ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN"

Transkript

1 JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING PB 1, HELSINGFORS, Telefon (09) ANVISNINGSSAMLINGEN 28 oktober /36/98 JM ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN Behörighet Ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om underhåll för barn (673/1998) Giltighetstid 1 januari 1999 tillsvidare Mottagare Häradsfogdar, länsmän och landskapsfogden Allmänt Indrivningen av underhållsbidrag och underhållstöd ändras i och med att följande författningsändringar träder i kraft den 1 januari 1999: Centrala ändringar för utsökningens del Preskription Hänförande 1. Lag om ändring av lagen om underhåll för barn (673/1998). Nedan kallas denna lag underhållslagen. 2. Lag om ändring av 4 lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning (674/1998). Nedan kallas denna lag förmånslagen. 3. Lag om ändring av 1 räntelagen (675/1998). 4. Lag om upphävande av 4 kap. 6 4 mom. utsökningslagen (676/1998). 5. Lag om ändring av 33 inkomstskattelagen (677/1998). 6. Lag om underhållstrygghet (UnderhTryggL, 671/1998). 7. Förordning om underhållstrygghet (672/1998). Underhållsbidrag som skall betalas periodiskt preskriberas inom fem år och preskriptionen kan inte avbrytas (16 c underhållslagen). Underhållsbidrag som förfaller under samma år knippas ihop och preskriberas på en gång efter fem år från början av det kalenderår som följer efter förfalloåret. Preskriptionen räknas inte längre från förfallodagen utan obetalt underhåll preskriberas per kalenderår. Dröjsmålsräntan på underhållsbidrag preskriberas samtidigt med själva bidraget. Har en kommun betalat underhållsstöd uppstår en regressfordran för kommunen. Denna fordran preskriberas såsom underhållsbidrag (16 UnderhTryggL). Därmed preskriberas underhållsbidrag för 1999 på en gång den 31 december Till exempel underhållsbidrag som förföll i januari 1999 kan utsökas i nästan sex år, det vill säga till slutet av december I regel skall det underhållsbidrag som utmätningsmän indriver hänföras till det sammanlagda underhållsbidrag för det första kalenderår som indriv-ningen kan gälla (16 a underhållslagen). Undantag är dock utmätning av lön och medel som indrivs med stöd av förmånsrätt (ikraftträdelsebestäm-melsen i underhållslagen) samt bestämmelsen om fördelning av medel mellan mottagaren av underhållsbidrag och kommunen (18 Underh-TryggL).

2 Utmätning av lön och förmånsrätt Under hela den tid på fem år som underhållsbidrag eller -stöd kan utsökas kan de utmätas av lön. Under denna tid har underhållsbidrag som erläggs periodiskt och dröjsmålsräntan på bidraget samt underhållsstöd förmånsrätt jämfört med andra borgenärers fordringar. I 18 UnderhTryggL bestäms hur kommunen skall fördela de medel som utsökningsmän redovisar mellan underhållsbidraget och -stödet. Dröjsmålsränta På underhållsbidrag som erläggs periodiskt betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen (633/1982) om det inte bestäms något annat i en dom eller ett fastställt avtal. Dröjsmålsränta skall betalas för varje kalenderår under vilken underhållsbidraget inte har betalats. Dröjsmålsräntan räknas på årliga medelsaldot på obetalt underhållsbidrag och för de kalendermånader då underhållsbidrag varit obetalt på månadens sista dag (16 b underhållslagen). För att räkna ut medelsaldot behövs följande information: 1. Saldot i början av kalenderåret. Det underhåll som är obetalt i slutet av föregående kalenderår överförs som saldot för det nya kalenderåret. 2. Kalendermånadens obetalda underhållsbidrag. Med i beräkningen tas det underhållsbidrag som är obetalt på månadens sista dag. 3. Kalenderårets obetalda underhållsbidrag (kalkylmässig). För att få detta kalkylmässiga belopp adderas alla kalendermånaders obetalda underhållsbidrag. Detta belopp behövs endast för beräkningarna. 4. Medelsaldot. Medelsaldot räknas så att kalenderårets obetalda underhållsbidrag divideras med antalet sådana kalendermånader då det har funnits obetalt underhållsbidrag på månadens sista dag. Nämnaren är alltså antalet månader för vilka dröjsmålsränta räknas. Räntan för kalenderåret räknas utifrån medelsaldot. Ett exempel på hur dröjsmålsräntan räknas ut har bifogats. Ikraftträdelsebestämmelser Gammalt obetalt underhåll Det är fråga om underhållsbidrag som förföll innan ändringarna i underhållslagen trädde i kraft. På gammalt obetalt underhåll och dröjsmålsräntan på det tillämpas de bestämmelser som gällde när lagen trädde i kraft, med undantag för det som nedan nämns om preskription, utmätningsbarhet av lön och förmånsrätt. Gammalt obetalt underhåll adderas och preskriberas på en gång den 31 december Det underhåll som förföll mellan den 1 januari 1996 och

3 31 december 1998 kan utmätas av lön. Denna del kan utmätas av lön fram till den 31 december Har underhållet förfallit mellan den 1 januari och 31 december 1998 och skall det redovisas barnet, har det förmånsrätt. Rätten är i kraft år Nytt obetalt underhåll Det är fråga om underhåll som förfaller efter den 1 januari 1999, det vill säga efter att ändringarna i underhållslagen har trätt i kraft. De nya bestämmelserna ovan tillämpas på detta underhåll, till exempel underhåll som förfaller under 1999 preskriberas på en gång den 31 december 2004, samtidigt med gammalt obetalt underhåll. Nytt obetalt underhåll består av underhållsbidrag och dröjsmålsräntan på det samt underhållsstöd. Dessa kan utmätas av lön och i relation till övriga borgenärer har de en förmånsrätt enligt 4 förmånslagen. Indrivning av underhållsbidrag Utsökningsansökan och årsdeklaration av kommunal myndighet I ansökan och de handlingar som stöder den skall sökanden utreda beloppet på fordran som nu. Har ett barn beviljats underhållsstöd övergår rätten till att driva in underhållsbidraget till kommunala myndigheten med stöd av 15 UnderhTryggL. Myndigheten är då sökande. När underhållsbidrag indrivs har kommunala myndigheter särskilda uppgifter som hänför sig till bokföring av underhållsbidrag, uträkning av dröjsmålsränta och upprättande av årsdeklaration. Dröjsmålsräntan skall kommunala organ räkna ut med stöd av 16 b underhållslagen och 15 UnderhTryggL. Utmätningsmannen räknar inte ut dröjsmålsräntan när sökanden är en kommunal myndighet. I 18 UnderhTryggL bestäms hur influtna medel fördelas mellan mottagaren av underhållsbidrag och kommunen. Denna fördelningsbestämmelse tillämpas av kommunala myndigheten som även för bok över hänförande av underhållsbetalningar. I en ny utsökningsansökan som kommunala myndigheter lämnar efter 1 januari 1999 skall enligt grund till utmätning finnas 1) en ansökan om verkställighet och 2) en begäran om att driva in det löpande kapitalet och räntan samt en beräkning av dessa samt 3) grunden för verkställighet. Det slutliga beloppet på räntan framgår först efter kalenderåret eller efter att kapitalet har betalats om indrivningen avslutas under kalenderåret. För ärenden som avslutas mitt under ett kalenderår skall utsökningsmyndigheten tillsammans med kommunala myndigheten upprätta en saldoavstämning innan ärendet blir slutligt så att små ränterester inte på nytt måste utsökas. Av den bokföring över underhållsbidrag som utsökningsmyndigheter för framgår hur mycket som redovisats för ärendet och av kommunala myndigheters bokföring hur dessa medel har hänförts till kapitalet och räntan för särskilda år samt hur de har fördelats mellan barnet och kommunen. (Särskilda anvisningar meddelas om hur utmätningsmännen skall föra bok över underhållsbidrag med hjälp av adb-systemet inom utsökningen.)

4 Över de ärenden som är anhängiga inom utsökning upprättar kommunala myndigheter en årsdeklaration senast till slutet av februari. I den meddelas det nya kapital och den ränta som beräknas på basis av föregående kalenderår. I det nya kapitalet får inte längre finnas obetalt underhåll som har preskriberats. I årsdeklarationen meddelas beloppet på det kapital och den dröjsmålsränta som avförts från kapitalet i början av kalenderåret på grund av preskription samt det kalenderår till vilket dessa preskriberade fordringar hänför sig. Med stöd av denna anmälan kan utmätningsmännen kontrollera huruvida en utmätning som gäller detta belopp är i kraft. (Ett preskriberat belopp kan indrivas från utmätt egendom.) Är en utmätning i kraft meddelas kommunala myndigheten om detta. Betalas en fordran på underhållsbidrag mitt under kalenderåret eller ändras fordran på något annat sätt än genom att en utmätningsman redovisar för något, skall kommunala myndigheten omedelbart skicka in en återkallelseeller ändringsanmälan och räkna ut den slutliga dröjsmålsräntan. I årsdeklarationen och ändringsanmälan skall kommunala myndigheten meddela saldot för anmälningsdagen och vilken redovisning av utmätningsmannen som sist har beaktats (t.ex. redovisning 500 mk / ). Med dessa uppgifter kan utsökningssaldot avstämmas med saldot hos kommunala myndigheten. I den första årsdeklarationen i början av 1999 skall gammalt obetalt underhåll specificeras enligt ikraftträdelsebestämmelsen för sådana ärenden som är anhängiga inom utsökning. Ärenden som är anhängiga inom utsökning skall även kompletteras med krav på ränta ifall det ansöks om att "löpande" dröjsmålsränta skall indrivas, fastän det slutliga räntebeloppet kan räknas ut först i slutet av kalenderåret eller efter att kapitalet har betalats. Specifikation av gammalt och nytt obetalt underhåll i en kommunal myndighets ansökan, årsdeklaration och ändringsanmälan För att en utmätningsman skall kunna avgöra om underhållsbidrag eller - stöd kan utmätas av lön och deras förmånsrätt, skall kommunala myndigheter specificera gammalt och nytt obetalt underhåll såväl i nya utsökningsansökningar som i årsdeklarationer och ändringsanmälningar, som följer: Gammalt obetalt underhåll 1) Obetalt underhåll från före den 1 januari 1996 och det underhållsbidrag till ett barn som ingår i det. 2) Det obetalda underhåll från tiden 1 januari december 1998 som kan utmätas av lön och det underhållsbidrag till ett barn som ingår i det. 3) Det obetalda underhållsbidrag med förmånsrätt från tiden 1 januari december 1998 som skall betalas till ett barn. Detta underhåll behöver anmälas endast år 1999, eftersom gammalt obetalt underhåll har förmånsrätt

5 endast under ett år. Nytt obetalt underhåll och "löpande underhållsbidrag" 4) Underhållsbidrag som förfaller efter den 1 januari 1999 följs med hjälp av den ansökan om verkställighet, årsdeklaration och ändringsanmälan som kommunen lämnar in. I ansökan meddelas enligt barn beloppet på underhållsbidrag och -stöd per kalendermånad. På basis av denna ansökan lägger utsökningsmyndigheten det "löpande underhållsbidraget" till det nya obetalda underhållet. Minskar det obetalda underhållet på grund av en betalning till utmätningsmannen, minskas posten i bokföringen över underhållsbidrag med det belopp som betalas. Minskar den på något annat sätt skall kommunala myndigheten genast meddela utmätningsmannen det nya saldot med en ändringsanmälan. Det är inte längre nödvändigt att specificera om det är fråga om underhållsbidrag eller -stöd efter att det gamla obetalda underhållet har betalats, eftersom allt nytt obetalt underhåll har förmånsrätt och kan utmätas av lön. I såväl nya ansökningar som årsdeklarationer och ändringsanmälningar skall kommunala myndigheter specificera gammalt och nytt obetalt underhåll fram till den 31 december 2004 då det gamla preskriberas. Så länge som det finns gammalt obetalt underhåll i utsökning måste man följa med hur de medel som utmätningsmännen driver in hänförs till gammalt och nytt obetalt underhåll samt hur dessa medel fördelas mellan mottagaren av underhållsbidrag och kommunen. När medel hänförs skall tre regler beaktas: 1) Medel som har indrivits med förmånsrätt eller utmätts av lön kan endast hänföras till sådant obetalt underhåll som kan indrivas på detta sätt. 2) Medlen skall hänföras till det äldsta obetalda underhållet, dock så att 3) de används först för underhållsbidrag som skall betalas till ett barn, och först efter att det har betalats för kommunalt underhållsstöd. I bokföringen över underhållsbidrag inom utsökningen måste man följa med hur de medel som en utmätningsman redovisat för kommunala myndigheter hänförs till gammalt och nytt obetalt underhåll samt enligt hänföranderegeln i underhållslagen (till äldsta fordran) och fördelningsregeln i UnderhTryggL (först till barnet). Efter att det inte längre finns gammalt obetalt underhåll kan utmätningsmännen koncentrera sig på att följa med hur det totala beloppet på nytt obetalt underhåll utvecklas, eftersom de har samma behörighet till allt obetalt underhåll. Privat sökande av underhållsbidrag Har kommunen inte beviljat underhållsstöd kan mottagare av underhållsbidrag ansöka om att en utmätningsman skall driva in bidraget. Av grunden till utmätning (dom eller avtal som fastställts av en social myndighet) framgår beloppet på underhållsbidraget, huruvida dröjsmålsränta skall betalas på bidrag som har förfallit och hur stor räntan skall vara. Kräver sökanden med stöd av grunden att dröjsmålsränta enligt räntelagen skall indrivas, skall utmätningsmannen räkna ut dröjsmålsräntan såsom det bestäms i 16 b underhållslagen. För att utmätningsmannen skall kunna

6 räkna ut räntan skall sökanden utreda hur mycket obetalt underhåll som det finns för varje kalendermånad och -år. Kan sökanden inte lägga fram tillförlitliga uppgifter om det obetalda underhåll som hänför sig till föregående år, ett eller flera, inleder utmätningsmannen beräkningen av räntan med ett nollsaldo (16 b underhållslagen) och räknar räntan från den tidpunkt då grunderna till den har tillförlitligt utretts. När en privat sökandes underhållsbidrag indrivs skall utmätningsmännen föra bok över hur bidraget har indrivits och hänförts: med stöd av 16 a underhållslagen till det äldsta underhållsbidrag som kan indrivas och dröjsmålsräntan på det eller, ifall det i indrivning finns gammalt obetalt underhåll, enligt ikraftträdelsebestämmelsen i underhållslagen med beaktande av de fordringar som indrivits med förmånsrätt eller utmätts av lön. Har en fordran indrivits med förmånsrätt skall den hänföras till sådant obetalt underhåll som kan drivas in på detta sätt. Har fordran igen utmätts av lön skall den på motsvarande sätt hänföras till underhåll som kan drivas in på detta sätt. För att veta när en fordran preskriberas adderas det underhållsbidrag som inte betalas under ett kalenderår ihop. Detta sammanlagda obetalda underhåll för ett kalenderår preskriberas och avförs inom fem år från början av det kalenderår som följer efter förfalloåret, ifall det eller en del av den ännu inte har betalats. I bokföringen över underhållsbidrag antecknas per kalenderår det obetalda underhållet och dröjsmålsräntan. Med hjälp av bokföringen över underhållsbidrag följer utmätningsmännen med beloppet på det obetalda underhåll som kan indrivas, preskriptionen av fordringar samt hur mycket underhåll som är obetalt för att kunna räkna ut dröjsmålsräntan, vilket de sedan gör per kalenderår. Redovisning för sökande När utmätningsmännen redovisar de medel som indrivits för kommunala myndigheter, meddelas nuförtiden med kod huruvida medlen har utmätts av lön. Från den 1 januari 1999 skall det även meddelas om medlen har drivits in med tillämpning av förmånsrätten i 4 förmånslagen, så att kommunala myndigheterna kan hänföra dessa medel till det underhållsbidrag som kan drivas in med förmån. Under 1999 kan det i utsökning finnas såväl gammalt som nytt obetalt underhåll med förmånsrätt. Därmed skall kommunala myndigheter beakta detta när de tillämpar hänföranderegeln i 16 a underhållslagen och fördelningsregeln i 18 UnderhTryggL. På motsvarande sätt skall det beaktas att vissa medel kan ha utmätts av lön. Dessa skall hänföras till sådant obetalt underhåll som kan utmätas av lön. När utsökning söks av en privat mottagare av underhållsbidrag meddelas i redovisningen med kod huruvida medlen har drivits in med förmånsrätt eller utmätts av lön. I bokföringen skall utmätningsmännen hänföra medlen till det obetalda underhåll som är så gammalt som möjligt men som ännu kan indrivas, dock så att medel som har indrivits med förmånsrätt eller

7 utmätts av lön skall hänföras till fordringar som kan drivas in på dessa sätt. Justitieminister Jussi Järventaus Äldre regeringssekreterare Marja-Liisa Tolvi BILAGA Exempel TILL KÄNNEDOM Justitieförvaltningscheferna vid länsstyrelserna Social- och hälsovårdsministeriet

8 BILAGA BERÄKNING AV DRÖJSMÅLSRÄNTA PÅ UNDERHÅLLSBIDRAG Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. Under 1999 betalas inte underhållsbidrag som följer: - januari 160,- - februari 1000,- - november 1000,- EXEMPEL 1: Allt obetalt underhåll betalas den 1 december Därmed är det obetalda underhållet per kalendermånad som följer: januari 160,- februari (fortfarande obetalt) 160,- mars (1 000,- till förfaller) 1160,- april (fortfarande obetalt) 1160,- maj ( - " - ) 1160,- juni ( - " - ) 1160,- juli ( - " - ) 1160,- augusti ( - " - ) 1160,- september ( - " - ) 1160,- oktober ( - " - ) 1160,- november (1 000,- till förfaller) 2160,- december (allt betalas) - Medelsaldo: I början av kalenderåret var saldot 0 eftersom lagen inte ännu var i kraft år Kalendermånadernas saldon har specificerats ovan. Dessa saldon adderas och då fås ett kalkylmässigt belopp på obetalda underhållsbidrag (11 760,-). Beloppet divideras med antalet månader då det har funnits obetalt underhåll på månadens sista dag, dvs. med 11 (inget obetalt underhåll i slutet av december). Medelsaldot för 1999 är då 1069,10 ( ). Då räntesatsen är 10 % blir dröjsmålsräntan 0,10 x (1069,10 12) x 11 = 97,90. Dröjsmålsräntan för ett kalenderår löper inte med ränta! EXEMPEL 2: Allt obetalt underhåll betalas den 15 mars Det obetalda underhållet för december är 2160,- och det kalkylmässiga beloppet på obetalt underhåll blir ,-. Beloppet divideras med 12 och medelsaldot blir 1160,- ( ). Dröjsmålsräntan är då 116,- (0,10 x 1160). Saldot i början av 2000 är 2160,-. I januari och februari förfaller inget underhållsbidrag. Beloppet på obetalt underhåll för kalenderåret 2000 är 4320,- ( ) och nämnaren två, vilket innebär att medelsaldot är 2160,- och dröjsmålsräntan 0,10 x ( ) x 2 = 36,-. Det som skall drivas in är en underhållsbidrag på 2160,- och 116,- dröjsmålsränta för 1999 samt 36,- för 2000.

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 8.3.2011 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Revidering av skuldsaneringen Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig

Läs mer

RP 166/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 166/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och 10 a militärunderstödslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att bestämmelserna

Läs mer

Att betala tillbaka studielån. lån tagna mellan 1 januari 1989 och den 30 juni 2001

Att betala tillbaka studielån. lån tagna mellan 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 Att betala tillbaka studielån lån tagna mellan 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 2007 Innehåll Studielån 3 Återbetalning 4 Nedsatt årsbelopp 8 Avskrivning 10 Flera lån 12 Återkrav 14 Övriga upplysningar

Läs mer

Vägledning 2005:2 Version 13. Fordringshantering hos Försäkringskassan

Vägledning 2005:2 Version 13. Fordringshantering hos Försäkringskassan Fordringshantering hos Försäkringskassan Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

PUBLIKATION 2007:3. Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn

PUBLIKATION 2007:3. Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn PUBLIKATION 2007:3 Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn PUBLIKATION 2007:3 Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn JUSTITIEMINISTERIET HELSINGFORS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 december 2001 Nr 1134 1143 INNEHÅLL Nr Sidan 1134 Lag om ändring av socialvårdslagen... 3225 1135 Lag om ändring av lagen om avbytarservice

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande

Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande 2010 www.fpa.fi Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande Statsgaranti för studielån är en del av studiestödet. I den här broschyren ger vi information

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989

Att betala tillbaka studiemedel. lån tagna före 1989 Att betala tillbaka studiemedel lån tagna före 1989 2007 Innehållsförteckning Studiemedelsskuld 3 Återbetalning 4 Extra inbetalningar 8 Nedsatt studiemedelsavgift 10 Avskrivning 15 Flera lån 17 Återkrav

Läs mer

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen, lagen om registrering av vissa kreditgivare och 2 i räntelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 22 december 1998 Nr 1020 1025 INNEHÅLL Nr Sidan 1020 Lag om ändring av 67 inkomstskattelagen... 2765 1021 Förordning om ändring av 12 förordningen

Läs mer

Remissanmodan: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning av studiestöd.

Remissanmodan: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning av studiestöd. Handläggare: Elin Rosenberg Datum: 2007-11-20 Dnr: PT2-6/0708 Remissanmodan: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning av studiestöd. I enlighet med 27 verkförordningen (1995:1322) bereds ni

Läs mer

Vägledning 2001:9 Version 8. Underhållsstöd

Vägledning 2001:9 Version 8. Underhållsstöd Underhållsstöd Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar av författningsbestämmelser

Läs mer

Innehåll. 65 Ränta... 1

Innehåll. 65 Ränta... 1 Innehåll 65 Ränta... 1 65.1 Innehåll...1 65.2 Grunder för ränteberäkningen...2 65.2.1 Basränta...2 65.2.2 Kostnadsränta...3 65.3 Kostnadsränta på sent debiterad preliminär skatt...4 65.4 Kostnadsränta

Läs mer

Villkor för kreditkonto St1 Visa

Villkor för kreditkonto St1 Visa Villkor för kreditkonto St1 Visa 1. DEFINITIONER Kreditgivare: IKANO Banken AB, IKANO Card (IKANO Card). Ikano Rahoitus: IKANO Card kommer att överföra alla sina kreditkontofordringar som grundar sig på

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del)

Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del) Promemoria 1 (11) 5.6.2008 Ansökan om momsskyldighet för upplåtelse av fastighet (i synnerhet för fastighetsbolagens del) 1. Begreppet fastighetsbolag i lagstiftningen om aktiebolag Med ömsesidigt fastighetsbolag

Läs mer

Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits.

Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits. Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits. Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller kredit som är avsedd

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

Regeringens proposition 1995/96:19. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop.

Regeringens proposition 1995/96:19. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. Regeringens proposition 1995/96:19 Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt Prop. 1995/96:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 1995

Läs mer

RP 364/2014 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om skatt på arv och gåva ändras. Bestämmelsen om förlängd betalningstid

RP 364/2014 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om skatt på arv och gåva ändras. Bestämmelsen om förlängd betalningstid RP 364/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 56 i lagen om skatt på arv och gåva PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng.

1. Tillämpningsområde och definitioner. och kreditegenskap vid betalning av produkter och tjänster, får denne Finnair Plus-poäng. Bruksvillkor för Finnair Plus Visaoch Finnair Plus Visa Gold - kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Finnair Plus Visa - och Finnair Plus Visa Gold-kreditkort tillämpas

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR Stadgarna har godkänts på kassans möte 10.12.2014 och Finansinspektionen har fastställt dem 16.12.2014. 2 AYT stadgar Innehållsförteckning 1 KAPITEL

Läs mer