14/09/SKUSAN - Vissa kostnader vid bestämmande av betalningsutrymme vid skuldsanering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "14/09/SKUSAN - Vissa kostnader vid bestämmande av betalningsutrymme vid skuldsanering"

Transkript

1 14/09/SKUSAN - Vissa kostnader vid bestämmande av betalningsutrymme vid skuldsanering Dnr / Vid bedömningen av vad en gäldenär ska få förbehålla sig för sin egen och sin familjs försörjning vid en skuldsanering ska Kronofogdemyndigheten följa det som framgår av nedanstående promemoria. Ställningstagandet fastställdes den 14 oktober Detta ställningstagande ersätter tidigare gällande styrsignal avseende vissa kostnader vid bestämmande av betalningsutrymme vid skuldsanering daterad den 16 maj Anna-Carin Gustafsson Åström Processägare Susan Höglund Westermark Verksjurist, föredragande PM - Vissa kostnader vid bestämmande av betalningsutrymme vid skuldsanering 1 Sammanfattning Sjukdomskostnader För att en sjukdomskostnad ska beaktas i ett skuldsaneringsärende krävs att gäldenären specificerar vad kostnaderna avser och att han begär ersättning för dem. Kostnader som omfattas av högkostnadskort för medicin eller läkarvård ska dock beaktas upp till högkostnadsskydd utan att gäldenären styrker förekomsten av kostnaderna eller behovet av det som kostnaderna avser. Även följande kostnader ska regelmässigt godtas, om kostnaderna och behovet av det som kostnaden avser är styrkta, genom läkarintyg eller på annat sätt: kostnad för sjukresor, specialkost, färdtjänst, hemtjänst, god man eller förvaltare, vistelse på sjuk- eller behandlingshem samt för glasögon eller linser. Utrymmet för att beakta andra sjukdomskostnader än ovan uppräknade är litet. För det fall situationen skulle uppkomma ska behovet och kostnaderna vara styrkta genom läkarintyg eller på annat sätt. Tandvårdskostnader Normalbeloppet får anses inkludera kostnader för årlig kontroll, enklare tandlagning och tandhygienist. Tillägg för tandvårdskostnader kan ske i samband med en större behandling som av tandläkare bedöms vara nödvändig. Gäldenären bör uppvisa intyg och kostnadsförslag från behandlande tandläkare där det framgår att behandlingen är nödvändig och att behandlingen, om det finns alternativa behandlingssätt, utgör det billigaste alternativet. Normalt bör det intyg från behandlande tandläkare som inges av gäldenären godtas. Endast i de fall det rör sig om anmärkningsvärt höga kostnader bör tandläkaren kontaktas för att utreda om hela behandlingen är att betrakta som nödvändig, samt om det finns billigare behandlingsalternativ. Kostnader för resor till och från arbetet Gäldenären ska i normalfallet förbehållas kostnaden för månadskort i kollektivtrafik. Om gäldenären vid taxering får ta upp kostnader för resor till och från arbetet med bil, på grund av restiden eller behov av bil i tjänsten, ska kostnaden för bilresa beaktas i skuldsaneringsärendet. Kostnaden beräknas på samma sätt som vid taxeringen. I normalfallet bör inte någon utredning

2 göras av om yrkandet framstår som rimligt, oavsett om resan görs med kollektivtrafik eller med bil. Om gränsen för skatteavdrag överskrids ska nettokostnaden för resorna beaktas. Kostnader för resor för arbetslösa Har gäldenären resekostnader för att söka arbete eller delta i andra åtgärder som kommunen eller arbetsmarknadsmyndigheten anordnar ska dessa beaktas när det bestäms vad gäldenären ska betala i en skuldsanering. En förutsättning för att kostnaden ska beaktas är att skuldsaneringsgäldenären begär att kostnaden ska förbehållas. Skuldsaneringsgäldenären ska även göra troligt att denne har den begärda kostnaden. Kostnader för resor för den som inte står till arbetsmarknadens förfogande Kostnader för resor för den som inte står till arbetsmarknadens förfogande ska beaktas i den omfattning det är motiverat i varje enskilt ärende. Resekostnader i samband med umgänge med barn Resekostnader i samband med umgänge med barn ska beaktas när det bestäms vad gäldenären ska betala i en skuldsanering. Det måste dock utredas i varje enskilt ärende vilka möjligheter föräldrarna själva har att täcka kostnaderna, om kostnaderna kan täckas på annat sätt samt vad som är rimligt att godta i fråga om antal resor och kostnaderna för dessa. Umgängeskostnader i övrigt, exempelvis för uppehälle, ska inte beaktas. 2 Bakgrund och frågeställning Av 9 skuldsaneringslagen (2006:548) framgår att det belopp som ska fördelas mellan borgenärerna i skuldsaneringen ska bestämmas så att skuldsaneringen tar i anspråk gäldenärens samtliga tillgångar och inkomster efter avdrag för vad som ska förbehållas gäldenären för hans och hans familjs försörjning. Därvid ska bestämmelserna i 7 kap. 4-5 utsökningsbalken (UB) om förbehållsbelopp vara vägledande. Enligt 7 kap. 4 UB får en gäldenärs lön tas i anspråk genom utmätning endast till den del den överstiger vad gäldenären behöver för sitt och familjens underhåll samt till fullgörande av betalningsskyldighet mot annan som vid utmätning av lön har bättre rätt till lönen. Enligt 7 kap. 5 bestäms det belopp som inte får tas i anspråk, förbehållsbeloppet, med ledning av ett normalbelopp som ska innefatta alla vanliga levnadskostnader utom bostadskostnad. Kronofogdemyndigheten meddelar närmare bestämmelser om normalbeloppet. Reglerna om förbehållsbelopp vid löneutmätning ska således vara vägledande när det bestäms vad en gäldenär ska betala i en skuldsanering.

3 3 Sjukdomskostnader 3.1 Gällande rätt m.m. Av Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2009 (KFM A 2008:1) följer att tillägg till normalbeloppet bör göras för kostnad till följd av sjukdom. Tillägget bör minskas med ersättning för sådan kostnad som utbetalas av försäkringskassa eller på annat sätt. Sjukdomskostnader för hela familjen ska beaktas. Kronofogdemyndigheten har i meddelandet KFM M 2008:1 lämnat ytterligare information om hur kostnader på grund av sjukdom ska behandlas. Huvudregeln är att endast kostnaden för s.k. traditionell sjukvård, d.v.s. sådan sjukvård som omfattas av det s.k. högkostnadsskyddet, beaktas. I meddelandet uttalas dock att tillägg för vård och medicin som inte omfattas av högkostnadsskyddet kan göras om det föreligger särskilda skäl och behovet är styrkt. Vid bestämmandet av med vilket belopp tillägg ska göras bör kronofogdemyndigheten beakta om kostnaderna är nödvändiga och om behovet kan tillgodoses med ett lägre belopp än det yrkade. I meddelandet uttalas även att tillägg för kostnader för särskild kost på grund av sjukdom bör medges. Konsumentverkets årliga beräkningar av merkostnader för olika specialkoster bör vara vägledande. Vidare uttrycks att kostnader för sjukresor, färdtjänst, hemtjänst, god man eller förvaltare, för vistelse på sjuk- eller behandlingshem, hjälpmedel vid funktionshinder eller dylikt samt för glasögon ska förbehållas gäldenären. I löneutmätningspraxis har uttalats att man i största möjliga utsträckning, för likformighetens skull, ska tillämpa schabloner vid utmätning i lön. HD förbehöll i rättsfallet RIC 36/03 gäldenären kostnaden för massage som inte omfattades av högkostnadsskyddet. Domstolen uttalade att schabloner bör tillämpas i största möjliga mån vid utmätning i lön men att de kan frångås när omständigheterna i det särskilda fallet föranleder det. I det prövade fallet ansågs omständigheterna vara så särpräglade att gäldenären förbehölls kostnaden för massagebehandlingen. Samtliga skuldsaneringsteam har vid handläggning av skuldsaneringsärenden i huvudsak följt reglerna om förbehållsbelopp vid löneutmätning. Borgenärer och domstolar synes ha godtagit detta. Skuldsaneringsteamen kräver inte att sjukdomskostnader som omfattas av högkostnadskort för medicin eller läkarvård styrks. 3.2 Kronofogdemyndighetens bedömning Enligt Kronofogdemyndighetens bedömning saknas det skäl att i det normala skuldsaneringsärendet vara generösare med att beakta sjukdomskostnader än vad som är fallet vid beräkning av förbehållsbelopp i ett löneutmätningsärende. För att en sjukdomskostnad ska beaktas i ett skuldsaneringsärende ska normalt krävas att gäldenären specificerar vad kostnaderna avser och att han begär ersättning för dem. Sjukdomskostnader för hela familjen ska beaktas. Kostnader som omfattas av högkostnadskort Kostnader som omfattas av högkostnadskort för medicin eller läkarvård ska beaktas utan att gäldenären styrker förekomsten av kostnaderna eller behovet av det som kostnaderna avser.

4 Kostnader för sjukresor, specialkost, färdtjänst m.m. Följande av kostnader ska också regelmässigt godtas, om kostnaderna och behovet av det som kostnaden avser är styrkta, genom läkarintyg eller på annat sätt: - Kostnad för sjukresor. Eventuell möjlighet att utnyttja högkostnadsskydd ska beaktas. - Kostnad för specialkost. Kostnaden bestäms i enlighet med Konsumentverkets årliga beräkningar av merkostnader. - Kostnad för färdtjänst. Gäldenärens hela kostnad för färdtjänst ska normalt inte beaktas utan endast den merkostnad som rörelsehandikappet innebär. - Kostnad för hemtjänst. - Kostnad för god man eller förvaltare. - Kostnad för vistelse på sjuk- eller behandlingshem. Eventuell möjlighet att utnyttja högkostnadsskydd ska beaktas. - Kostnad för glasögon eller linser. Normalt bör endast kostnader för glas, båge eller linser i lägsta prisklass beaktas. - Kostnad för hjälpmedel vid funktionshinder el dyl. Bör medges för egenavgiften. Övriga sjukdomskostnader För övriga sjukdomskostnader, utöver de som har nämnts ovan, gäller precis som vid löneutmätning att möjligheten att beakta kostnaderna ska tillämpas restriktivt. En prövning måste göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. För att sådana sjukdomskostnader ska beaktas krävs att kostnaderna och behovet av det som kostnaderna avser är styrkta, genom läkarintyg eller på annat sätt. 4 Tandvårdskostnader 4.1 Gällande rätt m.m. Enligt 9 skuldsaneringslagen (2006:548) ska det belopp som fördelas mellan borgenärerna i en skuldsanering bestämmas så att skuldsaneringen tar i anspråk gäldenärens samtliga tillgångar och inkomster efter avdrag för vad som ska förbehållas gäldenären för dennes och dennes familjs försörjning. Vid beräkningen ska bestämmelserna i 7 kap. 4 och 5 utsökningsbalken vara vägledande. Kronofogdemyndigheten föreskrifter och allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. utgör en utgångspunkt för beräkningen av förbehållsbeloppet även i skuldsaneringsärenden. Av KFM M 2008:1, Kronofogdemyndighetens information om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m., framgår i huvudsak följande när det gäller tandvård. Normalbeloppet får anses inkludera kostnader för årlig kontroll, enklare tandlagning och tandhygienist. Tillägg för tandvårdskostnader kan ske i samband med en större behandling som av tandläkare bedöms vara nödvändig. Gäldenären bör uppvisa intyg och kostnadsförslag från behandlande tandläkare där det framgår att behandlingen är nödvändig och att behandlingen, om det finns alternativa behandlingssätt, utgör det billigaste alternativet. Inom verkställighetsprocessen godtas normalt det intyg från behandlande tandläkare som inges av gäldenären. Endast i de fall det rör sig om anmärkningsvärt höga kostnader kontaktas tandläkaren för att utreda om hela behandlingen är att betrakta som nödvändig, samt om det finns billigare behandlingsalternativ.

5 4.2 Kronofogdemyndighetens bedömning Borgenärernas intresse av att få så mycket betalt som möjligt för sina fordringar ska väga tungt i skuldsaneringssammanhang. Samtidigt står det helt klart att det måste finnas en möjlighet att i en skuldsanering förbehålla gäldenären medel för vissa tandvårdsbehandlingar som inte kan skjutas på framtiden. Det är inte rimligt att man inom skuldsaneringsprocessen är strängare än verkställighetsprocessen i sina bedömningar av vad som är nödvändig tandvård och vad som är billigast möjliga alternativ till behandling. Detta inte minst med tanke på att ett skuldsaneringsbeslut är tänkt att hålla under flera års tid. Av det sagda följer att skuldsaneringsprocessen normalt bör godta vad som framgår av ett intyg från behandlande tandläkare. Rör det sig om anmärkningsvärt höga belopp bör dock kontakt tas med tandläkaren i fråga för att utreda i vilken mån det går att skjuta på delar av behandlingen eller om det finns billigare behandlingsalternativ. (Se Rättslig PM , Dnr /123 Nr 1/09) 5 Kostnader för resor till och från arbetet 5.1 Gällande rätt m.m. Av Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2009 (KFM A 2008:1) följer att tillägg till normalbeloppet bör göras för kostnad för fullgörande av tjänst. Vid beräkningen av tillägget bör tillämpas de bestämmelser som gäller för avdrag för motsvarande kostnader vid taxering enligt inkomstskattelagen. Samtliga skuldsaneringsteam har vid handläggning av skuldsaneringsärenden i huvudsak följt reglerna om förbehållsbelopp vid löneutmätning. Borgenärer och domstolar synes ha godtagit detta. 5.2 Kronofogdemyndighetens bedömning Kostnader för resor till och från arbetet ska som regel beaktas i enlighet med vad som gäller vid taxering enligt inkomstskattelagen. Detta innebär att gäldenären i normalfallet ska förbehållas kostnaden för månadskort i kollektivtrafik. Om gäldenären vid taxering har medgetts avdrag för kostnader för resor till och från arbetet med bil, på grund av restiden eller behov av bil i tjänsten, ska kostnaden för bilresa beaktas i skuldsaneringsärendet. Kostnaden beräknas på samma sätt som vid taxeringen. (Observera att detta belopp ändras över tid, se Skatteverkets hemsida för aktuellt belopp) I normalfallet bör inte någon utredning göras av om yrkandet framstår som rimligt, oavsett om resan görs med kollektivtrafik eller med bil. Endast den del som överskrider gränsen för skatteavdrag ska beaktas. (Observera att detta belopp ändras över tid, se Skatteverkets hemsida för aktuellt belopp)

6 6 Kostnader för resor för arbetslösa 6.1 Gällande rätt m.m. Arbetsförmedlingen ersätter som regel inte en arbetssökandes kostnader för att ta sig till och från arbetsförmedlingen. Ersättning för sådana resor lämnas endast i speciella undantagsfall. Däremot kan ersättning i vissa fall utges för resekostnader för att söka arbete. För detta krävs att restiden från sökandens bostad till den arbetsplats sökanden ska besöka är mer än två timmar enkel väg. Av Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2009 (KFM A 2008:1) följer att tillägg till normalbeloppet bör göras om gäldenären har resekostnader för att söka arbete eller delta i andra åtgärder som kommunen eller arbetsmarknadsmyndigheten anordnar. I rättsfallet RIC 43/99 förbehöll en hovrätt en arbetssökande gäldenär kostnader för resor. Vissa skuldsaneringsteam har vid handläggning av skuldsaneringsärenden beaktat gäldenärens kostnad för resor till arbetsförmedlingen eller med anledning av sökande av arbete medan andra inte har beaktat sådana kostnader. 6.2 Kronofogdemyndighetens bedömning Kostnader för resor för en arbetssökande medför tillägg till normalbeloppet vid löneutmätning. Enligt Kronofogdemyndighetens bedömning finns det inte skäl att tillämpa en mer restriktiv linje vid handläggning av skuldsaneringsärenden. Har gäldenären resekostnader för att söka arbete eller delta i andra åtgärder som kommunen eller arbetsmarknadsmyndigheten anordnar ska dessa därför beaktas när det bestäms vad gäldenären ska betala i en skuldsanering. En förutsättning för att kostnaden ska beaktas är att skuldsaneringsgäldenären begär ersättning och dessutom gör troligt att han har den begärda kostnaden. 7 Kostnader för resor för den som inte står till arbetsmarknadens förfogande 7.1 Gällande rätt m.m. I Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2009 (KFM A 2008:1) görs inget tillägg till normalbeloppet för kostnaden för resor för den som inte står till arbetsmarknadens förfogande utöver vad som följer av reglerna om förbehåll för sjukresor och för färdtjänst. Av avsnitten 5 och 6 ovan framgår att de som har arbete eller är arbetslösa kan förbehållas kostnaden för antingen resa till arbete eller till arbetsförmedling respektive till anställningsintervjuer m.m. Även för den som inte står till arbetsmarknadens förfogande bl a

7 sjuka och pensionärer - kan det finnas behov av att företa resor som medför kostnader, exempelvis när gäldenären har långt avstånd till närmaste affär eller till annan service. Genom att den här gruppen av personer inte förbehålls kostnaden för resor på samma sätt som för de som står till arbetsmarknadens förfogande, kan de få en merkostnad jämfört med den senare gruppen. Vissa skuldsaneringsteam har vid handläggning av skuldsaneringsärenden antingen schablonmässigt eller efter en enskild prövning förbehållit pensionärer ett belopp motsvarande ett månadskort i kollektivtrafik för de merkostnader för resor de kan antas ha. Andra skuldsaneringsteam har antingen inte alls eller endast i enstaka undantagsfall beaktat sådana kostnader. 7.2 Kronofogdemyndighetens bedömning För att kunna fatta ett hållbart skuldsaneringsbeslut bör gäldenärens kostnader för nödvändiga resor - exempelvis till närmaste affär eller annan service - beaktas vid bestämmandet av vilket belopp som ska erläggas i skuldsaneringen. En bedömning ska dock göras i varje enskilt ärende. 8 Resekostnader i samband med umgänge med barn 8.1 Gällande rätt m.m. Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska domstolar, myndigheter och lagstiftande organ sätta barnets bästa i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Man ska tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som krävs för dess välfärd, med hänsyn till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess vårdnadshavare, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder. I föräldrabalkens portalparagraf 6 kap. 2a framhålls att barnets bästa ska komma i främsta rummet då frågor som rör vårdnad, boende och umgänge avgörs. Detta framgår även i FB 6 kap. 15a där det anges att rätten ska besluta om umgänge efter vad som är bäst för barnet. Vid denna bedömning ska särskilt avseende fästas vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Av 7 kap. 1 föräldrabalken följer att föräldrar svarar för underhåll av barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Om ett barn inte bor med båda sina föräldrar ska enligt 6 kap. 16a samma balk den förälder som bor tillsammans med barnet ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. Av Kronofogdemyndighetens meddelande KFM 2008:1 följer att tillägg till normalbeloppet inte bör göras för kostnad till följd av umgänge med barn. I rättsfallen RIC 43/99 och 51/01 har hovrätten inte förbehållit gäldenären för kostnad för utövande av umgänge med barn. I det senare fallet motiverades beslutet med vikten av att följa schabloner vid löneutmätning. Med undantag för ett skuldsaneringsteam och då i något enstaka fall har kostnader för umgänge med barn inte beaktats vid beräkningen av vad en skuldsaneringsgäldenär ska betala till sina borgenärer.

8 8.2 Kronofogdemyndighetens bedömning För den förälder som har umgänge med ej hemmavarande barn kan kostnaden för umgänget - för resor och för försörjning av barnen under viss tid - bli mycket omfattande. När det gäller kostnader för barnets försörjning bör dessa normalt kunna täckas genom avdrag på underhållsbidraget, såvida hänsyn inte tagits till dessa kostnader redan i samband med fastställandet av underhållsbidragets storlek. Detta gäller dock inte kostnader för umgängesresor. Bestämmelsen i 6 kap. 16a föräldrabalken om att den förälder som bor tillsammans med barnet ska ta del i kostnaderna för umgängesresor medför i och för sig att kostnaden inte alltid behöver bäras enbart av umgängesföräldern. Detta till trots kan kostnaden för umgängesföräldern i vissa fall bli omfattande. I förarbetena till skuldsaneringslagen framhålls vikten av att den gäldenär som har beviljats skuldsanering tvingas att leva en längre tid under mycket knappa omständigheter. Detta med hänsyn till den allmänna betalningsmoralen. Samtidigt framhålls att det är av stor vikt att den gäldenär som har beviljats skuldsanering också ges en reell möjlighet att fullfölja den avbetalningsplan som han kan vara ålagd (prop. 1993/94:123 s. 112). För att upprätthålla ett umgänge som är i enlighet med barnets bästa utan att en betalningsplan i skuldsaneringen ska äventyras finns det således skäl att beakta reskostnader som är förenade med umgänget. Mot ett sådant förfarande talar främst borgenärernas intresse av att få så mycket betalt som möjligt i skuldsaneringen och att det kan finnas ett värde i att i minsta möjliga utsträckning avvika från reglerna angående förbehållsbelopp vid löneutmätning. Dessa omständigheter kan dock inte anses uppväga de negativa konsekvenser det riskerar att föra med sig att inte beakta umgängesförälderns reskostnader. Mot denna bakgrund bedömer Kronofogdemyndigheten att gäldenärens reskostnader i samband för umgänge med barn i skälig omfattning ska beaktas vid beräkningen av vad en skuldsaneringsgäldenären ska betala till sina borgenärer. Det ska dock i varje enskilt fall utredas vilka möjligheter föräldrarna själva har att täcka kostnaderna, om kostnaderna kan täckas på annat sätt samt vad som är rimligt att godta vad gäller antal resor och kostnaderna för dessa. Övriga umgängeskostnader, exempelvis för uppehälle, ska inte beaktas. (Se rättslig PM /123 Nr 2/09)

Buffert vid bestämmande av betalningsutrymmet i en skuldsanering

Buffert vid bestämmande av betalningsutrymmet i en skuldsanering Eva Carlquist VO1 06/16/Skusan 1(5) Buffert vid bestämmande av betalningsutrymmet i en skuldsanering Ställningstagandet har uppdaterats med anledning av ny skuldsaneringslag (2016:675) den 1 november 2016.

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 % Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2011 1 Kronofogdemyndigheten lämnar med stöd

Läs mer

Kronofogdemyndighetens meddelanden

Kronofogdemyndighetens meddelanden Kronofogdemyndighetens meddelanden ISSN 1653-994X Kronofogdemyndighetens information om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön KFM M Inledning Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) har beslutat

Läs mer

Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering

Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering 1(7) Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering Ställningstagandet gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden fastställdes 2010. Promemorian

Läs mer

3/10/SKUSAN - Gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden

3/10/SKUSAN - Gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden 3/10/SKUSAN - Gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden Vid bedömningen av en skuldsaneringsgäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt, ska Kronofogdemyndigheten,

Läs mer

Kronofogdemyndighetens meddelanden

Kronofogdemyndighetens meddelanden Kronofogdemyndighetens meddelanden % ISSN 1653-994X Kronofogdemyndighetens information om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön KFM M Inledning Kronofogdemyndigheten har utfärdat föreskrifter

Läs mer

Kronofogdemyndighetens meddelanden

Kronofogdemyndighetens meddelanden Kronofogdemyndighetens meddelanden ISSN 1653-994X % Kronofogdemyndighetens information om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön KFM M Inledning Kronofogdemyndigheten har utfärdat föreskrifter

Läs mer

Kronofogdemyndighetens meddelanden

Kronofogdemyndighetens meddelanden Kronofogdemyndighetens meddelanden ISSN 1653-994X % Kronofogdemyndighetens information om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön KFM M Inledning Kronofogdemyndigheten har utfärdat föreskrifter

Läs mer

Kronofogdemyndighetens meddelanden

Kronofogdemyndighetens meddelanden Kronofogdemyndighetens meddelanden ISSN 1653-994X % Kronofogdemyndighetens information om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön KFM M Inledning Kronofogdemyndigheten har utfärdat föreskrifter

Läs mer

Kronofogdemyndighetens meddelanden

Kronofogdemyndighetens meddelanden Kronofogdemyndighetens meddelanden ISSN 1653-994X Kronofogdemyndighetens information om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. KFM M Inledning Kronofogdemyndigheten har utfärdat föreskrifter

Läs mer

Verkställighet av skuldsaneringsbeslut

Verkställighet av skuldsaneringsbeslut 1(5) Verkställighet av skuldsaneringsbeslut Detta ställningstagande ersätter Kronofogdemyndighetens ställningstagande 3/08/IND Verkställighet av skuldsaneringsbeslut. Detta ställningstagande har beslutats

Läs mer

Kronofogdemyndighetens meddelanden

Kronofogdemyndighetens meddelanden Kronofogdemyndighetens meddelanden ISSN 1653-994X Kronofogdemyndighetens information om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön KFM M Inledning Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) har beslutat

Läs mer

Remissyttrande avseende SOU 2011:51 Fortsatt förälder om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull

Remissyttrande avseende SOU 2011:51 Fortsatt förälder om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull % Kronofogden 1(6) REMISSYTTRANDE Datum Dnr 2011-10-31 801-20276-11/112 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende SOU 2011:51 Fortsatt förälder om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets

Läs mer

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m.

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. 1(8) Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. Vid prövningen av ansökningar om verkställighet där Försäkringskassan trätt i barnets ställe enligt 19 kap. 28-29 socialförsäkringsbalken

Läs mer

Kronofogdemyndighetens meddelanden

Kronofogdemyndighetens meddelanden Kronofogdemyndighetens meddelanden ISSN 1653-994X % Kronofogdemyndighetens information om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön KFM M Inledning Kronofogdemyndigheten har utfärdat föreskrifter

Läs mer

Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden

Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden 1(7) Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden Eventuell regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden ska hanteras i enlighet med nedanstående promemoria.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 oktober 2016 Ö 2510-15 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ombud: Verksjuristen CL Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART JA SAKEN Utmätning

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 3 AVSNITT NR 7.4 Datum Sid 1 (1-8) 2003-04-22

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 3 AVSNITT NR 7.4 Datum Sid 1 (1-8) 2003-04-22 Datum Sid 1 (1-8) REGLER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST Antaget av kommunfullmäktige 2001-12-20, 86 att gälla fr o m 2002-01-01. Källor: Regeringens proposition 1996/97:115 Mer tillgänglig kollektivtrafik. Färdtjänsthandboken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2005:463 Utkom från trycket den 17 juni 2005 utfärdad den 9 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Nr 22/08/IND - Hemelektroniska produkter - beneficium och försvarligt överskott

Nr 22/08/IND - Hemelektroniska produkter - beneficium och försvarligt överskott Nr 22/08/IND - Hemelektroniska produkter - beneficium och försvarligt överskott Dnr 801-17934-08/1152 2008-09-29 Vid utmätning av här aktuell egendom ska beneficieprövning ske i enlighet med vad som framgår

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

Cirkulärnr: 2004:64 Diarienr SK: 2004/1740 Handläggare: Irene Reuterfors-Mattsson Sektion/Enhet: Kommunalrättssektionen Datum: 2004-08-26 Mottagare:

Cirkulärnr: 2004:64 Diarienr SK: 2004/1740 Handläggare: Irene Reuterfors-Mattsson Sektion/Enhet: Kommunalrättssektionen Datum: 2004-08-26 Mottagare: Cirkulärnr: 2004:64 Diarienr SK: 2004/1740 Handläggare: Irene Reuterfors-Mattsson Sektion/Enhet: Kommunalrättssektionen Datum: 2004-08-26 Mottagare: Kommunstyrelsen Kommunledning Barn- och utbildningsförv.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 april 2015 Ö 2964-14 KLAGANDE Skatteverket Ombud: Verksjuristen Camilla Larsson Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART DS SAKEN Utmätning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skuldsaneringslag; utfärdad den 8 juni 2006. SFS 2006:548 Utkom från trycket den 16 juni 2006 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 Skuldsanering

Läs mer

Checklista 1. Planering. Checklista 2. Tids- och aktivitetsplan

Checklista 1. Planering. Checklista 2. Tids- och aktivitetsplan Checklista 1. Planering Den här checklistan kan användas som stöd vid det första mötestillfället för studier. I kapitlet Studieplan finns förslag på hur mötet kan genomföras och vilka frågor som kan vara

Läs mer

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar. 1(8) Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar. Hur blir det med gäldenärer som ansöker om omprövning av en redan befintlig skuldsanering?

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Vid fastställelse av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterersättning inte beräkna enligt schablon.

Vid fastställelse av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterersättning inte beräkna enligt schablon. HFD 2013 ref 58 Vid fastställelse av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterersättning inte beräkna enligt schablon. Lagrum: 4 kap. 5 lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring Försäkringskassan

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Lennart Wingqvist Birger Jarlsgatan 2 114 34 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning

Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning Ledningsstaben PM Peter Wahlberg 2013-09-26 Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning 1. Ingress Generella bestämmelser Landstinget ska enligt lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor utge

Läs mer

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter.

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Tillämpningsanvisningar avseende försörjningsstöd år 2009 Regeringen fattar varje år beslut om ändringar i den del av socialtjänstförordningen som behandlar riksnormen. I riksnormen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 december 2013 Ö 2656-13 KLAGANDE 1. DW 2. AW Ombud för 1-2: Advokat AL MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Utmätning ÖVERKLAGAT

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2016 s. 73 (NJA 2016:7)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2016 s. 73 (NJA 2016:7) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2016 s. 73 (NJA 2016:7) Målnummer: Ö4325-14 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2016-02-25 Rubrik: Att tredjemanspant har ställts för en fordran medför inte att fordringen

Läs mer

Ställningstagande avseende följerättsersättning vid exekutiv försäljning

Ställningstagande avseende följerättsersättning vid exekutiv försäljning Kronofogdemyndighetens ställningstagande Beslutad av Ansvarig organisation Nr Sven Kihlgren VO2 4/15/VER Dokumentägare Beslutsdatum Dnr Sven Kihlgren 2015-06-08 832 242-15/121 Gäller fr.o.m. 2015-07-01

Läs mer

Riktlinjer vid arvodering till förordnade förmyndare, god man och förvaltare

Riktlinjer vid arvodering till förordnade förmyndare, god man och förvaltare Riktlinjer vid arvodering till förordnade förmyndare, god man och förvaltare Förslag till beslut Överförmyndaren föreslås besluta följande: Att anta riktlinjer för arvodering med start 2017-01-01 Allmänt

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare?

Skuldsanering. Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter (bifoga personbevis) Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Nr 03/09/SKUSAN - Omprövning av skuldsaneringsbeslut

Nr 03/09/SKUSAN - Omprövning av skuldsaneringsbeslut Nr 03/09/SKUSAN - Omprövning av skuldsaneringsbeslut Dnr 801 4916-09/121 2009-03-04 Vid bedömningen av ärenden angående omprövning av skuldsanering ska Kronofogdemyndigheten följa det som framgår av nedanstående

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER Dnr xxx KF, xxx 201X stockholm.se 3 Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBF) Gäller från och med

Läs mer

2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning. Rutinen gäller även i tillämpliga delar för utlandsbosatta gäldenärer.

2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning. Rutinen gäller även i tillämpliga delar för utlandsbosatta gäldenärer. % Kronofogden 1(5) 2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning Beslut om utmätning ska delges som huvudregel. Delgivning kan underlåtas när kostnaderna för delgivningsförfarandet inte uppvägs av den utmätta

Läs mer

Vissa frågor om underhållsstöd

Vissa frågor om underhållsstöd Promemoria 2012-05-14 S2012/3569/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Vissa frågor om underhållsstöd Promemorians huvudsakliga innehåll När det gäller bidragsskyldigs betalningsskyldighet

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett modernt utsökningsförfarande. Dir. 2014:127. Beslut vid regeringssammanträde den 4 september 2014

Kommittédirektiv. Ett modernt utsökningsförfarande. Dir. 2014:127. Beslut vid regeringssammanträde den 4 september 2014 Kommittédirektiv Ett modernt utsökningsförfarande Dir. 2014:127 Beslut vid regeringssammanträde den 4 september 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av utsökningsbalken och anslutande

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden

Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden 2015-12-14 Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar för resor med riksfärdtjänst... 2 2 Vem får resa

Läs mer

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss från kommunstyrelsen dnr /2004

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss från kommunstyrelsen dnr /2004 Avdelningen Bidrag & Vuxenstöd Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning Handläggare: Kerstin Larsson, Leif Sandberg, Solveig Ängström Tfn: 08-508 12 000 Tjänsteutlåtande sid 1 (6) 2004-12-28 SDN 2005-01-27

Läs mer

Meddelandeblad. Höjning av förbehållsbelopp för yngre funktionshindrade

Meddelandeblad. Höjning av förbehållsbelopp för yngre funktionshindrade Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder eller motsvarande, Länsstyrelser, Pensionärs- och handikapporganisationer, Landsting, Förvaltningsdomstolar, Äldre- och handikappomsorgsnämnder, Äldre- och handikappomsorgsförvaltningar

Läs mer

4 Några utländska system... 27 4.1 Danmark... 27 4.2 Finland... 28 4.3 Holland... 30 4.4 Frankrike... 30

4 Några utländska system... 27 4.1 Danmark... 27 4.2 Finland... 28 4.3 Holland... 30 4.4 Frankrike... 30 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Promemorians författningsförslag... 9 1.1 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken... 9 1.2 Förslag till förordning om ändring i utsökningsförordningen

Läs mer

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst 008/525-TN Dnr 2008/525-TN-364 Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst Antagna av Tekniska nämnden 2008-04-15 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinjer för riksfärdtjänst program policy

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 maj 2007 T 228-07 KLAGANDE JS Ombud: Jur kand OB MOTPART LS Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat IS SAKEN Vårdnad m.m.

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten. Adress Telefonnummer

Läs mer

Ställningstagande - Försegling med stöd av 2 kap. 17 tredje stycket UB av lokal under pågående förrättning

Ställningstagande - Försegling med stöd av 2 kap. 17 tredje stycket UB av lokal under pågående förrättning 832 6511-13/121 1(5) Ställningstagande - Försegling med stöd av 2 kap. 17 tredje stycket UB av lokal under pågående förrättning (Ersätter ställningstagande 4/08/IND) Om behov av försegling uppstår, t.ex.

Läs mer

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar:

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar: REGLER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I BLEKINGE Fastställda 2011-11-14 av Kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge Reviderad 2012-10-18: Ledsagare sista stycket tillagt 1. Allmänna förutsättningar Riksfärdtjänst kan

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning HFD 2013 ref 81 Rätten till assistansersättning för ett barn placerat i familjehem påverkas inte av att familjehemmet uppbär ett förhöjt kommunalt arvode till följd av barnets funktionshinder. Lagrum:

Läs mer

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Riktlinje Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Överförmyndaren I Norrköping 2014-02-20 4.3 Gode mannen har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag. När gode mannen årsredovisat uppdraget

Läs mer

Nya skolskjutsregler för grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola i Eskilstuna kommun

Nya skolskjutsregler för grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola i Eskilstuna kommun 2016 Stadsbyggnadsnämnden Datum 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen Stadsbyggnadsnämnden Nya skolskjutsregler för grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola i Eskilstuna kommun Förslag

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 september 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 16 oktober 2009 i mål nr 6799-09,

Läs mer

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken.

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken. REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖREBRO LÄN Nedanstående regler gäller fr.o.m. 2001-11-01. De är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB 2001-09-27. Senaste ändring beslutad 2013-02-13. Färdtjänst Färdtjänst

Läs mer

Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom

Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom 830 1549-12/121 1(5) Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom Kronofogdemyndigheten (KFM) kan inte underlåta att utmäta egendom enbart av anledningen att det antingen kan väcka

Läs mer

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Uppdaterad 2006-11-14 Här finns en övergripande information om vad som gäller vid beräkning av underhållsbidrag till

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer

Riktlinje arvodering. förordnad förmyndare, vårdnadshavare, god man och förvaltare

Riktlinje arvodering. förordnad förmyndare, vårdnadshavare, god man och förvaltare STYRDOKUMENT Sida 1(6) Riktlinje arvodering förordnad förmyndare, vårdnadshavare, god man och förvaltare Område Styrning och ledning Fastställd Överförmyndarnämnden 2014-10-22, 59 Program Plan Riktlinje

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 juni 2013 Ö 3320-12 KLAGANDE AB Förvaltare: HC MOTPARTER 1. AK Portfolia Holding AB, 556631-8712 c/o Aktiv Kapital Sverige Services

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 juni 2004 Ö 2407-03 KLAGANDE Nordea Bank Sverige AB, 502010-5523, Hamngatan 10, 105 71 STOCKHOLM Ombud: LH MOTPART JH-M Ombud: jur.

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas vid 2008 års taxering * I detta meddelande finns information

Läs mer

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 4.6.4 Antagen av kommunfullmäktige 22/94 Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun 1 Allmänna förutsättningar för resor med riksfärdtjänst Riksfärdtjänst ges till personer som till följd

Läs mer

Meddelandeblad. Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2015

Meddelandeblad. Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2015 Meddelandeblad Mottagare: Handläggare med ansvar för avgifter inom äldre- och handikappomsorg, pensionärsoch handikapporganisationer samt förvaltningsdomstolar Nr 8/2014 December 2014 Uppgifter för beräkning

Läs mer

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN

EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Blanketten ska lämnas till EXEMPEL PÅ EN ANSÖKAN Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn Adress Telefonnummer E-postadress Har du tidigare beviljats skuldsanering? Om ja, ange hos vilken kronofogdemyndighet

Läs mer

AVGIFTER. inom. Vård och omsorg

AVGIFTER. inom. Vård och omsorg 1 juni 2015 AVGIFTER inom Vård och omsorg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Definitioner av vissa begrepp Sida 3 1. Förbehållsbelopp Sida 4 2. Avgifter inom respektive utanför Sida 4 högkostnadsskyddet 3. Bostadsbidrag

Läs mer

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 18 Lag (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:649 Inledande bestämmelser 1 För att säkerställa

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun

Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun Gäller från 2014-01-01

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 7. Utgiven i MAJ 2008. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

17 Anstånd och eftergift

17 Anstånd och eftergift 17 Anstånd och eftergift 17.1 Utredningens uppdrag I Underhållsstödsutredningens uppdrag ingår att se över de nuvarande reglerna om anstånd och eftergift. 17.2 Gällande rätt En bidragsskyldig förälder

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp ISSN 1404-563X Riksförsäkringsverkets allmänna råd om vårdbidrag; RAR 2002:15 beslutade den 2 december 2002. Riksförsäkringsverket beslutar

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts 2011-06-13 Dnr: 2011/501-BaUN-610 VÄSTERÅS STAD Riktlinjer för skolskjuts RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTS FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA 1. ALLMÄNT Skolskjuts är en transport mellan hemmet och skolan av elev

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade () m.m. i Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-05-29 21, Dnr 2011/454 KS 111

Läs mer

Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande

Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande 1(6) Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande Normalt är det tillåtet att lämna ut svarandens person- och organisationsnummer (och andra uppgifter från målet, exempelvis målnummer)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 juni 2006 Ö 3903-03 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ställföreträdare: Verksjurist NM MOTPART HÖ Ombud: Advokat UT SAKEN Utmätning

Läs mer

Omprövning av skuldsaneringsbeslut

Omprövning av skuldsaneringsbeslut Ersätter beslut 2009-03-04 med dnr. 801 4916-09/121, Nr 03/09/Skusan 1(10) Omprövning av skuldsaneringsbeslut Vid bedömningen av ärenden angående omprövning av skuldsanering ska Kronofogdemyndigheten följa

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN GÄLLER FRÅN JANUARI 2003 Nedanstående avgifter gäller inom äldre- och handikappomsorg från den 1 januari 2003. Avgifterna gäller båda för Dig som har hemtjänst

Läs mer

Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846)

Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846) Datum 2013-12-18 Dnr 2012/1336 McGreg Invest Box 1187 432 36 Varberg Varning enligt 51 konsumentkreditlagen (2010:1846) Konsumentverkets beslut Konsumentverket meddelar McGreg Invest AB (org.nr. 556756

Läs mer

RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I PARTILLE KOMMUN

RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I PARTILLE KOMMUN RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I PARTILLE KOMMUN Gäller fr.o.m. 2012-04-01 1 1 INLEDNING Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2012-02-28, 17. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-02-28. Ett reformerat underhållsstöd

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-02-28. Ett reformerat underhållsstöd 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-02-28 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Nina Pripp och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Ett reformerat underhållsstöd

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

6 Steg 2 Förfarandet vid kronofogdemyndigheten

6 Steg 2 Förfarandet vid kronofogdemyndigheten 6 Steg 2 Förfarandet vid kronofogdemyndigheten Utredningens bedömning: I det andra steget har tillämpningen av skuldsaneringslagen i huvudsak fungerat tämligen väl. Utredningens undersökningar har dock

Läs mer

10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen

10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 10.12 Barn Allmänt Skapat 2003-12-18 Uppdaterat 2006-03-31 10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen OBSERVERA

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs?

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad innebär konkurs? Tingsrätten kan besluta att en juridisk eller fysisk person, nedan benämnd gäldenär, ska försättas i konkurs då gäldenären inte

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 T 2437-12 KLAGANDE Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), 502017-3083 106 55 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist B-GJ MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 26 november 2015 Ö 2554-14

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 26 november 2015 Ö 2554-14 Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 november 2015 Ö 2554-14 KLAGANDE Skatteverket Ombud: Verksjuristen Camilla Larsson Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART AG SAKEN

Läs mer

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet.

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Omsorgsförvaltningen TAXA 2008 AVGIFTER I ORDINÄRT BOENDE 1(6) Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Taxan gäller från och med 1 juli 2002 och senast reviderad

Läs mer