INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD"

Transkript

1 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Socialtjänstlagen 4 kap 1

2 Vad är försörjningsstöd och vem har rätt till det? Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd och dess roll är att fungera som ett yttersta skyddsnät för människor som har tillfälliga försörjningssvårigheter. Alla som vistas i kommunen och inte kan försörja sig på annat sätt kan ha rätt till försörjningsstöd. Du kan även ha rätt till försörjningsstöd när dina inkomster är för låga i förhållande till försörjningsbördan och levnadsomkostnaderna. Du har i första hand ett eget ansvar för ditt liv, vilket innebär att du måste utnyttja alla andra möjligheter som står dig till buds. Du har således en skyldighet att använda dig av generella förmåner och ersättningar som du kan ha rätt till (t ex bostadsbidrag, föräldrapenning, a-kassa, ALFA-kassa, aktivitetsstöd) innan du kan bli berättigad till försörjningsstöd. Andra sätt att bidra till din egen försörjning kan vara att använda dig av banktillgodohavanden eller andra realiserbara tillgångar som genom att säljas helt eller delvis kan tillgodose behoven. Har du tillgångar som pengar på banken, bil, antikviteter eller dylikt måste du normalt ta dessa i anspråk innan du har rätt till försörjningsstöd. Bil som har taxerat värde under kr och behövs för arbetsresor eller av andra särskilda skäl behöver inte säljas. Behovet av bil måste dock kunna styrkas. Om du är arbetslös är aktivt arbetssökande en förutsättning för att ha rätt till försörjningsstöd. Är du gift eller sammanboende räknas din partner som medsökande och alla hans/hennes inkomster ingår i hushållets gemensamma inkomster. Ni har således ett försörjningsansvar gentemot varandra. Är det någon skillnad på ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd? Nej, det är bara olika namn. Förr hette det socialbidrag men idag kallas det antingen ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd. 1

3 Vad ingår i försörjningsstödet? Försörjningsstöd består av två delar, riksnorm och skäliga kostnader utanför riksnormen. Riksnormen fastställs av regeringen och beloppen grundar sig på Konsumentverkets beräkningar och ska återspegla en skälig konsumtionsnivå. I riksnormen ingår utgifter för personliga kostnader samt utgifter för gemensamma hushållskostnader. Riksnormen ska täcka utgifter för personliga kostnader som livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, hygien, barn- och ungdomsförsäkringar samt för gemensamma hushållskostnader som förbrukningsvaror, telefon, dagstidning och TV-licens. FÖRSÖRJNINGSSTÖD Riksnorm Skäliga kostnader utanför riksnormen Personliga kostnader: - livsmedel - kläder och skor - lek och fritid - hygien - barn- och ungdomsförsäkring Gemensamma hushållskostnader: - förbrukningsvaror - telefon - dagstidning - TV-licens - boendekostnad - hushållsel - hemförsäkring - arbetsresor - avgift för fackoch A-kassa Ekonomiskt bistånd kan även beviljas för andra behov än de som ingår i riksnormen eller skäliga kostnader utanför riksnormen. Detta kallas livsföring i övrigt och i detta ingår sådant som du kan behöva för att uppnå en skälig levnadsnivå och som inte är direkt försörjning. Till detta hör exempelvis läkarvård, medicin, tandvård och barnomsorgsavgift. Det ekonomiska behovet ska i första hand täckas av hushållets egna inkomster. Det är när de egna inkomsterna inte räcker för att täcka riksnormen och skäliga kostnader utanför riksnormen som försörjningsstöd kan beviljas för den del som saknas. Försörjningsstöd söks månadsvis vilket innebär att den individuella bedömningen av rätten till och nivån på försörjningsstödet bedöms och utreds varje månad. Om du vill göra en provberäkning för försörjningsstöd kan du göra det på Socialstyrelsens hemsida, (sök på provberäkning ). 2

4 Det är viktigt att komma ihåg att Socialtjänstens beslut bygger på en individuell bedömning. Den påverkas även av annat än din ekonomi och resultatet är därför ingen garanti för att du kan eller inte kan få försörjningsstöd. Vad menas med att vara aktivt arbetssökande? En förutsättning för att ha rätt till ekonomiskt bistånd som arbetslös eller deltidsarbetslös är att du är aktivt arbetssökande. Med detta menas att du: Söker arbeten i god tid innan du slutar utbildning, praktik eller anställning Omgående skriver in dig på arbetsförmedlingen då du blivit arbetslös Följer din handlingsplan med arbetsförmedlingen Deltar i arbetsmarknadspolitiska program som arbetsförmedlingen erbjuder Söker arbeten brett, alltså söker alla arbeten du har utbildning för och erfarenhet av, men också de arbeten som inte kräver särskild utbildning. Dessa arbeten ska redovisas vid varje ansökan på särskild jobbsökarlista Söker arbeten aktivt, i stort sett dagligen Söker arbeten i hela landet om du inte av särskilda skäl inte kan byta bostadsort Om jag är sjuk? Om du inte står till arbetsmarknadens förfogande måste du kunna styrka din arbetsoförmåga. Om det finns läkarintyg som godkänts av försäkringskassan är din arbetsoförmåga normalt styrkt. Om du har läkarintyg som inte är godkänt av försäkringskassan kan handläggaren behöva ytterligare underlag som visar din arbetsoförmåga. Om jag studerar? Om du studerar på gymnasie- eller högskolenivå är du normalt inte berättigad till försörjningsstöd eftersom studiemedel (lån och bidrag från CSN) täcker de normala levnadsomkostnaderna. Du kan dock ha rätt till försörjningsstöd på sommaren om du inte hittat något sommarjobb. En förutsättning är dock att du redan under terminen sökt jobb aktivt, och kan styrka ditt arbetssökande. 3

5 Om jag är egen företagare? I princip har du inte rätt till försörjningsstöd om du inte kan ta ut en avtalsenlig lön ur din rörelse. I vissa undantagsfall, eller under kortare tid, kan en egen företagare vara berättigad till försörjningsstöd. Söker du försörjningsstöd skall årets momsredovisningar tas med vid nybesöket. Är företaget avregistrerat måste detta kunna styrkas. Hur ansöker jag om försörjningsstöd? Om du redan har en handläggare och ett pågående ärende avseende försörjningsstöd, ska du ta kontakt med din handläggare på telefontiden. Telefontid: måndag kl , onsdag & fredag kl Telefonnummer: Ring kommunens växel, , eller ring direkt till din handläggare. Om du inte har ett pågående ärende avseende försörjningsstöd så ska du ringa vår mottagningstelefon för NYA ärenden. Telefontid: måndag - fredag kl och kl Telefonnummer: Om ingen svarar kopplas du till röstbrevlådan där du kan lämna namn och nummer så kommer en socialsekreterare att ringa upp dig. Vi försöker ringa upp samma dag, men om vi inte får svar eller vid hög arbetsbelastning ringer vi upp senast nästkommande vardag. Du får prata med en socialsekreterare som ställer frågor gällande din situation och tar personuppgifter. Du kommer sedan att få en besökstid hemsänd tillsammans med information om vad du ska ta med dig till besöket. Väntetiden för att komma hit på ett nybesök är normalt två till tre veckor men vid hög arbetsbelastning kan det dröja längre. Hur går utredningen till? För att det ska vara möjligt för socialtjänsten att hjälpa människor att bli självförsörjande måste behovet av stöd och hjälp utredas. Grunden för en utredning om ekonomiskt bistånd är att ta reda på orsakerna till att du inte kan försörja dig själv. Utredningen syftar till att kartlägga vilka behov som finns samt vilka möjligheter och resurser du har att själv tillgodose dina eller familjens behov. Handläggaren måste därför skaffa sig en helhetsbild av försörjningshinder, resurser och behov. Hur omfattande utredning som ska göras beror på omständigheterna i det enskilda fallet. 4

6 Utredningar som rör ekonomiskt bistånd sker med stöd av 11 kap 1 Socialtjänstlagen. Vilka handlingar skall medtagas vid besöket? För att en utredning ska kunna göras måste du ta med dig vissa handlingar till besöket. Tillsammans med besökstiden skickas en lista över vad som måste tas med till första besöket. Det är viktigt att du tar med dig begärda handlingar eftersom utredningen annars inte kan slutföras och beslut om försörjningsstöd inte kan fattas. Vad händer med de uppgifter jag lämnar? Uppgifter om dig registreras i en personakt. I personakten förs löpande anteckningar så länge du får försörjningsstöd. Du har rätt att läsa alla anteckningar om dig och få kopior på registeruppgifter och anteckningar. När det gått fem år från sista anteckningen gjordes makuleras normalt personakten. Att du får försörjningsstöd och finns registrerad i socialregistret är sekretessbelagt enligt Sekretesslagen 7 kap 4. Det betyder att inga obehöriga får ta del av uppgifterna såvida du inte lämnar ditt samtycke. Vilka uppgifter kontrolleras? Eftersom försörjningsstöd är en behovsprövad bidragsform måste socialsekreteraren göra en del kontroller för att kunna utreda ditt behov av bidrag. Det åligger i första hand dig som söker att inkomma med uppgifter av betydelse. Vid ditt första besök med din handläggare går ni igenom vilka kontakter som kommer att behöva tas och huruvida du samtycker till den kontakten. Du har när som helst rätt att återta ett givet samtycke utan särskild motivering. Du får då själv hämta de begärda uppgifterna för att utredningen ska kunna slutföras. Med syfte att undvika felaktiga utbetalningar kan socialnämnden utan samtycke hämta vissa uppgifter från socialnämnd i annan kommun (enl. 12 kap 7 Socialtjänstlagen) samt försäkringskassan, arbetslöshetskassorna, centrala studiestödsnämnden, arbetsförmedlingen, skatteverket och pensionsmyndigheten (enl. 11 kap 11 Socialtjänstlagen). Socialnämnden kan även utan samtycke hämta vissa uppgifter från offentliga register, t.ex. bilregistret, bolagsverket och skatteverket. 5

7 Kan försörjningsstödet villkoras? Socialtjänsten har rätt att begära att den som uppbär försörjningsstöd ska delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet med stöd av 4 kap 4 Socialtjänstlagen. Syftet med praktiken är att hjälpa dig att i framtiden kunna försörja dig själv. Om du uteblir från anvisad praktik utan godtagbara skäl kan det leda till att ansökan om försörjningsstöd helt avslås eller att beloppet reduceras. Måste jag betala tillbaka försörjningsstöd? Du behöver betala tillbaka försörjningsstödet ifall du fått det som förskott på annan förmån. Detta kan vara då du väntar på att få sjukpenning, a- kassa eller är i en arbetskonflikt. Om du får försörjningsstöd mot återbetalning beviljas det enligt 9 kap 2 Socialtjänstlagen. Om jag lämnar felaktiga uppgifter? Om du lämnar oriktiga eller felaktiga uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig. Oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan leda till åtal för bidragsbrott samt medföra återbetalningsskyldighet av belopp som utbetalats pga. oriktiga uppgifter. Socialnämnden är skyldig att anmäla till polis/åklagare om det kan misstänkas att brott enligt bidragsbrottslagen begåtts. Om min situation förändras? Alla förändringar av dina inkomster, utgifter, boendesituation, familjesituation eller situation gällande sysselsättning kan vara av betydelse och ska löpande meddelas till socialtjänsten under den tid du får försörjningsstöd. Vad gör jag om jag inte är nöjd? Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Det innebär att du skriftligt talar om vilket beslut du vill ska ändra, vad du vill ska ändras, samt anledningen till detta. Överklagan ska göras inom tre veckor från den dag du tagit del av beslutet. Det finns på varje avslagsbeslut information om hur du går tillväga. Du ska lämna den skriftliga överklagan till din handläggare som ansvarar för att sända överklagan vidare till Förvaltningsrätten. Du kan vända dig till din handläggare för att få hjälp med att överklaga ett beslut. 6

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

Bra att veta om ekonomiskt bistånd

Bra att veta om ekonomiskt bistånd Bra att veta om ekonomiskt bistånd Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Om du inte har någon inkomst eller tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd.

Läs mer

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1 Februari 2006 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. ALLMÄNT OM EKONOMISKT BISTÅND sid 1.1 Socialtjänstlagen 4 1.2 Individuell behovsprövning..6 1.3 Samordning med annat bistånd..6 1.4

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Fastställd av socialnämnden Reviderad 2010-08-25 Reviderad 2013-12-04 Inledning Detta dokument innehåller riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap.1

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun 1 (62) Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Enköpings kommun Fastställda av Socialnämnden den 2010-02-22, 17 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 69 C Telefon, växel Telefax

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer Töreboda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 Ansvarig för uppdatering Enhetschef för Individ- och familjeomsorg EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning ALLMÄNT

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-02-22 Revidering: Textdelen som rör bilagan om boendestöd har tagits bort enlig socialnämndens beslut, istället ska Försäkringskassans föreskrifter om högsta godtagbara

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning Ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ärendehandläggning Dokumenttyp Dokumentnamn Gäller från datum Riktlinjer Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning 2012-09-20 148 Dnr SN 40 / 2011 Beslutat

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Författare: Caroline Schnell Yvonne Wahlbeck Granskad av: Kenneth Lindholm Fastställd av: Socialnämnden Utgivningsdag 2012-11-01 Utgåva nr 1 Giltig tom 2014-11-01 Riktlinjer för ekonomiskt

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15)

Svedala Kommuns 1:43 Författningssamling 1(15) Författningssamling 1(15) Kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd antagen av kommunfullmäktige 2015-03-11, 40 1. Inledning/syfte med riktlinjerna Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Åstorps kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd Beslutat av Socialnämnden 2014-03-17, 42 Dnr 2014/62 1 Innehållsförteckning Inledning 5 Barnperspektiv 5 Våld i nära relationer 5 Förutsättningar för rätten

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2009-12-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. LAGTEXT Socialtjänstlag (2001:453)... 5 2 kap. Kommunens ansvar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND. Innehållsförteckning RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning 1 Allmänt om försörjningsstöd och annat bistånd SoL 4 kap 1.1 Barnperspektiv 1.2 Individuell prövning 1.3 Biståndsparagrafen (4 kap 1 sol) 1.4 Skälig

Läs mer

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Eskilstuna kommun 2 (82 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Riktlinjer Ekonomiskt bistånd

Riktlinjer Ekonomiskt bistånd 1 (43) Riktlinjer Ekonomiskt bistånd Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2013-11-26, 87 OXL200 v 1.0 2006-11-13 2 (43) Inledning 5 Lagstiftning mm 5 Syfte 5 Barnperspektiv 6 Hot och våld i nära relation

Läs mer

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (61) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning 6 Utgångspunkter

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer antagna av Socialnämnden 22 november 2011 Reviderade 20121218 220 Innehållsförteckning 1. Grundläggande juridiska principer gällande rätten

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN

SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutade av SN 184 2014-11-19 SOCIALFÖRVALTNINGEN KILS KOMMUN Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2014 2014-11-05 Socialförvaltningen i Kil Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning

Läs mer

RIKTLINJER. försörjningsstöd. för. Gäller från 2015-01-01. Beslutad av socialnämnden 2014-11-27

RIKTLINJER. försörjningsstöd. för. Gäller från 2015-01-01. Beslutad av socialnämnden 2014-11-27 RIKTLINJER för försörjningsstöd Gäller från 2015-01-01 Beslutad av socialnämnden 2014-11-27 INNEHÅLL sida INNNEHÅLLSFÖRTECKNING 2-4 1 INLEDNING 5 1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET 5 1.2 BARNPERSPEKTIV 5 1.3

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (68) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen 2013-11-25 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Eskilstuna kommun 2 (68) Eskilstuna kommun 3 (68) Riktlinjer för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4. Hedemora kommun 2007. Socialförvaltningen

RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4. Hedemora kommun 2007. Socialförvaltningen RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND SOCIALFÖRVALTNINGEN KAPITEL 4 Hedemora kommun 2007 Socialförvaltningen 1 1. BAKGRUND Riksdagen har beslutat om en ny socialtjänstlag (SoL), som trädde i kraft januari

Läs mer

Riktlinjer ekonomiskt bistånd. Innehållsförteckning 1(100)

Riktlinjer ekonomiskt bistånd. Innehållsförteckning 1(100) Riktlinjer ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1 RIKTLINJERNAS SYFTE OCH TILLÄMPNING... 6 1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET... 6 1.2 BARNPERSPEKTIV... 7 1.3 KVINNOFRIDSPERSPEKTIV

Läs mer

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 1(70) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS Vägledande bestämmelser/riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2 Innehåll Inledning... 9 Socialtjänstslagen mål och intentioner... 9 Rätten till bistånd... 9 Bistånd

Läs mer