Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om bostadsanpassningsbidrag"

Transkript

1 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress: Telefonnummer bostad/arbete: Postnummer: Postadress: Portkod: E-postadress Namn på personen med funktionsnedsättning (om annan än sökande) Mobiltelefon Personnummer: 2. Kontaktperson Anhörig/Närstående God man/förvaltare Annan roll: Förnamn: Efternamn: Telefon: E-postadress: Mobiltelefon: Adress: 3. Funktionsnedsättning Funktionsnedsättning/Diagnos: Hjälpmedel: Elrullstol Manuell rullstol Rollator/betastöd Käpp Annat: 4. Uppgifter om bostad som ska anpassas Småhus Flerbostadshus Byggnadsår: Inflyttningsår: Antal rum: Samt: kök/kokvrå badrum duschrum extra toalett Bostaden innehas: med äganderätt med bostadsrätt med hyresrätt i andra hand Fastighetsägare (om annan än sökande): Antal personer boende i bostaden: OBS! Underskrift på sid två

2 2(2) 5. Enklare anpassningsåtgärder, inget krav på intyg från sakkunnig Uppsättning av stödhandtag I badrum/hygienrum 30 cm, ange antal 60 cm, ange antal Övriga rum 30 cm, ange antal 60 cm, ange antal Utjämning av trösklar I badrum/hygienrum; ange antal Övriga rum ange antal 6. Anpassningsåtgärder, krav på intyg från sakkunnig I bostaden: Utanför bostaden: 7. Bilagor till ansökan, se anvisning intyg som styrker funktionsnedsättning fastighetsägarens medgivande offert/kostnadsberäkning annat: En komplett ansökan ska innehålla: Ifylld ansökan med underskrift Intyg om funktionsnedsättning Fastighetsägarens medgivande Kopia av offert eller kostnadsberäkning Vid mer omfattande åtgärder även ritningar/teknisk beskrivning 8. Underskrift Jag försäkrar på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna ansökan och därtill bifogade handlingar är sanningsenliga och godkänner samtidigt att lämnade uppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL) Härmed medger jag/vi att erforderliga uppgifter för bedömning av denna ansökan får inhämtas av annan myndighet som t ex biståndshandläggare. Ja Nej Datum Namnteckning Ansökan sänds till Tyresö Kommun, Biståndsenheten, plan 3, TYRESÖ Telefon Fax

3 1(2) Så här fyller du i ansökan om bostadsanpassningsbidrag Fyll i alla uppgifter på ansökningsblanketten och glöm inte underskriften på sidan 2. Är ansökan ofullständig när den inkommer till kommunen skickas den tillbaka för komplettering av uppgifter. 1. Personuppgifter Den sökande kan själv ha en funktionsnedsättning eller söka bidraget för annan person i hushållet som har en funktionsnedsättning. Gäller ansökan barn under 18 år är det vårdnadshavaren som ansöker om bidrag. Adress: ange den adress där bostadsanpassningen ska utföras. Om du ska flytta, ange den nya adressen. 2. Kontaktperson Kontaktperson är obligatoriskt om inte den sökande kan föra sin egen talan i ärendet. Kryssa i vilken roll du är kontaktperson. Kontaktperson får del av informationen i ärendet och agerar i den sökandes ställe som till exempel genom att ta in offert eller kontakta entreprenör för att beställa de beviljade åtgärderna. 3. Funktionsnedsättning Ange den/de funktionsnedsättningar som gör att bostaden behöver anpassas. Ange om du använder något förflyttningshjälpmedel eller om du inom snar framtid kommer att få ett hjälpmedel förskrivet. 4. Uppgifter om bostaden som ska anpassas Ange vilken typ av bostad och byggnadsår. Ange år för inflyttning. Om du ännu inte har flyttat in i bostaden så ska du ange datum för inflyttning. Ange storleken på bostaden i form av antal rum i bostaden samt upplåtelseform. Fyll i namn på fastighetsägaren om det är annan än den sökande. Ange totala antalet personer boende i bostaden. 5. Enklare anpassningsåtgärder, inget kram på intyg från sakkunnig För enklare anpassningsåtgärder som montering av stödhandtag och/eller utjämning av trösklar krävs inte intyg från sakkunnig. Även om du bifogar ett intyg till ansökan måste du fylla i vad ansökan avser på ansökningsblanketten. Observera att behov av ledstång vid trappsteg inte kan tillgodeses av stödhandtag och intyg krävs därför för denna åtgärd. 6. Anpassningsåtgärder, krav på intyg från sakkunnig Ange vilka åtgärder du vill söka bidrag för på blanketten eller i en bilaga. Behovet av de ansökta åtgärderna ska styrkas i intyg från arbetsterapeut eller annan medicinskt sakkunnig. Intyget ska beskriva funktionsnedsättningen och vilka problem det medför i bostaden för dig. Det ska också framgå i intyget om man har försökt lösa problemen på annat sätt, till exempel genom att förskriva hjälpmedel. Även om du bifogar ett intyg till ansökan måste du fylla i vad ansökan avser på ansökningsblanketten.

4 2(2) 7. Bilagor till ansökan Markera med kryss vilka handlingar du bifogar din ansökan. Följande handlingar ska bifogas - Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan medicinskt sakkunnig om att de åtgärder bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Vid mer omfattande åtgärder bör intyget kompletteras med ett åtgärdsprogram. Intyg krävs inte för enklare anpassningsåtgärder. - Medgivande från fastighetsägaren, se separat blankett. - Kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning. - Plan- och uppställningsritning, om det är fråga om omfattande inredningsarbeten. - Ritningar över bostaden före respektive efter ändringen, om det är fråga om ändrad planlösning. Om ärendet inte är komplett med de bilagor som krävs kommer hanteringen att ta längre tid. 8. Underskrift Ansökan måste alltid undertecknas av den sökande eller av god man/ekonomisk förvaltare som har fullmakt att företräda den sökande. Vid underskrift intygas att de uppgifter som lämnats i ansökan om bostadsanpassningsbidrag är sanningsenliga. I samband med underskrift kan du ge ditt medgivande till att information får inhämtas från annan myndighet som till exempel biståndshandläggare eller intygsskrivare. Önskar du mer information kan du kontakta handläggare för bostadsanpassningsbidrag eller kommunens Servicecenter. Handläggare för bostadsanpassningsbidrag: Servicecenter:

5 1(2) Fastighetsägarens medgivande Bilaga till ansökan om bostadsanpassningsbidrag Du behöver ha din fastighetsägares medgivande till att anpassningsåtgärder får utföras för att kunna beviljas bostadsanpassningsbidrag. Fyll i dina uppgifter och de åtgärder du söker bidrag för. Lämna blanketten till din fastighetsägare för påskrift och bifoga sedan medgivandet till din ansökan. 1. Personuppgifter Förnamn: Efternamn: Lägenhetsnummer: Adress: Telefonnummer bostad/arbete: Postnummer: Postadress: 2. Bostadsanpassningsbidrag söks för I bostaden: Utanför bostaden: Bifogar offert/kostnadsförslag som inkommit i ärendet Ja Nej 3. Fastighetsägarens medgivande Fastighetsägaren godkänner att ovanstående anpassningsåtgärder får utföras. Hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren får utföra de åtgärder för vilka bidrag söks. Hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren är inte skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick vid avflyttning eller i annat fall vad gäller dessa åtgärder Namnunderskrift: (behörig att teckna medgivande) Namnförtydligande: Ort och datum: Synpunkt: Mobiltelefon: Titel: E-post: Synpunkt bifogas som bilaga Medgivandet är mellan fastighetsägare och hyresgäst/bostadsrättsinnehavare och därför ska fastighetsägarens synpunkter på medgivandet alltid meddelas direkt till hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren samt bifogas till ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Under vissa förutsättningar kan återställningsbidrag lämnas till ägare av hyreshus och bostadsrättshus för kostnader att återställa bostaden. Se Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

6 2(2) Fastighetsägarens medgivande Fylls i av ägaren till fastigheten, om det är annan än sökanden. Detta gäller bostadsrätt, hyresrätt och samägt småhus. Undertecknande kan vara ägaren till hyresfastigheten, styrelsemedlem i bostadsrättsföreningen eller i de fall det handlar om ett samägt småhus samtliga ägare. Om fastighetsägarens medgivande inte inkommer i samband med ansökan förlängs tiden för ärendet fram till beslut. Vad är det du som fastighetsägare ska godkänna Godkännandet ska gälla de åtgärder som sökanden/hyresgästen ansöker om bidrag för. För att bidrag ska kunna beviljas till den sökanden ska fastighetsägaren ge godkännande utan förbehåll. Om du som fastighetsägare kräver återställning, eller anger något annat förbehåll i godkännandet, kommer ansökan om bostadsanpassningsbidrag att avslås. Innan du ger ett godkännande bör du som fastighetsägare försäkra dig om att du är införstådd med vilka åtgärder hyresgästen ansöker om bidrag för. Återställningsbidrag I vissa fall kan du som fastighetsägaren beviljas bidrag för att återställa anpassningar som gjorts i din fastighet med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag med mera 11 Ägare av bostadshus har rätt till bidrag för kostnader för att ta bort anordningar för funktionshindrade personer (återställning) som har utförts 1. i eller i anslutning till hyreslägenheter eller småhus som hyrs ut, eller 2. i anslutning till bostadsrättslägenheter i flerbostadshus, om anordningarna avser att underlätta för en funktionshindrad person att komma in i och ut ur lägenheten eller att förflytta sig till och från huset eller inom tomten. 12 Återställningsbidrag lämnas under förutsättning att 1. återställningen avser en anpassningsåtgärd som har utförts med stöd av bidrag enligt denna lag, förordningen (1982:639) om bostadsanpassningsbidrag eller förordningen (1987:1050) om statskommunalt bostadsanpassningsbidrag och 2. anpassningsåtgärden på grund av ändrade förhållanden inte längre kan utnyttjas för sitt ändamål och åtgärden är till nackdel för andra boende. 13 För bidrag enligt 11 1 gäller också att husägaren har tillförsäkrat kommunen rätt att när den anpassade lägenheten blir ledig anvisa den till bostadssökande och att kommunen vid den tidpunkt då lägenheten blir ledig inte har kunnat anvisa den till någon annan person med funktionshinder. Bidragens storlek 14 Bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag lämnas med belopp som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna. Återställningsbidrag lämnas dock endast om den godkända kostnaden vid ett och samma tillfälle överstiger kronor. 16 Bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag betalas ut sedan åtgärd som bidraget avser har utförts. Mer information finns på Boverkets hemsida; Webbhandbok om bostadsanpassningsbidrag:

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m.

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m. regeringsuppdrag rapport 2014:27 Rapport 2014:38 Boverkets Översyn nulägesbeskrivning av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. en del av romsk inkludering 2012 2032 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

Ansökan om förtur till bostad

Ansökan om förtur till bostad 1 av 2 Ankomstdatum Ansökan om förtur till bostad Fyll i och skicka in din ansökan till Bostadsförmedlingen. Blanketten är underlag för dataregistrering för din förtursansökan och bostadsanmälan. Vid förmedling

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

Ansökan om vårdnadsbidrag

Ansökan om vårdnadsbidrag Ansökan om vårdnadsbidrag 1 Barnets uppgifter: Namn Personnummer Mottagare av vårdnadsbidrag, vårdnadshavare Namn Personnummer Adress E-postadress Telefon, mobiltelefon Kontoförande bank Clearingnummer

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 91 4 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2.

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2. ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Kryssa för det ansökan avser: God man enligt 11:4 FB Förvaltare enligt 11:7 FB 1. Personen

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

Ansökan om stöd Nokås 1(12)

Ansökan om stöd Nokås 1(12) Ansökan om stöd Nokås 1(12) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Läs mer

Så fyller du i förfrågan om aktuell inkomst och bostadskostnad

Så fyller du i förfrågan om aktuell inkomst och bostadskostnad Så fyller du i förfrågan om aktuell inkomst och bostadskostnad Information om blanketten: 1. Välj ett av följande alternativ Om du väljer alternativ NEJ behöver du inte fylla i blanketten förutom att skriva

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare gällande god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken eller förvaltare enligt 11 kap 7 Läs informationsbladet Information till anmälan om behov av god man eller förvaltare

Läs mer

Kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning, KBH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR. Gäller fr.o.m. januari 2104. stockholm.

Kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning, KBH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR. Gäller fr.o.m. januari 2104. stockholm. Kommunalt bostadsbidrag till personer med, KBH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR Gäller fr.o.m. januari 2104 stockholm.se KBH 2014 - kommunalt bostadsbidrag för personer med 2 (24) KBH 2014- Kommunalt bostadsbidrag

Läs mer

Ansökningshandling. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökningshandling. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Myndighetsnämnden för Socialtjänst och Skola Ansökningshandling Parkeringstillstånd för rörelsehindrad OBS! Handläggningstiden är ca 6 veckor. YDRE KOMMUN Socialförvaltningen Kommunkontoret 570 60 YDRE

Läs mer

Tillståndet gäller på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade och på gator som är skyltade med parkeringsförbud.

Tillståndet gäller på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade och på gator som är skyltade med parkeringsförbud. Ansökan Parkeringstillstånd rörelsehindrad Sidan 1 av 5 Allmänna upplysningar Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Tanken med tillståndet är att du som har mycket svårt att gå ska kunna parkera lättare

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN OM BEHOV Malmö stad AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN Ansökan/Anmälan gäller God man Ansökan/Anmälan gjord av Förvaltare Egen ansökan Nära anhörig

Läs mer

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Socialtnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen Ansökan om legitimation för lärare och Läs detta innan du börjar Läs igenom hur du fyller i din ansökan på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se/ansokan Skicka kopior på handlingar och intyg. Sänd dem

Läs mer

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

Flytt av tjänstepension

Flytt av tjänstepension Flytt av tjänstepension För dig som arbetsgivare En anställd eller fd anställd vill flytta sin intjänade tjänstepension till oss och behöver din hjälp. Det är du som arbetsgivare som äger försäkringen

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer