För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis."

Transkript

1 Arv och testamente Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av Villaägarnas jurister eller behörig firmatecknare för Villaägarna är strängt förbjudet. Informationsmaterialet är endast avsett att fungera som generell vägledning. För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, Sollentuna Johan Berndes väg

2 2 (20) Innehåll Allmänt... 3 Dödsbo, dödsbodelägare... 3 Den legala arvsordningen... 3 Boutredningsman, testamentsexekutor... 7 Boutredning, bodelning... 7 Bouppteckning... 7 Dödsboanmälan... 8 Registrering... 8 Arvsskifte... 8 Tilläggsbouppteckning... 8 Arvsskatt... 8 Förskott på arv och gåva Avstående från arv Sambor Pensioner och försäkringar EXEMPEL PÅ INBÖRDES TESTAMENTE MELLAN MAKAR MED SÄRKULLBARN EXEMPEL PÅ TESTAMENTE AV ENSAMSTÅENDE EXEMPEL PÅ BOUPPTECKNING EXEMPEL PÅ ARVSKIFTESHANDLING EXEMPEL PÅ ARVSAVSTÅENDE... 18

3 3 (20) Allmänt När en person avlider övertas dennes egendom av någon eller några andra genom arv eller testamente. Arvsordningen finns reglerad i ärvdabalken. Testamente kan till viss del sätta dessa regler ur spel. I detta informationsmaterial ges en kort presentation av huvudreglerna om arv och testamente. Dödsbo, dödsbodelägare När en person avlidit utgör dennes egendom ett dödsbo, som förvaltas av dödsbodelägarna. Dessa är arvingar och så kallade universella testamentstagare samt vanligen efterlevande make eller sambo. Den legala arvsordningen Enligt den legala arvsordningen ärver efterlevande make före de gemensamma barnen. Finns det så kallade särkullbarn, det vill säga barn till den avlidne som inte har den efterlevande maken som förälder, ärver dessa sin förälder direkt. Barn som den avlidna och den efterlevande maken har gemensamt är inte dödsbodelägare i den först avlidne makens dödsbo (men ska antecknas som efterarvingar i bouppteckningen efter denne). När den efterlevande maken avlider ärver makarnas gemensamma barn en lott efter sin far genom efterarv och en lott efter sin mor. Även arvingar i arvsklass två - se nedan - ärver på samma sätt genom efterarv. Den efterlevande maken ärver enligt den legala arvsordningen med fri förfoganderätt, inte äganderätt. Detta innebär att den efterlevande maken inte kan testamentera bort den ärvda egendomen. Saknar den först avlidne maken både bröstarvingar, det vill säga barn, barnbarn osv, och föräldrar, syskon eller avkomlingar till syskon ärver den efterlevande maken däremot med äganderätt. Med undantag från ovan angivna regler om efterlevande makes arvsrätt indelas arvingarna i tre arvsklasser. Den första klassen består av bröstarvingar. Den andra klassen består av föräldrar, syskon (även halvsyskon) och deras bröstarvingar. Den tredje klassen består av far- och morföräldrar och deras barn men inte barnbarn, kusiner ärver inte varandra. Finns det ingen arvinge alls i någondera av arvsklasserna ärver Allmänna arvsfonden allt. Denna fond har till ändamål att främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder. I första hand ärver arvingarna i den första arvsklassen. Först om det inte finns någon arvinge i denna klass ärver arvingarna i den andra arvsklassen osv.

4 4 (20) Inom arvsklass ett ärver den avlidnes barn. Om något av barnen är avlidet träder dennes barn i hans eller hennes ställe osv. Inom arvsklass två ärver föräldrar och om någon av dessa är avliden träder arvlåtarens syskon in i sin förälders ställe. I avlidet syskons ställe ärver dennes barn. Finns varken syskon eller barn till dem men lever någon av arvlåtarens föräldrar, tar denne hela arvet.

5 5 (20) Skiss över den legala arvsordningen. farfar farmor morfar mormor faster far mor morbror Den avlidne syskon barn barn syskonbarn barn barn osv. osv. = första arvsklassen = andra arvsklassen = tredje arvsklassen

6 6 (20) Testamente Genom testamente kan man ändra den legala arvsordningen. Vissa begränsningar gäller dock. Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott, det vill säga hälften av sin arvslott. Efterlevande make har alltid rätt att få behålla egendom till ett värde av fyra gånger basbeloppet (4 x = kr för år 2012). Detta belopp omfattar även vad efterlevande make erhåller genom bodelning och har i enskild egendom. Vidare kan efterlevande make begära att - istället för vanlig bodelning - var och en behåller sitt eget giftorättsgods. Observera dock att denna regel är en bodelningsregel, inte en arvsregel. (Om bodelningsregler, se särskilt informationsblad.) I testamenten skiljer man på universella förordnanden och legat. Ett legat innebär att testator föreskriver att en viss mottagare ska ha ett visst penningbelopp eller en viss sak. Ett universellt förordnande är att testator föreskriver att en viss mottagare ska ha hela eller viss kvotdel av kvarlåtenskapen. Som ovan angivits är universella testamentstagare dödsbodelägare. Legatarier - däremot - är inte dödsbodelägare. För att få skriva ett testamente måste man vara 18 år. (Den som är gift får dock skriva testamente dessförinnan. Vidare får den som är 16 år testamentera sådan egendom som han själv får förfoga över.) Testamentet ska vara skriftligt och bevittnat av två vittnen som samtidigt närvarar när testator undertecknar testamentet eller vidkänns sin underskrift. Vittnena måste känna till att det är ett testamente de bevittnar, däremot behöver de inte känna till innehållet. Vittnena ska underteckna handlingen och anteckna tid, sina yrken och hemvist. De ska vidare anteckna andra omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet. Detta görs vanligen genom en särskild formulering, se exempel i bilaga 1. Vittnena får inte vara under 15 år och inte vara psykiskt sjuka. Vidare måste de ha insikt om vad det innebär att bevittna ett testamente. Vittnena får inte vara nära släkt med testator eller vara testamentstagare eller släkt till testamentstagare. Ett testamente återkallas genom att testator upprättar ett nytt testamente, förstör testamentet eller på annat sätt klart ger till känna att testamentet inte ska gälla. Ett löfte om att inte återkalla testamentet är inte bindande. Ett undantag från kravet på att ett testamente måste vara skriftligt är nödfallstestamente. Denna testamentsform behandlas dock inte här. De legala arvingarna har möjlighet att klandra testamentet - om de anser att detta är ogiltigt - inom sex månader från det att de delgivits testamentet. Bröstarvingar har dessutom motsvarande tid på sig att påkalla jämkning av testamentet för att få ut sina laglotter.

7 7 (20) Boutredningsman, testamentsexekutor Kan dödsbodelägarna inte komma överens kan tingsrätten utse en boutredningsman. Om den avlidne i testamente har utsett en viss person att handha denna uppgift kallas denna person testamentsexekutor istället. Boutredning, bodelning För att kunna fastställa vad som ska fördelas mellan arvingar och testamentstagare måste en boutredning göras för att få reda på den avlidnes tillgångar och skulder. Var den avlidne gift eller sambo ska vanligen en bodelning göras. Det är bara den avlidnes egendom som ska fördelas mellan arvingar och testamentstagare. Bouppteckning Inom tre månader från dödsfallet ska en bouppteckning upprättas. Det går att få anstånd med att upprätta bouppteckningen. Anståndet måste sökas inom tre månader från dödsfallet. I bouppteckningen anges dödsbodelägarna samt den avlidnes tillgångar och skulder per dödsdagen. Bouppteckningen görs av två gode män utsedda av den som har boet i sin vård, vanligen efterlevande make. Finns boutredningsman eller testamentsexekutor utsedd ska denne utse de två gode männen. Samtliga dödsbodelägare, efterarvingar samt efterlevande make eller sambo ska kallas i god tid till bouppteckningsförrättningen. Den som har haft boet i sin vård är bouppgivare och ska tala om vilka tillgångar och skulder som finns i dödsboet. Det är viktigt att alla handlingar som rör boets ekonomi samt testamente, äktenskapsförord, bodelningshandlingar, gåvobrev med mera finns tillgängliga. Den avlidnes tillgångar ska värderas till marknadsvärdet på dödsdagen. Fastighet får dock alternativt tas upp till det taxeringsvärde som gällde året före dödsfallet. Den avlidnes hyra under max tre månader, begravnings- och bouppteckningskostnader samt kostnad för gravplats och gravvård får tas upp i bouppteckningen trots att dessa kostnader härrör från tiden efter dödsdagen. Skatteverket har en särskild informationsskrift med blanketter för bouppteckning som heter SKV 461 och finns att hämta på Exempel på bouppteckningshandling finns också i bilaga 2.

8 8 (20) Dödsboanmälan Om den avlidnes tillgångar bara täcker begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet behöver ingen bouppteckning göras utan istället görs en dödsboanmälan till skatteverket av socialnämnden. Finns det fast egendom eller tomträtt i dödsboet måste bouppteckning ändå göras. Registrering Bouppteckningen skickas i original och en vidimerad kopia till närmaste skattekontor. Skattekontoret registrerar bouppteckningen. Om bouppteckning inte inges i rätt tid kan skatteverket vitesförelägga dödsbodelägarna. Skatteverket kan också förordna någon att upprätta en bouppteckning. På finns information om de olika skattekontoren. Arvsskifte Den avlidnes kvarlåtenskap delas mellan arvingar och testamentstagare genom en privat förrättning, arvskiftet. Därvid tar man hänsyn till boets verkliga värden på skiftesdagen, inte till vilka värden som tagits upp i bouppteckningen. Det råder inget tvång att skifta boet. På begäran av dödsbodelägare kan tingsrätten utse en skiftesman som ansvarar för skiftet. Om det finns en testamentsexekutor utsedd är han automatiskt skiftesman. Exempel på arvsskifteshandling finns i bilaga 3. Tilläggsbouppteckning Om en ny skuld eller tillgång blir känd först efter det att bouppteckningen blivit registrerad eller om något fel föreligger i bouppteckningen kan det bli aktuellt att göra en tilläggsbouppteckning. Arvsskatt För dödsfall som inträffat efter den 16 december 2004 sker ingen arvsbeskattning. För dödsfall som inträffat före ovan nämnda tidpunkt gäller dock vad som beskrivs här nedan.

9 9 (20) Arvsskatten regleras i den numera upphävda lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. Skatten grundas på bouppteckningens värden och beräknas vid registreringen av denna. Skatteverket utgår från att bodelning och arvsskifte görs efter vanliga huvudregler. Det är därför viktigt att dokumentera om det verkliga skiftet avviker från huvudreglerna om detta medför lägre arvsskatt, så att skatteverket inte beräknar enligt huvudreglerna. Skattens storlek beror dels på storleken på varje arvs- och testamentslott, dels vem som erhåller varje lott. Mottagarna delas in i tre skatteklasser. Klass I omfattar efterlevande make, sambo, barn, avkomling till barn, make och sambo till barn och efterlevande make eller sambo till avlidet barn. Klass II omfattar övriga arvingar och testamentstagare. Klass III omfattar vissa juridiska personer såsom kommuner, vissa föreningar och stiftelser med flera. Skatten beräknas enligt följande skalor. Skattepliktig lott, kr Arvsskatt, kr Klass I % inom skiktet % " " % " " Klass II % " " % " " % " " Klass III % " " % " " % " " För att få fram den skattepliktiga lotten fall ska vissa grundavdrag göras. För dödsfall som inträffat efter den 16 december 2004 tas inte någon arvsskatt alls ut. När dödsfallet inträffat efter den 31 december 2003 tas inte någon arvsskatt ut för efterlevande make eller sambo. I de fall då dödsfallet inträffat den 31 december 2003 eller tidigare utgår arvsskatt för efterlevande make och sambo, men maken eller sambon får göra ett grundavdrag med kr. Övriga som tillhör klass I får göra ett grundavdrag på kr. Barn eller barn till avlidet barn som är under 18 år får dessutom dra av ytterligare för varje år upp till 18 år. De som beskattas enligt klass II - III får göra ett grundavdrag på kr. Avlider arvs- eller testamentstagare inom tio år från arvlåtarens död efterges hela eller del av arvsskatten. Särskild ansökan måste dock göras.

10 10 (20) Förskott på arv och gåva En gåva till en bröstarvinge anses vara förskott på arv om inte annat framgår. Motsatsen gäller annan arvinge. Om gåvan ska behandlas som förskott på arv ska kvarlåtenskapen och värdet på förskottet läggas ihop. Därefter delas saldot upp mellan arvingarna. Den som fått förskottet får sin lott minus förskottet. Om en arvinge eller testamentstagare har fått en skattepliktig gåva inom 10 år från dödsfallet ska gåvan läggas ihop med arvs- eller testamentslotten vid beräkning av arvsskatten. Detta gäller oavsett om gåvan betraktas som förskott på arv eller inte. Observera att gåvoskatten tagits bort för gåvor lämnade från och med den 17 december Avstående från arv Genom att avstå från arvs- eller testamentslott kan man hoppa över ett led i beskattningen och dessutom fördela lotten på flera mottagare. Därigenom kan man lindra arvsskattens progressivitet. Avstående kan göras helt eller delvis som en kvotdel av lotten. Situationen behandlas på samma sätt som om den avstående själv var avliden. För att avståendet ska beaktas när arvsskatten beräknas måste det göras skriftligt och helst i en särskild handling samt lämnas till skatteverket innan bouppteckningen registreras. Dessutom måste avståendet följa den legala arvsordningen eller villkor i testamente. En mor får till exempel inte avstå från arv till förmån för två av tre barn. Om den avstående anvisar viss egendom, gör förbehåll eller avstår till förmån för viss person som inte står i tur enligt den legala arvsordningen anses det enligt huvudregeln såsom att den avstående har förfogat över sin lott och får då också betala arvsskatt för denna. Dessutom ser man mottagarna i en sådan situation som gåvomottagare vilket resulterar i gåvoskatt (observera vad som sagts om borttagandet av gåvoskatten ovan). Om en testamentstagare avstår måste detta ske till förmån för den eller de som skulle ha ärvt lotten om den avstående själv var avliden. Om testamentstagaren inte ingår i den legala arvsordningen sker avståendet till den som i testamentet anges som mottagare i andra hand. I annat fall fördelas den avstådda egendomen enligt ett universellt förordnande i testamentet eller mellan arvingarna enligt den legala arvsordningen. En annan slags avståendesituation är då ett särkullbarn skjuter upp uttaget av arvet efter sin förälder till förmån för efterlevande make. Särkullbarnet ställs då i samma situation som om han eller hon var barn till båda makarna, dvs särkullbarnet blir efterarvinge och ärver sin lott efter sin förälder när efterlevande make avlider.

11 11 (20) Det är viktigt att komma ihåg att de sammanlagda avdragen för förvärv från en och samme arvlåtare eller testator inte får överstiga respektive grundavdrag (se ovan). Denna regel är inte tidsbegränsad. Exempel på arvsavstående finns i bilaga 4. Sambor Sambor har - till skillnad från makar - ingen legal arvsrätt efter varandra. Däremot kan det bli aktuellt med bodelning av den gemensamma bostaden och bohaget. (Om bodelningsregler, se särskilt informationsblad.) Observera att efterlevande sambo alltid har rätt att behålla egendom till ett värde av två basbelopp (2 x = kr för år 2012). Det är viktigt att sambor skriver testamenten om de önskar att efterlevande sambo ska ärva den andre! Om regler i samboförhållanden, se särskilt informationsblad. Pensioner och försäkringar Det är idag vanligt att inneha pensioner och försäkringar i form av till exempel privat pensionsförsäkring, tjänstepensionsförsäkring, individuellt pensionssparande (IPS), eller kapitalförsäkring. Det finns därför anledning att ta upp hur sådana pensioner och försäkringar påverkar arvssituationen. Efterlevande makes IPS, pensionsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring ingår inte i bodelning vid dödsfall. Efterlevande makes kapitalförsäkring och kp-försäkring ingår däremot i bodelning vid dödsfall. När den avlidne maken har pensioner eller försäkringar med förmånstagare insatt ingår det förmånstagarbelopp som utgår inte i den avlidnes kvarlåtenskap. Om den avlidna maken har kapitalförsäkring eller IPS utan förmånstagarförordnande ingår utfallande belopp respektive värdet av IPS-sparandet i bobehållningen. Om den avlidne maken har pensionsförsäkring utan förmånstagarförordnande upphör utbetalningarna från pensionsförsäkringen. Förmånstagarbelopp ingår som sagt inte i den avlidnes kvarlåtenskap och påverkar inte heller beräkningen av giftorätt, arvsrätt och laglott. Det är därför möjligt att till viss del sätta den legala arvsordningen ur spel genom att teckna försäkring med förmånstagarförordnande. Jämkning av förmånstagarförvärv kan ske endast i rena undantagsfall och kan i så fall begäras endast av make och barn. Eftersom förmånsbelopp ibland kan utgöra en inte obetydlig del av en persons tillgångar kan det vara lämpligt att till exempel i samband med att testamente upprättas eller familjesituationen förändras se över vilka förmånstagarförordnanden som finns avseende

12 12 (20) tecknade försäkringar. Det är viktigt att observera att det inte är möjligt att i testamente förordna hur förmånstagarbelopp ska fördelas. Den som vill teckna försäkring bör vända sig till försäkringsbolag för få råd om vilken försäkringslösning som är lämplig i det enskilda fallet.

13 13 (20) Bilaga 1 EXEMPEL PÅ INBÖRDES TESTAMENTE MELLAN MAKAR MED SÄRKULLBARN TESTAMENTE Vi förordnar härmed som vår yttersta vilja och testamente att den av oss som överlever den andre ska ha all den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt med undantag för Tore Johanssons son Sven Johanssons laglott om jag Tore Johansson går bort först och med undantag av Märta Johanssons dotter Maria Karlssons laglott om jag Märta Johansson går bort först. Efter den sist avlidnes död ska kvarlåtenskapen fördelas mellan bådas våra arvingar enligt lag. Brastad den 5 juni 2006 Tore Johansson Märta Johansson Ripsv. 4 Ripsv. 4 Att Tore och Märta Johansson som vi personligen känner, denna dag vid fullt och sunt förnuft i bådas vår samtidiga närvaro frivilligt förklarat ovanstående förordnande innefatta deras yttersta vilja och testamente och därunder egenhändigt tecknat sina namn, intygar undertecknande testamentsvittnen. Brastad som ovan Peter Sjöstedt Lovisa Lundberg Revisor Dagbarnvårdare Ripsv. 2 Tallbacken 34 EXEMPEL PÅ TESTAMENTE AV ENSAMSTÅENDE TESTAMENTE Jag, Einar Södergren, gör härmed följande förordnande om min kvarlåtenskap. Min bror Johan ska erhålla fastigheten Nybro 1:5 i Gärdebo kommun. Återstoden av kvarlåtenskapen ska fördelas mellan samtliga bröstarvingar enligt lag. Stockholm den 13 mars 2006 Einar Södergren Bergsg. 5

14 14 (20) Vi samtidigt närvarande vittnen intygar härmed, att Einar Södergren, som vi personligen känner, denna dag med sunt förnuft och fullt förstånd och av fri vilja i vår bostad, Södermannagatan 12 i Stockholm, för oss förklarat att ovanstående testamente innefattar hans yttersta vilja, samt att han i vår närvaro egenhändigt undertecknat testamentet. Stockholm som ovan Bror Sandkvist Snickare Linnea Sandkvist Controller

15 15 (20) Bilaga 2 EXEMPEL PÅ BOUPPTECKNING BOUPPTECKNING förrättad den 6 maj 2009 efter Frida Petersson från Trastvägen 9, Brastad personnummer avliden den 5 mars 2009 DÖDSBODELÄGARE 1. Systern Kristina Petersson, Linsvägen 1, Brastad 2. Brodern Gunnar Petersson, Järpstigen 56, Brastad BOUPPGIVARE Kristina Petersson BOUPPTECKNINGSFÖRRÄTTARE Mikael Sundberg och Klas Holm NÄRVARANDE Kristina Petersson och Gunnar Petersson TILLGÅNGAR FASTIGHET Fastigheten Brastad Vikingatiden :- BANKTILLGODOHAVANDEN Brastads Sparbank Behållning inkl ränta : :- ÖVRIGT Kontanter 1 000:- Lösöre 1 000:- SUMMA TILLGÅNGAR :-

16 16 (20) SKULDER OCH AVGÅENDE POSTER Begravningskostnader :- Beräknad kostnad för gravsten 2 000:- Bouppteckningskostnad 3 000:- SUMMA SKULDER OCH AVGÅENDE POSTER :- SAMMANDRAG Tillgångar :- Skulder och avgående poster :- BEHÅLLNING :- Härmed försäkras på heder och samvete att mina uppgifter till bouppteckningen är riktiga att inga uppgifter avsiktligt har utelämnats samt att sådant förvärv som avses i 19 den upphävda lagen om arvsskatt och gåvoskatt inte förekommit. Kristina Petersson Att allt blivit enligt tillgängliga uppgifter rätteligen antecknat samt tillgångarna efter bästa förstånd värderade betygar: Mikael Sundberg Klas Holm

17 17 (20) Bilaga 3 EXEMPEL PÅ ARVSKIFTESHANDLING ARVSSKIFTE förrättat den 12 mars 2009 efter Valter Larsson från Vidbodabacken 12, TABO personnummer avliden den 14 november 2008 DÖDSBODELÄGARE dottern Ingeborg Larsson, Djupgatan 3, TABO sonen Lars Larsson, Vidbodabacken 12, TABO Följande antecknas: Att bouppteckningen förrättades den 5 januari 2009 och inregistrerades vid skatteverket i Tabo den 15 januari 2009, bpt nr 190. Att behållningen i dödsboet enligt bouppteckningen uppgick till kr. Att samtliga skulder har betalats. Härefter överenskom dödsbodelägarna att Lars Larsson skulle tillskiftas fastigheten Tabo Rutan 2 samt att övriga tillgångar skulle tillskiftas Ingeborg Larsson. Med ovanstående arvsskifte förklarar vi oss till alla delar nöjda. Tabo som ovan Ingeborg Larsson Lars Larsson Ingebors Larssons och Lars Larssons egenhändiga namnteckningar bevittnas: Ture Bredvall Jonny Isaksson

18 18 (20) Bilaga 4 EXEMPEL PÅ ARVSAVSTÅENDE Jag, Margareta Jansson, som är ensam arvinge efter min den 14 november 2008 avlidna far Alfred Gustafsson, senast boende Stålvägen 7 i Skeda, förklarar härmed, att jag avstår från hela min arvslott till förmån för mina barn. Skeda den 13 december 2008 Margareta Jansson

19 19 (20) Du som är medlem i Villaägarnas Riksförbund har tillgång till kostnadsfri rådgivning. Villaägarnas experter svarar på dina frågor inom en rad områden som rör husägande och boende: Fastighetsrätt Bygglov Familjerätt Köprätt Boendeekonomi Samfällighetsföreningar Trädgård Fastighetsmäklare Byggnadsteknik Arkitektur Energi Plan- och byggfrågor Geoteknik Byggnadsskador VVS Eldstäder och sotning Brandsäkerhet Inredning Kontakta rådgivningen på tel eller på Villaägarnas Juristbyrå - experten på privatjuridik Villaägarnas Juristbyrå erbjuder mot betalning kvalificerad juridisk hjälp med juridiska processer. Juristerna på byrån är specialister på juridik för privatpersoner, bland annat fastighetsrätt. Villaägarnas Juristbyrå ägs helt av Villaägarnas Riksförbund. Juristbyrån kan vara ditt ombud i juridiska processer mot företag, myndigheter och personer som inte är medlemmar i Villaägarna. Som är medlem i Villaägarna får har du medlemsrabatt på 25 procent. Kontakta Juristbyrån på tel eller via e-post: Vill du bli medlem? Läs mer på nästa sida i detta dokument eller bli medlem på

20 (20) Villaägarnas Riksförbund är organisationen för dig med eget hus. Vi drivs utan eget vinstintresse och är partipolitiskt obundna. Villaägarna har ca medlemshushåll. Allt detta får du som medlem: Kostnadsfri rådgivning från våra experter En stark organisation som driver dina frågor Rabatter på det mesta som rör ditt boende och lite till Magasinet Villaägaren, 5 nr/år Medlem blir du genom att skicka in svarskortet nedan. Du får då ett brev med inbetalningskort skickat till dig. Dina medlemsförmåner kan du börja nyttja så fort vi har mottagit din betalning. Du kan också bli medlem på eller tel Välkommen som medlem! Ja tack, jag vill bli medlem i Villaägarnas Riksförbund! Namn: Frankeras ej Villaägarna betalar portot Adress: Postnr: Ort: Tel: E-post: Svarspost Sollentuna Genom att uppge e-postadress godkänner du att Villaägarna förser dig med information och erbjudanden.

Handlingar till myndigheter

Handlingar till myndigheter Handlingar till myndigheter Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan

Läs mer

Arvsrättsliga regler i Sverige

Arvsrättsliga regler i Sverige 1 Arvsrättsliga regler i Sverige Advokat Thorulf Arwidson September 2017 Denna text är avsedd att ge en överblick över de nuvarande svenska reglerna om arv. Den är skriven för den som tidigare inte har

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Kompletterande klausuler till köpekontrakt Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

Arv. kortfattad information om ärvdabalken

Arv. kortfattad information om ärvdabalken Arv kortfattad information om ärvdabalken Ärvdabalken innehåller regler om bland annat bouppteckning, arv och testamente. Hela ärvdabalken hittar du i Svensk författningssamling SFS 1958:637. Den finns

Läs mer

Arv Kortfattat om lagstiftningen

Arv Kortfattat om lagstiftningen Arv Kortfattat om lagstiftningen Producerad av Justitiedepartementet Foto: Justitiedepartementet, tryck: Elanders, 2015 Bouppteckning När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar

Läs mer

Mitt testamente till de äldre

Mitt testamente till de äldre Mitt testamente till de äldre Blomsterfondens testamentshjälp BLOMSTER FONDEN Blomsterfonden är min familj. Genom en gåva kan jag hjälpa andra människor att komma in i samma trygga gemenskap. Willem Schaper

Läs mer

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente? Ske Din vilja! t v å t r e f e m s e x s j u å t t a n i o e l v a Ett dokument för livet Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Bodelning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c )

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c ) Testamente Jag 1 Fullständigt namn önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Testamentstagare 2 I II Testators signatur 3 Sida 1/4 III IIII V Testators signatur Sida 2/4

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om Fastighetsbestämning

Rådgivningsavdelningen informerar om Fastighetsbestämning Rådgivningsavdelningen informerar om Fastighetsbestämning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Samäganderättslagen Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente På många håll i världen riskerar människor livet för att kunna uttrycka sin vilja I många länder

Läs mer

Information från överförmyndaren

Information från överförmyndaren FLENS KOMMUN Information från överförmyndaren om bouppteckning, arvsskifte och bodelning 2014-12-09 Innehåll Information om bouppteckning, arvsskifte och bodelning... 2 Bouppteckning... 2 Dödsbo... 2 Bodelning

Läs mer

Rätt arv. Fördelning av kvarlätenskap IUSTUS FÖRLAG MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER. Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG

Rätt arv. Fördelning av kvarlätenskap IUSTUS FÖRLAG MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER. Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG Rätt arv Fördelning av kvarlätenskap MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG IUSTUS FÖRLAG Innehäll Förord 5 Förkortningar 7 Vissa förkortningar i texten 7 Förkortningar

Läs mer

Testamentesguiden. En guide för dig om hur man kan skriva testamente.

Testamentesguiden. En guide för dig om hur man kan skriva testamente. Testamentesguiden En guide för dig om hur man kan skriva testamente. Vid upprättande av ett testamente kommer det ofta upp frågor, både mer allmänna, men också om hur man förordnar CancerRehabFonden som

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Framtidsfullmakter Villaägarnas Riksförbund 2015 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente i Låt naturen gå i arv - skriv testamente Innehåll Förord 1 Varför är det viktigt att skriva sitt testamente 2 Så här skriver du ditt testamente 4 Dödsbon och arvskifte 5 Du kan bidra till en ren miljö

Läs mer

praktikan Detta kapitel är indelat i fem delar: testamente, arv och bouppteckning, gåva, ytterligare information om testamenten samt Vita arkivet.

praktikan Detta kapitel är indelat i fem delar: testamente, arv och bouppteckning, gåva, ytterligare information om testamenten samt Vita arkivet. Detta kapitel är indelat i fem delar: testamente, arv och bouppteckning, gåva, ytterligare information om testamenten samt Vita arkivet. TESTAMENTE För den som vill komma ihåg församlingen eller den gemensamma

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver?

arvsfrågor Vem ärver? arvsfrågor Vem ärver? 2 Inledning Innehållsförteckning: Inledning...3 Boutredning...4 Bouppteckning...5 Vad är en bouppteckning?...5 Vad får göras före bouppteckningen?...6 Hur går bouppteckningen till?...6

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver vad?

arvsfrågor Vem ärver vad? arvsfrågor Vem ärver vad? 2 Inledning Vi människor lever i en föränderlig värld där både små och stora saker hela tiden påverkar oss. Så länge vi själva lever kan vi fatta beslut och utföra handlingar,

Läs mer

Foto: Sofia Denzler. Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen

Foto: Sofia Denzler. Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen Foto: Sofia Denzler Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen Foto: Åsa Dahlgren Ett barns dröm är dyrbar Ett barns dröm är vacker En längtan till något nytt, något mer Ett barns

Läs mer

Om arv och testamente, framtiden och djuren.

Om arv och testamente, framtiden och djuren. Om arv och testamente, framtiden och djuren. Vad händer om du inte har skrivit ett testamente? Finns det inget testamente vid din bortgång kommer dina tillgångar att fördelas enligt lagen och följa den

Läs mer

Får mor göra vad hon vill med fars arv?

Får mor göra vad hon vill med fars arv? Arvsrätt - svara på tidningsfrågor. Fråga 1. I min frus och mitt ömsesidiga testamente stadgas att den efterlevande skall ärva den först bortgångna med äganderätt. Innebär detta att den efterlevande har

Läs mer

Råd om upprättande av testamente

Råd om upprättande av testamente Råd om upprättande av testamente 1 Allmänt om arv Arv regleras i lag genom Ärvdabalken. Om du inte har skrivit något testamente tillfaller dina tillgångar dina närmast anhöriga. Dit räknas make, maka,

Läs mer

Varför ska man skriva ett testamente?

Varför ska man skriva ett testamente? Varför ska man skriva ett testamente? 1 Innehållsförteckning Förord..................................................5 Varför bör jag skriva ett testamente?..........................6 Vem kan jag testamentera

Läs mer

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning 11 Dödsboanmälan Dödsboanmälan Avsnitt 11 151 Prop. 1958:B 23 11.1 Allmänt 11.1.1 Inledning Om den avlidnes tillgångar är begränsade kan man under vissa Förutsättningar förutsättningar låta en bouppteckning

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver?

arvsfrågor Vem ärver? arvsfrågor Vem ärver? Inledning Innehållsförteckning: InleDnIng...3 BouTreDnIng...4 BouppTecknIng...5 Vad är en bouppteckning?...5 Vad får göras före bouppteckningen?...6 Hur går en bouppteckning till?...6

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

ARVSRÄTT. Daniel Nordström

ARVSRÄTT. Daniel Nordström ARVSRÄTT Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Ärvdabalken Arvsordningen Bodelning vid avliden make/maka Bodelning vid samboförhållande Testamente Bouppteckning Arvsskifte Länkar

Läs mer

SKV 461 utgåva 5. Bouppteckning

SKV 461 utgåva 5. Bouppteckning SKV 461 utgåva 5 Bouppteckning Den här broschyren vänder sig till dig som ska göra en bouppteckning efter en avliden person. Broschyren svarar på frågorna: Vad är en bouppteckning? Hur ska blanketterna

Läs mer

I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen.

I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen. 1 I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen. Då fick makar med gemensamma barn arvsrätt efter varandra och begreppet särkullbarn infördes. Att man behövde en särskild

Läs mer

Att ge vidare. Information om att skriva testamente

Att ge vidare. Information om att skriva testamente Att ge vidare Information om att skriva testamente FOTO: BÖRJE ALMQVIST Den sista viljan Rubriken är dubbeltydlig. Att tvingas utstå krig, flykt och svält är det sista många människor vill vara med om.

Läs mer

Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden. Rätt skatt päarv & gäva

Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden. Rätt skatt päarv & gäva Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden Rätt skatt päarv & gäva InnehäHsforteckning INNEHÄLLSFÖRTECKNING 1 MAKARS EGENDOM 13 1.1 Inledning 13 1.1.1 Partnerskap 13 1.1.2 Samäganderätt

Läs mer

8 Bouppteckningsförrättningen

8 Bouppteckningsförrättningen 69 8 Bouppteckningsförrättningen 8.1 Inledning Av bouppteckningen ska framgå följande uppgifter angående själva förrättningen (20 kap. 3 och 6 ÄB): 1. När bouppteckningsförrättningen har hållits. 2. Vilka

Läs mer

Låt ditt livsverk fortsätta. En broschyr om att skriva

Låt ditt livsverk fortsätta. En broschyr om att skriva Låt ditt livsverk fortsätta En broschyr om att skriva T E STA M E N T E VARFÖR ska jag skriva testamente? Ett testamente är ett bra sätt att berätta vad du vill ska hända med dina pengar och dina ägodlar

Läs mer

Guide för delägare i dödsbon

Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Då en närstående avlider måste de anhöriga utöver sorgen bära ansvar för många praktiska ärenden i anslutning till dödsfallet. Andelsbankerna har

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Parkering på enskild mark Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Gåva av fastighet Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

12 Beräkning av arvsskattepliktiga

12 Beräkning av arvsskattepliktiga Beräkning av arvsskattepliktiga lotter Avsnitt 12 157 12 Beräkning av arvsskattepliktiga lotter Prop. 1986/87:1, Prop. 1958:B 23 12.1 Behållningen i boet När tillgångarna har värderats och skulderna har

Läs mer

FÖRORD. Ulf Holmberg ulf.holmberg@wwf.se Testamentsansvarig Världsnaturfonden WWF

FÖRORD. Ulf Holmberg ulf.holmberg@wwf.se Testamentsansvarig Världsnaturfonden WWF FÖRORD Ibland får vi frågor om hur man upprättar ett testamente. Frågorna gäller både testamenten rent allmänt och hur man utformar en lydelse med Världsnaturfonden WWF som förmånstagare. Det är oftast

Läs mer

Bouppteckning. Jörgen Fransson Thunbergsgatan 20 121 37 Johanneshov 19820209-2915. Son. Jörgen Fransson 0735-210513

Bouppteckning. Jörgen Fransson Thunbergsgatan 20 121 37 Johanneshov 19820209-2915. Son. Jörgen Fransson 0735-210513 Denna blankett används bouppteckning med anledning av dödsfall som inträffar fr.o.m. 1 januari 2005. För bouppteckning efter person som avlidit e den 1 januari 2005 används den tidigare versionen (utgåva

Läs mer

Bouppteckning. OBS! Broschyren vänder sig till dödsbo efter person som har avlidit före den 1 januari 2005. För dödsfall därefter, se utg.

Bouppteckning. OBS! Broschyren vänder sig till dödsbo efter person som har avlidit före den 1 januari 2005. För dödsfall därefter, se utg. SKV 461 utgåva 3 Bouppteckning OBS! Broschyren vänder sig till dödsbo efter person som har avlidit före den 1 januari 2005. För dödsfall därefter, se utg. 4 Den här broschyren vänder sig till dödsboet

Läs mer

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente i Låt naturen gå i arv - skriv testamente Innehåll Förord 1 Varför är det viktigt att skriva sitt testamente 2 Så här skriver du ditt testamente 4 Dödsbon och arvskifte 5 Du kan bidra till en ren miljö

Läs mer

VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE?

VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE? VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE? Keren Kajemet Sverige (KKL) besvarar frågor om när och hur du bör skriva testamente samt hur du gör för att testamentera till Keren Kajemet Sverige. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Sambolagen Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av Villaägarnas

Läs mer

Skatteverket. Bouppteckning [ Tillaggsbouppteckning Arendenummer. Uppgifter om den avlidne Namn och adress

Skatteverket. Bouppteckning [ Tillaggsbouppteckning Arendenummer. Uppgifter om den avlidne Namn och adress Skatteverket Denna blanket! anvands bouppteckning med anledning av db'dsfall som intraffar fr.o.m. 1 januari 2005. For bouppteckning efter person som avlidit e den 1 januari 2005 anvands den tidigare versionen

Läs mer

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening

Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Indrivning av uttaxerade medel och andra avgifter till samfällighetsförening Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden

En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden Förord Kära IOGT-NTO-vän Det här är en handledning om att skriva testamente. Vår förhoppning är att du finner information som du har nytta

Läs mer

Vem äger bostadsrätten?

Vem äger bostadsrätten? Vem äger bostadsrätten? Makar och sammanboende Om du och din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten motsvarar den kvotdel av köpeskillingen

Läs mer

Vad ingår i fastighetsköpet?

Vad ingår i fastighetsköpet? Vad ingår i fastighetsköpet? Om fastighetstillbehör och byggnadstillbehör Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

Betaltjänst för dödsbo

Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Vi hjälper dig att betala dödsboets löpande räkningar upp till åtta månader eller fram till dess att bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket.

Läs mer

12 Beräkning av arvsskattepliktiga lotter

12 Beräkning av arvsskattepliktiga lotter 131 12 Beräkning av arvsskattepliktiga lotter 12.1 Behållningen i boet När tillgångarna har värderats och skulderna har fastställts (se avsnitt 9), framräknas behållningen i boet genom att de sammanlagda

Läs mer

8 Bouppteckningsförrättningen

8 Bouppteckningsförrättningen Bouppteckningsförrättningen Avsnitt 8 83 Prop. 1958:B 23, Rskr 1949:325 8.1 Inledning 8 Bouppteckningsförrättningen Förrättningsuppgifter Av bouppteckningen ska framgå följande uppgifter angående själva

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 maj 2005 Ö 1799-03 KLAGANDE 1. BB 2. BN Ombud för 1 och 2: advokaten LEJ MOTPART Allmänna arvsfonden genom Kammarkollegiet, Box 2218,

Läs mer

Äktenskapsrätt. Arvsfrågor. Arvs- och gåvoskatt. Skillnader i Svensk och Fransk arvsrätt. Vilka val kan man göra. EU förordningen

Äktenskapsrätt. Arvsfrågor. Arvs- och gåvoskatt. Skillnader i Svensk och Fransk arvsrätt. Vilka val kan man göra. EU förordningen 22 april 2016 Arvsfrågor EU förordningen Skillnader i Svensk och Fransk arvsrätt Vilka val kan man göra Äktenskapsrätt Vilket lands lag gäller Olika avtalsmöjligheter Arvs- och gåvoskatt Dubbelbeskattningsavtal

Läs mer

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

7 Arvingar och testamentstagare

7 Arvingar och testamentstagare Arvingar och testamentstagare Avsnitt 7 61 7 Arvingar och testamentstagare Legal arvinge Testamentstagare Prop. 1988/89:88, Prop. 1986/87:1, Prop. 1958:B 23 7.1 Allmänt När någon har avlidit ska tillgångarna

Läs mer

7 Arvingar och testamentstagare

7 Arvingar och testamentstagare 51 7 Arvingar och testamentstagare 7.1 Allmänt När någon har avlidit ska tillgångarna fördelas mellan dem som har rätt till arv efter den döde p.g.a. lag eller testamente. En arvinge är den som enligt

Läs mer

INFORMERAR SAMÄGANDERÄTTSLAGEN RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM

INFORMERAR SAMÄGANDERÄTTSLAGEN RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM SAMÄGANDERÄTTSLAGEN Villaägarnas Riksförbund 2009 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära

Läs mer

TESTAMENTSHANDBOK. Testamente

TESTAMENTSHANDBOK. Testamente TESTAMENTSHANDBOK Testamente Vi på Kyrkans Utlandshjälp är glada att du överväger att göra en testamentsdonation till vårt arbete. Också just nu svälter hundratals miljoner människor och var sjätte människa

Läs mer

Tankar om testamenten

Tankar om testamenten Tankar om testamenten den goda eftersmaken Det mesta vi människor gör och upplever i livet får en eftersmak. Perioden vi bodde eller arbetade på en speciell plats. Pratstunden med grannen. Många minnen

Läs mer

ATT TESTAMENTERA En gåva som gör skillnad

ATT TESTAMENTERA En gåva som gör skillnad ATT TESTAMENTERA En gåva som gör skillnad GÅVOR OCH TESTAMENTEN har stor betydelse för vårt långsiktiga arbete. När du lämnar en testamentsgåva till Autism- och Aspergerförbundet bidrar du till att skapa

Läs mer

Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005

Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005 SKV 461 utgåva 4 Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005 Den här broschyren vänder sig till dödsboet efter en avliden person. Här finns information

Läs mer

Skatteverket. Ovriga personer som ska vara kallade till bouppteckningen Namn och adress Anna Karlsson Hulls jogatan 5. 461 42 Trollhattan

Skatteverket. Ovriga personer som ska vara kallade till bouppteckningen Namn och adress Anna Karlsson Hulls jogatan 5. 461 42 Trollhattan Skatteverket Denna blankett anvands for bouppteckning med anledning av ' S KATTFVFPKFT db'dsfall som intraffarfr.o.m. 1 januari 2005. s,,,., ' attekomoret Kalmar For bouppteckning efter person som avlidit

Läs mer

Ditt arv kan rädda liv i generationer.

Ditt arv kan rädda liv i generationer. Länge leve livet. Ditt arv kan rädda liv i generationer. Foto: Anna Kern, Johnér En vacker givartradition. Varje år tar vi emot gåvor från människor som skrivit in Röda Korset i sina testamenten. Det är

Läs mer

Förord. Inga-Lill Askersjö

Förord. Inga-Lill Askersjö 3 Förord I denna handledning behandlas företrädesvis de bestämmelser som reglerar när en bouppteckning ska förrättas och lämnas in till Skatteverket. I handledningen återges Skatteverkets uppfattning om

Läs mer

En gåva för livet. Att testamentera till Erikshjälpen

En gåva för livet. Att testamentera till Erikshjälpen En gåva för livet Att testamentera till Erikshjälpen Tre goda skäl......att testamentera till Erikshjälpen - Gåvan kommer fram. Erikshjälpen är en sparsam, småländsk organisation med låga omkostnader.

Läs mer

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj JURIDIK OCH FAMILJ FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj VI VET ATT DET ÄR LÄTT ATT SKJUTA UPP BESLUT SOM GÄLLER AVTAL INOM FAMILJEN Så här ser det ut i Sverige 68 % av de tillfrågade

Läs mer

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning A. Omyndiga barn föräldrar/förmyndare Om omyndigt barn har del i ett dödsbo ska förmyndarna (normalt sett föräldrarna) vårda barnets rätt i boet. Omyndigt barn kan

Läs mer

Betalningsföreläggande och avhysning

Betalningsföreläggande och avhysning Betalningsföreläggande och avhysning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Gift, sambo eller särbo?

Gift, sambo eller särbo? Familjens juridik Gift, sambo eller särbo? Gift ett helt paket av regler; giftorätt, underhållsskyldighet, ofta arvsrätt. Sambo giftorätt i gemensam bostad och bohag som köpts för gemensamt bruk, ingen

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE. 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet

INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE. 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet Upphovsrätten och de så kallade närstående rättigheterna är giltiga under en begränsad tid. De olika rättigheterna

Läs mer

15 Efterbeskattning, återvinning och eftergift

15 Efterbeskattning, återvinning och eftergift Efterbeskattning, återvinning och eftergift Avsnitt 15 237 15 Efterbeskattning, återvinning och eftergift Nya omständigheter kommit fram Efterbeskattning 32 AGL Återvinning, 59 AGL Efterbeskattning Deklaration

Läs mer

LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten

LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten Varför forskar man om diabetes? Typ 1 -diabetes (juvenil diabetes) är vanligare i Finland än i något annat land i världen. Varje år får omkring 600 barn i

Läs mer

Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut.

Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut. Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut. Om att testamentera till Barncancerfonden. Tre av fyra barn överlever cancer. Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Forskning har gjort

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 juli 2013 T 5702-11 KLAGANDE EW Ombud: Advokat C-OK och advokat KG MOTPARTER 1. MS 2. MWO Ombud för 1 och 2: Advokat TR-S SAKEN Klander

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE. 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet

INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE. 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet Upphovsrätten och de så kallade närstående rättigheterna är giltiga under en begränsad tid. De olika rättigheterna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 maj 2005 T 173-03 KLAGANDE LN Ombud: advokaten RG MOTPART MN Ombud: advokaten LH SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

EXAMENSARBETE. Särkullbarns omedelbara arvsrätt. Rättvist mot efterlevande make och gemensamma bröstarvingar? Linéa Nilsson

EXAMENSARBETE. Särkullbarns omedelbara arvsrätt. Rättvist mot efterlevande make och gemensamma bröstarvingar? Linéa Nilsson EXAMENSARBETE Särkullbarns omedelbara arvsrätt Rättvist mot efterlevande make och gemensamma bröstarvingar? Linéa Nilsson Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Ditt testamente. - gör skillnad. från missbruk till nytt liv! www.lp-verksamheten.se

Ditt testamente. - gör skillnad. från missbruk till nytt liv! www.lp-verksamheten.se Ditt testamente - gör skillnad från missbruk till nytt liv! www.lp-verksamheten.se Det här är LP! LP-verksamhetens Ideella Riksförening tidigare LP-stiftelsen har sedan 1959, bedrivit ett arbete på de

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR FÖRVALTNINGEN AV DÖDSBOETS ÄRENDEN

ANVISNINGAR FÖR FÖRVALTNINGEN AV DÖDSBOETS ÄRENDEN ANVISNINGAR FÖR FÖRVALTNINGEN AV DÖDSBOETS ÄRENDEN Förlusten av en nära anhörig förutsätter trots de anhörigas sorg många praktiska arrangemang. Med följande anvisningar vill vi underlätta förvaltandet

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Mål om mindre värden vid allmän domstol Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

13 Hur man beräknar arvsskatten

13 Hur man beräknar arvsskatten Hur man beräknar arvsskatten Avsnitt 13 201 13 Hur man beräknar arvsskatten Prop. 2003/04:15, Prop. 1985/86:80, Prop. 1963:26, Prop. 1963:5 13.1 Skattskyldighetens omfattning 13.1.1 Förvärv som medför

Läs mer

AGL IUSTUS F0R1AG. Làrobok om arvs- och gàvoskatt ErikWaller. Ferrite upplagan ombesòrjd av Monika Linder

AGL IUSTUS F0R1AG. Làrobok om arvs- och gàvoskatt ErikWaller. Ferrite upplagan ombesòrjd av Monika Linder AGL Làrobok om arvs- och gàvoskatt ErikWaller Ferrite upplagan ombesòrjd av Monika Linder IUSTUS F0R1AG Innehàll Fòrkortningar 11 1 Inledning 13 1.1 Arvslottsbeskattning contra kvarlàtenskapsbeskattning

Läs mer

Delägare i ett dödsbo är arvingarna, de sk universella testamentstagarna samt vanligtvis den efterlevande maken.

Delägare i ett dödsbo är arvingarna, de sk universella testamentstagarna samt vanligtvis den efterlevande maken. BOUTREDNING, BOUPPTECKNING Delägare i ett dödsbo är arvingarna, de sk universella testamentstagarna samt vanligtvis den efterlevande maken. Den efterlevande maken är på basis av giftorätt delägare i dödsboet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om arv i internationella situationer; SFS 2015:417 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo

6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo 6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo 39 6.1 Efterlevande make Efterlevande make ska anges i bouppteckningen. Efterlevande make är dödsbodelägare på grund av den bodelning som vanligen ska

Läs mer

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndig heter, orga nisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i

Läs mer

16 Arvsdeklaration Allmänt Förvärv som ska arvsdeklareras

16 Arvsdeklaration Allmänt Förvärv som ska arvsdeklareras 203 16 Arvsdeklaration 16.1 Allmänt Som har framgått av det föregående ska arvsskatten vanligen fastställas i samband med att en bouppteckning registreras. Från denna huvudregel finns ett antal undantag,

Läs mer

Susanne Eliasson, privatekonomisk analytiker, SEB

Susanne Eliasson, privatekonomisk analytiker, SEB Familjejuridik 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndig heter, orga nisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor.

Läs mer

Familjerätt och successionsrätt

Familjerätt och successionsrätt Familjerätt och successionsrätt Texten är sammanställd av Stefan Zetterström, universitetsadjunkt i civilrätt, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Familjerätt kan sägas omfatta äktenskapsrätt,

Läs mer

BILAGEDEL TILL RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN

BILAGEDEL TILL RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN BILAGEDEL TILL RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN I. Handläggningsmetoder...3 Handläggningsmetod vid dödsboanmälan...3 Handläggningsmetod vid dödsboförvaltning...5 Handläggningsmetod vid avveckling...7

Läs mer

Bouppteckningar och testamentsregister

Bouppteckningar och testamentsregister *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2008-05-19 131 79596-08/113 Bouppteckningar och testamentsregister Förslag till: Lag om ändring i ärvdabalken, m.m. Förordning om testamentsregister www.skatteverket.se

Läs mer

Vilken mall passar dig bäst? Här nedan kan du läsa förklaringar till de bifogade testamentsalternativen

Vilken mall passar dig bäst? Här nedan kan du läsa förklaringar till de bifogade testamentsalternativen Vilken mall passar dig bäst? Här nedan kan du läsa förklaringar till de bifogade testamentsalternativen Så här använder du de bifogade testamentsmallarna: Exempelmall A Exempelmall B Exempelmall C Exempelmall

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. SERVITUT Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av Villaägarnas

Läs mer

Om du och din make eller sambo till-

Om du och din make eller sambo till- Makar och sammanboende Om du och din make eller sambo till- """?" förvärvar en bstadsrätt: äger m den gemensamt. Dm andel 1 bostadsrätten* motsvarar den kvotdel av köpeskillingen du bidragit med, i normalfallet

Läs mer

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011 Dnr SN11/47 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Antagen den 28 april 2011 Att gälla fr o m den 1 juni 2011 Dnr SN11/47 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Socialtjänstens ansvar...

Läs mer

BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK

BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK KÖP AV FAST EGENDOM MARKOMRÅDEN MED ELLER UTAN TILLHÖRANDE BYGGNADER FÖRE KÖPET SÄLJARENS ANSVAR - UPPLYSNINGSPLIKT Säljaren har en upplysningsplikt och måste informera köparen

Läs mer