Information om ekonomiskt bistånd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om ekonomiskt bistånd"

Transkript

1 Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad POST Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON FAX E-POST WEBB Vellinge.se BANKGIRO ORG. NR Vellinge.se

2 Riksnormen Riksnormen grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- & konsumtionsundersökningar. Riksnormen är summan av de personliga kostnaderna och de gemensamma hushållskostnaderna för alla personer som ingår i hushållet. För barn och ungdomar upp till 18 år beror summorna för de personliga kostnaderna på ålder, avdrag görs om barn t o m 6 år äter lunch på t.ex. förskola. Riksnormen gäller över hela Sverige. Personliga kostnader per vuxen Ensamstående: Sammanboende: 2950 kr/mån 2660 kr/mån Personliga kostnader per barn och ungdom Under 1 år: 1-2 år: 3 år: 4-6 år: 1740 kr/mån 1980 kr/mån 1730 kr/mån 1980 kr/mån 7-10 år: år: år: år (skolungdom): 2410 kr/mån 2840 kr/mån 3250 kr/mån 3280 kr/mån Gemensamma hushållskostnader, sammanlagt för alla personer i hushållet 1 person: 2 personer: 3 personer: 4 personer: 930 kr/mån 1040 kr/mån 1310 kr/mån 1490 kr/mån 5 personer: 6 personer: 1710 kr/mån 1950 kr/mån Högsta godtagbara boendekostnad Högsta godtagbara boendekostnad, d.v.s. skälig boendekostnad, i Vellinge år 2015 vid beräkning av ekonomiskt bistånd: Familjetyp Högsta godtagbara boendekostnad 1-2 vuxna 5460 kr per månad 1-2 vuxna 1 barn 7250 kr per månad 1-2 vuxna 2 barn 9050 kr per månad 1-2 vuxna 3 barn kr per månad 1-2 vuxna 4+ barn kr per månad

3 Utdrag ur socialtjänstlagen Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt.. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes resurser att leva ett självständigt liv. Rätten till ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemets yttersta skyddsnät och träder i kraft först när alla andra vägar till självförsörjning är prövade. Den enskilde ska i första hand söka sin försörjning genom egna tillgångar, socialförsäkringssystemet eller genom andra ekonomiska förmåner i samhället. Ekonomiskt bistånd är ingen permanent stödform utan är tänkt att användas vid ett kortvarigt hjälpbehov. Retroaktivt bistånd beviljas inte. Rätten till ekonomiskt bistånd prövas månadsvis och du måste själv ansöka varje månad. Gifta och sammanboende par är försörjningsskyldiga gentemot varandra, vilket innebär att en ansökan om ekonomiskt bistånd görs gemensamt. De som bor i kommunen och som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till ekonomiskt bistånd. Du måste vistas och bo i Sverige för att kunna ta del av det svenska socialförsäkringssystemet. Detta gäller även för ekonomiskt bistånd. Krav på den enskilde Rätten till ekonomiskt bistånd prövas månatligen och sökanden redogör i samband med ansökan för sin planering mot självförsörjning. Vid arbetslöshet ska man vara anmäld på Arbetsförmedlingen, aktivt arbetssökande samt godta erbjudanden om arbete och annan sysselsättning. Om inte lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd kan beredas, kan handläggare begära deltagande i anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Om arbetsförmågan är nedsatt ska detta styrkas med giltigt underlag från läkare. Inkomster Vid beräkning av rätt till ekonomiskt bistånd görs avdrag för alla nettoinkomster och tillgångar. Sökanden måste således ha tömt alla sina ekonomiska tillgångar, sökt alla bidrag man kan ha rätt till och så vidare. Utgifter Ekonomiskt bistånd enligt Riksnormen täcker följande utgifter: Livsmedel, kläder, skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgift alla dessa utgifter ingår i riksnormen (aktuella

4 summor finns på sista sidan i detta informationshäfte). Utöver utgifter inom Riksnormen kan man även ansöka om ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för exempelvis boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, läkarvård, akut tandvård, glasögon samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Om ett omfattande tandvårdsbehov uppstår och som ej kan anses akut, kräver Omsorgsnämnden att den enskilde lämnar in ett kostnadsförslag. Kostnadsförslaget kan fås av Omsorgsnämnden. Kostnad för tandvård kan endast beviljas efter fattat beslut från Omsorgsnämnden. Om ett behov uppstår gällande glasögon skall kostnadsförslag inkomma från optiker. Det billigaste alternativet är det som Omsorgsnämnden kan godkänna. Kostnader för linser godkänns ej om det inte föreligger särskilda skäl såsom t.ex. medicinska. Kostnader för glasögon kan godkännas först efter att eventuellt statliga bidrag undersökts. Jobbstimulans Enligt 4 kap. 1 b SoL (socialtjänstlagen) har personer som uppburit försörjningsstöd i mer än sex månader i följd utan avbrott rätt till avdrag med 25 % enligt jobbstimulans. Detta innebär att för den som är berättigad bistånd medräknas 75 % av lönen vid beräkningen av ekonomiskt bistånd i ett års tid. Efter ett år räknas kvalificeringstiden om. Huvudregeln att göra vad man kan för att bidra till självförsörjning kvarstår trots jobbstimulansen. Återbetalningsskyldighet Vanligen återbetalas inte ekonomiskt bistånd. I de fall det kan bli aktuellt görs en överenskommelse mellan sökande och handläggare. Exempel på situationer då detta kan bli aktuellt är då: 1. det ekonomiska biståndet har betalats ut som förskott i väntan på social förmån eller ersättning, exempelvis sjukpenning, pension och bostadsbidrag. 2. det ekonomiska biståndet har betalats ut till den som är indragen i arbetskonflikt eller som på grund av t ex bankstrejk inte förfogar över sina medel. Om sökanden lämnat oriktiga uppgifter om ekonomiska förhållanden, låtit bli att lämna uppgifter eller på annat sätt orsakat utbetalning av ekonomiskt bistånd på felaktiga grunder, kan sökanden bli återbetalningsskyldig och polisanmäld för misstänkt bedrägeri.

5 Handläggning av ansökan Eftersom ekonomiskt bistånd är en behovsprövad bidragsform görs en utredning kring sökandens behov. Sökanden måste med skriftligt underlag kunna styrka sina inkomster och eventuella utgifter som inte ingår i riksnormen. För att handlägga ansökan kan kontakt behöva tas med andra myndigheter. Handläggaren inhämtar då medgivande om myndighetssamverkan från den sökande. Det innebär att sekretessen hävs och handläggare kan kontakta aktuell myndighet. Exempel på myndigheter som socialtjänsten samverkar med är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket. För att undvika fördröjning av handläggningstiden ska ansökan vara rätt ifylld. Handlingar som styrker uppgifterna ska lämnas med ansökan. Det åligger den sökande att meddela handläggare om eventuella ändrade förhållanden som påverkar ekonomin (exempelvis ändrad inkomst, sjukskrivning eller byte av bostad). Att inte uppge korrekta uppgifter är ett brott mot lagen och det är därför viktigt att meddela förändringar / korrekta uppgifter. Överklagan Avslagsbeslut om ekonomiskt bistånd kan överklagas. Ett överklagande ska göras skriftligt och ha inkommit till socialförvaltningen inom tre veckor från den dag beslutet mottagits. I överklagandet ska sökandes tala om vilket beslut som överklagas och hur sökanden vill att det ska ändras. Den handläggare som har fattat beslutet har möjlighet att ompröva det. Om handläggaren inte ändrar beslutet, eller bara delvis ändrar det, skickar handläggaren det till Förvaltningsrätten som får avgöra frågan.

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2015

Information om försörjningsstöd 2015 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2015 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - Försörjningsstöd. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - Försörjningsstöd. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - Försörjningsstöd Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig 1:e socialsekreterare, IFO Anita Eklund Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Fastställd av socialnämnden Reviderad 2010-08-25 Reviderad 2013-12-04 Inledning Detta dokument innehåller riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap.1

Läs mer

Bra att veta om ekonomiskt bistånd

Bra att veta om ekonomiskt bistånd Bra att veta om ekonomiskt bistånd Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

Försörjningsstöd 2011

Försörjningsstöd 2011 Försörjningsstöd 2011 NORMER OCH RIKTLINJER Handläggning av ekonomiskt bistånd Torsås kommun Sidan 1 av 30 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-06-28 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 2. SOCIALTJÄNSTLAGEN...4 2.2. 2

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och bistånd i annan form Antagen i socialnämnden 111 Socialnämndens vision Kvalité i varje möte och socialförvaltningens värdegrund I varje möte har vi ett

Läs mer

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15)

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15) Författningssamling 1(15) Kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd antagen av kommunfullmäktige 2015-03-11, 40 1. Inledning/syfte med riktlinjerna Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med

Läs mer

Normer och riktlinjer för

Normer och riktlinjer för OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER 1 Normer och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Gäller från 2006-01-01 med justeringar Beslut av Socialnämnden 2004-04-14 1 OSKARSHAMNS KOMMUN NORMER OCH RIKTLINJER

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2015. Fastställda av kommunstyrelsen 2015-02-09, 41

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2015. Fastställda av kommunstyrelsen 2015-02-09, 41 Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2015 Fastställda av kommunstyrelsen 2015-02-09, 41 REGISTER RIKTLINJER FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND 3 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 15 Allmänna

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Riktlinjer

Ekonomiskt bistånd Riktlinjer Ekonomiskt bistånd Riktlinjer Antagna av Kommunfullmäktige 163, 2014-08-27 E K O N O M I S K T B I S T Å N D Riktlinjer Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4. Hedemora kommun 2007. Socialförvaltningen

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4. Hedemora kommun 2007. Socialförvaltningen RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4 Hedemora kommun 2007 Socialförvaltningen 1 1. BAKGRUND Riksdagen har beslutat om en ny socialtjänstlag (SoL), som trädde i kraft januari

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-01-07 Diarienummer AMN-2015-0067 Arbetsmarknadsnämnden Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt Förslag till

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1 Februari 2006 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. ALLMÄNT OM EKONOMISKT BISTÅND sid 1.1 Socialtjänstlagen 4 1.2 Individuell behovsprövning..6 1.3 Samordning med annat bistånd..6 1.4

Läs mer

Rekommenderade riktlinjer

Rekommenderade riktlinjer Socialtjänsten Rekommenderade riktlinjer för biståndsbedömningar individ- och familjeomsorgen (antagna av SON 1 februari 2010, 6) sociala kontrakt (antagna av SON 27 augusti 2012, 118) Dnr SON 2009092

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun

Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Rutiner och riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd i Norrtälje kommun Riktlinjer antagna i socialnämnden 2012-09-27, reviderade 2013-09-25 Rutiner beslutade av förvaltningschef

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer Töreboda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 Ansvarig för uppdatering Enhetschef för Individ- och familjeomsorg EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning ALLMÄNT

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Antagen av humanistiska nämnden 2014 Antagen av: Humanistiska nämnden 2014-09-16, 108 Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning Ersätter dokument:

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Åstorps kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd Beslutat av Socialnämnden 2014-03-17, 42 Dnr 2014/62 1 Innehållsförteckning Inledning 5 Barnperspektiv 5 Våld i nära relationer 5 Förutsättningar för rätten

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-02-22 Revidering: Textdelen som rör bilagan om boendestöd har tagits bort enlig socialnämndens beslut, istället ska Försäkringskassans föreskrifter om högsta godtagbara

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2009-12-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. LAGTEXT Socialtjänstlag (2001:453)... 5 2 kap. Kommunens ansvar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning 1 Allmänt om försörjningsstöd och annat bistånd SoL 4 kap 1.1 Barnperspektiv 1.2 Individuell prövning 1.3 Biståndsparagrafen (4 kap 1 sol) 1.4 Skälig

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) 2003-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (23) Handläggare: Unni Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 1.1 MÅL OCH SYFTE FÖR FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT ENLIGT 4 KAP 1 SOL 3 1.2 ÅTERKRAV

Läs mer