Socialnämnden 1(2) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA. Tid Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 9:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 1(2) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA. Tid Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 9:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3"

Transkript

1 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Socialnämnden Tid Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 9:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Partigruppmöten S, V, C tisdag den 28 januari kl i sammanträdesrum plan 3. M, FP, KD tisdag den 28 januari kl i lilla sammanträdesrummet plan 4. Förhinder anmäls omgående till Socialförvaltningen Kerstin Edvinsson, telefon eller e-post Välkomna! Enligt uppdrag Kerstin Edvinsson Nämndsekreterare Behandling av mötesärenden Beslutsärenden 1. Fastställande av dagordning samt protokolljusterare Toni Lavi (S) är i tur att justera protokollet 2. Begäran om återkallande av ansökan om ordinarie BBIClicens till socialstyrelsen 3. Ej verkställda beslut Ersättningsnivåer för familjehemsvården m.m Delegeringsbestämmelser 2014 vid familjehemsvård 6. Försörjningsstödsnormen Indexuppräkning av avgifter och ersättning inom socialförvaltningen Timersättning för personlig assistans. Omedelbar justering 9. Tillsynsplan enligt Alkohol- och Tobakslagen 10. Internbudget - och verksamhetsplan BRÅ - Brottsförebyggande Rådet Ansökan om statsbidrag för våldsutsatta - Socialstyrelsen 39428/ Kompass - Förslag till regional samverkan

2 Socialnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) Informationsärenden 14. Information från förvaltningschef och ordförande 15. Redovisning av verksamhet Personliga ombud Kontroll enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 17. Tillsyn inom alkohol-och tobaksområdet - Länsstyrelsen i Kalmar län Tillsyn Vesta LSS-boende 19. Avslutad tillsyn barn och ungdom 20. Rapport CAN - drogvaneundersökning ungdomar 21. Klagomål och avvikelser Rapport från intern och extern revision av Verksamhetsledningssystem 23. Rapport Projekt Oxhagen 24. Presentation av Preliminärt bokslut 25. Föreningsbidrag inom socialtjänstens område Anmälan av delegationsärenden 27. Anmälan av kännedomsärenden 28. Inbjudningar och förrättningar 29. Övrigt

3 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cajsa Björck Holmqvist SN 2013/ Socialnämnden Begäran om återkallande av ansökan om ordinarie BBIC-licens Förslag till beslut Med anledning av vad som framkommit vid genomförd aktgranskning samt efter dialog med Socialstyrelsen med anledning av ansökan om ordinarie BBIClicens beslutar Socialnämnden att 1. återkalla sin ansökan om ordinarie BBIC-licens 2. begära fortsatt prövolicens för ytterligare sex månader 3. återrapportering skall ske till Socialnämnden i juni Bakgrund Socialnämnden fattade beslut om att ansöka om ordinarie BBIC-licens hos Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har behandlat nämndens ansökan och har vid genomgång av handlingar pekat på tre områden där socialnämndens ansökan inte visar att implementeringsarbetet är genomfört i tillräcklig grad för att beslut om ordinarie licens skall kunna fattas. Dessa kommentarer i kombination med resultat av den genomförda aktgranskningen ger vid handen att det finns skäl att ytterligare följa upp de olika enheternas kunskap och rutiner vad gäller handläggning och dokumentation under prövolicensens kravnivå. Socialstyrelsen uttalar att nämndens ansökan visar att det bedrivs ett bra och strukturerat implementeringsarbete med BBIC. Cajsa Björck Holmqvist Enhetschef Cecilia Frid Socialchef Socialförvaltningen Enhetsch Vo 1 Adress Skeppsbrogatan 55, Kalmar Tel vx

4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller SN 2014/ Socialnämnden Ej verkställda beslut 2014 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna information avseende ej verkställda beslut och att vidarebefordra den till kommunstyrelsen. Bakgrund Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera ej verkställda beslut till socialstyrelsen. Rapporten avser fjärde kvartalet Ej verkställda beslut enligt SoL per (Kvartal 4) Bistånd SoL OF IFO Datum för gynnande beslut Datum för avbrott Datum för verkställighet Datum för avslut utan verkställighet Kontaktfamilj IFO M Bostad IFO M Bostad IFO M Öppenvård IFO M ATV Kontaktperson IFO K Kontaktperson OF * K *Har verkställts delvis av beviljade tillfällen. Orsak till att beslut ej verkställts är bl.a. avsaknad av lämplig uppdragstagare eller att brukaren tackat nej till erbjudande. Ej verkställda beslut enligt LSS per (Kvartal 4) Bistånd Datum Datum för Datum för Datum för Kön för gynnande beslut avbrott verkställighet avslut utan verkställighet Kontaktperson K Kontaktperson M Kontaktperson K Kön Socialförvaltningen Versamhetschef och handläggare Adress, Besök Tel vx Fax

5 SN 2014/ (2) Kontaktperson M Kontaktperson * M Kontaktperson K Kontaktperson K Kontaktperson * K Kontaktperson M Kontaktperson K Kontaktperson K Korttidsvistelse M *Har verkställts delvis av beviljade tillfällen. Orsaker till att beslut ej verkställts är framför allt avsaknad av lämplig uppdragstagare. Ingela Möller Avdelningschef Cecilia Frid Socialchef

6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johnny Lesseur SN 2014/ Socialnämnden Ersättningsnivåer för familjehemsvården m.m Förslag till beslut SKL:s rekommenderade nivåer för ersättning till familjehemsvård m m (cirkulär 13:62), för ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj LSS m m (cirkulär 13:63) samt för ersättning till kontaktfamiljer och kontaktpersoner SoL (cirkulär 13:64) fastställs att gälla som utgångspunkt för arvodering och omkostnadsersättning 2014, vid uppdrag från socialnämnden i Kalmar kommun. Riktlinjer för omkostnadsersättning vid jourhemsplaceringar fastställs, enligt upprättat förslag. Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lämnar årligen rekommendationer till ersättningsnivåer arvode och omkostnadsersättning vid uppdragstagarförordnaden via socialtjänsten, avseende uppdrag med stöd av Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Socialnämnden i Kalmar kommun har i fråga om familjehemsvård, fram till 2013, haft en ersättning som har avvikit från SKL:s rekommenderade nivåer. Detta har inneburit att socialnämnden årligen har fått göra en egen beräkning av en lokalt framtagen rekommendation. Denna ordning är svåradministrerad och innebär egentligen ingen garanti för att det enskilda familjehemmet ska få en viss ersättning. Rekommenderade nivåer är nämligen just detta och det är möjligt att, inom ramen för gällande delegation, bevilja avsevärt högre (och förvisso även lägre) arvoden och omkostnader än vad som ingår i rekommendationen. Det är således omotiverat att använda någon lokalt uträknad ersättningsnivå. Behörigheten att reglera vilken ersättning som ska kunna utbetalas och efter beslut av vem, bör istället styras av gällande delegeringsbestämmelser. Socialförvaltningen Vc Adress Box 834, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

7 SN 2014/ (2) Med utgångspunkt från detta resonemang, föreslås därför SKL:s rekommenderade nivåer fullt ut användas som utgångspunkt för arvode och omkostnadsersättning i uppdragstagarförordnaden, enligt ovan. I fråga om jourhemsplaceringar i synnerhet om dessa gäller kortare tid än tre månader saknas idag tydliga riktlinjer för hur omkostnadsersättning ska beräknas. Socialförvaltningen har därför utarbetat förslag till sådana riktlinjer. Cecilia Frid Socialchef Johnny Lesseur Verksamhetschef Bilagor SKL cirkulär 13:62 SKL cirkulär 13:63 SKL cirkulär 13:64 Omkostnadsersättning vid jourhemsplacering - riktlinjer

8 Cirkulärnr: 13:62 Diarienr: 13/7191 Avdelning: Sektion/Enhet: Mottagare: Avdelningen Vård och omsorg Vård och socialtjänst Socialnämnd Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg Rubrik: Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningarna m.m. för år 2014

9 (6) CIRKULÄR 13:62 Avdelningen Vård och omsorg Socialnämnd Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2014 Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör familjehemsvård. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden. Från den 1 januari 2007 är det nya regler gällande beskattning av omkostnadsersättning. Förändringen är ett led i finansieringen av de skattesänkningar som regeringen beslutat om. Familjehemmen får göra avdrag i sin deklaration för den del av omkostnadsersättningen som överstiger kronor per år. Staten bestämmer om eventuella begränsningar i rätten till avdrag för utgifter som uppkommer i samband med förvärvsinkomster. Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade den 14 december 2007 att höja omkostnadsersättningen i rekommendationerna från år 2008 med 130 kronor per månad och uppdragstagare. Denna rekommendation gäller även för år I cirkuläret finns tabeller med aktuella belopp för arvode och omkostnader för år Gällande ersättningar till kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL och LSS hänvisas till cirkulär 13: och 13: Från och med 2010 innehåller SKL; s cirkulär endast rekommendationer gällande ersättningar för arvode och omkostnad. SKL har inte möjlighet att ge råd avseende ersättningar i enskilda ärenden. Råd och stöd ges däremot avseende mer generella frågeställningar t.ex. i samband med att kommunen utarbetar egna riktlinjer för ersättningar. Rådgivning sker enbart via webb på hemsidan, dvs. inte via telefon eller mejl. Använd formulär i ärenden gällande familjehemsvård. SKLs rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen. Familjehem kan inte konsultera SKL utan hänvisas till berörd kommun. Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

10 CIRKULÄR (6) Klicka här för att komma till formuläret eller kopiera in följande adress i din webbläsare: Tidigare års cirkulär finns att hämta i cirkulär basen på hemsidan Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen Vård och omsorg Anna Ingmanson Åsa Furén-Thulin

11 CIRKULÄR (6) Ersättningar vid familjehemsvård av barn och ungdom enligt SoL, LVU och LSS för år 2014 Omkostnadsersättning Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år Beloppen är beräknade på 2014 års prisbasbelopp, kronor och inkluderar barnbidrag alternativt studiebidrag som ska dras av då det går direkt till familjehemmet alternativt ungdomen. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. Beloppen i tabellen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan ska läggas på den ordinarie omkostnadsersättningen. Omkostnadsersättningen är till för att täcka de merkostnader som familjehemmet får när det tar emot barnet i sin familj. Ersättningen utgörs dels av en åldersfördelad schablon, som kallas grundkostnad, dels av tilläggskostnader som beräknas individuellt. Omkostnadsersättningen höjs när barnet fyller 13 år. Konsumentverkets beräkningar av kostnader för olika hushåll och för barn i olika åldrar har beaktats vid beräkningen av omkostnadsersättningens storlek. Nivån är satt med beaktande av att de placerade barnen har stora behov. Hänsyn har också tagits till att familjehemmen vanligen har en högre standard än den som ligger till grund för Konsumentverkets beräkningar. Ålder Grundkostnad Tilläggskostnad högsta skattefria inklusive grundkostnad Kronor % av prisbasbeloppet Kronor % av prisbasbeloppet kr 105 % kr 150 % kr 120 % kr 170 % Arvodesersättning Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per månad fr.o.m. januari Arvodet har räknats upp med 3.2 % för år Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. Ålder Grundarvode Exempel på förhöjt arvode inklusive grundarvode kr kr kr kr kr kr kr kr

12 CIRKULÄR (6) Familjehemsersättning vid förälder/barnplacering enligt SoL, LVU och LSS för år 2014 Omkostnadsersättning Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning per förälder för år Beloppen är beräknade på 2014 års prisbasbelopp, kronor, och är per månad fr.o.m. januari Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. Beloppen i tabellen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen. Grundkostnad Tilläggskostnad högsta skattefria inklusive grundkostnad Kronor % av prisbasbeloppet Kronor % av prisbasbeloppet kr 120 % kr 170 % Arvodesersättning Beräkning av rekommenderad arvodesersättning per förälder för år Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per månad fr.o.m. januari Arvodet har räknats upp med 3.2 % för år Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. Grundarvode Exempel på förhöjt arvode kr kr kr Vid förälder-/barnplaceringar utgår arvode - och omkostnadsersättning även för barnet.

13 CIRKULÄR (6) Familjehemsersättning vid placering av vuxen enligt SoL för år 2014 Omkostnadsersättning Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år Beloppen är beräknade på 2014 års prisbasbelopp, kronor, och är per månad fr.o.m. januari Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. Beloppen i tabellen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen. Grundkostnad Tilläggskostnad högsta skattefria inklusive grundkostnad Kronor % av prisbasbeloppet Kronor % av prisbasbeloppet kr 120 % kr 170 % Arvodesersättning Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per månad fr.o.m. januari Arvodet har räknats upp med 3.2 % för år Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. Grundarvode Exempel på förhöjt arvode inklusive grundarvode kr kr kr

14 CIRKULÄR (6) Ersättning till kontrakterade jourhem enligt SoL och LVU för år 2014 Omkostnadsersättning Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år Beloppen är beräknade på 2014 års prisbasbelopp, kronor, och är per månad fr.o.m. januari Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. Beloppen i tabellen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen. Fast omkostnadsersättning platser % av 3-4 platser % av prisbasbelopp prisbasbelopp 925 kr 25 % kr 50 % Rörlig omkostnads ersättning 2 Enligt rekommendationer för omkostnadsersättningar för familjehem Arvodesersättning Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per månad fr.o.m. januari Arvodet har räknats upp med 3.2 % för år Ersättningen är fast och utgår oavsett om barn är placerade eller inte, inget tillägg utgår vid placering. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. 1 plats 2 platser 3-4 platser kr kr kr 1 Då inga barn finns placerade 2 Då barn finns placerade

15 Cirkulärnr: 13:63 Diarienr: 13/7192 Avdelning: Sektion/Enhet: Mottagare: Vård och omsorg Vård och socialtjänst Socialnämnd Individ och familjeomsorg Handikappomsorg Rubrik: Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2014

16 (4) CIRKULÄR 13:63 Avdelningen Vård och omsorg Socialnämnd Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktpersoner och kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt LSS. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden. Cirkuläret innehåller tabeller med aktuella rekommendationer gällande belopp för arvode och omkostnader för år Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade den 14 december 2007 att höja omkostnadsersättningen i rekommendationerna från år 2008 med 130 kronor per månad och uppdragstagare för faktiska kostnader. Detta beslut gäller även för år Mer information finns i cirkulär 08:81 som tar upp frågor av betydelse för handläggning av ärenden gällande familjehemsplaceringar och de rekommendationer Sveriges Kommuner och Landsting där ger. Från och med 2010 innehåller SKL; s cirkulär endast rekommendationer gällande ersättningar för arvode och omkostnad. SKL har inte möjlighet att ge råd avseende ersättningar i enskilda ärenden. Råd och stöd ges däremot avseende mer generella frågeställningar t.ex. i samband med att kommunen utarbetar egna riktlinjer för ersättningar. Rådgivning sker enbart via webb på hemsidan, dvs. inte via telefon eller mejl. Använd formulär i ärenden gällande familjehemsvård. SKLs rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen. Familjehem kan inte konsultera SKL utan hänvisas till berörd kommun. Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

17 CIRKULÄR (4) Klicka här för att komma till formuläret eller kopiera in följande adress i din webbläsare: Tidigare års cirkulär finns att hämta i cirkulär basen på hemsidan Sveriges Kommuner och Landsting Vård och omsorg Anna Ingmanson Åsa Furén-Thulin

18 CIRKULÄR (4) Ersättning kontaktfamilj/stödfamilj enligt LSS för år 2014 Omkostnadsersättning Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år Beloppen är beräknade på 2014 års prisbasbelopp, kronor, och är per dygn som barnet eller den vuxna är i kontaktfamiljen. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. Beloppen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen. Ålder Grundkostnad Tilläggskostnad inklusive grundkostnad % av Kr /dygn % av Kr/dygn prisbasbelopp prisbasbelopp 0 12 år 105 % 128 kr 150 % 182 kr 13 < år 120 % 146 kr 170 % 207 kr Arvodesersättning Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per dag. På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. Ålder Grundarvode Exempel på förhöjt arvode inklusive grundarvode Kr/dygn Kr/dygn Kr/dygn 0 12 år 182 kr 291 kr 410 kr år 237 kr 346 kr 410 kr Vuxna 291 kr 346 kr 410 kr

19 CIRKULÄR (4) Ersättning kontaktperson enligt LSS för år 2014 Omkostnadsersättning Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år Beloppen är beräknade på 2014 års prisbasbelopp, kronor. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. Beloppen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen. Procent av prisbasbelopp 10 % 370 kr 25 % 925 kr 40 % kr Arvodesersättning Kronor / månad Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år Beloppet är beräknat på 2014 års prisbasbelopp, kr. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. Kategori Kategori 1 kontakt minst en gång /vecka Kategori 2 kontakt flera gånger /vecka Kategori 3 kontakt i stort sett dagligen Arvode i procent av Kronor/månad prisbasbeloppet % 370 kr kr % 740 kr kr % kr kr

20 Cirkulärnr: 13:64 Diarienr: 13/7193 Avdelning: Sektion/Enhet: Mottagare: Rubrik: Vård och omsorg Vård och socialtjänst Socialnämnd Individ- och familjeomsorg Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2014

21 (4) CIRKULÄR 13:64 Avdelningen för vård och omsorg Socialnämnd Individ- och familjeomsorg Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2014 Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden. Cirkuläret innehåller tabeller med aktuella rekommendationer gällande belopp för arvode och omkostnader för år Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade den 14 december 2007 att höja omkostnadsersättningen i rekommendationerna från år 2008 med 130 kronor per månad och uppdragstagare för faktiska kostnader. Detta beslut gäller även för år Mer information finns i cirkulär 08:81 som tar upp frågor av betydelse för handläggning av ärenden gällande familjehemsplaceringar och de rekommendationer Sveriges Kommuner och Landsting där ger. Från och med 2010 innehåller SKL; s cirkulär endast rekommendationer gällande ersättningar för arvode och omkostnad. SKL har inte möjlighet att ge råd avseende ersättningar i enskilda ärenden. Råd och stöd ges däremot avseende mer generella frågeställningar t.ex. i samband med att kommunen utarbetar egna riktlinjer för ersättningar. Rådgivning sker enbart via webb på hemsidan, dvs. inte via telefon eller mejl. Använd formulär i ärenden gällande familjehemsvård. SKLs rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen. Familjehem kan inte konsultera SKL utan hänvisas till berörd kommun. Klicka här för att komma till formuläret eller kopiera in följande adress i din webbläsare: Tidigare års cirkulär finns att hämta i cirkulär basen på hemsidan Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

22 CIRKULÄR Cnr (4) Sveriges Kommuner och Landsting Vård och omsorg Anna Ingmanson Åsa Furén-Thulin

23 CIRKULÄR Cnr (4) Ersättning till kontaktfamiljer enligt SoL år 2014 Omkostnadsersättning Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år Beloppen är beräknade på 2014 års prisbasbelopp, kronor, och är per dygn som barnet eller den vuxna är i kontaktfamiljen. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. Beloppen i tabellerna inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen. Ålder Grundkostnad % av Kr /dygn % av Kr/dygn prisbasbelopp prisbasbelopp 0 12 år 105 % 128 kr 150 % 182 kr 13 < år 120 % 146 kr 170 % 207 kr Arvodesersättning Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik (3.2 % år 2014) och är per dag, 1/30 av månadsarvodet för familjehem. På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. Ålder Grundarvode Exempel på förhöjt arvode inklusive grundarvode Kr /dygn Kr/dygn Kr/dygn 0 12 år 182 kr 291 kr 410 kr 13 < år 237 kr 346 kr 410 kr

24 CIRKULÄR Cnr (4) Ersättning till kontaktpersoner för barn och vuxna enligt SoL år 2014 Omkostnadsersättning Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år Beloppen är beräknat på 2014 års prisbasbelopp, kronor. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. Beloppen i tabellen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen. Procent av prisbasbelopp Kronor / månad 10 % 370 kr 25 % 925 kr 40 % kr Arvodesersättning Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år Beloppet är beräknat på 2014 års prisbasbelopp, kr. Arvodet varierar utifrån hur omfattande och krävande uppdraget bedöms vara. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver. Kategori Kategori 1 kontakt minst en gång /vecka Kategori 2 kontakt flera gånger /vecka Kategori 3 kontakt i stort sett dagligen Arvode i procent av prisbasbeloppet Kronor/månad % 370 kr kr % 740 kr kr % kr kr Gällande kontaktperson vid umgänge efter en dom i tingsrätt har Sveriges Kommuner och Landsting inga specifika rekommendationer gällande arvodesersättning. Om bedömning görs att insatsen är av professionell karaktär kan arvodesersättning ges i den övre delen av rekommendationen eller motsvarande lön per timme som t.ex. behandlingsassistent.

25 SOCIALFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Socialnämnden Enhetschef Minna Ljungberg 1 (3) Omkostnadsersättning vid jourhemsplacering - riktlinjer Allmänt Barnets bästa Barnets bästa ska vara avgörande vid alla åtgärder som rör vård- och behandlingsinsatser för barn. Beslut om omkostnader till barnet utgår från varje enskild situation. Barnets individuella behov ska vara avgörande. Riktlinjerna är en rekommendation för att underlätta handläggningen i ärenden. I de delar där riktlinjerna för jourhem hänvisar till de biologiska föräldrarna avses endast, placeringens tre första månader. Därefter gäller att Socialförvaltningen har ett ekonomiskt ansvar för barnet motsvarande vad som gäller stadigvarande placeringar. Inköp som jourhemmen anser går utöver omkostnadsersättningen ska föregås av att ett kostnadsförlag lämnas och godkänns av handläggare. Viktigt att detta dokumenteras i journalanteckning. Barnet BARNOMSORGSAVGIFT Hänvisas i första hand till biologiska föräldrar. Barnomsorgsavgiften ingår inte i omkostnadsersättningen Om behovet finns och inte kan tillgodoses av biologiska föräldrar utbetalas avgiften utöver ersättningsnivån. Barnhandläggaren pratar med föräldrarna. BILSTOL Finns att låna av socialförvaltningen. Om detta inte är möjligt ersätts hyra av bilbarnstol. Samråd måste först ske med handläggare. BUSSKORT Hör med skolan i första hand. Barnhandläggaren kontaktar skolan. CYKEL, MOPED Hänvisas i första hand till biologiska föräldrar. Om behovet finns och inte kan tillgodoses av biologiska föräldrar, görs en individuell prövning om bistånd ska ges. Barnhandläggaren pratar med föräldrarna.

26 2 (3) DATOR Hänvisas i första hand till biologiska föräldrar. Om behovet finns för skolarbete och inte kan tillgodoses av biologiska föräldrar, görs en individuell prövning om bistånd ska ges. Barnhandläggaren pratar med föräldrarna. Jourhem utrustas inte med dator. FICKPENGAR Fickpengar ingår i den fastställda omkostnadsersättningen. Individuell bedömning av beloppet görs av barnhandläggaren i samråd med jourhemmet. Ta hänsyn till vad barnet/den unge har haft tidigare och även till vad övriga barn i jourhemmet har. Vad ska fickpengarna gå till? Prata om detta direkt vid placeringstillfället. FÖRHÖJDA MATKOSTNADER Förhöjda matskostnader i samband med t ex allergier, kulturella skillnader, tonåringar som äter mycket, utges inte extra omkostnad. I samband med glutenallergi kan extra omkostnad utges. GLASÖGON Hänvisas i första hand till biologiska föräldrar. Om behovet finns och inte kan tillgodoses av biologiska föräldrar, görs en individuell prövning om bistånd ska ges. Barnhandläggaren pratar med föräldrarna. MEDICINSKA KOSTNADER Mediciner som är medicinskt motiverade ersätts, efter bedömning, med den kostnad som överstiger 0,9 % av prisbasbeloppet per månad. MOBILKOSTNADER Hänvisas i första hand till biologiska föräldrar. Om behovet finns och inte tillgodoses av biologiska föräldrar kan bistånd till mobiltelefon ges. Individuell prövning görs och kostnadsförslag ska finnas innan bistånd ges. Kostnad för löpande telefoni ingår i omkostadsersättningen. Barnhandläggaren pratar med föräldrarna. SKOLFOTON Hänvisas till biologiska föräldrar. Om behovet finns och inte kan tillgodoses av biologiska föräldrar, görs en individuell prövning om bistånd ska ges. Barnhandläggaren pratar med föräldrarna. STUDENTEN Hänvisas till biologiska föräldrar. Om behovet finns och inte tillgodoses av biologiska föräldrar görs individuell prövning om bistånd ska ges. Avser t.ex. mössa, kläder. Barnhandläggaren pratar med föräldrarna.

27 3 (3) Jourhemmet AVLASTNING Grundregeln är att avlastning inte ingår i uppdraget. I undantagsfall kan avlastning erhållas. En individuell prövning görs. FÖRLORAD ARBETSFÖRTJÄNST Kontrakterat jourhem: har en vuxen ständigt hemma. Individuell prövning görs vid behov av ytterligare en vuxen hemma. Aktuellt underlag från arbetsgivaren måste finnas. Ej kontrakterat jourhem: grundregeln är att jourhemmet löser det på egen hand. Vid behov görs individuell prövning. Aktuellt underlag från arbetsgivaren måste finnas. GRUND UTRUSTNING Vid akutplacering gäller att utrusta för stunden. Samråd ska först ske med placerande socialsekreterare. Om placeringen fortgår: barnet ska vara utrustat för årstiden (tänk på t ex regnkläder, gymnastikkläder). Hänvisas i första hand till biologiska föräldrar. Om behovet finns och inte kan tillgodoses av biologiska föräldrar görs en individuell prövning om bistånd ska ges. Barnhandläggaren pratar med föräldrarna. Om placeringen varar längre tid än en månad: kompletterande inköp av kläder ingår i den fastställda omkostnaden. HANDLEDNING/ STÖD Kontinuerligt stöd erhålls av jourhemshandläggaren. Vid behov av expertistips/stöd är socialförvaltningen behjälplig i kontakter med t ex BUP/Hab. Extern handledning kan ges efter individuell prövning. RESEERSÄTTNING Resor till förskola/skola ersätts om de ej kan genomföras på annat sätt. Barnhandläggaren gör bedömning av behovet. Ett visst antal vardagsresor (t ex behandlingskontakter, umgängesresor, fritidsaktiviteter) utöver dessa ingår i omkostnadsersättningen. Om placeringen innebär extra många eller extra långa resor görs en individuell bedömning av barnhandläggaren om ersättning för dessa. Milersättning motsvarar högsta skattefria milersättning, som årligen fastställs av Skatteverket. ÖVRIGA OMKOSTNADER SOM EVENTUELLT EJ INGÅR I DEN FASTSTÄLLDA OMKOSTNADSERSÄTTNINGEN Alla kostnader som kan uppstå och som ej ingår i den fastställda omkostnadsersättningen, ska först diskuteras med jourhemshandläggaren. Kostnadsförslag ska finnas före ev. beslut om extra omkostnad

28 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johnny Lesseur SN 2014/ Socialnämnden Delegeringsbestämmelser 2014 Förslag till beslut Nya delegeringsbestämmelser för ersättningar vid familjehemsvård (vid 7.1 och 7.3 i gällande delegeringsbestämmelser) ändras enligt upprättat förslag. Bakgrund Angående ersättningar för familjehemsvård m m har föreslagits att socialnämnden anknyter till de rekommendationer som årligen lämnas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I samband med denna översyn, har behov aktualiserats av att förändra möjligheten att fatta beslut om ersättningar på tjänstemannanivå. Idag gällande delegeringsbestämmelser ger enhetschef möjlighet att bevilja arvodesersättning med som mest 64 % av gällande prisbasbelopp, utöver högsta rekommenderade ersättningsnivå enligt SKL (prisbasbelopp 2014: kr; som mest således kr). Det framgår inte av idag gällande delegering om detta avser ersättning per månad eller ersättning per år. Nivån föreslås av rekryteringsskäl och praktiska hanteringsskäl höjas till 160 % av gällande pbb/år (2014 motsvarande kr), med förtydligandet att detta avser ersättning per uppdragsår. Den nya bestämmelsen innebär en ändring av gällande delegeringsbestämmelse 7.1b. Nuvarande bestämmelse 7.1c blir i samband med detta överflödig och föreslås därför istället ersättas med nuvarande 7.1d. Delegat vid nya 7.1b föreslås bli enhetschef. Ersättning för förlorad arbetsinkomst, i samband med akuta placeringsbehov i ej kontrakterade jourhem, behöver kunna beviljas med kort varsel. Idag finns ingen sådan möjlighet reglerad i gällande delegeringsbestämmelser. En bestämmelse om detta föreslås därför föras in under 7.3c, där enhetschef ges befogenhet att bevilja ersättning för förlorad arbetsförtjänst till en nivå motsvarande som mest 65 % av gällande pbb/månad (2014 motsvarande kr). Detta innebär att nu gällande 7.3c istället flyttas till 7.3d. Socialförvaltningen Vc Adress Box 834, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

29 SN 2014/ (2) Cecilia Frid Socialchef Johnny Lesseur Verksamhetschef Bilagor Förslag till ändring av delegeringsbestämmelser för socialnämnden under

30 7. Ersättningar till uppdragstagare 1 Gammal lydelse Beslutsnivå gammal lydelse Ny lydelse Beslutsnivå ny lydelse Beslut om ersättningar till familjehem Arvode a. enligt SKL:s rekommenderade grundarvode b. enligt SKL:s rekommendationer c. ersättningar upp till 64 % av prisbasbeloppet d. kostnader därutöver a. 6 (handläggare) b. 5 (enhetschef) c. 5 (enhetschef) d. 2 (socialt utskott) Beslut om ersättningar till familjehem Arvode a. enligt SKL:s rekommenderade grundarvode b. enligt SKL:s rekommendationer, upp till 160 % av prisbasbeloppet (under ett år) c. kostnader därutöver a. 6 (handläggare) b. 5 (enhetschef) c. 2 (socialt utskott) 2 3 Beslut om ersättningar till familjehem Omkostnad a. enligt socialnämndens riktlinjer b. beslut om särskilda kostnader upp till 20 % av prisbasbeloppet vid ett tillfälle per år c. kostnader därutöver Beslut om ersättningar till familjehem Förlorad arbetsinkomst a. ersättning för förlorad arbetsinkomst upp till 2 dgr/mån b. ersättning för förlorad arbetsinkomst max 3 månader c. kostnader därutöver a. 6 b. 5 c. 2 a. 6 (handläggare) b. 5 (enhetschef) c. 2 (socialt utskott) Beslut om ersättningar till familjehem Förlorad arbetsinkomst a. ersättning för förlorad arbetsinkomst upp till 2 dgr/mån b. ersättning för förlorad arbetsinkomst max 3 månader c. ersättning för förlorad arbetsinkomst för ej kontrakterade jourhem upp till en nivå motsvarande 65 % av prisbasbelopp/månad. d. kostnader därutöver a. 6 (handläggare) b. 5 (enhetschef) c. 5 (enhetschef) d. 2 (socialt utskott) 1

31 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johnny Lesseur SN 2014/ Socialnämnden Försörjningsstödsnormen Socialnämnden Förslag till beslut Framtaget förslag till detaljfördelning av försörjningsstödsnorm för 2014 fastställs att gälla från och med Bakgrund Norm för försörjningsstöd fastställs årligen av regeringen, genom ändring av Socialtjänstförordningen. Normens procentuella fördelning på olika kostnadsslag har, fram till 2012, lämnats av Socialstyrelsen. Detta fördelningsstöd har därefter upphört och det är numera upp till varje kommun att fördela de personliga kostnaderna för olika ålderskategorier respektive de gemensamma hushållskostnaderna för olika hushållstyper på olika kostnadsslag. Totalbeloppet är således fast men fördelningen kan variera, från kommun till kommun. Kostnadsuppdelningen får ingen betydelse för personer som kompletterar fullt försörjningsstöd, utan fördelningsnycklarna används vid reducering av normen (t ex vid vistelse på behandlingshem fickpengar och vid beviljande av s.k. matnorm ). Norm för högsta godtagbara hyreskostnad fastställs av varje kommun. Aktuellt förslag innehåller höjning med 3 % av tidigare belopp. I och med att ingen justering av hyresbelopp gjordes förgående år och vid kontroll av hyresgästföreningen och hyresbolag som använder sig av höjning med 1,5 % per år bör även Kalmar följa deras utveckling. Cecilia Frid Socialchef Johnny Lesseur Verksamhetschef Socialförvaltningen Vc Adress Box 834, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

32 SN 2014/ (2) Bilagor Försörjningsstödsnorm 2014

33 Försörjningsstödsnormen för Kalmar kommun 2014 Personliga kostnader inom riksnormen Under Ensam Sambor 1 år år år år år år år år stående Livsmedel Kläder/skor Fritid/lek Hygien Försäkring barn&ungdom Summa Gemensamma hushållskostnader inom riksnormen Antal medlemmar i hushållet 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers Förbrukningsvaror Dagstidningar, telefon, TV-licens Summa Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet plus summan av de gemensamma hushållskostnaderna. För personer som inte är att anse som samboende men ingår i hushållsgemenskap med flera personer beräknas normen såsom personliga kostnader för ensamstående plus kvoten av gemensamma kostnader för hushållet och antalet medlemmar i hushållet. Skäliga kostnader för hushållsel samt hemförsäkring tillkommer utöver riksnormen. Högsta godtagbara boendekostnad (inklusive uppvärmning) Hushåll utan barn kr/månad 3% ökning (165) kr/mån Hushåll med 1 barn kr/månad 3% ökning (190) kr/mån Hushåll med 2 barn kr/månad 3% ökning (211) kr/mån Hushåll med 3 barn kr/månad 3% ökning (237) kr/mån Hushåll med 4 barn kr/månad 3% ökning (258) kr/mån Hushåll med 5 barn eller fler kr/månad 3% ökning (285) kr/mån Om du har behov av dyrare bostad, än den du har nu, under pågående biståndsperiod skall detta ske i samråd med din handläggare. Med vägledning av ovanstående tabeller och information om vilka poster som vägs in i försörjningsstödet, hoppas vi att du kan bilda dig en uppfattning om din rätt till bistånd. Med vänlig hälsning Socialförvaltningen, Försörjningsstöd

34 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert SN 2013/ Socialnämnden Ersättning till deltagare i daglig verksamhet och arbetsinriktad dagverksamhet Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att fastställa ersättningar och avgifter till deltagare i daglig verksamhet LSS och arbetsinriktad dagverksamhet SoL enligt förslag. Bakgrund Ersättningen indexregleras varje år och hänsyn tas till den kostavgift som servicenämnden fastställer för att deltagarna inte ska få lägre nettoersättning per dag. Eftersom det endast skett en marginell förändring av prisbasbeloppet är ersättningarna oförändrade jämfört med I bilaga redovisas beloppen. Kristina Appert Avdelningschef, ekonomi Cecilia Frid Socialchef Bilaga Ersättningar och avgifter till deltagare i daglig verksamhet LSS och arbetsinriktad dagverksamhet SoL 2014 Socialförvaltningen Versamhetschef och handläggare Adress, Besök Tel vx Fax Klicka här för att ange text.

35 Handläggare Datum Kristina Appert Ersättningar och avgifter för deltagare inom daglig verksamhet LSS och arbetsinriktad dagverksamhet SoL 2014 Ersättningen till deltagare inom daglig verksamhet enligt LSS och arbetsinriktad dagverksamhet enligt SoL, indexregleras varje år. Eftersom det endast skett en marginell förändring av prisbasbeloppet är ersättningar och avgifter oförändrade jämfört med Kostavgiften fastställs av servicenämnden och hänsyn har tagits så att deltagarna inte ska få sänkt nettoersättning per dag. Insats: Daglig verksamhet LSS Heldag > 4 tim Halvdag < 4 tim 55 kr 38 kr Insats: Arbetsinriktad dagverksamhet enligt SoL Ersättning per timma 9 kr För 2014 är avgiften för kost per dag fördelad enligt följande: Insats: Daglig verksamhet enl LSS och arbetsinriktad dagverksamhet enligt SoL 52 kr Socialförvaltningen Kristina Appert Avdelningschef, ekonomi Avdelning för ekonomi Socialförvaltningen Adress Box 128, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

36 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Laila Andersson SN 2013/ Socialnämnden Timersättning för personlig assistans 2014 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att timersättning till privata och andra assistansanordnare, för utförande av personlig assistans enligt LSS, blir 263 kr per timme från och med Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bakgrund Socialnämnden beslutade om en reglering av timersättning för utförande av personlig assistans till privata assistansanordnare. Ersättningen bestämdes till 256 kr per timme från och med 1 september Regleringen innebar en sänkning av ersättningsnivån för ob-kostnader samt administration och gäller de beslut som fattas om biträde av personlig assistans enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vidare beslutades att timersättningen skulle ligga fast i avvaktan på redovisning av statlig utredning. Det finns ingen indikation på att utredningen redovisas som planerat i februari Ett nytt ställningstagande behövs därför om nivån på timersättningen för Förslaget till ny nivå på timersättningen är 263 kr per timme och har samma beräkningsgrund som den tidigare ersättningen. Nivån motsvarar den som kommunal utförare får för att verkställa insatsen. Den statliga timersättningen för 2014 är 280 kr per timme. Laila Andersson Verksamhetschef Cecilia Frid Förvaltningschef Socialförvaltningen Adress Box 834, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

37 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Margareta Ekeroth Åkesson SN 2014/ Socialnämnden Tillsynsplan Gällande kontroll av serveringstillstånd, detaljhandel/servering av folköl och försäljning av tobak Förslag till beslut Socialnämnden godkänner upprättad tillsynsplan gällande kontroll av serveringstillstånd, detaljhandel/servering av folköl samt försäljning av tobak i Kalmar kommun och inger den till Länsstyrelsen i Kalmar län. Bakgrund Enligt alkohollagen (AL) 9 kap. 2 har kommunen och polismyndigheten tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker. Kommunen och polismyndigheten har också tillsyn över detaljhandeln med folköl. Enligt samma lag tredje stycket ska kommunen upprätta en tillsynsplan som ska inges till länsstyrelsen. Kommunen och polismyndigheten har även tillsyn över efterlevnaden av försäljning av tobak enligt tobakslagen 19 a. I bilagda tillsynsplan beskrivs olika former av tillsyn och frekvensen av denna samt ett förslag om hur den ska utformas i Kalmar kommun. Margareta Ekeroth Åkesson Alkoholhandläggare Cecilia Frid Socialchef Bilaga 1. Tillsynsplan Socialförvaltningen Versamhetschef och handläggare Box 834, Kalmar Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

38

39

40

41 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2014/ Socialnämnden Verksamhetsplan och internbudget 2014 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta förslag till verksamhetsplan och internbudget för Bakgrund Socialförvaltningen har med utgångspunkt från kommunfullmäktiges Budget 2014 Ekonomisk planering med verksamhetsplan tagit fram ett förslag till verksamhetsplan och internbudget för Syftet med verksamhetsplanen är att knyta samman Kommunfullmäktiges vision, prioriterade områden och mål med Socialnämndens planerade verksamhet för Cecilia Frid Socialchef Bilaga Verksamhetsplan och internbudget 2014 Socialförvaltningen handläggare socialchef Besök Skeppsbrogatan 55 Tel

42 Handläggare Datum Cecilia Frid , Verksamhetsplan och internbudget 2014 Socialchef Socialförvaltningen Adress Box 834, Kalmar Besök Södra Långgatan 62 Tel vx Fax

43 2 (15) Innehå llsfö rteckning Inledning... 3 Planerad verksamhet Socialnämndens mål Attraktiva Kalmar... 5 Socialt hållbar kommun... 6 Ekologiskt hållbar kommun... 8 Ekonomiskt hållbar kommun... 8 Socialnämndens internbudget Driftredovisning Gemensam verksamhet... 9 IFO LSS Sammanställning av driftbudgeten Investeringsredovisning

44 3 (15) Inledning Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har inom socialtjänsten avseende individ och familjeomsorg, stöd och service till personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar, tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak samt kontroll av receptfria läkemedel. Utgångspunkten för verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges Budget 2014 Ekonomisk planering med verksamhetsplan. Alla nämnder och bolag i kommunen har till uppgift att aktivt arbeta för att förverkliga kommunens gemensamma vision Kalmar 2020 och bryta ner kommunfullmäktiges mål till detaljerade mål. Kommunfullmäktige har i Kalmar 2020 fastställt en vision för Kalmar kommuns färdriktning. Färdriktningen ska präglas av framtidstro, expansiv arbetsmarknadsregion, ständiga förbättringar, nyfikenhet och upplevelser. Den ska också vara hållbar och tillåtande, lyfta fram kunskap, lärande och entreprenörskap. Kommunfullmäktige har också pekat ut fyra prioriterade områden Attraktiva Kalmar Socialt hållbar kommun Ekologiskt hållbar kommun Ekonomiskt hållbar kommun Syftet med verksamhetsplanen är att knyta samman Kommunfullmäktiges vision, prioriterade områden och mål med Socialnämndens planerade verksamhet och mål för Planerad verksamhet 2014 Kommunfullmäktige har för 2014 tilldelat Socialnämnden en utökad budgetram med 27,7 mkr. Den utökade budgetramen ska i huvudsak täcka volymökningar. För 2014 har Socialnämnden en total budgetram på 674,9 mnkr. Under 2014 väntas det en fortsatt volymutveckling inom funktionshinderområdet (LSS). En utökning av både bostad med särskild service, boendestöd och daglig verksamhet är förväntade och planerade. De nuvarande kostnaderna för bostad med särskild service enligt LSS ligger högt i jämförelser med andra kommuner. Kommunen har stora volymer i förhållande till sin storlek och kompenseras till stor del för sina höga kostnader genom ett nationellt utjämningssystem. LSS-verksamheten arbetar med analys av jämförelsestudien Kostanad per brukare (KPB) för att ta fram förslag på möjliga effektiviseringar. För att öka samarbetet mellan olika verksamheter och effektivisera personalbemanningen genomför LSS-verksamheten en organisationsförändring den 1 januari 2014 där bostad med särskild service och personlig assistans integreras i geografiska enheter. Geografisk närhet och ökat samarbete ger också bättre förutsättningar för att lyckas med införandet av Rätt till heltid som fortsätter under året. För att skapa överblick och samordning vid planeringen av personalbemanningen införs centrala schemaadministratörer. I arbetet med införan-

45 4 (15) det av Rätt till heltid är det viktigt att arbeta med förtroendet och ett bra samarbete mellan medarbetare och chefer. Alla måste bidra med lösningar för att få ihop en ekonomi i balans, kvalitet för brukarna och en bra arbetsmiljö för personalen. Även inom individ och familjeomsorgen (IFO) kommer huvudfokus ligga på att anpassa verksamheten och balansera kostnaderna. Jämförelsestudien Kostnad per brukare (KPB) visar att institutionskostnaderna inom IFO är höga samtidigt som det finns goda resurser i form av öppenvård. Inom missbruks- och beroendevården pågår det ett förändringsarbete där resurserna fördelas om och nya stödformer införs för att klara mer vård på hemmaplan. När det gäller barn och ungdomsinsatserna pågår det en översyn där behoven kartläggs och analyseras för att sedan kunna matchas med rätt insatser och åtgärder. Målet är att minska antalet placeringar och korta placeringstiderna. En viktig faktor för att lyckas balansera kostnaderna är att samverkan med landstinget fungerar. Vårdtiden i sluten form blir allt kortare och mer vård ska ske i öppna former. Det ställer krav på att hitta nya samverkansformer mellan kommun och landsting. Samverkan med landstinget och andra huvudmän men också samverkan internt inom kommunen är viktigt. Socialtjänsten står inför stora utmaningar i att förändra och hitta nya arbetssätt. Styrning och kontroll från den nationella nivån har förändrats markant de senaste åren. Det ställs mycket striktare krav på lagefterlevnad. Kraven har också ökat när det gäller att visa på faktiska resultat. Socialtjänsten behöver bli bättre på att säkerställa nyttan med de insatser som ges. Stora satsningar görs nationellt för att öka kunskapsnivån inom socialtjänsten och stödja kommunerna till att utveckla en mer evidensbaserad praktik. Mycket av satsningarna går ut på att stödja och påskynda samverkan mellan kommunerna och landstingen. Utvecklingsarbeten med nationell koppling pågår inom flera områden. Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting har tecknat avtal kring Psykisk ohälsa (PRIO och PSYNK), Missbruks- och beroendevård (Kunskap till praktik), Barn och unga i samhällsvård, Funktionshinder och E-hälsa. Utvecklingsarbetet inom dessa områden sker på både lokal och regional nivå med Regionförbundet som en samordnande funktion. På regional nivå finns det en länsgemensam styrgrupp med förvaltningschefer från Landstinget och kommunerna. Även på den politiska nivån finns det en styrning som består av socialnämndspresidierna i länet, Primärkommunala nämnden och Landstingsstyrelsen. Arbetet kommer att intensifieras ytterligare under En viktig förutsättning för förbättringsarbetet är att det finns tillgång till data som kan ge en bild av hur verksamheten ligger till och vad som behöver förbättras. Socialförvaltningen arbetar därför intensivt med framtagande av olika mätetal och processindikatorer för systematisk uppföljning. Försörjningsstöd och hemlöshet är först ut och sedan är familjehem, barn och familj på tur. Sedan kommer övriga områden såsom beroendevården och funktionshinderområdet. Detta arbete kommer att synkroniseras med det utvecklingsarbete som sker på nationell nivå där man arbetar med att skapa en nationell informationsstruktur för att kunna jämföra olika kommundata med varandra.

Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst

Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Cirkulärnr: 14:48 Diarienr: 14/6573 Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2014-12-02 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Socialnämnd Individ- och familjeomsorg

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till beslutande sammanträde torsdagen den 18 februari 2016 kl. 09.00 i Leja, Lindesbergs kommunhus Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla

Läs mer

Cirkulärnr: 12:64 Diarienr: 12/6782 Avdelning: Sektion/Enhet: Vård och omsorg Vård och socialtjänst Datum:

Cirkulärnr: 12:64 Diarienr: 12/6782 Avdelning: Sektion/Enhet: Vård och omsorg Vård och socialtjänst Datum: Cirkulärnr: 12:64 Diarienr: 12/6782 Avdelning: Sektion/Enhet: Vård och omsorg Vård och socialtjänst Datum: 2012-11-27 Mottagare: Rubrik: Socialnämnd Individ och familjeomsorg Handikappomsorg Ersättningar

Läs mer

Avdelningen för Vård och omsorg sektionen för vård och socialtjänst. Socialnämnd Individ-och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS

Avdelningen för Vård och omsorg sektionen för vård och socialtjänst. Socialnämnd Individ-och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS Cirkulärnr: 14:49 Diarienr: 14/6574 Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2014-12-02 Mottagare: sektionen för vård och socialtjänst Socialnämnd Individ-och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS Rubrik: Ersättning

Läs mer

Avdelningen för Vård och omsorg Vård och socialtjänst Datum: Mottagare: Socialnämnden Individ-och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS

Avdelningen för Vård och omsorg Vård och socialtjänst Datum: Mottagare: Socialnämnden Individ-och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS Cirkulärnr: 15:38 Diarienr: 15/06253 Avdelning: Sektion/Enhet: Vård och socialtjänst Datum: 2015-12-08 Mottagare: Rubrik: Socialnämnden Individ-och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS Ersättningar till

Läs mer

Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2016

Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2016 2014-12-08 1 (4) Bilaga 3 Kommunstyrelsen 2016-01-18 13 CIRKULÄR 15:39 Avdelningen för Vård och omsorg Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år

Läs mer

Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar mm. för år 2015

Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar mm. för år 2015 4 Sveriges 1 (6) 2014 12 02 CIRKULÄR 14:48 Avdelningen för Vård och omsorg Socialnämnd Individ- och familj eomsorg Funktionsnedsättning LSS Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar

Läs mer

CIRKULÄR. Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnads överflyttningar m.m. för år 2017

CIRKULÄR. Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnads överflyttningar m.m. för år 2017 2016-11 - 25 1 ( 6 ) CIRKULÄR Avdelningen för Vård och omsorg Socialnämnd Individ - och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnads överflyttningar

Läs mer

CIRKULÄR 13:62. Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2014. Sveriges

CIRKULÄR 13:62. Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2014. Sveriges Sveriges 1 (6) 2013-11-26 CIRKULÄR 13:62 Avdelningen vård och omsorg Socialnämnd Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar

Läs mer

Samrådsmöte KFR och socialförvaltningen

Samrådsmöte KFR och socialförvaltningen SID 1/3 Samrådsmöte KFR och socialförvaltningen Tid: 26 september 2016, kl. 14:00-16:00 Plats: Rosendal, Socialförvaltningen Närvarande: Linnea Nyman, Leif Pehrson, Vildana Zorlak, avdelningschef VSK och

Läs mer

Ersättningar och villkor för kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL och LSS.

Ersättningar och villkor för kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL och LSS. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-06-12 201/218 179 Ersättningar och villkor för kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL och LSS. Styrelsen beslutade 2008-02-28, 160 angående

Läs mer

Ansvar för utbildning och särskilda stödinsatser i skola och barnomsorg vid placeringar i annan kommun m.m. Ersätter: 1997:202 Bilagor:

Ansvar för utbildning och särskilda stödinsatser i skola och barnomsorg vid placeringar i annan kommun m.m. Ersätter: 1997:202 Bilagor: Cirkulärnr: 2006:18 Diarienr: 2006/0876 Handläggare: Laina Kämpe Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2006-05-23 Mottagare: Barnomsorg Skola Individ- och familjeomsorg Handikappomsorg

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9:00-15:15 Ajournering kl. 11:20-13:00

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9:00-15:15 Ajournering kl. 11:20-13:00 Socialnämnden Tid Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9:00-15:15 Ajournering kl. 11:20-13:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 38-54 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

Riktlinjer för ersättning och villkor vid familjehemsvård av barn och unga

Riktlinjer för ersättning och villkor vid familjehemsvård av barn och unga 2009-11-25 Socialförvaltningen Inga-Stina JohanssonIndivid- och familjeomsorg Socialnämnden Riktlinjer för ersättning och villkor vid familjehemsvård av barn och unga Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48)

Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) YTTRANDE Vårt dnr: 2016-01-22 Avdelningen för vård och omsorg Mikael Malm Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster 103 33 STOCKHOLM Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport 2007-12. Delas ut vid mötet. 3. Träff med enhetschefer inom OA. 4. Internbudget 2008. Delas ut vid mötet

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport 2007-12. Delas ut vid mötet. 3. Träff med enhetschefer inom OA. 4. Internbudget 2008. Delas ut vid mötet NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 januari 2008 kl. 08:30 1. Val av justerare. 2.

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016

VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016 VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNINGEN Maxtaxan inom vård- och omsorgsavdelningen infördes 2002-07-01 och regleras enligt SoL kap 8 2-9. Taxan är indexreglerad och följer

Läs mer

Utredning. En placering kan vara tillfällig eller en uppväxtplacering.

Utredning. En placering kan vara tillfällig eller en uppväxtplacering. Familjehem Familjehem Det finns barn som behöver extra stöd i livet. Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn och ungdomar för en längre eller kortare tid behöver bo i ett familjehem för att få

Läs mer

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri 1 Datum Vårt diarienummer Sida 2015-11-05 2015/37656 1(7) Er beteckning Vår adress Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mette Gabrielsen 0243-736 69 mette.gabrielsen@borlange.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2013-01-23 1 (16) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 23 januari, kl. 9.00-12.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2013-01-23 1 (16) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 23 januari, kl. 9.00-12. 2013-01-23 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 23 januari, kl. 9.00-12.15 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Anna-Greta Söderlund (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

KONTAKT Haninge kommun Socialförvaltningen Familjehemsenheten 08-606 70 00

KONTAKT Haninge kommun Socialförvaltningen Familjehemsenheten 08-606 70 00 FAMILJEHEM Att vara familjehem är en mycket viktig uppgift. Att hjälpa ett barn till ett givande liv som vuxen är något av det bästa en människa kan göra. Alla Haninges familjehem är utredda med sikte

Läs mer

Uppföljning av placerade barn

Uppföljning av placerade barn Revisionsrapport Uppföljning av placerade barn Motala kommun Lena Brönnert Uppföljning av placerade barn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 3 Uppdrag,

Läs mer

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar 2011-01-03 1 1-13 Tid 14.00-14.45 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar Roger Holmberg (S) Kajsa Hedin (M) Thomas Stjernquist

Läs mer

Måluppfyllelse tertial 2

Måluppfyllelse tertial 2 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2013-09-12 SN 2012/0936 0480-450885 Socialnämnden Måluppfyllelse tertial 2 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna information

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 1(43) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00 Beslutande: Övriga deltagande: Ingalill Jonsson (m), ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Torsten Palbom (c) Eva-Lena Wrethén

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16) 2012-10-22 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 oktober kl. 8.30 11.40 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Viktor Emilsson (M) Josefin Grenander (C) Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-12-09 1 (28) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 9 december 2008, kl. 14.00-18.25 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 12.00 Beslutande Karl Arne Larsson (C), ordförande, 2 16, 18 22 Inga Lill Hellgre n (S) Susanne Stambolidou T ellebo

Läs mer

Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 4 Februari 2014, kl 13.15 Plats: Lilla Konfekten, Sidenvägen 7 D, Alingsås Ärendelista Val av justerare och tid för

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning För socialnämnden i Håbo kommun Ersätter tidigare delegationsordning daterad 2016-03-22, dnr 2014/00044 Delegationsförteckning reviderad maj 2016, antagen av socialnämnden 2016-05-24-35

Läs mer

Rätt till försörjningsstöd

Rätt till försörjningsstöd YDRE KOMMUN Rätt till försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd Rätt till försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30. Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten

Protokoll. Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30. Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Närvarande ledamöter Elisabeth Sundström (M) ordförande Birgitta Lindahl (FP) 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Socialnämnden Datum 2015-12-10 Tid 08:15-11:50 Plats Kommunhuset, sammanträdesrummet Stollen Närvarande Se sidan 2 Justerare Remzija Kolasinac (S) Justeringens plats och tid

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-10

Socialnämnden 2015-12-10 141 Budgetuppföljning... 2 142 Revidering av socialförvaltningens attestförteckning... 3 143 Riktlinjer för kravverksamhet... 4 144 Uppföljning av situation i personalgrupp... 5 145 Bostad med särskild

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

Personliga kostnader hemmavarande barn och skolungdom, i kronor

Personliga kostnader hemmavarande barn och skolungdom, i kronor Riktlinjerna avser att vara vägledande kring hur ekonomisk ersättning ska hanteras då ett ensamkommande barn placeras tillfälligt och stadigvarande hos en anhörig. Vid varje placering måste individuellt

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tid och plats Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Christina

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1241111111112424 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 17.00-19.30 Beslutande och övriga närvarande se nästa sida Utses att justera Thomas Collberg (S) Justeringens plats

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-02-29 2 SN 22 Dnr 25.12 700 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS, ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2008-06-13 Anslags nedtagande: 2008-07-05 Socialnämnden 2008-06-10 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, tisdagen 2008-06-10, kl. 10.00-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Per Adolfsson (kd), ersättare Siw

Läs mer

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24 Protokoll 1(35) Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth

Läs mer

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER. Antagna av KF 2004-01-19. Uppdaterade 2012-12-17

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER. Antagna av KF 2004-01-19. Uppdaterade 2012-12-17 1 Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER Antagna av KF 2004-01-19 Uppdaterade 2012-12-17 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och antagen av myndighetsnämnden 2004-06-17, 51, Gäller från med ändring 2005-11-17, 49, 2006-04-26,

Läs mer

Familjehemsersättning nätverkshem flyktingar

Familjehemsersättning nätverkshem flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johnny Lesseur 2016-04-07 SN 2016/0212.11.03 0480-450000 Socialnämnden Familjehemsersättning nätverkshem flyktingar Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans. Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten.

Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans. Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten. Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten. Åtgärder godkända av socialnämnden Inhyrd sjukvårdspersonal minskas och

Läs mer

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 21 oktober 2015, 15.00 16.45 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande Inger Sundin (S) Kenneth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-06 Socialnämnden 1(23) Tid och plats 2015-10-06 - Kommunhuset klockan 13.30-17.10 Beslutande Övriga deltagande Arne Andersson (M) - ordförande Christer Unosson (KD) - förste vice ordförande Patric Carlsson (S) - andre

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15:00-16:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15:00-16:35 Omsorgsnämnden 2011-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15:00-16:35 Anna-Belle Strömberg (S) ordförande Kristoffer Park (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Megan Sandberg (L) Lotta Borg (NT) ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Megan Sandberg (L) Lotta Borg (NT) ANSLAG / BEVIS Sida 1 av 28 Plats och tid Polstjernan 09:00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S)

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2011-03-10 1 (16) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl: 13.15-16.30 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-01-20 1 (25) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 20 januari 2009, kl. 14.00-19.20 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T BILAGA Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/332 2015/317 2015-01-01 2016-01-01 Kf 2014-12-15 138 Kf 2016-02-08 5 AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS

Läs mer

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson.

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Vi behöver dig som kan finnas där när det blir jobbigt,

Läs mer

Handläggning av faderskap

Handläggning av faderskap TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2015-10-19 SN 2015/0431.11.01 0480-453891 Socialnämnden Handläggning av faderskap Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att för socialnämndens

Läs mer

Riktlinjer egenavgift för barn och vuxna som är placerade utanför hemmet SN-2011/152

Riktlinjer egenavgift för barn och vuxna som är placerade utanför hemmet SN-2011/152 Socialnämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Rolf Samuelsson (MP) 2011-06-10 ordförande Socialnämnden Riktlinjer egenavgift för barn och vuxna som är placerade utanför hemmet SN-2011/152 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00 1(20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00 Beslutande: Ingalill Jonsson (m), ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Lena Norgren (fp), tj g ersättare Eva-Lena Wrethén

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

Överflyttning av ärenden mellan kommuner reglerades tidigare i 16 kap 1 SoL. I och med lagändringen återfinns motsvarande regler i 2 a kap 10-12 SoL.

Överflyttning av ärenden mellan kommuner reglerades tidigare i 16 kap 1 SoL. I och med lagändringen återfinns motsvarande regler i 2 a kap 10-12 SoL. 2013-04-17 SN-2013/1727.112 1 (4) HANDLÄGGARE Jon Niklasson 08-535 378 69 Jon.Niklasson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar i delegationsordning Socialnämnden Lista D: Biståndskansliet - Del 3 Förslag

Läs mer

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers 1( 12) Plats och tid, Socialkontoret, Hagfors, kl 09:00-10.15 ande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2004-02-26

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2004-02-26 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 2004-02-26 kl 14.00-17.00 ande Bengt Nilsson, s Eva Johansson Rosso, kd Kjell Lundgren, s Lars Eriksson, kd Karl-Göran Jonsson,

Läs mer

Förslag till reviderade riktlinjer för familj e- vård för barn och ungdomar

Förslag till reviderade riktlinjer för familj e- vård för barn och ungdomar SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-08-09 Handläggare: Siv Lundgren Telefon: 08-508 13185 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2011-09-29 Förslag till reviderade riktlinjer

Läs mer

2015-11-24 Datum då anslaget tas ned

2015-11-24 Datum då anslaget tas ned SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 12:00 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M) Peder Griph, (S) Marianne Sandberg, (M) Astrid-Marie

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-27 1(12) Tisdagen den 27 maj 2014, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet, kommunkontoret. Ingela Lind

Socialnämnden 2014-05-27 1(12) Tisdagen den 27 maj 2014, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet, kommunkontoret. Ingela Lind Socialnämnden 2014-05-27 1(12) Tid och plats Tisdagen den 27 maj 2014, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet, kommunkontoret Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf.

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg

Kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg 1 (15) Datum Tid Kl. 08.30 14.10 Plats Beslutande Övriga närvarande Junselerummet, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Maria Lindsbo, verksamhetschef IFO Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

Riktlinjer. Arvoden och ersättningar till ställföreträdare. Antagen av Överförmyndarnämnden 2015-11-19 110

Riktlinjer. Arvoden och ersättningar till ställföreträdare. Antagen av Överförmyndarnämnden 2015-11-19 110 Riktlinjer Arvoden och ersättningar till ställföreträdare Antagen av Överförmyndarnämnden 2015-11-19 110 Arvoden och ersättningar till ställföreträdare Sida 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Rätten

Läs mer

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S)

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S) 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00 12.20 Beslutande Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa)

Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa) Styrdokument Avgifter inom vård och omsorg (maxtaxa) Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.22) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 241 Giltighetstid från 2016-01-01 och tillsvidare Antagen

Läs mer

Ann-Gret Sillén, socialchef A-Ch Andersson, c ej tjg ers. Jonny Bengtsson

Ann-Gret Sillén, socialchef A-Ch Andersson, c ej tjg ers. Jonny Bengtsson Plats och tid Kommunhuset Revelj 11 november 2015 kl. 13:00 16.45 ande Per-Inge Pettersson, c ordf Conny Daag, m Jonny Bengtsson, s Eva Svedberg, s Monica Bergh, kd Antje Rohde, c Lizette Wästerlund, s

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden för Vård & Omsorg tillstyrker framtaget planprogram för Annebergs centrum i Älvsåker.

Förslag till beslut Nämnden för Vård & Omsorg tillstyrker framtaget planprogram för Annebergs centrum i Älvsåker. TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-17 Diarienummer VO/2015:36 Yttrande över planprogram för Annebergs centrum Förslag till beslut Nämnden för Vård & Omsorg tillstyrker framtaget planprogram för Annebergs centrum

Läs mer

Lotta Hjoberg avdelningschef VoO 148 Cathrin Hurtig Andersson förvaltningsekonom 148-149 Elisabeth Olsson avdelningschef IFO 148. Gun-Britt Alenljung

Lotta Hjoberg avdelningschef VoO 148 Cathrin Hurtig Andersson förvaltningsekonom 148-149 Elisabeth Olsson avdelningschef IFO 148. Gun-Britt Alenljung 2010-12-14 1 Plats och tid Residenset, klockan 16.00-18.00 Beslutande Jens Söder Höij (S) ordförande Lennart Daghed (FP) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot Gun-Britt Alenljung (S) ledamot Maj-Britt

Läs mer

Förklaring av föreskriften

Förklaring av föreskriften Förklaring av föreskriften Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Individuppgifter om ade insatser Uppgifterna samlas in med stöd av förordningen

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Lagrum: 9 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagrum: 9 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2015 ref 72 För att en kommun enligt 9 2 LSS ska vara skyldig att utge ekonomiskt stöd för merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom krävs att vikarie har anlitats. Lagrum: 9 2 lagen (1993:387)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00 SOCIALNÄMNDEN 2007-04-10 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Agneta Janson (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande

Läs mer

Tolktjänst för vardagstolkning

Tolktjänst för vardagstolkning YTTRANDE Vårt ärendenr: 16/01886 2016-06-10 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Henrik Gouali Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Tolktjänst för vardagstolkning Sammanfattning

Läs mer

Rutiner vid jour- och familjehemsplacering

Rutiner vid jour- och familjehemsplacering FALKENBERGS KOMMUN Datum Socialförvaltningen 081029 Utredningssektionen 1 Rutiner vid jour- och familjehemsplacering Jourplacering Placering i nätverket I 6 kap. 5 SoL framgår att placering i första hand

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för arbets- och företagsnämnden Dokumentets syfte En delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätt att besluta på delegation av nämnden

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

Dnr Son 2011/546 Utredning angående avgifter inom socialnämndens verksamhetsområden

Dnr Son 2011/546 Utredning angående avgifter inom socialnämndens verksamhetsområden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2011-10-25 Socialnämnden Dnr Son 2011/546 Utredning angående avgifter inom socialnämndens verksamhetsområden Förslag till beslut Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 46-60 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan med styrkort 2015-2017 Ordförande: Rita Poromaa (s) Ledamöter: 9 st + ersättare Förvaltningschef: Marika Rissanen-Korpi

Socialnämndens verksamhetsplan med styrkort 2015-2017 Ordförande: Rita Poromaa (s) Ledamöter: 9 st + ersättare Förvaltningschef: Marika Rissanen-Korpi 1 (7) Dokumentnamn Verksamhetsplan med styrkort 2015-2017 Dokumenttyp Diarienummer Plan för socialnämnden SN2014:154 113 Beslutad av Kontrollstation Socialnämnden Socialförvaltningen Beslutad Giltighetstid

Läs mer

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet

PROTOKOLL. Socialnämnden 2008-09-16. Plats och tid för sammanträdet Plats och tid för sammanträdet Beslutande Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 16 september 2008 kl 18.30 20.05 Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Huido Mesilane

Läs mer

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-07-03 Dnr: 2015/135-NF-003 Helene Karlsson - aw791 E-post: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Tid 14.00-17.15 Ajournering 14.15-14.25 Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar

Tid 14.00-17.15 Ajournering 14.15-14.25 Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar Socialnämnden Sammanträdesdatum 93 86-106 Tid 14.00-17.15 Ajournering 14.15-14.25 Plats Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Roger

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S) Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet, Dalavägen 12 (gamla apotekshuset) kl 13:00 14:20 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3

Protokoll. Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Tid: Torsdagen den 14 oktober 2010 kl 14.00-16.25 Plats: Sammanträdesrum Jätten, Ribbingsgatan 1-3 Närvarande ledamöter: Sigvard Sundkvist (KD) ordförande Ulf Södersten (M) 1:e vice ordförande Ylva Wessman

Läs mer

Siver Karlsson (S) för Henry Johansson (KD) Monica Hansson (C) för Deisy Hellsén (C)

Siver Karlsson (S) för Henry Johansson (KD) Monica Hansson (C) för Deisy Hellsén (C) 2012-12-12 1 (18) Plats och tid Alfta Gästis, annexet, onsdag den 12 december, kl. 12.30 16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Jan-Åke Lindgren (S), ordförande

Läs mer

Cirkulärnr: 2005:120 Diarienr: 2005/2998 Handläggare: Anders Nilsson Avdelning: Avdelningen för ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Sektionen för

Cirkulärnr: 2005:120 Diarienr: 2005/2998 Handläggare: Anders Nilsson Avdelning: Avdelningen för ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Sektionen för Cirkulärnr: 2005:120 Diarienr: 2005/2998 Handläggare: Anders Nilsson Avdelning: Avdelningen för ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Sektionen för demokrati och styrning Datum: 2005-12-29 Mottagare: Ekonomi/Finans

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-03-19 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie Johansson

Läs mer

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 20081118 Beställarenheten Anders Carlsson Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 1 1 INLEDNING...3 1.1 SYFTE...3 1.2 AVGRÄNSNING...3 2 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH PRINCIPER...3

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer