Delårsrapport Miljö- & hälsoskyddskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2 2014. Miljö- & hälsoskyddskontoret"

Transkript

1 Delårrapport 2 Mljö- & hälokyddkontoret

2 1 Sammanfattnng en för att nämnden kommer att nå de atta verkamhetmålen är god. Kontoret atar under året på att påbörja flera kvaltethöjande projekt för att få effektvare arbetmetoder och kapa mer amyn bland ämnegrerna. Totalt ett bdrar det tll en förhöjd kvalté av mljö-och hälokyddkontoret verkamhet och det var g bland annat reultatet av Stockholm Bune Allance underöknng. Mljö- och hälokyddnämnden har ett nämndpecfkt drag. att e tll att ha god rankng Stockholm Bune Allance underöknng Kontoret har tartat ett projekt under om lutför under eptember. Syftet med detta är del att behålla och öka det goda reultatet SBAunderöknngen amt att ha en bra peronalpoltk och få goda reultat medarbetarunderöknngen. Projektet yftar tll att alla på mljö- och hälokyddkontoret ka ge kunden ett profeonellt bemötande och en god myndghetutövnng. Kommunen och mljö- och hälokydd valde att under genomföra tätare underöknng av mljöbalken och lvmedelområdet NKI. Det påvade att NKI hade ökat från 69 tll 76, vlket är ett mycket bra reultat. Naturkolan har ett att mål att ta emot 3100 naturkoleelever per år. Tll halvårkftet har ca 1520 elever beökt dera verkamhet. Totalt ka mljö- och hälokyddkontoret genomföra 600 npektoner under året. Tll augut har 310 npektoner genomfört. Nämnden bdrag tll att öka reultatet kolan är att genom n tllyn bdra med att kolmljön blr å bra om möjlgt och fyller mljöbalken krav. Mljö- och hälokyddkontoret kommer under /2015 delta Folkhälonttutet natonella projekt omfattande kolor. Projektet yftar tll att nomhumljön kolorna ka fylla mljöbalken krav. Naturkolan har redan tartat med att na teman nformera eleverna om vkten av att röra g och nprera eleverna tll ett fykt aktvt lv. En god häla med unda vanor lägger grunden för att eleverna ka kunna lära g och få goda reultat kolan. Sammanfattnngv er nämnden progno för budgeten god ut. 2 Anvarområde Ordförande: Kontorchef: Ann-Chrtne Laron Frckner Anne-Charlotte Glantz Mljö- och hälokyddnämnden anvarar för tllyn och tlltåndgvnng nom områdena: mljökydd lvmedel hälokydd alkohol/tobak och receptfra läkemedel mttkydd Nämnden anvarar även för drften av Uppland Väby Naturkola. Mljö- & hälokyddkontoret, Delårrapport 2 2(16)

3 3 Uppföljnng av målen 3.1 Kund - nöjd väbybo Väbyborna ka leva att kommunen och de tjänter kommunen fnanerar har god tllgänglghet, nbjuder tll delaktghet och att alla får ett gott bemötande. Mljö- och hälokyddkontoret har ett nära amarbete med Väby Drekt om är kontoret förtahandkontakt mot medborgarna. Väby Drekt bjud n tll kontoret arbetplatträffar och ambtonen är att de ka deltar på amtlga möten. På mötet nformerar v varandra om aktuella frågor jut nu och kontoret ger Väby Drekt töd hur de ka ge var på dea frågetällnngar. Utöver detta träffar kontorchef och chef för Väby Drekt två tll tre gånger per år för att dkutera hur det fungerar och hur v kan utveckla amarbetet vdare Alla medborgare om kontaktar Mljö- och hälokyddkontoret ka få hjälp amt ett gott och profeonellt bemötande. et är fyllt Andel frågor tll Väby Drekt nom nämnden område om gett ett accepptabelt var. T ÅR et härled från en kompletterande underöknng om Väby Drekt genomfört nov - dec. Handlngplan Utvecklng av kontoret töd tll Väby Drekt. Återkommande följnngmöten mellan Väby Drekt och Mljö- och hälokyddkontoret. Kontoret bjuder n Väby Drekt tll amtlga arbetplatträffar för att ha en dalog om de enate aktuella frågorna Kommunen ka genom de kommunalt fnanerade tjänterna äkertälla en god lärmljö med höga kunkapreultat vlket ka leda tll fortatta tuder, entreprenörkap eller arbete. Mljö- och hälokyddkontoret kommer under /2015 delta Folkhälonttutet projekt omfattande kolor. Projektet yftar tll att nomhumljön kolorna ka fylla mljöbalken krav. En god lärmljö är av tor betydele för att eleverna ka kunna pretera och få goda reultat. Projektet är under planerng och kom- Mljö- & hälokyddkontoret, Delårrapport 2 3(16)

4 mer påbörja under höten. Naturkolan har redan tartat med att na teman nformera eleverna om vkten av att röra g och nprera eleverna tll ett fykt aktvt lv. En god häla med unda vanor lägger grunden för att eleverna ka kunna lära g och få goda reultat kolan Kommunen ka verka för ett ocalt hållbart amhälle där trygghet amt goda växt- och levnadförhållanden ger förutättnngar för en god häla. Nämnden bedömer att målområdet beräkna nå Nämnden ka verka för att mnka tllgänglgheten av tobak för ungdomar under 18 år. et är fyllt Kommentar et från är reultat från Stockholmenkäten 2012, mätnngen gör av läntyrelen vartannat år. Näta mätomgång pågår under och reultatet vänta komma höten. Från och med halvårkftet är det tllåtet att genomföra provköp av tobak och folköl. Mljö- och hälokyddkontoret planerar för en ådan nat under höten/vår /2015. Andel pojkar under 18 år om köper cgaretter eller nu jälv butk eller kok (bland dem om röker/nuar daglgen eller bland) Andel flckor under 18 år om köper cgaretter eller nu jälv butk eller kok (bland dem om röker/nuar daglgen eller bland) T2 56% 56% 56% 56% ÅR 37% 37% 37% 37% ÅR Handlngplan Arbeta ytematkt med "Ötermalmmodellen" om metod under. Ötermalmmodellen är ett framgångrkt arbetätt för att bedrva tobaktllyn och nå reultat. den nrktar g bl.a. på att bevaka tllgänglghet för ungdomar under 18 år. Bedrva planerad tllyn på föräljnngtällen tllamman med preventonamordnaren och polmyndgheten. MHK ka fortätta det gemenamma tllynarbete om fnn tllamman med preventonamordnare och pol och under året ha foku på att tllgänglgheten av alkohol, tobak och receptfra läkemedel ka mnka bland ungdomar under 18år. Mljö- & hälokyddkontoret, Delårrapport 2 4(16)

5 Nämnden ka verka för en und nomhumljö botäder och offentlga mljöer. et är fyllt Kommentar Planerade tllynnater för är genomförda och kvartående flerfamljhu kommer att beöka under Andel av totala antalet lägenheter flerbotadhu om ngår fatghetägarprojektet och om har kontrollerat. T2 75% 87% 86% 86% T1, T2, ÅR Handlngplan Tllyn av fatghetägare tll flerbotadhu. Omfattande tllynprojekt om Mljö- och hälokyddkontoret påbörjat 2012 för att bedrva tllyn på fatghetägare om äger flerbotadhu. Projektet omfattar både allmännyttan och prvata fatghetägare och botadrättförenngar. Projektet omfattar amyn och tllyn nom hela mljöbalken område. 3.2 Samhälle och mljö - hållbart Väby Genom en aktv amverkan med närnglvet och en god ervce kapa förutättnngar för ett tarkt närnglv och en lokal arbetmarknad. Mljö- och hälokyddnämnden medverkar edan flera år Stockholm Bune Allance (SBA) mätnng av NKI (Nöjd - Kund- Index), med mycket goda reultat. Mätnngen ger ett mått på företagarna fattnng av de kontakter de haft med mljö- och hälokyddkontoret. Mätnngen genomför normalt vartannat år. Uppland Väby valde med anlednng av reultatet för 2012 år mätnng att genomföra en extra mätnng under nom mljöbalken område på grund av att 2012 år reultat vade på en nedgång. Det totala reultatet för mljöbalken område vade på en mycket potv öknng av NKI (nöjd - kund - ndex) från 69 tll 76. Mljö- & hälokyddkontoret, Delårrapport 2 5(16)

6 Nämnden ka ha ett kundorenterat arbetätt mot verkamhetutövare om känneteckna av profeonellt bemötande och utförande, effektvtet och rättäkerhet et är fyllt NKI SBA-mätnng mljöbalken och lvmedeltllynen (enkäten rktar g tll företag). NKI SBA-mätnng erverngtlltånd (enkäten rktar g tll företag) T ÅR ÅR Handlngplan Utveckla alternatva arbetmetoder om dgtala hjälpmedel (dator fält) för att bdra tll ett effektvare arbetätt. Mljö- och hälokyddkontoret ka arbeta med att htta andra alternatva arbetmetoder för att få en effektvare tllyn. På förök kommer kontoret teta datorer fält och att arbeta med föreläggande/tllynkort för att få en rättäkrare bedömnng för kunden. Varje handläggare har en aktuell kompetenutvecklngplan. Kontoret behov av vlken kompetenförhöjnng om kräv nom repektve ämneområde ka vara dentferat. Ta fram en amyn profeonellt bemötande och god myndghetutövnng. Kontoret utvecklngprojekt med foku på profeonellt bemötande och god myndghetutövnng avluta eptember Kommunen ka vara ett föredöme nom mljöområdet och bedrva ett ytematkt mljöarbete om leder tll ett hållbart amhälle. Genom ett fördjupat amarbete med medborgare, företagare och andra aktörer ka vår gemenamma mljö- och klmatpåverkan mnka Nämnden tllyn ka bdra tll att nå mljökvaltetnormerna för vatten et är fyllt T2 Andel enklda avlopp om har ÅR Mljö- & hälokyddkontoret, Delårrapport 2 6(16)

7 nventerat T2 Andel dagvattendammar om har fått tllyn T1, T2, ÅR Handlngplan Ta fram en trateg för bedömnngen av nya och befntlga enklda avlopp. En trateg ka va nater och kommande åtgärder för hur kommunen ka tälla krav på nya och befntlga enklda avlopp. Kommentar Framtagandet av trategn är på gång och förvänta vara klar början av höten. Genomföra nventerng av amtlga enklda avlopp kommunen tll Framtagandet av trategn är på gång och kommer tarta nom delår 2 Kommentar Planerng av arbetet har påbörjat och nventerngen ka tarta under eptember. Bedrva tllyn på amtlga dagvattendammar under peroden Det nnebär att det efter utförd tllyn ka fnna krav på kötelplaner och kontrollprogram för amtlga dagvattendammar. Kommentar En trateg för tllyn av dagvattenanläggnngar är under framtagande. Därefter påbörja tllynen vlket trolgtv blr under eptember Naturkolan ka bdra tll att öka eleverna frluft-, mljö- och naturntree. et är fyllt Andel elever om ger ökad kunkap frluft-mljö- eller naturkunkap efter deltagande Naturkolan verkamhet T2 50% 0% 50% ÅR Handlngplan Genomföra en underöknng för att kunna e reultat av Naturkolan verkamhet. Genom en enkätunderöknng ka nämnden kunna e och följa reultat av Naturkolan verkamhet. Underöknngen kommer genomföra under höten på de verkamheter om beökt Naturkolan under året. Kommentar Mljö- & hälokyddkontoret, Delårrapport 2 7(16)

8 Handlngplan Enkäten kommer kcka ut retroaktvt tll de om medverkat Naturkolan verkamhet under våren och drekt efter beök tll de lärare och elever om beöker Naturkolan efter ommaren. 3.3 Medarbetare - attraktv arbetgvare Kommunen ka vara en attraktv arbetgvare med tolta medarbetare. Alla kommunalt fnanerade tjänter ka prägla av hög kompeten och gott bemötande. Mljö- och hälokyddkontoret har redovat höga reultat medarbetarunderöknngen vlket är mycket potvt. En tor framgång är kontoret organaton ämnegrerna lvmedel, hälokydd och mljökydd. Grerna har tort nflytande och möjlghet att påverka planerngproceen och gemenamma trategka belut. Kontoret har en god tämnng och medarbetarna trv med na arbetgfter. I amband med kontoret amynprojekt " God myndghetutövnng" är en beteendevetare nvolverad. Konulten har om en del projektet nterjuvat amtlga npektörer för att få reda på fattnngen om hur kontoret fungerar och hur kontoret kultur är. Interjuverna är ammantällda en rapport om omfattar begreppen kultur, bemötande, proffeonella bedömnngar, rättäkerhet etc. Interjuverna var överlag en mycket god bld över att kontoret har en god kultur och att medarbetarna trv Nämnden ka verka för att ha en frk och tolt peronaltyrka på mljö- och hälokyddkontoret et är fyllt T2 Hållbart medarbetar engagemang (HME) ÅR Nöjd medarbetar ndex (NMI) ÅR Bemötandendex (BME) ÅR Andel % medarbetare om har en jukfrånvaro på 40 h eller mndre på ett år T2 Handlngplan Samynprojekt där kontoret yn på gemenam "kultur", bemötande och god myndg- Mljö- & hälokyddkontoret, Delårrapport 2 8(16)

9 Handlngplan hetutövnng fatlå. För att kapa amyn och aktualera tdgare arbete runt bl.a. bemötandefrågorna har kontoret genomfört ett projekt med konult. et är att ta fram kontoret "kultur" och kapa amyn runt god myndghetutövnng och profeonellt bemötande. Samtlga handläggare erbjud utbldnng bemötande och kommunkaton. Mljöamverkan Stockholm län har återkommande utbldnngnater för npektör bemötande och kommunkaton. Samtlga handläggare ka ha gått förta utbldnngen och efter det följande utbldnng. Introduktonplanen för nyantällda använd och datera kontnuerlgt. För att vara en god arbetgvare är det vktgt att ntroducera nya medarbetare på arbetplaten. Framtagen ntroduktonplan håll aktuell och följ. En bra tart där kontoret "kultur" ntroducera är vktgt för att kontoret ka ha ett fortatt gott rykte både nternt och externt. 3.4 Ekonom god ekonomk huhållnng Kommunen ekonomka reultat ka över en budgetperod, genomnttlgt, gå tll mnt 2,5 % av kattentäkterna Nämnden bedömer att målet kommer att nå Nämnden ka ha en budget balan. et är fyllt Självfnanernggrad mljöbalken Självfnanernggrad lvmedelkontroll T ÅR ÅR Ekonom balan Handlngplan Genomföra en årlg analy av mljö- och hälokyddnämnden jälvfnanernggrad. Jämföra Uppland Väby mljö- och hälokyddkontor Mljöamverkan Stockholm län nyckeltalprojekt. Analyera jälvfnanernggraden för att e om det är möjlgt att ta n fler ntäkter. Genomföra ett tllynprojekt nom mljökydd för att nå målet med en ökad jälvfnanernggrad. Genomföra ett tllynprojekt årlgen på U-verkamheter för att öka tllynen och äkra nämnden ntäkter. Mljö- & hälokyddkontoret, Delårrapport 2 9(16)

10 räknng Intäkter/kotnader (belopp mkr) Boklut Budget januaraugut Avvk. INTÄKTER (+) Intern kommunerättnng 9,2 9,2 6,1 9,2 0,0 Intern täcknngbdrag Föräljnng och avgfter 3,0 3,5 2,3 3,1-0,4 Hyror och arrenden Bdrag Föräljn verkamhet / entreprenad 0,1 0,4 0,4 0,4 Summa ntäkter 12,3 12,7 8,8 12,7 0,0 KOSTNADER (-) Buffert Bdrag Entreprenad / köp av verkamhet Peronalkotnader -8,0-9,1-5,7-8,7 0,4 Lokal- och markhyror -0,8-0,9-0,5-0,9 0,0 Övrga fatghetkotnader Övrgt materal och tjänter -3,0-2,7-1,9-3,0-0,3 Avkrvnngar Intern ränta Intern täcknngbdrag Intern kommunerättnng Summa kotnader -11,8-12,7-8,1-12,6 0,1 Fnanerng 0,5 0,0 0,7 0,1 0,1 Kommentar tll reultaträknngen Nämnden har gjort en omfördelnng av kotnaderna för peronal och för övrga materal och tjänter förhållande tll budget. I budgeten tog kontoret höjd för oäkerhet på grund av peronalutgfter. Nämnden mnkar nu peronalkotnaderna med ca 0,75 tjänt men däremot er v att nämnden får ökade kotnader på öv- Mljö- & hälokyddkontoret, Delårrapport 2 10(16)

11 rga materal och tjänter med ungefär motvarande per verkamhet Budget Verkamhet Kom. er. Fg av verkam. Intäkter Övr. nt. Summ a Kotnader Övr. kotn. Summ a Köp av verkam. Nämnden 0,4 0,4-0,4-0,4 0,0 Admntraton MK Mljöfarlg verkamhet 3,9 3,9-4,5-4,5-0,6 1,3 1,2 2,5-2,5-2,5 0,0 Hälokydd 1,2 0,6 1,8-1,8-1,8 0,0 Lvmedel 0,5 1,2 1,7-1,1-1,1 0,6 0,6 0,2 0,8-0,8-0,8 0,0 Naturkola 1,0 1,0-1,0-1,0 0,0 Fyk planerng Serverngtlltnd Summa verkamheter Delår 2 Verkamhet Kom. Er. 0,3 0,3 0,6-0,6-0,6 0,0 9,2 3,5 12,7-12,7-12,7 0,0 Intäkter Fg av verkam. Övrga nt. Summ a Kotnader Köp av verkam. Övrga kot. Summ a Nämnden 0,3 0,3-0,2-0,2 0,1 Admntraton MK Mljöfarlg verkamhet 2,6 2,6-3,0-3,0-0,4 0,9 0,8 1,7-1,2-1,2 0,5 Hälokydd 0,8 0,4 1,2-1,2-1,2 0,0 Lvmedel 0,3 1,1 1,4-0,8-0,8 0,6 0,4 0,4-0,5-0,5-0,1 Naturkola 0,7 0,7-0,8-0,8-0,1 Fyk planerng Serverngtlltnd 0,2 0,3 0,5-0,4-0,4 0,1 Mljö- & hälokyddkontoret, Delårrapport 2 11(16)

12 Summa Verkamheter Intäkter Kotnader 6,2 2,6 8,8-8,1-8,1 0,7 Verkamhet Kom. Er. Intäkter Fg av verkam. Övrga nt. Summ a Kotnader Köp av verkam. Övrga kot. Summ a Nämnden 0,4 0,4-0,4-0,4 0,0 Admntraton MK Mljöfarlg verkamhet 3,9 3,9-4,6-4,6-0,7 1,3 1,2 2,5-2,0-2,0 0,5 Hälokydd 1,2 0,6 1,8-1,9-1,9-0,1 Lvmedel 0,5 1,2 1,7-1,2-1,2 0,5 0,6 0,2 0,8-0,8-0,8 0,0 Naturkola 1,0 1,0-1,1-1,1-0,1 Fyk planerng Serverngtlltnd Summa Verkamheter 0,3 0,3 0,6-0,6-0,6 0,0 9,2 3,5 12,7-12,6-12,6 0, Volymer, tattk och kotnadnyckeltal Verkamhetmått Boklut Budget Delår 2 Avvkele Antal npektoner Antal naturkolelever Inveterngföljnng Nämnden har nga planerade nveterngar Känlghetanaly Mljö- och hälokyddnämnden tora utgft är kotnad för peronal om utför tllynen. Budgeten är både anlag- och avgftfnanerad. Att ha en budget om Mljö- & hälokyddkontoret, Delårrapport 2 12(16)

13 har full kotnadtäcknng är nte möjlgt efterom nämnden enlgt lag nte kan ta ut avgfter för all verkamhet om nämnden bedrver. Det är jälvklart vktgt att ta ut avgfter där å är möjlgt. Detta gör nämnden form av årlga tllynavgfter, avgfter amband med ärendehandläggnng och tmavgft för faktk tllyn amband med hanterng av t.ex. följande tllyn och handläggnng av befogade klagomål. Nämnden er ett behov av att regelbundet göra överyn för att äkertälla att nämnden har kotnadtäcknng för den td om leverera amband med både tllyn och ärendehandläggnng. Nämnden verkamhet blr påverkad om Uppland Väby kommun befolknng ökar markant. Kommunen tllväxt med fler nvånare kapar fler botadområden, törre behov av kolor, förkolor, äldreboende och övrg ervce om genererar verkamheter om v bedrver tllyn på. Tllväxt genererar både ökade ntäkter men även behov av reurer Kommunalt fnanerade tjänter ka hålla hög kvaltet och utföra på ett effektvt ätt Nämnden jobbar tändgt med kvaltatva förbättrngar verkamheten. Under har nämnden följande kvaltethöjande och ev tdbeparande arbetförändrngar på gång: Framtagande av procekartor och procebekrvnngar av de vanlgate ärendena (amyn och kalbrerng av ärendehandläggnng) Samordnng av regtrerng ärendehanterngytemet (par td, möjlggör bättre tattkuttag på antalet ärenden/fattade belut mm) Förändrade effektvare arbetmetoder (projektnrktat arbetätt) Förbättrng av mallar för belut och npektonrapporter (tdbeparande med fungerande mallar) Nämnden ka bedrva ett ytematkt tllynarbete et är fyllt T2 Andel genomförda tllynbeök nom mljökyddgren T1, T2, ÅR Andel genomförda tllynbeök hälokydd T1, T2, ÅR Mljö- & hälokyddkontoret, Delårrapport 2 13(16)

14 T2 Andel genomförda lvmedelkontroller. Andel genomförd tllyn enlgt alkohollagen. Andel genomförd tllyn enlgt tobaklagen och lagen om receptfra läkemedel T1, T2, ÅR T1, T2, ÅR T1, T2, ÅR Handlngplan Årlgen ta fram en tllynplan för hela verkamhetområdet. Tllynplanen ka prortera vlken tllyn om ka bedrva utfrån fattälld behovutrednng och anger antal planerade npektoner Internkontroll Kontorchefen rapport Kontrollområde Kontrollmoment Kommentar av kontrollmoment: Bra Repreentaton Att yfte och deltagare framgår. Noterade avvkeler: Inga Atteter och frmatecknng Kurer, konferener och reor Förenade leverantörfakturor Kurer och konferener Åtgärder: Inga av kontrollmoment: Bra Noterade avvkeler: Inga Åtgärder: Inga av kontrollmoment: Bra Noterade avvkeler: Inga Åtgärder: Inga Mljö- & hälokyddkontoret, Delårrapport 2 14(16)

15 4 Avtämnng av nämndpecfka drag Nämnden har ett drag att genomföra åtgärder för höjd rankng SBAmätnngen. Under året kommer enkätunderlag att kcka ut tätare för att få en bättre kopplng mellan NKI (Nöjd kund ndex) och åtgärd. Kontoret projekt God myndghetutövnng pågår under och bdrar tll att kontoret för foku på proffeonella bedömnngar och ett gott bemötande. et från år extra betällda underöknng var att reultatet för mljöbalken område ökat från NKI 69 tll 76, vlket är ett mycket bra reultat. 4.1 MHN 5 Omvärldanaly 5.1 Framåtblck Nämnden drag tyr av fattällt reglemente och kommunen mål amt olka natonella mål har på många olka ätt kopplng tll kommunen gemenamma formulerade mål. Naturkolan verkamhet tödjer helt målet "Öka barnen/eleverna kunkap om ekologka amband". Kontoret arbetar övrgt kontnuerlgt med frågor om berör energ, buller, vatten, avfall, trafk och kemkaler. Kontoret kommer att fortätta med att utveckla tllynmetodk, bemötande och rättäkerhet för att nämnden ka bdra tll målfyllele. Som tllynmyndghet påverka nämnden verkamhet av ändrngar lagtftnng och tllynväglednng från tatlga myndgheter. Natonella och regonala drag nnebär även de att kommunerna tllyn aktvera: Ett förlag tll förändrng av Eu-förordnng (EG) nr. 882/ Förlaget nnebär att lvmedelföretag med färre än to antällda och med en åromättnng på mndre än två mljoner euro ka undanta från de oblgatorka kontrollavgfterna. den av undantaget kulle vara att en törre del av den offentlga kontrollen kulle behöva kattefnanera. En utrednng har tllatt av regerngen för att e över mljömyndgheterna. Det nnebär överyn av anvarfördelnngen och effektverng av myndghettrukturen. Den nya kemkalelagtftnngen, REACH, där kommunerna har fått ett utökat anvar för tllynen nnebär att tllynen på både verkamheter om använder kemkaler och föräljnngtällen kommer att behöva öka. Mljökvaltetnormera för vatten leder tll behov av utökad tllyn över hanterng av dagvatten, enklda avlopp och jordbruket mljöpåverkan. Dagvattenfrågan är redan dag en tor fråga framför allt amband med planerng. Förlag tll nya kyddförekrfter för kydd av grundvattentäkten har kommt, förlaget nnebär att nämnden kommer få mer verkamheter nom kyddområdet om omfatta av förprövnng. Mljö- & hälokyddkontoret, Delårrapport 2 15(16)

16 Kommunerna har fått en ny roll tllynen över anmalka bprodukter. Vad detta betyder konkret tllyn, behöver förtydlga. Ökade atnngar nom Kontoret för amhällbyggnad medför även ökad medverkan från mljö- och hälokyddkontoret. Kontrollköp av folköl och tobak blr tllåtet från 1 maj. Folkhälomyndgheten preenterar väglednng. Polen omorganerar och ger en ndkaton på att arbetet med kommunen ka fördjupa nom alkoholhandläggaren område. Ny kontaterad förorenng av Oxundajön kan medföra en ökad arbetbelatnng genom att mljö- och hälokyddkontoret måte utreda anvarfrågan och vara en del underöknng av vad förorenngen kommer från. 5.2 Rkbedömnng Nämnden verkamhet betår av återkommande tllyn på verkamheter nom nämnden anvarområde. Dea verkamheter är vd året början kända och td för tllynen kan beräkna. Utöver det kommer det n anmälnngar, anöknngar och olka klagomål. Det är ärenden om nte är förutägbara förväg och där volymerna av antal ärenden kan påverka nämnden planerade tllyn. Mljökyddgren har en högre arbetbelatnng och har haft det under året. Det nnebär att det kan vara å att planerad tllyn på dagvattendammar får omprortera och genomföra näta år. Nämnden har en fattällt behovutrednng och tllynplan för verkamheten. Krav på detta fnn enlgt både mljöbalken och lvmedellagen. Behovutrednng ka va på det behov av reurer om nämnden har för att kunna bedrva lagtadgad tllyn. Årlga tllynplaner ka va den tllyn och de prorterngar om nämnden gör utfrån befntlga reurer. Nämnden kontaterar att det enlgt behovutrednngen fnn en reurbrt på kontoret. Det medför att nämnden måte göra prorterngar verkamheten amt e över rutner och arbetmetoder för att möjlggöra en effektvare tllyn. Prorterngarna var g genom att de verkamhetutövare om har en fat årlg avgft prortera. Ärendehandläggnngen (anöknngar/anmälnngar/nkommande mljörapporter etc) om kontoret gör kan nte bortprortera, nte heller de klagomål om kommer n. De verkamheter om har mndre mljöpåverkan och där tllynen fnanera med tmavgft (Nämnden tar ut kotnad för den td tllynen tar) får längre tllynntervall än planerat. Mljö- & hälokyddkontoret, Delårrapport 2 16(16)

Delårsrapport 2 2014. Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret

Delårsrapport 2 2014. Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Delårrapport 2 Kommuntyrelen Kommunlednngkontoret Innehållförtecknng 1 Sammanfattnng... 3 2 Anvarområde... 4 3 Uppföljnng av målen... 5 3.1 Kund - nöjd väbybo... 5 3.2 Samhälle och mljö - hållbart Väby...

Läs mer

Delårsrapport 2 2014. Social- och äldrenämnden. Äldre- och omsorgsavdelningen

Delårsrapport 2 2014. Social- och äldrenämnden. Äldre- och omsorgsavdelningen Delårrapport 2 Socal- och äldrenämnden Äldre- och omorgavdelnngen 1 Sammanfattnng I delårrapport 2 per den 31 augut redova målfyllele, ekonomkt reultat och progno för Socal- och äldrenämnden - Kundvalkontoret.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman Handlngsplan Grön Flagg I Ur och Skur Pnneman Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-23 12:55: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor. Se er själva

Läs mer

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd Hållbar skolutvecklng Skolplan Esklstuna kommun 2008 2011 Förslag tll utbldnngsnämnd/torshälla stads nämnd 1 2 INLEDNING Skolplan av kommuns styrdokumt. Att kommunerna ha skolplan fastställs skollag. Skolplan

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor Handlngsplan Grön Flagg Bosgårdens förskolor Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 14:16: Det är nsprerande att läsa hur n genom röstnng tagt tllvara barnens ntressen när n tagt fram er handlngsplan.

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-01-20 09:07: Förskolan Kalven, n har lämnat n en toppenrapport även denna gång! Bra områden

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Processbeskrivning Kvalitetsstyrning

Processbeskrivning Kvalitetsstyrning ProcIT-P-002 Procebekrivning Kvalitettyrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 Procebekrivning Kvalitettyrning Procebekrivning ProcIT-P-002 2.0 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-11 09:08: skckar tllbaka enl tel samtal 2015-05-18 15:32: Det har vart rolgt att läsa er

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-25 11:44: Inskckad av msstag. 2014-04-17 09:52: Bra jobbat, Förskolan Fjäderkobben!

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

Näringslivskontorets Handlingsplan 2015

Näringslivskontorets Handlingsplan 2015 2015-05-13 AE s Handlngsplan 2015 I dokumentet Färdplan Flen Strategsk Plan 2015-2018 budget 2015, som beslutades av kommunfullmäktge 2014-11-27 129 fnns enlgt punkt 4 kommunens Strategska mål konkreta

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Miljö- & hälsoskyddskontoret

Verksamhetsberättelse 2013. Miljö- & hälsoskyddskontoret Verksamhetsberättelse Miljö- & hälsoskyddskontoret 1 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsnämnden har genomfört ett bra år utan några större avvikelser att rapportera. Ekonomiskt visar nämnden ett positivt

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola Handlngsplan Grön Flagg Saxnäs skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-05 09:27: Jättefnt att n jobbat utfrån elevernas önskemål när n satt hop er handlngsplan för att måna om deras nflytande. N

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Gärdesängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 20121012 11:04: Lte fler uppgfter tack... 20121023 15:38: N har vktga och relevanta mål samt aktvteter som kan göra alla delaktga

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Lycksele Staden i Lappland

Lycksele Staden i Lappland Lycksele Staden Lappland Vson och måldokument Foto: Markus Erksson Lycksele kommuns vson Lycksele Staden Lappland 13 000 nvånare 2040 Lycksele är navet Lappland där utbldnng och kultur är framkant. Lyckseles

Läs mer

Tips! KanSerien SE - ASL - ENG HJÄLP v TIPS v INFORMATION. Specialpedagogiska. appar

Tips! KanSerien SE - ASL - ENG HJÄLP v TIPS v INFORMATION. Specialpedagogiska. appar KanSeren SE - ASL - ENG HJÄLP v IPS v INFORMAION Secaledagogka aar SAR Är du rvateron måte du fört tarta en renumeraton nnan du kan tarta rogrammet. Därefter kan du använda rogrammet grat under 14 dagar.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Östra förskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Östra förskolan Handlngsplan Grön Flagg Östra förskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-20 17:47: Vad härlgt med tteln V ger barnen TID. Bra tänkt! Låter så postvt och självklart men nte alls lätt dagens samhälle.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-11-14 09:03: Ännu en gång har n skckat n en mponerande rapport. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö

vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö Avdelning 3 vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg Mål nr 286-1 3 Sida 1 (8) KLAGANDE Föräkringkaan Procejuridika enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö MOTPART God man: Ombud: Jur.kand. Finn Kronporre Aitanjuriterna

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Specialundervisning 2014

Specialundervisning 2014 Utbldnng 2015 Specalundervsnng 2014 Allt fler grundskolelever fck ntensferat stöd Hösten 2014 fck 40 500 grundskolelever ntensferat stöd, dvs. 7,5 procent av grundskoleleverna. Detta är 4,2 procentenheter

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE

ALKOHOL OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE procent S NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING NORRMALMS DNR 499-383/27 LÄNSSTYRELSEN DNR 74-6-15916 SID 1 (35) 27-11- SLUTRAPPORT 26/27 ALKOHOL OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE Andelen ungdomar om får alkohol från

Läs mer

HUR KAN ARBETET MED BEHOVSUTREDNINGAR KOPPLA TILL STATENS ARBETE. SKL 1 juni 2018 Tomas Waara Jenny Jonsson

HUR KAN ARBETET MED BEHOVSUTREDNINGAR KOPPLA TILL STATENS ARBETE. SKL 1 juni 2018 Tomas Waara Jenny Jonsson HUR KAN ARBETET MED BEHOVSUTREDNINGAR KOPPLA TILL STATENS ARBETE SKL 1 jun 2018 Tomas Waara Jenny Jonsson Naturvårdsverket Swedsh Envronmental Protecton Agency 2018-06-04 18 Modell för behovsutrednng och

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-15 15:26: N har på ett engagerat och varerat sätt arbetat med ert Grön flagg-arbete.

Läs mer

AVTAL AV5EENDE FLYTNING AV 130 KV LEDN1NG ML1 561 KATRINEH02M\s KOMMUN

AVTAL AV5EENDE FLYTNING AV 130 KV LEDN1NG ML1 561 KATRINEH02M\s KOMMUN Kommunstyrelsens handl~ nr 4J2Q08~~ VATENFALL ~ AvtallD: VN-D-Av-1977-2007., AVTAL AV5EENDE FLYTNNG AV 130 KV LEDN1NG ML1 561 KATRNEH02Ms KOMMUN Mellan kv VATTENFALL lednng. ELDSTRBUTON AB, (org.nr. 556417-0800),

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stegatorps förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stegatorps förskola Handlngsplan Grön Flagg Stegatorps förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2012-11-26 09:11: N har många spännande och vktga utvecklngsområden. Er handlngsplan känns genomarbetad med aktvteter som anpassas

Läs mer

Sammanfattning. Härledning av LM - kurvan. Efterfrågan, Z. Produktion, Y. M s. M d inkomst = Y >Y. M d inkomst = Y

Sammanfattning. Härledning av LM - kurvan. Efterfrågan, Z. Produktion, Y. M s. M d inkomst = Y >Y. M d inkomst = Y F12: sd. 1 Föreläsnng 12 Sammanfattnng V har studerat ekonomn påp olka skt, eller mer exakt, under olka antaganden om vad som kan ändra sg. 1. IS-LM, Mundell Flemmng. Prser är r konstanta, växelkurs v

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Frdhems förskola 24 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-24 10:39: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale Atttudes Toward Carng for Patents Feelng Meannglessness Scale Detta frågeformulär handlar om olka exstentella känslor, tankar, förståelse samt stress som kan uppstå vården av patenter lvets slutskede.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

Utbildningsdepartementet Stockholm 1 (6) Dnr 2013:5253

Utbildningsdepartementet Stockholm 1 (6) Dnr 2013:5253 Skolnspektonen Utbldnngsdepartementet 2013-11-06 103 33 Stockholm 1 (6) Yttrande över betänkandet Kommunal vuxenutbldnng på grundläggande nvå - en översyn för ökad ndvdanpassnng och effektvtet (SOU 2013:20)

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Näckrosen Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-28 12:15: N har vktga och spännande utvecklngsområden krng tema. Utmana gärna barnen med öppna frågor de olka utvecklngsområdena

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola Handlngsplan Grön Flagg Stadonparkens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-03-10 13:06: Hej! N har många spännande och vktga utvecklngsområden. Er handlngsplan känns genomarbetad med aktvteter

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

~ ~ 'o II DJULÖ O /` ~ ~~ 1 ~ Rekreation. Fördjupning av översiktsplanen fiör. Stora Djulö säteri med omgivningar ~~ ~~~

~ ~ 'o II DJULÖ O /` ~ ~~ 1 ~ Rekreation. Fördjupning av översiktsplanen fiör. Stora Djulö säteri med omgivningar ~~ ~~~ Kommunstyrelsens handlng nr 1/2012 Fördjupnng av översktsplanen för FÖRÄNDRINGAR Stora Djulö säter med omgvnngar O Bostäder anpassade tll landskapet Katrneholms kommun ~~~~~~_:, O Utvdgnng av skogskyrkogården

Läs mer

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Framtdens Karrär Soconom Kraftsamlng för att möta utmanngar nom socaltjänsten Natonell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Specalsttjänster och legtmatonskrav nyckelfrågor för SSR En undersöknng

Läs mer

Processbeskrivning Driftsättning

Processbeskrivning Driftsättning ProcIT-P-007 Procebekrivning Driftättning Ledning- och kvalitetytem Fattällt av Sven Arvidon 2012-06-20 Innehållförteckning 1 Inledning 2 1.1 Symboler i procebekrivningarna 2 2 Driftättning 3 2.1 Samband

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 14/2009 IZatrineholms kommun " A VT AL OM ANLÄGGNINGSARRENDE. Arrendator: Elproduktion i Stockholm AB

Kommunstyrelsens handling nr 14/2009 IZatrineholms kommun  A VT AL OM ANLÄGGNINGSARRENDE. Arrendator: Elproduktion i Stockholm AB Kommunstyrelsens handlng nr 14/2009 Zatrneholms kommun " Y' /- / /) f. cj ' () ~ -,~?:5 1'- ': ( ~Y- l) Í/,,;.-l ~,. "f,.. 9-DìY1 ~ c D "::") Närngslv och Tlväxt 1 (6) A VT AL OM ANLÄGGNNGSARRENDE Bakgrund,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN. Så arbetar vi med systematiskt kvalitetsarbete KOPIA 2.indd 1

GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN. Så arbetar vi med systematiskt kvalitetsarbete KOPIA 2.indd 1 Så arbetar v med systematskt kvaltetsarbete GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN Så arbetar v med systematskt kvaltetsarbete KOPIA 2.ndd 1 2015-10-26 10:05:34 Systematskt kvaltetsarbete grundskoleförvaltnngen Grundskoleförvaltnngens

Läs mer

Kiruna. Den banbrytande staden. KIRUNA LKAB KIRUNA LKAB LKAB. kan Kan vi förstärka den anda som skapat

Kiruna. Den banbrytande staden. KIRUNA LKAB KIRUNA LKAB LKAB. kan Kan vi förstärka den anda som skapat markdeformatoner td kapar prckor. Att Kruna nu utfrån lokala utättnngar, funktoner nngar ktlg krackerar tor etttll reultat gruvnng. Kruna ext bygger d på gruvnng, åväl htorkt Kruna; gruvan, kultur, port,

Läs mer

Kallelse / Underrättelse

Kallelse / Underrättelse Kallelse / Underrättelse Utskrftsdatum 2015-12-08 1 Organ Socalnämnden Ledamöter Per-Arne Frsk (S) Prjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elsabeth Svahn (S) (S) Eduardo Vllanueva Pnto (V) Al El-Najjar (M)

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 11:23: Det verkar som om mljöarbetet genomsyrar er vardag, då har n kommt långt!

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Sytematikt kvalitetarbete i förkolan Varför - Mål Vad - Foku Hur - Metod Syfte: Att förenkla det ytematika kvalitetarbetet på Stenungund kommun förkolor. Sytematikt kvalitetarbete i förkolan, rev.110706

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014 Tjänsteutlåtande Chef 2013-11-26 Anne-Charlotte Glantz 08-590 974 02 Dnr: Fax 08-590 733 40 MHN/2013:87 anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN. Så arbetar vi med systematiskt kvalitetsarbete

GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN. Så arbetar vi med systematiskt kvalitetsarbete GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN Så arbetar v med systematskt kvaltetsarbete Systematskt kvaltetsarbete grundskoleförvaltnngen Grundskoleförvaltnngens uppdrag är att bedrva en lkvärdg utbldnngsverksamhet av hög

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Grön Flagg Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-17 14:07: Vad rolgt att n har jobbat aktvt med Grön Flagg snart 14 år! Handlngsplanen är tydlg och n tar upp flera exempel

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Dalbystugan

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Dalbystugan Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Dalbystugan Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-05-23 15:07: V ber om ursäkt för en alltför sen återkopplng från oss. Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Avfallsplan 2014-2018 Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) A V F A L L S P L A N 2 0 1 4-2 0 1 8 Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola Handlngsplan Grön Flagg Sagomossens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 12:42: Det låter som en bra dé att ntegrera mljörådet förskolerådet som har en sån bred representaton. N har vktga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2013 1/1 Sammanträdestd Tsdagen den 19 februar 2013 kl. 13.00-14.40 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Broända, Helena Wstbacka, Inger Enfors, Vdar Furu, Danel,

Läs mer

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats? 1-2 gånger/månad

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats? 1-2 gånger/månad I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016

Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-08-12 11:30: N har verklgen kommt långt ert Grön Flagg-arbete där hållbarhetstanken verkar

Läs mer

209 Kommunstyrelsens ärendelista. 210 Informationsärenden. 211 Kvartalsrapport 1 2012. 212 Verkställighet av beslut

209 Kommunstyrelsens ärendelista. 210 Informationsärenden. 211 Kvartalsrapport 1 2012. 212 Verkställighet av beslut 2012-05-14 Paragrafer 209 Kommunstyrelsens ärendelsta 210 Informatonsärenden 211 Kvartalsrapport 1 2012 212 Verkställghet av beslut 213 Medborgarförslag en fasadtext för Kulturhuset med texten Muskskolan

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-18 13:37: Bra genomtänkt handlngsplan. N har valt vktga områden med många kloka frågeställnngar er handlngsplan med bra aktvteter.

Läs mer

Ensamma kan vi inte förändra

Ensamma kan vi inte förändra 2013, vnter/vår Behandlngsföreståndaren har ordet Drogtestnng Ultmatum på jobbet ledde tll nyktert lv Vårdutbldnngsprogram för företagshälsovården Ideella resurser vd mssbruk för företagshälsovården Arbetsplatsprogram

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola Handlngsplan Grön Flagg Salvägens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-02 11:11: N har valt fna och ntressanta utvecklngsområden med många olka typer av aktvteter som kan skapa nyfkenhet och

Läs mer

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-09 16:44: Vad rolgt att det blev ett enhällgt ja från eleverna att fortsätta med Grön Flagg,

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stensjöns förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stensjöns förskola Handlngsplan Grön Flagg Stensjöns förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-30 13:40: Vlken fn och spännande blå tråd n har era utvecklngsområden. N kan säkert få både barn och pedagoger ntresserade

Läs mer

Framtidens Energi. Paradigmskifte till småskaligt. Utmaning för framtidens energi: leveranssäkerhet

Framtidens Energi. Paradigmskifte till småskaligt. Utmaning för framtidens energi: leveranssäkerhet Annons DennA bra nschtd nng är en Annons från nextmed A Annons Framtdens Energ Paradgmskfte tll småskalgt energsystem Det pågår ett paradgmskfte där energsystemet blr mer småskalgt. branschen måste utveckla

Läs mer

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis!

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis! Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet. Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många år av tre olka patent.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fågelsångs förskola 23 jun 2015

Grön Flagg-rapport Fågelsångs förskola 23 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Fågelsångs förskola 23 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-23 21:27: "Möten med solen, möten med vnd, möten med vatten!" Er rapport är näst ntll

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

Konstruktionsuppgift 1 G7006B. Sofi Isaksson Lea-Friederike Koss Henrik Silfvernagel

Konstruktionsuppgift 1 G7006B. Sofi Isaksson Lea-Friederike Koss Henrik Silfvernagel Kontruktonuppgft 1 G7006B Sof Iakon Lea-Frederke Ko Henrk Slfvernagel 1 1. Inlednng... 3 2. Beräknngar... 4 2.1 Metod 1, töd 2... 4 2.2 Metod 1, töd 3... 5 2.3 Metod 2, töd 2... 5 2.4 Metod 2, töd 3...

Läs mer

Godkändavi:WZ Näringslivschefernai Västernorrland Datum: l2016-02-017. Skrivenav: GungerdJohnssonGrip Datum: (2016-01-25.

Godkändavi:WZ Näringslivschefernai Västernorrland Datum: l2016-02-017. Skrivenav: GungerdJohnssonGrip Datum: (2016-01-25. \ Medverkande Härnösand, Kramfors, Tmrå, Sollefteå, och Örnsköldsvks kommuner andra kommuner._šåššmñåëåšnëskonlflff -»- *l oíä;füïf \ : zme -=fl2~ 22 l _l Härnösands kommun PROJEKTDIREKTIV Komrnunstyrelseforvaltnngen

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Talavdskolan 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-21 13:32: V kunde nte läsa om era mål 4 och 5 någonstans. 2013-08-15 11:21: Tack för era kompletterngar.

Läs mer

Ny renhållningsordning för Finspångs kommun, yttrande till Finspångs kommun

Ny renhållningsordning för Finspångs kommun, yttrande till Finspångs kommun 1 (1) Mljö och samhällsbyggnadsförvaltnngen ToS, Mare Hägglund 2013-05-16 Dnr KS 2013-318 Dnr Sbn 2013-185 Kommunstyrelsen Ny renhållnngsordnng för Fnspångs kommun, yttrande tll Fnspångs kommun Förslag

Läs mer

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08 Prmär- och sekundärdata Undersöknngsmetodk Prmärdataundersöknng: användnng av data som samlas n för första gången Sekundärdata: användnng av redan nsamlad data Termeh Shafe ht01 F1-F KD kap 1-3 Olka slag

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola Handlngsplan Grön Flagg Stadonparkens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-30 13:53: N har valt spännande och vktga utvecklngsområden att arbeta med. Att expermentera och undersöka vatten är

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag tll energplan Blaga 1: Planerngsförutsättnngar 2014-05-20 Remssverson BI L A G A 1 : P L A N E RI N G S F Ö R UT S Ä T T N I N G A R Förslag tll energplan Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-02 11:23: Vad rolgt att n känner att mljöarbetet genomsyrar er vardag, då har n kommt

Läs mer

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender -nämndens Verksamhetsplan 2017-2019 Nämndsordförande: () Förvaltningschef: Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender Mål och uppföljning

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola Handlngsplan Grön Flagg Äsperedskolan förskola - skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-22 11:22: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter elevernas förmågor -

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vndelälvsskolan 27 maj 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-27 15:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Bankernas kapitalkrav med Basel 2

Bankernas kapitalkrav med Basel 2 RAPPORT DEN 16 jun 2006 DNR 05-5630-010 2006 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R A P P o r t 2 0 0 6 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R a p p o r t 2 0 0 6 : 6 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 31 RESULTAT

Läs mer

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 10:40: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör dem

Läs mer

Kvalitetssäkring med individen i centrum

Kvalitetssäkring med individen i centrum Kvaltetssäkrng med ndvden centrum TENA har tllsammans med äldreboenden Sverge utvecklat en enkel process genom vlken varje enskld ndvd får en ndvduell kontnensplan baserad på hans eller hennes unka möjlgheter

Läs mer

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0 socalen.nfo 1. Artklar om socalpoltk mm Socaltjänsten.nfo har en egen redakton som skrver och publcerar artklar om socalpoltk, socalförsäkrngar, arbetsmarknad, ntegraton mm. Artklarna publceras på nätet

Läs mer

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center

Processbeskrivning Övervakning inom Operation Center ProcIT-P-016 Procebekrivning Övervakning inom Operation Center Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-09-10 Innehållförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i procebekrivningarna 3 2 Övervakning

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016

Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-15 10:59: Vad bra att n utgår från barnens ntressen för att få n deras nflytande

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer