209 Kommunstyrelsens ärendelista. 210 Informationsärenden. 211 Kvartalsrapport Verkställighet av beslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "209 Kommunstyrelsens ärendelista. 210 Informationsärenden. 211 Kvartalsrapport 1 2012. 212 Verkställighet av beslut"

Transkript

1 Paragrafer 209 Kommunstyrelsens ärendelsta 210 Informatonsärenden 211 Kvartalsrapport Verkställghet av beslut 213 Medborgarförslag en fasadtext för Kulturhuset med texten Muskskolan 214 Moton skapa en samlad strateg för Kulturhuset Fnspång 215 Förslag tll handlngsplan för den kommunala psykatrn 216 Informaton aktuella ärenden - åtgärder för ekonom balans 217 Ajournerng 218 Tecknngsrätt för bankgro kompletterng 219 Frköp av tomträttsfastgheten Hårstorp 3: Årsredovsnng Utrednng avlopp nom Bränntorps frtdsområde redovsnng 222 Åtagandebeskrvnngar årsredovsnng Inrättande av ungdomscheck 224 Ansökan om utökat stöd tll LP-verksamhet 225 KRIS Fnspång ansökan om förenngsbdrag 226 Svar på återremss ansökan om anslag tll samlngslokal - Borggårds Folkets Hus 227 Varsel övertalghet 2012

2 (Paragrafer) 228 Vstnge 6:4, del av, förvärv 229 Övrga ärenden valärende val av representant tll styrgrupp för gymnaset 230 Övrga ärenden tllfällgt förändrad budgetprocess 231 Anmälan av delegatonsbeslut 232 Delgvnngar 233 Kurser och konferenser

3 (59) Plats och td Sammanträdesrummet Glan, kl Beslutande Anders Härnbro (S) ordförande Stefan Carlsson (V) Inge Jacobsson (M) Ulrka Jeansson (S) Brtt-Mare Jahrl (S) Rune Adamsson (S) Krstna Ström (S) Rtta Levskä-Wdlund (S) Ralph Kronholm (M) Herman Vnterhjärta (MP) Fredrk Blomberg (C) Chrster Lundström (FP) Ersättare Rune Adamsson (S) Krstna Ström (S) Patrk Karlsson (S) Carola Persson (S) Conny Lndgren (V) Bengt Nordström (MP) Sofe Drake Johansson (KD) Övrga deltagande Se blaga 1 Utses att justera Chrster Lundström (FP) Justerngens plats Kommunstyrelsekontoret, kommunhuset, Underskrfter Sekreterare Lef Björk Ordförande Anders Härnbro Justerande Paragrafer: Chrster Lundström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justerngen har tllkännagvts genom anslag. Organ Fnspångs kommun: Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvarngsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrft. Margt Segervall

4 Övrga deltagande Per Adolfsson, admnstratv chef Anette Asklöf, ekonomchef Anders Axelsson, kommundrektör Lef Björk, kommunsekreterare Azz Düzgün, kommunsekreterare Lars Gustafsson, kommunrevsonen Jan-Erk Hentze, sektorschef Mkael Hultberg, sektorschef Stg Karlsson, personalchef Hans Lndberg, utvecklngschef Bert Martnsson, ordförande kommunfullmäktge Blaga l

5 Ks 209 Kommunstyrelsens ärendelsta Kommunstyrelsen beslutar Att fastställa utskckad ärendelsta med följande ändrngar: 1. Att ärende 6 Tecknngsrätt för bankgro kompletterng samt ärende 7 Frköp av tomträttsfastgheten Hårstorp 3:326 lyfts över tll beslutsärenden. 2. Att under ärende 11 Informaton aktuella ärenden tas Åtgärder för ekonom balans upp som ärende 11a samt Dopgåva tll Estelle som ärende 11b. 3. Att under ärende 21 Övrga ärenden tas Valärende tll styrgrupp för gymnaset upp som ärende 20a samt en dskusson krng budgetprocessen för 2013 upp som ärende 20b. 4. Att ärende 7 Frköp av tomträttsfastgheten Hårstorp 3:326, ärende 12 Årsredovsnng 2011 samt ärende 20 Vstnge 6:4, del av, förvärv blr föremål för omedelbar justerng. Beskrvnng av ärendet Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår följande ändrngar: 1. Att ärende 6 Tecknngsrätt för bankgro kompletterng samt ärende 7 Frköp av tomträttsfastgheten Hårstorp 3:326 lyfts över tll beslutsärenden. 2. Att under ärende 11 Informaton aktuella ärenden tas Åtgärder för ekonom balans upp som ärende 11a samt Dopgåva tll Estelle som ärende 11b. 3. Att under ärende 21 Övrga ärenden tas Valärende tll styrgrupp för gymnaset upp som ärende 20a samt en dskusson krng budgetprocessen för 2013 upp som ärende 20b.

6 Ks 209 (Kommunstyrelsens ärendelsta) 4. Att ärende 7 Frköp av tomträttsfastgheten Hårstorp 3:326, ärende 12 Årsredovsnng 2011 samt ärende 20 Vstnge 6:4, del av, förvärv blr föremål för omedelbar justerng

7 Ks 210 Dnr Informatonsärenden Kommunstyrelsen nformeras om de ärendelstan upptagna nformatonsärendena 2, 3 och 11. Följande förtroendevalda och tjänstemän bträder vd nformatonen: Ärende 2: Ärende 3: Rapporter kommunalserngen av hemsjukvård, Anders Härnbro (S) och Conny Lndgren (V) nformerar och svarar på frågor. Avvkelserapporterng, utgår. Ärende 11b: Informaton aktuella ärenden dopgåva tll Estelle, Anders Härnbro (S) nformerar och svarar på frågor

8 Ks 211 Dnr Kvartalsrapport Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna nformatonen tll protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vd kommunstyrelsens sammanträde Beskrvnng av ärendet Anette Asklöf, ekonomchef nleder med att nformera om kommunens lkvdtet enlghet med kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen har att godkänna kvartalsrapport för Fnspångs kommun. Årets första prognos pekar på ett underskott med 17,7 mljoner kronor. Sektorernas negatva avvkelser uppgår tll sammantaget 41,2 mljoner kronor. De största avvkelserna redovsas nom sektor barn och ungdom, sektor bldnng och kultur samt nom sektor socal omsorg. Skattentäkterna är något högre än budgeterat då senaste skatteprognosen vsar på högre slutavräknng för 2011 och Under fnansenheten fnns också kvarvarande medel från skattehöjnngen avsatta. De största avvkelserna kommenteras kortfattat nedan, för mer detaljerad nformaton hänvsas tll kvartalsrapporten. Försörjnngsstödet vsar på ett förväntat underskott med 9,5 mkr, vlket nnebär 3 mkr högre årskostnad än föregående år. Gymnaseverksamheten omfattar Bergska skolan och nterkommunala ersättnngar. Bergska skolan redovsar ett underskott med ca 2,2 mljoner kronor. En översyn av tjänstefördelnngen har gjorts. Detta försvåras dock bland annat av öknngen nom IM-organsatonen tll hösten som medför ökat behov av personal. Prognosen för nterkommunala ersättnngar lgger dagsläget på -3,6 mkr och baseras på samma sökantal, 99 elever, som föregående år.

9 Ks 211 (Kvartalsrapport ) Barn och ungdom IFO består prncp av två stora områden: Myndghetskontoret och placerngar av barn och ungdomar. När det gäller myndghetskontoret så prognostseras ett underskott på 723 tkr tll följd av nhyrd personal. Placerngarna beräknas efter första kvartalet att sluta på ett underskott med 11,7 mkr vlket är samma nvå som utgången Inom sektorn beräknas även underskott (500 tkr) nom grundskola och frtdshem tll följd av ökat behov av personal för barn med särsklda behov. De äldre blr fler och trenden från 2011 ser ut att hålla sg med att hemtjänsten ökar kraftgt. Enlgt hemtjänstens bedömnng beräknas volymen öka med 23 % vlket motsvarar ungefär 4,1 mkr. Sektor socal omsorg prognostserar sammantaget med ett underskott på 13,9 mkr för året. Även nom IFO vuxna prognostseras ett underskott tll följd av ökat antal placerngar av vuxna (- 1,5 mkr). Inom särskld omsorg beräknas just nu ett överskott med detsamma (1,5 mkr) men stuatonen kan snabbt ändras då förändrngar nom ett ensklt fall kan nnebära mljonbelopp för verksamheten. Förvaltnngen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att godkänna kvartalsrapport Att en ekonomsk rapport ska tas fram per den 31 maj för redovsnng kommunstyrelsen den 11 jun 3. Att ge förvaltnngen uppdrag att föreslå åtgärder för att mnska underskottet Beredande organ Förvaltnngens tjänsteskrvelse

10 Ks 212 Dnr Verkställghet av beslut Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna nformatonen tll protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vd kommunstyrelsens sammanträde Beskrvnng av ärendet I enlghet med nternkontrollplanen för 2012 ska verkställghet av beslut följas upp två gånger per år. Dessutom kan framhållas att revsorerna vd ett flertal tllfällen pekat på behovet av att kommunstyrelsen mer aktvt följer upp beslut som nte automatskt följs upp vd ordnare kvartals- och årsrapporter. Uppföljnngen fokuserar denna gång på åren , då det är första gången en samlad uppföljnng genomförs. Framöver kommer dock redovsnngen omfatta nnevarande budgetår. Sedan tdgare har det också konstaterats att frånvaron av ett modernt ärende- och dokumenthanterngssystem gör det svårt att på ett enkelt sätt följa upp aktuella ärenden. I dagsläget används därför det webbaserade verktyget Cockpt Communcator för uppföljnng av vssa beslut. Arbetet sker manuellt, vlket kan nnebära svagheter materalet. Som ett led uppföljnngen har förvaltnngen gått genom samtlga kommunstyrelseprotokoll från 2007 för att dentfera ärenden som bedömts som särsklt vktga att följa upp och som nte omfattas av ordnare uppföljnng samband med kvartals- och delårsrapporter eller årsredovsnngen. Uppföljnngen omfattar dock nte ärenden där rsken för uteblven verkställghet bedöms som låg. I lstan som presenterats för kommunstyrelsen fnns således en genomgång av ärenden som vd något tllfälle har behandlats poltskt kommunstyrelsen eller fullmäktge och där förvaltnngen efter beslut fått uppdrag att verkställa besluten. Lstan omfattar 60 ärenden/uppdrag. I bland är dessa nbakade som deluppdrag andra frågor vlket delvs försvårar möjlgheten att få en bra överblck över aktuella frågor. Som framgår av lstan är en del beslut verkställda, andra är pågående, medan några redovsas som kommande.

11 Ks 212 (Verkställghet av beslut) De sstnämnda är nte sällan följden av medborgarförslag där verkställghet nte är möjlgt med mndre än att samverkan med andra aktörer kan ske. Det främsta exemplet på sådana grupper av ärenden utgör önskemål om nsatser Engelska parken, ett område som kommunen nte har full rådghet över. Några är också satta som avbrutna, men har aktverats gen under I detta sammanhang är det nte heller möjlgt att kommentera varje ensklt ärende. Inom parentes fnns dock det datum då ärendet behandlats varför den som är ntresserad av mer nformaton hänvsas tll protokoll från respektve sammanträde. Ur ett nternkontrollperspektv kan det alltså konstateras att avvkelser verkställgheten förelgger. Av olka skäl tenderar vssa ärenden att nedprorteras tll förmån för andra. Förvaltnngen vll dock framhålla att det dag pågår ett mer proaktvt arbete med att följa upp verkställgheten av poltska beslut och att detta är en prorterat fråga bl.a. kommundrektörens lednngsgrupp samt andra uppföljnngsmöten. Ambtonen är naturlgtvs att ytterlgare fortsätta att utveckla förvaltnngens arbete med denna uppföljnng. Förvaltnngen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att fastställa uppföljnng av verkställghet av beslut Beredande organ Förvaltnngens tjänsteskrvelse

12 Ks 213 Dnr Medborgarförslag en fasadtext på Kulturhuset med texten Muskskolan Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna nformatonen tll protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vd kommunstyrelsens sammanträde Beskrvnng av ärendet Roland Carpvk har skckat n ett medborgarförslag angående en fasadskylt med texten Muskskolan. Skylten skall vara storlek och stl som de övrga skyltarna på fasaden, och stta tll höger om de andra skyltarna vd Muskskolans egen ngång. Den blr då synlg för alla på Örebrovägen och Bergslagsvägen. Förslagsställaren anser det vara en vktg marknadsförngs-, framtdsoch ordnngsfråga, och en fråga om respekt för verksamheten. Projektednngen för Kulturhuset samråd med arktekt och de större verksamheterna huset dskuterade och prövade olka skyltvaranter för Kulturhuset, nnan beslut fattades. Många olka varanter prövades och man blev överens om att ha ett mycket begränsat antal skyltar på fasaden, av estetska och nformatva skäl. Man blev även överens om, att begreppet Kulturhuset skulle täcka ett brett perspektv av verksamheter huset t ex Muskskola, Dans, Teater, Bo, utställnngsverksamhet men även Konferensverksamhet. De enda övrga skyltarna på framsdan skulle vara Turst samt restaurangens namn. Den senare skulle bekostas av krögaren. Ytterlgare kommentarer gällande den nuvarande skyltnngen: - Skyltnngen skulle vara så beständg som möjlgt över td. Muskskolan kunde t ex utvecklas tll en Kulturskola. Det behöver så fall ej påverka fasadskyltnngen.

13 Ks 213 (Medborgarförslag en fasadtext på Kulturhuset ) - Muskskolan planerades få en egen skylt på stt plan väl synlgt vd entrén. Muskskolan har ngen egen ngång, utan utnyttjar den gemensamma stora entrén. Den medborgarförslaget omtalade ngången är en personalngång. Den gamla Muskskoleskylten vd Majorsvllan har början av feb 2012 monterats ned och pryder nu en väl synlg plats Kulturhusets entré. Denna skylt kommer även att förses med belysnng. Frtdsverksamheten Hörnan har också, samråd med kommunens nformatonsavdelnng och Hörnans personal, fått en egen skylt med kommunlogga vd sn entré på hörnet. Vad som ryms begreppet Kulturhuset är en nformatons och marknadsförngsfråga som ansvarga för Kulturhuset återkommande måste hantera. Förvaltnngen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att medborgarförslaget därmed skall anses besvarat 2. Att delge förslagsställaren ovanstående skrvnng Beredande organ Kommunfullmäktges beslut Förvaltnngens tjänsteskrvelse

14 Ks 214 Dnr Moton skapa en samlad strateg för Kulturhuset Fnspång Kommunstyrelsen beslutar 1. Att ärendet återremtteras med motverngen att komplettera handlngen med motonen samt kulturpoltska mål och rktlnjer och mål och handlngsprogram för allmänkulturen eller en sammanfattnng av dessa alternatvt en länk tll dessa dokument. Beskrvnng av ärendet Sofe Drake Johansson (KD) har lämnat n en moton angående verksamheten Kulturhuset, hon anför bl a följande: Sedan september förra året kan v glädja oss åt att v äntlgen har ett Kulturhus Fnspång. Men mycket återstår för att det ska fungera på ett tllfredsställande sätt. Det räcker nte med att huset fungerar och hyrs ut enlgt hyrestaxa tll den som har behov av en lokal. Förslagsställaren cterar den Regonala kulturplanen för Östergötlands län. Hon beskrver att där fnns en lång lsta på ntressanta kvalteter som Östsam vll med Östergötlands kultur. De vll bl a skapa mötesplatser för teater, dans, musk, arbeta för att öka jämlkheten för barn och ungdomar att få tllgång tll kultur. Krstdemokraternas förslag är att det utarbetas en strategsk plan för Kulturhuset. Planen blr då en tydlg sgnal tll förenngar, studeförbund och tjänstemän att Kulturhuset har ett syfte som är större än att bara rymma frtt vald grupp på avsatt td tll avsatt prs. Planen skall ha en budget och tydlga, kvanttatva och kvaltatva mål som följs upp. Lägesbeskrvnng - Kulturhuset För att kunna skapa en framåtrktad strateg för Kulturhuset är det sannolkt bra att få en samlad bld av nuvarande läge för Kulturhuset. Kulturhuset har fått en bra start och möter mycket uppskattnng från besökande och hyresgäster, men ett antal frågor behöver förtydlgas och utredas.

15 Ks 214 (Moton skapa en samlad strateg för Kulturhuset ) Den första tden sedan nvgnngen har nneburt en del verksamhetsexpermenterande, för att utröna vad Fnspångsborna, förenngar och närngslv önskar, samt som en följd av detta - hur bör huset organseras och utrustas för att kunna erbjuda detta. Expermenterandet har nte skett planlöst utan rört sg nom de ramar och de prncper som legat uppdraget för Kulturhuset, samt de mera övergrpande kulturpoltska målen för Fnspångs kommun. Ett antal utdrag ur poltska vljenrktnngar gällande Kulturhuset: Beslutar kommunfullmäktge att anta det förslag som utrednngen kallas nr 2 och som stora drag nnebar: Fnspångs kommun avser att verka för ett kulturens hus med följande verksamheter som grund; muskskola, bldnng, publka kulturarrangemang, replokaler, förenngstllvändhet, ungdomsverksamhet och café utfrån nuvarande förutsättnngar upprustas och anpassas för att överensstämma med kulturverksamheter av den karaktär som ngår förslaget Föreslagna funktoner Kulturens hus: Muskskola Café med caterngfunkton(senare en Restaurang) Bo/Teater Dans/Musk/Fest Konferenser Utställnngar Hörnan/ungdomsnrktad verksamhet Kulturadmnstraton Övrg kulturverksamhet Turstnformaton

16 Ks 214 (Moton skapa en samlad strateg för Kulturhuset ) Samt. Vktga déer och påståenden att ta med processen: Skapa ett flöde av männskor, en mötesplats. Ett möjlgheternas hus Flexbltet Lås begränsad omfattnng lokaler med permanenta hyresgäster Bevara teatersalongen, men renovera, fräscha upp och se över teknk Muskskolans lokaler skall kunna samutnyttjas av annan verksamhet En caféverksamhet(senare restaurang) är ett vktgt nav huset Köksavdelnngen källarplanet avvecklas, ersätts med en servcedsk Skapa utecafé(restaurang)möjlgheter Skapa kontakt med yttervärlden, anslut tll gatuplanet Möjlghet tll utbyggnad om behov uppstår Kf beslutade (Kf 179) om Grundprncper för Kulturhuset. Kommunens nsats huset är framförallt: Att tllhandahålla uthyrnngsbara lokaler för kulturverksamhet gott skck tll ett rmlgt prs Att vara sammanhållande faktor för totala verksamheten huset Att garantera ett brett utbud med god kvalté Att endast begränsad omfattnng vara kulturarrangör Att stmulera externa arrangörer tll ntatvtagande Övrg prncp: Att husets lokaler endast begränsad omfattnng skall upplåtas för kommersell försäljnng

17 Ks 214 (Moton skapa en samlad strateg för Kultur ) Prncperna har fungerat som ledstjärnor och stora drag är alla ovanstående uppdrag samt tlläggsdrektv från styrgruppen för projektet utförda. Några punkter kvarstår t ex en dgtalserng av boverksamheten samt tllskapandet av en utomhusserverng. Huset kommer dock aldrg bl färdgt utan ständgt utvecklas och anpassas tll en förändrad stuaton och nya uppdrag. Huset är beroende av en fungerande restaurang. Mycket av verksamheten huset sker som ett samarbete mellan kommunen och restaurangen. Restauratören har önskemål och planer för en utomhusserverng på husets baksda, samt en uppfräschnng ungdomlg stl av den Nedre Salongen (danssalongen) All verksamhetsplanerng sker utfrån de mål och prncper som framgår ovan samt utfrån de tankar och déer som framkom vd dskussoner styrgruppen (projektgruppen). Här fnns ett utrymme för mera detaljerad strateg, även om Kulturhuset måste ha rätt att skapa och testa nom ett ganska stort frutrymme. Verksamheten styrs även av dessa poltska beslut: Kulturpoltska mål och rktlnjer för Fnspångs kommun Kf Mål och handlngsprogram för allmänkulturen, antaget av Humanstska nämnden Ekonom och organsaton Tll ambtonerna för Kulturhuset bör kopplas en relevant fnanserng av verksamhet och drft, vlket httlls ej har skett. Vallonbygden har just tagt över drftsansvaret för huskroppen dvs framförallt el, fjärrvärme, teknsk support, större reparatoner och satt ett prs för detta. Organsatonen vd Kulturhuset håller på att formellt sjösättas. Kulturhuset har, efter poltskt beslut (Ks ), nrättat en servcegrupp, som sköter det mesta av den daglga drften dvs lokalvård, snöröjnng, konferensservce och smärre reparatoner.

18 Ks 214 (Moton skapa en samlad strateg för Kulturhuset ) Den består av två handledare/vårdare som coachar upp tll 6 personer, som har problem att etablera sg på den öppna arbetsmarknaden och som behöver arbetstränng skarp mljö. Servcegruppen har vart en mycket lyckad lösnng för de som jobbat servcegruppen, samt även för drften av huset. Regelverket krng vlka som kan rekryteras tll denna grupp behöver dock revderas. Tllflödet tll gruppen måste utvecklas och garanteras. En prslsta för uthyrnng av lokaler har, efter undersöknng av vad marknaden är beredd att betala, sakta formats och tllämpas nu på prov, som en grundprncp. Prslstan fnns på Kulturhusets hemsda, men är ej poltskt fastställd. Strategn har vart, att det är bättre att marknadsföra en prslsta, som kan dskuteras och göras rmlg, än att ha en fastställd prslsta, som kunderna ej är vllga att betala. Den nu utlagda prslstan känns mogen för poltsk behandlng. Här fnns dock en del att dskutera: Vad skall t ex kommunal verksamhet betala för tllfällg hyra av lokal, när man är van vd att en lokal för ett möte t ex kommunhuset är helt grats? Hur skall då kommunal verksamhet Kulturhuset prorteras förhållande tll andra ntressen? Det är dock vktgt att även kommunal verksamhet känner huset som stt och förlägger verksamhet huset. Andra gånger hyr en deell förenng för en aktvtet som leds av helt deella krafter, för kommunnnevånares bästa, och önskar låna en lokal hyresfrtt eller tll en symbolsk hyra. Det kan t ex vara en större dansaktvtet för funktonshndrade eller en sk LAN-övnng eller en större ungdomstävlng som Blxtlåset. Fastställande av prser för olka evenemang hör tll Kulturhusets lednngs vardag. Varje evenemang är en enskld förhandlng, där man kommer överens om gage, bljettprs, vem som står för ljud och ljus samt vlken support som skall fnnas krng arrangemanget ända ned tll vad som skall fnnas en loge. Varje evenemang får efter förhandlng en egen unk lösnng, där lokalhyran dock oftast utgör en grund enlgt prslstan.

19 Ks 214 (Moton skapa en samlad strateg för Kulturhuset ) Utökat uppdrag Under berednngen av detta ärende har Östsam kontaktat kommunen för en dskusson om en framtda kulturstrateg för Fnspångs kommun. Östsams resonemang bygger på att det fnns behov av att på ett tydlgare sätt samordna utvecklngen det nya Kulturhuset med utvecklngen framför allt Rejmyre, men också med det planerade nya bbloteket samt andra kulturaktvteter kommunen. Östsam erbjuder därför ett kunskaps- och processtöd för att bstå kommunen med att ta fram en samlad kulturstrateg för Fnspång. För medverkan detta arbete bör dock arbetet omfatta alla kulturverksamheter, nte enbart någon av verksamheterna. Förvaltnngen föreslår därför att motonärens ambton om en samlad strateg för Kulturhuset utvdgas tll att omfatta all kulturverksamhet där Kulturhuset utgör en del av strategn. Då kulturfrågorna är en vktg beståndsdel ortens attraktvtet och samtdgt utgör en allt vktgare poltsk fråga föreslås arbetet bedrvas samspel mellan poltk och förvaltnng, exempelvs genom en poltsk styrgrupp alternatvt en poltsk berednng. Förvaltnngen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktge 1. Att bfalla motonen de delar som rör Kulturhuset. 2. Att samtdgt ge kommunstyrelsen uppdrag att arbeta fram en samlad kulturstrateg för Fnspångs kommun som omfattar det samlade kulturarbetet nom kommunen. Beredande organ Kommunfullmäktges beslut Förvaltnngens tjänsteskrvelse Yrkande Stefan Carlsson (V) yrkar att ärendet återremtteras med motverngen att komplettera handlngen med motonen samt kulturpoltska mål och rktlnjer och mål och handlngsprogram för allmänkulturen eller en sammanfattnng av dessa alternatvt en länk tll dessa dokument.

20 Ks 214 (Moton skapa en samlad strateg för Kulturhuset ) Propostonsordnng Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att han först ställer proposton på Stefan Carlssons (V) yrkande om återremss. Om yrkandet avslås ställer han därefter proposton på förvaltnngens förslag tll beslut. Kommunstyrelsen bfaller förslaget tll propostonsordnng. Omröstnng Ordförande Anders Härnbro (S) ställer proposton på Stefan Carlssons (V) yrkande om återremss och fnner att kommunstyrelsen bfaller yrkandet

21 Ks 215 Dnr Förslag tll handlngsplan för den kommunala psykatrn Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna nformatonen tll protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vd kommunstyrelsens sammanträde Att handlngsplanen för den kommunala psykatrn bfogas tll beslutsmötet. Beskrvnng av ärendet Berednngen för socal omsorg har tagt fram en handlngsplan för den kommunala psykatrn. Enlgt överenskommelse mellan de poltska parterna skall kommunstyrelsens yttrande fokusera på om berednngarnas förslag kan få jurdska eller ekonomska konsekvenser. I övrgt skall förslaget lämnas tll kommunfullmäktge för ställnngstagande. Handlngsplanen ska ange nrktnng för det framtda arbetet nom den kommunala psykatrn och utgöra grund för planerngsperoden Vad gäller förslaget tll handlngsplan för den kommunala psykatrn har förvaltnngen följande synpunkter utfrån jurdsk och ekonomsk karaktär. Synpunkter tll underlaget har nhämtats från respektve sektor. Jurdska och ekonomska konsekvenser för förvaltnngen Förslaget tll handlngsplan för den kommunala psykatrn behandlar följande områden; nformaton, förebyggande arbete och anhörgstöd, boende och stöd det egna hemmet, arbete och sysselsättnng, personalkompetens och personalförsörjnng, kvaltetsarbete. Informaton Handlngsplanen stämmer överens med de åtaganden som förvaltnngen redan åtagt sg att verkställa enlgt Strategsk plan Förebyggande arbete och anhörgstöd Organserngen av elevstödet möjlggör att arbeta förebyggande utfrån föreslagen plan.

22 Ks 215 (Förslag tll handlngsplan för den kommunala psykatrn) I planen omnämns mötesplatser och träffpunkter som utvecklngsområden. I dag saknas mötesplatser kommunal reg rktat mot målgruppen unga/ung vuxna med psykskohälsa. En utvecklng av detta kan medföra ekonomska konsekvenser. Utvecklng av anhörgstöd stämmer överens med tdgare antagen äldreomsorgsplan och förvaltnngens åtagande En utvecklng av befntlgt anhörgstöd ger ekonomska konsekvenser. Boende och stöd det egna hemmet Förvaltnngen ser ökade ekonomska konsekvenser angående anpassnng av tre boendeenheter som tyvärr nte uppfyller dagens lagstadgade krav. Volymöknngen nom boendestödet ger lkaså ekonomska konsekvenser. Handlngsplanens ansats krng organserng av boende är att hänsyn tas tll olka åldersgrupper. Ur ett jurdskt perspektv är det omöjlgt att flytta en person från ett boende tll ett annat utan samtycke. Att verkställa boendebeslut utfrån åldersndelnng kan ge mndre resurseffektvtet, då platser kan komma att stå tomma. I de kommunala bondeenheterna är det dag blandade åldrar. Natonellt påvsas att den psykska ohälsan ökar bland äldre, vlket kan få ekonomska konsekvenser. Framtda beslut och avgränsnngar angående hemsjukvården kan få jurdska och ekonomska konsekvenser. Arbete sysselsättnng Handlngsplanen är överensstämmande med antagen Arbetsmarknadsstrateg för Fnspångs kommun och Strategskplan Som utvecklngsområde nämns bl.a. Översyn av möjlgheten tll ndvdanpassade anställnngsformer nom de kommunala verksamheterna. Översynen sg ger nga ekonomska eller jurdks konsekvenser. Indvdanpassade anställnngsformer kan dock ge både ekonomska och arbetsrättslga konsekvenser.

23 Ks 215 (Förslag tll handlngsplan för den kommunala psykatrn) Personalkompetens och personalförsörjnng Handlngsplanen stämmer överens med Strategskplan Kompetensutvecklngen nom verksamheterna har dock ekonomska konsekvenser. Resultatet av översynen krng behov av specalpedagogsk kompetens boendeenheterna kan leda tll en framtda ökad kostnad. Kvaltetsarbetet Arbete pågår med att ta fram kvaltet och lednngssystem som passar respektve verksamhetsområde. Val av kvaltetsmodell kan få ekonomska konsekvenser för förvaltnngen. Förvaltnngen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktge besluta 1. Att fastställa förslag tll handlngsplan för den kommunala psykatrn. 2. Att beakta ovanstående jurdska och ekonomska konsekvenser. Beredande organ Kommunfullmäktges beslut Berednngen för socal omsorgs skrvelse Förvaltnngens tjänsteskrvelse Yrkande Stefan Carlsson (V) yrkar att handlngsplanen för den kommunala psykatrn bfogas tll beslutsmötet. Propostonsordnng När förhandlngarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag förelgger och att kommunstyrelsen beslutar enlgt detta

24 Ks 216 Dnr Informaton aktuella ärenden - åtgärder för ekonom balans Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anlta SKL s analysgrupp för en genomlysnng av kommunens ekonom. 2. Att fnanserngen tas från kontot för oförutsedda händelser. Beskrvnng av ärendet Kommunens kvartalsrapport pekar återgen på stor underskott nom flera verksamheter. De nyckeltalsjämförelser som gjorts vsar att verksamheterna bör ha tllräcklga resurser utfrån standardkostnad och jämförelse med andra kommuner. Som ett led arbetet med att få balans ekonomn föreslår förvaltnngen att kommunen ska ta hjälp av SKL s analysgrupp för att kartlägga och analysera grunden tll problemen och få hjälp med förslag att komma vdare. Analysgruppen erbjuder ett standardpaket som omfattar en objektv analys av kommunens samlade ekonom, verksamheternas kostnader och framtdsprognoser. Analysen dokumenteras och presenteras tllsammans med slutsatser och förslag tll en framtda ekonomsk strateg för kommunen. Syftet är att som extern rådgvare ge hjälp tll självhjälp för kommuner att komma gång med det arbete som erfordras för att förbättra kommunens ekonom. Ambton är att analyser och förslag ska kunna lgga tll grund för en samsyn kommunen av vlka ekonomska ramar som måste styra kommunens verksamheter framtden. Förutsättnngar för uppdraget Uppdraget skall komma från kommunstyrelsen och ska således vara formellt förankrat den poltska lednngen. Under uppdragstden förutsätts att en kontnuerlg dalog ska kunna ske med kommunens ledande poltker och tjänstemän.

25 Ks 216 (Informaton aktuella ärenden - åtgärder för ekonom balans) Uppdraget genomförs nom crka 1,5 månader från det att uppdraget påbörjats. Standardpaketet erbjuds kommunen tll ett fast prs på kronor nklusve omkostnader som resor m.m. Förvaltnngen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att anlta SKL s analysgrupp för en genomlysnng av kommunens ekonom Beredande organ Förvaltnngens tjänsteskrvelse Yrkande Inge Jacobsson (M) yrkar att ärendet beslutas vd dagens sammanträde samt att fnanserngen tas från kontot för oförutsedda händelser. Propostonsordnng När förhandlngarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag förelgger och att kommunstyrelsen beslutar enlgt detta

26 Ks 217 Ajournerng Kommunstyrelsen beslutar 1. Att ajournera mötet klockan Att sammanträdet återupptas klockan Beskrvnng av ärendet Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår att mötet ajourneras 20 mnuter

27 Ks 218 Dnr Tecknngsrätt för bankgro kompletterng Kommunstyrelsen beslutar 1. Att utse Susanne Wastesson, att tllsvdare med kontrasgnaton av tdgare beslutade attestanter sgnera och skcka betalnngar vs nternetbanken från kommunens bankgro Att återkalla fullmakten för Ann-Chrstn Ahl Vallgren, Kerstn Sjöberg Axelsson och Perre Lndvall Beskrvnng av ärendet Inför semestern behöver myndghetskontoret komplettera med ytterlgare personer som ska sgnera och skcka betalnngar. Fullmakten avser endast utbetalnngar va nternetbanken från kommunens bankgro Förvaltnngen föreslår kommunstyrelsen besluta att komplettera tdgare beslut om tecknngsrätt enlgt följande 1. Att utse Susanne Wastesson, att tllsvdare med kontrasgnaton av tdgare beslutade attestanter sgnera och skcka betalnngar vs nternetbanken från kommunens bankgro Att återkalla fullmakten för Ann-Chrstn Ahl Vallgren, Kerstn Sjöberg Axelsson och Perre Lndvall Beredande organ Förvaltnngens tjänsteskrvelse

28 Ks 219 Dnr Frköp av tomträttsfastgheten Hårstorp 3:326 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktge besluta 1. Att sälja tomträttsfastgheten Hårstorp 3:326 tll Scandnavan Property Development Sweden AB för :-. 2. Att ge förvaltnngen uppdrag att upprätta för köpets genomförande erforderlga handlngar. Kommunstyrelsen beslutar 3. Att förklara paragrafen omedelbart justerad. Beskrvnng av ärendet Scandnavan Property Development Sweden AB org.nr (nedan kallat SPD) är ny ägare tll tomträttsfastgheten Hårstorp 3:326 (se blaga 1 och 2). SPD har för avskt att på fastgheten Hårstorp 3:326 uppföra en byggnad för detaljhandel. Detta är ett projekt som pågått under en längre tdsperod och som Fnspångs kommun haft en stor aktv del. SPD har nu framfört ett önskemål att frköpa tomträttsfastgheten och anser att den köpeskllng på :- ( 40:-/ kvm) som är normalprs som gäller området bör reduceras p.g.a. de försenngar och merkostnader kommunens hanterng av ärendet har medfört. Samhällsplanerngsenhetens hanterng av förhandsbesked, bygglov och efterföljande detaljplanerändrng har nte hanterats på ett tllfredställande sätt och därför föreslår samhällsplanerngsenheten att SPD erbjuds köpa tomträttsfastgheten Hårstorp 3:326 för :-. Förvaltnngen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktge besluta

29 Ks 219 (Frköp av tomträttsfastgheten Hårstorp 3:326) 1. Att sälja tomträttsfastgheten Hårstorp 3:326 tll Scandnavan Property Development Sweden AB för :-. 2. Att ge förvaltnngen uppdrag att upprätta för köpets genomförande erforderlga handlngar. Beredande organ Förvaltnngens tjänsteskrvelse Yrkande Anders Härnbro (S) yrkar att ärendet blr föremål för omedelbar justerng. Propostonsordnng Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att han ställer proposton på stt eget yrkande och fnner att kommunstyrelsen bfaller förslaget tll propostonsordnng. Omröstnng Ordförande Anders Härnbro (S) ställer proposton på stt eget yrkande och fnner att kommunstyrelsen bfaller yrkandet. Ordförande Anders Härnbro (S)... Chrster Lundström (FP)

30 Ks 220 Dnr Årsredovsnng 2011 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktge besluta 1. Att godkänna Årsredovsnng Kommunstyrelsen beslutar 2. Att förklara paragrafen omedelbart justerad. Beskrvnng av ärendet Kommunstyrelsekontoret har färdgställt årsredovsnngen för Kommunfullmäktge beslutade att återremttera ärendet tll kommunstyrelsen med följande motverngar: Föra n de mål som fanns Strategska planen den kolumn som heter mål. Ställa de röd/gröna mätarna tydlgare relaterat tll vlken grad målet faktskt är uppnått De punkter som är beskrvnng av måluppfyllelsen eller brsten på densamma skrvs om för ökad klarhet och relevans. Detta har nu åtgärdats och redovsas nu för kommunstyrelsen. Beredande organ Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktges protokoll Yrkande Anders Härnbro (S) yrkar bfall tll förvaltnngens förslag tll beslut samt att ärendet blr föremål för omedelbar justerng.

31 Ks 220 (Årsredovsnng 2011) Propostonsordnng Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att han ställer proposton på stt eget yrkande och fnner att kommunstyrelsen bfaller förslaget tll propostonsordnng. Omröstnng Ordförande Anders Härnbro (S) ställer proposton på stt eget yrkande och fnner att kommunstyrelsen bfaller yrkandet. Ordförande Anders Härnbro (S)... Chrster Lundström (FP)

32 Ks 221 Dnr Utrednng avlopp nom Bränntorps frtdsområde - redovsnng Kommunstyrelsen beslutar 1. Att godkänna redovsad utrednng. 2. Att uppdra tll sektor samhällsbyggnad att gå vdare med projekterng av utbyggnad med kommunalt vatten och avlopp tll Bränntorps frtdsområde. 3. Att förbereda bldande av verksamhetsområde med särtaxa. 4. Att det fall kommunen ej fullföljer bldandet av verksamhetsområde nom Bränntorps frtdsområde kompensera Fnspångs Teknska Verk AB för nedlagda kostnader. Beskrvnng av ärendet Kommunstyrelsen beslutade Ks 119 att ge sektor samhällsbyggnad uppdrag att utreda lämplg avloppslösnng nom Bränntorps frtdsområde. Sektorn lämnade uppdraget tll Fnspångs Teknska Verk som efter samverkan med representanter för Bränntorps frtdsområde, Sörmland vatten, Norrköpng vatten och samhällsplanerngsenheten nu kan redovsa resultatet av utrednngen. att arbete Fnspångs Teknska Verk och sektor samhällsbyggnad har träffat VA-gruppen Bränntorp och vd de tllfällena har framförts önskemål om att kommunen skall gå vdare med frågan. Från VAgruppen framförs att man nte ser en lösnng med en gemensamhetsanläggnng utan anser att en utöknng av kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp som det bästa alternatvet. Det har också genomförts studebesök hos Norrköpng Vatten för att studera och få nformaton om hur man där löst VA-frågan lknande områden.

33 Ks 221 (Utrednng avlopp nom Bränntorps ) För att komma vdare behöver sektor samhällsbyggnad få uppdrag att fortsätta arbetet med att projektera en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp tll Bränntorps frtdsområde, samt förbereda bldande av verksamhetsområde med särtaxa. Sektorn kommer att samverka med Fnspångs Teknska Verk även det fortsatta arbetet. Förvaltnngen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att godkänna redovsad utrednng. 2. Att uppdra tll sektor samhällsbyggnad att gå vdare med projekterng av utbyggnad med kommunalt vatten och avlopp tll Bränntorps frtdsområde. 3. Att förbereda bldande av verksamhetsområde med särtaxa. 4. Att det fall kommunen ej fullföljer bldandet av verksamhetsområde nom Bränntorps frtdsområde kompensera Fnspångs Teknska Verk AB för nedlagda kostnader. Beredande organ Förvaltnngens tjänsteskrvelse Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Förvaltnngens tjänsteskrvelse Kommunstyrelsens protokoll

34 Ks 222 Dnr Åtagandebeskrvnngar - årsredovsnng 2011 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna nformatonen tll protokollet. Beskrvnng av ärendet Förvaltnngen har färdgställt åtagandebeskrvnngar - årsredovsnng 2011 och den presenteras nu för kommunstyrelsen. Beredande organ Kommunstyrelsens beslut Kommunfullmäktges beslut Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Inge Jacobsson (M) yrkar att anteckna nformatonen tll protokollet. Anders Härnbro (S) yrkar bfall tll Inge Jacobssons (M) yrkande. Propostonsordnng När förhandlngarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag förelgger och att kommunstyrelsen beslutar enlgt detta

35 Ks 223 Dnr Inrättande av ungdomscheck Kommunstyrelsen beslutar 1. Att nrätta möjlgheten att ansöka om ungdomscheck enlghet med ovanstående rktlnjer 2. Att ungdomschecken omfattar maxmalt kronor per tllfälle 3. Att rambudget sätts tll kronor per år 4. Att fnanserng sker nom ramen för utvecklngspotten kommungemensamma medel 5. Att delegera beslutsfattande om tlldelnng av ungdomscheck tll kommundrektören. 6. Att kravet på drogfra arrangemang arbetas n rktlnjerna för ungdomscheck. Beskrvnng av ärendet I kommunens ungdomspoltska program framgår att Fnspångs kommun ska vara en kommun som arbetar för och med ungdomar. I programmet framhålls vkten av en aktv frtd och ungdomars möjlghet tll delaktghet som ska ge vnster form av lvskvaltet och öppenhet. I Fnspångs kommun ska alla ungdomar kunna uttrycka sn åskt och samtdgt bl lyssnad på. Programmet är uppdelat två sakområden, nflytande och verksamhet. Det första området, nflytande, handlar om att det ska utvecklas mer eller mndre bestående arenor där kommunens unga kan använda sn rätt att höras, respekteras och nkluderas. Det andra området, verksamhet, handlar om att genom ett flexbelt system skapa förutsättnngar för ungdomar att ta och genomföra egna verksamhetsntatv. Som en följd av att fortsätta utveckla kommunens ungdomspoltska arbete har förvaltnngen fått uppdrag ta fram förslag på hur ungdomars engagemang kan stödjas genom att ge ungdomar möjlgheten att

36 Ks 223 (Inrättande av ungdomscheck) söka ungdomscheckar som fnanserng för aktvtet och/eller arrangemang som rktar sg tll målgruppen. Ansökan om ungdomscheck föreslås omfatta arrangemang och/eller aktvtet som påverkar fler än en enskld ndvd, alltså ngen sponsrng av ndvduella ntressen. Detta nnebär att en ansökan enbart kan göras av organsatoner eller ensklda genom ett enkelt ansöknngsförfarande form av en enkel skrvelse eller genom muntlg kontakt. Kommunen utser en kontaktperson för ändamålet. Ansökan bör dock motveras någon form. Aktuella arrangemang/aktvteter som kan få stöd ska ta sn utgångspunkt frågor som rör exempelvs demokrat, ntegraton, kultur, frtd eller upplevelser etc. Ett annat perspektv kan vara aktvteter som fokuserar på områden utfrån resultat LUPP-undersöknngen,. Ytterlgare utgångspunkter kan fnnas det arbete som bedrevs nom ramen för Framtdsboxen sommaren 2011 lksom kommande sommarjobb under Ett vktgt krav är dock att arrangemang ska vara öppna för alla, där målgruppen föreslås vara ungdomar ålder år. Detta gäller såväl sökande som de som arrangemang rktar sg tll. Varje ungdomscheck uppgår tll maxmalt kronor per ansökan och kan sökas löpande under året. Fnanserng förslås ske nom utvecklngspotten som är avsatt nom kommungemensamma medel. Rambudget för ändamålet föreslås uppgå tll kronor. Beslut föreslås ske av förvaltnngen på delegaton. Beslut ska fattas med ovanstående rktlnjer som grund, men behöver också bedömas utfrån en dalog med de sökande. Fnns oklarheter förs ärendet tll kommunstyrelsen för beslut. Förvaltnngen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att nrätta möjlgheten att ansöka om ungdomscheck enlghet med ovanstående rktlnjer 2. Att ungdomschecken omfattar maxmalt kronor per tllfälle

37 Ks 223 (Inrättande av ungdomscheck) 3. Att rambudget sätts tll kronor per år 4. Att fnanserng sker nom ramen för utvecklngspotten kommungemensamma medel 5. Att delegera beslutsfattande om tlldelnng av ungdomscheck tll kommundrektören Beredande organ Förvaltnngens tjänsteskrvelse Kommunstyrelsens protokoll Yrkande Ulrka Jeansson (S) yrkar att kravet på drogfra arrangemang arbetas n rktlnjerna för ungdomscheck. Inge Jacobsson (M) yrkar att ärendet bordläggs tll august med anlednng av kommunens ekonomska stuaton. Fredrk Blomberg (C) yrkar bfall tll Inge Jacobssons (M) yrkande. Propostonsordnng Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att han först ställer proposton på Inge Jacobssons (M) yrkande om återremss. Om yrkandet avslås ställer han proposton på förvaltnngens förslag tll beslut tllsammans med Ulrka Jeanssons (S) tlläggsyrkande. Kommunstyrelsen bfaller förslaget tll propostonsordnng. Omröstnng Ordförande Anders Härnbro (S) ställer proposton på Inge Jacobssons (M) yrkande om återremss och fnner att kommunstyrelsen avslår förslaget. Därefter ställer han proposton på förvaltnngens förslag tll beslut tllsammans med Ulrka Jeanssons (S) tlläggsyrkande och fnner att kommunstyrelsen bfaller förvaltnngens förslag tll beslut tllsammans med Ulrka Jeanssons (S) tlläggsyrkande.

38 Ks 223 (Inrättande av ungdomscheck) Reservaton Inge Jacobsson (M), Ralph Kronholm (M), Fredrk Blomberg (C) och Chrster Lundström (FP) reserverar sg mot beslutet tll förmån för Inge Jacobssons (M) yrkande om bordläggnng

39 Ks 224 Dnr Ansökan om utökat stöd tll LP-verksamhet Kommunstyrelsen beslutar 1. Att avslå ansökan om utökat stöd tll LP-verksamheten Beskrvnng av ärendet Under 2010 bevljades Pngstförsamlngen startbdrag från Fnspångs kommun på totalt kr för att drva socalverksamhet LPkontakt för personer med brstande socala kontakter och mssbruksproblematk. Verksamheten skall vara ett komplement tll kommunens övrga verksamheter som rktar sg tll målgruppen. Under 2011 bevljade kommunen ett drftbdrag tll verksamheten på kr per år under tre år med start I ansökan om utökat stöd tll LP-verksamhet (blaga 1) går det att läsa att LP-verksamheten ser ett ökat behov av deras nsatser. Verksamheten har påbörjat att skapa kontakter för att möjlggöra arbetstränngsplatser. Enlgt telefonsamtal med föreståndaren har församlngsmedlemmar bjudts n tll en träff där de som drver egna företag ställt sg postva tll att ta emot och skapa arbetstränngsmöjlgheter för målgruppen. På längre skt har LP-verksamheten även ambton att erbjuda målgruppen boendestöd med ADL-tränng (aktvtet det daglga lvet). I ansökan framgår att ntäkterna mnskar verksamheten då LP-rks startbdrag trappas ned. Föreståndaren för LP-verksamheten förklarar att startbdraget 2011 från LP-rks på ca kr mnskar under en treårsperod syfte att den lokala LP-verksamheten skall stå på egna ben. Under 2012 bdrar LP-rks med ca och år tre mnskar bdraget ytterlgare. I ansökan om utökat stöd ngår även kostnad för mnbuss. Att beakta nför beslutsfattande Sektor socal omsorg har vd tdgare ansöknngar beskrvt LPverksamheten som ett gott komplement tll kommunens egna verksamheter för målgruppen.

40 Ks 224 (Ansökan om utökat stöd tll LP-verksamhet) Samverkan mellan LP-kontakten och vårt kommunala Boendestöd sker och avtal krng utlån av Boendestödets buss fnns tecknat. Att ge ytterlgare bdrag tll LP-verksamheten är förenat med fler övervägande och det fnns rsker som behöver beaktas. De nsatser som LP-verksamheten vll utveckla är verksamhet som redan fnns nom den kommunala regn. Boendestöd är en nsats som behovsprövas enlgt SoL (Socaltjänstlagen) och ges som ett bstånd på ndvdnvå. Om boendestöd skall utföras av LP-verksamheten utan bståndsbeslut fnns svårgheter vem som avgör huruvda ndvden har behov eller nte. Insatsen skulle utföras utan bståndsbeslut och kan då heller nte följas upp på ndvdnvå. Om den ensklde brukaren nte är nöjd med nsatsen fnns heller ngen rättssäkerhet att kunna överklaga stt stöd. Angående arbetstränngsplatser har kommun tllgång tll flertalet ställen och det fnns dagsläget ledga platser nom samtlga tllgänglga verksamheter. Det råder således ngen brst på arbetstränngsplatser. Att utöka stödet tll LP-verksamhetens växande organsaton kan även dskuteras utfrån en konkurrensstuaton. Kommuner kan avtala eller köpa nsatser av externa utförare och gränsdragnngen krng konkurrerande verksamhet är svår att avgöra. Den lokala LP-verksamheten skulle kunna ses som en av flera möjlga utförare och då kan köp/avtal göras på samma vllkor som för övrga prvata utförare. Skllnaden dag är att den lokala LP-verksamheten nte är ett företag utan en deell förenng som tll största delen drvs av deella krafter och med bdrag från kommunen. Kompletterng tll ansökan LP-rådet vll ytterlgare redogöra för verksamhetens strateg arbetet med målgruppen. I en kompletterande ansökan förtydlgas att ansökan nte avser anordnande av boendestöd, vlket nnebär att ställnngstagande boendestödsfrågan är överflödg beslutsfattandet.

41 Ks 224 (Ansökan om utökat stöd tll LP-verksamhet) I den kompletterande ansökan vll LP-rådet tydlgare beskrva arbetstränng som en ntegrerad del ett vårdpaket för personer nom den aktuella målgruppen. LP-verksamheten ser sg som ett komplement tll den verksamhet som kommunen drver. I ansökan beskrver LP-rådet ett vad verksamheten kallar vårdpaket. Vårdpaketet bygger på att kommunen bevljar behandlng på LP-rks behandlngshem kombnaton med eftervård Fnspång, där LPverksamheten lokalt står för eftervården. I ansökan beskrvs behandlngsprocessen som en helhet där arbetstränng ntegreras som en del eftervården och ses som en del den personlga utvecklngen. LPrådet beskrver att om tden på behandlngshemmet skall ge ett bestående resultat är det av största vkt att LP-verksamheten genom utökat bdrag ges möjlghet att fullfölja strategn med lokal eftervård nom LP-verksamheten. Enlgt LP-rådet fnns två huvudsaklga anlednngar tll att de redan tllgänglga platserna nom den kommunala regn nte fungerar, se blaga 2. Arbetstränngen ntegreras nte med LP:s behandlngsprogram vägen tll lvet och det fnns enlgt LP-rådet även en större rsk att återfall mssbruk nom den kommunala verksamheten pga. att fler har samma problembld. Enlgt LP-rks hemsda ( ,) står behandlngsprogrammet vägen tll lvet för: Inskt- att stanna upp, samtala om följderna av mssbruket, väcka hopp och längtan som uppmuntrar tll förändrng. Sannng- att vsa att jag har ett ansvar för mna handlngar, leva så att jag kan stå för det jag är och gör. Vlja- att kunna se att jag behöver bl vllg att ta emot hjälp. Tro- att presentera den krstna tron samt möjlggöra bearbetnng av exstentella frågor. Förlåtelse- att få syn på att det är bekännelsen och förlåtelsen som det nya lvet kan börja. Växa- ge verktyg för förbättrad självkänsla, självförtroende och nskter som kan leda tll en trygg denttet samt att påbörja ett arbete med att förbättra sna relatoner. Kroppen- att få kunskap om kroppens funktoner och behov. LP-rådet lyfter även fram andra lokala LP-verksamheter som goda exempel och ser nget problem med att kommunen ger bdrag stället för att avtala eller köpa tjänsten.

42 Ks 224 (Ansökan om utökat stöd tll LP-verksamhet) Kommentar krng kompletterng Verksamhetsansvarg på arbetsmarknadscentrum beskrver fungerande arbetstränng med personlg utvecklng enlgt följande. Arbetstränngen är ndvdanpassad, utfrån en kartläggnng som genomförs när ndvden kommer tll oss. (sker på samma sätt oavsett om man uppbär ekonomskt bstånd eller är FAS 3). Varje ndvd får ett samtal med stude- och yrkesvägledare/coach och kan boka fler samtal vd behov. Varje ndvd tllhör en arbetsgrupp, där arbetsledare och anställda (OSA/lönebdrag) fnns som handledare den aktuella arbetstränngen. Arbetsgruppen har sna egna arbetsplatsträffar. Arbetslednngen har ett tydlgt uppdrag att stärka ndvdernas självkänsla och motvera för praktk/arbete eller studer. V har praktksamordnare som har som huvuduppgft att htta lämplga praktkplatser ute samhället och framgångsrka med att fnna platser. AMC (Arbetsmarknadscentrum) samverkar med myndghetskontoret, boendestödet, behandlngsteamet, vuxenutbldnngen, Vallonbygden, AF (Arbetsförmedlngen) och Koop-tjänst (projekt orangeret) m. fl. Alla deltagare som kommer tll arbetet och är påverkade av droger skckas endera hem (efter Alkotest) eller tll behandlngsteamet för provtagnng. Vsar det sg att deltagaren återfallt mssbruk upprättas åtgärdsplan tllsammans med berörda. Alla chaufförer genomgår alkotest varje morgon. Verksamhetsansvarg på AMC beskrver även att arbetstränngen under 2011 vart en framgångsfaktor rehablterngen för tre deltagare samverkan med andra aktörer. Det råder ngen brst på arbetstränngsplatser men de platser som erbjuds utfrån den kommunala regn har av förklarlg anlednng nte samma nrktnng som LP-verksamhetens ntegrerade behandlngsprogram vägen tll lvet.

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-11 09:08: skckar tllbaka enl tel samtal 2015-05-18 15:32: Det har vart rolgt att läsa er

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman Handlngsplan Grön Flagg I Ur och Skur Pnneman Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-23 12:55: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor. Se er själva

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor Handlngsplan Grön Flagg Bosgårdens förskolor Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 14:16: Det är nsprerande att läsa hur n genom röstnng tagt tllvara barnens ntressen när n tagt fram er handlngsplan.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-25 11:44: Inskckad av msstag. 2014-04-17 09:52: Bra jobbat, Förskolan Fjäderkobben!

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-01-20 09:07: Förskolan Kalven, n har lämnat n en toppenrapport även denna gång! Bra områden

Läs mer

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd Hållbar skolutvecklng Skolplan Esklstuna kommun 2008 2011 Förslag tll utbldnngsnämnd/torshälla stads nämnd 1 2 INLEDNING Skolplan av kommuns styrdokumt. Att kommunerna ha skolplan fastställs skollag. Skolplan

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-11-14 09:03: Ännu en gång har n skckat n en mponerande rapport. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola Handlngsplan Grön Flagg Stadonparkens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-03-10 13:06: Hej! N har många spännande och vktga utvecklngsområden. Er handlngsplan känns genomarbetad med aktvteter

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola Handlngsplan Grön Flagg Salvägens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-02 11:11: N har valt fna och ntressanta utvecklngsområden med många olka typer av aktvteter som kan skapa nyfkenhet och

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Näckrosen Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-28 12:15: N har vktga och spännande utvecklngsområden krng tema. Utmana gärna barnen med öppna frågor de olka utvecklngsområdena

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Talavdskolan 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-21 13:32: V kunde nte läsa om era mål 4 och 5 någonstans. 2013-08-15 11:21: Tack för era kompletterngar.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Ensamma kan vi inte förändra

Ensamma kan vi inte förändra 2013, vnter/vår Behandlngsföreståndaren har ordet Drogtestnng Ultmatum på jobbet ledde tll nyktert lv Vårdutbldnngsprogram för företagshälsovården Ideella resurser vd mssbruk för företagshälsovården Arbetsplatsprogram

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Kallelse / Underrättelse

Kallelse / Underrättelse Kallelse / Underrättelse Utskrftsdatum 2015-12-08 1 Organ Socalnämnden Ledamöter Per-Arne Frsk (S) Prjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elsabeth Svahn (S) (S) Eduardo Vllanueva Pnto (V) Al El-Najjar (M)

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Gärdesängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 20121012 11:04: Lte fler uppgfter tack... 20121023 15:38: N har vktga och relevanta mål samt aktvteter som kan göra alla delaktga

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Kallelse / Underrättelse

Kallelse / Underrättelse Kallelse / Underrättelse Utskrftsdatum 2016-01-19 1 Organ Socalnämnden Ledamöter Per-Arne Frsk (S) Prjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elsabeth Svahn (S) (S) Eduardo Vllanueva Pnto (V) Al El-Najjar (M)

Läs mer

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Framtdens Karrär Soconom Kraftsamlng för att möta utmanngar nom socaltjänsten Natonell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Specalsttjänster och legtmatonskrav nyckelfrågor för SSR En undersöknng

Läs mer

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund Nyhetsbrev 2015:3 från Sverges Fskevägarebund 2015-09-29 Förbundsdrektör reflekterar Mljöorgansatoner mljömyndgheter gör mycket vktga nödvändga nsatser nom områd. M bland blr det rktgt fel da beror nästan

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Frdhems förskola 24 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-24 10:39: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016

Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-15 10:59: Vad bra att n utgår från barnens ntressen för att få n deras nflytande

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Grön Flagg Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-17 14:07: Vad rolgt att n har jobbat aktvt med Grön Flagg snart 14 år! Handlngsplanen är tydlg och n tar upp flera exempel

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola Handlngsplan Grön Flagg Sagomossens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 12:42: Det låter som en bra dé att ntegrera mljörådet förskolerådet som har en sån bred representaton. N har vktga

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Tallbackens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Tallbackens förskola Handlngsplan Grön Flagg Tallbackens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-08-21 20:35: N har genomtänkta, vktga och spännande utvecklngsområden där barnen kommer att få nflytande över processen

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-15 15:26: N har på ett engagerat och varerat sätt arbetat med ert Grön flagg-arbete.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-13 09:11: N har jättefna aktvteter tll era utvecklngsområden. Det är en mycket bra

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola Handlngsplan Grön Flagg Saxnäs skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-05 09:27: Jättefnt att n jobbat utfrån elevernas önskemål när n satt hop er handlngsplan för att måna om deras nflytande. N

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-09 16:38: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.det

Läs mer

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället Framtdens Karrär Gymnaselärare Bygg upp rätt förutsättnngar för våra lärare och premera de som gör goda nsatser Gymnase- och kunskapslyftsmnster Ada Hadzalc. Gymnaseskolans största utmanngar enlgt lärarna

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-07 14:13: N har en bra rapport och det är nte långt från ett godkännande. V skulle vlja

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016

Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-08-12 11:30: N har verklgen kommt långt ert Grön Flagg-arbete där hållbarhetstanken verkar

Läs mer

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-07 09:58: Vlken härlg och kreatv rapport n har skckat n tll oss - trevlg läsnng! Vad kul

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 10:40: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör dem

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola Handlngsplan Grön Flagg Äsperedskolan förskola - skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-22 11:22: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter elevernas förmågor -

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola Handlngsplan Grön Flagg Hamregårds förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-30 15:23: Fna och spännande utvecklngsområden n valt! Så bra att n har ambtonen att ha Grön Flagg-råd veckovs med de

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Lnden 8 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-08 16:51: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola Handlngsplan Grön Flagg Hamregårds förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-03-30 08:43: Vlket härlgt vattentema n ska arbeta med tllsammans med barnen och strålande att n utgått från barnens ntresse

Läs mer

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 12:45: Gratts tll er första certferng Grön Flagg! Vad rolgt att n känner att mljöarbetet

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-18 13:37: Bra genomtänkt handlngsplan. N har valt vktga områden med många kloka frågeställnngar er handlngsplan med bra aktvteter.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:11: N har jättefna konkreta utvecklngsområden och bra aktvteter tll dessa. Blderna

Läs mer

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale Atttudes Toward Carng for Patents Feelng Meannglessness Scale Detta frågeformulär handlar om olka exstentella känslor, tankar, förståelse samt stress som kan uppstå vården av patenter lvets slutskede.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-02 11:23: Vad rolgt att n känner att mljöarbetet genomsyrar er vardag, då har n kommt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-04 10:52: Gratts tll er första godkända rapport och en toppenbra sådan! N har bra och

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-0-18 18:47: Vad rolgt att eleverna kom med förslaget att sopsortera! N har på ett mycket kreatvt

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Solbackens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Solbackens förskola Handlngsplan Grön Flagg Solbackens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-11-09 14:31: Välkommen tll Grön Flagg. Solbackens förskola! Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - de kommer säkert

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Avfallsplan 2014-2018 Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) A V F A L L S P L A N 2 0 1 4-2 0 1 8 Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola Handlngsplan Grön Flagg Stadonparkens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-30 13:53: N har valt spännande och vktga utvecklngsområden att arbeta med. Att expermentera och undersöka vatten är

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vndelälvsskolan 27 maj 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-27 15:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2013 1/1 Sammanträdestd Tsdagen den 19 februar 2013 kl. 13.00-14.40 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Broända, Helena Wstbacka, Inger Enfors, Vdar Furu, Danel,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-27 10:15: Hej, Enlgt mal från er så skckade n n denna rapport av msstag, så därför får n tllbaka

Läs mer

Eventuella kommentarer eller övrigt att tillägga: Vi har träffats 3-4ggr/ termin. Svara ja eller nej genom att klicka och välja i listan nedan.

Eventuella kommentarer eller övrigt att tillägga: Vi har träffats 3-4ggr/ termin. Svara ja eller nej genom att klicka och välja i listan nedan. I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 11:23: Det verkar som om mljöarbetet genomsyrar er vardag, då har n kommt långt!

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det?

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Uppsats fortsättnngskurs C Författare: Johan Bjerkesjö och Martn Nlsson Handledare: Patrk Hesselus Termn och år: HT 2005 Arbetslvsnrktad rehablterng för

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Tornastugan 28 mar 2013

Grön Flagg-rapport Förskolan Tornastugan 28 mar 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Tornastugan 28 mar 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-28 09:33: Det är klart att n blr godkända med en sådan fn rapport! Det är nsprerande

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats? 1-2 gånger/månad

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats? 1-2 gånger/månad I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

~ ~ 'o II DJULÖ O /` ~ ~~ 1 ~ Rekreation. Fördjupning av översiktsplanen fiör. Stora Djulö säteri med omgivningar ~~ ~~~

~ ~ 'o II DJULÖ O /` ~ ~~ 1 ~ Rekreation. Fördjupning av översiktsplanen fiör. Stora Djulö säteri med omgivningar ~~ ~~~ Kommunstyrelsens handlng nr 1/2012 Fördjupnng av översktsplanen för FÖRÄNDRINGAR Stora Djulö säter med omgvnngar O Bostäder anpassade tll landskapet Katrneholms kommun ~~~~~~_:, O Utvdgnng av skogskyrkogården

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Hålsjöns förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Hålsjöns förskola Handlngsplan Grön Flagg Hålsjöns förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-10-11 14:39: Bra att n formulerat era utvecklngsområden vad, varför och hur. Det gör det så lättförståelgt för oss att läsa

Läs mer

Sammanfattning. Härledning av LM - kurvan. Efterfrågan, Z. Produktion, Y. M s. M d inkomst = Y >Y. M d inkomst = Y

Sammanfattning. Härledning av LM - kurvan. Efterfrågan, Z. Produktion, Y. M s. M d inkomst = Y >Y. M d inkomst = Y F12: sd. 1 Föreläsnng 12 Sammanfattnng V har studerat ekonomn påp olka skt, eller mer exakt, under olka antaganden om vad som kan ändra sg. 1. IS-LM, Mundell Flemmng. Prser är r konstanta, växelkurs v

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Ugglan förskola 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Ugglan förskola 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ugglan förskola 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-08-15 13:57: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden

Läs mer

Ny renhållningsordning för Finspångs kommun, yttrande till Finspångs kommun

Ny renhållningsordning för Finspångs kommun, yttrande till Finspångs kommun 1 (1) Mljö och samhällsbyggnadsförvaltnngen ToS, Mare Hägglund 2013-05-16 Dnr KS 2013-318 Dnr Sbn 2013-185 Kommunstyrelsen Ny renhållnngsordnng för Fnspångs kommun, yttrande tll Fnspångs kommun Förslag

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Socialnämnden förslag 20110615 1

Dokumenthanteringsplan Socialnämnden förslag 20110615 1 Dokumenthanterngsplan Socalnämnden förslag 20110615 1 OCH EVENTUELL INGSORDNING olka meder, SEKRETESS NÄRARKIV slutgltgt arkvformat fetstl) Innehåll 1. Styr 3 1.2.4. Verksamhetsutveckla projektform 7 2.Ge

Läs mer

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08 Prmär- och sekundärdata Undersöknngsmetodk Prmärdataundersöknng: användnng av data som samlas n för första gången Sekundärdata: användnng av redan nsamlad data Termeh Shafe ht01 F1-F KD kap 1-3 Olka slag

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Kalven

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Kalven Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Kalven Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-03 10:27: Vlket bra sätt att ha aktvteter som även görs hemma hos barnen. Ett bra ntatv för att sprda rngar på vattnet.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stensjöns förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stensjöns förskola Handlngsplan Grön Flagg Stensjöns förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-30 13:40: Vlken fn och spännande blå tråd n har era utvecklngsområden. N kan säkert få både barn och pedagoger ntresserade

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning

Riktlinjer för biståndshandläggning Rktlnjer för bståndshandläggnng Enlgt Socaltjänstlagen Fnspångs kommun 2012-11-19 KS 2012.04.45.730 Rktlnjer för bståndshandläggnng Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post:

Läs mer

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0 socalen.nfo 1. Artklar om socalpoltk mm Socaltjänsten.nfo har en egen redakton som skrver och publcerar artklar om socalpoltk, socalförsäkrngar, arbetsmarknad, ntegraton mm. Artklarna publceras på nätet

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Föräldrakooperativet Dalbystugan 22 sep 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Föräldrakooperativet Dalbystugan 22 sep 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Föräldrakooperatvet Dalbystugan 22 sep 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-22 17:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott Falkenberg FALKENBERG 2013-04-16 130 Moton om bättre vllkor för vssa grupper beträffande uthyrnng av FaBo s lägenheter. Dnr KS

Läs mer

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( )

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( ) Tentamen Matematsk statstk Ämneskod-lnje S1M Poäng totalt för del 1 5 (8 uppgfter) Poäng totalt för del 3 (3 uppgfter) Tentamensdatum 9-3-5 Kerstn Vännman Lärare: Robert Lundqvst Mkael Stenlund Skrvtd

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-08-25 10:58: En mycket bra och kreatv handlngsplan - med väldgt många aktvteter - som säkert kommer att locka fram många

Läs mer