Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Smedby i Upplands Väsby. Org.nr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Smedby i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2475"

Transkript

1 Årsredovsnng Styrelsen för HSB Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr: får härmed avge årsredovsnng för förenngens verksamhet under räkenskapsåret

2 HSB:s Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr Förvaltnngsberättelse Verksamheten Fastgheter Förenngen nnehar med äganderätt fastgheterna Vlunda 6:26, 6:27, 6:28, 6:29, 6:30, 6:31, 6:32 och 6:41 Upplands Väsby kommun. Byggnaderna, vlka man upplåter bostadslägenheter och lokaler, uppfördes Fastgheternas areal uppgår enlgt taxerngsbeskedet tll m 2. Taxerngsvärdet är tkr, varav byggnadsvärdet är tkr och markvärdet tkr. Fastgheterna är fullvärdesförsäkrade Trygg-Hansa Försäkrngs AB. Förenngens nnehav fördelar sg enlgt följande: Kategor Antal objekt Total yta (kvm) Bostäder Lokaler (nkl. förråd) Garage 576 P-platser 4 Förvaltnng Teknsk förvaltnng och fastghetsskötsel har enlgt avtal skötts av HSB Norra Stor-Stockholm. Förvaltare har vart Mathas Hedmark. Kent Theln är ny förvaltare från august Admnstratv förvaltnng har enlgt avtal skötts av HSB Norra Stor-Stockholm. Trappstädnng har enlgt avtal skötts av AMK Städservce. DUKI konsult ansvarar för öppettder styrelserummet. Övrg nformaton från styrelsen Kontoret på Stallgatan 15 är öppet måndagar och fredagar kl 15-18, samt ssta lördagen varje månad kl Där kan du hyra p-plats, däckförråd, mc-burar, bl-burar samt vanlga förråd, boka bastutd och td tll tränngslokalen. Fastghetsskötarna har kontor på Stallgatan 1. Brf Smedby har tecknat bostadsrättstlläggsförsäkrng för samtlga medlemmar. Fastgheterna är anslutna tll ComHem och Bredbandsbolaget. Förenngen har ett basutbud av TV-kanaler som alla har tllgång tll. Styrelsen sammanställer och delar ut Smedbybladet tll alla medlemmar med nfo om vad som är aktuellt och pågår området. Senorklubben är aktv och uppskattad, lksom frtdskommttén som anordnar pub kvällar och grllsammankomster. Boulebana och grllplats fnns området. HSB har överlåtelsetllsyn på samtlga lägenheter.

3 HSB:s Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr Organsaton Styrelse Ordnare styrelseledamöter Styrelsesuppleanter Martha Carlsson Ordförande Magnus Andersson (webbansvarg) Ulf Nylander Vce ordförande Lnda Pääkkö Evy Svensson Sekreterare Fredrk Jonsson Hans Jansson Studeorgansatör Bengt Larsson Mljöansvarg Allan Larsson Ekonomansvarg Kent Theln HSB-ledamot Martn Kndlund (HSB) Avgående styrelseledamöter Martha Carlsson Hans Jansson Bengt Larsson Avgående styrelsesuppleanter Magnus Andersson Lnda Pääkkö Fredrk Jonsson Frmatecknare Förenngens frma har tecknats, förutom av styrelsen, av Kent Theln (HSB), Evy Svensson, Martha Carlsson och Ulf Nylander, två förenng. Revsorer Av förenngsstämman valda revsorer Revsor Torkel Morgell Revsorsuppleant Erk Jonasson samt en revsor anställd hos BoRevson AB, utsedd av HSB Rksförbund. Valberednng Mat Nylander Kerstn Nlsson Helena Barragan Representaton HSB Norra Stor-Stockholms fullmäktge Bostadsrättsförenngen är medlem HSB Norra Stor-Stockholm och har utsett representanter tll fullmäktge. Ordnare Martha Carlsson Hans Jansson Suppleant Ulf Nylander Lnda Pääkkö

4 HSB:s Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr Ekonom Ekonomsk flerårsöverskt Nettoomsättnng, tkr Rörelseresultat, tkr Årets resultat, tkr Balansomslutnng, tkr Avgfts- & hyresbortfall, % 0,72 % 0,78 % 0,73 % 0,80 % 0,72 % Fond för yttre underhåll, tkr Belånng, kr/kvm Årsavgftsnvå för bostäder, kr/kvm Soldtet, % 31 % 30 % 30 % 33 % 32 % Styrelsens kommentarer Förenngen vsar ett negatvt resultat på tkr. Under året har förenngens fastghetslån amorterats med tkr. Avgfter och hyror Alla förenngens kostnader betalas av medlemmarna va månadsavgften. Lägre kostnader påverkar avgften. Den genomsnttlga årsavgftsnvån för bostäder har under året uppgått tll 564 kronor/m 2. Händelser under året Förenngsstämma Ordnare förenngsstämma har hållts På stämman deltog 65 st. röstberättgade medlemmar. Medlemmar Förenngen hade vd årets slut 657 medlemmar varav HSB Norra Stor-Stockholm är en medlem. Energdeklaraton Energeffektvserng av all ytterbelysnng. Styrelsemöten Styrelsen har under verksamhetsåret 2011 hållt 13 st protokollförda sammanträden. Överlåtelser Av förenngens bostadslägenheter har 43 st överlåtts under året. Föregående år överläts 52 st bostäder. Medelprset per kvadratmeter har vart kronor. Samtlga bostadslägenheter är upplåtna med bostadsrätt. Frtdskommttén verksamhetsberättelse 2011 Under år 2011 har v haft 8 st pubkvällar och 1 grllfest. Dessa kvällar har vart välbesökta med ca personer. Vår avskt är därför att fortsätta med samma upplägg under 2012, då det vsat sg vara mycket uppskattade kvällar. Frtdskommttén har under året utgjorts av Evy Svensson, Hans Jansson, Gunlla Jansson, Ove Lndfors och Kerstn Nlsson.

5 HSB:s Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr Ombyggnad och underhåll Under verksamhetsåret 2011 har följande större underhållsåtgärder genomförts förenngen: Ombyggnad och uppfräschnng av gård Nya motorvärmare och nytt låssystem har nstallerats garagen. Dränerng av garagen. PCB Arbetet slutfört. Framtda utvecklng Budget för 2012 Budgeten vsar på ett resultatutfall efter fnansella poster på tkr. Enlgt styrelsens beslut sker en 5 % höjnng av årsavgfterna från 1 januar Underhållsplan Det planerade underhållet som syftar tll att erhålla lång lvslängd på förenngens tllgångar fnns med underhållsplanen. Planen är ett levande dokument som årlgen ska revderas. Planerade renoverngar 2012 Översyn av den yttre mljön fortsätter Renoverng av tvättstugorna (golv och väggar) Arbetet med att ta fram bättre termostatventler tll radatorerna fortsätter Byte av undercentraler Skalskydd (taggar och låssystem) Justerng och kanalrengörng OVK besktnng.

6 HSB:s Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr Årets resultat Förslag tll resultatdsposton Tll årsstämmans förfogande står följande belopp kronor: Tdgare års balanserade resultat Årets resultat Styrelsen föreslår följande dsposton: Att dsponera: Överförng från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad Överförng tll fond för yttre underhåll enlgt underhållsplan Balanserat resultat efter dsposton Fond för yttre underhåll Fond för yttre underhåll enlgt balansräknng Årets förändrng Fond för yttre underhåll efter förslag tll stämmobeslut Ytterlgare upplysnngar om förenngens resultat och ställnng fnns efterföljande resultat- och balansräknng med tllhörande tlläggsupplysnngar.

7 HSB Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr: Resultaträknng Nettoomsättnng Not Fastghetskostnader Drft Not Planerat underhåll Fastghetsskatt Avskrvnngar Not Summa fastghetskostnader Rörelseresultat Fnansella poster Räntentäkter och lknande resultatposter Not Räntekostnader och lknande resultatposter Not Summa fnansella poster Årets resultat

8 HSB Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr: Balansräknng Tllgångar Anläggnngstllgångar Byggnader och ombyggnader Not Mark Markanläggnngar Not Pågående byggnaton Not Summa anläggnngstllgångar Omsättnngstllgångar Avgfts-, hyres och andra kundfordrngar Avräknngskonto HSB Övrga fordrngar Not Förutbetalda kostnader och upplupna ntäkter Not Kassa och bank Not Summa omsättnngstllgångar Summa tllgångar

9 HSB Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr: Balansräknng Eget kaptal och skulder Eget kaptal Not 12 Insatser Fond för yttre underhåll Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kaptal Skulder Skulder tll kredtnsttut Not Skulder tll kredtnsttut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Fond för nre underhåll Övrga kortfrstga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda ntäkter Not Summa skulder Summa eget kaptal och skulder Ställda panter för skulder tll kredtnsttut Not Ansvarsförbndelser Inga Inga

10 HSB Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr: Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Resultat efter fnansella poster Justerng för poster som nte ngår kassaflödet Avskrvnngar Kassaflöde från löpande verksamhet före förändrng av rörelsekaptal Kassaflöde från förändrngar rörelsekaptal Öknng (-) /mnsknng (+) kortfrstga fordrngar Öknng (+) /mnsknng (-) kortfrstga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investerngsverksamhet Investerngar fastgheter Kassaflöde från nvesterngsverksamhet Fnanserngsverksamhet Öknng (+) /mnsknng (-) av långfrstga skulder Kassaflöde från fnanserngsverksamhet Årets kassaflöde Lkvda medel vd årets början Lkvda medel vd årets slut Lkvda medel Avräknngskonto HSB Kassa och bank Summa lkvda medel

11 HSB Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr: Redovsnngs- och värderngsprncper Årsredovsnngen är upprättad enlgt Årsredovsnngslagen och Bokförngsnämndens (BFN) allmänna råd. Om nte annat framgår är de tllämpade prncperna oförändrade jämförelse med föregående år. Alla belopp anges kronor om nte annat framgår. Tllgångar och skulder har värderats tll anskaffnngsvärde om ej annat anges not nedan. Fordrngar har upptagts tll de belopp varmed de beräknas nflyta. Avskrvnngsprncper för anläggnngstllgångar Anläggnngstllgångar skrvs av enlgt plan som grundar sg på anläggnngarnas anskaffnngsvärde och förväntad nyttjandeperod. Anläggnngstllgångar Avskr. plan Antal år Slutår Byggnader Rak Ombyggnader, garage m fl Rak Ombyggnader, enhetsmätn el Rak Ombyggnader, gårdsrenoverng Rak Ombyggnader, fönsterbyte Rak Pågående ombyggnad Ny-, tll- eller ombyggnad redovsas som pågående balansräknngen tll dess att arbetena färdgställts. Räntekostnader avseende ny-, tll- eller ombyggnad tllgångsförs. Fond för yttre underhåll Reserverng för framtda underhåll av förenngens fastgheter sker genom resultatdsposton och baseras på förenngens underhållsplan. Mnmavsättnng regleras stadgarna. Skatter och avgfter En bostadsrättsförenng är normalfallet nte föremål för nkomstbeskattnng. Enlgt en dom Högsta förvaltnngsdomstolen är en bostadsrättsförenngs räntentäkter skattefra tll den del de är hänförlga tll fastgheten. Beskattnng sker av andra kaptalnkomster samt förekommande fall nkomster som nte är hänförlga tll fastgheten. Efter avräknng för eventuella underskottsavdrag sker beskattnng med 26,3 procent. Förenngens underskottsavdrag uppgår vd räkenskapsårets slut tll tkr. Därutöver erlägger förenngen kommunal fastghetsavgft motsvarande kr per lägenhet, samt fastghetsskatt motsvarande 1 % av taxerngsvärdet på lokaler. Övrga bokslutskommentarer Förenngen har nte haft några anställda under året Arvoden, löner, andra ersättnngar och socala kostnader Styrelsearvode enlgt stämmobeslut Mötesarvoden Ersättnng för förlorad arbetsförtjänst Arvode förenngsvald revsor Övrga arvoden och ersättnngar Kostnad för konferenser Socala kostnader Summa

12 HSB Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr: Noter Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Nettoomsättnng Årsavgfter bostäder Hyresntäkter lokaler Hyresntäkter garage och p-platser Övrga ntäkter Brutto Avsatt tll nre fond *) Avgftsbortfall bostäder Hyresbortfall lokaler Hyresbortfall garage och p-platser Övrga ntäktsbortfall *) avser endast kv 1/2011, därefter sker ngen avsättnng Drft Fastghetsskötsel Löpande underhåll El Uppvärmnng *) Vatten **) Sophämtnng Fastghetsförsäkrng Städnng Förvaltnngskostnader Extern revson Personalkostnader Övrg drft *) Fjärrvärmekostnaden för 2011 nkluderar del av 2010 års kostnad, motsvarande tkr. **) Högre kostnad för VA år 2011 jmf med 2010 beror på återbetalnng av för högt debterad förbruknng från Roslagsvatten Avskrvnngar Byggnader Om- och tllbyggnad Markanläggnngar Räntentäkter och lknande resultatposter Räntentäkter avräknngskonto HSB Räntentäkter skattekonto Räntentäkter bankkonto Övrga räntentäkter Räntekostnader och lknande resultatposter Räntekostnader långfrstga skulder Räntekostnader skattekonto 0 6 Erhållna räntebdrag Övrga räntekostnader

13 HSB Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr: Noter Not 6 Byggnader och ombyggnader Byggnader Ingående anskaffnngsvärde Utgående ackumulerade anskaffnngsvärden Ingående ackumulerade avskrvnngar Årets avskrvnngar Utgående avskrvnngar Bokfört värde byggnader Ombyggnader Ingående anskaffnngsvärde Årets nvesterngar Utgående ackumulerade anskaffnngsvärden Ingående ackumulerade avskrvnngar Årets avskrvnngar Utgående avskrvnngar Bokfört värde ombyggnader Summa bokfört värde byggnader och ombyggnader Taxerngsvärde Byggnad - bostäder Byggnad - lokaler Mark - bostäder Mark - lokaler Taxvärde totalt Not 7 Markanläggnngar Ingående anskaffnngsvärde Utgående ackumulerade anskaffnngsvärden Ingående ackumulerade avskrvnngar Årets avskrvnngar Utgående avskrvnngar Bokfört värde Not 8 Not 9 Pågående byggnaton Ingående anskaffnngsvärde pågående byggnaton Årets anskaffnngar Överfört tll ombyggnad Bokfört värde pågående byggnaton Övrga kortfrstga fordrngar Skattefordrngar Skattekonto Fordran, pantsättnngs- och överlåtelseavgfter

14 HSB Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr: Noter Not 10 Not 11 Not 12 Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna ntäkter Försäkrng Kabel-Tv Ikano Bank Roslagsvatten Home Solutons Övrgt Kassa och bank Handkassa Swedbank Förändrng av eget kaptal Insatser Underh. fond Balanserat res. Årets resultat Belopp vd årets ngång Vnstdsp enl. stämmobeslut Årets resultat Belopp vd årets slut Långfrstga skulder tll kredtnsttut Nästa års Lånensttut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amorterng Nordea ,77% Nordea ,70% Nordea /rörlgt 3,28% SBAB ,34% SBAB ,30% SBAB ,26% Stadshypotek ,39% Stadshypotek ,99% Swedbank AB /rörlgt 3,31% Långfrstga skulder exklusve kortfrstg del Om fem år beräknas nuvarande skulder tll kredtnsttut uppgå tll Not 14 Not 15 Not 16 Kortfrstga skulder tll kredtnsttut Kortfrstg del av långfrstg skuld (nästa års beräknade amorterngar) Övrga kortfrstga skulder Källskatt Arbetsgvaravgfter Depostoner Upplupna kostnader och förutbetalda ntäkter Förutbetalda hyror och avgfter Upplupna räntekostnader Upplupen el Upplupen värme Övrga upplupna kostnader och förutbetalda ntäkter

15 HSB Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr: Noter Not 17 Ställda panter för skulder tll kredtnsttut Fastghetsntecknngar Varav eget förvar Upplands Väsby Martha Carlsson Ulf Nylander Evy Svensson Alllan Larsson Bengt Larsson Hans Jansson Kent Theln Vår revsonsberättelse har - - avgvts beträffande denna årsredovsnng Torkell Morgell Av stämman vald revsor Erk Davdsson BoRevson AB av HSB Rksförbund förordnad revsor

16 Revsonsberättelse Tll förenngsstämman HSB Bostadsrättsförenng Smedby Upplands Väsby. Organsatonsnummer Rapport om årsredovsnngen V har revderat årsredovsnngen för HSB Bostadsrättsförenng Smedby Upplands Väsby för år Styrelsens ansvar för årsredovsnngen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovsnng som ger en rättvsande bld enlgt årsredovsnngslagen och för den nterna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändg för att upprätta en årsredovsnng som nte nnehåller väsentlga felaktgheter, vare sg dessa beror på oegentlgheter eller på fel. Revsorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovsnngen på grundval av vår revson. V har utfört revsonen enlgt Internatonal Standards on Audtng och god revsonssed Sverge. Dessa standarder kräver att v följer yrkesetska krav samt planerar och utför revsonen för att uppnå rmlg säkerhet att årsredovsnngen nte nnehåller väsentlga felaktgheter. En revson nnefattar att genom olka åtgärder nhämta revsonsbevs om belopp och annan nformaton årsredovsnngen. Revsorn väljer vlka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma rskerna för väsentlga felaktgheter årsredovsnngen, vare sg dessa beror på oegentlgheter eller på fel. Vd denna rskbedömnng beaktar revsorn de delar av den nterna kontrollen som är relevanta för hur förenngen upprättar årsredovsnngen för att ge en rättvsande bld syfte att utforma gransknngsåtgärder som är ändamålsenlga med hänsyn tll omständgheterna, men nte syfte att göra ett uttalande om effektvteten förenngens nterna kontroll. En revson nnefattar också en utvärderng av ändamålsenlgheten de redovsnngsprncper som har använts och av rmlgheten styrelsens uppskattnngar redovsnngen, lksom en utvärderng av den övergrpande presentatonen årsredovsnngen. V anser att de revsonsbevs v har nhämtat är tllräcklga och ändamålsenlga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enlgt vår uppfattnng har årsredovsnngen upprättats enlghet med årsredovsnngslagen och ger en alla väsentlga avseenden rättvsande bld av förenngens fnansella ställnng per den 31 december 2011 och av dess fnansella resultat och kassaflöden för året enlgt årsredovsnngslagen. Förvaltnngsberättelsen är förenlg med årsredovsnngens övrga delar.

17 V tllstyrker därför att förenngsstämman fastställer resultaträknngen och balansräknngen för förenngen. Rapport om andra krav enlgt lagar och andra författnngar Utöver vår revson av årsredovsnngen har v även revderat förslaget tll dspostoner beträffande förenngens vnst eller förlust samt styrelsens förvaltnng för HSB Bostadsrättsförenng Smedby Upplands Väsby för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget tll dspostoner beträffande förenngens vnst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltnngen enlgt lagen om ekonomska förenngar. Revsorernas ansvar Vårt ansvar är att med rmlg säkerhet uttala oss om förslaget tll dspostoner beträffande förenngens vnst eller förlust och om förvaltnngen på grundval av vår revson. V har utfört revsonen enlgt god revsonssed Sverge. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag tll dspostoner beträffande förenngens vnst eller förlust har v granskat om förslaget är förenlgt med lagen om ekonomska förenngar. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrhet har v utöver vår revson av årsredovsnngen granskat väsentlga beslut, åtgärder och förhållanden förenngen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättnngsskyldg mot förenngen. V har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat strd med lagen om ekonomska förenngar, bostadsrättslagen, årsredovsnngslagen eller förenngens stadgar. V anser att de revsonsbevs v har nhämtat är tllräcklga och ändamålsenlga som grund för våra uttalanden. Uttalanden V tllstyrker att förenngsstämman dsponerar (behandlar), vnsten (förlusten) enlgt förslaget förvaltnngsberättelsen och bevljar styrelsens ledamöter ansvarsfrhet för räkenskapsåret. Upplands Väsby Erk Davdsson BoRevson (Av HSB Rksförbund förordnad revsor) Torkel Morgell Av förenngen vald revsor

18

19 Räntekostnader -11% Totala kostnader Fastghetsskatt -3% Avskrvnngar -13% Planerat underhåll -7% Drft -66% Fördelnng drftkostnader År 2011 År

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Ársredovisning. Brf Paviljongerna. för 716408-2419. Räkenskapsåret. - í. i i

Ársredovisning. Brf Paviljongerna. för 716408-2419. Räkenskapsåret. - í. i i Ársredovsnng för Brf Pavljongerna 716408-2419 Räkenskapsåret 2015 I - í Brf Pavljongerna 1 (12) Styrelsen fôr BrfPavljongerna får härmed avge årsredovsnng fôr räkenskapsåret 2015. Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla. Org.nr: 716421-1307

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla. Org.nr: 716421-1307 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Pinjen i Järfälla Org.nr: 716421-1307 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 HSB:s Brf Pinjen I Järfälla

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Kopparstaven Org.nr: 713200-0485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org. nr: 713200-0485 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Smedby i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2475

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Smedby i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2475 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Smedby i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2475 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 HSB:s Brf Smedby i

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Bagarby i Sollentuna. Org.nr: 714800-0099

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Bagarby i Sollentuna. Org.nr: 714800-0099 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Bagarby i Sollentuna Org.nr: 714800-0099 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 HSB:s Brf Bagarby i Sollentuna

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Stadsparken i Silverdal. Org.nr: 769615-2086

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Stadsparken i Silverdal. Org.nr: 769615-2086 Årsredovisning Styrelsen för Brf Stadsparken i Silverdal Org.nr: 769615-2086 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Stadsparken i Silverdal

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB brf Traversen i Sollentuna. Org.nr: 769613-8853

Årsredovisning. Styrelsen för HSB brf Traversen i Sollentuna. Org.nr: 769613-8853 Årsredovisning Styrelsen för HSB brf Traversen i Sollentuna Org.nr: 769613-8853 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 HSB Brf Traversen i

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Norrby i Järfälla. Org.nr: 713200-0618

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Norrby i Järfälla. Org.nr: 713200-0618 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Norrby i Järfälla Org.nr: 713200-0618 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 HSB:s Brf Norrby i Järfälla

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 241 479 17 249 184 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 036 852-7 748 671 Planerat underhåll -2 212 942-2 366 831 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollhöjden. Org.nr: 769603-5646. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollhöjden. Org.nr: 769603-5646. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Trollhöjden Org.nr: 769603-5646 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Trollhöjden i Sollentuna Org.nr

Läs mer

Styrelsen for Brf Sundveda Äng, i Märsta, Sigtuna kommun, får härmed avge Årsredovisning for räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31.

Styrelsen for Brf Sundveda Äng, i Märsta, Sigtuna kommun, får härmed avge Årsredovisning for räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. Brf Sundveda äng, Org. nr. 716422-6586 ÅRSREDOVISNING Styrelsen for Brf Sundveda Äng, i Märsta, Sigtuna kommun, får härmed avge Årsredovisning for räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Årsredovisning HSB Brf Vingen nr 141, Skarpnäck

Årsredovisning HSB Brf Vingen nr 141, Skarpnäck Årsredovisning 2015 HSB Brf Vingen nr 141, Skarpnäck HSB Brf. Vingen Skarpnäck Basdata 2 * Övriga lokaler: Extra förråd för bostadsrättshavare 32 st (H1-H11) Desirée Morast, HSBs ordinarie styrelseledamot

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Turbinen 21 716421-8807. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Turbinen 21 716421-8807. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Turbinen 21 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Hackspetten i Upplands Väsby. Org.nr:

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Hackspetten i Upplands Väsby. Org.nr: Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Hackspetten i Upplands Väsby får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Resultaträkning 2010-12-31 2009-12-31

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning för. Brf. Brandvakten Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf. Brandvakten Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf. Brandvakten Räkenskapsåret 2014-09-01-2015-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparslanten. Org.nr: 769608-6524. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparslanten. Org.nr: 769608-6524. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Kopparslanten Org.nr: 769608-6524 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Org.nr769608-6524 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRÅGET Org.nr

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRÅGET Org.nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRÅGET Org.nr 716422-0167 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tråget i Huddinge avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2013.

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8 Årsredovisning för Brf Trädgårdsmäst nr 8 702002-9711 Räkenskapsåret 2012 2 (12) Styrelsen för Brf Trädgårdsmäst nr 8 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006.

Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KILLINGEN 31 Årsredovisning 2006 Styrelsen för BRF Killingen 31 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens registrerades den 5/10

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Västerbris i Nacka

Styrelsen för HSB Brf Västerbris i Nacka Styrelsen för Org.nr: 716416-4761 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 848

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Hästskon

Bostadsrättsföreningen Hästskon Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästskon Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Bostadsrättsföreningen Hästskon 1(11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hästskon, Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Svetsaren i Järfälla. Org.nr: 713200-0923

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Svetsaren i Järfälla. Org.nr: 713200-0923 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Svetsaren i Järfälla Org.nr: 713200-0923 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 713200-0923 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och verksamhet året 27-1-1 till 27-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Glasmästaren Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Beckasinen i Järfälla. Org.nr: 716421-8112

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Beckasinen i Järfälla. Org.nr: 716421-8112 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Beckasinen i Järfälla Org.nr: 716421-8112 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 HSB:s Brf Beckasinen

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8998 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Resultaträkning 2016-12-31 2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Fastighetskostnader Drift 1, 5-6 720 466-6 802 262 Reparationer och underhåll -6 135 182-1 638

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för Brf Biskopsgården 5

Styrelsen för Brf Biskopsgården 5 Styrelsen för Brf Biskopsgården 5 Org.nr: 757200-1977 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Brf Biskopsgården 5 2015-12-31 2014-12-31 Tillgångar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2009 Brf Rönninge källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ORDLISTA. HSB Norra Stor-Stockholm Vasaplatsen 4 Box Järfälla

ORDLISTA. HSB Norra Stor-Stockholm Vasaplatsen 4 Box Järfälla ÅRSREDOVISNING 2015 ORDLISTA ÅRSREDOVISNING En bostadsrättsförening är enligt bokföringslagen skyldig att för varje år upprätta en årsredovisning. En årsredovisning består av förvaltningsberättelse, balansräkning,

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg

Å R S R E D O V I S N I N G. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg Riksbyggens Bostadsrättsförening Å R S R E D O V I S N I N G 2007 Riksbyggens Bostadsrättsförening Riksbyggens Bostadsrättsförening 1(9) Årsredovisning Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING HELSINGBORGSHUS

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Lotterivägen 19-37 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Optimus i Upplands Väsby. Org.nr:

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Optimus i Upplands Väsby. Org.nr: Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Optimus i Upplands Väsby Org.nr: 716419-8462 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 HSB:s Brf Optimus

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15.

Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15. Org.nr 702002-8630 1(10) Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31.

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ARSREDOVISNING. for. Antalet medlemmar i foreningen uppgick vid arsskiftet 2008/2009 till 30 medlemmar fordelat pa 20 bostadsratter.

ARSREDOVISNING. for. Antalet medlemmar i foreningen uppgick vid arsskiftet 2008/2009 till 30 medlemmar fordelat pa 20 bostadsratter. ARSREDOVISNING for BOSTADSRATTSFORENINGEN Styrelsen for Bostadsrattsforeningen Granjesvalen nr 4 far harmed avge redovisning for foreningens verksamhet under rakenskapsaret 29. STYRELSE Styrelsen har under

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasastaden 27:1

Årsredovisning. Brf Vasastaden 27:1 Årsredovisning för Brf Vasastaden 27:1 Räkenskapsåret 2010-03-22-2010-12-31 Brf Vasastaden 27:1 1(10) Styrelsen för Brf Vasastaden 27:1, Göteborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ordförande v ordförande sekreterare ledamot ledamot ledamot utsedd av HSB Skåne suppleant

ordförande v ordförande sekreterare ledamot ledamot ledamot utsedd av HSB Skåne suppleant ÅRSREDOVISNING HSB Brf Jordabalken i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens 21:e verksamhetsår FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. BRF BERGAHÖJDEN 3 Org nr

ÅRSREDOVISNING. BRF BERGAHÖJDEN 3 Org nr Sid 1 (10) Brf Bergahöjden 3 Fritjof Thuns väg 11 & 13 184 31 Åkersberga ÅRSREDOVISNING FÖR BRF BERGAHÖJDEN 3 Org nr 769607-7358 RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Hackspetten i Upplands Väsby. Org.nr:

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Hackspetten i Upplands Väsby. Org.nr: Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Hackspetten i Upplands Väsby Org.nr: 714800-0537 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 org.nr 714800-0537

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2008-31 december 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(14) Brf Birkagatan 18 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 7 - balansräkning 8 - tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf 6:e kv Kommendantsängen

Årsredovisning. Brf 6:e kv Kommendantsängen Årsredovisning för Brf 6:e kv Kommendantsängen 769607-2920 Räkenskapsåret 2014 1 (12) Styrelsen för Brf 6:e kv Kommendantsängen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan avger härmed redovisning för föreningens 1:a

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr:

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Flygledaren i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Flygledaren i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769611-7642 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning Not 1 7 492

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pomona Mindre 702002-9406. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för. Brf Pomona Mindre 702002-9406. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Årsredovisning för Brf Pomona Mindre Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Brf Pomona Mindre 2(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 731 457

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer