3/10/SKUSAN - Gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3/10/SKUSAN - Gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden"

Transkript

1 3/10/SKUSAN - Gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden Vid bedömningen av en skuldsaneringsgäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt, ska Kronofogdemyndigheten, skuldsaneringsteamen, följa vad som framgår av nedanstående promemoria. Ställningstagandet fastställdes den 18 februari Anna-Carin Gustafsson Åström Processägare Lovisa Hansson Jurist, föredragande Rättslig PM om gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden 1 Sammanfattning Vid bedömningen av om huruvida en gäldenär för att komma i fråga för skuldsanering ska få behålla en av denne ägd fastighet eller bostadsrätt som utgör gäldenärens stadigvarande bostad - gäller som huvudregel att tillgången ska försäljas. Det finns dock möjlighet för gäldenären att få bo kvar i sin egen ägda bostad. Vid denna prövning ska ekonomiska och sociala skäl beaktas. Det är bostadens nettoövervärde som ska ligga till grund för bedömningen. Understiger nettoövervärdet kr ska tillgången inte utgöra hinder för skuldsanering. Detta gäller under förutsättning att gäldenären uppfyller kravet på kvalificerad insolvens samt att det även vid en totalbedömning får anses skäligt att gäldenären bor kvar. Beloppsgränsen är ett riktvärde och ska gälla som utgångspunkt vid bedömningen i det enskilda fallet. Således kan en gäldenär vars bostads nettoövervärde överstiger riktvärdet av sociala skäl få bo kvar i sin fastighet eller bostadsrätt. Gäldenären ska bland annat visa vilka ansträngningar han eller hon har gjort för att hitta ett annat billigare boende. En samlad bedömning ska göras vid prövningen av frågan om huruvida gäldenären bör få behålla och bo kvar i sin egen ägda fastighet eller bostadsrätt vid en skuldsanering. 2 Bakgrund, frågeställning och syfte Mellan skuldsaneringsteamen förekommer skillnader i bedömningen om vad som fordras för att den som vill komma i fråga för skuldsanering bör få behålla en egen ägd fastighet eller bostadsrätt som utgör dennes bostad. I syfte att inom skuldsaneringsprocessen öka en enhetlig tillämpning av skuldsaneringslagen i detta avseende lämnas i promemorian riktlinjer för vad som bör beaktas vid dessa bedömningar. 3 Gällande rätt m.m. 3.1 Skuldsaneringslagen Allmänt Av 9 andra stycket skuldsaneringslagen framgår att det belopp som ska fördelas mellan borgenärerna ska bestämmas så att skuldsaneringen tar i anspråk gäldenärens samtliga tillgångar och inkomster efter avdrag för vad som ska förbehållas gäldenären för dennes och dennes familjs försörjning. Även om det inte sägs uttryckligen i lagen måste det anses följa av 9 andra stycket skuldsaneringslagen att beneficiereglerna i 5 kap. UB ska tillämpas analogt även i

2 skuldsaneringsärenden (se En kommentar till 2006 års skuldsaneringslag av Trygve Hellners och Mikael Mellqvist, 2007, s. 179, i fortsättningen benämnd "kommentaren"). Det är alltså gäldenärens tillgångar och framtida inkomster som bildar underlaget för vad gäldenären ska betala. I praktiken är det gäldenärens framtida inkomster som är det mest intressanta i sammanhanget. Normalt förutsätts nämligen gäldenären inte ha några omsättningsbara tillgångar när skuldsanering genomförs. Det framgår bl.a. av att det är den återstående skuldbördan efter det att gäldenären har realiserat egendom som han eller hans familj inte är i oundgängligt behov av (nettoskuldsättningen) som ska beaktas när man ska avgöra om skuldsanering ska medges (se kommentaren s och 96). Enligt förarbetena till skuldsaneringslagen är det exempelvis inte rimligt att den som vill komma ifråga för skuldsanering behåller dyrare bostad, sommarhus, bil, båt eller liknande (se prop. 1993/94:123 s. 93). Vidare sägs där att en principiell utgångspunkt är att gäldenärens ägda bostad som utgör säkerhet för en fordran ska realiseras innan beslut om skuldsanering meddelas. Även om gäldenären alltså normalt bör realisera den pantsatta bostaden kan det i många fall emellertid av sociala och även rent ekonomiska skäl vara lämpligt att gäldenären bor kvar i sin ägda bostad även under en skuldsanering. Även hänsyn till omsättningen av bostäder i allmänhet (dvs. att en bostad är osäljbar eller särskilt svårsåld [se RH 1996:63]) kan, enligt förarbetena till lagen, tala för en sådan lösning. En förutsättning för att en sådan lösning ska bli aktuell är enligt förarbetena till skuldsaneringslagen att gäldenärens bostadsstandard inte överstiger vad som är nödvändigt för gäldenären och hans eller hennes familj och att den inte i någon mer nämnvärd utsträckning inkräktar på betalningsutrymmet till nackdel för övriga borgenärer. Gäldenären bör alltid få förbehålla sig en viss del av sina kostnader för sin omedelbara försörjning. I det ingår skäliga boendekostnader. Vid bedömningen av om boendekostnaden är skälig ska Kronofogdemyndighetens meddelanden om bestämmande av förbehållsbelopp vid utmätning av lön m.m. i allmänhet vara vägledande. (Se prop. 1993/94:123 s 128 ff., jfr även Kronofogdemyndighetens rättsliga PM om bedömning av bostadskostnad och bostadsyta i skuldsanering, dnr /123.) Det bör inom ramen för den allmänna skälighetsbedömning som ska göras enligt 4 skuldsaneringslagen prövas om det är förenligt med skuldsaneringens syften att gäldenären bor kvar i sin bostad (se kommentaren s. 139.) Särskilt om fastighet I NJA 1999 s. 718 fann Högsta domstolen att det inte var klarlagt att makarna A:s totala boendekostnad skulle sänkas vid en flytt till annan bostad och att det heller inte var klart att det fanns ett övervärde i fastigheten som kunde komma borgenärskollektivet till godo vid en försäljning samt att det inte kunde begäras av makarna att bekosta värderingsintyg och annan utredning som kunde behövas för att fastställa hur det förhöll sig med detta. Högsta domstolen förordnade att skuldsanering skulle inledas och återförvisade målen till Kronofogdemyndigheten för erforderlig handläggning Särskilt om bostadsrätt I rättsfallet RH 1996:63 har inte ansetts att en gäldenär med skulder om ca kr, varav kr solidariskt med hustrun, har rätt att förbehålla sig en bostadsrätt med ett uppskattat marknadsvärde om ca kr. Skuldsanering har inte beviljats. Hovrätten anger i sina skäl för beslutet bl.a. följande. För bedömningen av frågan om det med beaktande av gäldenärens ekonomiska och personliga förhållanden är skäligt att bevilja honom skuldsanering är dennes del i bostadsrättslägenhet av särskild betydelse. Innehav av en lägenhet med ett värde av omkring kr överskrider, i vart fall i regel, vad som kan anses skäligt att förbehålla en gäldenär i ett skuldsaneringsärende. Om lägenheten säljs skulle såväl gäldenärens skuldbörda som bostadskostnad minska och ge honom ökade möjligheter att betala kvarstående skulder. I sammanhanget bör även beaktas att gäldenären är solidariskt betalningsansvarig med sin maka för skulden om kr. 3.2 Utsökningsbalken Allmänt De allmänna förutsättningarna för utmätning av både lös och fast egendom är att egendomen ska tillhöra gäldenären och kunna överlåtas samt ha ett förmögenhetsvärde som utmätningsobjekt. Dessutom gäller att en ekonomisk enhet inte får splittras. Utmätningen ska också ge ett överskott, efter avdrag för kostnaderna, som gör åtgärden försvarlig.

3 3.2.2 Särskilt om fastighet Det väsentliga vid fastighetsutmätning är hur mycket en utmätning och försäljning inbringar. En fastighet kan i sig ha ett högt värde, men om den är belånad för lika mycket eller mer, kan den inte utmätas och säljas för att täcka ytterligare skulder. För att fastigheten ska kunna utmätas måste den ha ett övervärde värdet av fastigheten ska vara större än vad pantbrevsinnehavarna har att fordra. Övervärdet ska vara så stort att utmätningssökanden får i vart fall delvis betalt för sin fordran. Åtgärden ska också vara försvarlig. Härutöver ska kostnader som kan tänkas uppstå vid en exekutiv försäljning beaktas(se handbok Utmätning s. 186). Det går inte att finna någon vägledning i praxis när det gäller frågan om vilket värde eller övervärde en fastighet ska ha för att utmätning ska ske. Beneficiereglerna i 5 kap. UB är inte tillämpliga vid utmätning av fastigheter utan endast vid utmätning av lös egendom (jfr vad som anges under rubriken 3.2.3) Särskilt om bostadsrätt Med bostadsrätt avses den nyttjanderätt som en bostadsrättsförening upplåter åt sina medlemmar. En bostadsrättslägenhet är lös egendom. Beneficiereglerna, dvs. reglerna om undantag från utmätning, finns i 5 kap. UB. I 5 kap. 1-4 regleras undantag med hänsyn till gäldenärens behov. Enligt 5 kap. 1 första stycket 6 UB undantas från utmätning bostadsrätt till lägenhet som tjänar gäldenären till stadigvarande bostad, såvida ej gäldenären vid förvärv av bostadsrätten har åsidosatt tillbörlig hänsyn mot sina borgenärer eller det med hänsyn till gäldenärens behov och bostadsrättens värde är oskäligt att bostadsrätten undantas från utmätning. Enligt 2 första stycket i samma kapitel ska, när gäldenären har familj, vad som får undantas enligt 1 bestämmas med skälig hänsyn även till vad familjen brukar eller behöver. Spärren mot utmätning av bostadsrätter har tillkommit av sociala skäl. Högsta domstolen har flera gånger tagit upp frågan om vilket värde en bostadsrätt kan ha för att undantas från utmätning. Den praxis som nu gäller finns i NJA 2004 s. 373, som innehåller två avgöranden, RIC 25/04 och 26/04 (se Handbok Utmätning, KFM 901, utgåva 5 bl.a. s. 94 ff.). I det ena avgörandet (RIC 26/04) var det fråga om en bostadsrätt om fyra rum och kök med ett värde om kr. Den användes som bostad av två makar och deras tre barn. Högsta domstolen ansåg det oskäligt att undanta bostadsrätten från utmätning. I domskälen uttalades att utmätningsfrihet i vart fall ska gälla för sådana bostadsrätter som är avsedda som familjebostäder och vilkas värde inte i väsentlig mån överstiger kr medan lägre gränsvärden ska tillämpas för mindre bostadsrättslägenheter. Gränsen ligger alltså någonstans strax över ett marknadsvärde om kr för att en familjebostad ska undantas från utmätning (se Handbok Utmätning s 100.) Det andra avgörandet (RIC 25/04) gällde en bostadsrätt om två rum och kök med ett värde om kr. Den användes som bostad för en ensam person. Högsta domstolen ansåg det oskäligt att undanta bostadsrätten från utmätning. Högsta domstolen fann alltså att detta värde var för högt, men uttalar sig inte om vilket värde som skulle kunna godtas för att bostadsrätten, avsedd för en person, inte skulle utmätas (se Handbok Utmätning s 101). Vad gäller frågan om det kan anses oskäligt att undanta en bostadsrätt från utmätning med hänsyn till dess värde har Högsta domstolen i rättsfallet NJA 1989 s 409 I-IV (RIC 21/89) uttalat att det förhållandet att en bostadsrätt är pantsatt inte bör inverka på skälighetsbedömningen utan till grund för denna bör läggas bostadsrättens värde utan belastningen. I handboken Utmätning s. 101 står följande att läsa om detta rättsfall. Det har således vid bedömningen om bostadsrätten får utmätas ingen betydelse hur stort övervärde bostadsrätten har, bara utmätningen kan anses försvarlig. Konsekvensen av Högsta domstolens uttalande är att har gäldenären en bostadsrätt värd kr som är belånad för kr så bör den kunna utmätas. En gäldenär som har en obelånad bostadsrätt värd kr torde däremot få behålla den. 4 Kronofogdemyndighetens bedömning Enligt Kronofogdemyndighetens mening finns vid prövningen av om huruvida en gäldenär, för att komma i fråga för skuldsanering, ska få behålla en av denne ägd bostad inte skäl att göra skillnad mellan fall då bostaden är en bostadsrättslägenhet eller en fastighet. Beneficiereglerna i 5 kap. UB

4 bör vid prövningen i princip tillämpas analogt förutom vad gäller vilket värde som ska ligga till grund för bedömningen, se s Som framgått är huvudregeln i ett skuldsaneringsärende där det finns tillgångar i form av en fastighet eller en bostadsrättslägenhet som utgör gäldenärens bostad att fastigheten eller bostadsrätten ska försäljas. Den som ansöker om skuldsanering ska visa vilka ansträngningar som han eller hon har gjort för att sälja bostaden och flytta till ett annat billigare boende, exempelvis en hyresrätt. Som konstaterats i förarbetena till skuldsaneringslagen och lagkommentaren kan det dock i många fall vara lämpligt att gäldenären får bo kvar i sin egen ägda bostad. Frågan är vad som ska vara avgörande vid denna bedömning. De uttalanden som Högsta domstolen har gjort i rättsfallet NJA 1999 s. 718 talar för att det är en bostads övervärde, och alltså inte dess marknadsvärde, som bör beaktas i detta avseende i skuldsaneringsärenden. Utgångspunkten i det följande är därför att det är en fastighets eller en bostadsrätts övervärde som är intressant vid prövningen av en ansökan om skuldsanering. Det är enbart gäldenärens andel av bostadens värde som beaktas vid bedömningen av om huruvida gäldenären är att anse som kvalificerat insolvent. Vid en totalbedömning måste hänsyn också tas till att det kan vara flera ägare till bostaden. Värdet av make/maka/sambos andel av bostaden kan dock ha betydelse vid skälighetsbedömningen, se s Med denna utgångspunkt, dvs. att det är bostadens övervärde som bör beaktas, blir bostadens marknadsvärde ensamt ointressant och detta oavsett hur högt marknadsvärdet än är (jfr prop. 1993/94:123 s. 93). En samlad bedömning ska göras vid prövningen av frågan om huruvida gäldenären bör få behålla och bo kvar i sin egen ägda fastighet eller bostadsrätt vid en skuldsanering. Enligt Kronofogdemyndighetens mening bör bl.a. följande ekonomiska och sociala faktorer beaktas vid bedömningen. Ekonomiska skäl: Övervärdet i sig Eftersom det är fråga om just övervärde på bostaden, och inte marknadsvärde, bör det inte komma på fråga att överväga om huruvida olika värden på skilda håll i landet bör godtas. Det enda rimliga är att ha ett och samma riktvärde för hela landet. (Jfr uttalanden av Högsta domstolen i rättsfallet NJA 1989 s. 409 om att det knappast synes rimligt att vid skälighetsbedömningen godta olika marknadsvärden på skilda håll i landet.) Kronofogdemyndigheten anser att ett riktvärde om kr bör gälla som utgångspunkt. Riktvärdet bör gälla efter att avdrag har gjorts för eventuella kostnader som uppkommit i samband med försäljningen såsom exempelvis mäklararvode, flyttkostnader och realisationsskatt (nettoövervärde). Beloppsgränsen avviker visserligen från vad som enligt praxis gäller för utmätningsfrihet avseende en bostadsrättslägenhet som är obelånad och avsedd för en familj. Kronofogdemyndigheten anser emellertid att en sådan avvikelse är motiverad med hänsyn främst till att skuldsaneringsinstitutet har andra syften än institutet avseende utmätning av egendom, nämligen bl.a. det att gäldenärens skulder ska sättas ned. Ett beslut om skuldsanering får dessutom anses vara en förmån för gäldenären. Vidare finns, enligt Kronofogdemyndigheten, skäl för en sådan avvikelse med hänsyn till att gäldenären i ett skuldsaneringsärende som huvudregel ska ha realiserat sina tillgångar innan skuldsanering kan komma ifråga, och alltså endast undantagsvis får behålla en tillgång. Den som inte vill realisera sina tillgångar blir som huvudregel inte heller beviljad skuldsanering och eventuella beslut om utmätning av personens lön får i stället alltjämt gälla. Det bör understrykas att riktvärdet bör gälla som utgångspunkt och, även om bostadens nettoövervärde överstiger riktvärdet i icke ringa omfattning, kan ekonomiska eller sociala skäl motivera undantag från huvudregeln. Ett exempel på en sådan situation kan vara om bostaden i stor utsträckning är handikappanpassad för gäldenären eller någon i dennes familj, exempelvis genom att badrum eller kök har byggts om och anpassats till den handikappades behov. Den handikappade eller dennes familj får i sådana fall ofta bidrag från kommunen för ombyggnaden. Det kan inte anses ekonomiskt försvarbart att låta gäldenären sälja bostaden för att sedan bli tvungen att låta den nya bostaden handikappanpassas på motsvarande sätt. Någon övre gräns för hur mycket övervärdet får överstiga riktvärdet bör inte finnas.

5 Om gäldenären har en bostad vars nettoövervärde understiger riktvärdet bör det normalt också anses skäligt att låta gäldenären behålla densamma oavsett omständigheterna i det enskilda fallet. Det bör dock givetvis beaktas att det i vissa fall kan vara så att förhållandet mellan bostadens övervärde och gäldenärens skuldbörda är sådant att kravet på kvalificerad insolvens inte kan anses uppfyllt. Övervärdet i förhållande till skuldbördan bör emellertid även beaktas vid den allmänna skälighetsbedömningen. Om gäldenären är solidariskt betalningsansvarig med make/maka/sambo för en del av sina skulder kan ett högt övervärde förenat med make/maka/sambos förmåga att bidra till betalningen, antingen genom sin del av bostadens övervärde och/eller betalningsförmåga, av de gemensamma skulderna komma att påverka den allmänna skälighetsbedömningen. Bostadens storlek och standard påverkar marknadsvärdet och därmed övervärdet men bör - i enlighet med vad som anges i Kronofogdemyndighetens rättsliga PM i sig sakna betydelse vid skälighetsbedömningen. Skulle boendekostnaden minska genom en försäljning och flytt till annat boende? Frågan om det är skäligt att gäldenären säljer bostaden blir beroende av vilka ekonomiska effekter som detta kan beräknas få. Om en jämförelse mellan, å ena sidan, kostnaderna för gäldenären att bo som nu och, å andra sidan, de ekonomiska verkningarna av att sälja bostaden och flytta till en hyresrätt visar att det förstnämnda alternativet ger ett lika bra eller bättre utbyte åt borgenärskollektivet talar det för att gäldenären bör kunna få skuldsanering utan hinder av sitt innehav av bostadsrätt eller fastighet. Utgångspunkten för bedömningen av vad som är en skälig bostadskostnad är Kronofogdemyndighetens rekommendationer vid utmätning i lön. Vad hyresnivån beträffar kan ledning även hämtas från Försäkringskassans normer. (Se vidare Kronofogdemyndighetens rättsliga PM ) Sociala skäl: Bostadssociala skäl kan i vissa fall vara så starka att dessa väger tyngre än borgenärernas allmänna intresse av att värdefulla bostäder - vars övervärde överstiger riktvärdet - avyttras innan skuldsanering kan komma ifråga. I det följande anges några faktorer som bör beaktas vid denna bedömning. Gäldenärens behov av bostaden Gäldenärens särskilda behov av bostaden bör beaktas. Ett särskild behov kan som nämnts tidigare exempelvis finnas i fall gäldenären eller någon i dennes familj är handikappad och bostaden är speciellt anpassad för den handikappades behov. Särskilda svårigheter att flytta? Gäldenären kan ha särskilda svårigheter att flytta, exempelvis på grund av hög ålder, allvarlig sjukdom eller på grund av att gäldenären trots stor ansträngning inte har möjlighet att få ett hyreskontrakt eller annat boende. Vidare kan särskilda svårigheter att flytta finnas om gäldenären har barn som går i skolan och har sitt sociala umgänge i närområdet.

Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering

Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering 1(7) Gäldenärs tillgång av fastighet eller bostadsrätt vid skuldsanering Ställningstagandet gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden fastställdes 2010. Promemorian

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 juni 2004 Ö 4076-03 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPARTER 1. UJ 2. JJ SAKEN Utmätning av bostadsrätt ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 juni 2004 Ö 2407-03 KLAGANDE Nordea Bank Sverige AB, 502010-5523, Hamngatan 10, 105 71 STOCKHOLM Ombud: LH MOTPART JH-M Ombud: jur.

Läs mer

14/09/SKUSAN - Vissa kostnader vid bestämmande av betalningsutrymme vid skuldsanering

14/09/SKUSAN - Vissa kostnader vid bestämmande av betalningsutrymme vid skuldsanering 14/09/SKUSAN - Vissa kostnader vid bestämmande av betalningsutrymme vid skuldsanering Dnr 801-4916-09/121 2009-10-28 Vid bedömningen av vad en gäldenär ska få förbehålla sig för sin egen och sin familjs

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juli 2014 Ö 2697-13 KLAGANDE GL MOTPARTER 1. Aktiv Kapital Portfolio AS, Oslo, Zweigniederlassung Zug Zeughausgasse 3 6300 Zug Schweiz

Läs mer

Buffert vid bestämmande av betalningsutrymmet i en skuldsanering

Buffert vid bestämmande av betalningsutrymmet i en skuldsanering Eva Carlquist VO1 06/16/Skusan 1(5) Buffert vid bestämmande av betalningsutrymmet i en skuldsanering Ställningstagandet har uppdaterats med anledning av ny skuldsaneringslag (2016:675) den 1 november 2016.

Läs mer

Verkställighet av skuldsaneringsbeslut

Verkställighet av skuldsaneringsbeslut 1(5) Verkställighet av skuldsaneringsbeslut Detta ställningstagande ersätter Kronofogdemyndighetens ställningstagande 3/08/IND Verkställighet av skuldsaneringsbeslut. Detta ställningstagande har beslutats

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 oktober 2016 Ö 2510-15 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ombud: Verksjuristen CL Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART JA SAKEN Utmätning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 december 2013 Ö 2656-13 KLAGANDE 1. DW 2. AW Ombud för 1-2: Advokat AL MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Utmätning ÖVERKLAGAT

Läs mer

Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden

Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden 1(7) Regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden Eventuell regressfordran vid solidariskt betalningsansvar i skuldsaneringsärenden ska hanteras i enlighet med nedanstående promemoria.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 T 2437-12 KLAGANDE Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), 502017-3083 106 55 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist B-GJ MOTPART

Läs mer

Nr 22/08/IND - Hemelektroniska produkter - beneficium och försvarligt överskott

Nr 22/08/IND - Hemelektroniska produkter - beneficium och försvarligt överskott Nr 22/08/IND - Hemelektroniska produkter - beneficium och försvarligt överskott Dnr 801-17934-08/1152 2008-09-29 Vid utmätning av här aktuell egendom ska beneficieprövning ske i enlighet med vad som framgår

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 juni 2006 Ö 3903-03 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ställföreträdare: Verksjurist NM MOTPART HÖ Ombud: Advokat UT SAKEN Utmätning

Läs mer

Ett axplock av rättspraxis i utmätningsmål 5 kap utsökningsbalken

Ett axplock av rättspraxis i utmätningsmål 5 kap utsökningsbalken Ett axplock av rättspraxis i utmätningsmål 5 kap utsökningsbalken 2 Vid utmätning ska Kronofogdemyndigheten inte enbart tillvarata utmätningssökandes (borgenärens) intresse av att få betalt för sin fordran.

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2016 s. 73 (NJA 2016:7)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2016 s. 73 (NJA 2016:7) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2016 s. 73 (NJA 2016:7) Målnummer: Ö4325-14 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2016-02-25 Rubrik: Att tredjemanspant har ställts för en fordran medför inte att fordringen

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2013 s. 128 (NJA 2013:18)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2013 s. 128 (NJA 2013:18) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2013 s. 128 (NJA 2013:18) Målnummer: Ö5918-11 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2013-03-25 Rubrik: En 79-årig man har ansetts uppfylla villkoren för kvalificerad

Läs mer

Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom

Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom 830 1549-12/121 1(5) Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom Kronofogdemyndigheten (KFM) kan inte underlåta att utmäta egendom enbart av anledningen att det antingen kan väcka

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 26 november 2015 Ö 2554-14

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 26 november 2015 Ö 2554-14 Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 november 2015 Ö 2554-14 KLAGANDE Skatteverket Ombud: Verksjuristen Camilla Larsson Rättsavdelningen 171 94 Solna MOTPART AG SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2005 Ö 4504-03 KLAGANDE 1. Advokatfirman Fylgia Kommanditbolag, 969633-9994 Box 55555 102 04 Stockholm 2. JF Servanda Handelsbolag,

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skuldsaneringslag; utfärdad den 8 juni 2006. SFS 2006:548 Utkom från trycket den 16 juni 2006 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 Skuldsanering

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 februari 2005 Ö 407-05 KLAGANDE Herstaberg i Norrköping AB: s konkursbo Ställföreträdare: advokaten RB i egenskap av konkursförvaltare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 mars 2013 Ö 5918-11 KLAGANDE LJ MOTPARTER 1. Resurs Bank AB, 516401-0208 Ombud: Reda Inkasso AB Box 22209 250 24 Helsingborg 2. B

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2003 Ö 2436-02 KLAGANDE J.D. MOTPARTER 1. Esselte Datafinans AB, 105 24 STOCKHOLM Ombud: Intrum Justitia Sverige AB, Box 41,

Läs mer

2 Grundläggande förutsättningar

2 Grundläggande förutsättningar 2 Grundläggande förutsättningar Grundläggande förutsättningar, avsnitt 2 11 1 För att säkerställa betalning av fordran på skatt, tull eller avgift får enligt bestämmelserna i denna lag genom betalningssäkring

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2003 T 1581-02 KLAGANDE OH Ombud: advokaten BM MOTPART LB Ombud: advokaten ME SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

Realisation av aktier och fondandelar

Realisation av aktier och fondandelar 1(5) Realisation av aktier och fondandelar Vid försäljning av utmätta börsnoterade aktier och fondandelar ska följande förfarande tillämpas. Utmätta aktier eller fondandelar får inte utan gäldenärens samtycke

Läs mer

Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken

Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken % Kronofogden 1(7) Nr Dnr 801-4916-09/121 Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken 1 Sammanfattning En avhysning kan delas upp så att den till viss del verkställs enligt

Läs mer

Ställningstagande - Försegling med stöd av 2 kap. 17 tredje stycket UB av lokal under pågående förrättning

Ställningstagande - Försegling med stöd av 2 kap. 17 tredje stycket UB av lokal under pågående förrättning 832 6511-13/121 1(5) Ställningstagande - Försegling med stöd av 2 kap. 17 tredje stycket UB av lokal under pågående förrättning (Ersätter ställningstagande 4/08/IND) Om behov av försegling uppstår, t.ex.

Läs mer

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m.

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. 1(8) Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. Vid prövningen av ansökningar om verkställighet där Försäkringskassan trätt i barnets ställe enligt 19 kap. 28-29 socialförsäkringsbalken

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 april 2008 Ö 2942-07 KLAGANDE IH Ombud: MHM MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Utmätning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för

Läs mer

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal 1(7) Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer och under vilka förutsättningar dessa ska få genomföras.

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2011 Ö 591-11 KLAGANDE FABEC Aktiebolag, 556178-9974 Orrekulla Industrigata 22 425 36 Hisings Kärra Ombud: LZ MOTPART Skatteverket

Läs mer

Bankernas upplysningsplikt - särskilt fråga om kontoutdrag

Bankernas upplysningsplikt - särskilt fråga om kontoutdrag 830 1549-12/121 1(5) Bankernas upplysningsplikt - särskilt fråga om kontoutdrag Kronofogdemyndigheten (KFM) har rätt att kräva att tredje man lämnar upplysningar om sina ekonomiska mellanhavanden med gäldenären.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 juni 2013 Ö 3320-12 KLAGANDE AB Förvaltare: HC MOTPARTER 1. AK Portfolia Holding AB, 556631-8712 c/o Aktiv Kapital Sverige Services

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 april 2014 T 5065-12 KLAGANDE Tjörns kommun 471 80 Skärhamn Ombud: Advokat TW MOTPARTER 1. MH 2. MJ Ombud för 2: Jur.kand. JG och jur.kand.

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll Förslag till lag om ändring i skuldsaneringslagen (2006:548) Ärendet... 9

Promemorians huvudsakliga innehåll Förslag till lag om ändring i skuldsaneringslagen (2006:548) Ärendet... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Förslag till lag om ändring i skuldsaneringslagen (2006:548)... 7 2 Ärendet... 9 3 Ett nytt krav på anknytning till Sverige... 11 4 Ikraftträdande- och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 mars 2011 Ö 4945-09 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPARTER 1. T.A. 2. A.D. 3. B.N. Ombud för 1-3: Advokat L.O.

Läs mer

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Ds 2015:1 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Justitiedepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken... 7 2 Ärendet...

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

Ställningstagande avseende följerättsersättning vid exekutiv försäljning

Ställningstagande avseende följerättsersättning vid exekutiv försäljning Kronofogdemyndighetens ställningstagande Beslutad av Ansvarig organisation Nr Sven Kihlgren VO2 4/15/VER Dokumentägare Beslutsdatum Dnr Sven Kihlgren 2015-06-08 832 242-15/121 Gäller fr.o.m. 2015-07-01

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 juni 2004 T 2565-02 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA Ombud: verksjuristen NM MOTPART UA Ombud: advokaten GW SAKEN Bättre rätt till

Läs mer

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER Dnr xxx KF, xxx 201X stockholm.se 3 Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBF) Gäller från och med

Läs mer

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal 2014-03-10 Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 mars 2014 Ö 4317-12 KLAGANDE CN MOTPART Nordea Bank AB, 516406-0120 Box 24 201 20 Malmö Ombud: Bolagsjurist DUL SAKEN Invändning mot

Läs mer

Nr 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack

Nr 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack 1(7) 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack * Underrättelse om förrättning i bankfack 1 ska lämnas endast om det kan antas att målets handläggning främjas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2012 Ö 298-12 KLAGANDE Duveholms Rehab Center AB, 556646-6297 c/o HT och GT Konkursförvaltare: Advokat JA Ställföreträdare:

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 april 2007 Ö 2933-05 KLAGANDE AI MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Återupptagande av mål om grovt rattfylleri

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 % Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2011 1 Kronofogdemyndigheten lämnar med stöd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss från kommunstyrelsen dnr /2004

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss från kommunstyrelsen dnr /2004 Avdelningen Bidrag & Vuxenstöd Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning Handläggare: Kerstin Larsson, Leif Sandberg, Solveig Ängström Tfn: 08-508 12 000 Tjänsteutlåtande sid 1 (6) 2004-12-28 SDN 2005-01-27

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 maj 2005 Ö 1799-03 KLAGANDE 1. BB 2. BN Ombud för 1 och 2: advokaten LEJ MOTPART Allmänna arvsfonden genom Kammarkollegiet, Box 2218,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 april 2013 T 1238-11 KLAGANDE Dödsboet efter Carl af Ekenstam Ombud: Advokat TT MOTPART Dödsboet efter Anita Swartling Ombud: Professor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skuldsanering för företagare; SFS 2016:676 Utkom från trycket den 14 juni 2016 utfärdad den 2 juni 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens innehåll

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 december 2013 Ö 4516-11 KLAGANDE FR Ombud: MR MOTPARTER 1. M-LB 2. Frispar Bolån AB 3. Sparbanken Öresund AB SAKEN Fördelningsbeslut

Läs mer

Skuldsanering. Vad krävs för att anses kvalificerat insolvent och har de särskilda omständigheterna olika tyngd? Maria Tirén Birberg

Skuldsanering. Vad krävs för att anses kvalificerat insolvent och har de särskilda omständigheterna olika tyngd? Maria Tirén Birberg Skuldsanering Vad krävs för att anses kvalificerat insolvent och har de särskilda omständigheterna olika tyngd? Maria Tirén Birberg Ht 2010 Examensarbete, 30 hp Juris kandidatprogrammet, 270 hp Handledare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 november 2003 Ö 1162-02 KLAGANDE CC Ombud: advokaten CML MOTPART Dödsboet efter BH Dödsbodelägare: AMW Ombud: jur. kand. HW SAKEN Förordnande

Läs mer

Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav

Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav 1(9) Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav Vid tvångsförsäljning ska följande förfarande och formkrav jämte bifogad promemoria tillämpas. Bostadsrättshavaren ska skriftligen underrättas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 februari 2009 Ö 3474-08 KLAGANDE R L-A MOTPARTER J K U R SAKEN Ansökan om tillstånd enligt 19 kap 13 ärvdabalken till överlåtelse

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 maj 2008 T 3379-06 KLAGANDE BS Ombud: JA MOTPART IF Metalls Arbetslöshetskassa (tidigare Metallindustriarbetarnas Arbetslöshetskassa)

Läs mer

Bostadsseminarium. Grundläggande bostads- och hyresrätt. Utmätning bostadsrätt och fastighet

Bostadsseminarium. Grundläggande bostads- och hyresrätt. Utmätning bostadsrätt och fastighet Bostadsseminarium Grundläggande bostads- och hyresrätt Amorteringskrav-bolån Utmätning bostadsrätt och fastighet Mari Gremlin och Matthias Blomberg Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten Sid. 1 Hyresrätt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 april 2004 T 3590-03 KLAGANDE AL Ombud: RE MOTPART UR Ombud: advokaten PS SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätt, avd. 5, dom

Läs mer

Debiteringslängder handledning vid ansökan om verkställighet av debiteringslängder

Debiteringslängder handledning vid ansökan om verkställighet av debiteringslängder 1(10) Debiteringslängder handledning vid ansökan om verkställighet av debiteringslängder 1 Inledning En debiteringslängd är en exekutionstitel, d.v.s. ett beslut som kan verkställas av KFM. Förutsättningen

Läs mer

Författare: Petra Lindmark

Författare: Petra Lindmark Örebro Universitet Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Programmet för rättsvetenskap med internationell inriktning Rättsvetenskap D, uppsats 10 poäng Handledare: Lars Dalenius Vårterminen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 juli 2006 Ö 2074-04 KLAGANDE KS Ombud: Advokat BF MOTPART Domstolsverket 551 81 Jönköping SAKEN Rättshjälp ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

Debiteringslängder handledning för ansökan om verkställighet av debiteringslängder

Debiteringslängder handledning för ansökan om verkställighet av debiteringslängder 1(9) Debiteringslängder handledning för ansökan om verkställighet av debiteringslängder 1. Inledning En debiteringslängd är en exekutionstitel som får verkställas om den uppfyller de krav som lagen ställer.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2006 T 279-04 KLAGANDE AZ Ombud: Advokat ME MOTPART RK Ombud: Advokat KL SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 december 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 23 januari 2013 i mål

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 8 april 2004 B 2129-02 KLAGANDE 1. B.J. Offentlig försvarare och ombud: advokaten L.S. 2. M.G. Offentlig försvarare och ombud: advokaten

Läs mer

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 november 2010 T 5072-06 KÄRANDE PM SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd DOMSLUT Högsta domstolen fastställer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 juni 2017 Ö 781-16 KLAGANDE 1. EN B 2. TN 3. TE N 4. ML MOTPARTER 1. TBs dödsbo Dödsbodelägare: RE B Dödsbodelägare: PB 2. RB 3. PM

Läs mer

Rättsavdelningen SR 16/2015

Rättsavdelningen SR 16/2015 BFD12 080926 1 (7) Rättsavdelningen 2015-04-24 SR 16/2015 Rättslig kommentar angående när permanent uppehållstillstånd kan ges då sökanden vid anknytning till skyddsbehövande fått ett förlängt uppehållstillstånd

Läs mer

2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning. Rutinen gäller även i tillämpliga delar för utlandsbosatta gäldenärer.

2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning. Rutinen gäller även i tillämpliga delar för utlandsbosatta gäldenärer. % Kronofogden 1(5) 2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning Beslut om utmätning ska delges som huvudregel. Delgivning kan underlåtas när kostnaderna för delgivningsförfarandet inte uppvägs av den utmätta

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2008 T 399-07 KLAGANDE NFC Siljanhus AB:s konkursbo, 556446-2298 Adress hos konkursförvaltaren Konkursförvaltare: Advokat G.B.

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND

MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND AV CHRISTER NILSSON Denna handbok är mera en lathund än en handbok. Syftet är att innehållet ska bestå av beslut från myndigheter som kan ge en viss vägledning om hur en rättsfråga

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Nr 03/09/SKUSAN - Omprövning av skuldsaneringsbeslut

Nr 03/09/SKUSAN - Omprövning av skuldsaneringsbeslut Nr 03/09/SKUSAN - Omprövning av skuldsaneringsbeslut Dnr 801 4916-09/121 2009-03-04 Vid bedömningen av ärenden angående omprövning av skuldsanering ska Kronofogdemyndigheten följa det som framgår av nedanstående

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 januari 2005 Ö 2353-01 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART SD SAKEN Kvittning av EU-bidrag ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 Katrinedalsgatan 9 691 31 Karlskoga

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 Katrinedalsgatan 9 691 31 Karlskoga Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 december 2011 Ö 3950-11 KLAGANDE 1. KLM Fastigheter Aktiebolag, 556306-9318 Katrinedalsgatan 9 691 31 Karlskoga 2. MS med firma MS

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2010 s. 496 (NJA 2010:55)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2010 s. 496 (NJA 2010:55) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2010 s. 496 (NJA 2010:55) Målnummer: Ö5389-09 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2010-10-26 Rubrik: En 47-årig ensamstående kvinna med en månadsinkomst som socialsekreterare

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2014 T 4726-12 KLAGANDE Rörvik Timber Boxholm Aktiebolag, 556345-3108 Box 12 590 10 Boxholm Ombud: Advokat M K MOTPART CFL cargo

Läs mer

HFD 2013 ref 1 Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref 1 Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref 1 Förvaltningsprocess övriga frågor När ett mål har återförvisats till en polismyndighet av utredningsskäl har myndigheten inte haft rätt att fatta beslut till den enskildes nackdel i förhållande

Läs mer

1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon

1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon 1(7) 1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon Vid förvaring av fordon ska följande förfarande jämte bifogad promemoria tillämpas. Tillämpning av särskild avgift ska påbörjas i samband med beslut i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2013 T 1390-12 KLAGANDE Handelsanställdas arbetslöshetskassa, 846001-4353 Box 1146 111 81 Stockholm Ombud: M B Samma adress MOTPART

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 887-05. meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 887-05. meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA 1 (7) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA MOTPART Social- och arbetsmarknadsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

Vid fastställelse av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterersättning inte beräkna enligt schablon.

Vid fastställelse av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterersättning inte beräkna enligt schablon. HFD 2013 ref 58 Vid fastställelse av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterersättning inte beräkna enligt schablon. Lagrum: 4 kap. 5 lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring Försäkringskassan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 april 2005 Ö 3463-04 KLAGANDE YC Ombud: advokaten GR MOTPARTER 1. WS 2. KLS 3. KCS Ombud för samtliga: jur. kand. PH SAKEN Återförvisning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 februari 2017 Ö 6106-15 KLAGANDE 1. GB 2. MJ Ombud för 1 och 2: Advokat JN MOTPART Runsås Reningsverk Ekonomisk förening, 769600-8072

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 april 2008 T 4304-05 KLAGANDE 1. FEG 2. KE Ombud för 1 och 2, tillika rättshjälpsbiträde åt 2: Jur.kand. MOTPART CG Ombud: Advokat LB

Läs mer

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar. 1(8) Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar. Hur blir det med gäldenärer som ansöker om omprövning av en redan befintlig skuldsanering?

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 juni 2010 Ö 3108-08 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ombud: Verksjurist N-B.M. MOTPART N.F. Ombud: Advokat S.J. SAKEN Utmätning

Läs mer

Skuldsanering förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt. Tobias Eriksson (Justitiedepartementet)

Skuldsanering förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt. Tobias Eriksson (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Skuldsanering förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 december 2015 Morgan Johansson Tobias Eriksson

Läs mer

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 18 Lag (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:649 Inledande bestämmelser 1 För att säkerställa

Läs mer

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs?

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad innebär konkurs? Tingsrätten kan besluta att en juridisk eller fysisk person, nedan benämnd gäldenär, ska försättas i konkurs då gäldenären inte

Läs mer

Departementspromemorian (Ds 2013:47) Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer

Departementspromemorian (Ds 2013:47) Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer 2013-09-23 830 17048-13/112 1(6) Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 STOCKHOLM Departementspromemorian (Ds 2013:47) Skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer (Ju2013/4729/L5)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Sambolag; utfärdad den 12 juni 2003. SFS 2003:376 Utkom från trycket den 23 juni 2003 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Vad som avses med sambor 1 Med sambor avses

Läs mer