Navigeringskarta. Info. Göra. Göra. START Socialbidrag. Info om socialbidrag. Process. Regler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Navigeringskarta. Info. Göra. Göra. START Socialbidrag. Info om socialbidrag. Process. Regler"

Transkript

1 Navigeringskarta Info Göra Info om socialbidrag Regler Process Göra Start Initiera ansökan om socialbidrag Kräver inloggning av sökande och eventuell medsökande Hushåll? 1 Ge fullmakt! 2 Starta ansökan! 3 Start Fullfölja ansökan Hushåll? Inkomster? Utgifter? Tillgångar? Bostad? Söka för? Konto? Klart? Avbryt Skicka! Fullfölja-delen är något ändrad; har inte ändrats här i kartan

2 Logga in Här kan du se vilka regler som gäller för att få socialbidrag och hur en ansökan kan gå till. Här kan du också göra en ansökan genom att fylla i ett formulär som kan skickas in elektroniskt. Varför behövs socialbidrag? Ibland uppstår situationer i livet när pengarna inte räcker till. Du provar allt för att hitta en lösning på dina ekonomiska bekymmer, men lyckas inte riktigt. Då kan du kontakta oss inom socialtjänsten för att ansöka om ekonomisk hjälp. Rätten till socialbidrag är reglerat i lag (Socialtjänstlagen). Alla medborgare ska kunna ha en skälig levnadsstandard. Var och en har ett ansvar för sig och sin familj. Men i en svår situation kan hushållet få stöd från kommunen. Kommunens socialtjänst ansvarar för bedömning och utbetalning av socialbidrag. Kan ditt hushåll få socialbidrag? Tag reda på vilka regler som gäller och hur ansökan går till! Info Fyll i uppgifter och skicka in ansökan. Göra

3 Inloggning För att registrera uppgifter och skicka in en ansökan krävs att du är inloggad. Både sökande och medsökande kan logga in i e -tjänsten men endast en person kan vara inloggad åt gången. Vem kan ansöka om socialbidrag? Vad menas med sökande resp medsökande? Info Jag loggar in i e-tjänsten som Sökande Medsökande Inloggning görs med hjälp av e-legitimation Logga in med e-legitimation från BankID Nordea SEB, Telia eller Posten Om inte. Visas efter inloggning med e-legitimation Följande personuppgifter har hämtats med hjälp av din e-legitimation Personnr/samordningsnr: Xxxx (från registrering vid inloggning) Efternamn: Xxxx (från registrering vid inloggning) Förnamn: Xxxx (från registrering vid inloggning) Tilltalsnamn Ange det namn som du brukar använda, om det är annat än ovanstående förnamn. Tilltalsnamnet är det som vi kommer att använda vid kontakter med dig och ditt hushåll. Gå vidare

4 Här kan du se vilka regler som gäller för att få socialbidrag och hur en ansökan kan gå till. Här kan du också göra en ansökan genom att fylla i ett formulär som kan skickas in elektroniskt. Varför behövs socialbidrag? Ibland uppstår situationer i livet när pengarna inte räcker till. Du provar allt för att hitta en lösning på dina ekonomiska bekymmer, men lyckas inte riktigt. Då kan du kontakta oss inom socialtjänsten för att ansöka om ekonomisk hjälp. Rätten till socialbidrag är reglerat i lag (Socialtjänstlagen). Alla medborgare ska kunna ha en skälig levnadsstandard. Var och en har ett ansvar för sig och sin familj. Men i en svår situation kan hushållet få stöd från kommunen. Kommunens socialtjänst ansvarar för bedömning och utbetalning av socialbidrag. Kan ditt hushåll få socialbidrag? Tag reda på vilka regler som gäller och hur ansökan går till! Info Fyll i uppgifter och skicka in ansökan. Göra

5 Start Hushåll? 1 Fullmakt? 2 Starta ansökan! 3 INITIERA FÖRNYAD ANSÖKAN

6 I n l o g g a d : K a l l e S v e n s s o n, s ö k a n d e L o g g a u t S T A R T S o c i a l- b i d r a g S t a r t H u s h å l l? F u l l m a k t? S t a r t a a n s ö k a n! I N I T I E R A F Ö R N Y A D A N S Ö K A N R e g i s t r e r a u p p g i f t e r o m h u s h å l l e t S o c ia lb id r a g s ö k e s f ö r e t t h u s h å ll. K o m m u n e n t a r h ä n s y n t ill s a m t lig a h u s h å lls m e d le m m a r s e k o n o m is k a s it u a t io n n ä r m ö jlig h e t e r t ill s o c ia lb id r a g u t r e d s. P å d e n n a s id a s k a d u a n g e v ilk a p e r s o n e r s o m in g å r i h u s h å lle t. V a d r ä k n a s s o m h u s h å ll? I n f o P e r s o n u p p g i f t e r s ö k a n d e i T illt a l s n a m n : E f t e r n a m n : X x x x ( f r å n r e g i s t r e r i n g v i d in lo g g n in g ) P e r s o n n r / s a m o r d n i n g s n r: X x x x ( f r å n r e g is t r e r in g v id in lo g g n in g ) M e d b o r g a r s k a p S v e r i g e C iv ils t å n d G i f t R e g p a r t n e r s k a p A n n a t l a n d S a m m a n b o e n d e E n s a m s t å e n d e K o n t a k t M o b i l t e l e f o n A r b e t s t e l e f o n E - p o s t a d r e s s V i s a s o m c i v i l s t å n d = g i f t / s a m m a n b o e n d e / r e g p a r t n e r s k a p P e r s o n u p p g i f t e r m e d s ö k a n d e i T illt a l s n a m n E f t e r n a m n P e r s o n n r / s a m o r d n i n g s n r K o p ie r a n a m n f r å n s ö k a n d e M e d b o r g a r s k a p S v e r i g e A n n a t l a n d C iv ils t å n d : X x x x ( f r å n r e g i s t r e r i n g p e r s o n u p p g if t e r s ö k a n d e n) K o n t a k t M o b i l t e l e f o n A r b e t s t e l e f o n E - p o s t a d r e s s F in n s b a r n i h u s h å l l e t i Ja N e j

7 Visas om hemmavarande barn = ja i Personuppgifter barn 1 Tilltalsnamn Efternamn Personnr/samordningsnr Folkbokförd på annan adress Kopiera namn från sökande medsökande Folkbokförd På hushållets adress På annan adress Boende Permanent på hushållets adress Växelvis hos föräldrarna Umgängesbarn Annat Skola Har inte börjat skolan Går i skolan Har slutat skolan Finns flera barn i hushållet i Ja Nej Personuppgifter barn 2 i... Finns flera barn i hushållet i Visas om flera barn = ja Ja Nej Övriga upplysningar/kommentarer

8 Start Hushåll? Fullmakt? Starta ansökan! INITIERA FÖRSTAGÅNGSANSÖKAN Starta ansökan Alternativ beroende på om komplett fullmakt finns eller inte Här kan du initiera din ansökan om socialbidrag. Detta görs genom att trycka på knappen Ansök nedan. Kommunens IT-system hämtar därefter uppgifter från Försäkringskassan, CSN, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och A-kassan som underlag för handläggning av din ansökan. Dessa uppgifter kommer att visas för dig här på skärmen och du har möjlighet att kommentera dem. När du kontrollerat uppgifterna ska du fortsätta att fylla i uppgifter för att skapa en komplett ansökan till kommunen för vår handläggning av den. Om du inte fullföljer denna ansökan med kompletterande uppgifter så kommer din ansökan inte bli komplett för vår handläggning och det finns då stor risk att den avslås. Om du under ifyllande av fortsatta uppgifter finner att du inte vill fullfölja ansökan kan du avbryta ansökningsprocessen genom att dra tillbaka ansökan. Genom att lämna in denna ansökan medger du också att hushållets uppgifter kommer behandlas och lagras elektroniskt av socialtjänsten i enlighet med Personuppgiftslagen. Fullmakt har givits av övriga myndiga hushållsmedlemmar vilket gör att endast du behöver ansöka. Myndiga medlemmar i ditt hushåll som inte har givit fullmakt måste logga in och själv ansöka eller ge fullmakt. Jag ansöker härmed om socialbidrag för mitt hushåll Ansöker Alternativ beroende på om övriga hushållsmedl emmar givit fullmakt eller om de redan har ansökt När du startat ansökan genom att klicka på knappen Ansök ovan förs du vidare till Startsidan i fullfölja-blocket. Där ska ansökan kompletteras och fullföljas. Efter att du har ansökt måste även följande medlemmar av ditt hushålla logga in och ansöka här för att initieringen av ansökan ska bli komplett: <namn>

9 Start Hushåll? Söka för? Bostad? Konto? Inkomster? Klart? Tillgångar? Skicka! FULLFÖLJA ANSÖKAN Respons på initierad ansökan Anvisningar om hur gå vidare

10 Start Hushåll? Söka för? Bostad? Konto? Inkomster? Klart? Tillgångar? Skicka! FULLFÖLJA ANSÖKAN Kontrollera uppgifter om hushållet

11 Start Hushåll? Söka för? Bostad? Konto? Inkomster? Klart? Tillgångar? Skicka! FULLFÖLJA ANSÖKAN Registrera uppgifter om bostaden Bostadsadress Postnr Ort Fast telefon bostaden Typ av boende Hyreslägenhet (eget kontrakt) Egen bostadsrätt Bor hos föräldrar Inneboende Lägenhet i andra hand Egen fastighet Annat boende Bostad Antal rum Antal boende Finns annan bostad? Vem står på kontraktet? Hyresvärdens namn?

12 Start Hushåll? Bostad? Inkomster? Söka för? Konto? Klart? Tillgångar? Skicka! Registrera uppgifter FULLFÖLJA om ANSÖKAN hushållets inkomster Se förutsättningar inkomst

13 Start Hushåll? Bostad? Inkomster? Tillgångar? Söka för? Konto? Klart? Skicka! FULLFÖLJA ANSÖKAN Registrera uppgifter om hushållets tillgångar Här ska anges uppgifter om tillgångar, i Sverige eller annat land, som ägs eller är skrivna på hushållets medlemmar. Ange värden vid tidpunkten för denna ansökan. Ange helst ett exakt värde eller om detta inte är möjligt ange uppskattat värde. Bankmedel Saknas Finns Värde Bil, motorcykel Saknas Finns Värde Båt, husvagn Saknas Finns Värde Borätt, fastighet Saknas Finns Värde Värdepapper Saknas Finns Värde Eget företag Saknas Finns Värde Annat Saknas Finns Värde Övriga upplysningar/kommentarer

14 Start Hushåll? Bostad? Inkomster? Söka för? Konto? Klart? Tillgångar? Skicka! FULLFÖLJA ANSÖKAN Registrera uppgifter om sysselsättning

15 Övriga upplysningar/kommentarer

16 Start Hushåll? Bostad? Inkomster? Tillgångar? Söka för? Konto? Klart? Skicka! FULLFÖLJA ANSÖKAN Registrera uppgifter om vad hushållet söker socialbidrag för För vilken period kan man söka? Info Ansökan avser Aktuell månad Annan period Hur mycket kan man få i socialbidrag? Vad innebär riksnormen? Vad kan man ansöka om utöver riksnormen? Info Ansökan avser socialbidrag för levnadsomkostnader enligt riksnorm Ja Nej Ansökan avser socialbidrag utöver riksnorm Boendekostnad Hushållsel/vatten Hemförsäkring Arbetsresor Avgift fackförening/ a-kassa Kr Kr Kr Kr Kr Ansökan avser socialbidrag för andra kostnader Barnomsorg Sjukvård/ medicin Andra kostnader? Kostnadsslag Ja Belopp Kr Övriga upplysningar/kommentarer

17 Start Hushåll? Bostad? Inkomster? Tillgångar? Söka för? Konto? Klart? Skicka! FULLFÖLJA ANSÖKAN Registrera uppgifter om hur utbetalning ska ske Övriga upplysningar/kommentarer

18 Start Hushåll? Bostad? Inkomster? Tillgångar? Söka för? Konto? Klart? Skicka! FULLFÖLJA ANSÖKAN Kontrollera alla uppgifter i ansökan Nedan finns en sammanställning av de uppgifter som du har registrerat nu eller tidigare för din ansökan om socialbidrag. Kontrollera här om dessa uppgifter stämmer. Om några uppgifter saknas finns det markerat nedan. Det går ej att skicka in en ofullständig ansökan. När du bedömer att din ansökan är komplett och korrekt ifylld så kan du gå vidare och skicka in den. <Sammanställd text från ovanstående sidor> Systemet kontrollerar registrerade uppgifter, när samtliga uppgifter är ok, är skicka knappen valbar, dvs ändrar färg till blå

19 Start Hushåll? Bostad? Inkomster? Tillgångar? Söka för? Konto? Klart? Skicka! FULLFÖLJA ANSÖKAN Skicka in ansökan Om du lämnar oriktiga uppgifter i ansökan eller inte anmäler förändringar som rör hushållets ekonomiska situation riskerar du att åtalas för bidragsbrott. Du kan i sådana fall bli tvungen att betala tillbaka socialbidrag som du redan fått. Genom att skicka in denna ansökan så försäkrar du att uppgifterna är korrekta och kompletta samt du förbinder dig också att att anmäla förändringar i lämnade uppgifter. Härmed försäkras att ansökan om socialbidrag är komplett och korrekt ifylld Skickar in ansökan

20 Start Hushåll? Bostad? Inkomster? Tillgångar? Söka för? Konto? Klart? Skicka! FULLFÖLJA ANSÖKAN initierad ansökan Om du har kommit fram till att du inte villfullföja ansökan utan istället avbryta den så kan du göra det här Jag avser inte att fullfölja min ansökan om socialbidrag Återtar ansökan

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR BERGS KOMMUN 1 (3) EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR Alla invånare i Bergs kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att de som vistas i Bergs kommun och som inte kan försörja sig och

Läs mer

Ansökan om förtur till bostad

Ansökan om förtur till bostad 1 av 2 Ankomstdatum Ansökan om förtur till bostad Fyll i och skicka in din ansökan till Bostadsförmedlingen. Blanketten är underlag för dataregistrering för din förtursansökan och bostadsanmälan. Vid förmedling

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Bra att veta om ekonomiskt bistånd

Bra att veta om ekonomiskt bistånd Bra att veta om ekonomiskt bistånd Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget

Läs mer

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Du som vårdnadshavare på Solhemsskolan kan logga in i Stockholms Skolwebb och få information om ditt barns skolgång. Stockholm Skolwebb är en e-tjänst som

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd Om du inte själv kan försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag)

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2015

Information om försörjningsstöd 2015 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2015 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort Sänds till Fylls i av Stadsbyggnadskontoret STADSBYGGNADSKONTORET Ansökan om Fastighetsbeteckning bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsavdelningen Box 8314 104 20 Stockholm Tfn vxl 08-508 27 300

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg Avgifter inom äldre- och handikappomsorg Allmän information Du kommer att behöva fylla i uppgifter som rör din inkomst. Du kan bli tillfrågad att styrka uppgifterna som du lämnat in och då måste du kunna

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd FÖRSÖRJNINGSSTÖD Information till dig som söker försörjningsstöd Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd

Läs mer

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Information om ledsagarservice

Information om ledsagarservice Information om ledsagarservice Allmän information Ledsagarservice är en insats enligt socialtjänstlagen (SoL). Ledsagarservice innebär att du kan få hjälp av en följeslagare när du tar dig till och från

Läs mer

Hja lpdokument fo r IncertOnline

Hja lpdokument fo r IncertOnline Hja lpdokument fo r IncertOnline Introduktion IncertOnline är en webbportal till stöd för certifierade personer hos Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT). Som inloggad kan personen se sina

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer