Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg"

Transkript

1 Manual För användaren Manual eloblock Elpanna för montage på vägg SE

2 Innehållsförtecknng Innehållsförtecknng 1 Hänvsnng tll dokumentaton Beakta gällande underlag Förvara underlagen Anvsnngens gltghet CE-märknng Typskylt och typbetecknng Säkerhetsanvsnngar och föreskrfter Säkerhets- och varnngsanvsnngar Ändamålsenlg användnng Allmänna säkerhetsanvsnngar Anvsnng för drft Krav på uppställnngsplats Skötsel Återvnnng och avfallshanterng Apparatens funktoner Funktonselement Allmänna funktoner Manövrerng Apparatens drfttagnng Lär dg känna och hantera regulatorer Inställnngar för värmedrft Inställnngar för varmvattenberednng Frostskydd Påfyllnng av apparat och värmeanläggnng Apparatens urdrfttagnng Avhjälpande av störnng Underhåll Fabrksgarant Kundtjänst Manual eloblock _00

3 Hänvsnng tll dokumentaton 1 1 Hänvsnng tll dokumentaton Anvsnngarna som följer vägleder dg genom hela dokumentatonen. I samband med denna manual gäller ytterlgare underlag. V frtar oss från allt ansvar för skador som uppstår tll följd av att dessa anvsnngar gnorerats. 1.1 Beakta gällande underlag > Beakta ovllkorlgen alla drftnstruktoner som medföljer anläggnngens komponenter. 1.2 Förvara underlagen > Förvara denna anvsnng samt alla medföljande underlag för senare användnng. > Lämna vd flyttnng eller försäljnng underlagen tll efterträdaren. 1.5 Typskylt och typbetecknng Apparatens typbetecknng fnns på typskylten som vd fabrken fästs på nsdan av apparatens bottenplåt Seral-Nr. Vallant GmbH Remsched/Germany N7 GR, IT, PL, PT, SK, TR eloblock VE xxxxx 3/N/PE 400V 50 Hz P = 28 kw I N T MAX = 3 x 43 = 85 A C 0,3 (3) MPa (bar) IP 40 Verson 13/R1 0020xxxxxx_xx 1.3 Anvsnngens gltghet Denna anvsnng gäller uteslutande för följande apparater: apparattyp Artkelnummer VE VE VE VE VE VE VE VE Apparattyper och artkelnummer Apparatens artkelnummer httar du på typskylten. 1.1 Typskylt Teckenförklarng 1 Serenr 2 Typbetecknng 3 Teknska data 4 CE-märknng Apparatens artkelnummer framgår av serenumret. Sjunde tll sextonde sffrorna motsvarar artkelnumret. I typbetecknng ngår (exempel för VE 28): VE Vallant 28 apparatens effektförbruknng kw 1.4 CE-märknng Med CE-märknngen bekräftas att apparaten enlgt typskylten uppfyller kraven tllämplga drektv. Manual eloblock _00 3

4 a 2 Säkerhetsanvsnngar och föreskrfter a 2 Säkerhetsanvsnngar och föreskrfter 2.1 Säkerhets- och varnngsanvsnngar > Beakta vd varje hanterng de allmänna säkerhetsanvsnngarna och varnngsanvsnngarna nnan hanterngen startas Klassfcerng av hanterngsrelaterade varnngsanvsnngar Hanterngsrelaterade varnngsanvsnngarna har klassats med varselmärken och sgnalord relaton tll den fara som kan uppstå: Varselmärken Sgnalord a Fara! b Se upp! Varselmärknng Förklarng omedelbar lvsfara eller kroppsskada Rsk för sak- eller mljöskador 2.2 Ändamålsenlg användnng Vd olämplg eller nte ändamålsenlg användnng kan rsker för användarens eller tredje mans lv och lem resp. åverkan på apparaten och andra sakvärden uppstå. Denna apparat får nte användas av personer (nnefattande barn) med begränsad fyssk, sensorsk eller psyksk förmåga och/eller som saknar den erfarenhet och kunskap som krävs för hanterng. Undantag görs om personen övervakas av en ansvarg person som kan undervsa apparatens användnng. Barn bör passas för att säkerställa att de nte leker med apparaten. Apparaten används som värmealstrare för slutna centralvärmeanläggnngar och för central varmvattenberednng hushåll. En användnng av apparaten fordon anses nte vara ändamålsenlg. Som fordon gäller nte sådana enheter som är permanent och statonärt nstallerade (s.k. statonär nstallaton). En ändamålsenlg användnng nnebär: beakta alla drft-, nstallatons- och underhållsanvsnngar som medföljer Vallant apparaten och anläggnngens övrga komponenter följ alla nspektons- och underhållsvllkor som anges anvsnngarna. All annan användnng som går utöver den anvsnngen beskrvna användnngen anses nte vara ändamålsenlg. En kommersell eller ndustrell användnng anses nte vara ändamålsenlg. Obs! Varje felaktg användnng är förbjuden. Varselmärken känns gen på en övre och en undre delnngslnje. De är uppbyggda enlgt följande prncp: a Sgnalord! Farans slag och orsak! Förklarng tll farans slag och orsak! > Åtgärder för undvkande av fara 4 Manual eloblock _00

5 a Säkerhetsanvsnngar och föreskrfter 2 a 2.3 Allmänna säkerhetsanvsnngar Säkerhetsanvsnngarna och föreskrfterna nedan skall ovllkorlgen beaktas. Uppställnng och nställnng Apparaten får endast nstalleras av en behörg nstallatör. Installatören ansvarar även för korrekt nstallaton och drftsättnng samt för att alla tllämplga föreskrfter, regler och drektv följs. Han ansvarar även för apparatens nspekton/underhåll och reparaton. Förändrngar nom apparatens omgvnng För konstruktva förändrngar nom apparatens omgvnng gäller ett förbud såvda detta kan påverka apparatens drftsäkerhet. För ändrngar på apparaten eller omgvnngen skall vlket fall som helst en godkänd och behörg nstallatör tllkallas. > För ändrngar på apparaten eller omgvnngen skall vlket fall som helst en godkänd och behörg nstallatör kontaktas. Exempel: för en skåpnklädnad av apparaten gäller tllämplga föreskrfter. > Apparaten får absolut nte egenmäktgt beklädas. > Rådfråga en nstallatör om du önskar en sådan beklädnad. Undvk felfunkton För att undvka felfunktoner beakta följande moment: > Ta aldrg säkerhetsutrustnngen ur drft. > Manpulera nte med säkerhetsutrustnngar. > Gör nga förändrngar: på apparaten, nom apparatens omgvnng på nkommande lednngar för vatten och ström, på säkerhetsventlen och på utloppslednngen för värmeanläggnngens vatten Undvk skador tll följd av skållnng Beakta: vattnet ur varmvattenkranen kan vara hett. Undvk sakskador som kan uppstå genom olämplga ändrngar Beakta följande moment: > utför absolut nte ngrepp eller manpulatoner på apparaten eller anläggnngens andra delar. > Försök aldrg på egen hand utföra underhåll eller reparatoner på apparaten. > Förstör eller ta nte bort plomber från komponenter. Endast en behörg nstallatör och fabrkskundtjänsten är auktorserade för ändrng av plomberade komponenter. Förfar så här vd otätheter nom varmvattnets lednngar Beakta följande moment: > stäng genast vd otätheter nom varmvattnets lednngssystem mellan apparaten och tappnngsstället avstängnngsventlen för kallvattnet och låt otätheten åtgärdas av en nstallatör. Avstängnngsventlen för kallvattnet ngår nte leveransen. > Fråga nstallatören var avstängnngsventlen för kallvattnet fnns monterad. Undvk skador på värmeanläggnngen tll följd av för lågt systemtryck För att undvka att anläggnngen drvs med en för lten vattenmängd och för att motverka eventuella följdskador beakta följande moment: > Kontrollera regelbundet värmeanläggnngens systemtryck. > Beakta ovllkorlgen anvsnngarna för systemtrycket ( Kap. 5.6). Undvk skador tll följd av frost Vd ett strömavbrott eller vd för låg nställnng av temperaturen ensklda rum kan man nte utesluta att delar av värmeanläggnngen skadas tll följd av frost. > Se tll att värmeanläggnngen vd frånvaro under frostperoden är drft och att rummen har tllräcklgt höga temperaturer. > Beakta ovllkorlgen anvsnngarna för frostskyddet ( Kap. 5.5). Förebygg strömavbrott Installatören har anslutt apparaten tll elströmnätet. Om apparaten vd ett strömavbrott skall hållas drft med ett nödströmsaggregat måste dess teknska storheter (frekvens, spännng, jordnng) överensstämma med strömnätet. Manual eloblock _00 5

6 3 Anvsnng för drft 3 Anvsnng för drft 4 Apparatens funktoner 3.1 Krav på uppställnngsplats 4.1 Funktonselement Apparaterna monteras upphängda på vägg. De kan nstalleras t.ex. källare, förvarngsrum, allsdgt använda rum eller vardagsrum. Hör med nstallatören om aktuellt tllämplga natonella föreskrfter bör beaktas. 1 2 Apparatens avstånd tll komponenter av brännbart materal resp. tll brännbara parter är nte av betydelse, då apparatens nomnella värmeeffekt på kåpans yta har en lägre temperatur än max. tllåten temperatur på 85 C Skötsel b Se upp! Rsk fnns att olämplga rengörngsmedel orsakar sakskada! Olämplga rengörngsmedel kan skada beklädnaden, armaturerna eller manöverelementen. > Använd nte sprej, skurmedel, dskmedel och nte heller lösnngsbaserade eller klorhaltga rengörngsmedel TS Återvnnng och avfallshanterng Avfallshanterng av apparat och tllbehör 4.1 Apparatens funktonselement 9 8 > Apparaten och tllbehör får nte slängas hushållsavfall. > Se tll att apparaten och allt tllbehör avfallshanteras på mljövänlgt sätt. > Beakta alla relevanta föreskrfter Avfallshanterng av förpacknngen > Låt nstallatören som nstallerat apparaten ta hand om förpacknngen. Teckenförklarng 1 Värmepatron 2 Avluftnngsventl 3 Beredare/värmeväxlare 4 Isolaton 5 Automatsk snabbavluftare 6 Trycksensor 7 Crkulatonspump 8 Värmeframlednng 9 Värmeretur 10 Hydraulgrupp 11 Säkerhetsventl 12 Expansonskärl 6 Manual eloblock _00

7 Manövrerng 5 Apparaten består av en cylndrsk värmeväxlare med 2 tll 4 värmepatroner (beroende på apparattyp) och en hydraulgrupp som sn tur består av crkulatonspump, trycksensor och säkerhetsventl. En servceventl hydraulgruppen tjänar som snabbavluftare. För kompenserng av värmerelaterad expanson av vattnet värmesystemet har en 10 lters membranexpansonskärl monterats. 4.2 Allmänna funktoner Apparaten för drft värmesystemet har konstruerats med elektrsk crkulaton. Apparaten kan n- och urkopplas stegvs från max. 3 kw (vd 6 kw-apparater), 6 kw (vd 9 kw-, 12 kw-, 18 kw och 24 kw-apparater) eller 7 kw (vd 14 kw-, 21 kw- och 28 kw-apparater). Pumpen (7) kör endast om detta krävs och spar på detta sätt energ och reducerar det mekanska sltaget. Efter frånkopplng fortsätter pumpen ännu ca 1 mnut för att utnyttja energn tll uppvärmnng av returvattnet från beredaren resp. värmeväxlaren. Under frgvnngstderna för gynnsam lågströmstarff garanteras värmeförsörjnngen och uppvärms beredarnnehållet vd tllvalt buffertmnne som sedan under spärrtden utnyttjas för vånngens uppvärmnng. Apparaten har ett stålhus. Inlopp och utlopp för varmvattnet (8 och 9) och elanslutnngen stter på apparatens undre sda. Apparaterna är avsedda för montage på vägg. För att nå en högre utgångseffekt kan apparaterna sammankopplas kaskad och styras av endast en regulator för rumstemperaturen; rumstemperaturregulatorn är ansluten tll huvudapparaten. När alla ventler på värmeelementen stängs och apparaten är drft strömmar värmevattnet va extern nstallerad överströmnngsventl som gör så att apparatens effekt regleras ned. En vattentrycksensor övervakar värmeanläggnngens vattentryck. För att undvka att anläggnngen drvs med en för lten vattenmängd och för att motverka eventuella följdskador kopplar apparaten från när trycket underskrder 0,06 MPa (0,6 bar). För återstart av apparaten måste först vatten fyllas på. Säkerhetsventlen (11) öppnar vd ett tryck över 0,3 MPa (3 bar) för att förebygga skador på värmeanläggnngen. NTC-sensorerna övervakar temperaturen värme- resp. varmvattensystemet. 5 Manövrerng 5.1 Apparatens drfttagnng Öppna avstängnngsventlerna Avstängnngsventler ngår nte leverans av apparaten. De nstalleras på plats av nstallatören. Låt honom förklara komponenternas läge och hanterng. Apparaten fungerar som genomströmnngsapparat och värmer va den ntegrerade värmeväxlaren (3) upp varmvattnet. Det uppvärmda värmevattnet expanderar. För att kunna garantera ett konstant tryck värmeanläggnngen är apparaten försedd med ett värmeexpansonskärl (12). Pumpen (7) pumpar varmvattnet genom värmeanläggnngen. Det varma värmevattnet strömmar va värmeframlednngen (8) tll värmeanläggnngen och vdare tll värmeelementen. Manual eloblock _00 7

8 5 Manövrerng Kontrollera anläggnngens tryck Apparaten är försedd med en manometer (2) och en dgtal tryckndkerng (1). Med manometern kan du även vd frånkopplad apparat snabbt kontrollera om volymtrycket uppfyller normen eller nte. När apparaten är drft kan exakt tryckvärde vsas på dsplayen. Vrd ratten åt höger tlls doden "bar" lyser. Trycket vsas på dsplayen. För att undvka att anläggnngen drvs med en för lten vattenmängd och för att motverka eventuella följdskador är apparaten försedd med en trycksensor. Om trycket underskrder 0,08 MPa (0,8 bar) sgnalerar sensorn en tryckbrst när doden "bar" blnkar. När trycket underskrder 0,06 MPa (0,6 bar) kopplar apparaten från. På dsplayen ndkeras felmeddelandet "F.22". För återstart av apparaten måste först vatten fyllas på anläggnngen. 1 Om värmeanläggnngen sträcker sg över flera vånngsplan kan ett högre volymtryck krävas anläggnngen. Hör med en nstallatör Slå på apparaten 2 Apparaten är påkopplad genast efter det den anslutts tll strömnätet. På dsplayen vsas aktuell värmeframlednngstemperatur. Läs Kap. 5.3 tll 5.5 för ndvduell nställnng av värmedrft och ev.. varmvattenberednng. För att frostskydds- och övervaknngutrustnngen skall vara aktv bör apparaten med en extra regulator kopplas tll och från (nformaton httar du regulatorns bruksanvsnng). Anvsnng för en fullständg urdrfttagnng httas Kap Kontrollera värmeanläggnngens volymtryck För felfr drft av värmeanläggnngen skall på kall anläggnng manometerns vsare stå området med grön bakgrund. Detta motsvarar ett volymtryck mellan 0,1 och 0,2 MPa (1,0 och 2,0 bar) (uppmätt när pumpen nte är gång). Om vsaren står området med röd bakgrund (< 0,08 MPa (0,8 bar)), måste vatten fyllas på nnan apparaten tas drft ( Kap. 5.3). > Kontrollera anläggnngens volymtryck på manometern (2). 8 Manual eloblock _00

9 Manövrerng Lär dg känna och hantera regulatorer 5.3 Inställnngar för värmedrft Apparatens manöverelement Manöverelementen har följande funktoner: 1 Dod bar (tryck) för ndkerng av värmeanläggnngens tryck 2 Dod värmedrft permanent på: blnkar: värmedrft aktv fel kontaktorn 3 Dod kw (effekt) för ndkerng eller nställnng av effekt 4 Decmalpunkt permanent på: blnkar: värmeanläggnngen kräver värme varmvattenberedaren kräver värme (tllval) 5 Knapp OK för bekräftelse av ändrat värde 6 Vrdomkopplare för ndkerng av parametrar eller för ändrng av parametervärden 7 Knapp MODE för nställnng av värmeanläggnngens framlednngstemperatur, varmvattentemperatur beredaren (tllval), effekt, värmekurva och värmekurvsförskjutnng b Se upp! Sakskador tll följd av för hög framlednngstemperatur golvvärme! Framlednngstemperaturer över 40 C kan vd golvvärme orsaka skador på värmerör och golvbeläggnng. > För golvvärme bör framlednngstemperaturen nte överskrda 40 C. Installatören har vd drftsättnng av apparaten anpassat apparaten tll dna krav genom att sätta alla drftparametrar tll bestämda värden så att apparaten kan köras optmalt. Med nedan beskrvna nställnngsmöjlgheter kan du senare ndvduellt ställa n och anpassa anläggnngens drftsätt och funktoner enlgt dn önskan. Inställnngar av parametrar för värmedrften kan leda tll att uppnådd rumstemperatur nte räcker tll för att värma upp bostaden. Hör med en nstallatör Inställnng av apparatens max. effekt Apparatens max. effekt kan relaton tll apparattyp ställas n för aktuellt behov enlgt tabellen nedan. Tabellen anger för apparattypen apparateffektens ensklda steg. Apparattyp Effektsteg kw VE VE VE VE VE VE VE VE Effektsteg 8 Dsplay för ndkerng av nställda drftparametrar 9 Dod Varmvatten för ndkerng av varmvattentemperaturen beredaren (tllval) 10 Dod Värmeanläggnng för ndkerng eller nställnng av värmeanläggnngens framlednngstemperatur Manual eloblock _00 9

10 5 Manövrerng I vanlga fall kan vrdomkopplaren steglöst ställas n på en framlednngstemperatur upp tll 85 C. Om på apparaten har ett värde nställt så har nstallatören gjort en justerng för att under drft av värmeanläggnngen möjlggöra en anpassad framlednngstemperatur. 5.3 Inställnng av apparatens effekt > Vrd vrdomkopplaren åt höger tlls effekten ndkeras. > Tryck knappen MODE. På dsplayen blnkar ndkerngen. > Vrd vrdomkopplaren åt höger tlls önskad effekt ndkeras. > Spara nynställd max. effekt genom att trycka knappen OK. På dsplayen blnkar ndkerngen nte längre Inställnng av värmetemperatur Inställnngar för drft av apparaten va värmekurva (endast med extra utetemperatursensor) Inställnng av värmekurva Värmekurvan samordnar utetemperaturen och framlednngsbörtemperaturen. Valet av korrekt värmekurva är utslagsgvande för värmeanläggnngens lönsamhet och bekvämlghet. En för högt vald värmekurva nnebär för höga temperaturer värmeanläggnngen och resulterar en högre energförbruknng. Om värmekurvan är för lågt vald uppnås önskad temperaturnvå eventuellt först efter en längre td eller nte alls. Vd nställnng av värmekurvan "E-" är reglerngen för värmekurvan frånkopplad. För drft utan rumstemperaturregulator bbehåller apparaten värmeanläggnngens nställda framlednngstemperatur. Framlednngstemperatur C 90 3,5 3 2,5 Värmekurvor , , ,6 40 0,4 5.4 Inställnng av värmeanläggnngens framlednngstemperatur ,2 > Vrd vrdomkopplaren åt höger tlls värmeanläggnngens maxmala önskade framlednngstemperatur ndkeras. > Tryck knappen MODE. På dsplayen blnkar ndkerngen. > Vrd vrdomkopplaren åt höger tlls värmeanläggnngens önskade framlednngstemperatur ndkeras. Värden kan ställas n mellan 25 och 85 C eller "--" (ngen uppvärmnng, sommardrft). > Spara nynställd framlednngstemperatur för värmeanläggnngen genom att trycka knappen OK. På dsplayen blnkar ndkerngen nte längre. 20 Rumsbörvärde Inställbara värmekurvor Utetemperatur C När en rumstemperaturregulator används måste den max. framlednngstemperatur för värmeanläggnngen ställas n för vlken värmesystemet konstruerats. 10 Manual eloblock _00

11 Manövrerng 5 Dsplayndkerng Kurva E 0 E0 0,2 E1 0,4 E2 0,6 E3 1,0 E4 1,2 E5 1,5 E6 2,0 E7 2,5 E8 3,0 E9 3,5 5.2 Dsplayndkerngar för värmekurvor 5.6 Inställnng av värmekurva > Vrd vrdomkopplaren åt höger tlls värmekurvan ndkeras. > Tryck knappen MODE. På dsplayen blnkar ndkerngen. > Vrd vrdomkopplaren åt höger tlls önskad värmekurva ndkeras. > Spara nynställd värmekurva genom att trycka knappen OK. På dsplayen blnkar ndkerngen nte längre. Inställnng av framlednngstemperaturen avvkande från värmekurvan Rumsbörvärdet är den temperatur tll vlken värmeanläggnngen regleras drftsättet "Värme" eller under tdsntervallerna. Rumsbörvärdet åberopas för beräknng av värmekurvan. När du ökar rumsbörvärdet förskjuts nställd värmekurva parallellt på axel om 45 och på motsvarande sätt reglerar regulatorn framleldnngstemperaturen. 5.7 Inställnng av framlednngstemperaturen avvkande från värmekurvan Framlednngstemperaturen regleras oberoende av utetemperaturen tll ett fast börvärde. Detta sker genom förskjutnng av värmekurvan. Vd nställnng av värdet "P-" är värmekurvan nställd utan förskjutnng. Dsplayndkerng Rumstemperatur P 20 P0 15 P1 16 P2 17 P3 18 P4 19 P5 21 P6 22 P7 23 P8 24 P Dsplayndkerngar för temperaturer > Vrd vrdomkopplaren åt höger tlls värmekurvans förskjutnng ndkeras. > Tryck knappen MODE. På dsplayen blnkar ndkerngen. > Vrd vrdomkopplaren åt höger tlls önskad förskjutnng av värmekurvan ndkeras. > Spara nynställd förskjutnng av värmekurvan genom att trycka knappen OK. På dsplayen blnkar ndkerngen nte längre. Välj endast ett så högt rumsbörvärde att temperaturen är tllräcklgt hög (t.ex. 20 C) för att du skall trvas. Varje ytterlgare grad över nställt värde nnebär en högre energförbruknng på ca 6 % nom ett år. Manual eloblock _00 11

12 5 Manövrerng 5.4 Inställnngar för varmvattenberednng Tappnng av varmvatten Inställnng av varmvattentemperatur (endast med ansluten varmvattenberedare) Ställ n varmvattentemperaturen > Vrd vrdomkopplaren åt höger tlls varmvattentemperaturen beredaren (tllval) ndkeras. > Tryck knappen MODE. På dsplayen blnkar ndkerngen. Med ansluten NTC-sensor: > Vrd vrdomkopplaren åt höger tlls önskad varmvattentemperatur ndkeras. Värden kan ställas n mellan 35 och 65 C eller "--" (ngen uppvärmnng). Med ansluten termostat: > Vrd vrdomkopplaren åt höger tlls önskad varmvattentemperatur ndkeras. Inställbara värden "Au" (uppvärmnng) eller "--" (ngen uppvärmnng). > Spara nynställd varmvattentemperatur genom att trycka knappen OK. På dsplayen blnkar ndkerngen nte längre. I vanlga fall kan vrdomkopplaren steglöst ställas n på en varmvattentemperatur upp tll 65 C. Om apparaten har ett annat värde nställt så har nstallatören gjort en justerng för att under drft av värmeanläggnngen möjlggöra en anpassad varmvattentemperatur. 5.9 Tappa varmvatten När en varmvattenkran (1) öppnas vd ett tappnngsställe (tvättställ, dusch, badkar etc.) tappas varmvatten ur ansluten beredare. Om beredartemperaturen är lägre än nställt värde, så startar apparaten automatskt och värmer upp beredaren. När beredartemperaturen uppnått nställt värde kopplar apparaten automatskt från. Pumpen fortsätter att gå en stund. 5.5 Frostskydd Värmeanläggnngen och vattenlednngarna är skyddade mot frost om värmeanläggnngen under en frostperod och frånvaro kvarstår drft. b Se upp! Åverkan tll följd av frostskador! Frostskydds- och övervaknngsutrustnngarna är endast aktva om nte ett strömavbrott förekommer. > Bryt aldrg elströmmen tll apparaten. 12 Manual eloblock _00

13 Manövrerng Koppla på frostskyddsfunktonen 5.6 Påfyllnng av apparat och värmeanläggnng b Se upp! Rsk fnns för att delar nom hela anläggnngen fryser! Med frostskyddsfunktonen kan nte en genomströmnng av hela värmeanläggnngen garanteras. > Säkerställ att värmeanläggnngen värms upp tllräcklg grad. > Rådfråga en behörg nstallatör. 1 Apparaten är försedd med en frostskyddsfunkton. När värmeanläggnngens framlednngstemperatur sjunker under 8 C kopplas värmepumpen automatskt på. När värmeanläggnngens framlednngstemperatur åter stger och når 10 C kopplas pumpen automatskt från. När värmeanläggnngens framlednngstemperatur sjunker under 5 C startar apparaten och värmer upp apparatvärmekretsen tll ca 25 C. När värmeanläggnngens framlednngstemperatur sjunker under 3 C kopplas apparaten automatskt från. När värmeanläggnngens framlednngstemperatur vd nkopplad huvudströmställare sjunker under 3 C börjar apparaten med en trycktest. Om testet utfaller postvt, så startar apparaten och värmer upp apparatvärmekretsen tll ca 25 C. Om testet utfaller negatvt, så kopplar apparaten automatskt från (dsplayen vsar "F.85"). Varmvattenberedarens frostskydd (endast för extern varmvattenberedare med NTC-sensor) När temperaturen varmvattenberedaren sjunker tll 5 C startar apparaten och värmer vattnet beredaren tll 8 C. När temperaturen varmvattenberedaren sjunker under 3 C kopplas apparaten automatskt från. Denna funkton är nte aktv om varmvattenberedaren är ansluten tll en termostat Frostskydd genom tömnng En annan möjlghet för skydd mot frost är en tömnng av värmeanläggnngen och apparaten. > Kontrollera att värmeanläggnngen och apparaten är fullständgt tömda. > Töm även alla kall- och varmvattenlednngar huset och apparaten. > Konsultera för denna åtgärd en nstallatör Kontrollera värmeanläggnngens volymtryck För att felfrtt kunna drva värmeanläggnngen måste manometern på kall anläggnng ndkera ett värde mellan 0,1 MPa och 0,2 MPa (1,0 och 2,0 bar). När värmeanläggnngen sträcker sg över flera vånngsplan kan högre värden för anläggnngens vattentryck krävas. Hör med en nstallatör. 2 Manual eloblock _00 13

14 5 Manövrerng b Se upp! Skador apparaten och anläggnngen tll följd av kalkhaltgt eller kraftgt korrosvt eller med kemkaler blandat lednngsvatten! Olämplgt lednngsvatten kan orsaka skador på tätnngar och membraner, tlltäppnng av vattenburna komponenter apparaten och anläggnngen samt oljud vd värmedrft. > Om en påfyllnng resp. tömnng av värmeanläggnngen och återpåfyllnng krävs, konsultera en godkänd nstallatör som nstallerat apparaten. > I vssa fall måste använt värmeanläggnngens vatten testas och hanteras. Även för denna åtgärd lämnar nstallatören detaljerad nformaton. För påfyllnng av anläggnngen förfar så här: > Öppna alla radatorventler (termostatventler) anläggnngen. > Anslut anläggnngens påfyllnngskran med en slang tll tappventlen (nstallatören bör ha vsat dg påfyllnngsarmaturerna och förklarat påfyllnng resp. tömnng av anläggnngen). > Vrd långsamt upp påfyllnngskranen. > Vrd långsamt upp tappnngsventlen och fyll på vatten tlls manometern (2) resp. dsplayen (1) nått erforderlgt anläggnngstryck. 5.7 Apparatens urdrfttagnng b Se upp! Åverkan tll följd av frostskador! Frostskydds- och övervaknngsutrustnngarna är endast aktva om nte ett strömavbrott förekommer. > Bryt aldrg elströmmen tll apparaten. För att skyddsutrustnngarna skall hållas aktv bör apparaten vd normal drft endast med regulatorn kopplas tll och från (nformaton httar du motsvarande bruksanvsnng). Vd Avstängnngsventler urdrfttagnng för en längre td (t.ex. semester) bör dessutom avstängnngsventlen för kallvatten stängas. Beakta detta sammanhang anvsnngarna för frostskydd ( Kap. 5.5). ngår nte leverans av apparaten. De nstalleras på plats av nstallatören. Låt honom förklara komponenternas läge och hanterng. Exakt tryckvärde vsas på dsplayen när vrdomkopplaren vrds åt höger tlls trycket ndkeras. > Stäng tappnngsventlen. > Avlufta alla radatorer. > Kontrollera anläggnngstrycket på manometern resp. dsplayen och fyll vd behov på mer vatten. > Stäng påfyllnngskranen och ta bort påfyllnngsslangen. 14 Manual eloblock _00

15 Avhjälpande av störnng 6 6 Avhjälpande av störnng Om problem uppstår under apparatens drft kan du själv kontrollera följande punkter: Inget varmvatten, värmeanläggnngen förblr kall, apparaten startar nte: Har strömförsörjnngen huset kopplats på? Har apparatens huvudströmställare kopplats på ( Kap )? Är värmeanläggnngens tryck tllfredsställande ( Kap och 5.6)? Innehåller värmeanläggnngen luft ( Kap. 5.6)? Varmvattendrften fungerar, värmeanläggnngen startar nte: Har den externa regulatorn krävt värme ( Kap )? b Se upp! Rsk för skada tll följd av felaktga ändrngar! Om apparaten efter kontroll av ovannämnda moment nte fungerar felfrtt, beakta följande: > Försök aldrg på egen hand reparera apparaten. > Rådfråga en behörg nstallatör beträffande kontroll. Störnng tll följd av vattenbrst Apparaten sgnalerar "Störnng" om trycket värmeanläggnngen är för lågt. Denna störnng ndkeras med felkoderna "F.22" (torrkörnng). Apparaten kan tas drft först sedan värmeanläggnngen fyllts på med vatten ( Kap. 5.6). Om felkoden "F.55" ndkeras, bryt strömmen tll apparaten och kontakta en behörg nstallatör. 7 Underhåll Inspekton/underhåll Förutsättnngen för en konstant drftberedskap och drftsäkerhet, tllförltlghet och lång brukstd av apparaten är att en fackman utför en årlg nspekton/underhåll av apparaten. a Fara! Fara för sak- och personskador på grund av osakkunng hanterng! Ignorerad eller osakkunngt underhåll kan menlgt påverka apparatens drftsäkerhet. > Försök aldrg på egen hand underhålla eller reparera apparaten. > Ge uppdrag åt ett auktorserat fackhantverksföretag. V rekommenderar att teckna ett servceavtal. 8 Fabrksgarant Vallant lämnar dg som ägare en garant under två år från datum för drfttagnngen. Under denna td avhjälper Vallants kundtjänst kostnadsfrtt materal- eller tllverknngsfel. V åtar oss nget ansvar för fel, som nte beror på materal- eller tllverknngsfel, t.ex. fel på grund av osakkunng nstallerng eller hanterng strd mot föreskrfterna. V lämnar fabrksgarant endast om apparaten nstallerats av en auktorserad fackman. Om arbeten på apparaten nte utförs av vår kundtjänst, bortfaller fabrksgarantn. Fabrksgarantn bortfaller också om delar, som nte godkänts av Vallant, monteras I apparaten. Fabrksgarantn täcker nte anspråk utöver kostnadsfrtt avhjälpande av fel, t.ex. skadeståndskrav. 9 Kundtjänst Vallant Group Gaseres AB sköter garant reparatoner, servce och reservdelar för Vallant produkter Sverge; tel Manual eloblock _00 15

16 Leverantör Tllverkare _00 SE Förbehåll för ändrngar

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning Rado-unversaldmmer Mn Bruksanvsnng Rado-unversaldmmer Mn Art. Nr.: 2255 00 Apparatens komponenter Bld 1 (1) Lysdod (2) Programmerngsknapp (3) Antenn Säkerhetsanvsnngar Inbyggnad och monterng av elektrska

Läs mer

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok IN Projector Snabbstart och referenshandbok Läs häftet med säkerhetsanvsnngar nnan du nstallerar projektorn. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa dem

Läs mer

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1 Monterngshandlednng Utanpålggande takmonterng planpanel FKT- för IVT solvärmesystem 60966.0-.SD 6 70 6 99 SE (006/0) SD Innehållsförtecknng Allmänt.................................................... Teknska

Läs mer

PLUSVAL PRISLISTA 2016

PLUSVAL PRISLISTA 2016 PLUSVAL PRISLISTA 2016 PÅ 5 ÅR Det här är PLUSVAL Med KBAB:s plusval kan drömmen om ett personlgare boende bl verklghet. Modernt, klassskt, vågat eller stlrent; gör om dtt hem så att det passar just dg.

Läs mer

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning 2. Kort beskrvnng HR92 Trådlös termostat. Leveransomfattnng I termostatens förpacknng httar du följande: 2 3 4 2443 Termostaten HR92 är eu.bac-certferad. Honeywell HR92 är en trådlös radatortermostat med

Läs mer

manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008

manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008 manual Drftanvsnng 1 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 0 12 24 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008 Innehåll 1 2 3 1 Allmänna anvsnngar 4 2 Säkerhetsanvsnngar 5 3 Manövrerng

Läs mer

allstor Bruksanvisning Bruksanvisning För användaren Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

allstor Bruksanvisning Bruksanvisning För användaren Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning allstor Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Energpelare med tre dosor, höjd 491 mm 1345 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet och tre dosor, höjd 769 mm 1349 26/27/28 Energpelare med sex dosor, höjd 769 mm 1351 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner DEWALT DW03201 Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Överskt - - - - - - - -

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 11 SAMTAL

SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 11 SAMTAL SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY 11 SAMTAL 13 AVISERINGAR 14 SYNKRONISERA DATA 14 AKTIVITET 15 SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 15 16 17 19 20 20 21 ÖVRE VÄNSTER

Läs mer

Bruksanvisning och monteringshandledning

Bruksanvisning och monteringshandledning Bruksanvsnng och monterngshandlednng Energpelare 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Ljuspelare 1343 26/27/28 Ljuspelare, kort 1344 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

Koppla upp din hushållsapparat mot framtiden. Quick Start Guide

Koppla upp din hushållsapparat mot framtiden. Quick Start Guide Koppla upp dn hushållsapparat mot framtden. Quck Start Gude Nu börjar framtden hemma hos dg! ra att du använder Home onnect * Hjärtlga gratulatoner tll dtt köp av morgondagens hushållsapparat. Redan från

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL Lekton 8 Specalfall, del I (SFI) Rev 0151006 HL Produktvalsproblem och cyklsk planerng Innehåll Nvå 1: Produktval (LP-problem) (SFI1.1) Cyklsk planerng, produkter (SFI1.) Nvå : Maxmera täcknngsbdrag (produktval)

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS)

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS) Approved by/godkänt av (tjänsteställebetecknng namn) QFD Dck Erksson Issued by/utfärdat av (tjänsteställebetecknng namn telefon) To/Tll (tjänsteställebetecknng namn) Instrukton Ttle/Rubrk Fle name/flnamn

Läs mer

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048 A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL Kaffemaskn: FCS039 - kylenhet: FCS08 läs genom bruksanvsnngen och kaptlet "För dn säkerhet" nnan du börjar arbeta med masknen. Förvara bruksanvsnngen nära

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenserande gaspanna Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. För användaren

Bruksanvisning. Kondenserande gaspanna Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. För användaren Bruksanvisning Kondenserande gaspanna Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 För användaren Viktig allmän information Använd endast värmepannan ändamålsenligt och följ bruksanvisningarna.

Läs mer

Koppla upp din hemenhet mot framtiden. Quick Start Guide

Koppla upp din hemenhet mot framtiden. Quick Start Guide Koppla upp dn hemenhet mot framtden. Quck Start Gude 1 Framtden börjar dtt hem från och med nu! ra att du använder Home onnect * Hjärtlga gratulatoner tll dtt köp av morgondagens hemenhet. Redan från dag

Läs mer

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis!

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis! Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet. Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många år av tre olka patent.

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600..

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600.. Monterngs- och bruksanvsnng VdeoTermnal 2600.. Innehållsförtecknng Beskrvnng...3 Montage...4 Demontage av glasplattan...5 Användnng...5 Vanlga samtal...6 Ta mot samtal... 6 Genomsläppsfunkton... 7 Avsluta

Läs mer

odeller och storlekarw

odeller och storlekarw odeller och storlekarw Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många

Läs mer

Koppla upp din diskmaskin mot framtiden.

Koppla upp din diskmaskin mot framtiden. Koppla upp dn dskmaskn mot framtden. Home onnect. En app för allt. Home onnect är den första appen som tvättar, torkar, dskar, bakar, kokar kaffe och kollar kylskåpet åt dg. Olka hushållsapparater, olka

Läs mer

Referensguide. Inställning och flödning

Referensguide. Inställning och flödning Referensgude Inställnng och flödnng Före Inställnng, samla hop följande materal: En 500 ml- eller 1000 ml-påse/flaska flödnngslösnng (0,9 % NaCl med tllsats av 1 E/ml heparn) En 500 ml- eller 1000 ml-påse

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 sv Bruksanvsnng Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Överskt - - - - - - -

Läs mer

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

FrostControl. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

FrostControl. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! FrostControl Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! FrostControl (säkerhets-/avtappningsventil) Innehållsförteckning Använda symboler... 2 Användningsområde... 2 Funktionsbeskrivning...

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA SVENSKA Sdan 4 Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA 6 8 10 12 16 18 20 21 22 23 24 1. ÖVERSIKT LÅDANS INNEHÅLL

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Infälld rado 0315.. 1 Användnng Bld 1: Manöverenhet Funktonerna den nfällda radon styrs va knapparna på manöverenheten: kort trycknng kopplar Tll/Från radon; lång trycknng kopplar om

Läs mer

Bofakta. Brf Äppelblom Hildedal

Bofakta. Brf Äppelblom Hildedal Bofakta ldedal 2 Välkommen hem Att flytta tll ett nytt hem är alltd lka spännande. Att dessutom flytta tll ett helt nybyggt hem, där ngen bott tdgare, är extra specellt. ldedal Park förenar både grönska

Läs mer

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak.

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak. Dynamk är läran om rörelsers orsak. Partkeldynamk En partkel är en kropp där utsträcknngen saknar betydelse för dess rörelse. Den kan betraktas som en punktmassa utan rotaton. Massa kan defneras på två

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( )

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( ) Tentamen Matematsk statstk Ämneskod-lnje S1M Poäng totalt för del 1 5 (8 uppgfter) Poäng totalt för del 3 (3 uppgfter) Tentamensdatum 9-3-5 Kerstn Vännman Lärare: Robert Lundqvst Mkael Stenlund Skrvtd

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2010 1(12) 10-09-21 Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Korrekt användning Ytmätningsinstrumentet MarSurf M 300 får endast användas för mätning och utvärdering av ytjämnhet.

Korrekt användning Ytmätningsinstrumentet MarSurf M 300 får endast användas för mätning och utvärdering av ytjämnhet. Bästa kund! Gratulerar tll att du valt att använda den här produkten från Mahr GmbH för dn verksamhet. För att få ett exakt nstrument som vara länge ber v att du följer de dessa anvsnngar. Tack vare den

Läs mer

Kvalitetssäkring med individen i centrum

Kvalitetssäkring med individen i centrum Kvaltetssäkrng med ndvden centrum TENA har tllsammans med äldreboenden Sverge utvecklat en enkel process genom vlken varje enskld ndvd får en ndvduell kontnensplan baserad på hans eller hennes unka möjlgheter

Läs mer

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08 Prmär- och sekundärdata Undersöknngsmetodk Prmärdataundersöknng: användnng av data som samlas n för första gången Sekundärdata: användnng av redan nsamlad data Termeh Shafe ht01 F1-F KD kap 1-3 Olka slag

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 IVT 290 A/W Elpanna Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter

VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter VIESMANN VITOCELL 100-B Varmvattenberedare med två värmeslingor 300, 400 och 500 liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL 100-B Typ CVB/CVBB Stående varmvattenberedare av stål, med Ceraprotectemaljering

Läs mer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING

ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING Bruksanvsnng Följande symboler som vsas nedan kan förekomma på förpacknngen, på mätarens typskylt och på blodprovstagaren. De har följande betydelser:

Läs mer

IN1 Audio Module. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Audio Module. Snabbstart och referenshandbok IN Audo Module Snabbstart och referenshandbok Läs säkerhetsanvsnngarna häftet noga nnan du använder audomodulen. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa

Läs mer

Boiler Elektro. Bruksanvisning Sida 2. Skall medföras i fordonet!

Boiler Elektro. Bruksanvisning Sida 2. Skall medföras i fordonet! Boiler Elektro Bruksanvisning Sida 2 Skall medföras i fordonet! Boiler Elektro Innehållsförteckning Använda symboler... 26 Modell... 26 Användningsändamål... 26 Bruksanvisning Viktig användarinformation...

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341.

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. TD.doc 1(13) Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning TD.doc 2(13) Komponentförteckning-

Läs mer

Dia. Boom. Den första Cradle to Cradle-certifierade produkten inom branschen produktmedia! Hållbar mugg

Dia. Boom. Den första Cradle to Cradle-certifierade produkten inom branschen produktmedia! Hållbar mugg Boom Den första Cradle to Cradle-certferade produkten nom branschen produktmeda! Da Världens befolknng beräknas växa väldgt snabbt kommande åren! Från 7 mljarder år 0 upp tll 0 mljarder år 00. V behöver

Läs mer

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 4-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel 02 2007 143 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... 3 Installation... 3 Rörinstallation... 4 Expansionskärl

Läs mer

D 1 KOMPONENTBESKRIVNING

D 1 KOMPONENTBESKRIVNING PURE CYCLING CYKELHANDBOK Speedmax CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Detta är extra anvsnngar för Canyon Speedmax CF. Se även Canyons cykelhandbok

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel 02 2007 142 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... 4 Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D510 X310 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - -

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 14/2009 IZatrineholms kommun " A VT AL OM ANLÄGGNINGSARRENDE. Arrendator: Elproduktion i Stockholm AB

Kommunstyrelsens handling nr 14/2009 IZatrineholms kommun  A VT AL OM ANLÄGGNINGSARRENDE. Arrendator: Elproduktion i Stockholm AB Kommunstyrelsens handlng nr 14/2009 Zatrneholms kommun " Y' /- / /) f. cj ' () ~ -,~?:5 1'- ': ( ~Y- l) Í/,,;.-l ~,. "f,.. 9-DìY1 ~ c D "::") Närngslv och Tlväxt 1 (6) A VT AL OM ANLÄGGNNGSARRENDE Bakgrund,

Läs mer

Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis Varmvattenberedare Emaljerade (E) och Rostfria (R)

Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis Varmvattenberedare Emaljerade (E) och Rostfria (R) 2012 Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis Varmvattenberedare Emaljerade (E) och Rostfria (R) Innehåll: sid. 3 Så här installeras din varmvattenberedare! Viktigt i samband med installation

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 390 liter

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 390 liter VIESMANN VITOCELL 1-V Stående varmvattenberedare 39 liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL 1-V Typ CVW Stående varmvattenberedare av stål, med Ceraprotect-emaljering 4/215 Produktinformation

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

DOC-1190 Rev:2010-02-24

DOC-1190 Rev:2010-02-24 DOC-1190 Rev:2010-02-24 Innehåll Innehåll...2 1. Allmän information...3 1.1 Komfort...3 1.2 Installation...3 1.3 Långsiktig säkerhet...3 2. er...4 2.1 Drift...4 2.2 Säkerhetsutrustning/kontroll...4 2.3

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 65103 Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. Följ alla instruktioner noga för att garantera säkerheten. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

Manual för TH SOL 801 hybrid.

Manual för TH SOL 801 hybrid. 10-10-08 11-03-05 D 11-03-05 Percy Eriksson 1 av 20 Manual för TH SOL 801 hybrid. TH Solar Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support: 0523-91139 vardag 08.00-17.00 Internet: www.thsolar.se E-post

Läs mer

Installation, drift och skötsel. MP 4 MiniPanna 4,5 kw. 2010-05-19 utg:11 Ersätter:

Installation, drift och skötsel. MP 4 MiniPanna 4,5 kw. 2010-05-19 utg:11 Ersätter: Installation, drift och skötsel MP 4 4,5 kw 2010-05-19 utg:11 Ersätter: MP4 Innehåll 10-05 Allmänt... 2 Anteckningar... Funktion... 4 Tekniska data... 4 Tekniska data... 5 Rörinstallation... 6 Allmänt

Läs mer

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Villa år 2005 Danfoss 18kW.doc 1(8) 09-07-08 Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villa år 2005

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect W 985E S

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect W 985E S Översättnng av orgnal-drftsnstruktonen 2 års garant WallPerfect W 985E överskt a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11 5 6 7 8 9 10 A

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande ADVIA Centaur -nstrumenten Dmenson Vsta -nstrumenten IMMULITE -nstrumenten CC 17-06.A.OU Januar 2017 Förhöjda resultat patentprover på grund av korsreaktvtet med DHEA- vd progesteronanalys Enlgt våra noterngar

Läs mer

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV BN30 SV BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 2 Teknisk information... 3 Transport

Läs mer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Sida 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Sida 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Sida Boiler Elektro Innehållsförteckning Använda symboler... 0 Modell... 0 Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Platsval och montering... 0 Vattenanslutning...

Läs mer

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25%

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25% SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superprser gäller t.o.m 30.07.2015-20 % Från 2.600:- -18 % PÅ KÖPET! Blvårdskt (värde 450:-). Vd köp för mnst 3.500:- 1.964:- ÄR DIN LEVERANTÖR MILJÖCERTIFIERAD I

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

1. RDS-TMC-information

1. RDS-TMC-information 1. -nformaton (Rado Data System Traffc Message Channel (RDS-trafkmeddelandekanal)) vsar trafknformaton som trafkstocknngar, olyckor och vägarbeten på kartorna genom att ta emot frekvensmultplex sändnng

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 300-V Stående varmvattenberedare 130 till 500 liter

VIESMANN VITOCELL 300-V Stående varmvattenberedare 130 till 500 liter VIESMANN VITOCELL -V Stående varmvattenberedare 1 till liter Datablad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL -V Typ EVA och EVI Stående varmvattenberedare av rostfritt stål 4/215 Produktinformation

Läs mer

Manual för SR Villa 100224.

Manual för SR Villa 100224. 10-10-08 10-10-27 A 10-10-22 Percy Eriksson 1 av 16 Manual för SR Villa 100224. Gäller även SR 200240 Kund: Levererad av: TH Solvärme Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support-tel: 0523-91139 vardag

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman Handlngsplan Grön Flagg I Ur och Skur Pnneman Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-23 12:55: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor. Se er själva

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme 2004.02 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 30 är en avancerad, elektronisk shuntautomatik för radiator- och golvvärmeanläggningar. Installationen

Läs mer

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 160 till 1 000 liter

VIESMANN VITOCELL 100-V Stående varmvattenberedare 160 till 1 000 liter VIESMANN VITOCELL 1-V Stående varmvatteneredare 16 till 1 liter Datalad Best.nr och priser: se prislistan VITOCELL 1-V Typ CVA/CVAA/CVAA-A Stående varmvatteneredare av stål, med Ceraprotect-emaljering

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Socialnämnden förslag 20110615 1

Dokumenthanteringsplan Socialnämnden förslag 20110615 1 Dokumenthanterngsplan Socalnämnden förslag 20110615 1 OCH EVENTUELL INGSORDNING olka meder, SEKRETESS NÄRARKIV slutgltgt arkvformat fetstl) Innehåll 1. Styr 3 1.2.4. Verksamhetsutveckla projektform 7 2.Ge

Läs mer

SIEMENS. Bruksanvisning och installationshandbok. Tvättmaskin/ torktumlare

SIEMENS. Bruksanvisning och installationshandbok. Tvättmaskin/ torktumlare SIEMENS Bruksanvsnng och nstallatonshandbok sv Tvättmaskn/ torktumlare Läs denna bruksanvsnng samt all medföljande nformaton och följ anvsnngarna. Spara all dokumentaton för senare bruk eller andrahandsägare.

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning OPEX Installations- och skötselanvisning 2009-05-01 www.trebem a.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Rökrörsanslutning...3 Elektrisk installation...3

Läs mer

MPE 60. S Manikyr/pedikyrset. Brugsanvisning

MPE 60. S Manikyr/pedikyrset. Brugsanvisning MPE 60 S S Manikyr/pedikyrset Brugsanvisning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de SVENSKA Kära kund!

Läs mer

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual.

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. BRUKSANVISNING 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. I denna instruktionsmanual har instruktionerna gällande säkerhet märkts med den allmänna symbolen för

Läs mer

Sammanfattning. Härledning av LM - kurvan. Efterfrågan, Z. Produktion, Y. M s. M d inkomst = Y >Y. M d inkomst = Y

Sammanfattning. Härledning av LM - kurvan. Efterfrågan, Z. Produktion, Y. M s. M d inkomst = Y >Y. M d inkomst = Y F12: sd. 1 Föreläsnng 12 Sammanfattnng V har studerat ekonomn påp olka skt, eller mer exakt, under olka antaganden om vad som kan ändra sg. 1. IS-LM, Mundell Flemmng. Prser är r konstanta, växelkurs v

Läs mer

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme.

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme. Svenska Innehåll Innehåll 1 Om detta dokument 1 Om detta dokument 2 2 Om systemet 3 2.1 Komponenter i en typisk systemlayout... 3 3 Drift 3 3.1 Översikt: Drift... 3 3.2 Snabbgenomgång av användargränssnittet...

Läs mer

IPX slutna expansionssystem

IPX slutna expansionssystem rett sortiment - 00 liter -- -,0 bar -0 - +99 C CE Användningsområde expansionskräl är avsedda för slutna värme och kylsystem. Ett membran (på - 00 litersmodellerna) och en gummibälg (på 00-000 litermodellerna)

Läs mer

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB Drift och skötselanvisning Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB med regler Danfoss AVTQ + ECL3310 avsedd för småhus 1-2 lägenheter INNEHÅLL SIDA Uppackning och upphängning av centralen Allmän beskrivning

Läs mer

Service- och underhållsinstruktion

Service- och underhållsinstruktion Service- och underhållsinstruktion Sakerhetsventil Typ 851 / 451 Typ 852 / 452 / 352 Typ 860 Typ 652 / 652 GL S 0036 1 Allmänna säkerhetshänvisningar 1. Använd ventilen endast: - ändamålsenligt - i ett

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-25 11:44: Inskckad av msstag. 2014-04-17 09:52: Bra jobbat, Förskolan Fjäderkobben!

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

Kap Första huvudsatsen (HS). Teori och begrepp.

Kap Första huvudsatsen (HS). Teori och begrepp. Kap. 2.1-6. Första huvudsatsen (HS). eor och begrepp. ermodynamk = värmets rörelse. Energutbyte: ärme - Arbete. Utbyte System - Omgvnng. System = ntressant del av världen (t.ex. en bägare med kemkaler).

Läs mer

NeoTherm Golvvärme. Ledningsfört styrning. NeoTherm monteringsanvisning

NeoTherm Golvvärme. Ledningsfört styrning. NeoTherm monteringsanvisning NeoTherm Golvvärme Ledningsfört styrning S NeoTherm monteringsanvisning Innehållsförteckning Om NeoTherm Golvvärme...2 Teknisk beskrivning...3 Tekniska data...3 Fördelarunit...3 Basisenhet (se särskild

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -, Utförande LK Elpanna, kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna, kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer