ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN"

Transkript

1 JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING PB 1, HELSINGFORS, Telefon (09) ANVISNINGSSAMLINGEN 28 oktober /36/98 JM ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN Behörighet Ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om underhåll för barn (673/1998) Giltighetstid 1 januari 1999 tillsvidare Mottagare Häradsfogdar, länsmän och landskapsfogden Allmänt Indrivningen av underhållsbidrag och underhållstöd ändras i och med att följande författningsändringar träder i kraft den 1 januari 1999: Centrala ändringar för utsökningens del Preskription Hänförande 1. Lag om ändring av lagen om underhåll för barn (673/1998). Nedan kallas denna lag underhållslagen. 2. Lag om ändring av 4 lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning (674/1998). Nedan kallas denna lag förmånslagen. 3. Lag om ändring av 1 räntelagen (675/1998). 4. Lag om upphävande av 4 kap. 6 4 mom. utsökningslagen (676/1998). 5. Lag om ändring av 33 inkomstskattelagen (677/1998). 6. Lag om underhållstrygghet (UnderhTryggL, 671/1998). 7. Förordning om underhållstrygghet (672/1998). Underhållsbidrag som skall betalas periodiskt preskriberas inom fem år och preskriptionen kan inte avbrytas (16 c underhållslagen). Underhållsbidrag som förfaller under samma år knippas ihop och preskriberas på en gång efter fem år från början av det kalenderår som följer efter förfalloåret. Preskriptionen räknas inte längre från förfallodagen utan obetalt underhåll preskriberas per kalenderår. Dröjsmålsräntan på underhållsbidrag preskriberas samtidigt med själva bidraget. Har en kommun betalat underhållsstöd uppstår en regressfordran för kommunen. Denna fordran preskriberas såsom underhållsbidrag (16 UnderhTryggL). Därmed preskriberas underhållsbidrag för 1999 på en gång den 31 december Till exempel underhållsbidrag som förföll i januari 1999 kan utsökas i nästan sex år, det vill säga till slutet av december I regel skall det underhållsbidrag som utmätningsmän indriver hänföras till det sammanlagda underhållsbidrag för det första kalenderår som indriv-ningen kan gälla (16 a underhållslagen). Undantag är dock utmätning av lön och medel som indrivs med stöd av förmånsrätt (ikraftträdelsebestäm-melsen i underhållslagen) samt bestämmelsen om fördelning av medel mellan mottagaren av underhållsbidrag och kommunen (18 Underh-TryggL).

2 Utmätning av lön och förmånsrätt Under hela den tid på fem år som underhållsbidrag eller -stöd kan utsökas kan de utmätas av lön. Under denna tid har underhållsbidrag som erläggs periodiskt och dröjsmålsräntan på bidraget samt underhållsstöd förmånsrätt jämfört med andra borgenärers fordringar. I 18 UnderhTryggL bestäms hur kommunen skall fördela de medel som utsökningsmän redovisar mellan underhållsbidraget och -stödet. Dröjsmålsränta På underhållsbidrag som erläggs periodiskt betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen (633/1982) om det inte bestäms något annat i en dom eller ett fastställt avtal. Dröjsmålsränta skall betalas för varje kalenderår under vilken underhållsbidraget inte har betalats. Dröjsmålsräntan räknas på årliga medelsaldot på obetalt underhållsbidrag och för de kalendermånader då underhållsbidrag varit obetalt på månadens sista dag (16 b underhållslagen). För att räkna ut medelsaldot behövs följande information: 1. Saldot i början av kalenderåret. Det underhåll som är obetalt i slutet av föregående kalenderår överförs som saldot för det nya kalenderåret. 2. Kalendermånadens obetalda underhållsbidrag. Med i beräkningen tas det underhållsbidrag som är obetalt på månadens sista dag. 3. Kalenderårets obetalda underhållsbidrag (kalkylmässig). För att få detta kalkylmässiga belopp adderas alla kalendermånaders obetalda underhållsbidrag. Detta belopp behövs endast för beräkningarna. 4. Medelsaldot. Medelsaldot räknas så att kalenderårets obetalda underhållsbidrag divideras med antalet sådana kalendermånader då det har funnits obetalt underhållsbidrag på månadens sista dag. Nämnaren är alltså antalet månader för vilka dröjsmålsränta räknas. Räntan för kalenderåret räknas utifrån medelsaldot. Ett exempel på hur dröjsmålsräntan räknas ut har bifogats. Ikraftträdelsebestämmelser Gammalt obetalt underhåll Det är fråga om underhållsbidrag som förföll innan ändringarna i underhållslagen trädde i kraft. På gammalt obetalt underhåll och dröjsmålsräntan på det tillämpas de bestämmelser som gällde när lagen trädde i kraft, med undantag för det som nedan nämns om preskription, utmätningsbarhet av lön och förmånsrätt. Gammalt obetalt underhåll adderas och preskriberas på en gång den 31 december Det underhåll som förföll mellan den 1 januari 1996 och

3 31 december 1998 kan utmätas av lön. Denna del kan utmätas av lön fram till den 31 december Har underhållet förfallit mellan den 1 januari och 31 december 1998 och skall det redovisas barnet, har det förmånsrätt. Rätten är i kraft år Nytt obetalt underhåll Det är fråga om underhåll som förfaller efter den 1 januari 1999, det vill säga efter att ändringarna i underhållslagen har trätt i kraft. De nya bestämmelserna ovan tillämpas på detta underhåll, till exempel underhåll som förfaller under 1999 preskriberas på en gång den 31 december 2004, samtidigt med gammalt obetalt underhåll. Nytt obetalt underhåll består av underhållsbidrag och dröjsmålsräntan på det samt underhållsstöd. Dessa kan utmätas av lön och i relation till övriga borgenärer har de en förmånsrätt enligt 4 förmånslagen. Indrivning av underhållsbidrag Utsökningsansökan och årsdeklaration av kommunal myndighet I ansökan och de handlingar som stöder den skall sökanden utreda beloppet på fordran som nu. Har ett barn beviljats underhållsstöd övergår rätten till att driva in underhållsbidraget till kommunala myndigheten med stöd av 15 UnderhTryggL. Myndigheten är då sökande. När underhållsbidrag indrivs har kommunala myndigheter särskilda uppgifter som hänför sig till bokföring av underhållsbidrag, uträkning av dröjsmålsränta och upprättande av årsdeklaration. Dröjsmålsräntan skall kommunala organ räkna ut med stöd av 16 b underhållslagen och 15 UnderhTryggL. Utmätningsmannen räknar inte ut dröjsmålsräntan när sökanden är en kommunal myndighet. I 18 UnderhTryggL bestäms hur influtna medel fördelas mellan mottagaren av underhållsbidrag och kommunen. Denna fördelningsbestämmelse tillämpas av kommunala myndigheten som även för bok över hänförande av underhållsbetalningar. I en ny utsökningsansökan som kommunala myndigheter lämnar efter 1 januari 1999 skall enligt grund till utmätning finnas 1) en ansökan om verkställighet och 2) en begäran om att driva in det löpande kapitalet och räntan samt en beräkning av dessa samt 3) grunden för verkställighet. Det slutliga beloppet på räntan framgår först efter kalenderåret eller efter att kapitalet har betalats om indrivningen avslutas under kalenderåret. För ärenden som avslutas mitt under ett kalenderår skall utsökningsmyndigheten tillsammans med kommunala myndigheten upprätta en saldoavstämning innan ärendet blir slutligt så att små ränterester inte på nytt måste utsökas. Av den bokföring över underhållsbidrag som utsökningsmyndigheter för framgår hur mycket som redovisats för ärendet och av kommunala myndigheters bokföring hur dessa medel har hänförts till kapitalet och räntan för särskilda år samt hur de har fördelats mellan barnet och kommunen. (Särskilda anvisningar meddelas om hur utmätningsmännen skall föra bok över underhållsbidrag med hjälp av adb-systemet inom utsökningen.)

4 Över de ärenden som är anhängiga inom utsökning upprättar kommunala myndigheter en årsdeklaration senast till slutet av februari. I den meddelas det nya kapital och den ränta som beräknas på basis av föregående kalenderår. I det nya kapitalet får inte längre finnas obetalt underhåll som har preskriberats. I årsdeklarationen meddelas beloppet på det kapital och den dröjsmålsränta som avförts från kapitalet i början av kalenderåret på grund av preskription samt det kalenderår till vilket dessa preskriberade fordringar hänför sig. Med stöd av denna anmälan kan utmätningsmännen kontrollera huruvida en utmätning som gäller detta belopp är i kraft. (Ett preskriberat belopp kan indrivas från utmätt egendom.) Är en utmätning i kraft meddelas kommunala myndigheten om detta. Betalas en fordran på underhållsbidrag mitt under kalenderåret eller ändras fordran på något annat sätt än genom att en utmätningsman redovisar för något, skall kommunala myndigheten omedelbart skicka in en återkallelseeller ändringsanmälan och räkna ut den slutliga dröjsmålsräntan. I årsdeklarationen och ändringsanmälan skall kommunala myndigheten meddela saldot för anmälningsdagen och vilken redovisning av utmätningsmannen som sist har beaktats (t.ex. redovisning 500 mk / ). Med dessa uppgifter kan utsökningssaldot avstämmas med saldot hos kommunala myndigheten. I den första årsdeklarationen i början av 1999 skall gammalt obetalt underhåll specificeras enligt ikraftträdelsebestämmelsen för sådana ärenden som är anhängiga inom utsökning. Ärenden som är anhängiga inom utsökning skall även kompletteras med krav på ränta ifall det ansöks om att "löpande" dröjsmålsränta skall indrivas, fastän det slutliga räntebeloppet kan räknas ut först i slutet av kalenderåret eller efter att kapitalet har betalats. Specifikation av gammalt och nytt obetalt underhåll i en kommunal myndighets ansökan, årsdeklaration och ändringsanmälan För att en utmätningsman skall kunna avgöra om underhållsbidrag eller - stöd kan utmätas av lön och deras förmånsrätt, skall kommunala myndigheter specificera gammalt och nytt obetalt underhåll såväl i nya utsökningsansökningar som i årsdeklarationer och ändringsanmälningar, som följer: Gammalt obetalt underhåll 1) Obetalt underhåll från före den 1 januari 1996 och det underhållsbidrag till ett barn som ingår i det. 2) Det obetalda underhåll från tiden 1 januari december 1998 som kan utmätas av lön och det underhållsbidrag till ett barn som ingår i det. 3) Det obetalda underhållsbidrag med förmånsrätt från tiden 1 januari december 1998 som skall betalas till ett barn. Detta underhåll behöver anmälas endast år 1999, eftersom gammalt obetalt underhåll har förmånsrätt

5 endast under ett år. Nytt obetalt underhåll och "löpande underhållsbidrag" 4) Underhållsbidrag som förfaller efter den 1 januari 1999 följs med hjälp av den ansökan om verkställighet, årsdeklaration och ändringsanmälan som kommunen lämnar in. I ansökan meddelas enligt barn beloppet på underhållsbidrag och -stöd per kalendermånad. På basis av denna ansökan lägger utsökningsmyndigheten det "löpande underhållsbidraget" till det nya obetalda underhållet. Minskar det obetalda underhållet på grund av en betalning till utmätningsmannen, minskas posten i bokföringen över underhållsbidrag med det belopp som betalas. Minskar den på något annat sätt skall kommunala myndigheten genast meddela utmätningsmannen det nya saldot med en ändringsanmälan. Det är inte längre nödvändigt att specificera om det är fråga om underhållsbidrag eller -stöd efter att det gamla obetalda underhållet har betalats, eftersom allt nytt obetalt underhåll har förmånsrätt och kan utmätas av lön. I såväl nya ansökningar som årsdeklarationer och ändringsanmälningar skall kommunala myndigheter specificera gammalt och nytt obetalt underhåll fram till den 31 december 2004 då det gamla preskriberas. Så länge som det finns gammalt obetalt underhåll i utsökning måste man följa med hur de medel som utmätningsmännen driver in hänförs till gammalt och nytt obetalt underhåll samt hur dessa medel fördelas mellan mottagaren av underhållsbidrag och kommunen. När medel hänförs skall tre regler beaktas: 1) Medel som har indrivits med förmånsrätt eller utmätts av lön kan endast hänföras till sådant obetalt underhåll som kan indrivas på detta sätt. 2) Medlen skall hänföras till det äldsta obetalda underhållet, dock så att 3) de används först för underhållsbidrag som skall betalas till ett barn, och först efter att det har betalats för kommunalt underhållsstöd. I bokföringen över underhållsbidrag inom utsökningen måste man följa med hur de medel som en utmätningsman redovisat för kommunala myndigheter hänförs till gammalt och nytt obetalt underhåll samt enligt hänföranderegeln i underhållslagen (till äldsta fordran) och fördelningsregeln i UnderhTryggL (först till barnet). Efter att det inte längre finns gammalt obetalt underhåll kan utmätningsmännen koncentrera sig på att följa med hur det totala beloppet på nytt obetalt underhåll utvecklas, eftersom de har samma behörighet till allt obetalt underhåll. Privat sökande av underhållsbidrag Har kommunen inte beviljat underhållsstöd kan mottagare av underhållsbidrag ansöka om att en utmätningsman skall driva in bidraget. Av grunden till utmätning (dom eller avtal som fastställts av en social myndighet) framgår beloppet på underhållsbidraget, huruvida dröjsmålsränta skall betalas på bidrag som har förfallit och hur stor räntan skall vara. Kräver sökanden med stöd av grunden att dröjsmålsränta enligt räntelagen skall indrivas, skall utmätningsmannen räkna ut dröjsmålsräntan såsom det bestäms i 16 b underhållslagen. För att utmätningsmannen skall kunna

6 räkna ut räntan skall sökanden utreda hur mycket obetalt underhåll som det finns för varje kalendermånad och -år. Kan sökanden inte lägga fram tillförlitliga uppgifter om det obetalda underhåll som hänför sig till föregående år, ett eller flera, inleder utmätningsmannen beräkningen av räntan med ett nollsaldo (16 b underhållslagen) och räknar räntan från den tidpunkt då grunderna till den har tillförlitligt utretts. När en privat sökandes underhållsbidrag indrivs skall utmätningsmännen föra bok över hur bidraget har indrivits och hänförts: med stöd av 16 a underhållslagen till det äldsta underhållsbidrag som kan indrivas och dröjsmålsräntan på det eller, ifall det i indrivning finns gammalt obetalt underhåll, enligt ikraftträdelsebestämmelsen i underhållslagen med beaktande av de fordringar som indrivits med förmånsrätt eller utmätts av lön. Har en fordran indrivits med förmånsrätt skall den hänföras till sådant obetalt underhåll som kan drivas in på detta sätt. Har fordran igen utmätts av lön skall den på motsvarande sätt hänföras till underhåll som kan drivas in på detta sätt. För att veta när en fordran preskriberas adderas det underhållsbidrag som inte betalas under ett kalenderår ihop. Detta sammanlagda obetalda underhåll för ett kalenderår preskriberas och avförs inom fem år från början av det kalenderår som följer efter förfalloåret, ifall det eller en del av den ännu inte har betalats. I bokföringen över underhållsbidrag antecknas per kalenderår det obetalda underhållet och dröjsmålsräntan. Med hjälp av bokföringen över underhållsbidrag följer utmätningsmännen med beloppet på det obetalda underhåll som kan indrivas, preskriptionen av fordringar samt hur mycket underhåll som är obetalt för att kunna räkna ut dröjsmålsräntan, vilket de sedan gör per kalenderår. Redovisning för sökande När utmätningsmännen redovisar de medel som indrivits för kommunala myndigheter, meddelas nuförtiden med kod huruvida medlen har utmätts av lön. Från den 1 januari 1999 skall det även meddelas om medlen har drivits in med tillämpning av förmånsrätten i 4 förmånslagen, så att kommunala myndigheterna kan hänföra dessa medel till det underhållsbidrag som kan drivas in med förmån. Under 1999 kan det i utsökning finnas såväl gammalt som nytt obetalt underhåll med förmånsrätt. Därmed skall kommunala myndigheter beakta detta när de tillämpar hänföranderegeln i 16 a underhållslagen och fördelningsregeln i 18 UnderhTryggL. På motsvarande sätt skall det beaktas att vissa medel kan ha utmätts av lön. Dessa skall hänföras till sådant obetalt underhåll som kan utmätas av lön. När utsökning söks av en privat mottagare av underhållsbidrag meddelas i redovisningen med kod huruvida medlen har drivits in med förmånsrätt eller utmätts av lön. I bokföringen skall utmätningsmännen hänföra medlen till det obetalda underhåll som är så gammalt som möjligt men som ännu kan indrivas, dock så att medel som har indrivits med förmånsrätt eller

7 utmätts av lön skall hänföras till fordringar som kan drivas in på dessa sätt. Justitieminister Jussi Järventaus Äldre regeringssekreterare Marja-Liisa Tolvi BILAGA Exempel TILL KÄNNEDOM Justitieförvaltningscheferna vid länsstyrelserna Social- och hälsovårdsministeriet

8 BILAGA BERÄKNING AV DRÖJSMÅLSRÄNTA PÅ UNDERHÅLLSBIDRAG Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. Under 1999 betalas inte underhållsbidrag som följer: - januari 160,- - februari 1000,- - november 1000,- EXEMPEL 1: Allt obetalt underhåll betalas den 1 december Därmed är det obetalda underhållet per kalendermånad som följer: januari 160,- februari (fortfarande obetalt) 160,- mars (1 000,- till förfaller) 1160,- april (fortfarande obetalt) 1160,- maj ( - " - ) 1160,- juni ( - " - ) 1160,- juli ( - " - ) 1160,- augusti ( - " - ) 1160,- september ( - " - ) 1160,- oktober ( - " - ) 1160,- november (1 000,- till förfaller) 2160,- december (allt betalas) - Medelsaldo: I början av kalenderåret var saldot 0 eftersom lagen inte ännu var i kraft år Kalendermånadernas saldon har specificerats ovan. Dessa saldon adderas och då fås ett kalkylmässigt belopp på obetalda underhållsbidrag (11 760,-). Beloppet divideras med antalet månader då det har funnits obetalt underhåll på månadens sista dag, dvs. med 11 (inget obetalt underhåll i slutet av december). Medelsaldot för 1999 är då 1069,10 ( ). Då räntesatsen är 10 % blir dröjsmålsräntan 0,10 x (1069,10 12) x 11 = 97,90. Dröjsmålsräntan för ett kalenderår löper inte med ränta! EXEMPEL 2: Allt obetalt underhåll betalas den 15 mars Det obetalda underhållet för december är 2160,- och det kalkylmässiga beloppet på obetalt underhåll blir ,-. Beloppet divideras med 12 och medelsaldot blir 1160,- ( ). Dröjsmålsräntan är då 116,- (0,10 x 1160). Saldot i början av 2000 är 2160,-. I januari och februari förfaller inget underhållsbidrag. Beloppet på obetalt underhåll för kalenderåret 2000 är 4320,- ( ) och nämnaren två, vilket innebär att medelsaldot är 2160,- och dröjsmålsräntan 0,10 x ( ) x 2 = 36,-. Det som skall drivas in är en underhållsbidrag på 2160,- och 116,- dröjsmålsränta för 1999 samt 36,- för 2000.

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m.

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. 1(8) Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. Vid prövningen av ansökningar om verkställighet där Försäkringskassan trätt i barnets ställe enligt 19 kap. 28-29 socialförsäkringsbalken

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 8.3.2011 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Revidering av skuldsaneringen Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 december 2014 T 2021-13 KLAGANDE Tele2 Sverige Aktiebolag, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista Ombud: Advokat MB Ombud: Advokat AE MOTPART

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12. RÄTTSHJÄLP OCH FÖRSVARARE B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.2009/1008) I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta

Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta understrykning 1 (6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar Föreskrift om rapportering av oreglerade fordringar och övriga fordringar med nollränta Finansinspektionen meddelar

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.11.2008 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för snabbkrediter ordf. Katri Kummoinen sekr. Sofia Aspelund

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 juni 2012 Ö 265-11 KLAGANDE K K MOTPART Skatteverket Huvudkontoret 171 94 Solna SAKEN Invändning mot verkställighet ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

PB 1, 00131 Helsingfors, telefon (09) 18 251 ANVISNINGSSAMLINGEN 18.10.1996 3553/36/96 JM

PB 1, 00131 Helsingfors, telefon (09) 18 251 ANVISNINGSSAMLINGEN 18.10.1996 3553/36/96 JM JUSTITIEMINISTERIET PB 1, 00131 Helsingfors, telefon (09) 18 251 ANVISNINGSSAMLINGEN ANVISNING 18.10.1996 3553/36/96 JM FÖRFARANDE VID HÄMTNING OCH INTERIMISTISKA SÄKRINGSÅTGÄRDER vid verkställighet av

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 12 1 (9) FÖR KONKURSÄRENDEN

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 12 1 (9) FÖR KONKURSÄRENDEN DELEGATIONEN REKOMMENDATION 12 1 (9) FÖR KONKURSÄRENDEN 28.9.2004 BETALNING AV UTDELNING 1 ALLMÄNT 2 FÖRSKOTT PÅ UTDELNING 2.1 Betalning av förskott på utdelning När konkursboet är utrett och den egendom

Läs mer

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT understrykning. 1 (5) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 14 1 mom. lagen om finansinspektionen

Läs mer

Information om återkrav och betalning

Information om återkrav och betalning 2015-07-01 Information om återkrav och betalning Inledning Vi måste utreda Arbetslöshetsförsäkringen sköts i Sverige av arbetslöshetskassorna, bland annat av Arbetslöshetskassan Vision, med stöd i lag.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem PROPOSITIONENS

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde JUSTITIEMINISTERIET 3.12.2007 OM 3/58/2007 Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde REKOMMENDATION OM TILLÄMPNINGEN AV SPRÅKLAGEN I ÄRENDEN ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN OCH VATTENLAGEN

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Ks 1995-02-07, 58 Blad 1(6) ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Inledning Kommunens kravverksamhet bedrivs i överensstämmelse med bestämmelserna i inkassolagen, lagen om betalningsföreläggande

Läs mer

Utdrag i kreditupplysningssyfte

Utdrag i kreditupplysningssyfte 1(11) Utdrag i kreditupplysningssyfte Funktionell beskrivning av tjänsten med elektronisk överföring Utgåva 1.1 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

18 Indrivning. 18.1 Allmänt. Indrivning, Avsnitt 18 291

18 Indrivning. 18.1 Allmänt. Indrivning, Avsnitt 18 291 Indrivning, Avsnitt 18 291 18 Indrivning 18.1 Allmänt I 20 kap. SBL, i 57 60 SBF och i 3 9 indrivningsförordningen finns bestämmelser om vad som åligger SKV i samband med att fordringar överlämnas för

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2013 422/2013 Lag om införande av lagen om andelslag Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering Riktlinjer för fakturering och kravhantering Antogs av fullmäktige 2013-04-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Riktlinjernas syfte... 1 1.2 Ansvar och Ansvarsfördelning... 1 2 Riktlinjer för fakturering...

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 27 februari 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB SET Konsulter KB Järnvägsgatan 7 252 24 Helsingborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

25 Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering

25 Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering Kapitel 25 673 25 Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering 14 Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m., indrivningslagen Lag (1993:892) om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till lokala klimatinvesteringar; SFS 2015:517 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. 1 Om det finns

Läs mer

Standard RA4.6. Rapportering av oreglerade och icke räntebärande fordringar. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA4.6. Rapportering av oreglerade och icke räntebärande fordringar. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA4.6 Rapportering av oreglerade och icke räntebärande fordringar Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN räntebärande fordringar dnr 2/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 4 2 Syfte

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar

Värt att veta om inkasso. Datainspektionen informerar Värt att veta om inkasso Datainspektionen informerar FAKTA Inkassolagen Inkassoverksamhet regleras av inkassolagen (1974:182). Den fullständiga lagtexten kan du läsa på www.riksdagen.se. Bestämmelser för

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 juni 2012 Ö 5134-10 KLAGANDE Skatteverket HK Rättsavdelningen 171 94 Solna Ombud: Verksjurist MW MOTPART MK Ombud: BÅ SAKEN Utmätning

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

BOSTADSLÅN TILL HYRESBOSTÄDER

BOSTADSLÅN TILL HYRESBOSTÄDER 2009 Byggnadsbyrån PB 1060 22111 MARIEHAMN BOSTADSLÅN TILL HYRESBOSTÄDER 1. VILKA TYPER AV PROJEKT STÖDS a. Ny- och tillbyggnad av hyresbostad b. Reparation (renovering) av hyresbostad c. Anskaffning av

Läs mer

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppvidinge kommun Revisionsrapport 2011-01-31 Eva Gustafsson Innehåll Bakgrund, syfte och revisionsfråga......3 Iakttagelser......3 Arbetsgången......3

Läs mer

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011 11.4.2012 Publikationens titel Ändring av lagstiftningen om snabblån Författare Arbetsgruppen Snabblån 2011 ordförande Katri Kummoinen sekreterare Sofia Rajamäki Justitieministeriets publikation 17/2012

Läs mer

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun Regler för faktura- och kravhantering Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram

Läs mer

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande AVTAL OM REGRESS M.M 1. Bakgrund Kommuninvest i Sverige AB ( Kommuninvest

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskilt anställningsstöd; SFS 2015:503 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 Denna

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

PRESENTAT. Publikationens 1/39/20144 (PDF) ISSN (PDF) ISBN URN. behov. sparkraven inom

PRESENTAT. Publikationens 1/39/20144 (PDF) ISSN (PDF) ISBN URN. behov. sparkraven inom PRESENTAT TIONSBLAD 23.10.2014 Publikationens titel Författare Utveckling av behandlingen av summariska tvistemål Antti Savela, Timo Heikkinen och Kaisa Teivaanmäki Justitieministeriets 52/ 2014 publikation

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2011

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida Dnr FIVA 9/01.00/2011 Utfärdad 15.12.2011 Gäller from 31.3.2012 FIASISPEKTIOE

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 december 2013 Ö 2656-13 KLAGANDE 1. DW 2. AW Ombud för 1-2: Advokat AL MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Utmätning ÖVERKLAGAT

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT STORT EGNAHEMSHUS PÅ EGEN TOMT NÄRA PARGAS CENTRUM

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT STORT EGNAHEMSHUS PÅ EGEN TOMT NÄRA PARGAS CENTRUM FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT UTSÖKNINGSVERKET I EGENTLIGA FINLAND PB 363, Slottsgatan 43 20101 ÅBO 15.07.2015 Telefon Vaihde 029 56 26400, Telefax 029 56 26488 E-post varsinais-suomi.uo@oikeus.fi STORT EGNAHEMSHUS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder; SFS 2002:670 Utkom från trycket den 2 juli 2002 Omtryck utfärdad den 19 juni 2002. Regeringen

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningslagen och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås ändring av

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 mars 2014 Ö 4317-12 KLAGANDE CN MOTPART Nordea Bank AB, 516406-0120 Box 24 201 20 Malmö Ombud: Bolagsjurist DUL SAKEN Invändning mot

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1402-2010 Lindorff Sverige AB Box 47297 100 74 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 10 oktober 2013. SFS 2013:772 Utkom från trycket den 22 oktober 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Villkor för användning av Visa-kreditkort

Villkor för användning av Visa-kreditkort Villkor för användning av Visa-kreditkort från och med 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort (kort) och kreditkonton

Läs mer

Bruksvillkor för Visa -kreditkort

Bruksvillkor för Visa -kreditkort Bruksvillkor för Visa -kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för Visa-kreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna Visa-, Visa Gold- och Visa Platinum-kreditkort

Läs mer

T A X A. Korsnäs kommuns avgifter för gransknings- och tillsynsuppgifter inom byggnadstillsynen samt avgifter för andra myndighetsuppgifter.

T A X A. Korsnäs kommuns avgifter för gransknings- och tillsynsuppgifter inom byggnadstillsynen samt avgifter för andra myndighetsuppgifter. T A X A Korsnäs kommuns avgifter för gransknings- och tillsynsuppgifter inom byggnadstillsynen samt avgifter för andra myndighetsuppgifter. Taxan träder i kraft den 03/03 2014 1 ALLMÄNT Byggherren eller

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 Giltighetstid 2.1.2001- tills vidare Bemyndigande Lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994)

Läs mer

1. Tillämpningsområde och definitioner

1. Tillämpningsområde och definitioner Bruksvillkor för MasterCard -kreditkort 1. Tillämpningsområde och definitioner Dessa bruksvillkor för MasterCard-kreditkort tillämpas på det konto med kredit och det därtill anslutna MasterCard-, MasterCard

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 juni 2013 T 295-12 KLAGANDE MW Ombud: Advokat JJ MOTPART Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm Ombud:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

Småföretagets skatteärenden. Startia för Företagare -seminarium 5.11.2012 Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå

Småföretagets skatteärenden. Startia för Företagare -seminarium 5.11.2012 Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå Småföretagets skatteärenden Startia för Företagare -seminarium Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå Skatteförvaltningen i Vasa Handledning och rådgivning, servicenummer

Läs mer

Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande och sekreterare: lagstiftningsrådet Mari Aalto. 59/2013 Betänkanden och utlåtanden

Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande och sekreterare: lagstiftningsrådet Mari Aalto. 59/2013 Betänkanden och utlåtanden 21.11.2013 Publikationens titel Revidering av lagen om skuldsanering Författare Justitieministeriets publikation Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande och sekreterare: lagstiftningsrådet Mari Aalto 59/2013

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 DELEGATIONEN REKOMMENDATION 9 1 (6) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 ÅTERVINNING I KONKURS 1 ALLMÄNT Rättshandlingar som konkursgäldenären har vidtagit före konkursen och som kränker borgenärernas rättigheter

Läs mer

DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA

DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA Godkänd den 29 november 2002, den 24 april 2003, den 15 april 2004, den 16 februari 2005, den 15 december 2006, den 14 december 2007, den 11 december

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist

FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist VAD ÄR EN LYXFÄLLA? Lyxfälla: felprioriteringar Leder ofta till en skuldfälla:

Läs mer

Egendomsskyddsutredningens betänkande (SOU 2013:85) Stärkt straffrättsligt skydd för egendom

Egendomsskyddsutredningens betänkande (SOU 2013:85) Stärkt straffrättsligt skydd för egendom 1(7) Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 Stockholm Egendomsskyddsutredningens betänkande (SOU 2013:85) Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (Ju/2013/8768/L5) Sammanfattning Kronofogdemyndigheten

Läs mer

Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor

Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor Arbetsgivarens rätt att få ersättning för kostnader för sjömäns resor ANVISNING TEM/367/03.01.05/2014 11.3.2014 Gäller från 11.3.2014

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014

DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014 Småbarnsfostran 14.3.2014 PB 364, 20101 Åbo DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014 För kommunal barndagvård uppbärs en månadsavgift. Avgifterna baserar sig på lagen och förordningen om klientavgifter inom social-

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer