Ársredovisning. Brf Paviljongerna. för Räkenskapsåret. - í. i i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ársredovisning. Brf Paviljongerna. för 716408-2419. Räkenskapsåret. - í. i i"

Transkript

1 Ársredovsnng för Brf Pavljongerna Räkenskapsåret 2015 I - í

2 Brf Pavljongerna 1 (12) Styrelsen fôr BrfPavljongerna får härmed avge årsredovsnng fôr räkenskapsåret Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ngår att planera underhåll oeh fôrvaltnng av fastgheten, fastställa fôrenngens årsavgfter samt tlse att ekonomn är god. Va årsavgfter skall medlemmarna fnansera kommande underhåll oeh därfór gör styrelsen årlgen en budget som lgger tl grund fôr dessa beräknngar. Storleken på "Fond fôr ytre underhåll" bör anpassas utfrån fôrenngens plan fôr underhållet. Kommande underhåll kan medfôra att nya lån behövs. Förenngen skall verka enlgt sjährkostnadsp:nepe_n_aeh r~s_ultatet kan varera över åren beroende Rå olka åtgärder. Orsaken tl îôrändrngen av fôrenngens kassa kan utläsas under avsnttet "Ârets n- oeh utbetalnngar". * Förenngen fóljer en underhållsplan - framtagen av Ramböll - vlken sträeker sg mellan åren * rnga större underhåll är planerade under de närmaste två åren * Medel reserveras årlgen tl det planerade underhållet se Not 9 * Ârsavgfterna planeras vara ofôrändrade det närmaste året Förenngens ändamål Förenngen har tll ändamål att främja medlemmarnas ekonomska ntressen, genom att fôrenngens hus upplåta bostadslägenheter under nytjanderätt oeh utan tdsbegränsnng. Bostadsrättsfórenngen är ett prvatbostadsfôretag. Grundfakta om förenngen Bostadsrättsfórenngen regstrerades den 20 aprl Förenngens nuvarande ekonomska plan regstrerades den 30 september 1988, oeh nuvarande stadgar regstrerades 5 september 2015 hos Bolagsverket. \ Förenngen är enlgt myndghetsbes1ut medlem Säröns Samfållghetsfôrenng (av år 1982: Pavljongernas andelstal 0,68); Särö Vägfôrenng (av år 1994: Pavljongernas andelstal 17) samt frvlg med1em av Särö Vlaägarefôrenng. Styrelsen Styrelsen har efter ordnare fôrenngsstämma oeh påfôljande styrelsekonsttuerng haft fôljande sammansättng. Johan Bengt Yngve Beckman Sara Åsa Mare Månsson Lars Anders Jesper Nlsson Catharna Mld Carn Brgtta Forsén ledamot, ordfôrande ledamot ledamot supp1eant suppleant Frman teeknas, fôrutom av styrelsen, av styrelsens 1edamöter, två fórenng. Förenngens styrelse har hållt sju protokollfôrda styrelsemöten under året. För styrelsens arbete fons en ansvarsfôrsäkrng teeknad hos Trygg-Hansa. /1.~ l - ft

3 Brf Pavljongerna 2 (12) Revsorer Kjell Erksson ordnare extern Revsorsrngen Sverge AB Valberednng Posehe Broström Tone Stenman sammankallande Förvaltnng Avtal Teknsk fórvaltnng Lägenhetsfôrteeknng Ekonomsk fórvaltnng Leverantör si)relsen Revsorsrngen Sverge AB, Västra Frölunda Revsorsrngen Sverge AB, Västra Frölunda Fastgheten Förenngens fastghet har fôrvärvats enlgt nedan: F astghetsbetecknng Särö 1: 498 Fastgheten är fôrsäkrad va Trygg-Hansa. Förvärv 1986 Kommun Kungsbaeka Byggnadens uppvärmng är dels genom drektverkande el, oeh dels genom luft-luftvärmepumpar fôr de bostadsrättshavare vlka beslutat om nstallaton av dylka värmepumpar. Förenngen ansvarar fôr uppvärmnng av varmvatten oeh bostadrättshavarna ansvarar fôr uppvärmnng avensklda lägenhetsytor. Byggnadsår och ytor Fastgheten bebyggdes: 1845 Pavljong 1 - "Tron" 1847 Pavljong 2 - "Hoppet" 1847 Pavljong 3 "Kärleken" Pavljongerna 1 & 2 revs 1983 oeh återuppfôrdes 1983 tlsammans med Pavljong 3 en sammanhängande huskropp. Byggnadens totalyta är enlgt taxerngsbeskedet 1404 kvm. Lägenheter och lokaler Förenngen har 21 medlemmar oeh upplåter 18 lägenheter med bostadsrätt vlka redovsas som 16 lägenheter nedan. Lägenheterna 1 & 2 är sammankopplade oeh nnehas av en medlem oeh lägenheterna 6 & 6A är samrankopplade oeh nnehas av en medlem enlghet med en av revsorerna godkänd andelsta1sberäknng (5 oktober 2011). Lägenhetsf"órdelnng Lägenhetstyp 3 rok 4 rok 5 rok Antal ~ J1

4 Brf Pavljongerna 3 (12) På fastgheten fnns även nedanstående gemensamhetsanläggnngar: Gemensamhetsanläggnng Övrgt Kommentar 2 Förråd ej drekt anslutnng tl fastghetenlhuskroppen Byggnadens teknska status Förenngen fô1jer en underhållsplan vlken upprättades jul 2010 (Ramböll) oeh sträeker sg fram tl Underhållsplanen uppdateras löpande. Nedanstående_åtgärdechar_genomfó:sßJleLPlaneras: Genomförd åtgärd Ar Kommentar Må1nng av fasad Om1äggnng av tak Renoverng av ba1konger Trädgård, parkerng Må1nng/renoverng av samtlga fónster/ dörrar/ altandörrar nedre botten Nytt plåttak rsolerng av vent1atonsrör vnd Nytt mneralsullslager vnd Nr 4 Renoverng trapphus Målnng av fasad; dverse fasadfórbättrngar Reparaton trappa/altan berget Dv. häekplanterngar & nya grndar & papp ersatt med plåt målnng utbyggnad emot Särö kyrka Förenngens ekonom Fördelnng av ntäkter oeh kostnader (%) (2014) Intäktsfördelnng Kostnadsfórdelnng Ársavgfter & hyror Kaptalkostnader A vskrvnngar Övrga ntäkter 0 0 Perodskt underhåll Taxebundna kostnader Övrg drft Reparatoner Fastghetsavgft Beskattnng Fastghetsavgften fôr hyreshus utgör kr per lägenhet, doek högst 0,3% av taxerngsvärdet fôr bostadshus med tlhörande tomtrark. ;y~ '

5 Brf Pavljongerna 4 (12) Árets n- och utbetalnngar Ingående kassasaldo INBET ALNrNGAR Förenngens ntäkter Fnansel1a ntäkter Upptagna nya lån Förändrng kortfrstga fordrngar Förändrng kortfrstga skulder UTBETALNINGAR Förenngens kostnader exkl avskrvnngar Räntekostnaderlfnansella kostnader Förändrng kortfrstga fordrngar Förändrng kortfrstga skulder Amorterng av fôrenngens lån Árets kassaförändrng Utgående kassasaldo Väsentlga häùtlelser under räkenskapsåret och utfórda underhållsarbeten * Underhållskontrakt med WeFx avseende skötsel av trädgård är fôrnyat. * Forvaltnngsavtalet med SBC är uppsagt oeh Revsorsrngen Sverge AB, Västra Frölunda, övertog ansvaret fôr detta fr.o.m. 1 januar Väsentlga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten Utover den avslutade ommålnngen av fôrenngens fastghet under 2015 planeras nga större underhål1s-/renoverngsåtgärder, fôrutom vssa löpande fôrbättrngar under Medlemsnformaton Samtlga bostadsrätter var vd verksamhetsårets utgång upplåtna tl 21 medlemmar. Under året har nga överlåte1ser ägt rum nom fôrenngen. Överlåtelse- oeh pantsättnngsavgft tas ut enlgt stadgar. Överlåtelseavgft betalas av säljare. Flerårsöverskt (Tkr) Årsavgft / kvm bostadsrättsyta kr Lån / kvm bostadsrättsyta kr Elkostnad / kvm totalyta kr Vattenkostnad / kvm totalyta kr Kaptalkostnader / kvm totalyta kr Soldtet (%) 17,4 16,0 20,0 21,0 ResuItat efter fnansel1a poster Tkr N ettoomsättng tm ff

6 n Jf Brf Pavljongerna 5 (12) Resultatdsposton Styrelsen fôreslår att den ansam1ade fôrlusten (kronor): ansamlad fôr!ust årets vnst behandlas så att tll underhållsfonden avsätts enlgt stadgar ny räknng överfôres B örenngensresul tatoeh ställnnglövrglframgålav_efterfôlj and_eesultat - oeh balansräknng med tläggsupp lysnngar.

7 Brf Pavljongerna 6 (12) Resultaträknng Not Rörelsentäkter Ársavgfter oeh hyresntäkter Summa rörelsentäkter Rörelsekostnader Fastghetskostnader Dr ftskostnader Förvaltnngskostnader 5-7K68J -27_10_6 Personalkostnader Avskrvnngar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Fnansella poster Räntentäkter Räntekostnader Summa fnansella poster Resultat efter fn ans ella poster Resultat f"re skatt t Árets resultat I ry 1 J1

8 rj I Brf Pavljongerna 7 (12) Balansräknng Not TILLGÁNGAR Anläggnngstlgångar Materella anläggnngstllgångar Byggnader oeh mark F astghetsnstallatoner Summa materella anläggnngstlgångar Summa anläggnngstllgångar Omsättnngstlgångar Kortfrstga fordrngar A vgfts- oeh hyresfordrngar SBC Klentmedel hos SHB Övrga fordrngar Förutbetalda kostnader oeh upp1upna ntäkter Summa kortfrstga fordrngar Kassa och hank I Kassa oeh bank Summa kassa och bank Summa omsättnngstlgångar SUMMA TILLGÁNGAR I t 1~ w

9 ~fl Pc Brf Pavljongerna 8 (12) Balansräknng Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kaptal 9 Bundet eget kaptal Medlemsnsatser Fond för ytte underhåll Summa bundet eget kaptal Prtt eget kaptal Balanserat resultat Árets resultat Summa frtt eget kaptal Summa eget kaptal Långfrstga skulder Fastghets1ån Summa långfrstga skulder Kortfrstga skulder Kortfrstg del av långfrstgt lån Leverantörsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader oeh fôrutbetalda ntäkter Summa kortfrstga skulder SUMMA EGET KAPIT AL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSV ARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Panter och därmed jämjõrlga säkerheter som har ställts jõr egna skulder och avsättnngar Företagsnteeknngar Summa ställda säkerheter Ansvarsfórbndelser Jnga Inga

10 Brf Pavljongerna 9 (12) Tlläggsupplysnngar Not 1 Redovsnngsprncper Allmänna upplysnngar Ârsredovsnngen är upprättad enlghet med årsredovsnngslagen oeh BFNAR 2009: 1 Arsredovsnng mndre ekonomska jörenngar. Ársredovsnngen är anpassad tl ny mall. Anläggnngstlgångar Tlämpade avskrvnngstder: Byggnaâer F astghetsfôrbättrngar F astghetsrenoverng Takanläggnng Kabel-TV 100år 40 år 20 år 40 år fu11t avskrven Avskrvnngama fôljer gällande K2-regelverk. Not 2 Ársavgfter och hyresntäkter Ârsavgfter medlemmar Hyresntäkt parkerng Not 3 Fastghetskostnader F astghetsskatt/ -avgft Fastghetsfórsäkrng Reparatoner fastghet Underhåll fastghet Väghållnng/snöröjnng İ f Not 4 Drftskostnader El V attenl A vlopp Sophämtnng/återvnnng Markhyra/vägavgft ~ JJ JI

11 Brf Pavljongerna 10 (12) Not 5 Förvaltnngskostnader Revs onskostnader Förvaltnngskostnader Konsultarvoden Förenngsavgfter Admnstratva kostnader Not 6 Arvode, löner, andra ersättnng och socala kostnader Förenngen har nte haft några anställda under 2014 oeh några löner har ej utbetalats. Arvode styrelse, löner och andra ersättnngar samt socala kostnader nklusve pensonskostnader Arvode styrelse oeh andra ersättngar Socala kostnader oeh pensonskostnader Totala löner, andra ersättnngar, socala kostnader och pensonskostnader Not 7 Byggnader och mark Ingående anskaffnngsvärden Utgående ackumulerade anskaffnngsvärden Ingående avskrvnngar Ârets avskrvnngar Utgående ackumulerade avskrvnngar Utgående redovsat värde r! : Taxerngsvärden byggnader Taxerngsvärden mark Bokfórt värde byggnader Bokfórt värde mark (~ ~

12 Brf Pavljongerna 11 (12) Not 8 Fastghetsnstallatoner Ingående anskaffnngsvärden Utgående ackumulerade anskaffnngsvärden Ingående avskrvnngar Utgående ackumulerade avskrvnngar Utgående redovsat värde o o Not 9 Förändrng av eget kaptal Medlems- Upplåtelse- Underhålls Balanserat Árets nsatser avgfer fond resultat resultat Belopp vd årets ngång Dsposton av fòregående års resu1tat: Ârets resu1tat Belopp vd årets utgång Not 10 Fastghetslån Nedan framgår fórdelnng av långfrstga lån. Långvare Swedbank Hypotek Swedbank Hypotek Swedbank Hypotek Swedbank Hypotek Räntesats % 0,873 0,873 0,774 0,774 Datum fór ränteändrng 90 dgr 90 dgr 90 dgr 90 dgr Lånebelopp Kortfrstg del av 1ångfrstg skuld Lånebelopp Om fem år beräknas låneskulden uppgå tl kr. Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda ntäkter Upplupna räntekostnader Förutbetalda avgfter oeh hyror Upplupen elkostnad Revsonsarvode F örvaltnngsavrvode Övrga upplupna skulder o o o o tljm JI

13 Brf Pavljongerna Org.m (12) Särö den Johan Beekman Ordfôrande 4Ik Anders Nlsson ~Sara Månsson Mn revsonsberättelse har lämnats dent :y/ ~. Kjell Erksson Auktorserad revsor Revsorsrngen Sverge AB l r

14 REVISORSRINGEN(B REVISIONSBERÄTTELSE Tl mrenngsstämman Brf Pavljongerna Organsatonsnummer Raml)rt onu:s:e_d_o_ysnngen Jag har revderat årsredovsnngen för Brf PavljoIgerna fôr år Styrelsens ansvarför årsredovsnngen Det är styrelsen som har ansvaret for att upprätt en årsredovsnng som ger en rättsande bld enlgt årsredovsnngslagen oeh fôr den nterna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändg for att upprätta en årsredovsnng som nte nnehåller väsentlga:felaktgheter, yare sg dessa beror på oegentlgheter eller på fei. Revsorns ansvar Mtt ansvar är att uttala mg om årsredovsnngen,på grundval av mn revlslon. Jag har utfört revsonen enlgt Internatonal Standards on Audtng oeh god revsonssed Sverge. Dessa standarder kräver att jag fôljeryrkesetska krav samt planerar oeh utfor revsonen fôr art uppnå rmlg säkerhet att årsredovsnngen nte nnehåller väsentlga felaktgheter. En revson nnefattar att genom olka åtgärder hhämta revsonsbevs om belopp oeh annan nformaton årsredovsnngen. Revsom väljer vlka åtgärder som ska utfôras;blard annat genom att bedäma rskerna for väsentiga felaktgheter årsredovsnngen, yare sg dessa beror på oegentlgheter eller på fei. Vd denna rskbedömnng beaktar' revsorn de delar av den nterna kontrollen som är relevanta for hur fôrenngen upprättar årsredovsnngen for att ge en rättsande bld syfte att utforma gransknngsåtgärder som är ändamålsenlgt med hänsyn tl omständgheterna, men nte syfte att göra ett uttalande om effektvteten. forenngens nterna kontroll. En revson' nnefattar oekså en utvärderng av ändamålsenlgheten de redovsnngsprncpersom har använts oeh av rmlgheten styrelsens uppskattnngar redovsnngen, lksomen utvärderng av den övergrpandepresentatonen årsredovsnngen. I - : Jag anser att de revsonsbevs jag har nhämtat är tlräeklg oeh ändamålsenlga som grund fôr mna uttalanden. Uttalanden Enlgt mn uppfattnng har årsredovsnngen upprättats enlghet med årsredovsnngslagen oeh ger en alia väsentlga avseenden rättsaide bld elv fôrenngens fnansella ställnng per den 31 december 2015 oeh av dess fnansella resultat fôr året enlgt årsredovsnngslagen. Förvaltnngsberättelsen är forenlg med årsredovsnngens övrga delar.. Jag tlstyrker därfor att forenngsstämman fastställer resultaträknngen oeh balansräknngen for fórenngen. Revsorsrngen Sverge AS Dstarsgatan Västra Frölunda. Tfn: ' Fax: nfo~revsorsrngen.se. Org.nr: =4259. Säte: Göteborg. ww.revsorsrngen.se

15 o REVISORSRINGEN'" Rapport om andra krav enlgt lagar och andra f"rfattnngar Dtöver mn revson av årsredovsnngen har jag även revderat forslaget tl dspostoner beträffande fôrenngens vnsteller fôrlust samt styrelsens fôrvaltnng fôr BrfPavljongerna fôr år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret fôr fôrslaget.tl dspostoner beträffande forenngens vnst eller fôrlust, oeh det är styrelsen som har ansvaret fôr forvaltnngen enlgt lagen om ekonomska forenngar. Revsorns ansvar Mtt ansvar är att med rmlg säkerhet uttalamg om forslaget tl dspostoner beträffande fôrenngens vnst eller forlust oeh om fôrvaltnngen på grundval av mn revson. Jag har utfôtrevsonen enlgt god revsonssed Sverge. Som underlag for'mtt uttalande om ansvarsfrhet har jag utöver mn revson av årsredovsnngen granskat väsentiga beslut, åtgärder oeh forhållanden förenngen fôr att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättnngsskyldg mot forenngen. Jag har även gran skat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat strd med lagen om ekonomska forenngar, åsredovsnngslagen eller fôrenngens stadgar. Jag anser att de revsonsbevs jag har nhämtat är tlräeklga oeh ändamålsenlga som grund för mna uttalanden. Uttalanden Jag tlstyrker att. forenngsstämman dsponerar vnsten enlgt forslaget forvaltnngsberättelsen oeh bevljar styrelsens ledamöter ansvarsfrhet för räkenskàpsåret. Göteborg den2.? / Y1/ A. Kjell Erksson Auktorserad revsor 2

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Smedby i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2475

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Smedby i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2475 Årsredovsnng Styrelsen för HSB Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr: 714800-2475 får härmed avge årsredovsnng för förenngens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 HSB:s Brf Smedby Upplands

Läs mer

Årsredovisning 2014 BOKLOK SÖDRA BERGET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BOKLOK SÖDRA BERGET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BOKLOK SÖDRA

Läs mer

Årsredovisning 2014 BRF DOMICIL. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BRF DOMICIL. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BRF DOMICIL

Läs mer

Årsredovisning 2014 SOMMAREN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SOMMAREN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SOMMAREN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLÅVINGEN 4. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLÅVINGEN 4. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLÅVINGEN 4

Läs mer

Årsredovisning 2014 FREGATTEN NR 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 FREGATTEN NR 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen FREGATTEN NR

Läs mer

Årsredovisning 2014 KASTELL 20. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KASTELL 20. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KASTELL 20 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Doktor Lindh

Årsredovisning. Brf Doktor Lindh Årsredovisning för Brf Doktor Lindh 716444-9758 Räkenskapsåret 2014 1 (12) Styrelsen för Brf Doktor Lindh får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Tessingården

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Tessingården Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Tessingården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bockhornsgatan 13

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bockhornsgatan 13 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bockhornsgatan 13 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014 SKOGSBRYNET I BACKA. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SKOGSBRYNET I BACKA. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SKOGSBRYNET

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLGÄRDAN 1. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLGÄRDAN 1. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLGÄRDAN 1

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kvarnen På Norra Älvstranden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Kvarnen På Norra Älvstranden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Kvarnen På Norra

Läs mer

Årsredovisning 2014. POPPELN nr 12. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. POPPELN nr 12. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen POPPELN nr 12

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Jasminen 9 & 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Jasminen 9 & 10 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Jasminen 9 & 10 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014 INGEMAR 3. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 INGEMAR 3. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen INGEMAR 3 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Bostadsrättsföreningen HORISONTEN KALLEBÄCK, ÖRGRYTE NR 2

Årsredovisning 2014. Bostadsrättsföreningen HORISONTEN KALLEBÄCK, ÖRGRYTE NR 2 Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HORISONTEN KALLEBÄCK,

Läs mer

Årsredovisning 14/15 MALLEN 1-3. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 14/15 MALLEN 1-3. Bostadsrättsföreningen , Årsredovisning 14/15 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MALLEN 1-3

Läs mer

Årsredovisning 2014 NYBODA 9. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NYBODA 9. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NYBODA 9 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Hasseln Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bävern 10 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB:S MÄSTER SIMON 256. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HSB:S MÄSTER SIMON 256. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HSB:S MÄSTER

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan

Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014 GLASBJÖRKEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 GLASBJÖRKEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen GLASBJÖRKEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 STOLMAKAREN 6. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 STOLMAKAREN 6. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen STOLMAKAREN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Orren 5

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Orren 5 2015 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Orren 5 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Orren 5 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Humlegården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Inland 3

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Inland 3 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Inland 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÖLUNTEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÖLUNTEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SJÖLUNTEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 14/15 MIDSOMMARBUKETTEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 14/15 MIDSOMMARBUKETTEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 14/15 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MIDSOMMARBUKETTEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 AURORA I FINSPÅNG. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 AURORA I FINSPÅNG. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen AURORA I FINSPÅNG

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Triangeln

Årsredovisning. Bostadsföreningen Triangeln Årsredovisning Bostadsföreningen Triangeln Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 ALLIERO. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ALLIERO. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ALLIERO Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Strindbergs väg

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Strindbergs väg Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Strindbergs väg Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Slottskogsledet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Slottskogsledet Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Slottskogsledet Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014 VÅRDSÄTRA. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VÅRDSÄTRA. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 KATTHUVUDET 26. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KATTHUVUDET 26. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KATTHUVUDET

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Östervärn

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Östervärn Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Östervärn Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Arsredovisning. Bostadsrättsföreningen Vattentornet 3

Arsredovisning. Bostadsrättsföreningen Vattentornet 3 .7 0 Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Vattentornet 3 Brf Vattentornet 3 716419-572 4 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen NOBELGÅRDEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 TOMTEBODA 1 I SOLNA. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 TOMTEBODA 1 I SOLNA. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen TOMTEBODA 1

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Skonaren på Masthugget 6 18

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Skonaren på Masthugget 6 18 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Skonaren på Masthugget 6 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Brf Skonaren på Masthugget

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Stengodset nr 15

Årsredovisning. Brf Stengodset nr 15 , Årsredovisning för Brf Stengodset nr 15 716422-1751 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Brf Stengodset nr 15 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning 2014 METEOROLOGEN NR 3. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 METEOROLOGEN NR 3. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen METEOROLOGEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Neptunus 11

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Neptunus 11 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Neptunus 11 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Båtsmannen mindre 9

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Båtsmannen mindre 9 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Båtsmannen mindre 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Pontus 3

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Pontus 3 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Pontus 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 SKRUVEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SKRUVEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SKRUVEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Tyresö Strandtorg

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Tyresö Strandtorg 2015 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Tyresö Strandtorg Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Tyresö Strandtorg Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Storbragden

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Storbragden Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Formen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Formen 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Formen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÖLUNDA 1. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÖLUNDA 1. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SJÖLUNDA 1 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 KÅLGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KÅLGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KÅLGÅRDEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 ASTRAKAN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ASTRAKAN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ASTRAKAN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 SÅNGEN I VÄSTRA ERIKSBERG. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SÅNGEN I VÄSTRA ERIKSBERG. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SÅNGEN I VÄSTRA

Läs mer

Årsredovisning 2014. Skrivaren i Sundsvall. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Skrivaren i Sundsvall. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Skrivaren i

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2007 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning 2014 LYFTKRANEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LYFTKRANEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LYFTKRANEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 BONDESONEN 22. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BONDESONEN 22. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BONDESONEN 22

Läs mer

Styrelsen för Brf Häggen 17:10 får härmed avge årsredovisning för 2004-01-01-2004-12-31.

Styrelsen för Brf Häggen 17:10 får härmed avge årsredovisning för 2004-01-01-2004-12-31. Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Häggen 17:10 får härmed avge årsredovisning för 2004-01-01-2004-12-31. Bostadsrättsföreningen registrerades den 30 november 2001. Föreningens ekonomiska plan

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Postiljonen. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2013-31 augusti 2014.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Postiljonen. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2013-31 augusti 2014. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Postiljonen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2013-31 augusti 2014. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(11) Brf Essingehöjden Org nr 769606-7227 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltnings berättelse resultaträkning balansräkning tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF FENDERN Org. nr. ÅR 2015 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen LUNNA TÖSER I LUND

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen LUNNA TÖSER I LUND 2015 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen LUNNA TÖSER I LUND Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunna Töser i Lund Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF Blåklinten 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

2015 Årsredovisning Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Töpelsgatan 6, 8, 10 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Skalbaggen 1

Årsredovisning. Brf Skalbaggen 1 Årsredovisning för Brf Skalbaggen 1 Räkenskapsåret 2010 Brf Skalbaggen 1 1(12) Styrelsen för Brf Skalbaggen 1, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Haren i Krokslätt

Brf Haren i Krokslätt Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haren i Krokslätt, org.nr 769614-9355 får härmed avge följande årsredovisning för perioden 2009-01-01-2009-12-31. Föreningen allmänt Föreningen

Läs mer

Brf Nr 1 Näset Lidingö

Brf Nr 1 Näset Lidingö Årsredovisning för Brf Nr 1 Näset Lidingö Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen Årsredovisning för Brf Smålänningen Räkenskapsåret 2010 Brf Smålänningen 1(11) Styrelsen för Brf Smålänningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Dagordning årsstämma 2011 1. Upprättande

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla. Org.nr: 716421-1307

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla. Org.nr: 716421-1307 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla Org.nr: 716421-1307 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 HSB:s Brf Pinjen I Järfälla

Läs mer

Årsredovisning 2014 HÖGBERGET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HÖGBERGET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HÖGBERGET Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(14) Brf Stora Badhusgatan 30 i Göteborg Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Regattan 5

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Regattan 5 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Regattan 5 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 BRANDMÄSTAREN 20. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BRANDMÄSTAREN 20. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BRANDMÄSTAREN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KATTEN 4. Gunnar Norén Suppleant, t o m 2013-08-19

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KATTEN 4. Gunnar Norén Suppleant, t o m 2013-08-19 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KATTEN 4 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Katten 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013. STYRELSEN Filip Widebäck

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Garm 717600-0573. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Garm 717600-0573. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Garm Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN Org. nr. ÅR 2015 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vindruvan 3 avger härmed årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari 2014-31 december 2014.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vindruvan 3 avger härmed årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari 2014-31 december 2014. Bostadsrättsföreningen Vindruvan 3 1 (12) Org.nr. 7696084123 ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VINDRUVAN 3 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vindruvan 3 avger härmed årsredovisning för verksamheten

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1 (11) Brf Gullrankan i Täby Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning - balansräkning tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF TROLLSKOGEN MARIEHÄLL Org. nr. ÅR 2015 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Slottsträdgården

Årsredovisning. Brf Slottsträdgården Årsredovisning för Brf Slottsträdgården 769600-1523 Räkenskapsåret 2014 l (12) Styrelsen för BrfSlottsträdgården får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Brf Mälarhöjdsparken 1

Brf Mälarhöjdsparken 1 Årsredovisning för Brf Mälarhöjdsparken 1 Räkenskapsåret 2014-07-01-2015-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Opalen i Lund

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Opalen i Lund 2015 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Opalen i Lund Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Opalen i Lund Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 KASTANJEN KARLBERG. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KASTANJEN KARLBERG. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KASTANJEN KARLBERG

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF FENDERN Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Fästingen 769618-3958

Årsredovisning. för. BRF Fästingen 769618-3958 Årsredovisning för BRF Fästingen 769618-3958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Halmstad

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Halmstad Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren 1(15) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Halmstad Org. nr avger härmed årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 01.01.2014-31.12.2014

Läs mer

Bokslut för BRF Örby Slott 2002-09-01-2003-08-31. HSB Stockholm

Bokslut för BRF Örby Slott 2002-09-01-2003-08-31. HSB Stockholm Bokslut för BRF Örby Slott 2002-09-01-2003-08-31 HSB Stockholm Resultaträkning 2003-08-31 2002-08-31 Nettoomsättning Not 1 10 375 932 10 080 278 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 683 696-5 068 287 Planerat

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Wotan

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Wotan Bostadsrättsföreningen Wotan Sid 1 (12) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Wotan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Anden

Årsredovisning. Brf Anden Årsredovisning för Brf Anden 716401-4313 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 1 (11) Styrelsen för Brf Anden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bildhuggaren 25-29

Årsredovisning. Brf Bildhuggaren 25-29 Årsredovisning för Brf Bildhuggaren 25-29 Räkenskapsåret 2009 Brf Bildhuggaren 25-29 1(13) Styrelsen för Brf Bildhuggaren 25-29, Stockholms Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Bagarby i Sollentuna. Org.nr: 714800-0099

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Bagarby i Sollentuna. Org.nr: 714800-0099 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Bagarby i Sollentuna Org.nr: 714800-0099 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 HSB:s Brf Bagarby i Sollentuna

Läs mer

HSB Brf Eklanda Dunge i Mölndal

HSB Brf Eklanda Dunge i Mölndal Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för HSB Brf Eklanda Dunge i Mölndal får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31. Verksamhetens art och inriktning Föreningen har till

Läs mer