Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014"

Transkript

1 Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november

2 Hårdfakta om hyresnämnderna Åtta hyres- och arrendenämnder Stockholm, Malmö och Göteborg självständiga Statliga förvaltningsmyndigheter (1969); jfr domstol Prövar tvister Medlingsorgan Skiljenämnd Upplysningstjänst 2 G

3 Hyresnämnderna Knappt 100 anställda 30 hyresråd Cirka ärenden per år 3 G

4 Hyresnämnderna Knappt 100 anställda 30 hyresråd Cirka ärenden per år Hyresnämnden i Stockholm Knappt 40 anställda Nio hyresråd Cirka ärenden per år Budget cirka 24 milj. kr 4 G

5 Ärenden vid hyresnämnderna generellt Hyresnämnden medlar i tvister och kan avgöra flertalet av dessa tvister genom beslut. Om hyresnämnden ej behörig Tingsrätt eller kronofogdemyndigheten. Ärenden hos hyresnämnden: 5 G

6 Ärenden vid hyresnämnderna specifikt förlängning av bostadshyresavtal efter uppsägning med kontraktsenlig uppsägningstid (betalningsförsummelse, störningar i boendet m.m.) jfr förverkandetvist bestämmande av hyra och andra hyresvillkor överlåtelse av hyresrätt till samboende lägenhetsbyte uthyrning i andra hand överlåtelse av hyresrätt till lokal godkännande av avstående från besittningsskydd åtgärdsföreläggande 6 G

7 skyldighet för hyresgäst att betala skadestånd vid av honom felaktigt utförd underhållsåtgärd tillstånd till vissa förbättrings- och ändringsarbeten medlemskap i bostadsrättsförening ombildning av hyresrätt till bostadsrätt ärenden enligt bostadsförvaltningslagen ärenden enligt hyresförhandlingslagen 7 G

8 Ärenden hos andra myndigheter Kronofogdemyndigheten Om hyresgästen inte betalar hyran kan hyresvärden vända sig till kronofogdemyndigheten och begära betalningsföreläggande. Är hyresrätten förverkad till exempel på grund av att hyresgästen inte har betalat hyran i tid, kan hyresvärden begära handräckning, (beslut om att hyresgästen skall avhysas). Detta kan också gälla när hyresrätten är förverkad av någon annan anledning, till exempel allvarliga störningar. Om hyresgästen gör invändningar får tvisten handläggas av tingsrätten. 8 G

9 Ärenden hos andra myndigheter Tingsrätten Tingsrätten handlägger de hyrestvister som inte hyresnämnden handlägger: - Hyresvärdens krav på ersättning för onormalt slitage på lägenheten, krav på ersättning när lägenheten varit dåligt flyttstädad - Förverkandetvister; när hyresvärden sagt upp avtalet och vill att det ska upphöra omedelbart eller i förtid. Hyresgästen kan förlora hyresrätten vid vissa allvarliga kontraktsbrott. - Hyresgästens krav på hyresreduktion (fel och brister i lägenheten eller störningar från exempelvis grannar) - Hyresgästens krav på ersättning när hyresvärden vållat hyresgästen ekonomisk skada genom att vara försumlig - Alla bostadsrättstvister som inte hyresnämnden handlägger 9 G

10 Vad skiljer hyresnämnd tingsrätt - Aktivare processledning - Flexibiliteten - Ingen ansökningsavgift - Parterna bär egna kostnader 10 G

11 Sammanträdet i nämnden Ansökan skriftväxling sammanträde - beslut Vid ett sammanträde består hyresnämnden normalt av ordföranden, som är jurist och kallas hyresråd, samt av två så kallade intresseledamöter. En av intresseledamöterna är väl insatt i fastighetsförvaltning och en i hyresgästers eller bostadsrättshavares förhållanden. I vissa fall består nämnden i stället av två hyresråd (juristdomare). Ibland - särskilt vid medling - kan nämnden bestå av ordföranden ensam. Nämndsekreteraren för protokoll vid sammanträdet. 11

12 Vad kan man överklaga? I de flesta fall har man möjlighet att överklaga hyresnämndens beslut till Svea hovrätt. En del beslut kan man inte överklaga. Så är det t ex med andrahandsupplåtelser och byten av bostadslägenhet. Hyresnämndens yttranden om marknadshyra och ersättningslokaler kan heller inte överklagas. Svea hovrätts beslut i mål som kommer från hyresnämnden kan inte överklagas. 12

13 Kostnader m.m. Hyresnämnden tar inte ut några avgifter av parterna. Parterna får svara för sina egna kostnader. Tanken är att man normalt sett ska klara sig utan ombud. För de ärenden som man kan överklaga till Svea hovrätt gäller som huvudregel att den part som förlorar målet ska betala motpartens rättegångskostnad. Från denna huvudregel finns emellertid flera undantag, vilket framgår av i HL och BRL (förlängningsärenden, hyressättningsärenden och åtgärdsförelägganden). 13

14 Rättshjälp/Rättsskydd Rättsskyddet i hemförsäkringen gäller inte tvister vid hyresnämnden och i regel beviljas inte heller allmän rättshjälp. Undantag är t.ex. förlängningsärenden som innefattar störningar. 14

15 Medling Ärenden som nämnden inte kan pröva i sak = medlingsärenden. Nämnden skall försöka förlika parterna vid sammanträdet. Fyra typer av ärenden: Medling bostadsrätt Medling arrende Medling lokal Medling hyreslägenhet (bostad) 15

16 Upplysningstjänst Vi lämnar allmänna upplysningar om vår verksamhet, hyreslagstiftningen och andra lagar inom vårt område. I upplysningen ingår också att tala om praxis. Vi kan däremot inte ge råd om hur en specifik tvist ska lösas eller om hur ett avtal ska tolkas. Den som vill ha direkta råd i en tvist kan vända sig till exempelvis hyresgästföreningen, fastighetsägarföreningen, bostadsrättsnämnden eller advokat. 16

17 Ärenden hos andra myndigheter Kronofogdemyndigheten Betalningsföreläggande Avhysning pga. förverkande Om hyresgästen gör invändningar får tvisten handläggas av tingsrätten. Verkställighet 17

18 Tack för er uppmärksamhet! Kristian Eriksson

19 Lokalmedling Indirekt besittningsskydd Obligatorisk medling vid hyresnämnd Skadeståndsprocess i tingsrätten Nämnden avger ett yttrande om marknadshyra eller ersättningslokal Uppskov med avflyttning Framflyttning av upphörandetidpunkten 19

20 Ärenden hos andra myndigheter Tingsrätten Tingsrätten handlägger de hyrestvister som inte hyresnämnden handlägger, bl.a. - Förverkandetvister; - Nedsättning av hyra - Skadeståndstvister - Alla bostadsrättstvister som inte hyresnämnden handlägger 20

21 Skillnaden förlängningstvist - förverkandetvist Förlängningstvist kan bara aktualiseras genom en uppsägning till hyrestidens utgång och den kan bara prövas av hyresnämnden och nämnden gör en skälighetsbedömning. Vid förverkandetvister sker uppsägningen till omedelbart upphörande och den prövas då av kronofogdemyndigheten eller tingsrätten utan skälighetsavvägning. Också hyresnämnden kan pröva förverkandetvister, men uppsägningen måste då ske till hyrestidens utgång. Bedömningen är då i princip identisk med den i tingsrätten, dvs. ingen skälighetsbedömning. 21

22 Övriga ärenden Tingsrätten kan hänskjuta en tvist till hyresnämnden för medling 22

23 Hyresnämnderna Vad händer närmast? Politisk vilja: Tveksamhet till specialdomstolar Syfte: Strömlinjeformning Nu: Utredning har lagt ett nytt förslag om hyresdomstolar i tingsrätterna Intressanta frågor: Ledamöternas roll? Medling? Tidsplan: Oklar 23

24 Skillnaden Förlängningstvist - Förverkandetvist Förlängningstvist kan bara aktualiseras genom en uppsägning till hyrestidens utgång och den kan bara prövas av hyresnämnden och nämnden gör en skälighetsbedömning. Vid förverkandetvister sker uppsägningen till omedelbart upphörande och den prövas då av kronofogdemyndigheten eller tingsrätten utan skälighetsavvägning. Också hyresnämnden kan pröva förverkandetvister, men uppsägningen måste då ske till hyrestidens utgång. Bedömningen är då i princip identisk med den i tingsrätten, dvs. ingen skälighetsbedömning. 24 G

25 hyresnämnden? Vem möter du i Inom hyresnämnderna tjänstgör drygt 100 personer varav cirka 30 hyresråd (domare), cirka 50 nämndsekreterare samt övrig personal. 25

26 Ärenden vid nämnderna Till hyresnämnderna inkommer mellan och ärenden varje år. Till arrendenämnderna inkommer omkring ärenden varje år. 26

27 Hyresnämnden i Stockholm Cirka 30 anställda 9 hyresråd Cirka ärenden per år Budget cirka 24 milj. kr 27

28 HYRESNÄMNDENS ORGANISATION CHEF ADMINSTRATIV ENHET ROTELGRUPP A ROTELGRUPP B ROTEL 1 28

29 ROTELGRUPP Hyresråd (gruppledare) Hyresråd Hyresråd Beredningssekreterare Fyra nämndsekreterare Gruppjurist 29

30 hyresnämnden Ärenden i Hyresnämnden medlar i hyres- och bostadsrättsliga tvister och kan avgöra flertalet av dessa tvister genom beslut. I de fall när hyresnämnden inte kan pröva en tvist, kan man i stället vända sig till tingsrätten eller till kronofogdemyndigheten. Hyresnämnden handlägger följande ärenden: 30

31 ÄRENDETYPER VID HYRESNÄMNDEN förlängning av bostadshyresavtal efter uppsägning med kontraktsenlig uppsägningstid (betalningsförsummelse, störningar i boendet m.m.) jfr förverkandetvist bestämmande av hyra och andra hyresvillkor överlåtelse av hyresrätt till samboende lägenhetsbyte uthyrning i andra hand överlåtelse av hyresrätt till lokal godkännande av avstående från besittningsskydd åtgärdsföreläggande 31

32 skyldighet för hyresgäst att betala skadestånd vid av honom felaktigt utförd underhållsåtgärd tillstånd till vissa förbättrings- och ändringsarbeten medlemskap i bostadsrättsförening ombildning av hyresrätt till bostadsrätt ärenden enligt bostadsförvaltningslagen ärenden enligt hyresförhandlingslagen 32

33 Vad är och vad gör hyresnämnderna? 4 februari

34 Arrendekurs nya hyresråd Innehåll Regelsystemet i 7-12 kap JB De olika arrendeformerna och vissa gränsdragningsfrågor De formella reglerna för uppsägning och villkorsändring Besittningsskyddet när det gäller jordbruks- bostads- och anläggningsarrende 34

35 Regelsystemet i 7-12 kap JB 7 kap - allmänna bestämmelser om nyttjanderätt 8 kap arrende i allmänhet, lägenhetsarrende 9 kap jordbruksarrende 10 kap bostadsarrende 11 kap anläggningsarrende 12 kap hyra 13 kap tomträtt 14 kap servitut 15 kap rätt till elektrisk kraft 35

36 8 kap arrende i allmänhet, lägenhetsarrende 1 Upplåtelse av jord till nyttjande mot vederlag kan enligt bestämmelserna i detta kapitel och 9-11 kap ske som jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende eller lägenhetsarrende Lägenhetsarrende föreligger när jord upplåtes på arrende för annat ändamål än jordbruk och upplåtelsen icke är att anse som bostadsarrende eller lägenhetsarrende 36

37 Jordbruks - och bostadsarrende 9 kap 1 Detta kapitel avser arrendeavtal, varigenom jord upplåtes till brukande 10 kap 1 Bostadsarrende föreligger när jord upplåtes för annat ändamål än jordbruk samt arrendatorn enligt upplåtelsen har rätt att på arrendestället uppföra eller bibehålla bostadshus och det ej är uppenbart att upplåtelsens huvudsakliga syfte är att tillgodose annat ändamål än att bereda bostad åt arrendatorn eller honom närstående (första stycket) Det är också fråga om bostadsarrende när arrendestället upplåts till förening, som har till ändamål att i sin tur upplåta arrende som avses i första stycket 37

38 Anläggningsarrende 11 kap 1 Anläggningsarrende föreligger när jord upplåtes på arrende för annat ändamål än jordbruk samt arrendatorn enligt upplåtelsen har rätt att för förvärvsverksamhet på arrendestället uppföra eller bibehålla byggnad, som ej är av ringa betydelse för verksamhetens bedrivande. Har upplåtelsen skett för arrendatorns livstid eller för viss tid som understiger ett år föreligger dock inte anläggningsarrende 38

39 Avtalets form Skriftligt avtal Jordbruksarrende Bostadsarrende Anläggningsarrende Fiskearrende Tomträtt Inget krav på skriftligt avtal Lägenhetsarrende Hyra 7 kap nyttjanderätt jaktlagen 39

40 Upplåtelsetid Jordbruksarrende Viss tid, gårdsarrende 5 år, sidoarrende inget minimum Bostadsarrende 5 år Anläggningsarrende Viss tid, minst 1 år Lägenhetsarrende Inga 40

41 Uppsägning och begäran om villkorsändring Jordbruksarrende (9 kap 3 ) 1 år i förväg 5 år eller längre avtal 8 månader i förväg kortare avtalstid än fem år Bostadsarrende (10 kap 3 ) Samma som jordbruksarrende Anläggningsarrende (11 kap 3 ) 6 månader i förväg om annat inte avtalats 41

42 Tänk så här I I I I 14/3 14/5 14/1 14/3 42

43 Jordbruksarrende upphörsgrunder (9:8 JB) Arrendatorn har rätt till förlängning utom när Arrenderätten är förverkad Arrendatorn har åsidosatt sina förpliktelse i sådan mån att avtalet skäligen inte bör förlängas Jordägaren har gjort sannolikt att han själv, hans make eller avkomling ska bruka arrendestället och det inte är obilligt mot arrendatorn att arrendeförhållandet upphör (s.k. självinträde) Arrendestället behövs för en mer ändamålsenlig indelning i brukningsenheter och det inte är obilligt mot arrendatorn att arrendet upphör Arrendestället ska användas i enlighet med detaljplan Arrendestället ska användas för annat ändamål än jordbruk och det inte är obilligt mot arrendatorn att arrendet upphör 43

44 Upphörsgrunder enligt 9:8 forts. Det kan i vissa fall räcka med att arrendatorn avträder endast en del av arrendestället (andra stycket) 44

45 Bostadsarrende upphörsgrunder (10:5 JB) Arrendatorn har rätt till förlängning utom när Arrenderätten är förverkad Arrendatorn har åsidosatt sina förpliktelser i sådan mån att avtalet skäligen inte bör förlängas Byggnad har uppförts på arrendestället utan bygglov eller i strid med detaljplan/områdesbestämmelser eller beslut av myndighet Byggnad står inte i överensstämmelse med detaljplan/områdesbestämmelser och jordägaren gör sannolikt att han ska använda marken i enlighet med plan/bestämmelserna Jordägaren i annat fall har befogad anledning att upplösa arrendeförhållandet 45

46 Bostadsarrende upphörsgrunder forts Jordägaren gör sannolikt att marken ska användas för bebyggelse av annat slag eller för annan ekonomisk verksamhet och jordägarens intresse påtagligt överstiger arrendatorns Jordägaren har annan befogad anledning att upplösa arrendeförhållandet Det kan i vissa fall räcka med att arrendatorn avträder endast en del av arrendestället (andra stycket) 46

47 Anläggningsarrende upphörsgrunder (11:5) Arrendatorn har rätt till skadestånd utom när Arrendatorn har åsidosatt sina förpliktelser i sådan mån att det inte skäligen kan fordras att jordägaren förlänger arrendeförhållandet Jordägaren gör sannolikt att marken ska användas för annat ändamål och jordägarens intresse påtagligt väger över arrendatorns Jordägaren har annan befogad anledning att upplösa arrendeförhållandet Jordägaren kräver skäliga villkor 47

48 Förfarandet - anläggningsarrende Uppsägningsförfarandet Speciella krav på jordägarens uppsägning - 6 Inga speciella krav på arrendatorns uppsägning, möjlighet att återkalla uppsägningen - 6a Arrendenämndsförfarandet När arrendatorn sagt upp ska han ange de villkor han kräver och nämnden ska då förelägga jordägaren att ange de villkor han kräver 6a Övriga åtgärder: medling + ev. yttrande om marknadsavgift, beslut om uppskov (max ett år) 6b Domstolsförfarandet Rätt till skadestånd? Skadeståndets storlek? 48

49 Nyttjanderätt till fast egendom Bara positivt faktiskt nyttjande upplåtet av ägaren till annan Partiella (7 kap) Beta djur Ta ved o dyl Jaga Fiska Avverka skog Ta sten, grus o dyl 49

50 Nyttjanderätt till fast egendom forts Totala inom JB Arrende Hyra Tomträtt Totala utom JB Vägrätt Gravrätt Torgplatser Familjerättsliga nyttjanderätter Undantag Naturvårdsavtal, tillåta eller tåla, negativt nyttjande 50

51 Utanför lagens arrendebegrepp Åborätt Gratisarrenden (7 kap) Muntliga arrenden (skadestånd) A äger halva fastigheten och arrenderar andra hälften (bolag) Hälftenbruk (bolag) Grödköp Jordägaren betalar till arrendatorn (arbetsavtal) Testamente och annan familjerättslig nyttjanderätt 51

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

Det indirekta besittningsskyddet vid lokalhyra

Det indirekta besittningsskyddet vid lokalhyra Programmet för Juris kandidatexamen Det indirekta besittningsskyddet vid lokalhyra På vilka grunder utgår ersättning vid obehörig uppsägning? Examensuppsats Ht 2011 Programmet för Juris kandidatexamen

Läs mer

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN VILL DU FLYTTA HEMIFRÅN? 2 Säkert har du många gånger tänkt tanken att skaffa dig ett eget hem. För att göra det enklare när det väl blir dags bör du börja med

Läs mer

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 41. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 41 / Oktober 2011

Experten i Huset. Välkommen till Experten i Huset nr 41. NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 41 / Oktober 2011 Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 41 / Oktober 2011 Välkommen till Experten i Huset nr 41 I DETTA NUMMER går vi igenom regeringens direktiv att tillsätta en särskild utredare

Läs mer

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 22. Redaktörer: Sofie Sandberg, Anna Södergren och Katarina Trygg

VI VILL PÅMINNA OM VÅRA KURSER OCH FRUKOSTMÖTEN som du kan läsa om på sidan 22. Redaktörer: Sofie Sandberg, Anna Södergren och Katarina Trygg Experten i Huset NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN STEINMANN / Nummer 50 / April 2014 Välkommen till Experten i Huset nr 50 I DETTA NUMMER redogör redaktionen bland annat för en utredning som föreslår att

Läs mer

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad

Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Uthyrning av villa för bostadsändamål lag om uthyrning av egen bostad Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsföreningen Lien 5 org. nr 769603-5364 FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm 2 Föreningen har till ändamål

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

Att tänka på vid andrahandsuthyrning

Att tänka på vid andrahandsuthyrning Att tänka på vid andrahandsuthyrning Hyresvärdens samtycke krävs För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs samtycke från hyresvärden. Förstahandshyresgästen skall göra en skriftlig ansökan till

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning I N F O R M A T I O N KFM 926 utgåva 7. Utgiven i JANUARI 2008. Betalningsföreläggande och handräckning I den här broschyren beskrivs hur en ansökan till Kronofogden ska vara utformad, vilka typer av ärenden

Läs mer

1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2. 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2. 3. STADGAR... sid 3. 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4

1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2. 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2. 3. STADGAR... sid 3. 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4 Ny i styrelsen Innehåll 1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2 3. STADGAR... sid 3 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4 5. VAD STYR ARBETET I FÖRENINGEN... sid 7 6. STYRELSEN I ARBETE...

Läs mer

Stadgar för BRF Spinnhuset

Stadgar för BRF Spinnhuset Stadgar för BRF Spinnhuset Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Spinnhuset. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare!

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare! FÖRORD Tack för att du vill vara vår budbärare! Kunskap i grundläggande privatekonomi blir allt viktigare. Kunskap är också en viktig tillgång för att minimera riskerna att hamna i en skuldsituation som

Läs mer

EXAMENSARBETE 2004:E000. Hus på ofri grund. Prisutveckling, marknad och nivåer i jämförelse med den vanliga småhusmarknaden.

EXAMENSARBETE 2004:E000. Hus på ofri grund. Prisutveckling, marknad och nivåer i jämförelse med den vanliga småhusmarknaden. EXAMENSARBETE 2004:E000 Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap TMD Hus på ofri grund Prisutveckling, marknad och nivåer i jämförelse med den vanliga småhusmarknaden Lotten Gustafsson EXAMENSARBETE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2014 T 511-13 KLAGANDE Det Andra Bolaget House Sweden AB, 556531-6915 Engelska vägen 5 393 56 Kalmar Ombud: Advokaterna PS

Läs mer

Betalningsföreläggande och avhysning

Betalningsföreläggande och avhysning Betalningsföreläggande och avhysning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

6.5 Rättsskyddsförsäkring

6.5 Rättsskyddsförsäkring 6.5 Rättsskyddsförsäkring 6.5.1 Rättsskyddsför- Med hänvisning till Kap 10 (Allmänna avtalsbestämmelser) och med tillsäkring för rörelse lämpning av övriga villkorsbestämmelser gäller för denna försäkring

Läs mer

Konkurrenslag (2008:579)

Konkurrenslag (2008:579) Konkurrenslag (2008:579) Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser 2 kap. Förbjudna konkurrensbegränsningar 3 kap. Åtgärder mot konkurrensbegränsningar 4 kap. Företagskoncentrationer 5 kap. Utredning av konkurrensärenden

Läs mer

Ds 2010:24. Hyra av lös sak. Justitiedepartementet

Ds 2010:24. Hyra av lös sak. Justitiedepartementet Ds 2010:24 Hyra av lös sak Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

Läs mer

När man flyttar ihop KAPITEL 5. Innehåll: Praktikfall Unga sambor

När man flyttar ihop KAPITEL 5. Innehåll: Praktikfall Unga sambor KAPITEL 5 När man flyttar ihop Innehåll: Praktikfall Unga sambor Rätt eller fel? Vad säger lagen? 1. Oklar gemenskap 2. Vems är pengarna? 3. Viktigt vigselval? 4. Val av efternamn 5. Vem blir ägare? 6.

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt

Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt Delbetänkande av Hyresbostadsutredningen Stockholm 2012 SOU 2012:25 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Konkurrenslag; utfärdad den 18 juni 2008. SFS 2008:579 Utkom från trycket den 30 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens

Läs mer