Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)"

Transkript

1 Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006)

2 En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det ändå att de inte blir betalda inom den utsatta tiden. Då kan den som ska ha pengarna (borgenären) vidta inkassoåtgärder mot den som ska betala (gäldenären). Om inkassoåtgärderna inte leder till något resultat kan borgenären vidta rättsliga åtgärder för att få fastslaget dels att gäldenären är skyldig att betala och dels vilket belopp gäldenären ska betala. Inkassoverksamhet får inte skada gäldenären i onödan. Bestämmelser finns i en inkassolag som gäller både när borgenären själv driver in sina skulder och när han anlitar ett ombud (t.ex. ett inkassoföretag). Statlig och kommunal inkasso omfattas också i de flesta fall. Inkasso ska bedrivas enligt god inkassosed. Det innebär bl.a. att den som inkassoåtgärderna riktas mot inte får utsättas för onödiga kostnader eller trakasserier. Datainspektionen har till uppgift att se till att inkassolagens bestämmelser följs. Det sker både genom löpande kontakter och genom inspektioner hos inkassoföretagen. Den som anser att han har utsatts för inkassoåtgärder som strider mot god inkassosed kan vända sig till Datainspektionen med frågor och anmärkningar. Däremot kan Datainspektionen inte hjälpa till med att begära skadestånd på grund av felaktig behandling från borgenärers eller inkassoföretags sida. Anspråk på skadestånd behandlas vid domstol. Datainspektionen får ofta frågor om inkassolagen. Här har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna och svaren. Det här är sjätte upplagan, reviderad den 1 april 2006.

3 Vad är inkasso? Som inkassoåtgärder räknas krav eller andra påtryckningar mot dig (gäldenären) för att förmå dig att betala din skuld. Normalt får du ett kravbrev, där det står att om du inte betalar frivilligt kommer borgenären att ansöka hos kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande (s.k. summarisk process) eller annan rättslig åtgärd. Borgenären kan också hota med att säga upp ett avtal, t.ex. ett kreditavtal. Hotet kan också innebära att borgenären avbryter en löpande leverans (t.ex. telefonabonnemang). Rena betalningspåminnelser räknas inte som inkassoåtgärder. Fakturor, betalningsavier och påminnelser omfattas alltså inte av inkassolagens regler. God inkassosed? Det är inte säkert. En inkassoåtgärd får inte väcka onödigt uppseende.

4 Vad händer när jag utsätts för inkasso? Om borgenären inte får betalt för sin fordran kan han välja att antingen själv driva in den eller att lämna indrivningen i uppdrag till ett inkassoföretag. Borgenären eller inkassoföretaget skickar då ett inkassokrav (kravbrev) till dig med en uppmaning att betala eller bestrida kravet (förklara varför du inte anser att du är skyldig att betala). Om du trots inkassokravet inte betalar din skuld kan borgenären eller inkassoföretaget vända sig till kronofogdemyndigheten för att få fastslaget dels att du är skyldig att betala och dels vilket belopp du ska betala. Vanligen sker detta genom att borgenären ansöker om betalningsföreläggande. Kronofogdemyndigheten ska sedan i de flesta fall självmant verkställa sitt avgörande (utslag) genom utmätning hos dig. Det kan innebära att det bara går några få dagar från det att kronofogdemyndigheten fastslår att du är skyldig att betala till dess den verkställer utmätningen hos dig. Om skulden inte betalas därför att borgenär och gäldenär är oense om hur stor skulden är, kan borgenären istället vända sig till domstol för att få tvisten prövad i en rättegång. Även en sådan dom kan sedan verkställas av kronofogdemyndigheten genom utmätning. För varje åtgärd som vidtas och för varje instans som anlitas kan kostnaderna öka för dig. Om du vet med dig att en fordran är riktig, gör du bäst i att betala i tid. Om du inte kan betala hela summan på en gång kan det vara klokt att kontakta inkassoföretaget och försöka nå en överenskommelse om amorteringsplan. Det finns dock ingen skyldighet för borgenären att gå med på en sådan plan. Observera: Även om hot om inkassoåtgärder och rättsliga åtgärder förekommer, ska du givetvis inte betala oriktiga eller

5 oberättigade fordringar. Om du har invändningar mot fordran är det viktigt att du framför dem snarast till den som har skickat inkassokravet. Skriv helst och spara kopia på brevet. Om du anser att du inte ska behöva betala t.ex. därför att de levererade varorna är dåliga, bör du varje gång du krävs på betalning skriva och förklara varför du inte vill betala. En liten skuld kan växa till en stor skuld om du inte betalar i tid!

6 Vad ska ett inkassokrav innehålla? Inkassokrav ska alltid framställas skriftligt och ska innehålla så detaljerade uppgifter som möjligt om skulden. Skuldbeloppet, räntan och ersättning för inkassokostnader ska anges var för sig. Består fordran av olika delposter ska dessa anges på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollräkna summan och beräkningen av dröjsmålsräntan. I inkassolagen finns regler om vad ett inkassokrav måste innehålla: Borgenärens namn Vad fordran grundar sig på Skuldbelopp Ränta Konstnader för inkassokravet Tidsfrist för betalning eller bestridande Information om behandling av personuppgifter Hot om åtgärder om betalning uteblir När det gäller räntan måste skuldbelopp, räntesats och tid för ränteberäkningen anges särskilt liksom också räntans sammanlagda belopp.

7 Vilken ränta måste jag betala? Den som inte betalar sin skuld i rätt tid drabbas ofta av att betala dröjsmålsränta. Om borgenären och gäldenären i förväg har träffat ett avtal om ränta, gäller detta. I sådana avtal brukar det stå att dröjsmålsränta ska betalas från förfallodagen med en viss procent, t.ex. per månad. Om inget avtal har träffats i förväg, gäller räntelagens regler. Borgenären har då rätt att ta ut dröjsmålsränta från den dag som infaller en månad efter det att han har skickat en räkning eller på annat sätt krävt betalning av gäldenären, och i detta krav talat om att dröjsmålsränta annars måste betalas. Räntelagen ger borgenären rätt att ta ut en årsränta som motsvarar riksbankens referensränta plus åtta procent (för aktuell referensränta se

8 Får jag själv bestämma hur min inbetalning ska avräknas? Om du inte betalar hela din skuld utan bara en del av beloppet, kan det bli fråga om vad betalningen gäller och hur den ska räknas av. I första hand gäller att borgenären ska följa din anvisning om hur du vill räkna av det betalade beloppet. Din anvisning kan vara uttrycklig eller framgå av omständigheterna (t.ex. när det inbetalade beloppet överensstämmer med kapitalskulden). När det gäller ränta finns dock en bestämmelse i lag som säger att en inbetalning alltid ska räknas av med början på räntan. Bara om du uttryckligen har gått med på det får din betalning avräknas mot eventuella kostnader för kronofogdens arbete eller mot rättegångskostnader. Om du är missnöjd med levererade varor och inte vill betala: Skriv och förklara varje gång du krävs på betalning.

9 Måste jag betala inkassokostnaderna? Borgenären har rätt att få ersättning av dig för vissa normala kostnader i samband med inkasso. Vilka dessa kostnader är, regleras i lag. Lagens regler är tvingande, dvs. borgenären får inte genom avtal utvidga din skyldighet att ersätta kostnader. För att du ska bli ersättningsskyldig för inkassokostnader krävs att åtgärden har behövts för att ta tillvara borgenärens rätt. Enligt lagen kan du bli skyldig att betala ersättning för: 1. En betalningspåminnelse; om borgenären har kommit överens med dig om detta senast i det ursprungliga avtalet. 2. Inkassokrav; om det är utformat enligt inkassolagens regler (se sidan 6) och har lämnats eller skickats till dig. 3. Amorteringsplan; om planen är skriftlig och omfattar hela din återstående skuld. Planen ska vara upprättad i samråd med dig och ha lämnats eller skickats till dig. Storleken på ersättningsbeloppen beslutas av regeringen och justeras emellanåt. Från den 1 juli 2003 gäller följande maximibelopp: Skriftlig betalningspåminnelse Inkassokrav Amorteringsplan högst 50 kr högst 160 kr högst 150 kr Observera: Lagen reglerar bara skyldigheten att betala för åtgärder som har vidtagits efter det att skulden har förfallit. Det kan därför tillkomma kostnader för faktureringar, aviseringar och påminnelser som har skett före förfallodagen. Du kan också bli ersättningsskyldig för vissa kostnader som uppkommer i samband med ansökan till kronofogdemyndighet eller till domstol.

10 Måste jag betala kostnader trots att jag har betalat skulden? Ibland kan det inträffa att en gäldenär blir krävd på ersättning fastän han har betalat sin skuld. Det behöver inte alltid vara fel. Trots att huvudskulden har betalats kan borgenären vilja ha ersättning för inkassokostnader eller kostnader för hanteringen hos kronofogdemyndigheten eller domstol. Datainspektionen anser att ersättning kan få begäras i följande fall: Hyresfordran: Borgenären har sänt inkassokrav eller ansökan till kronofogdemyndighet eller domstol senast samma dag som hyran betalades (dvs. den dag betalningsuppdraget kom in till Plusgirot (tidigare Postgirot) eller Bankgirot eller den dag hyran betalades på post- eller bankkontor). Annan fordran: Borgenären har sänt inkassokrav eller ansökan till kronofogdemyndighet eller domstol senast samma dag som inbetalningen bokfördes på mottagarens konto hos Plus- eller Bankgirot. Observera: Om du betalar en skuld över Plus- eller Bankgiro bör du tänka på att betalningen anses fullgjord först då den bokförs av Plus- respektive Bankgirot. Om du vet med dig att en inbetalning är sen, kan det vara klokt att omedelbart underrätta borgenären eller hans ombud om inbetalningen. På så sätt kan du kanske förhindra ett inkassokrav eller en ansökan till kronofogdemyndighet eller domstol. Var också medveten om att om du inte betalar inkassokostnaden kan den överlämnas direkt till kronofogden utan påminnelse. Tänk också på att spara alla kvitton på de inbetalningar du gör! 10

11 Hamnar jag i kreditupplysningsregister om jag utsätts för inkasso? För att avgöra om en person eller ett företag ska få ett lån eller en annan kredit behöver den som ska lämna krediten veta, om den som vill låna har skött sina tidigare affärer. Därför registreras en del uppgifter i kreditupplysningsregister hos särskilda företag. Den som inte sköter sina ekonomiska åtaganden riskerar att hamna i ett sådant register. Betalningsanmärkningar om fysiska personer får noteras bara om betalningsförsummelsen är fastställd av domstol eller annan myndighet. Uppgifterna står kvar i registret i tre år och tas inte bort tidigare även om du betalar din skuld. Se Datainspektionens skrift Värt att veta om kreditupplysningar som kan hämtas på eller beställas per telefon Vill du veta mera? Inkassolagen (SFS 1974:182) hittar du i lagboken eller på Datainspektionen har också givit ut allmänna råd om tillämpningen av inkassolagen. Den skriften riktar sig i första hand till den som bedriver inkassoverksamhet och innehåller Datainspektionens syn på vad som menas med god inkassosed. Skriften kan hämtas på En tryckt utgåva kostar 100:- + moms och kan beställas på webbplatsen eller per telefon Information om inkasso och betalningsföreläggande finns också på Konsumentverkets webbplats och på Skatteverkets webbplats 11

12 12 Besöksadress: Fleminggatan 14, Plan 9 Postadress: Besöksadress: Box 8114, Fleminggatan Stockholm 14, Plan 9 Tfn: Postadress: Box , Fax: Stockholm 52 Beställningar: Tfn: Fax: (telefonsvarare) E-post: Beställningar: (telefonsvarare) E-post: Webbplats: Webbplats: ISSN ISSN

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Denna rapport finns att ladda ner på www.datainspektionen.se/ladda-ner Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004) Datainspektionen informerar 15 Värt att veta om kreditupplysningar (reviderad den 1 juni 2004) Innehåll Vad används kreditupplysningar till?... 3 Vad är en kreditupplysning?... 4 Vem bedriver Ku-verksamhet?...

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1167-2013 GodEl i Sverige AB Parkvägen 2A 169 35 Solna Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut GodEl

Läs mer

Vägledning 2005:2 Version 13. Fordringshantering hos Försäkringskassan

Vägledning 2005:2 Version 13. Fordringshantering hos Försäkringskassan Fordringshantering hos Försäkringskassan Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Betalningsföreläggande och avhysning

Betalningsföreläggande och avhysning Betalningsföreläggande och avhysning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Så här bestrider du bluffakturor

Så här bestrider du bluffakturor https://www.facebook.com/pages/polisen-bedrägeri/546406245370971 Polisen Bedrägeri 14-12-07 Så här bestrider du bluffakturor Denna skrift är en bilaga till Polisens Facebooksida om bedrägerier. Den vänder

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning I N F O R M A T I O N KFM 926 utgåva 7. Utgiven i JANUARI 2008. Betalningsföreläggande och handräckning I den här broschyren beskrivs hur en ansökan till Kronofogden ska vara utformad, vilka typer av ärenden

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Konsument i Sverige. Svenska

Konsument i Sverige. Svenska Konsument i Sverige Svenska Konsument i Sverige För dig som vill veta vilka konsumentregler som gäller i Sverige har vi samlat viktiga fakta och goda råd. Råd och hjälp... 3 Konsumentvägledning... 3 Konsument

Läs mer

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare!

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare! FÖRORD Tack för att du vill vara vår budbärare! Kunskap i grundläggande privatekonomi blir allt viktigare. Kunskap är också en viktig tillgång för att minimera riskerna att hamna i en skuldsituation som

Läs mer

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

För att uppnå så effektiva betalningsströmmar som möjligt, måste samtliga förvaltningar och enheter engageras i detta arbete.

För att uppnå så effektiva betalningsströmmar som möjligt, måste samtliga förvaltningar och enheter engageras i detta arbete. KREDIT-/KRAVPOLICY Tillämpningsanvisning Var.bergs Ml!1t!l'.il1M 1.1 INLEDNING I Varbergs kommun är de betalningsströmmar som flyter genom kommunens kassa många och stora. De rutiner som styr in- och utbetalningarna

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi KONSUMENT HALMSTAD Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi När du slutat gymnasiet har du möjlighet att själv bestämma vad du ska göra med ditt liv. Samtidigt ska du kanske fatta många svåra beslut.

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Budget Betala 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor.

Läs mer

Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige.

Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige. Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige. Nyhet! För att med automatik få en utbetalning under 2 000 kr måste du ha

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

Kommittédirektiv. Åtgärder mot fakturabedrägerier. Dir. 2014:12. Beslut vid regeringssammanträde den 6 februari 2014

Kommittédirektiv. Åtgärder mot fakturabedrägerier. Dir. 2014:12. Beslut vid regeringssammanträde den 6 februari 2014 Kommittédirektiv Åtgärder mot fakturabedrägerier Dir. 2014:12 Beslut vid regeringssammanträde den 6 februari 2014 Sammanfattning Fakturabedrägerier uppmärksammas allt mer som ett stort samhällsproblem.

Läs mer

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-22 För revidering ansvarar: Ekonomienheten För eventuell

Läs mer

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård.

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Det finns roligare saker att spara till. Men inte så många bättre. Du kan säkert räkna upp en lång rad saker som du tycker skulle vara roligare

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer