ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN"

Transkript

1 JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING PB 1, HELSINGFORS, Telefon (09) ANVISNINGSSAMLINGEN 28 oktober /36/98 JM ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN Behörighet Ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om underhåll för barn (673/1998) Giltighetstid 1 januari 1999 tillsvidare Mottagare Häradsfogdar, länsmän och landskapsfogden Allmänt Indrivningen av underhållsbidrag och underhållstöd ändras i och med att följande författningsändringar träder i kraft den 1 januari 1999: Centrala ändringar för utsökningens del Preskription Hänförande 1. Lag om ändring av lagen om underhåll för barn (673/1998). Nedan kallas denna lag underhållslagen. 2. Lag om ändring av 4 lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning (674/1998). Nedan kallas denna lag förmånslagen. 3. Lag om ändring av 1 räntelagen (675/1998). 4. Lag om upphävande av 4 kap. 6 4 mom. utsökningslagen (676/1998). 5. Lag om ändring av 33 inkomstskattelagen (677/1998). 6. Lag om underhållstrygghet (UnderhTryggL, 671/1998). 7. Förordning om underhållstrygghet (672/1998). Underhållsbidrag som skall betalas periodiskt preskriberas inom fem år och preskriptionen kan inte avbrytas (16 c underhållslagen). Underhållsbidrag som förfaller under samma år knippas ihop och preskriberas på en gång efter fem år från början av det kalenderår som följer efter förfalloåret. Preskriptionen räknas inte längre från förfallodagen utan obetalt underhåll preskriberas per kalenderår. Dröjsmålsräntan på underhållsbidrag preskriberas samtidigt med själva bidraget. Har en kommun betalat underhållsstöd uppstår en regressfordran för kommunen. Denna fordran preskriberas såsom underhållsbidrag (16 UnderhTryggL). Därmed preskriberas underhållsbidrag för 1999 på en gång den 31 december Till exempel underhållsbidrag som förföll i januari 1999 kan utsökas i nästan sex år, det vill säga till slutet av december I regel skall det underhållsbidrag som utmätningsmän indriver hänföras till det sammanlagda underhållsbidrag för det första kalenderår som indriv-ningen kan gälla (16 a underhållslagen). Undantag är dock utmätning av lön och medel som indrivs med stöd av förmånsrätt (ikraftträdelsebestäm-melsen i underhållslagen) samt bestämmelsen om fördelning av medel mellan mottagaren av underhållsbidrag och kommunen (18 Underh-TryggL).

2 Utmätning av lön och förmånsrätt Under hela den tid på fem år som underhållsbidrag eller -stöd kan utsökas kan de utmätas av lön. Under denna tid har underhållsbidrag som erläggs periodiskt och dröjsmålsräntan på bidraget samt underhållsstöd förmånsrätt jämfört med andra borgenärers fordringar. I 18 UnderhTryggL bestäms hur kommunen skall fördela de medel som utsökningsmän redovisar mellan underhållsbidraget och -stödet. Dröjsmålsränta På underhållsbidrag som erläggs periodiskt betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen (633/1982) om det inte bestäms något annat i en dom eller ett fastställt avtal. Dröjsmålsränta skall betalas för varje kalenderår under vilken underhållsbidraget inte har betalats. Dröjsmålsräntan räknas på årliga medelsaldot på obetalt underhållsbidrag och för de kalendermånader då underhållsbidrag varit obetalt på månadens sista dag (16 b underhållslagen). För att räkna ut medelsaldot behövs följande information: 1. Saldot i början av kalenderåret. Det underhåll som är obetalt i slutet av föregående kalenderår överförs som saldot för det nya kalenderåret. 2. Kalendermånadens obetalda underhållsbidrag. Med i beräkningen tas det underhållsbidrag som är obetalt på månadens sista dag. 3. Kalenderårets obetalda underhållsbidrag (kalkylmässig). För att få detta kalkylmässiga belopp adderas alla kalendermånaders obetalda underhållsbidrag. Detta belopp behövs endast för beräkningarna. 4. Medelsaldot. Medelsaldot räknas så att kalenderårets obetalda underhållsbidrag divideras med antalet sådana kalendermånader då det har funnits obetalt underhållsbidrag på månadens sista dag. Nämnaren är alltså antalet månader för vilka dröjsmålsränta räknas. Räntan för kalenderåret räknas utifrån medelsaldot. Ett exempel på hur dröjsmålsräntan räknas ut har bifogats. Ikraftträdelsebestämmelser Gammalt obetalt underhåll Det är fråga om underhållsbidrag som förföll innan ändringarna i underhållslagen trädde i kraft. På gammalt obetalt underhåll och dröjsmålsräntan på det tillämpas de bestämmelser som gällde när lagen trädde i kraft, med undantag för det som nedan nämns om preskription, utmätningsbarhet av lön och förmånsrätt. Gammalt obetalt underhåll adderas och preskriberas på en gång den 31 december Det underhåll som förföll mellan den 1 januari 1996 och

3 31 december 1998 kan utmätas av lön. Denna del kan utmätas av lön fram till den 31 december Har underhållet förfallit mellan den 1 januari och 31 december 1998 och skall det redovisas barnet, har det förmånsrätt. Rätten är i kraft år Nytt obetalt underhåll Det är fråga om underhåll som förfaller efter den 1 januari 1999, det vill säga efter att ändringarna i underhållslagen har trätt i kraft. De nya bestämmelserna ovan tillämpas på detta underhåll, till exempel underhåll som förfaller under 1999 preskriberas på en gång den 31 december 2004, samtidigt med gammalt obetalt underhåll. Nytt obetalt underhåll består av underhållsbidrag och dröjsmålsräntan på det samt underhållsstöd. Dessa kan utmätas av lön och i relation till övriga borgenärer har de en förmånsrätt enligt 4 förmånslagen. Indrivning av underhållsbidrag Utsökningsansökan och årsdeklaration av kommunal myndighet I ansökan och de handlingar som stöder den skall sökanden utreda beloppet på fordran som nu. Har ett barn beviljats underhållsstöd övergår rätten till att driva in underhållsbidraget till kommunala myndigheten med stöd av 15 UnderhTryggL. Myndigheten är då sökande. När underhållsbidrag indrivs har kommunala myndigheter särskilda uppgifter som hänför sig till bokföring av underhållsbidrag, uträkning av dröjsmålsränta och upprättande av årsdeklaration. Dröjsmålsräntan skall kommunala organ räkna ut med stöd av 16 b underhållslagen och 15 UnderhTryggL. Utmätningsmannen räknar inte ut dröjsmålsräntan när sökanden är en kommunal myndighet. I 18 UnderhTryggL bestäms hur influtna medel fördelas mellan mottagaren av underhållsbidrag och kommunen. Denna fördelningsbestämmelse tillämpas av kommunala myndigheten som även för bok över hänförande av underhållsbetalningar. I en ny utsökningsansökan som kommunala myndigheter lämnar efter 1 januari 1999 skall enligt grund till utmätning finnas 1) en ansökan om verkställighet och 2) en begäran om att driva in det löpande kapitalet och räntan samt en beräkning av dessa samt 3) grunden för verkställighet. Det slutliga beloppet på räntan framgår först efter kalenderåret eller efter att kapitalet har betalats om indrivningen avslutas under kalenderåret. För ärenden som avslutas mitt under ett kalenderår skall utsökningsmyndigheten tillsammans med kommunala myndigheten upprätta en saldoavstämning innan ärendet blir slutligt så att små ränterester inte på nytt måste utsökas. Av den bokföring över underhållsbidrag som utsökningsmyndigheter för framgår hur mycket som redovisats för ärendet och av kommunala myndigheters bokföring hur dessa medel har hänförts till kapitalet och räntan för särskilda år samt hur de har fördelats mellan barnet och kommunen. (Särskilda anvisningar meddelas om hur utmätningsmännen skall föra bok över underhållsbidrag med hjälp av adb-systemet inom utsökningen.)

4 Över de ärenden som är anhängiga inom utsökning upprättar kommunala myndigheter en årsdeklaration senast till slutet av februari. I den meddelas det nya kapital och den ränta som beräknas på basis av föregående kalenderår. I det nya kapitalet får inte längre finnas obetalt underhåll som har preskriberats. I årsdeklarationen meddelas beloppet på det kapital och den dröjsmålsränta som avförts från kapitalet i början av kalenderåret på grund av preskription samt det kalenderår till vilket dessa preskriberade fordringar hänför sig. Med stöd av denna anmälan kan utmätningsmännen kontrollera huruvida en utmätning som gäller detta belopp är i kraft. (Ett preskriberat belopp kan indrivas från utmätt egendom.) Är en utmätning i kraft meddelas kommunala myndigheten om detta. Betalas en fordran på underhållsbidrag mitt under kalenderåret eller ändras fordran på något annat sätt än genom att en utmätningsman redovisar för något, skall kommunala myndigheten omedelbart skicka in en återkallelseeller ändringsanmälan och räkna ut den slutliga dröjsmålsräntan. I årsdeklarationen och ändringsanmälan skall kommunala myndigheten meddela saldot för anmälningsdagen och vilken redovisning av utmätningsmannen som sist har beaktats (t.ex. redovisning 500 mk / ). Med dessa uppgifter kan utsökningssaldot avstämmas med saldot hos kommunala myndigheten. I den första årsdeklarationen i början av 1999 skall gammalt obetalt underhåll specificeras enligt ikraftträdelsebestämmelsen för sådana ärenden som är anhängiga inom utsökning. Ärenden som är anhängiga inom utsökning skall även kompletteras med krav på ränta ifall det ansöks om att "löpande" dröjsmålsränta skall indrivas, fastän det slutliga räntebeloppet kan räknas ut först i slutet av kalenderåret eller efter att kapitalet har betalats. Specifikation av gammalt och nytt obetalt underhåll i en kommunal myndighets ansökan, årsdeklaration och ändringsanmälan För att en utmätningsman skall kunna avgöra om underhållsbidrag eller - stöd kan utmätas av lön och deras förmånsrätt, skall kommunala myndigheter specificera gammalt och nytt obetalt underhåll såväl i nya utsökningsansökningar som i årsdeklarationer och ändringsanmälningar, som följer: Gammalt obetalt underhåll 1) Obetalt underhåll från före den 1 januari 1996 och det underhållsbidrag till ett barn som ingår i det. 2) Det obetalda underhåll från tiden 1 januari december 1998 som kan utmätas av lön och det underhållsbidrag till ett barn som ingår i det. 3) Det obetalda underhållsbidrag med förmånsrätt från tiden 1 januari december 1998 som skall betalas till ett barn. Detta underhåll behöver anmälas endast år 1999, eftersom gammalt obetalt underhåll har förmånsrätt

5 endast under ett år. Nytt obetalt underhåll och "löpande underhållsbidrag" 4) Underhållsbidrag som förfaller efter den 1 januari 1999 följs med hjälp av den ansökan om verkställighet, årsdeklaration och ändringsanmälan som kommunen lämnar in. I ansökan meddelas enligt barn beloppet på underhållsbidrag och -stöd per kalendermånad. På basis av denna ansökan lägger utsökningsmyndigheten det "löpande underhållsbidraget" till det nya obetalda underhållet. Minskar det obetalda underhållet på grund av en betalning till utmätningsmannen, minskas posten i bokföringen över underhållsbidrag med det belopp som betalas. Minskar den på något annat sätt skall kommunala myndigheten genast meddela utmätningsmannen det nya saldot med en ändringsanmälan. Det är inte längre nödvändigt att specificera om det är fråga om underhållsbidrag eller -stöd efter att det gamla obetalda underhållet har betalats, eftersom allt nytt obetalt underhåll har förmånsrätt och kan utmätas av lön. I såväl nya ansökningar som årsdeklarationer och ändringsanmälningar skall kommunala myndigheter specificera gammalt och nytt obetalt underhåll fram till den 31 december 2004 då det gamla preskriberas. Så länge som det finns gammalt obetalt underhåll i utsökning måste man följa med hur de medel som utmätningsmännen driver in hänförs till gammalt och nytt obetalt underhåll samt hur dessa medel fördelas mellan mottagaren av underhållsbidrag och kommunen. När medel hänförs skall tre regler beaktas: 1) Medel som har indrivits med förmånsrätt eller utmätts av lön kan endast hänföras till sådant obetalt underhåll som kan indrivas på detta sätt. 2) Medlen skall hänföras till det äldsta obetalda underhållet, dock så att 3) de används först för underhållsbidrag som skall betalas till ett barn, och först efter att det har betalats för kommunalt underhållsstöd. I bokföringen över underhållsbidrag inom utsökningen måste man följa med hur de medel som en utmätningsman redovisat för kommunala myndigheter hänförs till gammalt och nytt obetalt underhåll samt enligt hänföranderegeln i underhållslagen (till äldsta fordran) och fördelningsregeln i UnderhTryggL (först till barnet). Efter att det inte längre finns gammalt obetalt underhåll kan utmätningsmännen koncentrera sig på att följa med hur det totala beloppet på nytt obetalt underhåll utvecklas, eftersom de har samma behörighet till allt obetalt underhåll. Privat sökande av underhållsbidrag Har kommunen inte beviljat underhållsstöd kan mottagare av underhållsbidrag ansöka om att en utmätningsman skall driva in bidraget. Av grunden till utmätning (dom eller avtal som fastställts av en social myndighet) framgår beloppet på underhållsbidraget, huruvida dröjsmålsränta skall betalas på bidrag som har förfallit och hur stor räntan skall vara. Kräver sökanden med stöd av grunden att dröjsmålsränta enligt räntelagen skall indrivas, skall utmätningsmannen räkna ut dröjsmålsräntan såsom det bestäms i 16 b underhållslagen. För att utmätningsmannen skall kunna

6 räkna ut räntan skall sökanden utreda hur mycket obetalt underhåll som det finns för varje kalendermånad och -år. Kan sökanden inte lägga fram tillförlitliga uppgifter om det obetalda underhåll som hänför sig till föregående år, ett eller flera, inleder utmätningsmannen beräkningen av räntan med ett nollsaldo (16 b underhållslagen) och räknar räntan från den tidpunkt då grunderna till den har tillförlitligt utretts. När en privat sökandes underhållsbidrag indrivs skall utmätningsmännen föra bok över hur bidraget har indrivits och hänförts: med stöd av 16 a underhållslagen till det äldsta underhållsbidrag som kan indrivas och dröjsmålsräntan på det eller, ifall det i indrivning finns gammalt obetalt underhåll, enligt ikraftträdelsebestämmelsen i underhållslagen med beaktande av de fordringar som indrivits med förmånsrätt eller utmätts av lön. Har en fordran indrivits med förmånsrätt skall den hänföras till sådant obetalt underhåll som kan drivas in på detta sätt. Har fordran igen utmätts av lön skall den på motsvarande sätt hänföras till underhåll som kan drivas in på detta sätt. För att veta när en fordran preskriberas adderas det underhållsbidrag som inte betalas under ett kalenderår ihop. Detta sammanlagda obetalda underhåll för ett kalenderår preskriberas och avförs inom fem år från början av det kalenderår som följer efter förfalloåret, ifall det eller en del av den ännu inte har betalats. I bokföringen över underhållsbidrag antecknas per kalenderår det obetalda underhållet och dröjsmålsräntan. Med hjälp av bokföringen över underhållsbidrag följer utmätningsmännen med beloppet på det obetalda underhåll som kan indrivas, preskriptionen av fordringar samt hur mycket underhåll som är obetalt för att kunna räkna ut dröjsmålsräntan, vilket de sedan gör per kalenderår. Redovisning för sökande När utmätningsmännen redovisar de medel som indrivits för kommunala myndigheter, meddelas nuförtiden med kod huruvida medlen har utmätts av lön. Från den 1 januari 1999 skall det även meddelas om medlen har drivits in med tillämpning av förmånsrätten i 4 förmånslagen, så att kommunala myndigheterna kan hänföra dessa medel till det underhållsbidrag som kan drivas in med förmån. Under 1999 kan det i utsökning finnas såväl gammalt som nytt obetalt underhåll med förmånsrätt. Därmed skall kommunala myndigheter beakta detta när de tillämpar hänföranderegeln i 16 a underhållslagen och fördelningsregeln i 18 UnderhTryggL. På motsvarande sätt skall det beaktas att vissa medel kan ha utmätts av lön. Dessa skall hänföras till sådant obetalt underhåll som kan utmätas av lön. När utsökning söks av en privat mottagare av underhållsbidrag meddelas i redovisningen med kod huruvida medlen har drivits in med förmånsrätt eller utmätts av lön. I bokföringen skall utmätningsmännen hänföra medlen till det obetalda underhåll som är så gammalt som möjligt men som ännu kan indrivas, dock så att medel som har indrivits med förmånsrätt eller

7 utmätts av lön skall hänföras till fordringar som kan drivas in på dessa sätt. Justitieminister Jussi Järventaus Äldre regeringssekreterare Marja-Liisa Tolvi BILAGA Exempel TILL KÄNNEDOM Justitieförvaltningscheferna vid länsstyrelserna Social- och hälsovårdsministeriet

8 BILAGA BERÄKNING AV DRÖJSMÅLSRÄNTA PÅ UNDERHÅLLSBIDRAG Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. Under 1999 betalas inte underhållsbidrag som följer: - januari 160,- - februari 1000,- - november 1000,- EXEMPEL 1: Allt obetalt underhåll betalas den 1 december Därmed är det obetalda underhållet per kalendermånad som följer: januari 160,- februari (fortfarande obetalt) 160,- mars (1 000,- till förfaller) 1160,- april (fortfarande obetalt) 1160,- maj ( - " - ) 1160,- juni ( - " - ) 1160,- juli ( - " - ) 1160,- augusti ( - " - ) 1160,- september ( - " - ) 1160,- oktober ( - " - ) 1160,- november (1 000,- till förfaller) 2160,- december (allt betalas) - Medelsaldo: I början av kalenderåret var saldot 0 eftersom lagen inte ännu var i kraft år Kalendermånadernas saldon har specificerats ovan. Dessa saldon adderas och då fås ett kalkylmässigt belopp på obetalda underhållsbidrag (11 760,-). Beloppet divideras med antalet månader då det har funnits obetalt underhåll på månadens sista dag, dvs. med 11 (inget obetalt underhåll i slutet av december). Medelsaldot för 1999 är då 1069,10 ( ). Då räntesatsen är 10 % blir dröjsmålsräntan 0,10 x (1069,10 12) x 11 = 97,90. Dröjsmålsräntan för ett kalenderår löper inte med ränta! EXEMPEL 2: Allt obetalt underhåll betalas den 15 mars Det obetalda underhållet för december är 2160,- och det kalkylmässiga beloppet på obetalt underhåll blir ,-. Beloppet divideras med 12 och medelsaldot blir 1160,- ( ). Dröjsmålsräntan är då 116,- (0,10 x 1160). Saldot i början av 2000 är 2160,-. I januari och februari förfaller inget underhållsbidrag. Beloppet på obetalt underhåll för kalenderåret 2000 är 4320,- ( ) och nämnaren två, vilket innebär att medelsaldot är 2160,- och dröjsmålsräntan 0,10 x ( ) x 2 = 36,-. Det som skall drivas in är en underhållsbidrag på 2160,- och 116,- dröjsmålsränta för 1999 samt 36,- för 2000.

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 10 september 1998 Nr 671 677 INNEHÅLL Nr Sidan 671 Lag om underhållstrygghet... 1843 672 Förordning om underhållstrygghet... 1850 673 Lag om

Läs mer

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på RP 156/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om underhållsstöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om underhållsstöd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2004:829 Utkom från trycket den 9 november 2004 utfärdad den 28 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2005:463 Utkom från trycket den 17 juni 2005 utfärdad den 9 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Ansökan om underhållsstöd

Ansökan om underhållsstöd Ansökan om underhållsstöd Anvisningar för dig som använder e-tjänsten Du kan lämna in din ansökan elektroniskt i stället för att använda pappersblanketten. Om du sänder en elektronisk ansökan behövs ingen

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2004 Nr 350 371 INNEHÅLL Nr Sidan 350 om ändring av folkpensionslagen... 1037 351 om ändring av sjukförsäkringslagen... 1039 352 om ändring

Läs mer

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m.

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. 1(8) Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. Vid prövningen av ansökningar om verkställighet där Försäkringskassan trätt i barnets ställe enligt 19 kap. 28-29 socialförsäkringsbalken

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lag. om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 14 och rubriken för 5 kap., ändras

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016

Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016 Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016 Ansökan eller betalningsyrkande? I denna presentation berättar vi när och hur en kommun kan framställa ett betalningsyrkande

Läs mer

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 18 Lag (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:649 Inledande bestämmelser 1 För att säkerställa

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om underhållstrygghet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om underhållstrygghet

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd Lag om ändring av lagen om utkomststöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomststöd (1412/1997) 17 a, sådan den lyder i lag 815/2015, ändras 4 2 mom., 11 2 mom. 5 och 6 punkten, 14 d

Läs mer

Indrivning av underhållsbidragsskuld

Indrivning av underhållsbidragsskuld Indrivning av underhållsbidragsskuld 13.05.2016 Innehåll 1 Förmånsanvisning... 1 1.1 Indrivning av underhållsbidrag... 1 1.1.1 Rätt till indrivning av underhållsbidrag... 1 1.1.2 Dröjsmålsränta... 2 1.1.2.1

Läs mer

Vissa frågor om underhållsstöd

Vissa frågor om underhållsstöd Promemoria 2012-05-14 S2012/3569/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Vissa frågor om underhållsstöd Promemorians huvudsakliga innehåll När det gäller bidragsskyldigs betalningsskyldighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 december 2014 T 2021-13 KLAGANDE Tele2 Sverige Aktiebolag, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista Ombud: Advokat MB Ombud: Advokat AE MOTPART

Läs mer

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring lagen om statens pensioner och samt 9 och 14 i lagen om införande av lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004)

Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) 1 (5) BILAGA 2 TILLÄMPLIGA LAGRUM Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) 38 (1.12.2006/1061) Avgiftsskyldighetens grunder Teleföretag som utövar anmälningspliktig eller koncessionsberoende

Läs mer

l. Nuläge och föreslagna ändringar

l. Nuläge och föreslagna ändringar 1993 rd - RP 87 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om arbetslöshetskassor

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Lag. om ändring av utsökningsbalken

Lag. om ändring av utsökningsbalken Lag om ändring av utsökningsbalken I enlighet med riksdagens beslut upphävs i utsökningsbalken (705/2007) 1 kap. 34 2 mom., ändras 1 kap. 31 4 mom., 3 kap. 1 1 mom., 5 1 mom., 11 1 och 2 mom., 38, 39 2

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12. RÄTTSHJÄLP OCH FÖRSVARARE B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.2009/1008) I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs

Läs mer

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 8.3.2011 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Revidering av skuldsaneringen Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig

Läs mer

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010 14.4.2010 Publikationens titel Organisering av den internationella indrivningen av underhållsbidrag Författare Justitieministeriet s publikation Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om studiestöd

Lag. om ändring av lagen om studiestöd Lag om ändring av lagen om studiestöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om studiestöd (65/1994) 11 a, 12 och 14 a, sådana de lyder, 11 a i lag 1402/2015, 12 i lagarna 345/2004 och 1402/2015

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om företagssanering

Lag. om ändring av lagen om företagssanering Lag om ändring av lagen om företagssanering I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om företagssanering (47/1993) 91 och 100 a, av dem 100 a sådan den lyder i lag 138/2004, ändras 8 1 mom., 21

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension RIKSDAGENS SVAR 42/2011 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Lag. om ändring av lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare Lag om ändring av lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009) 2 5 punkten och 15, ändras 1, 3 9,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att regleringen i anslutning till preskribering och

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016):

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta understrykning 1 (6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta Finansinspektionen meddelar

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och 127 i inkomstskattelagen

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och 127 i inkomstskattelagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och 127 i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det ändringar

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen, lag om upphävande av lagen om kyrkans centralfond och lag om skyldighet för medlemmar i

Läs mer

Beslut BESLUT OM GRANSKNING OCH JUSTERING AV STATSANDELEN FÖR KOMMUNAL BASSERVICE 2010 OCH 2011 I FRÅGA OM ÅTERKRAV AV UNDERHÅLLSBIDRAG

Beslut BESLUT OM GRANSKNING OCH JUSTERING AV STATSANDELEN FÖR KOMMUNAL BASSERVICE 2010 OCH 2011 I FRÅGA OM ÅTERKRAV AV UNDERHÅLLSBIDRAG Beslut VM/324/02.02.06.00/2011 Kommunavdelningen 2.3.2011 Kommunstyrelsen BESLUT OM GRANSKNING OCH JUSTERING AV STATSANDELEN FÖR KOMMUNAL BASSERVICE 2010 OCH 2011 I FRÅGA OM ÅTERKRAV AV UNDERHÅLLSBIDRAG

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar; utfärdad den 19 december 2013. SFS 2013:1157 Utkom från trycket den 27 december 2013 Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering 1/5 Beslutad när: 2017-09-25 187 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2017:383-003 Gäller fr o m: 2017-10-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla nämnder

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar Svensk författningssamling 2013:1157 t.o.m. SFS 2016:428 Inledande bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd till

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om

Lag. RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om RIKSDAGENS SVAR 187/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål

Läs mer

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen.

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Förslag till beslut Miljö- och byggnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta att med stöd av 6,14 Förordning om avgifter för kontroll

Läs mer

2 Grundläggande förutsättningar

2 Grundläggande förutsättningar 2 Grundläggande förutsättningar Grundläggande förutsättningar, avsnitt 2 11 1 För att säkerställa betalning av fordran på skatt, tull eller avgift får enligt bestämmelserna i denna lag genom betalningssäkring

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 juni 2012 Ö 265-11 KLAGANDE K K MOTPART Skatteverket Huvudkontoret 171 94 Solna SAKEN Invändning mot verkställighet ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Utdrag i kreditupplysningssyfte

Utdrag i kreditupplysningssyfte 1(11) Utdrag i kreditupplysningssyfte Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.1 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress

Läs mer

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter Förordning om EU:s förordningar om jordbruksprodukter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om statligt tandvårdsstöd; SFS 2008:145 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Betalning av kostnader för nämndemän

Betalning av kostnader för nämndemän JUSTITIEMINISTERIET FÖRESKRIFT 1 (3) PB 25, 00023 STATSRÅDET Telefon (09) 160 03 3 april 2002 OM 20/123/2002 FÖRESKRIFTSSAMLINGEN Betalning av kostnader för nämndemän Behörighet 12 tingsrättslagen Giltighetstid

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för snabbkrediter ordf. Katri Kummoinen sekr. Sofia Aspelund

Läs mer

Lag. Riksdagens svar på regeringens proposition med rörslag till revidering av lagstiftningen om indrivning av underhållsbidrag

Lag. Riksdagens svar på regeringens proposition med rörslag till revidering av lagstiftningen om indrivning av underhållsbidrag RSv 83/1998 rd - RP 128/1997 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med rörslag till revidering av lagstiftningen om indrivning av underhållsbidrag till barn Till 1997 års riksdag har överlämnats

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skuldsaneringslag; utfärdad den 8 juni 2006. SFS 2006:548 Utkom från trycket den 16 juni 2006 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 Skuldsanering

Läs mer

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

Tips inför årsskiftet Skatteinfo för proffs inom ekonomiförvaltning 2016

Tips inför årsskiftet Skatteinfo för proffs inom ekonomiförvaltning 2016 Tips inför årsskiftet 2017 Skatteinfo för proffs inom ekonomiförvaltning 2016 1 Skatteperioder Allt fler företag kan i fortsättningen ansöka om en förlängd skatteperiod tack vare att omsättningsgränserna

Läs mer

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION AVTAL OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (nedan ELY-centralen) och Grankulla stad (nedan staden) avtalar om följande när det gäller anvisande

Läs mer

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Uppdaterad 2006-11-14 Här finns en övergripande information om vad som gäller vid beräkning av underhållsbidrag till

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

RP 22/2013 rd. skatteåren

RP 22/2013 rd. skatteåren RP 22/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 i lagen om skattelättnad för investeringsverksamhet skatteåren 2013 2015 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Ks 1995-02-07, 58 Blad 1(6) ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Inledning Kommunens kravverksamhet bedrivs i överensstämmelse med bestämmelserna i inkassolagen, lagen om betalningsföreläggande

Läs mer

Nyckelord EG-lagstiftning, rättegångsförfarande, internationell processrätt, verkställighet av utländska domar, utsökningsrätt

Nyckelord EG-lagstiftning, rättegångsförfarande, internationell processrätt, verkställighet av utländska domar, utsökningsrätt PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för ett europeiskt betalningsföreläggande Ordförande: lagstiftningsdirektör

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt

Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) 47 49, sådana de lyder, 47 i lag 876/2012 samt 48 och 49 i lag 526/2010, ändras

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 december 2016 T 4073-15 KLAGANDE PH MOTPART Migrationsverket 601 70 Norrköping Ombud: jur.kand. SR SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

STATSKONTORET ANVISNING 1(7) Finansiering Utlåning 1.7.2004 JÄMKNING VID INDRIVNINGEN AV LÅNGFRISTIGA GRUNDFÖRBÄTTRINGSLÅN AV UNDERSTÖDSTYP

STATSKONTORET ANVISNING 1(7) Finansiering Utlåning 1.7.2004 JÄMKNING VID INDRIVNINGEN AV LÅNGFRISTIGA GRUNDFÖRBÄTTRINGSLÅN AV UNDERSTÖDSTYP STATSKONTORET ANVISNING 1(7) Finansiering Utlåning JÄMKNING VID INDRIVNINGEN AV LÅNGFRISTIGA GRUNDFÖRBÄTTRINGSLÅN AV UNDERSTÖDSTYP 1 Lagstiftning om lån med karaktären av ett bidrag Lagen om grundförbättring

Läs mer

Betänkande av arbetsgruppen för betalningsdröjsmål. OSKARI nummer OM 7/41/2011 HARE nummer OM007:00/2011

Betänkande av arbetsgruppen för betalningsdröjsmål. OSKARI nummer OM 7/41/2011 HARE nummer OM007:00/2011 21.12.2011 Publikationens titel Betänkande av arbetsgruppen för betalningsdröjsmål Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen för betalningsdröjsmål Ordförande: lagstiftningsrådet Tuomo

Läs mer

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT understrykning. 1 (5) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 14 1 mom. lagen om finansinspektionen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2014 1354/2014 Lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster Utfärdad i Helsingfors den 30 december

Läs mer

KONSTEN ATT FÅ BETALT

KONSTEN ATT FÅ BETALT Det här är Företagarna Vi är Sveriges största intresseorganisation för dig som är företagare. Vi är 48 000 medlemmar och företräder 70 000 företag i Sverige. Det ger oss kraft att påverka makthavare på

Läs mer

1992 rd - RP 155. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1992 rd - RP 155. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1992 rd - RP 155 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av barnbidragslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att barnbidragslagen ändras

Läs mer

Lag. om konkurrensrättsligt skadestånd. Tillämpningsområde

Lag. om konkurrensrättsligt skadestånd. Tillämpningsområde I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om konkurrensrättsligt skadestånd 1 Tillämpningsområde Denna lag tillämpas på ersättande av skador som orsakats av överträdelse av förbud i artiklarna 101

Läs mer

10 Ränta. 10.1 Allmänt. 10.2 Grunder för ränteberäkning m.m. Ränta, Avsnitt 10 199

10 Ränta. 10.1 Allmänt. 10.2 Grunder för ränteberäkning m.m. Ränta, Avsnitt 10 199 Ränta, Avsnitt 10 199 10 Ränta 10.1 Allmänt I avsnittet behandlas bestämmelserna om ränta i 19 kap. SBL. Bestämmelserna om ränta enligt SBL ersätter bestämmelserna om dröjsmålsavgift, anståndsränta, respitränta,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 29 september 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Rudolf Laurin Wistrand Advokatbyrå Box 11920 404 39 Göteborg MOTPART Centrala studiestödsnämnden

Läs mer

Information om återkrav och betalning

Information om återkrav och betalning 2015-07-01 Information om återkrav och betalning Inledning Vi måste utreda Arbetslöshetsförsäkringen sköts i Sverige av arbetslöshetskassorna, bland annat av Arbetslöshetskassan Vision, med stöd i lag.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Brottsskadelag; utfärdad den 15 maj 2014. SFS 2014:322 Utkom från trycket den 27 maj 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde 1 Till den

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 % Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2011 1 Kronofogdemyndigheten lämnar med stöd

Läs mer

PB 1, 00131 Helsingfors, telefon (09) 18 251 ANVISNINGSSAMLINGEN 18.10.1996 3553/36/96 JM

PB 1, 00131 Helsingfors, telefon (09) 18 251 ANVISNINGSSAMLINGEN 18.10.1996 3553/36/96 JM JUSTITIEMINISTERIET PB 1, 00131 Helsingfors, telefon (09) 18 251 ANVISNINGSSAMLINGEN ANVISNING 18.10.1996 3553/36/96 JM FÖRFARANDE VID HÄMTNING OCH INTERIMISTISKA SÄKRINGSÅTGÄRDER vid verkställighet av

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 26 januari 2011 52/2011 Lag om ändring av lagen om studiestöd Utfärdad i Helsingfors den 21 januari 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras i

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

RP 202/2005 rd. räntor på s.k. oreglerade fordringar inte räknas som skattepliktig inkomst vid beskattningen

RP 202/2005 rd. räntor på s.k. oreglerade fordringar inte räknas som skattepliktig inkomst vid beskattningen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och temporär ändring av lagens 19 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningslagen och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås ändring av

Läs mer

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppvidinge kommun Revisionsrapport 2011-01-31 Eva Gustafsson Innehåll Bakgrund, syfte och revisionsfråga......3 Iakttagelser......3 Arbetsgången......3

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1511/2011 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde JUSTITIEMINISTERIET 3.12.2007 OM 3/58/2007 Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde REKOMMENDATION OM TILLÄMPNINGEN AV SPRÅKLAGEN I ÄRENDEN ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN OCH VATTENLAGEN

Läs mer