Kallelse / Underrättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse / Underrättelse"

Transkript

1 Kallelse / Underrättelse Utskrftsdatum Organ Socalnämnden Ledamöter Per-Arne Frsk (S) Prjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elsabeth Svahn (S) (S) Eduardo Vllanueva Pnto (V) Al El-Najjar (M) Gudrun Molander (L) Mara Fahlén (C) Marcus Molnder (SD) Lotta Borg (NT) Sammankallande Per-Arne Frsk, ordförande Ersättare Margareta Renlund (S) Fredrk Tmeradh (S) Gunlla Nlsson (S) Lars Kempe (S) Mare Bergman (S) Anders Bergström (V) Ingrd Sendelbach (KD) Naser Shqwara (M) Megan Sandberg (L) Fredrk Bernblom (SD) Davd Forslund (NT) Td Plats Vd förhnder Datum Ort Meddela Polstjernan Tmrå Inger Ytterström Klockan Ber. tdsåtgång Lokal Rkt- telefonnummer 09:00 Ca 3 tm Dagordnng Sammanträdet avslutas med lunch på restaurang Namo s, Tmrå för de som anmält deltagande. Punkt Ärende Ärendemenng 1. Antecknng av närvarande 2. Val av justerare 3. Fastställande av ärendelsta 4. SN/2015:222 Informaton om våld nära relatoner 5. SN/2015:5 Förvaltnngschefens verksamhetsrapport 6. SN/2015:6 Ordföranden nformerar 7. SN/2015:220 Planerng för nytt äldreboende 8. SN/2015:1 Ekonomsk perodrapport per SN/2015:207 Rksnormen för försörjnngsstöd SN/2015:208 Ersättnngar vd famljehemsvård av barn, unga vuxna, vårdnadsöverflyttnngar m. m. för år SN/2015:209 Ersättnngar tll kontaktperson kontaktfamlj/stödfamlj som korttdsvstelse enlgt LSS för år SN/2015:210 Ersättnngar tll kontaktfamljer kontaktpersoner enlgt SoL för år SN/2015:189 Admnstratva kostnader för handläggnng av god mans ärenden - ensamkommande barn 14. SN/2015:98 Beslut ärende dnr , samverkan IFO BUP 15. SN/2015:216 Rktlnjer för handläggnng vd sjukdom hos ordnare personlg assstent enlgt 9 2 p, lagen om stöd servce tll vssa funktonshndrade (LSS) 16. SN/2015:7 Redovsnng av socalnämndens uppdragsbeslut 17. SN/2015:3 Anmälan av beslut enlgt delegaton

2 Kallelse / Underrättelse Utskrftsdatum SN/2015:2 Inkomna skrvelser meddelanden

3 socalförvaltnngen Tjänsteskrvelse Handläggare Datum Darenummer Inger Ytterström SN/2015:222 1 socalnämnden Informaton om våld nära relatoner Förslag tll beslut Socalnämnden tackar för nformatonen. Ärendet Anna Wdmark, samordnare för våld nära relatoner, nformerar vd socalnämndens sammanträde. Protokollsutdrag tll Exp / 2015 Postadress Besöksadress Telefon Tmrå Köpmangatan

4 socalförvaltnngen Tjänsteskrvelse Handläggare Datum Darenummer Inger Ytterström /Dokumentdatum/ SN/2015:5 1 socalnämnden Förvaltnngschefens verksamhetsrapport Förslag tll beslut Socalnämnden tackar för nformatonen. Ärendet Förvaltnngschefens verksamhetsrapport lämnas vd sammanträdet. Inger Ytterström Postadress Besöksadress Telefon Tmrå Köpmangatan

5 socalförvaltnngen Tjänsteskrvelse Handläggare Datum Darenummer Inger Ytterström /Dokumentdatum/ SN/2015:6 1 socalnämnden Ordföranden nformerar Förslag tll beslut Socalnämnden tackar för nformatonen. Ärendet Ordföranden nformerar vd sammanträdet. Inger Ytterström Postadress Besöksadress Telefon Tmrå Köpmangatan

6 socalförvaltnngen Tjänsteskrvelse Handläggare Datum Darenummer Inger Ytterström SN/2015:220 1 socalnämnden Planerng för nytt äldreboende Förslag tll beslut Socalnämnden beslutar ge förvaltnngen uppdrag starta planerng för ett nytt äldreboende. Ärendet Planerng för nytt äldreboende. Protokollsutdrag tll Förvaltnngschef Exp / 2015 Postadress Besöksadress Telefon Tmrå Köpmangatan

7 socalförvaltnngen Tjänsteskrvelse Handläggare Datum Darenummer Inger Ytterström SN/2015:1 1 socalnämnden Ekonomsk perodrapport per Förslag tll beslut Socalnämnden beslutar godkänna perodrapport per Rapporten överlämnas tll Kommunstyrelsen. Ärendet Perodrapporten redovsas vd sammanträdet. Protokollsutdrag tll Ekonom Exp / 2015 Åsa Runsvk Ekonom Postadress Besöksadress Telefon Tmrå Köpmangatan

8 SOCIALNÄMNDEN Årsbudget Budget Utfall Avvkelse Ack budget för peroden Ack redovsn för peroden Avvkelse för peroden 2015 NOV 2015 NOV 2015 NOV 2015 JAN-NOV JAN-NOV JAN-NOV Kommentarer JAN-NOV (tkr) FÖRVALTNINGSGEM. o NÄMND HEMSJUKVÅRDEN ÄLDREOMSORG FUNKTIONSHINDRADE INDIVID o FAMILJEOMSORG exkl ENSAMK. FLYKTINGBARN Rehabhjälpm (akt 245) tkr Övertd tkr (nkl po) INTÄKT tkr LÖN tkr (ö-td tkr nkl po) Mat (netto) tkr Lokaler(netto) tkr Med färd.beh tkr Hospce tkr Rehabhjälpm (akt 245) tkr IT (akt 215) tkr Intäkter tkr (Pers Ass TKR) Löner tkr Akt (kont.pers, famhem, plac) tkr ENSAMK. FLYKTINGBARN Akt kontaktpers, famhem, plac tkr FLYKTINGMOTTAGANDE SN EXKL FÖRSÖRJNINGSSTÖD FÖRSÖRJNINGSSTÖD *) *) 2012 ökad (214/mån) fr jun. SN INKL FÖRSÖRJNINGSSTÖD Graf PRG OMR 2015 novprg MÅN 2015

9 PERSONALKOSTNAD Årsbudget Budget Utfall Avvkelse Ack budget för peroden Ack redovsn för peroden Avvkelse för peroden 2015 NOV 2015 NOV 2015 NOV 2015 JAN-NOV JAN-NOV JAN-NOV FÖRVALTNINGSGEM. o NÄMND ansv tkr, obj o tkr. Rekr + 31 tkr HEMSJUKVÅRDEN Övertd tkr (nkl po) ÄLDREOMSORG FUNKTIONSHINDRADE , INDIVID o FAMILJEOMSORG exkl ENSAMK. FLYKTINGBARN ENSAMK. FLYKTINGBARN Sl 511 sem.lön tkr (nkl po) (2014 samma perod tkr nkl po) Akt (kont.pers, famhem, plac) tkr Akt (kontaktpers, famhem, plac) tkr FLYKTINGMOTTAGANDE INTÄKTER Årsbudget Budget Utfall Avvkelse Ack budget för peroden Ack redovsn för peroden Avvkelse för peroden 2015 NOV 2015 NOV 2015 NOV 2015 JAN-NOV JAN-NOV JAN-NOV FÖRVALTNINGSGEM. o NÄMND HEMSJUKVÅRDEN ÄLDREOMSORG Stmulansbdrag tkr ( okt o nov) Drftbdr fr AMS - 92 tkr FUNKTIONSHINDRADE Mgra tkr, Ers FÖK tkr INDIVID o FAMILJEOMSORG Akt (kontaktpers, famhem, plac) tkr exkl ENSAMK. FLYKTINGBARN ENSAMK. FLYKTINGBARN Akt (kontaktpers, famhem, plac) tkr FLYKTINGMOTTAGANDE (EXKL FÖRSÖRJNINGSSTÖD) Graf PRG OMR 2015 novprg MÅN 2015

10 Intäkter Budget Budget Utfall Ack Avv Avv Avv Avv 2015 nov jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov JAN-NOV ack sep okt nov Försäljnngsmedel, Mat Taxor o avgfter Hyror Bdrag Försäljnng av verksamhet Summa ntäkter ,2 Kostnader Budget Budget Utfall Ack Avv Avv Avv Avv 2015 nov jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov JAN-NOV ack sep okt nov Bdrag o transfererngar , Köp plac fam hem IFO Löner Varav ordnare personal Varav Vkarelöner Varav Semskulds boknng Lokaler Mat Övr vht-kostn Summa Kostnader Summa SN Netto Exkl försörjnngsstöd Försörjnngsstöd Budget Budget Utfall Ack Avv Avv Avv Avv 2015 nov jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov JAN-NOV ack sep okt nov Försörjnngsstöd, ntäkter Försörjnngsstöd, kostnader Försörjnngs stöd, netto Summa SN Netto Inkl försörjnngsstöd O:\Ledn & Stab\Ekonom\Uppföljnng\2015\MÅNADSREDOVISNING\2015 nov2015 nov

11 Perodrapport t.o.m. november Socalnämnden (tkr) Budget perod Utfall perod Avvkelse perod Budget år Socalnämnd INTÄKTER KOSTNADER (-) NETTOKOSTNADER (-) KOMMENTARER Analys av perodens resultat: Avvkelsen för ntäkter härrör tll olka typer av bdrag, främst medel från mgratonsverket men även andra statsbdrag medel från Försäkrngskassan för personlg assstans. Intäkterna från mgratonsverket äts upp av kostnader som nte ersätts. Kostnadsavvkelsen består av externa placerngar av EKB ( tkr), HVB-hem för barn unga ( tkr) för vuxna mssbrukare ( tkr). Även lönekostnaderna har överskrdt budget med tkr, (101%) varav tkr avser kontaktpersoner/famljehem nom IFO. Nytt boknngsförfarande av semesterlöneskuld komplcerar analysen av avvkelse för löner; hur mycket som beror på felaktg perodserng av budget vad som har andra orsaker. Fördelnng av lönekostnadsavvkelsen på programområden vsar avvkelsen återfnns nom äldreomsorgen (102%), EKB (113%) kontaktpersoner/famljehem nom IFO (136%). Övrga områden, (förv.gem, hemsjukv, IFO) vsar en postv avvkelse (90%). Omsorgen om funktonshndrade (99%), Åtgärdsplan: Åtgärdsplanen är densamma som föregående månad; Genomlysnng av samtlga personalkostnader pågår. Förbättra uppföljnngar av teknska hjälpmedel för mnska kostnaderna. Det förväntade underskottet nom hemsjukvården täcks med delar av de medel som avss för utökad nbemannng. Socalnämnden uppdrar tll Samtlga verksamheter stor restrktvtet ska gälla vd tllsättandet av vkarer. Samtlga verksamheter vakanser nte återbesätts där det är möjlgt klara verksamheten. Stor restrktvtet när det gäller resor kompetensutvecklng. Konsekvenser av ovanstående är hanterbara på kort skt. I ett längre perspektv ger ökad arbetsbelastnng dålg kompensutvecklng rsk för ohälsa svårgheter rekrytera personal. Förvaltnngschef redovsade dessa åtgärdsförslag hos kommunstyrelsen Redovs nämnd den: Ingeborg Meln / Sda 1

12 Perodrapport t.o.m. november Försörjnngsstöd (tkr) Budget perod Utfall perod Avvkelse perod Budget år Socalnämnd INTÄKTER KOSTNADER (-) NETTOKOSTNADER (-) KOMMENTARER Analys av perodens resultat: Det har under året skett en mnsknng av antalet hushåll som tar emot försörjnngsstöd för sn försörjnng. Åtgärdsplan: Kostnaden för försörjnngsstöd är svår påverka eftersom behovet tll vss del är en följd av beslut från andra myndgheter. Samverkan med andra myndgheter aktörer för tdga nsatser är förblr vktga aktvteter syfte hjälpa ndvden tll självhushållnng på så sätt mnska rsken för ett långvargt bståndsberoende. Handläggare vd enheten för ekonomskt bstånd har under september-oktober tagt del av utbldnngsnsatser med mål ytterlgare stärka kunskapen rättsäkerheten för hushåll som tar emot ekonomskt bstånd för sn försörjnng. Redovs nämnd den: Ingeborg Meln / Sda 1

13 socalförvaltnngen Tjänsteskrvelse Handläggare Datum Darenummer Inger Ytterström SN/2015:207 1 socalnämnden Rksnormen för försörjnngsstöd 2016 Förslag tll beslut Socalnämnden beslutar anta rksnormen för försörjnngsstöd för år 2016 gälla från med Rksnormen överlämnas tll kommunstyrelsen som nformaton. Ärendet Rksnormen för försörjnngsstöd för år Beloppen rksnormen för försörjnngsstöd för år 2016 har höjts med 100 kronor för barn åldersgruppen 0-6 år. För barn åldersgruppen 7 18 år för skolungdomar åldersgruppen år har beloppet höjts med 250 kronor. Protokollsutdrag tll Verksamhetschef Områdeschef Kommunstyrelsen Exp / 2015 Inger Ytterström Postadress Besöksadress Telefon Tmrå Köpmangatan

14 Informaton Dnr /2015 1(2) Avdelnngen för kunskapsstyrnng för socaltjänsten Anette Agenmark Rksnormen för försörjnngsstöd 2016 Tllsammans med skälga kostnader för vssa andra behov avgör rksnormen nvån på försörjnngsstödet. Beloppen bestäms av regerngen nför varje nytt kalenderår 1 gäller som mnmnvå för de behov som rksnormen ska täcka. 2 I rksnormen 2016 har beloppet för barn åldersgruppen 0 6 år höjts med 100 kronor. För barn åldersgruppen 7 18 år för skolungdomar åldersgruppen år (hemmavarande ungdomar som går gymnaset) har beloppet höjts med 250 kronor. Syftet med höjnngen är barn åldersgruppen 7 18 år famljer med försörjnngsstöd ska ha ekonomska möjlgheter utöva frtdsaktvteter. Normen för gemensamma hushållskostnader höjs med 10 kronor för kompensera höjnngen av TV-avgften. Rksnormen för ett hushåll utgör summan av de personlga kostnaderna för samtlga medlemmar hushållet de gemensamma hushållskostnaderna enlg följande tabeller. Personlga kostnader per hemmavarande barn skolungdom, kronor Ålder 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år år år år Summa personlga kostnader Utan lunch 5 dagar per vecka Personlga kostnader vuxna, kronor Ensamstående Sambor Summa personlga kostnader Gemensamma hushållskostnader, kronor Antal personer Summa gemensamma kostnader kap. 1 socaltjänstförordnngen (2001:937) 2 4 kap. 3 första stycket 1 socaltjänstlagen (2001:453) SOCIALSTYRELSEN Stockholm Telefon Fax

15 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2015 2(2) För beräkna kostnaden för hushåll med fler än 7 personer lägger man tll 170 kronor för varje ytterlgare hushållsmedlem. Det motsvarar skllnaden mellan hushåll med 6 respektve 7 personer. En person som ngår ett hushåll utan vara sambo En vuxen person kan ngå en hushållsgemenskap med en eller flera andra vuxna personer, utan räknas som sambo. För räkna ut rksnormen för honom eller henne lägger man hop personens del av de gemensamma hushållskostnaderna med personlga kostnader för ensamstående. För en person som bor ett hushåll med 5 personer, skulle uträknngen se ut så här: kr / 5 personer kr = kr Rksnormen tar hänsyn tll hur många personer som fnns hushållet ålder på barn skolungdomar om barn skolungdomar äter lunch hemma om vuxna är ensamstående eller sambor. Rksnormen nnehåller kostnader för lvsmedel kläder skor frtd lek hygen barn- ungdomsförsäkrng förbruknngsvaror dagstdnng telefon TV-avgft.

16 socalförvaltnngen Tjänsteskrvelse Handläggare Datum Darenummer Inger Ytterström SN/2015:208 1 socalnämnden Ersättnngar vd famljehemsvård av barn, unga vuxna, vårdnadsöverflyttnngar m. m. för år 2016 Förslag tll beslut Socalnämnden beslutar följa Sverges kommuner Landstngs rekommendatoner crkulär 15:37 avseende ersättnngar vd famljehemsvård av barn, unga vuxna, vårdnadsöverflyttnngar m.m. för år Ärendet I crkulär 15:37 ger Sverges Kommuner Landstng (SKL) rekommendatoner för ersättnngsnvåer för år Crkuläret syftar tll ge stöd väglednng för handläggare beslutsfare kommuner gällande handläggnngen av ärenden som rör famljehemsvård. Eftersom det är generella rekommendatoner bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna rktlnjer för handläggnngen av dessa ärenden. Beslutsunderlag Crkulär 15:37, SKL Protokollsutdrag tll Verksamhetschef Områdeschef Exp / 2015 Inger Ytterström Postadress Besöksadress Telefon Tmrå Köpmangatan

17 Crkulärnr: 15:37 Darenr: 15/06252 Avdelnng: Sekton/Enhet: Datum: Mottagare: Rubrk: Avdelnngen för Vård omsorg Sektonen för vård socaltjänst Socalnämnd Indvd- famljeomsorg Funktonsnedsättnng LSS Ersättnngar vd famljehemsvård av barn, unga vuxna, vårdnadsöverflyttnngar m.m. för år 2016

18 (6) CIRKULÄR 15:37 Avdelnngen för Vård omsorg Socalnämnd Indvd- famljeomsorg Funktonsnedsättnng LSS Ersättnngar vd famljehemsvård av barn, unga vuxna, vårdnadsöverflyttnngar m.m. för år 2016 Crkuläret syftar tll ge stöd väglednng för handläggare beslutsfare kommuner gällande handläggnngen av ärenden som rör famljehemsvård. Eftersom det är generella rekommendatoner bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna rktlnjer för handläggnngen av dessa ärenden. Från den 1 januar 2007 är det nya regler gällande besknng av omkostnadsersättnng. Förändrngen är ett led fnanserngen av de skesänknngar som regerngen beslutat om. Famljehemmen får göra avdrag sn deklaraton för den del av omkostnadsersättnngen som överstger kronor per år. Staten bestämmer om eventuella begränsnngar rätten tll avdrag för utgfter som uppkommer samband med förvärvsnkomster. Sverges Kommuner Landstngs styrelse beslutade den 14 december 2007 höja omkostnadsersättnngen rekommendatonerna från år 2008 med 130 kronor per månad uppdragstagare. Denna rekommendaton gäller även för år I crkuläret fnns tabeller med aktuella belopp för arvode omkostnader för år Från med 2010 nnehåller SKL; s crkulär endast rekommendatoner gällande ersättnngar för arvode omkostnad. SKL har nte möjlghet ge råd avseende ersättnngar ensklda ärenden. Råd stöd ges däremot avseende mer generella frågeställnngar t.ex. samband med kommunen utarbetar egna rktlnjer för ersättnngar. Rådgvnng sker enbart va webb på hemsdan, dvs. nte va telefon eller mejl. Använd formulär ärenden gällande famljehemsvård. SKLs rådgvnng är enbart avsedd för företrädare för kommunen. Famljehem kan nte konsultera SKL utan hänvsas tll berörd kommun. Klcka här för komma tll formuläret eller kopera n följande adress dn webbläsare: Sverges Kommuner Landstng Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

19 CIRKULÄR (6) Tdgare års crkulär fnns hämta crkulär basen på hemsdan Sverges Kommuner Landstng Avdelnngen för Vård omsorg Åsa Furén-Thuln

20 CIRKULÄR (6) Ersättnngar vd famljehemsvård av barn ungdom enlgt SoL, LVU LSS för år 2016 Omkostnadsersättnng Beräknng av rekommenderad omkostnadsersättnng för år Beloppen är beräknade på 2016 års prsbasbelopp, kronor nkluderar barnbdrag alternatvt studebdrag som ska dras av då det går drekt tll famljehemmet alternatvt ungdomen. Indvduell bedömnng måste göras utfrån vlka kostnader som kan komma uppdraget. Beloppen tabellen nkluderar nte höjnngen av omkostnadsersättnngen 130 kronor per månad uppdragstagare utan ska läggas på den ordnare omkostnadsersättnngen. Omkostnadsersättnngen är tll för täcka de merkostnader som famljehemmet får när det tar emot barnet sn famlj. Ersättnngen utgörs dels av en ålders fördelad schablon, som kallas grundkostnad, dels av tlläggskostnader som beräknas ndvduellt. Omkostnadsersättnngen höjs när barnet fyller 13 år. Konsumentverkets beräknngar av kostnader för olka hushåll för barn olka åldrar har beaktats vd beräknngen av omkostnadsersättnngens storlek. Nvån är s med beaktande av de placerade barnen har stora behov. Hänsyn har också tagts tll famljehemmen vanlgen har en högre standard än den som lgger tll grund för Konsumentverkets beräknngar. Ålder Grundkostnad Tlläggskostnad högsta skefra nklusve grundkostnad Kronor % av prsbasbeloppet Kronor % av prsbasbeloppet kr 105 % kr 150 % kr 120 % kr 170 % Arvodesersättnng Beräknng av rekommenderad arvodesersättnng för år Ersättnngen grundar sg på löneläget för vssa yrkesgrupper nom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatstk är per månad fr.o.m. januar Arvodet har räknats upp med 2.8 % för år Indvduell bedömnng måste göras utfrån vlken arbetsnsats uppdraget kräver. Ålder Grundarvode Exempel på förhöjt arvode nklusve grundarvode kr kr kr kr kr kr kr kr

21 CIRKULÄR (6) Famljehemsersättnng vd förälder/barnplacerng enlgt SoL, LVU LSS för år 2016 Omkostnadsersättnng Beräknng av rekommenderad omkostnadsersättnng per förälder för år Beloppen är beräknade på 2016 års prsbasbelopp, kronor, är per månad fr.o.m. januar Indvduell bedömnng måste göras utfrån vlka kostnader som kan komma uppdraget. Beloppen tabellen nkluderar nte höjnngen av omkostnadsersättnngen 130 kronor per månad uppdragstagare utan läggs på den ordnare omkostnadsersättnngen. Grundkostnad Tlläggskostnad högsta skefra nklusve grundkostnad Kronor % av prsbasbeloppet Kronor % av prsbasbeloppet kr 120 % kr 170 % Arvodesersättnng Beräknng av rekommenderad arvodesersättnng per förälder för år Ersättnngen grundar sg på löneläget för vssa yrkesgrupper nom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatstk är per månad fr.o.m. januar Arvodet har räknats upp med 2.8 % för år Indvduell bedömnng måste göras utfrån vlken arbetsnsats uppdraget kräver. Grundarvode Exempel på förhöjt arvode kr kr kr Vd förälder-/barnplacerngar utgår arvode - omkostnadsersättnng även för barnet.

22 CIRKULÄR (6) Famljehemsersättnng vd placerng av vuxen enlgt SoL för år 2016 Omkostnadsersättnng Beräknng av rekommenderad omkostnadsersättnng för år Beloppen är beräknade på 2016 års prsbasbelopp, kronor, är per månad fr.o.m. januar Indvduell bedömnng måste göras utfrån vlka kostnader som kan komma uppdraget. Beloppen tabellen nkluderar nte höjnngen av omkostnadsersättnngen 130 kronor per månad uppdragstagare utan läggs på den ordnare omkostnadsersättnngen. Grundkostnad Tlläggskostnad högsta skefra nklusve grundkostnad Kronor % av prsbasbeloppet Kronor % av prsbasbeloppet kr 120 % kr 170 % Arvodesersättnng Beräknng av rekommenderad arvodesersättnng för år Ersättnngen grundar sg på löneläget för vssa yrkesgrupper nom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatstk är per månad fr.o.m. januar Arvodet har räknats upp med 2.8 % för år Indvduell bedömnng måste göras utfrån vlken arbetsnsats uppdraget kräver. Grundarvode Exempel på förhöjt arvode nklusve grundarvode kr kr kr

23 CIRKULÄR (6) Ersättnng tll kontrakterade jourhem enlgt SoL LVU för år 2016 Omkostnadsersättnng Beräknng av rekommenderad omkostnadsersättnng för år Beloppen är beräknade på 2016 års prsbasbelopp, kronor, är per månad fr.o.m. januar Indvduell bedömnng måste göras utfrån vlka kostnader som kan komma uppdraget. Beloppen tabellen nkluderar nte höjnngen av omkostnadsersättnngen 130 kronor per månad uppdragstagare utan läggs på den ordnare omkostnadsersättnngen. Fast omkostnadsersättnng platser % av 3-4 platser % av prsbasbelopp prsbasbelopp 923 kr 25 % kr 50 % Rörlg omkostnads ersättnng 2 Enlgt rekommendatoner för omkostnadsersättnngar för famljehem Arvodesersättnng Beräknng av rekommenderad arvodesersättnng för år Ersättnngen grundar sg på löneläget för vssa yrkesgrupper nom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatstk är per månad fr.o.m. januar Arvodet har räknats upp med 2.8 % för år Ersättnngen är fast utgår oavsett om barn är placerade eller nte, nget tllägg utgår vd placerng. Indvduell bedömnng måste göras utfrån vlken arbetsnsats uppdraget kräver. 1 plats 2 platser 3-4 platser kr kr kr 1 Då nga barn fnns placerade 2 Då barn fnns placerade

24 socalförvaltnngen Tjänsteskrvelse Handläggare Datum Darenummer Inger Ytterström SN/2015:209 1 socalnämnden Ersättnngar tll kontaktperson kontaktfamlj/stödfamlj som korttdsvstelse enlgt LSS för år 2016 Förslag tll beslut Socalnämnden beslutar följa Sverges kommuner Landstngs rekommendatoner crkulär 15:39 avseende ersättnngar tll kontaktperson kontaktfamlj/stödfamlj som korttdsvstelse enlgt LSS för år Ärendet I crkulär 15:39 ger Sverges Kommuner Landstng (SKL) rekommendatoner för ersättnngsnvåer för år Crkuläret syftar tll ge stöd väglednng för handläggare beslutsfare kommuner gällande handläggnngen av ärenden som rör kontaktperson kontaktfamlj/stödfamlj enlgt LSS. Eftersom det är generella rekommendatoner bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna rktlnjer för handläggnngen av dessa ärenden. Beslutsunderlag Crkulär 15:39, SKL Protokollsutdrag tll Verksamhetschef Områdeschef Exp / 2015 Inger Ytterström Postadress Besöksadress Telefon Tmrå Köpmangatan

25 Crkulärnr: 15:39 Darenr: 15/06254 Avdelnng: Sekton/Enhet: Datum: Mottagare: Avdelnngen för Vård omsorg sektonen för vård socaltjänst Socalnämnd Indvd- famljeomsorg Funktonsnedsättnng LSS Rubrk: Ersättnng tll kontaktperson kontaktfamlj/stödfamlj som korttdsvstelse enlgt LSS för år 2016

26 (4) CIRKULÄR 15:39 Avdelnngen för Vård omsorg Ersättnng tll kontaktperson kontaktfamlj/stödfamlj som korttdsvstelse enlgt LSS för år 2016 Crkuläret syftar tll ge stöd väglednng för handläggare beslutsfare kommuner gällande handläggnngen av ärenden som rör kontaktpersoner kontaktfamljer/stödfamljer enlgt LSS. Eftersom det är generella rekommendatoner bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna rktlnjer för handläggnngen av dessa ärenden. Crkuläret nnehåller tabeller med aktuella rekommendatoner gällande belopp för arvode omkostnader för år Sverges Kommuner Landstngs styrelse beslutade den 14 december 2007 höja omkostnadsersättnngen rekommendatonerna från år 2008 med 130 kronor per månad uppdragstagare för faktska kostnader. Detta beslut gäller även för år Mer nformaton fnns crkulär 08:81 som tar upp frågor av betydelse för handläggnng av ärenden gällande famljehemsplacerngar de rekommendatoner Sverges Kommuner Landstng där ger. Från med 2010 nnehåller SKL; s crkulär endast rekommendatoner gällande ersättnngar för arvode omkostnad. SKL har nte möjlghet ge råd avseende ersättnngar ensklda ärenden. Råd stöd ges däremot avseende mer generella frågeställnngar t.ex. samband med kommunen utarbetar egna rktlnjer för ersättnngar. Rådgvnng sker enbart va webb på hemsdan, dvs. nte va telefon eller mejl. Använd formulär ärenden gällande famljehemsvård. SKLs rådgvnng är enbart avsedd för företrädare för kommunen. Famljehem kan nte konsultera SKL utan hänvsas tll berörd kommun. Sverges Kommuner Landstng Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

27 CIRKULÄR (4) Klcka här för komma tll formuläret eller kopera n följande adress dn webbläsare: Tdgare års crkulär fnns hämta crkulär basen på hemsdan Sverges Kommuner Landstng Avdelnngen för Vård omsorg Åsa Furén-Thuln

28 CIRKULÄR (4) Ersättnng kontaktfamlj/stödfamlj enlgt LSS för år 2016 Omkostnadsersättnng Beräknng av rekommenderad omkostnadsersättnng för år Beloppen är beräknade på 2016 års prsbasbelopp, kronor, är per dygn som barnet eller den vuxna är kontaktfamljen. Om vstelsen är fredag tll söndag räknas det som 2 ½ dygn. Indvduell bedömnng måste göras utfrån vlka kostnader som kan komma uppdraget. Beloppen nkluderar nte höjnngen av omkostnadsersättnngen 130 kronor per månad uppdragstagare utan läggs på den ordnare omkostnadsersättnngen. Ålder Grundkostnad Tlläggskostnad nklusve grundkostnad % av Kr/dygn % av Kr/dygn prsbasbelopp prsbasbelopp 0 12 år 105 % 127 kr 150 % 182 kr 13 < år 120 % 146 kr 170 % 206 kr Arvodesersättnng Beräknng av rekommenderad arvodesersättnng för år Ersättnngen grundar sg på löneläget för vssa yrkesgrupper nom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatstk är per dag. På lördagar, söndagar helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vstelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vd t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart nom ramen för de första 14 dagarna. Om vstelsen är fredag tll söndag räknas det som 2 ½ dygn. Indvduell bedömnng måste göras utfrån vlken arbetsnsats uppdraget kräver. Ålder Grundarvode Exempel på förhöjt arvode nklusve grundarvode Kr /dygn Kr/dygn Kr/dygn 0 12 år 193 kr 308 kr 433 kr år 250 kr 366 kr 433 kr Vuxna 308 kr 366 kr 433 kr

29 CIRKULÄR (4) Ersättnng kontaktperson enlgt LSS för år 2016 Omkostnadsersättnng Beräknng av rekommenderad omkostnadsersättnng för år Beloppen är beräknade på 2016 års prsbasbelopp, kronor. Indvduell bedömnng måste göras utfrån vlka kostnader som kan komma uppdraget. Beloppen nkluderar nte höjnngen av omkostnadsersättnngen 130 kronor per månad uppdragstagare utan läggs på den ordnare omkostnadsersättnngen. Procent av prsbasbelopp 10 % 369 kr 25 % 923 kr 40 % kr Arvodesersättnng Kronor /månad Beräknng av rekommenderad arvodesersättnng för år Beloppet är beräknat på 2015 års prsbasbelopp, kr. Indvduell bedömnng måste göras utfrån vlken arbetsnsats uppdraget kräver. Kategor Kategor 1 kontakt mnst en gång /vecka Kategor 2 kontakt flera gånger /vecka Kategor 3 kontakt stort sett daglgen Arvode procent av Kronor/månad prsbasbeloppet % 369 kr kr % 738 kr kr % kr kr

30 socalförvaltnngen Tjänsteskrvelse Handläggare Datum Darenummer Inger Ytterström SN/2015:210 1 socalnämnden Ersättnngar tll kontaktfamljer kontaktpersoner enlgt SoL för år 2016 Förslag tll beslut Socalnämnden beslutar följa Sverges kommuner Landstngs rekommendatoner crkulär 15:38 avseende ersättnngar tll kontaktfamljer kontaktpersoner enlgt SoL för år Ärendet I crkulär 15:38 ger Sverges Kommuner Landstng (SKL) rekommendatoner för ersättnngsnvåer för år Crkuläret syftar tll ge stöd väglednng för handläggare beslutsfare kommuner gällande handläggnngen av ärenden som rör kontaktfamljer kontaktpersoner. Eftersom det är generella rekommendatoner bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna rktlnjer för handläggnngen av dessa ärenden. Beslutsunderlag Crkulär 15:38, SKL Protokollsutdrag tll Verksamhetschef Områdeschef Exp / 2015 Inger Ytterström Postadress Besöksadress Telefon Tmrå Köpmangatan

31 Crkulärnr: 15:38 Darenr: 15/06253 Avdelnng: Sekton/Enhet: Avdelnngen för Vård omsorg Vård socaltjänst Datum: Mottagare: Rubrk: Socalnämnden Indvd- famljeomsorg Funktonsnedsättnng LSS Ersättnngar tll kontaktfamljer kontaktpersoner enlgt SoL för år 2016

32 (4) CIRKULÄR 15:38 Avdelnngen för Vård omsorg Socalnämnd Indvd- famljeomsorg Funktonsnedsättnng LSS Ersättnngar tll kontaktfamljer kontaktpersoner enlgt SoL för år 2016 Crkuläret syftar tll ge stöd väglednng för handläggare beslutsfare kommuner gällande handläggnngen av ärenden som rör kontaktfamljer kontaktpersoner. Eftersom det är generella rekommendatoner bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna rktlnjer för handläggnngen av dessa ärenden. Crkuläret nnehåller tabeller med aktuella rekommendatoner gällande belopp för arvode omkostnader för år Sverges Kommuner Landstngs styrelse beslutade den 14 december 2007 höja omkostnadsersättnngen rekommendatonerna från år 2008 med 130 kronor per månad uppdragstagare för faktska kostnader. Detta beslut gäller även för år Mer nformaton fnns crkulär 08:81 som tar upp frågor av betydelse för handläggnng av ärenden gällande famljehemsplacerngar de rekommendatoner Sverges Kommuner Landstng där ger. Från med 2010 nnehåller SKL; s crkulär endast nnehålla rekommendatoner gällande ersättnngar för arvode omkostnad. SKL har begränsade möjlgheter ge råd utfrån ensklda ärenden. Rådgvnng sker enbart va webb på hemsdan, dvs. nte va telefon eller mejl. Använd formulär ärenden gällande famljehemsvård. Klcka här för komma tll formuläret eller kopera n följande adress dn webbläsare: Tdgare års crkulär fnns hämta crkulär basen på hemsdan Sverges Kommuner Landstng Avdelnngen för Vård omsorg Åsa Furén-Thuln Sverges Kommuner Landstng Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

33 CIRKULÄR Cnr (4) Ersättnng tll kontaktfamljer enlgt SoL år 2016 Omkostnadsersättnng Beräknng av rekommenderad omkostnadsersättnng för år Beloppen är beräknade på 2016 års prsbasbelopp, kronor, är per dygn som barnet eller den vuxna är kontaktfamljen. Om vstelsen är fredag tll söndag räknas det som 2 ½ dygn. Indvduell bedömnng måste göras utfrån vlka kostnader som kan komma uppdraget. Beloppen tabellerna nkluderar nte höjnngen av omkostnadsersättnngen 130 kronor per månad uppdragstagare utan läggs på den ordnare omkostnadsersättnngen. Ålder Grundkostnad % av prsbasbelopp Kr /dygn % av prsbasbelopp Kr/dygn 0 12 år 105 % 127 kr 150 % 182 kr 13 < år 120 % 146 kr 170 % 206 kr Arvodesersättnng Beräknng av rekommenderad arvodesersättnng för år Ersättnngen grundar sg på löneläget för vssa yrkesgrupper nom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatstk (2.8 % år 2016) är per dag, 1/30 av månadsarvodet för famljehem. På lördagar, söndagar helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vstelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vd t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart nom ramen för de första 14 dagarna. Om vstelsen är fredag tll söndag räknas det som 2 ½ dygn. Indvduell bedömnng måste göras utfrån vlken arbetsnsats uppdraget kräver. Ålder Grundarvode Exempel på förhöjt arvode nklusve grundarvode Kr /dygn Kr/dygn Kr/dygn 0 12 år 193 kr 308 kr 433 kr 13 < år 250 kr 366 kr 433 kr

34 CIRKULÄR Cnr (4) Ersättnng tll kontaktpersoner för barn vuxna enlgt SoL år 2016 Omkostnadsersättnng Beräknng av rekommenderad omkostnadsersättnng för år Beloppen är beräknat på 2016 års prsbasbelopp, kronor. Indvduell bedömnng måste göras utfrån vlka kostnader som kan komma uppdraget. Beloppen tabellen nkluderar nte höjnngen av omkostnadsersättnngen 130 kronor per månad uppdragstagare utan läggs på den ordnare omkostnadsersättnngen. Procent av prsbasbelopp 10 % 369 kr 25 % 923 kr 40 % kr Arvodesersättnng Kronor / månad Beräknng av rekommenderad arvodesersättnng för år Beloppet är beräknat på 2016 års prsbasbelopp, kr. Arvodet varerar utfrån hur omfande krävande uppdraget bedöms vara. Indvduell bedömnng måste göras utfrån vlken arbetsnsats uppdraget kräver. Kategor Kategor 1 kontakt mnst en gång /vecka Kategor 2 kontakt flera gånger /vecka Kategor 3 kontakt stort sett daglgen Arvode procent av prsbasbeloppet Kronor/månad % 369 kr kr % 738 kr kr % kr kr Gällande kontaktperson vd umgänge efter en dom tngsrätt har Sverges Kommuner Landstng nga specfka rekommendatoner gällande arvodesersättnng. Om bedömnng görs nsatsen är av professonell karaktär kan arvodesersättnng ges

35 CIRKULÄR Cnr (4) den övre delen av rekommendatonen eller motsvarande lön per tmme som t.ex. behandlngsassstent.

36 socalförvaltnngen Tjänsteskrvelse Handläggare Datum Darenummer Ingeborg Meln SN/2015:189 1 socalnämnden Admnstratva kostnader för handläggnng av god mans ärenden - ensamkommande barn Förslag tll beslut Socalnämnden föreslås tacka för nformatonen Ärendet Enlgt 10 avtal upprättat mellan samtlga kommuner ngående Överförmyndarnämnden Mtt ska samtlga kostnader som härrör tll ensamkommande barn (ekb) betalas av respektve kommun. Httlls har detta nneburt Överförmyndarnämnden har debterat samtlga kommunerna efterhand för arvoden tolkkostnader som nte har erss av Mgratonsverket (dvs efter barnet har fått uppehållstllstånd). Däremot har kommunerna nte betalat för den admnstratva delen vare sg före eller efter uppehållstllstånd. Vd ägarsamråd oktober fck chefen för överförmyndarkontoret uppdrag ta frågan vdare tll respektve kommuns socaltjänst/socalnämnd. Överenskommelsen mellan ngående kommuner överförmyndarnämnden bygger på ett schablonbelopp à kronor per barn, modellen håller långsktgt över td kan enkelt justeras om nflödet skulle mnska. Utöver den framtda lösnngen från 1 januar 2016 betalas ett engångsbelopp som baseras på antalet ensamkommande barn från respektve kommun för Beslutsunderlag PM Admnstratva kostnader för handläggnng av god mans ärenden ensamkommande barn daterad Protokollsutdrag tll Exp / 2015 Ingeborg Meln Förvaltnngschef Postadress Besöksadress Telefon Tmrå Köpmangatan

37 PM Cecla Aspholm Chef överförmyndarkontoret Admnstratva kostnader för handläggnng av god mans ärenden - ensamkommande barn Bakgrund Enlgt 10 avtal upprättat mellan samtlga kommuner ngående Överförmyndarnämnden Mtt ska samtlga kostnader som härrör tll ensamkommande barn (ekb) betalas av respektve kommun. Httlls har detta nneburt Överförmyndarnämnden har debterat samtlga kommunerna efterhand för arvoden tolkkostnader som nte har erss av Mgratonsverket (dvs efter barnet har fått uppehållstllstånd). Däremot har kommunerna nte betalat för den admnstratva delen vare sg före eller efter uppehållstllstånd. Den handläggnng som ändå faktskt sker, httlls med hjälp av 1,0 tjänst, har ngått den normala budgetramen, vlket nnebär denna kostnadsfördelnng mellan kommunerna per år (beräknat på en heltdstjänst à kr/år): Sundsvall: Tmrå: Ånge: Nordanstg: Från med våren 2015 tll dags datum har antal ensamkommande barn ökat från knappt 100 barn tll ca 220 st sammanlagt våra fyra kommuner enlgt Mgratonsverkets prognos ser denna trend ut hålla sg. SKL har uttalat en handläggare bör kunna klara av handlägga ca 100 ekb, vlket nnebär överförmyndarkontoret nu måste anställa fler personer tll dessa arbetsuppgfter med omedelbar verkan. Omvärldsanalys De största kommunerna nom överförmyndarverksamheten - Uppsala, Västerås, Stockholm, Malmö Göteborg - har gjort en gemensam uträknng vad det kostar handlägga ett ärende angående ensamkommande barn (se blaga) avseende rekryterng, utbldnng, admnstraton tllsyn kommt fram tll summan kr/barn. Postadress Besöksadress E-postadress Telefon Telefax Överförmyndarnämnden Norrmalmsgatan Sundsvall

38 2 Enlgt 31 Förordnngen (2010:1122) om statlg ersättnng för nsatser för vssa utlännngar har kommuner som får ersättnng enlgt tdgare denna förordnng också rätt tll ersättnng för kostnader för god man särsklda kostnader nom socaltjänsten för ensamkommande barn form av en schablonersättnng med kronor. Utfrån denna analys har Överförmyndarnämnden väckt ett ärende tll samtlga kommuner om det nu är dags genomföra avtalets ntentoner om kostnadsfördelnng av uppgfter kopplade tll ensamkommande barn. Förslaget tar höjd den uträknng som gjorts angående handläggnngskostnaden, men även det faktum det fnns en schablonersättnng från Mgratonsverket som tar skte på gode män för ekb samt slutlgen många kommuner har genomfört denna kostnadsfördelnng sedan flera år tllbaka. Förslag tll lösnng Frågan angående admnstratva kostnader var en punkt på dagordnngen vd ägarsamrådets möte den 16 oktober. Mötet gav chefen för överförmyndarkontoret uppdrag ta frågan vdare tll respektve kommuns socaltjänst/socalnämnd. Kommunalråd Sten-Ove Danelsson skckade dessutom med aspekten på frågan nvån per barn bör justeras från föreslagna kr, då det redan dag ( vart fall före sommaren) fnns en väl fungerande funkton som handlägger ekb-frågan på myndgheten. Samtlga socalchefer är nu kontaktade malvägen nformerade om bakgrunden. Det är av stor vkt v kan komma fram tll en lösnng samråd med Slva Sandn Vberg, socaldrektör Sundsvall, presenteras därför ett förslag tll modell som kan hålla långsktgt över td som också enkelt kan justeras om nflödet skulle mnskas: 1. Akut behov 2015 De tre aktuella månaderna under 2015 som behöver extra personal debteras samtlga socaltjänster vd årets slut på samma sätt som andra kostnader: dvs ca kronor för extra personal fördelas debteras efter det antal ensamkommande barn som fnns respektve kommun per dags dato. 2. Långsktg lösnng Va ett schablonbelopp à kronor per barn (med utgångspunkt 1 handläggare=100 ärenden, årslön/100= ca kronor)

39 socalförvaltnngen Tjänsteskrvelse Handläggare Datum Darenummer Inger Ytterström SN/2015:98 1 socalnämnden Beslut ärende dnr /2015, samverkan IFO BUP Förslag tll beslut Socalnämnden tackar för nformatonen lägger ärendet tll handlngarna. Ärendet Enlgt 13 kap. 1 SoL 7 kap. 1-2 PSL står socaltjänsten samt hälso- sjukvården dess personal under tllsyn av IVO. Tllsynen nnebär en gransknng av verksamheter uppfyller krav mål enlgt lagar andra föreskrfter samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrfter. IVO har beslutat göra egennterade verksamhetstllsyner som omfar utvalda BUPmottagnngar landstnget Indvd- famljeomsorgsenheter kommunerna. I Västernorrlands län har BUP- mottagnngen Sundsvall socalnämnden Tmrå kommun granskats. Syftet med tllsynen är granska om samverkan utförandet av SIP mellan socalnämnden BUP för barn under 18 år sker enlghet med lagstftnngen. IVO granskar även vårdgvaren/ansvarg nämnd utarbetar fastställer rutner för samverkan SIP samt följer upp utvärderar rutnerna samt kontrollerar verksamhetens personal arbetar enlghet med rutnerna. IVO bedömer verksamheterna har upprättat överenskommelser om samverkan på läns länsdelsnvå (BUP 4 kommuner länet) om samarbete enlghet med 5 kap. 8 a SoL, 8 a HSL, som anger kommunen landstnget ska ngå en överenskommelse om ett samarbete fråga om personer med psyksk funktonsnedsättnng. Av nkomna handlngar vd nspektonen framkom landstnget kommunerna Västernorrlands län upprättat överenskommelse, Mttbus, gällande samverkan krng barn unga behov av särsklt stöd. En gemensam rutn, som utgår från Mttbus, har upprättats på länsdelsnvå mellan landstnget 4 kommuner den södra länsdelen. Vd nspektonen framkom verksamheterna arbetar med upprätta en överenskommelse på lokal nvå. Inspektonen för vård omsorg (IVO) avslutar ärendet utan krtk. Protokollsutdrag tll Exp / 2015 Postadress Besöksadress Telefon Tmrå Köpmangatan

40 socalförvaltnngen Tjänsteskrvelse Handläggare Datum Darenummer Inger Ytterström SN/2015:98 2 Inger Ytterström Postadress Besöksadress Telefon Tmrå Köpmangatan

41 T..,_ n Inspektonen fürvàrtl omsorg Avdelnng nord Vctora Lundqust-Frank I'T'I~, 'I.»t Vårdgvare/Huvudman Landstnget Västernorrland, Barn ungdomspsykatrska (BUP) mottagnngen Sundsvall Ansvarg nämnd Socalnämnden, Tmrå kommun Ärendet av Tllsyn samverkan mellan Barn ungdomspsykatrska (BUP) mottagnngen Sundsvall socalnärrmden Tmrå BeslutInspektonen för vård omsorg (IVO) avslutar ärendet utan krtk. Skälen för beslutet Samverkan IVO bedömer verksamheterna har upprättat överenskommelser om samverkan på läns länsdelsnvå (BUP 4 kommuner länet) om samarbete enlghet med 5 kap. a 8 SOL, a 8 somhsl, anger konnnunen landstnget ska en ngå överenskommelse om ett samarbete fråga om personer med psyksk funktonsnedsättnngȧv nkorrma handlngar vd nspektonen framkom landstnget kommunerna Västernorrlands län upprättat överenskommelse, Mttbus, gällande samverkan krng barn unga avbehov särsklt stöd. En gemensam rutn, som utgår från Mttbus, har upprättats på länsdelsnvå mellan landstnget 4 kommuner den södra länsdelen. Vd nspektonen framkom verksamheterna arbetar med upprätta en överenskonnnelse på lokal nvå. Samordnad plan ndvduell (SIP) IVO bedömer det vd tllfället för nspektonen farms brster upprättandet av SIP vd BUP-mottagnngen Sundsvall nämnden Inspektonen för vàrd omsorg Telefon Fax Box 34 nr Org UMEÅ wvvw.vo.se

42 Inspektonen för vård omsorg Dnr / Tmrå. Trots verksamhetema nte har levt tllupp kravet lagstftnngen stannar IVO vd påtala det fnns brster gällande upprättande av SIP. Skälet tll ärdet IVO bedömer verksamheternas vdredogörelser nspektonen vsar relevanta åtgärder vdtagts planeras för. Upprättande av SIP regleras 3 f HSL 2 kap. 7 SoL. Av HSL framgår när den ensklde har avbehov nsatser både från hälso sjukvården från socaltjänsten ska landstnget tllsammans med kommunen en upprätta ndvduell plan. Planen ska upprättas om landstnget eller kommunen bedömer den behövs för den ensklde fåska sna behov tllgodosedda, om den ensklde samtycker tll den upprättas. Motsvarande skrvnng fnns SoL. Utfrån vad som framkommt verksamhetemas egengransknng av akter/j ournaler kan nte IVO ombedöma det flnnts brster eller nte varje ensklt ärende. I verksamhetemas egengransknng framkom bland amat det saknades nformaton om barnet/ungdomen/famlj en erbjudts SIP om/eller avbehovet SIP bedömts, även de ärenden verksamheten hade om kännedom barnet/ungdomen enhade kontakt med både socaltjänsten BUP. Vd nspektonen redogjorde förverksamhetema konkreta förbättrngsåtgärder för den enskldes rättgheter avseende upprättande av SIP ska tllgodoses. Verksamheterna själva anser de behöver arbeta på fler SIP upprättats där behov samtycke fnns. Det framkom även utfallet av egengransknngen tll vss del kunde bero på brster dokumentatonen. Verksamheterna redogjorde för konkreta föråtgärder säkerställa skerdokumentaton av bedömnngar av om behov frms upprätta SIP samt den ensklde tllfrågas om samtycke tll SIP ska upprättas. IVO bedömer verksamhetema har utarbetat fastställt de rutner som behövs för säkra verksamhetens kvaltet för upprättande av SIP mellan BUP nämnden enlgt 4 kap. 4 SOSFS 201 l 29. Av nkomna handlngar vd nspektonen framkom verksamheterna har utarbetat fastställt rutner för upprättande av SIP. Vd nspektonen framkom verksamheterna sj älva dentferat brster åtgärder för säkerställa SIP upprättas när behov frms. Rutnerna hurbeskrver upprättandet av SIP ska utföras anger hur ansvaret för utförandet är fördelat verksamhetema. Systematskt kvaltetsarbete IVO bedömer verksamheterna uppfyller omkraven bedrva ett systematskt kvaltetsarbete enlghet med 3 kap. 2 6 kap. l

43 Inspektonen för vård omsorg Dnr 8.5-l3605/ SOSFS 20l 1:9. Av dessa föreskrfter framgår ellervärdgvaren den som bedrver socaltjänst med avstöd ska lednngssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera förbättra verksamheten. Vårdgvaren eller den som bedrver socaltjänst ska säkerställa verksamhetens personal arbetar enlghet med processerna rutnerna som ngår lednngssystemet.av nkomna handlngar vd nspektonen framkom Mttbus fnns angvet föransvarsfördelnng uppföljnng av överenskommelsen.vd nspektonen framkom verksamheterna sj älva bland annat dentferat de behöver bl påbättre dokumentera avvkande händelser så dessa uppmärksammas kan beaktas vd revson av överenskommelsen. Av nkomna handlngar vd nspektonen framkom verksamhetema har utarbetat rutnerfastställt som behövs för säkra kvaltetverksamheternas beträffande samverkan enlgt 4 kap. 4 SOSFS 201 1:9. Tllämpade bestämmelser 0 3 f,a8 Hälso sjukvårdslagen (1982:763), HSL 0 2 kap. 7 5 kap. a8 socaltjänstlagen ( ), SoL 0 3 kap. 4,2 6,4 kap. kap. 1 Socalstyrelsens föreskrfter råd,allmänna SOSFS 201 l :9, om lednngssystem för systematskt kvaltetsarbete. Bakgrund beskrvnng av ärendet Enlgt 13 kap. l SoL 7 kap. 1-2 PSL står socaltjänsten samt hälso sjukvården dess personal under av tllsyn IVO. Tllsynen ennnebär avgransknng verksamheter uppfyller krav mål enlgt lagar andra föreskrfter samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrfter. IVO har beslutat göra egennterade somverksamhetstllsyner omfar utvalda BUPmottagnngar landstnget Indvd famlj eomsorgsenheter kommunerna. I länvästernorrlands har BUP- mottagnngen Sundsvall socalnämnden Tmrå kommun granskats. Syftet med tllsynen är granska om samverkan avutförandet SIP mellan socalnämnden för BUP barn under år18 sker enlghet med lagstftnngen. IVO granskar även vårdgvaren/ ansvarg nämnd utarbetar fastställer rutner för samverkan SIP samt följer upp utvärderar

44 Inspektonen for vård omsorg Dnr / rutnerna samt kontrollerar verksamhetens personal arbetar enlghet med rutnema. Tllsynen har genomförts tre steg. I det forsta andra steget har IVO begärt överenskommelser rutner for samverkan SIP samt verksamheterna skulle egengranska totalt 10 akter/j oumaler vardera utfrån frågeställnngar om samverkan upprättande av SIP. Det tredje steget, nspektonen, genomfördes 30den september 2015 av nspektörema Vctora Lundqust Frank Cecla Wlstrand. Den omfade medntervjuer lednngen frånpersonal socaltjänsten BUP. Verksamheterna delgavs resultatet av egengransknng av akter/journaler utfrån vlket en dalog genomfördes om forbättrande förändrngarụnderlag 0 Överenskommelser rutner om samverkan 0 Rutner for upprättande av SIP 0 Verksamheternas egengransknng av akter/joumaler 0 Skrftlgt svar från respektve verksamhet avseende ntervjufrågor 0 Inspektonsprotokoll vdupprättat dennspektonen 30 september Beslut detta har ärende fats av Brtta enhetschefen Erksson. I den slutlga handläggnngen har Cecla Wlstrand deltagt. Inspektören Vctora Lundqust Frank har vart föredragande. Inspektonen tta E ' (ss n Sändlsta: Vctora FrankLundqust Landstnget Västernorrland Socalnämnden, Tmrå kommun 4

Protokoll. Sammanträdesdatum. Megan Sandberg (L) Lotta Borg (NT) ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Megan Sandberg (L) Lotta Borg (NT) ANSLAG / BEVIS Sida 1 av 28 Plats och tid Polstjernan 09:00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S)

Läs mer

Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst

Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Cirkulärnr: 14:48 Diarienr: 14/6573 Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2014-12-02 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Socialnämnd Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Kallelse / Underrättelse

Kallelse / Underrättelse Kallelse / Underrättelse Utskrftsdatum 2016-01-19 1 Organ Socalnämnden Ledamöter Per-Arne Frsk (S) Prjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elsabeth Svahn (S) (S) Eduardo Vllanueva Pnto (V) Al El-Najjar (M)

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till beslutande sammanträde torsdagen den 18 februari 2016 kl. 09.00 i Leja, Lindesbergs kommunhus Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla

Läs mer

Avdelningen för Vård och omsorg sektionen för vård och socialtjänst. Socialnämnd Individ-och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS

Avdelningen för Vård och omsorg sektionen för vård och socialtjänst. Socialnämnd Individ-och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS Cirkulärnr: 14:49 Diarienr: 14/6574 Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2014-12-02 Mottagare: sektionen för vård och socialtjänst Socialnämnd Individ-och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS Rubrik: Ersättning

Läs mer

Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2016

Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2016 2014-12-08 1 (4) Bilaga 3 Kommunstyrelsen 2016-01-18 13 CIRKULÄR 15:39 Avdelningen för Vård och omsorg Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år

Läs mer

Cirkulärnr: 12:64 Diarienr: 12/6782 Avdelning: Sektion/Enhet: Vård och omsorg Vård och socialtjänst Datum:

Cirkulärnr: 12:64 Diarienr: 12/6782 Avdelning: Sektion/Enhet: Vård och omsorg Vård och socialtjänst Datum: Cirkulärnr: 12:64 Diarienr: 12/6782 Avdelning: Sektion/Enhet: Vård och omsorg Vård och socialtjänst Datum: 2012-11-27 Mottagare: Rubrik: Socialnämnd Individ och familjeomsorg Handikappomsorg Ersättningar

Läs mer

Avdelningen för Vård och omsorg Vård och socialtjänst Datum: Mottagare: Socialnämnden Individ-och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS

Avdelningen för Vård och omsorg Vård och socialtjänst Datum: Mottagare: Socialnämnden Individ-och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS Cirkulärnr: 15:38 Diarienr: 15/06253 Avdelning: Sektion/Enhet: Vård och socialtjänst Datum: 2015-12-08 Mottagare: Rubrik: Socialnämnden Individ-och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS Ersättningar till

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor Handlngsplan Grön Flagg Bosgårdens förskolor Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 14:16: Det är nsprerande att läsa hur n genom röstnng tagt tllvara barnens ntressen när n tagt fram er handlngsplan.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Socialnämnden förslag 20110615 1

Dokumenthanteringsplan Socialnämnden förslag 20110615 1 Dokumenthanterngsplan Socalnämnden förslag 20110615 1 OCH EVENTUELL INGSORDNING olka meder, SEKRETESS NÄRARKIV slutgltgt arkvformat fetstl) Innehåll 1. Styr 3 1.2.4. Verksamhetsutveckla projektform 7 2.Ge

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

Kvalitetssäkring med individen i centrum

Kvalitetssäkring med individen i centrum Kvaltetssäkrng med ndvden centrum TENA har tllsammans med äldreboenden Sverge utvecklat en enkel process genom vlken varje enskld ndvd får en ndvduell kontnensplan baserad på hans eller hennes unka möjlgheter

Läs mer

Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar mm. för år 2015

Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar mm. för år 2015 4 Sveriges 1 (6) 2014 12 02 CIRKULÄR 14:48 Avdelningen för Vård och omsorg Socialnämnd Individ- och familj eomsorg Funktionsnedsättning LSS Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

DOM 2010-05-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-05-06 Meddelad i Stockholm I' ~~ KAMARRTTEN I STOCKHOLM Mgratonsöverdomstolen Avdelnng 1 DOM 2010-05-06 Meddelad Stockholm Sda 1 (3) Mål nr UM 1259-10 KLAGANE Offentlgt btrde: ÖVERKAGAT AVGORANDE Länsrättens Stockholms län, mgrtonsdomstolen,

Läs mer

209 Kommunstyrelsens ärendelista. 210 Informationsärenden. 211 Kvartalsrapport 1 2012. 212 Verkställighet av beslut

209 Kommunstyrelsens ärendelista. 210 Informationsärenden. 211 Kvartalsrapport 1 2012. 212 Verkställighet av beslut 2012-05-14 Paragrafer 209 Kommunstyrelsens ärendelsta 210 Informatonsärenden 211 Kvartalsrapport 1 2012 212 Verkställghet av beslut 213 Medborgarförslag en fasadtext för Kulturhuset med texten Muskskolan

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman Handlngsplan Grön Flagg I Ur och Skur Pnneman Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-23 12:55: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor. Se er själva

Läs mer

Ensamma kan vi inte förändra

Ensamma kan vi inte förändra 2013, vnter/vår Behandlngsföreståndaren har ordet Drogtestnng Ultmatum på jobbet ledde tll nyktert lv Vårdutbldnngsprogram för företagshälsovården Ideella resurser vd mssbruk för företagshälsovården Arbetsplatsprogram

Läs mer

CIRKULÄR. Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnads överflyttningar m.m. för år 2017

CIRKULÄR. Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnads överflyttningar m.m. för år 2017 2016-11 - 25 1 ( 6 ) CIRKULÄR Avdelningen för Vård och omsorg Socialnämnd Individ - och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnads överflyttningar

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-25 11:44: Inskckad av msstag. 2014-04-17 09:52: Bra jobbat, Förskolan Fjäderkobben!

Läs mer

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-11 09:08: skckar tllbaka enl tel samtal 2015-05-18 15:32: Det har vart rolgt att läsa er

Läs mer

Gymnasial yrkesutbildning 2015

Gymnasial yrkesutbildning 2015 Statstska centralbyrån STATISTIKENS FRAMTAGNING UF0548 Avdelnngen för befolknng och välfärd SCBDOK 1(22) Enheten för statstk om utbldnng och arbete 2016-03-11 Mattas Frtz Gymnasal yrkesutbldnng 2015 UF0548

Läs mer

CIRKULÄR 13:62. Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2014. Sveriges

CIRKULÄR 13:62. Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2014. Sveriges Sveriges 1 (6) 2013-11-26 CIRKULÄR 13:62 Avdelningen vård och omsorg Socialnämnd Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Bankernas kapitalkrav med Basel 2

Bankernas kapitalkrav med Basel 2 RAPPORT DEN 16 jun 2006 DNR 05-5630-010 2006 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R A P P o r t 2 0 0 6 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R a p p o r t 2 0 0 6 : 6 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 31 RESULTAT

Läs mer

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället Framtdens Karrär Gymnaselärare Bygg upp rätt förutsättnngar för våra lärare och premera de som gör goda nsatser Gymnase- och kunskapslyftsmnster Ada Hadzalc. Gymnaseskolans största utmanngar enlgt lärarna

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det?

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Uppsats fortsättnngskurs C Författare: Johan Bjerkesjö och Martn Nlsson Handledare: Patrk Hesselus Termn och år: HT 2005 Arbetslvsnrktad rehablterng för

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-15 15:26: N har på ett engagerat och varerat sätt arbetat med ert Grön flagg-arbete.

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

Samrådsmöte KFR och socialförvaltningen

Samrådsmöte KFR och socialförvaltningen SID 1/3 Samrådsmöte KFR och socialförvaltningen Tid: 26 september 2016, kl. 14:00-16:00 Plats: Rosendal, Socialförvaltningen Närvarande: Linnea Nyman, Leif Pehrson, Vildana Zorlak, avdelningschef VSK och

Läs mer

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Framtdens Karrär Soconom Kraftsamlng för att möta utmanngar nom socaltjänsten Natonell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Specalsttjänster och legtmatonskrav nyckelfrågor för SSR En undersöknng

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL Lekton 8 Specalfall, del I (SFI) Rev 0151006 HL Produktvalsproblem och cyklsk planerng Innehåll Nvå 1: Produktval (LP-problem) (SFI1.1) Cyklsk planerng, produkter (SFI1.) Nvå : Maxmera täcknngsbdrag (produktval)

Läs mer

Socialnämnden 1(2) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA. Tid Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 9:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3

Socialnämnden 1(2) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA. Tid Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 9:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Socialnämnden Tid Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 9:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Partigruppmöten S, V, C tisdag den 28 januari kl. 11.00 i sammanträdesrum

Läs mer

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd Hållbar skolutvecklng Skolplan Esklstuna kommun 2008 2011 Förslag tll utbldnngsnämnd/torshälla stads nämnd 1 2 INLEDNING Skolplan av kommuns styrdokumt. Att kommunerna ha skolplan fastställs skollag. Skolplan

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Ársredovisning. Brf Paviljongerna. för 716408-2419. Räkenskapsåret. - í. i i

Ársredovisning. Brf Paviljongerna. för 716408-2419. Räkenskapsåret. - í. i i Ársredovsnng för Brf Pavljongerna 716408-2419 Räkenskapsåret 2015 I - í Brf Pavljongerna 1 (12) Styrelsen fôr BrfPavljongerna får härmed avge årsredovsnng fôr räkenskapsåret 2015. Verksamheten Allmänt

Läs mer

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24 Protokoll 1(35) Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-01-20 09:07: Förskolan Kalven, n har lämnat n en toppenrapport även denna gång! Bra områden

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

Ersättningar och villkor för kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL och LSS.

Ersättningar och villkor för kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL och LSS. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-06-12 201/218 179 Ersättningar och villkor för kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL och LSS. Styrelsen beslutade 2008-02-28, 160 angående

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Gärdesängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 20121012 11:04: Lte fler uppgfter tack... 20121023 15:38: N har vktga och relevanta mål samt aktvteter som kan göra alla delaktga

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 6

Protokoll Sida 1 av 6 Protokoll Sida 1 av 6 Plats och tid Polstjernan 9:00-10:00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Svahn (S) Eduardo

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 007-1-18 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Protokoll 1(40) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-11-23

Protokoll 1(40) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-11-23 Protokoll 1(40) Plats och tid Polstjernan 9:00 12.00 Beslutande Per-Arne Frisk (S) 268-275, 277-298 Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Tjärnlund (S) Alf Söderlund (S) Ann-Margret Bäckström (S) Margareta Renlund

Läs mer

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund Nyhetsbrev 2015:3 från Sverges Fskevägarebund 2015-09-29 Förbundsdrektör reflekterar Mljöorgansatoner mljömyndgheter gör mycket vktga nödvändga nsatser nom områd. M bland blr det rktgt fel da beror nästan

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Talavdskolan 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-21 13:32: V kunde nte läsa om era mål 4 och 5 någonstans. 2013-08-15 11:21: Tack för era kompletterngar.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Näckrosen Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-28 12:15: N har vktga och spännande utvecklngsområden krng tema. Utmana gärna barnen med öppna frågor de olka utvecklngsområdena

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Grön Flagg Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-17 14:07: Vad rolgt att n har jobbat aktvt med Grön Flagg snart 14 år! Handlngsplanen är tydlg och n tar upp flera exempel

Läs mer

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats? 1-2 gånger/månad

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats? 1-2 gånger/månad I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Industrins förbrukning av inköpta varor INFI

Industrins förbrukning av inköpta varor INFI Statstska centralbyrån SCBDOK 3.2 (37) Industrns förbruknng av nköpta varor INFI 2003 NV006 Innehåll 0 Allmänna uppgfter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Statstkområde... 2 0.3 SOS-klassfcerng... 2 0.4 Statstkansvarg...

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-11-14 09:03: Ännu en gång har n skckat n en mponerande rapport. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning

Riktlinjer för biståndshandläggning Rktlnjer för bståndshandläggnng Enlgt Socaltjänstlagen Fnspångs kommun 2012-11-19 KS 2012.04.45.730 Rktlnjer för bståndshandläggnng Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post:

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1(2) Mål nr 5679-10 meddelad Stockholm den 22 oktober 2010 KLAGANDE Folkfronten, 802444-5721 Ombud: Jur. kand. Benjamn Boman Blästadsgatan 34 589 23 Lnköpng ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott Falkenberg FALKENBERG 2013-04-16 130 Moton om bättre vllkor för vssa grupper beträffande uthyrnng av FaBo s lägenheter. Dnr KS

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vndelälvsskolan 27 maj 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-27 15:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola Handlngsplan Grön Flagg Stadonparkens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-03-10 13:06: Hej! N har många spännande och vktga utvecklngsområden. Er handlngsplan känns genomarbetad med aktvteter

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Sydosts Årsmöte lördagen den 20 mars 2010 kl 10.00 i Folkets Hus Rågsved.

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Sydosts Årsmöte lördagen den 20 mars 2010 kl 10.00 i Folkets Hus Rågsved. Sda 1 av 12 Protokoll fört vd Hyresgästförenngen Sydosts Årsmöte lördagen den 20 mars 2010 kl 10.00 Folkets Hus Rågsved. Från klockan 9.00 skedde avprcknng och det bjöds på kaffe/te samt bulle. 1. Mötets

Läs mer

Sammanfattning. Härledning av LM - kurvan. Efterfrågan, Z. Produktion, Y. M s. M d inkomst = Y >Y. M d inkomst = Y

Sammanfattning. Härledning av LM - kurvan. Efterfrågan, Z. Produktion, Y. M s. M d inkomst = Y >Y. M d inkomst = Y F12: sd. 1 Föreläsnng 12 Sammanfattnng V har studerat ekonomn påp olka skt, eller mer exakt, under olka antaganden om vad som kan ändra sg. 1. IS-LM, Mundell Flemmng. Prser är r konstanta, växelkurs v

Läs mer

Delårsrapport 2 2014. Miljö- & hälsoskyddskontoret

Delårsrapport 2 2014. Miljö- & hälsoskyddskontoret Delårrapport 2 Mljö- & hälokyddkontoret 1 Sammanfattnng en för att nämnden kommer att nå de atta verkamhetmålen är god. Kontoret atar under året på att påbörja flera kvaltethöjande projekt för att få effektvare

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS)

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS) Approved by/godkänt av (tjänsteställebetecknng namn) QFD Dck Erksson Issued by/utfärdat av (tjänsteställebetecknng namn telefon) To/Tll (tjänsteställebetecknng namn) Instrukton Ttle/Rubrk Fle name/flnamn

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

PLUSVAL PRISLISTA 2016

PLUSVAL PRISLISTA 2016 PLUSVAL PRISLISTA 2016 PÅ 5 ÅR Det här är PLUSVAL Med KBAB:s plusval kan drömmen om ett personlgare boende bl verklghet. Modernt, klassskt, vågat eller stlrent; gör om dtt hem så att det passar just dg.

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande ADVIA Centaur -nstrumenten Dmenson Vsta -nstrumenten IMMULITE -nstrumenten CC 17-06.A.OU Januar 2017 Förhöjda resultat patentprover på grund av korsreaktvtet med DHEA- vd progesteronanalys Enlgt våra noterngar

Läs mer

Industrins förbrukning av inköpta varor (INFI) 2008

Industrins förbrukning av inköpta varor (INFI) 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(97) Industrns förbruknng av nköpta varor (INFI) 2008 NV0106 Innehåll SCBDOK 3.1 0 Admnstratva uppgfter 0.1 Ämnesområde 0.2 Statstkområde 0.3 SOS-klassfcerng 0.4 Statstkansvarg

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

Utskottet för omsorg 2013-09-24. Plats och tid Centrumhuset, Henån s-rum 3 2013-09-24 08.30-12.30

Utskottet för omsorg 2013-09-24. Plats och tid Centrumhuset, Henån s-rum 3 2013-09-24 08.30-12.30 1 Plats och tid Centrumhuset, Henån s-rum 3 2013-09-24 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Lisbeth Arff (M) Johan Stein (C) tjänstg. ers. för Anders Tenghede (V) Lotta Husberg (S) k. 10.10 Bertil Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2013 1/1 Sammanträdestd Tsdagen den 19 februar 2013 kl. 13.00-14.40 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Broända, Helena Wstbacka, Inger Enfors, Vdar Furu, Danel,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 46-60 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Elisabeth Björnsdotter Rahm. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 109-125 Annette Bergman

Elisabeth Björnsdotter Rahm. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 109-125 Annette Bergman 1(24) Plats och tid Politikern, stadshuset kl 08.00-15.00 Beslutande Ledamöter Gunilla Johansson (S), ordförande Vivan Åkerlund (S) Mikael Ölmebäck (S) Håkan Eleblad (S) tjg ersättare för Anne-Lie Bygdén

Läs mer

2015-11-24 Datum då anslaget tas ned

2015-11-24 Datum då anslaget tas ned SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 12:00 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M) Peder Griph, (S) Marianne Sandberg, (M) Astrid-Marie

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Introduktionsersättning eller socialbidraghar ersättningsregim betydelse för integrationen av flyktingar? 1

Introduktionsersättning eller socialbidraghar ersättningsregim betydelse för integrationen av flyktingar? 1 UPPSALA UNIVERSITET Natonalekonomska Insttutonen Examensarbete D-uppsats, Ht-2005 Introduktonsersättnng eller socalbdraghar ersättnngsregm betydelse för ntegratonen av flyktngar? 1 Författare: Henrk Nlsson

Läs mer

Protokoll 1(28) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-10-20

Protokoll 1(28) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-10-20 Protokoll 1(28) Plats och tid Polstjernan 9:00-11.15 Beslutande Övriga närvarande Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Ulf Jonsson (S) Alf Söderlund (S) tjg ersättare Paul Nordström (S) Kristina Wallin

Läs mer

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-07 09:58: Vlken härlg och kreatv rapport n har skckat n tll oss - trevlg läsnng! Vad kul

Läs mer