3/10/SKUSAN - Gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3/10/SKUSAN - Gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden"

Transkript

1 3/10/SKUSAN - Gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden Vid bedömningen av en skuldsaneringsgäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt, ska Kronofogdemyndigheten, skuldsaneringsteamen, följa vad som framgår av nedanstående promemoria. Ställningstagandet fastställdes den 18 februari Anna-Carin Gustafsson Åström Processägare Lovisa Hansson Jurist, föredragande Rättslig PM om gäldenärs tillgång i form av fastighet eller bostadsrätt i skuldsaneringsärenden 1 Sammanfattning Vid bedömningen av om huruvida en gäldenär för att komma i fråga för skuldsanering ska få behålla en av denne ägd fastighet eller bostadsrätt som utgör gäldenärens stadigvarande bostad - gäller som huvudregel att tillgången ska försäljas. Det finns dock möjlighet för gäldenären att få bo kvar i sin egen ägda bostad. Vid denna prövning ska ekonomiska och sociala skäl beaktas. Det är bostadens nettoövervärde som ska ligga till grund för bedömningen. Understiger nettoövervärdet kr ska tillgången inte utgöra hinder för skuldsanering. Detta gäller under förutsättning att gäldenären uppfyller kravet på kvalificerad insolvens samt att det även vid en totalbedömning får anses skäligt att gäldenären bor kvar. Beloppsgränsen är ett riktvärde och ska gälla som utgångspunkt vid bedömningen i det enskilda fallet. Således kan en gäldenär vars bostads nettoövervärde överstiger riktvärdet av sociala skäl få bo kvar i sin fastighet eller bostadsrätt. Gäldenären ska bland annat visa vilka ansträngningar han eller hon har gjort för att hitta ett annat billigare boende. En samlad bedömning ska göras vid prövningen av frågan om huruvida gäldenären bör få behålla och bo kvar i sin egen ägda fastighet eller bostadsrätt vid en skuldsanering. 2 Bakgrund, frågeställning och syfte Mellan skuldsaneringsteamen förekommer skillnader i bedömningen om vad som fordras för att den som vill komma i fråga för skuldsanering bör få behålla en egen ägd fastighet eller bostadsrätt som utgör dennes bostad. I syfte att inom skuldsaneringsprocessen öka en enhetlig tillämpning av skuldsaneringslagen i detta avseende lämnas i promemorian riktlinjer för vad som bör beaktas vid dessa bedömningar. 3 Gällande rätt m.m. 3.1 Skuldsaneringslagen Allmänt Av 9 andra stycket skuldsaneringslagen framgår att det belopp som ska fördelas mellan borgenärerna ska bestämmas så att skuldsaneringen tar i anspråk gäldenärens samtliga tillgångar och inkomster efter avdrag för vad som ska förbehållas gäldenären för dennes och dennes familjs försörjning. Även om det inte sägs uttryckligen i lagen måste det anses följa av 9 andra stycket skuldsaneringslagen att beneficiereglerna i 5 kap. UB ska tillämpas analogt även i

2 skuldsaneringsärenden (se En kommentar till 2006 års skuldsaneringslag av Trygve Hellners och Mikael Mellqvist, 2007, s. 179, i fortsättningen benämnd "kommentaren"). Det är alltså gäldenärens tillgångar och framtida inkomster som bildar underlaget för vad gäldenären ska betala. I praktiken är det gäldenärens framtida inkomster som är det mest intressanta i sammanhanget. Normalt förutsätts nämligen gäldenären inte ha några omsättningsbara tillgångar när skuldsanering genomförs. Det framgår bl.a. av att det är den återstående skuldbördan efter det att gäldenären har realiserat egendom som han eller hans familj inte är i oundgängligt behov av (nettoskuldsättningen) som ska beaktas när man ska avgöra om skuldsanering ska medges (se kommentaren s och 96). Enligt förarbetena till skuldsaneringslagen är det exempelvis inte rimligt att den som vill komma ifråga för skuldsanering behåller dyrare bostad, sommarhus, bil, båt eller liknande (se prop. 1993/94:123 s. 93). Vidare sägs där att en principiell utgångspunkt är att gäldenärens ägda bostad som utgör säkerhet för en fordran ska realiseras innan beslut om skuldsanering meddelas. Även om gäldenären alltså normalt bör realisera den pantsatta bostaden kan det i många fall emellertid av sociala och även rent ekonomiska skäl vara lämpligt att gäldenären bor kvar i sin ägda bostad även under en skuldsanering. Även hänsyn till omsättningen av bostäder i allmänhet (dvs. att en bostad är osäljbar eller särskilt svårsåld [se RH 1996:63]) kan, enligt förarbetena till lagen, tala för en sådan lösning. En förutsättning för att en sådan lösning ska bli aktuell är enligt förarbetena till skuldsaneringslagen att gäldenärens bostadsstandard inte överstiger vad som är nödvändigt för gäldenären och hans eller hennes familj och att den inte i någon mer nämnvärd utsträckning inkräktar på betalningsutrymmet till nackdel för övriga borgenärer. Gäldenären bör alltid få förbehålla sig en viss del av sina kostnader för sin omedelbara försörjning. I det ingår skäliga boendekostnader. Vid bedömningen av om boendekostnaden är skälig ska Kronofogdemyndighetens meddelanden om bestämmande av förbehållsbelopp vid utmätning av lön m.m. i allmänhet vara vägledande. (Se prop. 1993/94:123 s 128 ff., jfr även Kronofogdemyndighetens rättsliga PM om bedömning av bostadskostnad och bostadsyta i skuldsanering, dnr /123.) Det bör inom ramen för den allmänna skälighetsbedömning som ska göras enligt 4 skuldsaneringslagen prövas om det är förenligt med skuldsaneringens syften att gäldenären bor kvar i sin bostad (se kommentaren s. 139.) Särskilt om fastighet I NJA 1999 s. 718 fann Högsta domstolen att det inte var klarlagt att makarna A:s totala boendekostnad skulle sänkas vid en flytt till annan bostad och att det heller inte var klart att det fanns ett övervärde i fastigheten som kunde komma borgenärskollektivet till godo vid en försäljning samt att det inte kunde begäras av makarna att bekosta värderingsintyg och annan utredning som kunde behövas för att fastställa hur det förhöll sig med detta. Högsta domstolen förordnade att skuldsanering skulle inledas och återförvisade målen till Kronofogdemyndigheten för erforderlig handläggning Särskilt om bostadsrätt I rättsfallet RH 1996:63 har inte ansetts att en gäldenär med skulder om ca kr, varav kr solidariskt med hustrun, har rätt att förbehålla sig en bostadsrätt med ett uppskattat marknadsvärde om ca kr. Skuldsanering har inte beviljats. Hovrätten anger i sina skäl för beslutet bl.a. följande. För bedömningen av frågan om det med beaktande av gäldenärens ekonomiska och personliga förhållanden är skäligt att bevilja honom skuldsanering är dennes del i bostadsrättslägenhet av särskild betydelse. Innehav av en lägenhet med ett värde av omkring kr överskrider, i vart fall i regel, vad som kan anses skäligt att förbehålla en gäldenär i ett skuldsaneringsärende. Om lägenheten säljs skulle såväl gäldenärens skuldbörda som bostadskostnad minska och ge honom ökade möjligheter att betala kvarstående skulder. I sammanhanget bör även beaktas att gäldenären är solidariskt betalningsansvarig med sin maka för skulden om kr. 3.2 Utsökningsbalken Allmänt De allmänna förutsättningarna för utmätning av både lös och fast egendom är att egendomen ska tillhöra gäldenären och kunna överlåtas samt ha ett förmögenhetsvärde som utmätningsobjekt. Dessutom gäller att en ekonomisk enhet inte får splittras. Utmätningen ska också ge ett överskott, efter avdrag för kostnaderna, som gör åtgärden försvarlig.

3 3.2.2 Särskilt om fastighet Det väsentliga vid fastighetsutmätning är hur mycket en utmätning och försäljning inbringar. En fastighet kan i sig ha ett högt värde, men om den är belånad för lika mycket eller mer, kan den inte utmätas och säljas för att täcka ytterligare skulder. För att fastigheten ska kunna utmätas måste den ha ett övervärde värdet av fastigheten ska vara större än vad pantbrevsinnehavarna har att fordra. Övervärdet ska vara så stort att utmätningssökanden får i vart fall delvis betalt för sin fordran. Åtgärden ska också vara försvarlig. Härutöver ska kostnader som kan tänkas uppstå vid en exekutiv försäljning beaktas(se handbok Utmätning s. 186). Det går inte att finna någon vägledning i praxis när det gäller frågan om vilket värde eller övervärde en fastighet ska ha för att utmätning ska ske. Beneficiereglerna i 5 kap. UB är inte tillämpliga vid utmätning av fastigheter utan endast vid utmätning av lös egendom (jfr vad som anges under rubriken 3.2.3) Särskilt om bostadsrätt Med bostadsrätt avses den nyttjanderätt som en bostadsrättsförening upplåter åt sina medlemmar. En bostadsrättslägenhet är lös egendom. Beneficiereglerna, dvs. reglerna om undantag från utmätning, finns i 5 kap. UB. I 5 kap. 1-4 regleras undantag med hänsyn till gäldenärens behov. Enligt 5 kap. 1 första stycket 6 UB undantas från utmätning bostadsrätt till lägenhet som tjänar gäldenären till stadigvarande bostad, såvida ej gäldenären vid förvärv av bostadsrätten har åsidosatt tillbörlig hänsyn mot sina borgenärer eller det med hänsyn till gäldenärens behov och bostadsrättens värde är oskäligt att bostadsrätten undantas från utmätning. Enligt 2 första stycket i samma kapitel ska, när gäldenären har familj, vad som får undantas enligt 1 bestämmas med skälig hänsyn även till vad familjen brukar eller behöver. Spärren mot utmätning av bostadsrätter har tillkommit av sociala skäl. Högsta domstolen har flera gånger tagit upp frågan om vilket värde en bostadsrätt kan ha för att undantas från utmätning. Den praxis som nu gäller finns i NJA 2004 s. 373, som innehåller två avgöranden, RIC 25/04 och 26/04 (se Handbok Utmätning, KFM 901, utgåva 5 bl.a. s. 94 ff.). I det ena avgörandet (RIC 26/04) var det fråga om en bostadsrätt om fyra rum och kök med ett värde om kr. Den användes som bostad av två makar och deras tre barn. Högsta domstolen ansåg det oskäligt att undanta bostadsrätten från utmätning. I domskälen uttalades att utmätningsfrihet i vart fall ska gälla för sådana bostadsrätter som är avsedda som familjebostäder och vilkas värde inte i väsentlig mån överstiger kr medan lägre gränsvärden ska tillämpas för mindre bostadsrättslägenheter. Gränsen ligger alltså någonstans strax över ett marknadsvärde om kr för att en familjebostad ska undantas från utmätning (se Handbok Utmätning s 100.) Det andra avgörandet (RIC 25/04) gällde en bostadsrätt om två rum och kök med ett värde om kr. Den användes som bostad för en ensam person. Högsta domstolen ansåg det oskäligt att undanta bostadsrätten från utmätning. Högsta domstolen fann alltså att detta värde var för högt, men uttalar sig inte om vilket värde som skulle kunna godtas för att bostadsrätten, avsedd för en person, inte skulle utmätas (se Handbok Utmätning s 101). Vad gäller frågan om det kan anses oskäligt att undanta en bostadsrätt från utmätning med hänsyn till dess värde har Högsta domstolen i rättsfallet NJA 1989 s 409 I-IV (RIC 21/89) uttalat att det förhållandet att en bostadsrätt är pantsatt inte bör inverka på skälighetsbedömningen utan till grund för denna bör läggas bostadsrättens värde utan belastningen. I handboken Utmätning s. 101 står följande att läsa om detta rättsfall. Det har således vid bedömningen om bostadsrätten får utmätas ingen betydelse hur stort övervärde bostadsrätten har, bara utmätningen kan anses försvarlig. Konsekvensen av Högsta domstolens uttalande är att har gäldenären en bostadsrätt värd kr som är belånad för kr så bör den kunna utmätas. En gäldenär som har en obelånad bostadsrätt värd kr torde däremot få behålla den. 4 Kronofogdemyndighetens bedömning Enligt Kronofogdemyndighetens mening finns vid prövningen av om huruvida en gäldenär, för att komma i fråga för skuldsanering, ska få behålla en av denne ägd bostad inte skäl att göra skillnad mellan fall då bostaden är en bostadsrättslägenhet eller en fastighet. Beneficiereglerna i 5 kap. UB

4 bör vid prövningen i princip tillämpas analogt förutom vad gäller vilket värde som ska ligga till grund för bedömningen, se s Som framgått är huvudregeln i ett skuldsaneringsärende där det finns tillgångar i form av en fastighet eller en bostadsrättslägenhet som utgör gäldenärens bostad att fastigheten eller bostadsrätten ska försäljas. Den som ansöker om skuldsanering ska visa vilka ansträngningar som han eller hon har gjort för att sälja bostaden och flytta till ett annat billigare boende, exempelvis en hyresrätt. Som konstaterats i förarbetena till skuldsaneringslagen och lagkommentaren kan det dock i många fall vara lämpligt att gäldenären får bo kvar i sin egen ägda bostad. Frågan är vad som ska vara avgörande vid denna bedömning. De uttalanden som Högsta domstolen har gjort i rättsfallet NJA 1999 s. 718 talar för att det är en bostads övervärde, och alltså inte dess marknadsvärde, som bör beaktas i detta avseende i skuldsaneringsärenden. Utgångspunkten i det följande är därför att det är en fastighets eller en bostadsrätts övervärde som är intressant vid prövningen av en ansökan om skuldsanering. Det är enbart gäldenärens andel av bostadens värde som beaktas vid bedömningen av om huruvida gäldenären är att anse som kvalificerat insolvent. Vid en totalbedömning måste hänsyn också tas till att det kan vara flera ägare till bostaden. Värdet av make/maka/sambos andel av bostaden kan dock ha betydelse vid skälighetsbedömningen, se s Med denna utgångspunkt, dvs. att det är bostadens övervärde som bör beaktas, blir bostadens marknadsvärde ensamt ointressant och detta oavsett hur högt marknadsvärdet än är (jfr prop. 1993/94:123 s. 93). En samlad bedömning ska göras vid prövningen av frågan om huruvida gäldenären bör få behålla och bo kvar i sin egen ägda fastighet eller bostadsrätt vid en skuldsanering. Enligt Kronofogdemyndighetens mening bör bl.a. följande ekonomiska och sociala faktorer beaktas vid bedömningen. Ekonomiska skäl: Övervärdet i sig Eftersom det är fråga om just övervärde på bostaden, och inte marknadsvärde, bör det inte komma på fråga att överväga om huruvida olika värden på skilda håll i landet bör godtas. Det enda rimliga är att ha ett och samma riktvärde för hela landet. (Jfr uttalanden av Högsta domstolen i rättsfallet NJA 1989 s. 409 om att det knappast synes rimligt att vid skälighetsbedömningen godta olika marknadsvärden på skilda håll i landet.) Kronofogdemyndigheten anser att ett riktvärde om kr bör gälla som utgångspunkt. Riktvärdet bör gälla efter att avdrag har gjorts för eventuella kostnader som uppkommit i samband med försäljningen såsom exempelvis mäklararvode, flyttkostnader och realisationsskatt (nettoövervärde). Beloppsgränsen avviker visserligen från vad som enligt praxis gäller för utmätningsfrihet avseende en bostadsrättslägenhet som är obelånad och avsedd för en familj. Kronofogdemyndigheten anser emellertid att en sådan avvikelse är motiverad med hänsyn främst till att skuldsaneringsinstitutet har andra syften än institutet avseende utmätning av egendom, nämligen bl.a. det att gäldenärens skulder ska sättas ned. Ett beslut om skuldsanering får dessutom anses vara en förmån för gäldenären. Vidare finns, enligt Kronofogdemyndigheten, skäl för en sådan avvikelse med hänsyn till att gäldenären i ett skuldsaneringsärende som huvudregel ska ha realiserat sina tillgångar innan skuldsanering kan komma ifråga, och alltså endast undantagsvis får behålla en tillgång. Den som inte vill realisera sina tillgångar blir som huvudregel inte heller beviljad skuldsanering och eventuella beslut om utmätning av personens lön får i stället alltjämt gälla. Det bör understrykas att riktvärdet bör gälla som utgångspunkt och, även om bostadens nettoövervärde överstiger riktvärdet i icke ringa omfattning, kan ekonomiska eller sociala skäl motivera undantag från huvudregeln. Ett exempel på en sådan situation kan vara om bostaden i stor utsträckning är handikappanpassad för gäldenären eller någon i dennes familj, exempelvis genom att badrum eller kök har byggts om och anpassats till den handikappades behov. Den handikappade eller dennes familj får i sådana fall ofta bidrag från kommunen för ombyggnaden. Det kan inte anses ekonomiskt försvarbart att låta gäldenären sälja bostaden för att sedan bli tvungen att låta den nya bostaden handikappanpassas på motsvarande sätt. Någon övre gräns för hur mycket övervärdet får överstiga riktvärdet bör inte finnas.

5 Om gäldenären har en bostad vars nettoövervärde understiger riktvärdet bör det normalt också anses skäligt att låta gäldenären behålla densamma oavsett omständigheterna i det enskilda fallet. Det bör dock givetvis beaktas att det i vissa fall kan vara så att förhållandet mellan bostadens övervärde och gäldenärens skuldbörda är sådant att kravet på kvalificerad insolvens inte kan anses uppfyllt. Övervärdet i förhållande till skuldbördan bör emellertid även beaktas vid den allmänna skälighetsbedömningen. Om gäldenären är solidariskt betalningsansvarig med make/maka/sambo för en del av sina skulder kan ett högt övervärde förenat med make/maka/sambos förmåga att bidra till betalningen, antingen genom sin del av bostadens övervärde och/eller betalningsförmåga, av de gemensamma skulderna komma att påverka den allmänna skälighetsbedömningen. Bostadens storlek och standard påverkar marknadsvärdet och därmed övervärdet men bör - i enlighet med vad som anges i Kronofogdemyndighetens rättsliga PM i sig sakna betydelse vid skälighetsbedömningen. Skulle boendekostnaden minska genom en försäljning och flytt till annat boende? Frågan om det är skäligt att gäldenären säljer bostaden blir beroende av vilka ekonomiska effekter som detta kan beräknas få. Om en jämförelse mellan, å ena sidan, kostnaderna för gäldenären att bo som nu och, å andra sidan, de ekonomiska verkningarna av att sälja bostaden och flytta till en hyresrätt visar att det förstnämnda alternativet ger ett lika bra eller bättre utbyte åt borgenärskollektivet talar det för att gäldenären bör kunna få skuldsanering utan hinder av sitt innehav av bostadsrätt eller fastighet. Utgångspunkten för bedömningen av vad som är en skälig bostadskostnad är Kronofogdemyndighetens rekommendationer vid utmätning i lön. Vad hyresnivån beträffar kan ledning även hämtas från Försäkringskassans normer. (Se vidare Kronofogdemyndighetens rättsliga PM ) Sociala skäl: Bostadssociala skäl kan i vissa fall vara så starka att dessa väger tyngre än borgenärernas allmänna intresse av att värdefulla bostäder - vars övervärde överstiger riktvärdet - avyttras innan skuldsanering kan komma ifråga. I det följande anges några faktorer som bör beaktas vid denna bedömning. Gäldenärens behov av bostaden Gäldenärens särskilda behov av bostaden bör beaktas. Ett särskild behov kan som nämnts tidigare exempelvis finnas i fall gäldenären eller någon i dennes familj är handikappad och bostaden är speciellt anpassad för den handikappades behov. Särskilda svårigheter att flytta? Gäldenären kan ha särskilda svårigheter att flytta, exempelvis på grund av hög ålder, allvarlig sjukdom eller på grund av att gäldenären trots stor ansträngning inte har möjlighet att få ett hyreskontrakt eller annat boende. Vidare kan särskilda svårigheter att flytta finnas om gäldenären har barn som går i skolan och har sitt sociala umgänge i närområdet.

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 juni 2004 Ö 2407-03 KLAGANDE Nordea Bank Sverige AB, 502010-5523, Hamngatan 10, 105 71 STOCKHOLM Ombud: LH MOTPART JH-M Ombud: jur.

Läs mer

14/09/SKUSAN - Vissa kostnader vid bestämmande av betalningsutrymme vid skuldsanering

14/09/SKUSAN - Vissa kostnader vid bestämmande av betalningsutrymme vid skuldsanering 14/09/SKUSAN - Vissa kostnader vid bestämmande av betalningsutrymme vid skuldsanering Dnr 801-4916-09/121 2009-10-28 Vid bedömningen av vad en gäldenär ska få förbehålla sig för sin egen och sin familjs

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juli 2014 Ö 2697-13 KLAGANDE GL MOTPARTER 1. Aktiv Kapital Portfolio AS, Oslo, Zweigniederlassung Zug Zeughausgasse 3 6300 Zug Schweiz

Läs mer

Nr 22/08/IND - Hemelektroniska produkter - beneficium och försvarligt överskott

Nr 22/08/IND - Hemelektroniska produkter - beneficium och försvarligt överskott Nr 22/08/IND - Hemelektroniska produkter - beneficium och försvarligt överskott Dnr 801-17934-08/1152 2008-09-29 Vid utmätning av här aktuell egendom ska beneficieprövning ske i enlighet med vad som framgår

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 december 2013 Ö 2656-13 KLAGANDE 1. DW 2. AW Ombud för 1-2: Advokat AL MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Utmätning ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 T 2437-12 KLAGANDE Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), 502017-3083 106 55 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist B-GJ MOTPART

Läs mer

Ett axplock av rättspraxis i utmätningsmål 5 kap utsökningsbalken

Ett axplock av rättspraxis i utmätningsmål 5 kap utsökningsbalken Ett axplock av rättspraxis i utmätningsmål 5 kap utsökningsbalken 2 Vid utmätning ska Kronofogdemyndigheten inte enbart tillvarata utmätningssökandes (borgenärens) intresse av att få betalt för sin fordran.

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2013 s. 128 (NJA 2013:18)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2013 s. 128 (NJA 2013:18) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2013 s. 128 (NJA 2013:18) Målnummer: Ö5918-11 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2013-03-25 Rubrik: En 79-årig man har ansetts uppfylla villkoren för kvalificerad

Läs mer

Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom

Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom 830 1549-12/121 1(5) Rättsligt ställningstagande om hantering av vissa slag av lös egendom Kronofogdemyndigheten (KFM) kan inte underlåta att utmäta egendom enbart av anledningen att det antingen kan väcka

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 mars 2013 Ö 5918-11 KLAGANDE LJ MOTPARTER 1. Resurs Bank AB, 516401-0208 Ombud: Reda Inkasso AB Box 22209 250 24 Helsingborg 2. B

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2003 Ö 2436-02 KLAGANDE J.D. MOTPARTER 1. Esselte Datafinans AB, 105 24 STOCKHOLM Ombud: Intrum Justitia Sverige AB, Box 41,

Läs mer

Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken

Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken % Kronofogden 1(7) Nr Dnr 801-4916-09/121 Avhysning från annat än bostad tillämpningen av 16 kap 6-7 utsökningsbalken 1 Sammanfattning En avhysning kan delas upp så att den till viss del verkställs enligt

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2015 1 ; beslutade den 1 december 2014 i anslutning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2012 Ö 298-12 KLAGANDE Duveholms Rehab Center AB, 556646-6297 c/o HT och GT Konkursförvaltare: Advokat JA Ställföreträdare:

Läs mer

Realisation av aktier och fondandelar

Realisation av aktier och fondandelar 1(5) Realisation av aktier och fondandelar Vid försäljning av utmätta börsnoterade aktier och fondandelar ska följande förfarande tillämpas. Utmätta aktier eller fondandelar får inte utan gäldenärens samtycke

Läs mer

Nr 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack

Nr 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack 1(7) 18/08/IND Processägarens ställningstagande avseende utmätningsförrättning i bankfack * Underrättelse om förrättning i bankfack 1 ska lämnas endast om det kan antas att målets handläggning främjas

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2011 Ö 591-11 KLAGANDE FABEC Aktiebolag, 556178-9974 Orrekulla Industrigata 22 425 36 Hisings Kärra Ombud: LZ MOTPART Skatteverket

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 april 2008 Ö 2942-07 KLAGANDE IH Ombud: MHM MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Utmätning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

Nr 03/09/SKUSAN - Omprövning av skuldsaneringsbeslut

Nr 03/09/SKUSAN - Omprövning av skuldsaneringsbeslut Nr 03/09/SKUSAN - Omprövning av skuldsaneringsbeslut Dnr 801 4916-09/121 2009-03-04 Vid bedömningen av ärenden angående omprövning av skuldsanering ska Kronofogdemyndigheten följa det som framgår av nedanstående

Läs mer

Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav

Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav 1(9) Tvångsförsäljning av bostadsrätt - förfarande och formkrav Vid tvångsförsäljning ska följande förfarande och formkrav jämte bifogad promemoria tillämpas. Bostadsrättshavaren ska skriftligen underrättas

Läs mer

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m.

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. 1(8) Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. Vid prövningen av ansökningar om verkställighet där Försäkringskassan trätt i barnets ställe enligt 19 kap. 28-29 socialförsäkringsbalken

Läs mer

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal 1(7) Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer och under vilka förutsättningar dessa ska få genomföras.

Läs mer

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal 2014-03-10 Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 juni 2013 Ö 3320-12 KLAGANDE AB Förvaltare: HC MOTPARTER 1. AK Portfolia Holding AB, 556631-8712 c/o Aktiv Kapital Sverige Services

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 mars 2014 Ö 4317-12 KLAGANDE CN MOTPART Nordea Bank AB, 516406-0120 Box 24 201 20 Malmö Ombud: Bolagsjurist DUL SAKEN Invändning mot

Läs mer

Skuldsanering. Vad krävs för att anses kvalificerat insolvent och har de särskilda omständigheterna olika tyngd? Maria Tirén Birberg

Skuldsanering. Vad krävs för att anses kvalificerat insolvent och har de särskilda omständigheterna olika tyngd? Maria Tirén Birberg Skuldsanering Vad krävs för att anses kvalificerat insolvent och har de särskilda omständigheterna olika tyngd? Maria Tirén Birberg Ht 2010 Examensarbete, 30 hp Juris kandidatprogrammet, 270 hp Handledare:

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 maj 2008 T 3379-06 KLAGANDE BS Ombud: JA MOTPART IF Metalls Arbetslöshetskassa (tidigare Metallindustriarbetarnas Arbetslöshetskassa)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2003 T 1581-02 KLAGANDE OH Ombud: advokaten BM MOTPART LB Ombud: advokaten ME SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

Författare: Petra Lindmark

Författare: Petra Lindmark Örebro Universitet Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Programmet för rättsvetenskap med internationell inriktning Rättsvetenskap D, uppsats 10 poäng Handledare: Lars Dalenius Vårterminen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2009 T 2375-05 KLAGANDE HSB:s Bostadsrättsförening Musteriet i Stockholm, 716416-6485 c/o ÅA Reimersholmsgatan 11 117 40 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 mars 2011 Ö 4945-09 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPARTER 1. T.A. 2. A.D. 3. B.N. Ombud för 1-3: Advokat L.O.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 mars 2014 T 2247-12 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ombud: Verksjuristerna Nils-Bertil Morgell och Micael Zingmark Skatteverket Rättsavdelningen

Läs mer

2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning. Rutinen gäller även i tillämpliga delar för utlandsbosatta gäldenärer.

2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning. Rutinen gäller även i tillämpliga delar för utlandsbosatta gäldenärer. % Kronofogden 1(5) 2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning Beslut om utmätning ska delges som huvudregel. Delgivning kan underlåtas när kostnaderna för delgivningsförfarandet inte uppvägs av den utmätta

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 april 2013 T 1238-11 KLAGANDE Dödsboet efter Carl af Ekenstam Ombud: Advokat TT MOTPART Dödsboet efter Anita Swartling Ombud: Professor

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2008 T 399-07 KLAGANDE NFC Siljanhus AB:s konkursbo, 556446-2298 Adress hos konkursförvaltaren Konkursförvaltare: Advokat G.B.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 maj 2005 Ö 1799-03 KLAGANDE 1. BB 2. BN Ombud för 1 och 2: advokaten LEJ MOTPART Allmänna arvsfonden genom Kammarkollegiet, Box 2218,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 juni 2012 Ö 5134-10 KLAGANDE Skatteverket HK Rättsavdelningen 171 94 Solna Ombud: Verksjurist MW MOTPART MK Ombud: BÅ SAKEN Utmätning

Läs mer

C-UPPSATS. Skuldsaneringslagen

C-UPPSATS. Skuldsaneringslagen C-UPPSATS 2010:134 Skuldsaneringslagen - då, nu och i framtiden? Charlotta Rosell Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 februari 2009 Ö 3474-08 KLAGANDE R L-A MOTPARTER J K U R SAKEN Ansökan om tillstånd enligt 19 kap 13 ärvdabalken till överlåtelse

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 februari 2012 Ö 1543-11 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna Ombud: Verksjurist N-BM MOTPART SSM SAKEN Utmätning av fondandelar ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2005 T 2699-03 KLAGANDE SA Ombud: Advokat BT MOTPART JE Ombud: Advokat AF SAKEN Ersättning för arrenderätt ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs?

Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad händer arbetstagarna vid arbetsgivarens konkurs? Vad innebär konkurs? Tingsrätten kan besluta att en juridisk eller fysisk person, nedan benämnd gäldenär, ska försättas i konkurs då gäldenären inte

Läs mer

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN 1. 2. Swedish Cohabitation Act (2013:376) 2 Ändringar och övergångsbestämmelser 10 1 1. SWEDISH COHABITATION ACT (2013:376) Vad som avses med sambor 1 Med sambor avses två

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Aktbilaga 19 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 2 juli 2007 Ö 2257-05 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Stinsen 8, 702002-1478 c/o Fastighetsägarna Stockholm AB Box 12871

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Nr 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB.

Nr 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB. % Kronofogden 1(6) 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB. Vid delgivning genom spikning i samband med avhysning ska följande rutin tillämpas.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 april 2008 T 4304-05 KLAGANDE 1. FEG 2. KE Ombud för 1 och 2, tillika rättshjälpsbiträde åt 2: Jur.kand. MOTPART CG Ombud: Advokat LB

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2010 s. 496 (NJA 2010:55)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2010 s. 496 (NJA 2010:55) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2010 s. 496 (NJA 2010:55) Målnummer: Ö5389-09 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2010-10-26 Rubrik: En 47-årig ensamstående kvinna med en månadsinkomst som socialsekreterare

Läs mer

1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon

1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon 1(7) 1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon Vid förvaring av fordon ska följande förfarande jämte bifogad promemoria tillämpas. Tillämpning av särskild avgift ska påbörjas i samband med beslut i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 26 oktober 2010 Ö 5389-09 KLAGANDE ACE

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 26 oktober 2010 Ö 5389-09 KLAGANDE ACE Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 oktober 2010 Ö 5389-09 KLAGANDE ACE MOTPARTER 1. AK Kontotjänst AB, 556336-5955 753 83 Uppsala Ombud: AK Inkassotjänst AB 753 83 Uppsala

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND

MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND MYNDIGHETSBESLUT - EN LATHUND AV CHRISTER NILSSON Denna handbok är mera en lathund än en handbok. Syftet är att innehållet ska bestå av beslut från myndigheter som kan ge en viss vägledning om hur en rättsfråga

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 437 (NJA 2003:64)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 437 (NJA 2003:64) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 437 (NJA 2003:64) Målnummer: Ö2436-02 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2003-10-16 Rubrik: Fråga om förutsättningar för skuldsanering (35-årig kvinna med

Läs mer

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/referat_visa.jsp?trafflopnroa=3

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/referat_visa.jsp?trafflopnroa=3 Sida 1 av 6 H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2005 s. 871 (NJA 2005:94) Målnummer: Ö4504-04 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2005-12-08 Rubrik: Fråga i utmätningsmål om denuntiation avseende en

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2004 T 471-04 KLAGANDE 1. SJ 2. AJ 3. NJ 4. LJ Ombud för samtliga: advokaten MB MOTPART BT Ombud: jur. lic. SA SAKEN Skadestånd

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Skuldsaneringslagens krav. Så här ansöker du om skuldsanering

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Skuldsaneringslagens krav. Så här ansöker du om skuldsanering I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 8. Utgiven i juni 2011. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 december 2012 B 5579-11 KLAGANDE DA Ombud och offentlig försvarare: Advokat ES MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 november 2009 Ö 1089-08 KLAGANDE TS Ombud: Jur.kand. EW SAKEN Inteckning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten över Skåne och Blekinges

Läs mer

Skuldsanering - Rekvisiten i 4 Skuldsaneringslagen - Förslag till den nya Skuldsaneringslagen

Skuldsanering - Rekvisiten i 4 Skuldsaneringslagen - Förslag till den nya Skuldsaneringslagen Örebro Universitet 2006-05-24 Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Programmet för rättsvetenskap med internationell inriktning, VT-2006 C-uppsats, 10p Handledare: Annina Persson Skuldsanering

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 maj 2009 Ö 2024-08 KLAGANDE Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm MOTPART Sicoat Aktiebolag, 556553-1570 Halalid 10 254 40 Helsingborg

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 41 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖRARE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 juli 2013 T 5702-11 KLAGANDE EW Ombud: Advokat C-OK och advokat KG MOTPARTER 1. MS 2. MWO Ombud för 1 och 2: Advokat TR-S SAKEN Klander

Läs mer

Benämningen kupongbolag finns inte uttalat i aktiebolagslagen men termen är väl förankrad inom den juridiska doktrinen.

Benämningen kupongbolag finns inte uttalat i aktiebolagslagen men termen är väl förankrad inom den juridiska doktrinen. A ktieboken av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Ett aktiebolag har alltid en aktiebok som ska innehålla en förteckning över bolagets aktier och dess aktieägare. Aktieboken är offentlig som vem som

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 februari 2005 T 2231-03 KLAGANDE VJ Ombud: advokaten CL MOTPART Riksgäldskontoret Ombud: advokaten MH och advokaten T W SAKEN Fordran

Läs mer

Lagrum: 39 kap. 4, 5 första stycket 1 och 9 första stycket 1 skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lagrum: 39 kap. 4, 5 första stycket 1 och 9 första stycket 1 skatteförfarandelagen (2011:1244) HFD 2013 ref. 16 Kassaregister Kravet på certifierat kassaregister har ansetts gälla för caféverksamhet som bedrivits endast del av året eftersom kontantförsäljningen bedömts inte vara av obetydlig omfattning.

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2)

Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2) 1(5) Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och förmögenhetsrätt 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan (Ju2013/6941/L2) Kronofogdemyndigheten (KFM) har beretts tillfälle att

Läs mer

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde Part, Avsnitt 5 57 5 Part Ombud 5.1 Allmänt Den personkrets som ska behandlas som part betecknas som sökande, klagande eller annan part. Partsbegreppets innehåll har inte närmare behandlats i förarbetena

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 maj 2009 Ö 120-09 ANMÄLARE Umeå tingsrätt Box 138 901 04 Umeå PARTER 1. RM Ombud: Advokat GB 2. West Air Sweden Aktiebolag, 556062-4420

Läs mer

C-UPPSATS. Skuldsanering i dess nuvarande lydelse och dess förändring. Anna Gunnelbrand. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Skuldsanering i dess nuvarande lydelse och dess förändring. Anna Gunnelbrand. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2006:140 Skuldsanering i dess nuvarande lydelse och dess förändring Anna Gunnelbrand Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

25 Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering

25 Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering Kapitel 25 673 25 Ackord Företagsrekonstruktion Skuldsanering 14 Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m., indrivningslagen Lag (1993:892) om

Läs mer

Lagstiftning 2014-09-22 2

Lagstiftning 2014-09-22 2 2014-09-22 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635) Preskriptionslagen (1981:130) 9 kap. 5 och 10 kap HB 2014-09-22 2 Terminologi Borgenär

Läs mer

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning 11 Dödsboanmälan Dödsboanmälan Avsnitt 11 151 Prop. 1958:B 23 11.1 Allmänt 11.1.1 Inledning Om den avlidnes tillgångar är begränsade kan man under vissa Förutsättningar förutsättningar låta en bouppteckning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 23 februari 2015 KLAGANDE Nasdaq OMX Holding AB, 556734-1622 Ombud: AA KPMG Skatt Box 16106 103 23 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12. KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 april 2014 T 2386-12 KLAGANDE Boultbee (Västerås) AB, 556682-1483 Box 730 721 20 Västerås Ombud: Advokat A A och advokat T J MOTPART Spago

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Nr 2/07/IND - Förutsättningar för genomförande av utmätningsförrättning i bostad

Nr 2/07/IND - Förutsättningar för genomförande av utmätningsförrättning i bostad Nr 2/07/IND - Förutsättningar för genomförande av utmätningsförrättning i bostad Dnr 801 26925-07/121 (dnr 131 274223-06/112 under remissförfarandet; överflyttat till diarienummer 801 11090-06/112) Utmätningsförrättning

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m.

God fastighetsmäklarsed 2006-06-12. Förmedling av bostadsrätt m.m. God fastighetsmäklarsed 2006-06-12 Förmedling av bostadsrätt m.m. 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Mäklarens kontrollskyldigheter... 4 4.1 Ägare... 4 4.2

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 juni 2011 T 3459-10 KLAGANDE GS Ombud och god man: Advokat KS MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2004 s. 220 (NJA 2004:23)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2004 s. 220 (NJA 2004:23) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2004 s. 220 (NJA 2004:23) Målnummer: T3590-03 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2004-04-30 Rubrik: En i ett skuldsaneringsärende okänd fordran som görs gällande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 juli 2015 Ö 3206-13 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Trudhem, 716401-3349 Ombud: Advokat BKR och advokat CM MOTPARTER 1. KI 2. AL SAKEN

Läs mer

Pensionsmyndighetens författningssamling

Pensionsmyndighetens författningssamling Pensionsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-4745 Pensionsmyndighetens föreskrifter om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd; Utkom från trycket den 23

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2006 B 1419-05 KLAGANDE MJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat SA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar

Datum. Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar * 1(12) Begäran om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden och andra författningar I denna promemoria lämnas reformsynpunkter, och förslag till författningsändringar, angående

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1993:8 BIDRAG B PENSION P Utkom från trycket den 28 juni 1993 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beräkning

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Lån Ränta Skatt Allmänna råd från Finansinspektionen: bottenlån max 85% (2010). 2013-12-03 2 De allra flesta fastighetsförvärv

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2012 T 3108-10 KLAGANDE LN Ombud: Advokat CS MOTPART LS Ombud: Advokat RB SAKEN Fordran m.m. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts

Läs mer