta

Läs mer

Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering

Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering 1(7) Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering Ställningstagandet gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden fastställdes 2010. Promemorian

Läs mer

1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon

1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon 1(7) 1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon Vid förvaring av fordon ska följande förfarande jämte bifogad promemoria tillämpas. Tillämpning av särskild avgift ska påbörjas i samband med beslut i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 juni 2012 Ö 265-11 KLAGANDE K K MOTPART Skatteverket Huvudkontoret 171 94 Solna SAKEN Invändning mot verkställighet ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 maj 2008 T 3379-06 KLAGANDE BS Ombud: JA MOTPART IF Metalls Arbetslöshetskassa (tidigare Metallindustriarbetarnas Arbetslöshetskassa)

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-02-28. Ett reformerat underhållsstöd

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-02-28. Ett reformerat underhållsstöd 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-02-28 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Nina Pripp och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Ett reformerat underhållsstöd

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN l STOCKHOLM T^ /"VN /T UvJlVL Avdelning 2 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål m 7204 " 12 Sida l (3) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Debiteringslängder handledning för ansökan om verkställighet av debiteringslängder

Debiteringslängder handledning för ansökan om verkställighet av debiteringslängder 1(9) Debiteringslängder handledning för ansökan om verkställighet av debiteringslängder 1. Inledning En debiteringslängd är en exekutionstitel som får verkställas om den uppfyller de krav som lagen ställer.

Läs mer

Rättegångskostnader i mål om ersättning enligt lönegarantilagen

Rättegångskostnader i mål om ersättning enligt lönegarantilagen 5/14/TSM Dnr 832 1393-14/121 Nr 1(1) Rättegångskostnader i mål om ersättning enligt lönegarantilagen För att ersättning för rättegångskostnader ska yrkas krävs att Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) åberopar

Läs mer

Nr 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB.

Nr 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB. % Kronofogden 1(6) 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB. Vid delgivning genom spikning i samband med avhysning ska följande rutin tillämpas.

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Bankernas upplysningsplikt - särskilt fråga om kontoutdrag

Bankernas upplysningsplikt - särskilt fråga om kontoutdrag 830 1549-12/121 1(5) Bankernas upplysningsplikt - särskilt fråga om kontoutdrag Kronofogdemyndigheten (KFM) har rätt att kräva att tredje man lämnar upplysningar om sina ekonomiska mellanhavanden med gäldenären.

Läs mer

Ställningstagande avseende utmätning av bankmedel

Ställningstagande avseende utmätning av bankmedel 1(6) Ställningstagande avseende utmätning av bankmedel Banktillgodohavande ska utmätas som en fordran. Av utmätningsbeslutet ska framgå vilken fordran Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) har utmätt. Det

Läs mer

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING PB 1, 00131 HELSINGFORS, Telefon (09) 18 251 ANVISNINGSSAMLINGEN 28 oktober 1998 3268/36/98 JM ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN Behörighet Ikraftträdelsebestämmelsen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 29 september 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Rudolf Laurin Wistrand Advokatbyrå Box 11920 404 39 Göteborg MOTPART Centrala studiestödsnämnden

Läs mer

Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande

Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande 1(6) Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande Normalt är det tillåtet att lämna ut svarandens person- och organisationsnummer (och andra uppgifter från målet, exempelvis målnummer)

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:16

Regeringens proposition 2012/13:16 Regeringens proposition 2012/13:16 Vissa frågor om underhållsstöd Prop. 2012/13:16 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 oktober 2012 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 juni 2015 Ö 904-15 KLAGANDE 1. PA 2. KS Ombud för 1 och 2: Advokat RD MOTPART Robusta Byggnads AB, 556575-2747 Flygfältsgatan 22 423

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 13 juni 2016 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 25 mars 2015

Läs mer

Kronofogden. Felaktig utbetalning till en målsägande och dröjsmål med återbetalningen till den tilltalade. Anmälan.

Kronofogden. Felaktig utbetalning till en målsägande och dröjsmål med återbetalningen till den tilltalade. Anmälan. Kronofogden Felaktig utbetalning till en målsägande och dröjsmål med återbetalningen till den tilltalade (Dnr 3029-2015) Beslutet i korthet: I en brottmålsdom förpliktade Göteborgs tingsrätt den tilltalade

Läs mer

Nr 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB.

Nr 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB. % Kronofogden 1(8) 808 2744-11/121 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB. Vid delgivning genom spikning i samband med avhysning ska följande

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2011 Ö 591-11 KLAGANDE FABEC Aktiebolag, 556178-9974 Orrekulla Industrigata 22 425 36 Hisings Kärra Ombud: LZ MOTPART Skatteverket

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 februari 2017 Ö 6106-15 KLAGANDE 1. GB 2. MJ Ombud för 1 och 2: Advokat JN MOTPART Runsås Reningsverk Ekonomisk förening, 769600-8072

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 T 2437-12 KLAGANDE Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), 502017-3083 106 55 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist B-GJ MOTPART

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 11 oktober 2013 KLAGANDE AA Ombud: BB Sveriges universitetslärarförbund Box 1227 111 82 Stockholm MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm

Läs mer

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2015 ref 10 Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Tillämpningsanvisningar för kommunalt i Sollentuna Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2008-08-26, 79/2008, Dnr 2007/167 BUN Reviderad av barn- och ungdomsnämnden 2012-11-20, 124/2012, Dnr 2012/0222 BUN-1

Läs mer

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på RP 156/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om underhållsstöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om underhållsstöd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skuldsaneringslag; utfärdad den 8 juni 2006. SFS 2006:548 Utkom från trycket den 16 juni 2006 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 Skuldsanering

Läs mer

Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden

Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden 1(7) Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden Eventuell regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden ska hanteras i enlighet med nedanstående promemoria.

Läs mer

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 18 Lag (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:649 Inledande bestämmelser 1 För att säkerställa

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

71 Övriga bestämmelser om verkställighet

71 Övriga bestämmelser om verkställighet Övriga bestämmelser om verkställighet, Avsnitt 71 1 71 Övriga bestämmelser om verkställighet Bestämmelser om verkställighet Övergångsbestämmelser 71.1 Inledning I detta avsnitt behandlas bestämmelser om

Läs mer

2.44 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn

2.44 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn 2.44 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn Härigenom föreskrivs att 1 och 7 lagen (1990:773) om

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2012 s. 452 (NJA 2012:46)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2012 s. 452 (NJA 2012:46) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2012 s. 452 (NJA 2012:46) Målnummer: Ö265-11 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2012-06-20 Rubrik: Lagrum: Startpunkten för preskriptionstiden i fråga om fastställd

Läs mer

14/09/SKUSAN - Vissa kostnader vid bestämmande av betalningsutrymme vid skuldsanering

14/09/SKUSAN - Vissa kostnader vid bestämmande av betalningsutrymme vid skuldsanering 14/09/SKUSAN - Vissa kostnader vid bestämmande av betalningsutrymme vid skuldsanering Dnr 801-4916-09/121 2009-10-28 Vid bedömningen av vad en gäldenär ska få förbehålla sig för sin egen och sin familjs

Läs mer

Checklista 1. Planering. Checklista 2. Tids- och aktivitetsplan

Checklista 1. Planering. Checklista 2. Tids- och aktivitetsplan Checklista 1. Planering Den här checklistan kan användas som stöd vid det första mötestillfället för studier. I kapitlet Studieplan finns förslag på hur mötet kan genomföras och vilka frågor som kan vara

Läs mer

Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav

Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav 1(9) Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav Vid tvångsförsäljning ska följande förfarande och formkrav jämte bifogad promemoria tillämpas. Bostadsrättshavaren ska skriftligen underrättas

Läs mer

Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer

Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer 832 6511-13/121 1(6) Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer (Ersätter ställningstagande 9/08/IND) De riktlinjer för urvalet av S-gäldenärer som anges i bifogade promemoria ska tills vidare gälla för

Läs mer

5 kap. 9 och 12 första stycket, 15 kap. 2, 16 kap. 2 och 18 kap. 2 socialförsäkringsbalken

5 kap. 9 och 12 första stycket, 15 kap. 2, 16 kap. 2 och 18 kap. 2 socialförsäkringsbalken HFD 2016 ref. 43 En person som behöver ha uppehållstillstånd i Sverige har ansetts sakna rätt till bosättningsbaserade förmåner enligt socialförsäkringsbalken när sådant tillstånd löpt ut. 5 kap. 9 och

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 mars 2015 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 27 september

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 juni 2012 Ö 5134-10 KLAGANDE Skatteverket HK Rättsavdelningen 171 94 Solna Ombud: Verksjurist MW MOTPART MK Ombud: BÅ SAKEN Utmätning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 april 2014 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. AA 2. BB MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Beräkning av föräldrars ersättning till kommunen för placerade barn under 18 år

Tillämpningsanvisningar Beräkning av föräldrars ersättning till kommunen för placerade barn under 18 år Tillämpningsanvisningar Beräkning av föräldrars ersättning till kommunen för placerade barn under 18 år Antagna av social- och arbetsmarknadsnämnden den 17 maj 2016, 45 Sundbyberg stad Sundbybergs stad,

Läs mer

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Februari 2006 Allmänna villkor för säkerhetsgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med exportavtal: anbud från garantitagaren till förmånstagaren avseende

Läs mer

Nr 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack

Nr 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack 1(7) 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack * Underrättelse om förrättning i bankfack 1 ska lämnas endast om det kan antas att målets handläggning främjas

Läs mer

54 Beslut om särskild inkomstskatt

54 Beslut om särskild inkomstskatt Beslut om särskild inkomstskatt, Avsnitt 54 1 54 Beslut om särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL 54.1 Inledning I 54 kap. SFL finns bestämmelser om beslut om särskild inkomstskatt. Kapitlet innehåller

Läs mer

Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) (Socialdepartementets dnr 2017/00606/SF)

Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) (Socialdepartementets dnr 2017/00606/SF) REMISSYTTRANDE 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) (Socialdepartementets dnr 2017/00606/SF) Sammanfattning Försäkringskassan ser positivt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:702) om garantipension; SFS 2000:798 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 26 oktober 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Egendomsskyddsutredningens betänkande (SOU 2013:85) Stärkt straffrättsligt skydd för egendom

Egendomsskyddsutredningens betänkande (SOU 2013:85) Stärkt straffrättsligt skydd för egendom 1(7) Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 Stockholm Egendomsskyddsutredningens betänkande (SOU 2013:85) Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (Ju/2013/8768/L5) Sammanfattning Kronofogdemyndigheten

Läs mer

Förord Författningsförslag Bakgrund Om barns folkbokföring... 25

Förord Författningsförslag Bakgrund Om barns folkbokföring... 25 3 Förord Riksdagen beslutade efter förslag i propositionen Underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar, m.m. (1995/96:208) om ett nytt samhällsstöd underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om statligt tandvårdsstöd; SFS 2008:145 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån

Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån 1. Inledning Syftet med detta dokument är att beskriva hur ärenden med vårdnadsbidrag där förordning (EEG) 1408/71 är tillämplig bör hanteras av och kommunerna.

Läs mer

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m.

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. 1(8) Innehåll 1 Definitioner... 3 1.1 Hem för vård eller boende (HVB)... 3 1.2 Familjehem... 3 1.3

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 december 2013 Ö 2656-13 KLAGANDE 1. DW 2. AW Ombud för 1-2: Advokat AL MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Utmätning ÖVERKLAGAT

Läs mer

Utdrag i kreditupplysningssyfte

Utdrag i kreditupplysningssyfte 1(11) Utdrag i kreditupplysningssyfte Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.1 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Brottsskadelag; utfärdad den 15 maj 2014. SFS 2014:322 Utkom från trycket den 27 maj 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde 1 Till den

Läs mer

Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken

Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken % Kronofogden 1(7) Nr Dnr 801-4916-09/121 Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken 1 Sammanfattning En avhysning kan delas upp så att den till viss del verkställs enligt

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

Frågor och svar om barns försörjning

Frågor och svar om barns försörjning Dokumentbeteckning 2015-03-03 Dnr x.x-xxxxxxxxxx/xxxx 1(12) Namn på avdelning Namn på avsändare Avsändarens e-postadress Frågor och svar om barns försörjning Familjeekonomiska stöd Vilka regler gäller

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 1 (5) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Justitiedepartementets dnr JU2016/01307/L7. I utkastet till lagrådsremiss

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2013 s. 413 (NJA 2013:40)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2013 s. 413 (NJA 2013:40) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2013 s. 413 (NJA 2013:40) Målnummer: Ö5676-11 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2013-05-31 Rubrik: Sedan Försäkringskassan beslutat om återkrav av utbetalad ersättning

Läs mer

VERKSTÄLLIGHETSPROCESSEN. Verbala beskrivningar i nivå 4 av de processteg som är specifika för s.k. utlandsgäldenär.

VERKSTÄLLIGHETSPROCESSEN. Verbala beskrivningar i nivå 4 av de processteg som är specifika för s.k. utlandsgäldenär. 1 VERKSTÄLLIGHETSPROCESSEN Verbala beskrivningar i nivå 4 av de processteg som är specifika för s.k. utlandsgäldenär. Innehåll 1.2.3 Bedöma information... 2 1.2.4 Välja åtgärd... 4 1.2.4 Välja åtgärd,

Läs mer

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Uppdaterad 2006-11-14 Här finns en övergripande information om vad som gäller vid beräkning av underhållsbidrag till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981); SFS 2006:879 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver i fråga om utsökningsförordningen

Läs mer

Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier

Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier Garanti för tillverknings- och fordringsförlust Oktober 1996 Supplement 1 februari 2006 ekn E X P O R T K R E D I T N Ä M N D E N THE SWEDISH

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

Kostnadsränta för kommuner

Kostnadsränta för kommuner PROMEMORIA Datum Bilaga till 2017-04-18 Dnr 131 524080-16/113 Åse Nevhage 010-574 56 46 ase.nevhage@skatteverket.se Kostnadsränta för kommuner Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Mejl via "Kontakta

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 juli 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Ida Otken Eriksson Advokatfirman Öberg & Associés AB Box

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/referat_visa.jsp?trafflopnroa=2

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/referat_visa.jsp?trafflopnroa=2 Sida 1 av 6 H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2005 s. 3 (NJA 2005:1) Målnummer: Ö2353-01 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2005-01-03 Rubrik: Sedan Jordbruksverket beviljat ett EU-bidrag har kronofogdemyndighet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 4 december 2015 KLAGANDE Höganäs kommun 263 82 Höganäs MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 5 november

Läs mer

Cirkulärnr: 2004:64 Diarienr SK: 2004/1740 Handläggare: Irene Reuterfors-Mattsson Sektion/Enhet: Kommunalrättssektionen Datum: 2004-08-26 Mottagare:

Cirkulärnr: 2004:64 Diarienr SK: 2004/1740 Handläggare: Irene Reuterfors-Mattsson Sektion/Enhet: Kommunalrättssektionen Datum: 2004-08-26 Mottagare: Cirkulärnr: 2004:64 Diarienr SK: 2004/1740 Handläggare: Irene Reuterfors-Mattsson Sektion/Enhet: Kommunalrättssektionen Datum: 2004-08-26 Mottagare: Kommunstyrelsen Kommunledning Barn- och utbildningsförv.

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

Verkställighet. Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.0

Verkställighet. Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.0 1(20) Verkställighet Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.0 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 8 april 2014 Ö 4885-12

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 8 april 2014 Ö 4885-12 Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 april 2014 Ö 4885-12 KLAGANDE Celynx Energy Solutions GmbH Im Tiergarten 36 CH-8055 Zürich Schweiz Ombud: Advokat MA och jur.kand.

Läs mer

Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning

Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning Handläggare: Salli Fanaei Datum: 2008-10-02 Dnr: PT2-3/0809 Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning Med hänsyn till bl.a. ändrad praxis inom återbetalningsområdet

Läs mer