Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Smedby i Upplands Väsby. Org.nr:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Smedby i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2475"

Transkript

1 Årsredovsnng Styrelsen för HSB Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr: får härmed avge årsredovsnng för förenngens verksamhet under räkenskapsåret

2 HSB:s Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr Förvaltnngsberättelse Verksamheten Fastgheter Förenngen nnehar med äganderätt fastgheterna Vlunda 6:26, 6:27, 6:28, 6:29, 6:30, 6:31, 6:32 och 6:41 Upplands Väsby kommun. Byggnaderna, vlka man upplåter bostadslägenheter och lokaler, uppfördes Fastgheternas areal uppgår enlgt taxerngsbeskedet tll m 2. Taxerngsvärdet är tkr, varav byggnadsvärdet är tkr och markvärdet tkr. Fastgheterna är fullvärdesförsäkrade Trygg-Hansa Försäkrngs AB. Förenngens nnehav fördelar sg enlgt följande: Kategor Antal objekt Total yta (kvm) Bostäder Lokaler (nkl. förråd) Garage 576 P-platser 4 Förvaltnng Teknsk förvaltnng och fastghetsskötsel har enlgt avtal skötts av HSB Norra Stor-Stockholm. Förvaltare har vart Mathas Hedmark. Kent Theln är ny förvaltare från august Admnstratv förvaltnng har enlgt avtal skötts av HSB Norra Stor-Stockholm. Trappstädnng har enlgt avtal skötts av AMK Städservce. DUKI konsult ansvarar för öppettder styrelserummet. Övrg nformaton från styrelsen Kontoret på Stallgatan 15 är öppet måndagar och fredagar kl 15-18, samt ssta lördagen varje månad kl Där kan du hyra p-plats, däckförråd, mc-burar, bl-burar samt vanlga förråd, boka bastutd och td tll tränngslokalen. Fastghetsskötarna har kontor på Stallgatan 1. Brf Smedby har tecknat bostadsrättstlläggsförsäkrng för samtlga medlemmar. Fastgheterna är anslutna tll ComHem och Bredbandsbolaget. Förenngen har ett basutbud av TV-kanaler som alla har tllgång tll. Styrelsen sammanställer och delar ut Smedbybladet tll alla medlemmar med nfo om vad som är aktuellt och pågår området. Senorklubben är aktv och uppskattad, lksom frtdskommttén som anordnar pub kvällar och grllsammankomster. Boulebana och grllplats fnns området. HSB har överlåtelsetllsyn på samtlga lägenheter.

3 HSB:s Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr Organsaton Styrelse Ordnare styrelseledamöter Styrelsesuppleanter Martha Carlsson Ordförande Magnus Andersson (webbansvarg) Ulf Nylander Vce ordförande Lnda Pääkkö Evy Svensson Sekreterare Fredrk Jonsson Hans Jansson Studeorgansatör Bengt Larsson Mljöansvarg Allan Larsson Ekonomansvarg Kent Theln HSB-ledamot Martn Kndlund (HSB) Avgående styrelseledamöter Martha Carlsson Hans Jansson Bengt Larsson Avgående styrelsesuppleanter Magnus Andersson Lnda Pääkkö Fredrk Jonsson Frmatecknare Förenngens frma har tecknats, förutom av styrelsen, av Kent Theln (HSB), Evy Svensson, Martha Carlsson och Ulf Nylander, två förenng. Revsorer Av förenngsstämman valda revsorer Revsor Torkel Morgell Revsorsuppleant Erk Jonasson samt en revsor anställd hos BoRevson AB, utsedd av HSB Rksförbund. Valberednng Mat Nylander Kerstn Nlsson Helena Barragan Representaton HSB Norra Stor-Stockholms fullmäktge Bostadsrättsförenngen är medlem HSB Norra Stor-Stockholm och har utsett representanter tll fullmäktge. Ordnare Martha Carlsson Hans Jansson Suppleant Ulf Nylander Lnda Pääkkö

4 HSB:s Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr Ekonom Ekonomsk flerårsöverskt Nettoomsättnng, tkr Rörelseresultat, tkr Årets resultat, tkr Balansomslutnng, tkr Avgfts- & hyresbortfall, % 0,72 % 0,78 % 0,73 % 0,80 % 0,72 % Fond för yttre underhåll, tkr Belånng, kr/kvm Årsavgftsnvå för bostäder, kr/kvm Soldtet, % 31 % 30 % 30 % 33 % 32 % Styrelsens kommentarer Förenngen vsar ett negatvt resultat på tkr. Under året har förenngens fastghetslån amorterats med tkr. Avgfter och hyror Alla förenngens kostnader betalas av medlemmarna va månadsavgften. Lägre kostnader påverkar avgften. Den genomsnttlga årsavgftsnvån för bostäder har under året uppgått tll 564 kronor/m 2. Händelser under året Förenngsstämma Ordnare förenngsstämma har hållts På stämman deltog 65 st. röstberättgade medlemmar. Medlemmar Förenngen hade vd årets slut 657 medlemmar varav HSB Norra Stor-Stockholm är en medlem. Energdeklaraton Energeffektvserng av all ytterbelysnng. Styrelsemöten Styrelsen har under verksamhetsåret 2011 hållt 13 st protokollförda sammanträden. Överlåtelser Av förenngens bostadslägenheter har 43 st överlåtts under året. Föregående år överläts 52 st bostäder. Medelprset per kvadratmeter har vart kronor. Samtlga bostadslägenheter är upplåtna med bostadsrätt. Frtdskommttén verksamhetsberättelse 2011 Under år 2011 har v haft 8 st pubkvällar och 1 grllfest. Dessa kvällar har vart välbesökta med ca personer. Vår avskt är därför att fortsätta med samma upplägg under 2012, då det vsat sg vara mycket uppskattade kvällar. Frtdskommttén har under året utgjorts av Evy Svensson, Hans Jansson, Gunlla Jansson, Ove Lndfors och Kerstn Nlsson.

5 HSB:s Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr Ombyggnad och underhåll Under verksamhetsåret 2011 har följande större underhållsåtgärder genomförts förenngen: Ombyggnad och uppfräschnng av gård Nya motorvärmare och nytt låssystem har nstallerats garagen. Dränerng av garagen. PCB Arbetet slutfört. Framtda utvecklng Budget för 2012 Budgeten vsar på ett resultatutfall efter fnansella poster på tkr. Enlgt styrelsens beslut sker en 5 % höjnng av årsavgfterna från 1 januar Underhållsplan Det planerade underhållet som syftar tll att erhålla lång lvslängd på förenngens tllgångar fnns med underhållsplanen. Planen är ett levande dokument som årlgen ska revderas. Planerade renoverngar 2012 Översyn av den yttre mljön fortsätter Renoverng av tvättstugorna (golv och väggar) Arbetet med att ta fram bättre termostatventler tll radatorerna fortsätter Byte av undercentraler Skalskydd (taggar och låssystem) Justerng och kanalrengörng OVK besktnng.

6 HSB:s Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr Årets resultat Förslag tll resultatdsposton Tll årsstämmans förfogande står följande belopp kronor: Tdgare års balanserade resultat Årets resultat Styrelsen föreslår följande dsposton: Att dsponera: Överförng från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad Överförng tll fond för yttre underhåll enlgt underhållsplan Balanserat resultat efter dsposton Fond för yttre underhåll Fond för yttre underhåll enlgt balansräknng Årets förändrng Fond för yttre underhåll efter förslag tll stämmobeslut Ytterlgare upplysnngar om förenngens resultat och ställnng fnns efterföljande resultat- och balansräknng med tllhörande tlläggsupplysnngar.

7 HSB Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr: Resultaträknng Nettoomsättnng Not Fastghetskostnader Drft Not Planerat underhåll Fastghetsskatt Avskrvnngar Not Summa fastghetskostnader Rörelseresultat Fnansella poster Räntentäkter och lknande resultatposter Not Räntekostnader och lknande resultatposter Not Summa fnansella poster Årets resultat

8 HSB Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr: Balansräknng Tllgångar Anläggnngstllgångar Byggnader och ombyggnader Not Mark Markanläggnngar Not Pågående byggnaton Not Summa anläggnngstllgångar Omsättnngstllgångar Avgfts-, hyres och andra kundfordrngar Avräknngskonto HSB Övrga fordrngar Not Förutbetalda kostnader och upplupna ntäkter Not Kassa och bank Not Summa omsättnngstllgångar Summa tllgångar

9 HSB Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr: Balansräknng Eget kaptal och skulder Eget kaptal Not 12 Insatser Fond för yttre underhåll Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kaptal Skulder Skulder tll kredtnsttut Not Skulder tll kredtnsttut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Fond för nre underhåll Övrga kortfrstga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda ntäkter Not Summa skulder Summa eget kaptal och skulder Ställda panter för skulder tll kredtnsttut Not Ansvarsförbndelser Inga Inga

10 HSB Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr: Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Resultat efter fnansella poster Justerng för poster som nte ngår kassaflödet Avskrvnngar Kassaflöde från löpande verksamhet före förändrng av rörelsekaptal Kassaflöde från förändrngar rörelsekaptal Öknng (-) /mnsknng (+) kortfrstga fordrngar Öknng (+) /mnsknng (-) kortfrstga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investerngsverksamhet Investerngar fastgheter Kassaflöde från nvesterngsverksamhet Fnanserngsverksamhet Öknng (+) /mnsknng (-) av långfrstga skulder Kassaflöde från fnanserngsverksamhet Årets kassaflöde Lkvda medel vd årets början Lkvda medel vd årets slut Lkvda medel Avräknngskonto HSB Kassa och bank Summa lkvda medel

11 HSB Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr: Redovsnngs- och värderngsprncper Årsredovsnngen är upprättad enlgt Årsredovsnngslagen och Bokförngsnämndens (BFN) allmänna råd. Om nte annat framgår är de tllämpade prncperna oförändrade jämförelse med föregående år. Alla belopp anges kronor om nte annat framgår. Tllgångar och skulder har värderats tll anskaffnngsvärde om ej annat anges not nedan. Fordrngar har upptagts tll de belopp varmed de beräknas nflyta. Avskrvnngsprncper för anläggnngstllgångar Anläggnngstllgångar skrvs av enlgt plan som grundar sg på anläggnngarnas anskaffnngsvärde och förväntad nyttjandeperod. Anläggnngstllgångar Avskr. plan Antal år Slutår Byggnader Rak Ombyggnader, garage m fl Rak Ombyggnader, enhetsmätn el Rak Ombyggnader, gårdsrenoverng Rak Ombyggnader, fönsterbyte Rak Pågående ombyggnad Ny-, tll- eller ombyggnad redovsas som pågående balansräknngen tll dess att arbetena färdgställts. Räntekostnader avseende ny-, tll- eller ombyggnad tllgångsförs. Fond för yttre underhåll Reserverng för framtda underhåll av förenngens fastgheter sker genom resultatdsposton och baseras på förenngens underhållsplan. Mnmavsättnng regleras stadgarna. Skatter och avgfter En bostadsrättsförenng är normalfallet nte föremål för nkomstbeskattnng. Enlgt en dom Högsta förvaltnngsdomstolen är en bostadsrättsförenngs räntentäkter skattefra tll den del de är hänförlga tll fastgheten. Beskattnng sker av andra kaptalnkomster samt förekommande fall nkomster som nte är hänförlga tll fastgheten. Efter avräknng för eventuella underskottsavdrag sker beskattnng med 26,3 procent. Förenngens underskottsavdrag uppgår vd räkenskapsårets slut tll tkr. Därutöver erlägger förenngen kommunal fastghetsavgft motsvarande kr per lägenhet, samt fastghetsskatt motsvarande 1 % av taxerngsvärdet på lokaler. Övrga bokslutskommentarer Förenngen har nte haft några anställda under året Arvoden, löner, andra ersättnngar och socala kostnader Styrelsearvode enlgt stämmobeslut Mötesarvoden Ersättnng för förlorad arbetsförtjänst Arvode förenngsvald revsor Övrga arvoden och ersättnngar Kostnad för konferenser Socala kostnader Summa

12 HSB Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr: Noter Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Nettoomsättnng Årsavgfter bostäder Hyresntäkter lokaler Hyresntäkter garage och p-platser Övrga ntäkter Brutto Avsatt tll nre fond *) Avgftsbortfall bostäder Hyresbortfall lokaler Hyresbortfall garage och p-platser Övrga ntäktsbortfall *) avser endast kv 1/2011, därefter sker ngen avsättnng Drft Fastghetsskötsel Löpande underhåll El Uppvärmnng *) Vatten **) Sophämtnng Fastghetsförsäkrng Städnng Förvaltnngskostnader Extern revson Personalkostnader Övrg drft *) Fjärrvärmekostnaden för 2011 nkluderar del av 2010 års kostnad, motsvarande tkr. **) Högre kostnad för VA år 2011 jmf med 2010 beror på återbetalnng av för högt debterad förbruknng från Roslagsvatten Avskrvnngar Byggnader Om- och tllbyggnad Markanläggnngar Räntentäkter och lknande resultatposter Räntentäkter avräknngskonto HSB Räntentäkter skattekonto Räntentäkter bankkonto Övrga räntentäkter Räntekostnader och lknande resultatposter Räntekostnader långfrstga skulder Räntekostnader skattekonto 0 6 Erhållna räntebdrag Övrga räntekostnader

13 HSB Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr: Noter Not 6 Byggnader och ombyggnader Byggnader Ingående anskaffnngsvärde Utgående ackumulerade anskaffnngsvärden Ingående ackumulerade avskrvnngar Årets avskrvnngar Utgående avskrvnngar Bokfört värde byggnader Ombyggnader Ingående anskaffnngsvärde Årets nvesterngar Utgående ackumulerade anskaffnngsvärden Ingående ackumulerade avskrvnngar Årets avskrvnngar Utgående avskrvnngar Bokfört värde ombyggnader Summa bokfört värde byggnader och ombyggnader Taxerngsvärde Byggnad - bostäder Byggnad - lokaler Mark - bostäder Mark - lokaler Taxvärde totalt Not 7 Markanläggnngar Ingående anskaffnngsvärde Utgående ackumulerade anskaffnngsvärden Ingående ackumulerade avskrvnngar Årets avskrvnngar Utgående avskrvnngar Bokfört värde Not 8 Not 9 Pågående byggnaton Ingående anskaffnngsvärde pågående byggnaton Årets anskaffnngar Överfört tll ombyggnad Bokfört värde pågående byggnaton Övrga kortfrstga fordrngar Skattefordrngar Skattekonto Fordran, pantsättnngs- och överlåtelseavgfter

14 HSB Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr: Noter Not 10 Not 11 Not 12 Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna ntäkter Försäkrng Kabel-Tv Ikano Bank Roslagsvatten Home Solutons Övrgt Kassa och bank Handkassa Swedbank Förändrng av eget kaptal Insatser Underh. fond Balanserat res. Årets resultat Belopp vd årets ngång Vnstdsp enl. stämmobeslut Årets resultat Belopp vd årets slut Långfrstga skulder tll kredtnsttut Nästa års Lånensttut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amorterng Nordea ,77% Nordea ,70% Nordea /rörlgt 3,28% SBAB ,34% SBAB ,30% SBAB ,26% Stadshypotek ,39% Stadshypotek ,99% Swedbank AB /rörlgt 3,31% Långfrstga skulder exklusve kortfrstg del Om fem år beräknas nuvarande skulder tll kredtnsttut uppgå tll Not 14 Not 15 Not 16 Kortfrstga skulder tll kredtnsttut Kortfrstg del av långfrstg skuld (nästa års beräknade amorterngar) Övrga kortfrstga skulder Källskatt Arbetsgvaravgfter Depostoner Upplupna kostnader och förutbetalda ntäkter Förutbetalda hyror och avgfter Upplupna räntekostnader Upplupen el Upplupen värme Övrga upplupna kostnader och förutbetalda ntäkter

15 HSB Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr: Noter Not 17 Ställda panter för skulder tll kredtnsttut Fastghetsntecknngar Varav eget förvar Upplands Väsby Martha Carlsson Ulf Nylander Evy Svensson Alllan Larsson Bengt Larsson Hans Jansson Kent Theln Vår revsonsberättelse har - - avgvts beträffande denna årsredovsnng Torkell Morgell Av stämman vald revsor Erk Davdsson BoRevson AB av HSB Rksförbund förordnad revsor

16 Revsonsberättelse Tll förenngsstämman HSB Bostadsrättsförenng Smedby Upplands Väsby. Organsatonsnummer Rapport om årsredovsnngen V har revderat årsredovsnngen för HSB Bostadsrättsförenng Smedby Upplands Väsby för år Styrelsens ansvar för årsredovsnngen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovsnng som ger en rättvsande bld enlgt årsredovsnngslagen och för den nterna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändg för att upprätta en årsredovsnng som nte nnehåller väsentlga felaktgheter, vare sg dessa beror på oegentlgheter eller på fel. Revsorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovsnngen på grundval av vår revson. V har utfört revsonen enlgt Internatonal Standards on Audtng och god revsonssed Sverge. Dessa standarder kräver att v följer yrkesetska krav samt planerar och utför revsonen för att uppnå rmlg säkerhet att årsredovsnngen nte nnehåller väsentlga felaktgheter. En revson nnefattar att genom olka åtgärder nhämta revsonsbevs om belopp och annan nformaton årsredovsnngen. Revsorn väljer vlka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma rskerna för väsentlga felaktgheter årsredovsnngen, vare sg dessa beror på oegentlgheter eller på fel. Vd denna rskbedömnng beaktar revsorn de delar av den nterna kontrollen som är relevanta för hur förenngen upprättar årsredovsnngen för att ge en rättvsande bld syfte att utforma gransknngsåtgärder som är ändamålsenlga med hänsyn tll omständgheterna, men nte syfte att göra ett uttalande om effektvteten förenngens nterna kontroll. En revson nnefattar också en utvärderng av ändamålsenlgheten de redovsnngsprncper som har använts och av rmlgheten styrelsens uppskattnngar redovsnngen, lksom en utvärderng av den övergrpande presentatonen årsredovsnngen. V anser att de revsonsbevs v har nhämtat är tllräcklga och ändamålsenlga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enlgt vår uppfattnng har årsredovsnngen upprättats enlghet med årsredovsnngslagen och ger en alla väsentlga avseenden rättvsande bld av förenngens fnansella ställnng per den 31 december 2011 och av dess fnansella resultat och kassaflöden för året enlgt årsredovsnngslagen. Förvaltnngsberättelsen är förenlg med årsredovsnngens övrga delar.

17 V tllstyrker därför att förenngsstämman fastställer resultaträknngen och balansräknngen för förenngen. Rapport om andra krav enlgt lagar och andra författnngar Utöver vår revson av årsredovsnngen har v även revderat förslaget tll dspostoner beträffande förenngens vnst eller förlust samt styrelsens förvaltnng för HSB Bostadsrättsförenng Smedby Upplands Väsby för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget tll dspostoner beträffande förenngens vnst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltnngen enlgt lagen om ekonomska förenngar. Revsorernas ansvar Vårt ansvar är att med rmlg säkerhet uttala oss om förslaget tll dspostoner beträffande förenngens vnst eller förlust och om förvaltnngen på grundval av vår revson. V har utfört revsonen enlgt god revsonssed Sverge. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag tll dspostoner beträffande förenngens vnst eller förlust har v granskat om förslaget är förenlgt med lagen om ekonomska förenngar. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrhet har v utöver vår revson av årsredovsnngen granskat väsentlga beslut, åtgärder och förhållanden förenngen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättnngsskyldg mot förenngen. V har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat strd med lagen om ekonomska förenngar, bostadsrättslagen, årsredovsnngslagen eller förenngens stadgar. V anser att de revsonsbevs v har nhämtat är tllräcklga och ändamålsenlga som grund för våra uttalanden. Uttalanden V tllstyrker att förenngsstämman dsponerar (behandlar), vnsten (förlusten) enlgt förslaget förvaltnngsberättelsen och bevljar styrelsens ledamöter ansvarsfrhet för räkenskapsåret. Upplands Väsby Erk Davdsson BoRevson (Av HSB Rksförbund förordnad revsor) Torkel Morgell Av förenngen vald revsor

18

19 Räntekostnader -11% Totala kostnader Fastghetsskatt -3% Avskrvnngar -13% Planerat underhåll -7% Drft -66% Fördelnng drftkostnader År 2011 År

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Smedby i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2475

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Smedby i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2475 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Smedby i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2475 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 HSB:s Brf Smedby i

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Kopparstaven Org.nr: 713200-0485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org. nr: 713200-0485 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Stadsparken i Silverdal. Org.nr: 769615-2086

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Stadsparken i Silverdal. Org.nr: 769615-2086 Årsredovisning Styrelsen för Brf Stadsparken i Silverdal Org.nr: 769615-2086 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Stadsparken i Silverdal

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollhöjden. Org.nr: 769603-5646. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollhöjden. Org.nr: 769603-5646. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Trollhöjden Org.nr: 769603-5646 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Trollhöjden i Sollentuna Org.nr

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2009 Brf Rönninge källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Beckasinen i Järfälla. Org.nr: 716421-8112

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Beckasinen i Järfälla. Org.nr: 716421-8112 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Beckasinen i Järfälla Org.nr: 716421-8112 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 HSB:s Brf Beckasinen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2012 Brf Rönninge källa 1(10) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa Årsredovisning för Brf Rönninge Källa Räkenskapsåret 2008 Brf Rönninge Källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge Källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-7902 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 377

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollholmen. Org.nr: 716418-7630. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollholmen. Org.nr: 716418-7630. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Trollholmen Org.nr: 716418-7630 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan avger härmed redovisning för föreningens 1:a

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm Årsredovisning för HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm Räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm 1(11) Förvaltningsberättelse Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Svetsaren i Järfälla. Org.nr: 713200-0923

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Svetsaren i Järfälla. Org.nr: 713200-0923 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Svetsaren i Järfälla Org.nr: 713200-0923 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 713200-0923 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Kopparstaven Org.nr: 713200-0485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Org. nr: 713200-0485 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros Årsredovisning för Brf Alphyddans Ros Räkenskapsåret 2007 Brf Alphyddans Ros 1(10) Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Arsredovisning. Brf Morellträdet 16 769605-0991. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Arsredovisning. Brf Morellträdet 16 769605-0991. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Arsredovisning för Brf Morellträdet 16 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Morellträdet 16 1(11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Morellträdet 16 Org. nr. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18 Årsredovisning för Brf Essingestupet 18 Räkenskapsåret 2010 Brf Essingestupet 18 1(10) Styrelsen för Brf Essingestupet 18 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Urnan 1

Årsredovisning. Brf Urnan 1 Årsredovisning för Brf Urnan 1 716419-5294 Räkenskapsåret 2013 2 (12) Styrelsen för Brf Urnan 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Urnan 1 Föreningens

Läs mer

BRF HAUBITSEN 2 ÅRSREDOVISNING 2012/2013

BRF HAUBITSEN 2 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 BRF HAUBITSEN 2 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 BRF Haubitsen 2 Årsredovisning 2012/2013 2 (6) ÅRSREDOVISNING 2012-09-01-2013-08-31 för Bostadsrättsföreningen Haubitsen 2 i Stockholm, org.nr. 702000-8525 Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

BRF Renen 21 716419-6987

BRF Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för BRF Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2002-09-01-2003-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och 7 ansvarsförbindelser

Läs mer

HSB:s Brf Insjön i Nacka

HSB:s Brf Insjön i Nacka HSB:s Brf Insjön i Nacka 714000-0675 Årsredovisning För räkenskapsåret 2003 HSB:s Brf Insjön i Nacka 714000-0675 Årsredovisning Styrelsen för HSB:s Brf Insjön i Nacka får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. fór BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 24. Styrelsen har under året hållt 4 stycken protokollförda sammanträden.

ÅRSREDOVISNING. fór BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 24. Styrelsen har under året hållt 4 stycken protokollförda sammanträden. BSTADSRÄ TTSFÖRENINGEN Reg nr 769603-6420 ÅRSREDVISNING fór BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LKET 24 Styrelsen fòr Bostadsrättsfòreningen Loket 24 får härmed avge redovisning fòr föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gavelvägen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gavelvägen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gavelvägen Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Arsredovisning 769604-8953. Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31

Arsredovisning 769604-8953. Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Arsredovisning för 769604-8953 (I '~ Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 5 Resultaträkning 6 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Kronkvarnen 31

Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Kronkvarnen 31 Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Kronkvarnen 31 Styrelsen för Kronkvarnen 3 1 avger härmed nedan årsredovisning for verksamhetsåret 2005. Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen avser perioden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Sankta Thora Räkenskapsåret 2009-09-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och 5 ansvarsförbindelser

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2014 till och med 31 december 2014 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1 Årsredovisning för Brf Tussmötet 1 Räkenskapsåret 2012 Brf Tussmötet 1 1(11) Styrelsen för Brf Tussmötet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1 Årsredovisning för BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Räkenskapsåret 2012 BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Styrelsen för BRF APOTEKSSKOGEN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Postiljonen 4 får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och versamhet för perioden 2010-03-24 till 2010-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer