Kallelse / Underrättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse / Underrättelse"

Transkript

1 Kallelse / Underrättelse Utskrftsdatum Organ Socalnämnden Ledamöter Per-Arne Frsk (S) Prjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elsabeth Svahn (S) (S) Eduardo Vllanueva Pnto (V) Al El-Najjar (M) Gudrun Molander (L) Mara Fahlén (C) Marcus Molnder (SD) Lotta Borg (NT) Sammankallande /Per-Arne Frsk/, ordande Ersättare Margareta Renlund (S) Fredrk Tmeradh (S) Gunlla Nlsson (S) Lars Kempe (S) Mare Bergman (S) Anders Bergström (V) Ingrd Sendelbach (KD) Naser Shqwara (M) Megan Sandberg (L) Fredrk Bernblom (SD) Davd Forslund (NT) Td Plats Vd hnder Datum Ort Meddela Polstjernan Tmrå Inger Ytterström Klockan Ber tdsåtgång Lokal Rkt- telefonnummer 09:00 Ca 3 tm Ärendelsta Punkt Ärende Ärendemenng 1 Antecknng av närvarande 2 Val av justerare 3 Fastställande av ärendelsta 4 SN/2016:5 Förvaltnngschefens verksamhetsrapport 5 SN/2016:6 Ordanden nformerar 6 SN/2016:1 Ekonomsk perodrapport per SN/2016:23 Bokslut SN/2016:24 Uppföljnng av ntern kontroll SN/2015:234 Statsbdrag tll verksamhet med personlgt ombud 10 SN/2015:144 Resultat av nspekton Crkelvägen 16, 2015/ SN/2015:82 Ej verkställda beslut enlgt 4 kap 1 rapporterng enlgt 16 kap 6f SoL samt beslut enlgt 9 rapporterng enlgt 28 f-g LSS 12 SN/2015:20 Val av socalnämndens ledamöter tll Tmrå kommuns tllgänglghetsråd SN/2016:15 Tllsynsbesök enlgt alkohollagen , Namo s pzzera & restaurang 14 SN/2016:16 Tllsynsbesök enlgt alkohollagen , Mekongköket 15 SN/2016:17 Tllsynsbesök enlgt alkohollagen , Vvansborg 16 SN/2016:7 Redovsnng av socalnämndens uppdragsbeslut 17 SN/2016:3 Anmälan av beslut enlgt delegaton 18 SN/2016:2 Inkomna skrvelser meddelanden

2 Kallelse / Underrättelse Utskrftsdatum

3 socalvaltnngen Tjänsteskrvelse Handläggare Datum Darenummer Inger Ytterström SN/2016:5 1 socalnämnden Förvaltnngschefens verksamhetsrapport Förslag tll beslut Socalnämnden tackar nformatonen Ärendet Förvaltnngschefens verksamhetsrapport lämnas vd sammanträdet Postadress Besöksadress Telefon Tmrå Köpmangatan

4 socalvaltnngen Tjänsteskrvelse Handläggare Datum Darenummer Inger Ytterström SN/2016:6 1 socalnämnden Ordanden nformerar Förslag tll beslut Socalnämnden tackar nformatonen Ärendet Ordanden nformerar vd sammanträdet Postadress Besöksadress Telefon Tmrå Köpmangatan

5 socalvaltnngen Tjänsteskrvelse Handläggare Datum Darenummer Åsa Runsvk SN/2016:1 1 socalnämnden Ekonomsk perodrapport per Förslag tll beslut Socalnämnden beslutar godkänna perodrapport per När bokslut/årsredovsnng 2015 är upprättad kommer den överlämnas tll kommunstyrelsen Ärendet Perodrapporten redovsas vd sammanträdet Protokollsutdrag tll Ekonom Exp / 2016 Åsa Runsvk Postadress Besöksadress Telefon Tmrå Köpmangatan

6 SOCIALNÄMNDEN Årsbudget Budget Utfall Avvkelse Ack budget peroden Ack redovsn peroden Avvkelse peroden 2015 DEC 2015 DEC 2015 DEC 2015 JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC Kommentarer JAN-DEC (tkr) FÖRVALTNINGSGEM o NÄMND HEMSJUKVÅRDEN ÄLDREOMSORG FUNKTIONSHINDRADE INDIVID o FAMILJEOMSORG exkl ENSAMK FLYKTINGBARN Rehabhjälpm (akt 245) tkr Övertd tkr (nkl po) INTÄKT tkr LÖN tkr (ö-td tkr nkl po) Mat (netto) tkr Lokaler(netto) tkr Med färdbeh tkr Hospce tkr Rehabhjälpm (akt 245) - 81 tkr IT (akt 215) +5 tkr Intäkter tkr (Pers Ass TKR) Löner tkr Åter FK tkr Rehabhjälpm (akt 245) tkr Akt (kontpers, famhem, plac) tkr ENSAMK FLYKTINGBARN Akt kontaktpers, famhem, plac tkr FLYKTINGMOTTAGANDE SN EXKL FÖRSÖRJNINGSSTÖD FÖRSÖRJNINGSSTÖD *) *) 2012 ökad (214/mån) fr jun SN INKL FÖRSÖRJNINGSSTÖD PRG OMR 2015 DECPrg MÅN 2015

7 PERSONALKOSTNAD Årsbudget Budget Utfall Avvkelse Ack budget peroden Ack redovsn peroden Avvkelse peroden 2015 DEC 2015 DEC 2015 DEC 2015 JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC FÖRVALTNINGSGEM o NÄMND HEMSJUKVÅRDEN ÄLDREOMSORG FUNKTIONSHINDRADE , INDIVID o FAMILJEOMSORG exkl ENSAMK FLYKTINGBARN ENSAMK FLYKTINGBARN Akt (kontpers, famhem, plac) tkr Akt (kontaktpers, famhem, plac) tkr FLYKTINGMOTTAGANDE INTÄKTER Årsbudget Budget Utfall Avvkelse Ack budget peroden Ack redovsn peroden Avvkelse peroden 2015 DEC 2015 DEC 2015 DEC 2015 JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC FÖRVALTNINGSGEM o NÄMND HEMSJUKVÅRDEN ÄLDREOMSORG Stmulansbdrag tkr ( okt o nov) Drftbdr fr AMS - 92 tkr FUNKTIONSHINDRADE Mgra tkr, Ers FÖK tkr INDIVID o FAMILJEOMSORG Akt (kontaktpers, famhem, plac) tkr exkl ENSAMK FLYKTINGBARN ENSAMK FLYKTINGBARN Akt (kontaktpers, famhem, plac) tkr FLYKTINGMOTTAGANDE (EXKL FÖRSÖRJNINGSSTÖD) PRG OMR 2015 DECPrg MÅN 2015

8 Intäkter Budget Budget Utfall Ack Avv Avv Avv Avv 2015 dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec JAN-DEC ack okt nov dec Försäljnngsmedel, Mat Taxor o avgfter Hyror Bdrag Försäljnng av verksamhet Summa ntäkter ,2 Kostnader Budget Budget Utfall Ack Avv Avv Avv Avv 2015 dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec JAN-DEC ack okt nov dec Bdrag o transfererngar Köp plac fam hem IFO Löner Varav ordnare personal Varav Vkarelöner Varav Semskulds boknng Lokaler Mat Övr vht-kostn Summa Kostnader Summa SN Netto Exkl sörjnngsstöd Försörjnngsstöd Budget Budget Utfall Ack Avv Avv Avv Avv 2015 dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec JAN-DEC ack okt nov dec Försörjnngsstöd, ntäkter Försörjnngsstöd, kostnader Försörjnngs stöd, netto Summa SN Netto Inkl sörjnngsstöd O:\Ledn & Stab\Ekonom\Uppföljnng\2015\MÅNADSREDOVISNING\2015 decpdf2015 decpdf

9 Anm DEC IFO tkr (Vux +26 tkr BoF -473 tkr Ensamk tkr) Flyktng tkr BoF tkr Ensamk tkr Vux tkr Famhem o kontp IFO EKB tkr (varav famhem tkr) EKB dec tkr Rehabhjmedel /akt 245) -964 tkr Blkostn (akt 212) tkr O:\Ledn & Stab\Ekonom\Uppföljnng\2015\MÅNADSREDOVISNING\2015 decpdf2015 decpdf

10 socalvaltnngen Tjänsteskrvelse Handläggare Datum Darenummer Åsa Runsvk SN/2016:23 1 socalnämnden Bokslut 2015 Förslag tll beslut Socalnämnden beslutar godkänna bokslut 2015, överlämnas tll Kommunstyrelsen Ärendet Bokslutet år 2015 redovsas vd sammanträdet Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse 2015 Protokollsutdrag tll Ekonom Exp / 2016 Åsa Runsvk Postadress Besöksadress Telefon Tmrå Köpmangatan

11 Delårsrapport Socalnämnden Ordande: Förvaltnngschef Per-Arne Frsk Ingeborg Meln Verksamhet Vktga händelser under peroden Under 2015 har Äldreomsorgen påbörjat arbetet med ändra servcehusen tll mndre enheter varav två med nrktnng mot demens Anlednngen är brukare som bevljats vård- omsorgsboende ofta har ett stort behov av närhet tll personal Inom hemtjänsten har kvaltetsmätnngar genomts större utsträcknng än tdgare syfte bättra kontnuteten därmed även brukarnas nöjdhet vad gäller nsatsernas utande Inom hemsjukvården är det som tdgare svårgheter rekrytera sjuksköterskor Under hösten t korttdsvården utvecklats genom öppna fler platser på Hagald avvecklat platserna på Tallnäs Strandbo Arbetat med prortera planerade peroder av avlastnng närstående som vårdar har pågått hela året Under november beslutades påbörja ett projekt trygg säker samordnad vård omsorgsprocess på grund av v dag nte ser samverkan Nyckeltal volymuppgfter mellan vårdgvare krng multsjuka äldre psykatr sker optmalt Eventuellt kommer en ny lagstftnng under 2016 som även den kommer påverka vårdplanerngsprocesserna Öppnande av butk Kreha uppstart av ndvdstöd nom psykatrn Omorganserng renodlng av daglg verksamhet, LSS Mgratonsverket meddelade kommunerna Sverge man jul går n steg 4 vad gäller anvsnngar av ensamkommande asyslökande barn Detta nnebar kommunerna fck ta emot anvsnngar oaktat avtal om mottagande, delnngstal eller mottagna under året Vd 2015 års utgång uppgck antalet ensamkommande flyktngbarn som anvsats tll Tmrå tll 100 I skenet av ovanstående tog valtnngen slutet av året beslut om tllpa en ny enhet vd IFO med uppdrag rkta arbetet med ta emot utreda, placera följa upp nsatser de ensamkommande flyktngbarnen Rekryterng tll tjänster pågår hoppnngen är enheten kommer kunna vara fullt bemannad under sta halvan av 2016 Mått Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Antal brukare vård omsorgsboenden Antal brukare hemtjänst Antal hemtjänsttmmar per månad Antal nskrvna med hemsjukvårdsnsatser/dsk Antal nskrvna med enbart rehabnsatser (nget värde kan presenteras 2015) Antal boende psykatr Antal brukare ndvdstöd Antal boende omsorg Antal brukare personlg assstans (LSS)

12 Antal brukare personlg assstans (SFB) Antal famljehemsplacerade barn unga Varav uppväxtplacerng Antal HVB-placerngar barn unga (årsplacerngar) Antal ensamkommande barn egen reg Antal ensamkommande barn extern reg Antal klenter HVB mssbruksvård 8 5,3 5

13 Ekonom Socalnämnden exklusve sörjnngsstöd Drft Resultaträknng, Budget Redovsnng Avvkelse Redovsnng tkr Verksamhetens ntäkter Verksamhetens kostnader (-) Verksamhetens nettokostnad (-) Drft, kommentarer Äldreomsorgens resultat vsar på ett underskott tkr varav personalkostnaderna står huvuddelen Orsakerna tll det negatva resultatet är bland annat: Ökande sjuklönekostnader motsvarande 25 % därgenom även ökande vkarekostnader på vård- omsorgsboenden Inom hemtjänsten är öknngen 13 % Ökad bemannng nom servceboenden på grund av brukare haft behov av ha personal närheten Ett par ärenden hemtjänsten med dygnet runt bemannng avvaktan på korttdsvårdsplats Hemsjukvårdens verksamhet vsar ett negatvt resultat motsvarande -418 tkr Den främsta orsaken är högre kostnader tekn hjälpmedel Övertdskostnader sjuksköterskor har ökat orsaken är brst på personal vlket nnebär beordrad övertd Vakanta tjänster nom rehabverksamheten, områdeschef hälso- sjukvård väger upp sjuksköterskornas underskott på personalsdan Omsorgen om funktonshndrade uppvsar ett överskott med 1021 tkr Två områden, Boende socalpsykatr LASS, har negatva utfall 2015 Underskotten beror på kostnader externa placerngar, kostnader prvata utare samt kostnader rehabhjälpmedel Övrga områden har postva resultat större mndre grad vlket tll största del kan klaras med högre ntäkter än beräknat samt ej nyttjade verksamhetspengar Indvd famljeomsorgen har en öknng av placerngar tll följd av beslut enlgt LVU LVM bdragt tll ökade kostnader Placerngar av väldgt små barn har ökat vlket ger ökade kostnader form av lönekompensaton tll famljehem då barnen behöver en vuxens närvaro på heltd Ca 70 % av dagens famljehemsplacerngar är ses som uppväxtplacerngar Med forts tllströmnng av ensamkommande flyktngbarn är det mycket svårt prognostsera Indvd famljeomsorg Strateg samverkan socaltjänst skola fnns framtagen Framtagna anmälnngsrutner samverkansrutner mellan skola socaltjänst Arbetet med tllpa boendeplatser ensamkommande flyktngbarn fortsätter har hög prortet Investerngar

14 Investerngar, tkr netto Netto Netto Av- Projnr Text Budget Redovsnng vkelse Dv Invest Soc Summa nvesterngar Investerngar, kommentarer Investerngskostnader larm är bara delvs betalda Kommer ä om a över återstående medel tll 2016

15 Socalnämnden - sörjnngsstöd Drft Resultaträknng, Budget Redovsnng Avvkelse Redovsnng tkr Verksamhetens ntäkter Verksamhetens kostnader (-) Verksamhetens nettokostnad (-) Drft, kommentarer Under året skedde en sktg mnsknng av antalet hushåll som tog emot sörjnngsstöd sn sörjnng Samverkan med andra myndgheter aktörer tdga nsatser har vart vktga aktvteter syfte hjälpa ndvden tll självhushållnng på så sätt mn rsken ett långvargt bståndsberoende Handläggare vd enheten ekonomskt bstånd har under september-oktober tagt del av utbldnngsnsatser med som mål ytterlgare stärka kunpen om- rättsäkerheten hushåll som tar emot ekonomskt bstånd sn sörjnng

16 socalvaltnngen Tjänsteskrvelse Handläggare Datum Darenummer Ingeborg Meln SN/2016:24 1 socalnämnden Uppföljnng av nternkontrollplan 2015 Förslag tll beslut Nämnden eslås överlämna uppföljnngsrapporten tll kommunstyrelsen utvärderng Ärendet Uppföljnng av nternkontrollplanen genoms varje år januar månad 2015 år uppföljnng bfogas Beslutsunderlag Uppföljnng av nternkontrollplanen Internkontrollplan 2015 Protokollsutdrag tll Kommunstyrelsen Exp / 2016 Socalvaltnngen Ingeborg Meln Förvaltnngschef Postadress Besöksadress Telefon Tmrå Köpmangatan

17 TIMRÅ KOMMUN Datum UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL Avser år: 2015 Socalnämnden Kontroller har genomts enlghet med antagen plan gransknng av ntern kontroll (planen bfogas) X Ja Nej Om nej, kontrollerna avvker från planen enlgt följande: Förklarng Samlat resultat av genomda kontroller redogörelse: När det gäller utbetalnngar tll klent uppdragstagare har utom den automatserade beloppsbegränsnngen verksamhetssystemet stckprov genomts nga brster har framkommt Loggar har kontrollerats varje månad nget anmärknngsvärt har framkommt Handläggnngstder nom programområdet äldre funktonshndrade har under vssa tder under året brustt när det gäller ansöknngar Programområdet Indvd famljeomsorg har större delen av året klarat tdsgränserna, några utrednngar nom barn famlj har enlgt beslut socalnämnden erhållt längd utrednngstd Skälen tll dessa begäranden har tydlggjorts berott på omständgheter som utredarna nte råder över Tdsgränserna utrednng när det gäller ensamkommande barn ungdomar har brustt ssta halvåret 2015 Dokumentatonen nom samtlga lagrum har kontrollerats en ständg bättrng av nnehåll språkbruk kan noteras Återsöknng av medel från mgratonsverket utda nsatser har skett kontnuerlgt Avtalstroheten mot HVB- har vart bra utom när det gäller ensamkommande barn ungdomar Antalet anvsnngar har vart avsevärt större omfnng än vad som planerats ngen särskld upphandlng målgruppen var nte gjord Kontroll av hemsjukvårdsärenden uppfyller krtererna sker kontnuerlgt Några ärenden har httats under ssta kvartalet som nte uppfyller krtererna

18 TIMRÅ KOMMUN 2(3) Vdtagna åtgärder med anlednng av eventuella brster: Brsterna när det gäller handläggnngstder nom programområdet äldre funktonshndrade handlade om vakanser längre sjukfrånvaro Bemannngen är fortfarande något låg hållande tll ärendemängden Omprorterngar sker kontnuerlgt så tdsfrsten om påbörja utrednng nom tre veckor hållas När det gäller handläggnngen nom enheten ensamkommande lämnades en rksanalys august tll IVO Förvaltnngen har en ständgt pågående rekryterng va olka kanaler De ärenden nom hemsjukvården som nte uppfyller krtererna söker v hänvsa tll rätt vårdgvare ÖVRIG INFORMATION Hur genomdes rskbedömnngen samband med upprättandet av 2015 års plan gransknng av ntern kontroll? (Vlka valde ut kontroll- /rskområdena som skulle grans?) X En grupp tjänstemän valde kontrollområdena En grupp poltker valde kontrollområdena Samma plan som egående år användes Annat sätt Planen dskuterades sedan nämnden kompletterades med några ytterlgare områden nnan den godkändes Ge exempel på hur nämnd valtnng arbetar med ebyggande arbete bättra den nterna kontrollen nom verksamheterna: Varje år görs en revderng av planer, rktlnjer rutner, vd dessa tllfällen grans processer flöden med beaktande av ändamålsenlg kostnadseffektv verksamhet, tllsktlg fnansell rapporterng nformaton om verksamheten samt efterlevnad av tllämplga lagar, eskrfter, rktlnjer mm Förslag tll beslut nämnd Nämnden överlämnar uppföljnngsrapporten tll kommunstyrelsen utvärderng Socalvaltnngen Ingeborg Meln

19 TIMRÅ KOMMUN 3(3) Förvaltnngschef Blaga: Internkontrollplan 2015

20 Tmrå Kommun SocalvaltnngenTmrå Kommun Socalvaltnngen Plan ntern kontroll 2015 Postadress: Tmrå Besöksadress: Köpmangatan 14 Telefon: Bankgro: Organsatonsnummer: Fax: Hemsda: wwwtmrase E-post:

21 Intern kontroll Intern kontroll handlar om ha ordnng reda, veta det som göras blr gjort det sker på ett bra säkert sätt Ett vktgt syfte är säkerställa ambtonen om en god ekonomsk hushållnng Intern kontroll är vktgt dem som är troendevalda har ansvar verksamheten Begreppet rmlg grad av säkerhet nnebär nämnden vd utformnngen av rutner göra en avvägnng mellan kontrollkostnad kontrollnytta Vd bedömnng av kontrollnytta nte endast ekonom faktorer vägas n, utan även vkten av upprätthålla troendet verksamheten hos olka ntressenter Förvaltnngens arbete med ntern kontroll har sedan 2008 följt kommunens reglemente från 2007 Planen bygger på alla verksamheter funktoner gör en rsknventerng rnalys Som stöd det arbetet har valtnngen utarbetat en särskld mall där reglementets mål fnns exemplferade Målet ändamålsenlg kostnadseffektv verksamhet nnebär bla ha kontroll över ekonom, prestatoner kvaltet samt säkerställa fade beslut verkställs följs upp hållande tll fastställd åtgärdsplan mål Målet tllltlg fnansell rapporterng nformaton om verksamheten nnebär kommunstyrelsen nämnden samt de verksamhetsansvarga ha tllgång tll rättvsande räkenper Därutöver ngår en ändamålsenlg tllltlg redovsnng av verksamhetens prestatoner avseende kvanttet kvaltet samt övrg relevant nformaton om verksamheten dess resursanvändnng Det nnebär också säkerhet system rutner, dvs hndra kommunen drabbas av extra kostnader på grund av avsktlga eller oavsktlga fel Målet efterlevnad av tllämplga lagar, eskrfter, rktlnjer mm nnefar lagstftnng såväl som kommunens nterna regelverk samt ngångna avtal med olka parter Postadress: Tmrå Besöksadress: Köpmangatan 14 Telefon: Bankgro: Organsatonsnummer: Fax: Hemsda: wwwtmrase E-post:

22 Även om bedömnngen är det är osannolkt eller mndre sannolkt något gå fel blr konsekvenserna av kännbar eller allvarlg art om det går fel Att dentfera analysera rsker är en ständgt pågående process är avgörande organsatonens möjlgheter nå målen Postadress: Tmrå Besöksadress: Köpmangatan 14 Telefon: Bankgro: Organsatonsnummer: Fax: Hemsda: wwwtmrase E-post:

23 Plan ntern kontroll Gransknngen avser samt tdsperod Utbetalnng Klent, Uppdragstagare Metod Kontroll vd varje utbetalnngstllfälle Stckprov Reglemente, anvsnngar, polcy, beslut Beloppskontroll Procapta Ansvarg Närmaste chef IT-strateg Gransknngstllfällen Tdsperod Kontnuerlgt Tertal årsbokslut Loggar Stckprov IT- säkerhetspolcy IT-strateg Kontnuerlgt Tertal årsbokslut Gransknng av handläggnngstder Dokumentaton SoL, LSS HSL, frekvens, nnehåll språkbruk Fakturor Återsöknng av statsbdrag från Mgratonsverket Kontroll Stckprov Stckprov Kontokontroll, deltagartecknng program Stckprov Kontroll vd varje tertal Stckprov Kommunallagen Socaltjänstlagen Rutn dokumentaton handläggnng Attest- utanordnngsreglemente, delegatonstecknng Rutn återsöknng av medel Delegatonsordnng Närmaste chef Btrvaltnngschef Verksamhetsansvarg Btrvaltnngschef Närmaste arbetsledare Ekonom Verksamhetsansvarg Kontnuerlgt Tertal årsbokslut Kontnuerlgt Tertal årsbokslut Kontnuerlgt Tertal årsbokslut Kontnuerlgt Tertal årsbokslut Rapporteras Verksamhetschefer valtnngschef Nämnd KS samband med bokslut Verksamhetschefer valtnngschef Nämnd KS samband med bokslut Verksamhetschefer valtnngschef Nämnd KS samband med bokslut Verksamhetschefer valtnngschef Nämnd KS samband med bokslut Verksamhetschefer valtnngschef Nämnd KS samband med bokslut Verksamhetschefer valtnngschef Nämnd KS samband med Postadress: Tmrå Besöksadress: Köpmangatan 14 Telefon: Bankgro: Organsatonsnummer: Fax: Hemsda: wwwtmrase E-post:

24 Avtalstrohet HVBhem Att kommunen anltar HVBhem som ngår ramavtalet det fnns motverade skäl om kommunen anltar andra HVB Delegatonsordnng Verksamhetsansvarg Kontnuerlgt Tertal årsbokslut bokslut Verksamhetschefer valtnngschef Nämnd KS samband med bokslut Hemsjukvårdsärende Kontroll av hemsjukvårdsärende uppfyller krtererna Rktlnjer hemsjukvårdspatent Verksamhetsansvarg Kontnuerlgt Tertal årsbokslut Verksamhetschefer valtnngschef Nämnd KS samband med bokslut Postadress: Tmrå Besöksadress: Köpmangatan 14 Telefon: Bankgro: Organsatonsnummer: Fax: Hemsda: wwwtmrase E-post:

25 socalvaltnngen Tjänsteskrvelse Handläggare Datum Darenummer Inger Ytterström SN/2015:234 1 socalnämnden Ansökan om statsbdrag tll verksamhet med personlga ombud år 2016 Förslag tll beslut Socalnämnden beslutar ställa sg bakom valtnngens ansökan Ärendet Ansökan om statsbdrag tll personlgt ombud år 2016 Från den 1 august 2013 styrs statsbdraget personlgt ombud av ordnngen SFS 2013:522 Ansöknngen ha kommt n tll Länsstyrelsen senast Förvaltnngen har ansökt nom tden Beslutsunderlag Ansökan daterad Redovsnng av verksamhet med personlgt ombud verksamhetsår 2015 Verksamhetsberättelse personlgt ombud Tmrå Härnösand Protokollsutdrag tll Länsstyrelsen Härnösands kommun Exp / 2015 Postadress Besöksadress Telefon Tmrå Köpmangatan

26 Ansökan Socalnämnden Tmrå Ansökan om statsbdrag verksamhet med Personlga ombud år 2016 Uppgfter ansökan avser de krterer utsättnngar statsbdrag tll verksamheter med personlga ombud som anges SFS 2013:522 Länsstyrelsen beslutar betalar ut statsbdrag tll en kommun utfrån bestämmelserna SFS 2013: En kommun svarar nom ramen socaltjänsten verksamheten med personlgt ombud Blanketten nnehåller ett antal frågor om hur verksamheten organseras vlka utsättnngar som ombudet/ombuden kommer få stt arbete Länsstyrelsen utsätter uppgfter, som lämnas ansökan, dskuterats med aktuella samverkansparter Ansökan vara länsstyrelsen tllhanda senast den 15 januar 2016 Statsbdragets omfnng Statsbdrag utgår med kr per år en heltdstjänst Ange med två decmaler Om n tex ansöker om anställa en på heltd (40 tmmar veckan) en på halvtd (20 tmmar veckan,) anger n 1,50, om n tex ansöker om medel två som jobbar heltd en som jobbar 25 procent ange 2,25 Ej brukade medel kan komma återkrävas Sökande kommun Kommunens namn: Tmrå Förvaltnng: Socal Postadress: Tmrå Tfn: E-post: Organsatonsnummer: Ansökan avser år: 2016 Plus-eller bankgro Postadress: Länsstyrelsen Dalarnas län, Falun Telefon: (växel) Webbadress: wwwlansstyrelsense/dalarna E-post

27 Belopp som rekvreras: Antal årsanställnngar (heltd) 2 á kronor Referens på utbetalnngen: Nämnd som beslutat om ansökan: socal Ansökan avser även verksamhet följande kommun/kommuner: Härnösand Kontaktperson Befnng: Anhörgkonsulent / chef personlt ombud Namn: Inga-Lll Nlsson Postadress: Tmrå Tfn: E-post: Drftsform/drftsformer utare Uppgft om vlken eller vlka drftsformer som verksamheten bedrvs Om verksamheten är ny uppge när kommunen beräknar verksamheten kan påbörjas (SFS 2013:522 8 punkt 3) Kommunal Samverkan krng verksamheten Uppgft om vlka myndgheter organsatoner som samverka krng verksamheten med personlgt ombud (SFS 2013: punkt 4) Vlka myndgheter organsatoner ngår lednngsgruppen? S-valls-, H-sands-, Ånges- Tmrås kommuner, säkrngssa, NPFlandstnget, arbetsmedlngen prmärvården samt brukar organsatoner Vlka andra myndgheter organsatoner samverkar n med? frvllgaorgansatoner, IFO, anhörggrupper

28 Plan verksamhetens organsaton Beskrvnng om hur kommunen planerar personlga ombuden arbeta med målgruppen, hur prorterngar nom målgruppen kommer ske hur ombudens verksamhet planeras dokumenteras (SFS 2013:522 8 punkt 5) Enlgt en resursmoblserngsmodell främja klenten få kontroll egenmakt över sn lvsstuaton Prorteras enlgt rsk vräknng, ensamstående med barn, unga personer personer utan stöd från socaltjänst eller psykatr Planer arbetets utformnng Beskrvnng hur kommunen planerar stödja personlga ombud arbetet fråga om exempelvs utbldnng/kompetensutvecklng handlednng (SFS 2013:522 punkt 6) Skapa utrymma utsättnngar ombuden delta YPOS, semnarum, de av länsstyrelsens anordnade utbldnngar Handlednng fortsätter som tdgare Uppföljnng Beskrvnng av hur kommunen planerar följa upp hur verksamheten med personlgt ombud har utvecklats (SFS 2013:522 8 punkt 7) Va Netgate möten Ort datum Tmrå Behörg eträdare verksamheten Namntydlgande befnng Inga-Lll Nlsson Anhörgkonsulent/chef personlgt ombud Ifylld underskrven blankett skckas tll följande adress: Länsstyrelsen Västernorrland Att: Jenny Långström Samhällsbyggnadsenheten Härnösand E-post:

29 Redovsnng Sda 1 av Dnr Socalnämnden Tmrå kommun Socalnämnden Härnösands kommun Redovsnng av verksamhet med personlgt ombud verksamhetsår 2015 Blanketten nnehåller ett antal frågor om hur verksamheten har organserats vlka utsättnngar som ombudet/ombuden har haft stt arbete Redovsnngsblanketten vara länsstyrelsen tllhanda senast den 15 januar 2015 Redovsande kommun Kommunens namn: Tmrå Kommun Ansvarg nämnd verksamhet med personlgt ombud: Socalnämnden Postadress: tmrå Telefon: E-post: Redovsnngen avser även verksamhet följande kommun/kommuner Härnösand kommun Kontaktperson: Inga-Lll Nlsson Befnng: Anhörgkonsulent / chef personlga ombud Postadress: Tmrå Tfn: E-post: , Antalet tjänster 1 Hur många årsanställda personlga ombud bevljades n medel tll av länsstyrelsen verksamhetsåret 2015? Postadress: Länsstyrelsen Dalarnas län, Falun Telefon/Fax: (växel) Webbadress: wwwlansstyrelsense/dalarna E-post:

30 Sda 2(6) Antal: 2,0 Ange med två decmaler Om n tex har bevljats anställa en på heltd (40 tmmar veckan) en på halvtd (20 tmmar veckan,) anger n 1,50, om n tex bevljats medel två som jobbar heltd en som jobbar 25 procent ange 2,25 2 Hur många årsanställda personlga ombud hade n under verksamhetsåret 2015? Antal kvnnor:1 Antal män:1 Ange med två decmaler Se räkneexemplet ovan Eventuell kommentar: 50% vardera vardera kommun 3 Har n på grund av sjukfrånvaro, vakanser eller annat haft färre årsanställda personlga ombud under 2015 än vad länsstyrelsen bevljade medel : Ja Nej Om ja, vad har detta berott på? 4 Hade n outnyttjat statsbdrag kvar den 31 december 2015? Ja, ange hur mycket kr: Nej Beskrvnng av utbldnng handlednng 5 Har n erbjudt ombuden utbldnng/kompetensutvecklng under året? Ja Nej Om ja, vlken: YPOS-konferens, semnaredag anordad av länsstyrelsen, psykatrnsdag Härnösand 6 Har ombuden erbjudts handlednng? Ja Nej Om nej, beskrv var: Redovsnng av klenter Vlka grupper hur många personer har fått stöd av personlga ombud vlka är de vanlgaste orsakerna tll den enskldes kontakter med personlgt ombud? (SFS 2013: punkt 2) Defnton av klent: För en enskld räknas som en klent denna redovsnng krävs det personlga ombudet ger sådant stöd åt den ensklde som går utöver myndghetens servceskyldghet enlgt 4 valtnngslagen (1986:223) Ofta betyder detta den ensklde har tlldelats ett personlgt ombud En klent beräknas som en klent per år trots klenten återkommer med andra kontaktorsaker efter en längre tds uppehåll 7 Hur många klenter hade n under 2015? Antal kvnnor: 10 * Antal män: 4*

31 Sda 3(6) 8 Hur många nya klenter kom tll verksamheten under 2015? Antal kvnnor: 3* Antal män: 1 * 9 Vlka åldrar hade klenterna 2015? Antal kvnnor: * Antal år: 1 * Antal år: 1 * Antal år: * Antal 65 år uppåt: * Antal män: Antal år: Antal år: 4 * Antal år: Antal 65 år uppåt: Eventuell kommentar: *Svar på nr10: 7 st 10 Hur många klenter känner n tll som under 2015 hade helt eller delvs hemmaboende barn under 18 år? Med hemmaboende barn menas nte bara barn som den ensklde har vårdnaden om utan även partners/sambos barn 11 Hur många klenter avslutades under 2015? Antal kvnnor: Antal år: 1* Antal år: 1* Antal år: Antal 65 år uppåt: Antal män: Antal år: 1* Antal år: 1* Antal år: Antal 65 år uppåt: Eventuell kommentar: Vanlgaste kontaktorsakerna 12 Upp kryssa vlka som är de tre vanlgaste orsakerna tll klenter tar kontakt med verksamheten, uppdelat på könuppsknngen behöver nte bygga på statst data utan kan grunda sg på ombudens uppfnng om de tre vanlgaste kontaktorsakerna under året Ekonom Bostad Sysselsättnng Struktur vardagen Kvnnor Män

32 Sda 4(6) Bryta solerng Relatonsfrågor Exstentella frågor Stöd kontakt med myndghet Stöd kontakt med sjukvård Annat Eventuell kommentar: * 62% av klenterna vll ha hjälp med ekonom, 28% med boende, 52 % med sysselsättnng, 24% socaltlv, 62% önr samordnng av sna kontakter mellan olka nstanser 13 Ser n några tendenser/ändrngar av orsaken tll klenter tar kontakt med personlgt ombud? Fortfarande svårt tfå hyra en lägenhet, rots socaltjänsten garanterar de sta hyrorna Bedömnngsrktlnjer 14 Har kommunen bedömnngsrktlnjer den enskldes tllgång tll personlgt ombud? (SFS 2013: punkt 3) Ja Nej Om ja, beskrv kortfat vlka målgrupper som kommunen/kommunerna prorterat om kö uppstår: Vräknngshotade, ensamstående med barn, unga personer (18-25 år), personer utan annat stöd från socaltjänst eller psykatr Organsaton, lednng samverkan Uppgft om hur verksamheten organseras leds samt vlka myndgheter organsatoner som samverkat krng verksamheten med personlgt ombud (SFS 2013: punkt 4) 15 Vem är utare av er verksamhet med personlga ombud? Kommun/kommuner Förenng Stftelse Aktebolag Annan- ange vem 16 Vlka myndgheter organsatoner ngår lednngsgruppen? Kommun/kommuner Arbetsmedlngen Försäkrngssan Prmärvården Psykatrn Brukarorgansaton Patentorgansaton Anhörgorgansaton

33 Sda 5(6) Annan myndghet eller organsaton, ange vlken: Om sammansättnngen er lednngsgrupp nte uppfyller kraven ordnngen, beskrv så fall hur n arbetat planerar arbeta lösa detta samt när lednngsgruppen beräknas vara fulltalg: Uppmärksammade brster 17 Har n rutner hur dentferade brster vård- omsorgssystemet hanteras? Ja Nej 18 Ange antalet dentferade brster på: a) antal på handläggarnvå (tex ndvduella, bemötandefrågor): * b) antal på lokal nvå (tex organsaton, hälso-sjukvård): * c) antal på central nvå (tex regelverk, lagstftnng, resursproblem): * 19 Beskrv de tre allvarlgaste brsterna på respektve nvå som har dentferats under egående år: a) på handläggarnvå * b) på lokal nvå * c) på central nvå * 20 Ge exempel på brster som har åtgärdats under egående år på respektve nvå: a) på handläggarnvå * b) på lokal nvå * c) på central nvå * Se Blaga 1 Obs! lämna n blaga om utrymmet nte räcker här! Övrgt 21 Ser n några tendenser tll ändrng vad gäller målgruppen personlgt ombud? Ja Nej Om ja, beskrv kortfat: Yngre utlandsdsfödda har blvt fler 22 Har någon verksamhetsändrng skett under 2015 hållande tll ansökan? Om ja, beskrv kortfat: Ort datum Namnunderskrft av valtnngschef eller motsvarande Namntydlgande Ifylld underskrven blankett skckas tll följande adress:

34 Sda 6(6) Länsstyrelsen Västernorrland Samhällsbyggnadsenheten Jenny Långström Härnösand E-post:

35 Verksamhetsberättelse Personlgt ombud Tmrå Härnösand 2015

36 Inlednng I samband med psykatrreformen(regerngens proposton 1993/94:218 psykskt stördas vllkor) bedrevs söksverksamheter med Personlga ombud på to orter landet Socalstyrelsens utvärderng av söksverksamheterna vsade goda resultat klenterna Grundläggande syften med reformen var ökad delaktghet samhället, bättre vård socalt stöd Personlga ombuds verksamheter startade 2002 Sundsvall, Tmrå Härnösand Arbetsmodell Vårt arbete grundar sg resursmoblserngsmodellen v utgår från empowerment som är grundpelaren vårt arbete Empowerment kan lknas vd självbestämmande egenmakt Egenmakt kontroll över sn lvsstuaton är grundläggande ndvdens känsla av välbefnnande Ju högre grad av empowerment desto större utrymme ndvden kunna dentfera sna mågor, sätta upp mål pa handlngsutrymme Där är det prmära en arbetsprocess nte ställa upp mål ndvden, eller ange vlka metoder hon bör använda uppnå dessa Istället utgår arbetet med det pas möjlgheter ndvden själv formulera sna mål genom egna aktvteter handlngar kunna uppnå dessa Hur detta ser ut är ndvduellt utgår från var ndvden befnner sg Uppdrag Det övergrpande syftet som personlgt ombud är möjlggöra en person med psyk funktonshnder mesta möjlga mån återta kontrollen makten över stt lv samt verka komma ut arbete Den enskldes nflytande över vård, stöd samt rehablterngsnsatser är centralt En annan vktg del är arbeta tydändrngar samhället målgruppen psykskt funktonshndrade Personlga ombud har också stt uppdrag uppmärksamma rapportera systembrster samhällsfunktoner Målgrupp Personer ålder år som lder av långvarg psyksk ohälsa Enlgt Socalstyrelsens slag enlgt ordnng SFS 2013:522 är målgruppen personlgt ombud personer som har psyk funktonsnedsättnngar betydande väsentlga svårgheter uta aktvteter på olka lvsområden Den ensklde ha sammansa omfande behov av vård, stöd servce, rehablterng sysselsättnng samt ha behov 2

37 av långvarga kontakter med socaltjänst, prmärvården den specalserade psykatrn andra myndgheter Bedömnngsgrunder prorterngar Beslut om vem som få stöd av personlgt ombud tas av ombuden själva Bedömnngsgrunder v utgår från är om personen tllfaller målgruppen, hur eventuella nsatser krng personen ser ut samt vlket nätverk som fnns krng den Vd kö utgår v från en prorterngsordnng vlken är fastställd av vår lednngsgrupp: Personer som är vräknngshotade Ensamstående med barn Unga personer, ålder år Personer utan stöd från socaltjänst eller psykatr Organsaton Lednngsgrupp Lednngsgruppens funkton utgår från Socalstyrelsens Meddelandeblad nnebär bla fastställa eventuell avgränsnng av målgrupp samt prorterngsordnng vd köstuaton Ekonom uppföljnng är andra vktga frågor Lednngsgruppen, som har två sammankomster per år Inga-Lll Nlsson har det admnstratva ansvaret Personlga Ombud Tmrå Härnösand Under hösten 2014 började Inga-Lll Nlsson ntroduceras verksamheten under 2015 ta över det admnstratva ansvaret efter Lars Wlhelmsson som slutade aprl 2015 Kommunerna skjuter tll pengar tll verksamheten Landstnget form av kontnuerlg utbldnng under året Lednngsgruppen har haft tre träffar under året Länsstyrelsen anordnade tllsammans med personlga ombuden en länsträff lednngsgrupperna arbetsledarna Semnaredagen handlade om personlga ombudets roll Moderator dagen var Leg Psykolog Ingmar Nssen som också är handledare personlga ombud Sundsvall Tmrå/Härnösand Ånge Även ett personlgt ombud från Norge kom var med på dagen Lednngsgruppen har utökats med brukarrepresentanter från RSMH under året Karn Höglund, omsorgschef Härnösands kommun Maranne Bergman, Sundsvalls kommun Karn Lockner Holmberg, Försäkrngssan Inga-Lll Nlsson, Tmrå kommun Harret Hultn, Ånge kommun Lsbeth Ankarberg avdelnngschef NPF Landstnget Anne Sundberg, Arbetsmedlngen Brgtta Hldestam, Prmärvården Anne-Louse Wågström Lef Sundell har vardera en heltdstjänst som personlga ombud med Tmrå kommun som arbetsgvare Personlga ombud lgger organsatorskt under socalvaltnngen med Ingeborg Meln som valtnngschef Inga-Lll Nlsson som är verksamhetschef på anhörgcenter admnstratv chef med ansvar ombudens arbete både Tmrå Härnösand som har ett samverkanavtal mellan kommunerna sedan

38 Kompetensutvecklng Utbldnng eläsnngar I maj ordnade YPOS (Yrkesenngen personlga ombud) socalstyrelsen en natonell konferens personlgaombud Uddevalla med många ntressanta eläsare under två dagar Saul Suomnen från Fnland berättade om Personlgt ombud Fnland som han bla vart med grunda Johanna Wester Cecla Asklöf höll en utbldnng om antdskrmnerng projektet Dn Rätt Under hösten anordnade länsstyrelsen en semnaredag krng Personlga ombudets roll Inbjudna var lednngsgrupperna chefer samt personlga ombuden Västernorrland Moderator dagen var Ingmar Nssen som är leg Psykolog handledare Personlga ombuden Sundsvall, Tmrå/Härnösand Ånge Härnösands kommun arrangerade psykatrns dag på Församlngshemmet med eläsnngar om Sucd Johanna von Schedn eläste om hur det är leva med självdebeteende, ätstörnng överleva själmords-sök, tll nå sjukdomsnskt tllfrsknande Brandman Andreas Hägg berättade om räddnngstjänstens självmords-ebyggande arbete om deras gemensamma arbete med pols ambulans när det gäller sucd En ntressant gvande kväll Handlednng Ombudens arbetsbelastnng komplexteten ärenden befäster behovet av handlednng Landstnget erbjuder handlednng ensklda ärenden vd psykos sjukdom Under 2015 har ombuden haft handlednng tllsammans med Sundsvall Ånges personlga ombud under tre tllfällen Klent arbete väglednng V har haft kontakt med några anhörga under en längre td väglednng V har nte vart personlgt ombud någon av deras närstående Den kontakten har endast gällt väglednng de anhörga Kontakten har oftast skett va telefon Systemhndersrapporterng Personlga ombud har stt uppdrag upptäcka rapportera systembrster samhällsfunktoner som blr tll hnder målgruppen personer med psyksk ohälsa Det syfta tll bättrngsarbete nom verksamheter kunna mnmera hnder samhällssystem målgruppen V rapporterar systemfelen Härnösands kommun tll Socalvaltnngschef Agneta Nordström Hon rapporterar vdare tll socalnämnden som ger en återkopplng tll oss angående ev åtgärd I Tmrå kommun rapporterar v tll Socalvaltnngschef Ingeborg Meln Landstngets systemfel/avvkelse rapporteras tll Lsbeth Ankarberg chef NPF enheten va mal eller brev 4

39 Rapporterng av systembrster tll Försäkrngssan kommer göras på lokal nvå tll myndghetens representant lednngsgruppen De systemhnder v påtalat tdgare, som ej blvt återkopplade tll oss kommer v ta upp på sta lednngsgruppsmötet 2016 En brst som v ytterlgare sett är personer som nte har SGI (sjukdomsgrundande nkomst) Och är sjukskrvna av läkare men får sn sörjnng från ekonomskt bstånd blr nte synlga på säkrngssa eller arbetsmedlng V söker arbeta dessa personer kommer n systemet Sundsvall startar ett projekt januar 2015 tllsammans med bla säkrngssan Tmrå- Härnösands kommun borde starta ett lknande projekt Uppmärksammade brster Identferade allvarga brster-se blaga 1 Brster som åtgärdats under året Problemet var det nte fanns någon med utskrvnngsrätt när det gäller kogntva hjälpmedel Nu har landstnget ordnat fler med skrvnngsrätt Personlga ombudens gemensamma verksamhet Sundsvall, Tmrå Härnösand samt Ånge under året 2015 Vd två tllfällen under året har våra erfarenhetsträffar ägt rum På dessa träffar deltar ntresseenngarna (RSMH, IPF), anhörgcenter dakoner samt andra nbjudna gäster nformatons- kunpsutbyte Träffarna alternerar mellan Härnösand, Sundsvall Tmrå Deltagarna kommer från lokalenngar de tre kommunerna ovan V har haft gemensamma utbldnngsträffar varje månad med Psykolog Mare-Louse Pettersson från Neuropsykatr enheten vd Sundsvalls sjukhus Förändrngar som påverkar vårt arbete V har forts se problem med omställnngen av socalsäkrngens vllkor gällande sjukpennng sjukersättnng De olka systemen med ersättnng gör det nte fnns någon utsägbarhet hur mycket pengar personerna får slutet av månaden när det hoppar mellan F- kassan, arbetsmedlng ekonomskt bstånd från kommunen 5

40 V ser fortfarande en stor ändrng när det gäller personer som är bostadslösa erhåller ekonomskt bstånd Hyresetagen accepterar nte socaltjänsten garanterar de sta hyrorna, vlket tdgare underlättade de utsa med lten eller ngen nkomst Bostadsproblemet har ökat markant båda kommunerna Läkarbrsten har också ökat som vsar sg med det är olka läkare varje gång svårt få tder tll en läkare som nte är en akut td Under följande tre rubrker vsas klentstuatonen utfrån Försörjnng, sysselsättnng samt vlket stöd personerna önt under 2015 Försörjnng Besvarad av: 29 (100%) Ej besvarad av: 0 (0%) 1 Sjukpennng 7 (24%) 2 Sjukersättnng 13 (45%) 3 Aktvtetsersättnng 1 (3%) 4 Aktvtetsstöd 2 (7%) 5 A-kassa 0 (0%) 6 Lön 0 (0%) 7 Försörjnngsstöd 5 (17%) 8 Studemedel 0 (0%) 9 Saknar nkomst 3 (10%) Här framkommer en stor del av våra klenter har sörjnng va Försäkrngssan 6

41 Arbete/Sysselsättnng/Studer Besvarad av: 29 (100%) Ej besvarad av: 0 (0%) 1 Lönearbete 2 (7%) 2 Arbetstränng/Praktk 1 (3%) 3 Daglg sysselsättnng 1 (3%) 4 Ingen sysselsättnng 25 (86%) 5 Studer 0 (0%) Här blr det väldgt tydlgt största delen av de personer som vart aktuella under 2015 hos Personlgt Ombud ej har någon sysselsättnng Idag ställs stora krav på ndvden när den ll ngå den så kallade arbetslnjen Inom vlka områden vll personen ha stöd Besvarad av: 29 (100%) Ej besvarad av: 0 (0%) 1 Boende 8 (28%) 2 Ekonom 18 (62%) 3 Arbete/sysselsättnng/studer 15 (52%) 4 Hälsa 10 (34%) 5 Samhälls-/socalt lv/frtd 7 (24%) 6 Samordnng 18 (62%) 7 Omprövnng/överklagan 4 (14%) Förra dagrammet ovan vsade så gott som alla av våra klenter var utan sysselsättnng Här vsas tydlgt över hälften av personerna vll ha hjälp med få arbete, sysselsätnng eller studer Ekonom är ofta det sta man lyfter tll oss som ett problem Under de år v arbetat som PO har v sett de flesta v hjälper är mycket duktga på klara sg på en mycket lten budget Problemet är man flyttas mellan olka sörjnngssystem som man har svårt påverka själv Mång behöver där samordnng av sna kontakter mellan olka nstanser Personerna har trots detta mycket svårt få en utsägbarhet sn ekonom stuaton vlket gör man mår ännu sämre 7

42 Klent stuatonen under 2015 Tmrå kommun Antal klenter under män 10 kvnnor Fördelade på åldersgrupper: Antal kvnnor år: år år 65 år uppåt: Antal män år: år: år: 65 år uppåt: Antal klenter med mnderårga barn 7 Antal nya klenter under män 3 kvnnor Avslutade klenter 2015 Fördelade på åldersgrupper: Antal kvnnor år: år: år: 65 år uppåt: Antal män år: år: år: 65 år uppåt: Informatons erfarenhetsutbyte Tmrå kommun V har ett gott samarbete med LOA Tmrå som är en del av Samordnngsbundets verksamhet 8

43 V har en god kontakt med kommunens olka sysselsättnngsarenor nom socalpsykatrn Tmrå kommun V besöker RSMH samt v två gånger per år har Erfarenhetsträffar där Personlga ombud, anhörgcenter, ntresseorgansatoner, dakoner från kyrkan samt andra nbjudna gäster deltar nformaton kunpsutbyte V har deltagt anhörgträffar personer med psyksk funktonsnedsättnng, på anhörgcenter Tmrå tllsammans med Inga-Lll Nlsson som är anhörgkonsulent chef över personlga ombuden Klentstuatonen under 2015 Härnösands kommun Antal klenter under män 12 kvnnor Fördelade på åldersgrupper: Antal kvnnor år: år år 2 65 år uppåt: Antal män år: år: år: 3 65 år uppåt: Antal klenter med mnderårga barn 8 Antal nya klenter under män 7 kvnnor Avslutade klenter 2015 Fördelade på åldersgrupper: Antal kvnnor år: år: år: 1 65 år uppåt: Antal män år: år: år: 2 65 år uppåt: Informatons- erfarenhets utbyte Härnösands kommun 9

44 V har kontakt med Kommunens psykatrgrupp deltar där vd vssa tllfällen V har en god kontakt med bståndshandläggare LSS SoL samt Sambandet som är kopplat tll Samordnngsbundet V deltar IPF(ntresseenngen psykskt funktonshndrade) medlemsmöten Två gånger per år har v Erfarenhetsträffar där Personlga ombud, anhörgcenter, ntresseorgansatoner, dakoner från kyrkan samt andra nbjudna gäster nformaton kunpsutbyte deltagt Dessa träffar alterneras mellan Härnösand, Tmrå Sundsvall Grunden dessa träffar är få frvllgorgansatonerna samarbeta det fnns ett forum dela erfarenheter nyheter nom området Psyksk Hälsa V anordnar tllsammans med psykatrkonsulent Pär Hägglund, Mare Hägglund Barbro Jansson Härnösands kommun anhörgträffar andra tsdagen varje månad på kvällstd Gula vllan In 2015 Lednngsgruppen Den har nu utökats utgör nu deltagare från de myndgheter som krävs Fortsätter stt engagemang med träffar mer regelbundet även länsträffar är nplanerade Samarbete Våra erfarenhetsträffar med ntresseorgansatonerna övrga fortsätta under året som tdgare Utbldnngsträffarna med Psykolog Mare-Louse Pettersson kommer även de fortsätta tllsammans med Sundsvalls- Ånges PO en gång månaden Vårt samarbete med LSS handläggarna, boendestöd/ndvdstöd sysselsättnngsarenor är vktga samarbetspartner som v kommer fortsätta kontnuerlg kontakt med V kommer fortsätta delta anhörgträffarna Tmrå Härnösand Handlednng Det är ett vktgt verktyg vårt arbete även Socalstyrelsen anger vkten av regelbunden handlednng samt påtalar den bör vara oblgatorsk betraktas som en av alla andra arbetsuppgfter Personlga ombud V kommer fortsätta med handlednng tllsammans med Po Verksamheten Sundsvall Utvärderng av verksamheten V fortsätter använda oss av vårt statstkprogram Netgate (databas) V kommer gemensamt länet tllsammans med FOU Västernorrland arbeta fram ett verktyg utvärderng av våra nsatser som kan användas Netgate När databasen (avdentferad) är fullt utbyggd kommer den underlätta både presentaton fortlöpande genomlysnng av verksamheten med personlgt ombud 10

45 Klentarbetet V fram våra systemfel tll de myndgheter de berör på ett mer aktvt sätt V fortsätta synlggöra verksamheten personlgt ombud genom delta nformatonsdagar vd unverstet, gymnaseskolor folkhögskolor samt andra utbldnngar vuxna 11

46 Personlga ombuds upptäckter av brster samhällssystemen Datum: 2015 Personlga Ombud kommun: Tmrå Problembeskrvnng: En person har problem med betala räknngar hjälp med skrva ansöknngar samt utskck från olka nstanser Personen ansöker om en godman på övermyndarenheten Sundsvall får efter lång väntan svar den har blvt bevljad en godman Efter ett år av väntan sedan beslutet får personen brev från Tngsrätten de har nte lyckats htta någon godeman så där avslutas ärendet Konsekvens: Personens ekonom blr ännu sämre Får fler nbetalnngar som går tll kronofogden Kan nte söka skuldsanerng utan hjälp Tappar hoppet på någon bättrng sn ekonom stt mående Förslag tll ändrng: Annonsera efter mer godemän Göra arbetet som godeman mer raktvt Anställa godemän på heltd Återrapporterng: Öns!

47 socalvaltnngen Tjänsteskrvelse Handläggare Datum Darenummer Inger Ytterström SN/2015:144 1 socalnämnden Resultat av nspekton Crkelvägen / Förslag tll beslut Socalnämnden beslutar ställa sg bakom valtnngens yttrande ärendet Ärendet Arbetsmljöverket genomde en nspekton vd gruppboendet Crkelvägen 16 Vd nspektonen dentferades ett antal brster ställdes krav på åtgärder Arbetsmljöverket önr svar om vad som gjorts med anlednng av detta I svaret bör särsklt beskrvas hur nnehållet nspektonsmeddelandet ts ut tll berörda medarbetare hur kraven uppfyllts hur skyddsombud övrg personal vart delaktga vd genomandet av åtgärderna Svaret lämnas senast Beslutsunderlag Resultat av nspektonen daterad Förvaltnngens yttrande daterat Protokollsutdrag tll Arbetsmljöverket Exp / 2016 Jonas Öhlund Verksamhetschef Postadress Besöksadress Telefon Tmrå Köpmangatan

Kallelse / Underrättelse

Kallelse / Underrättelse Kallelse / Underrättelse Utskrftsdatum 2015-12-08 1 Organ Socalnämnden Ledamöter Per-Arne Frsk (S) Prjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elsabeth Svahn (S) (S) Eduardo Vllanueva Pnto (V) Al El-Najjar (M)

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor Handlngsplan Grön Flagg Bosgårdens förskolor Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 14:16: Det är nsprerande att läsa hur n genom röstnng tagt tllvara barnens ntressen när n tagt fram er handlngsplan.

Läs mer

Ensamma kan vi inte förändra

Ensamma kan vi inte förändra 2013, vnter/vår Behandlngsföreståndaren har ordet Drogtestnng Ultmatum på jobbet ledde tll nyktert lv Vårdutbldnngsprogram för företagshälsovården Ideella resurser vd mssbruk för företagshälsovården Arbetsplatsprogram

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd Hållbar skolutvecklng Skolplan Esklstuna kommun 2008 2011 Förslag tll utbldnngsnämnd/torshälla stads nämnd 1 2 INLEDNING Skolplan av kommuns styrdokumt. Att kommunerna ha skolplan fastställs skollag. Skolplan

Läs mer

209 Kommunstyrelsens ärendelista. 210 Informationsärenden. 211 Kvartalsrapport 1 2012. 212 Verkställighet av beslut

209 Kommunstyrelsens ärendelista. 210 Informationsärenden. 211 Kvartalsrapport 1 2012. 212 Verkställighet av beslut 2012-05-14 Paragrafer 209 Kommunstyrelsens ärendelsta 210 Informatonsärenden 211 Kvartalsrapport 1 2012 212 Verkställghet av beslut 213 Medborgarförslag en fasadtext för Kulturhuset med texten Muskskolan

Läs mer

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-11 09:08: skckar tllbaka enl tel samtal 2015-05-18 15:32: Det har vart rolgt att läsa er

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman Handlngsplan Grön Flagg I Ur och Skur Pnneman Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-23 12:55: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor. Se er själva

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Framtdens Karrär Soconom Kraftsamlng för att möta utmanngar nom socaltjänsten Natonell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Specalsttjänster och legtmatonskrav nyckelfrågor för SSR En undersöknng

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-25 11:44: Inskckad av msstag. 2014-04-17 09:52: Bra jobbat, Förskolan Fjäderkobben!

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det?

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Uppsats fortsättnngskurs C Författare: Johan Bjerkesjö och Martn Nlsson Handledare: Patrk Hesselus Termn och år: HT 2005 Arbetslvsnrktad rehablterng för

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-11-14 09:03: Ännu en gång har n skckat n en mponerande rapport. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Megan Sandberg (L) Lotta Borg (NT) ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Megan Sandberg (L) Lotta Borg (NT) ANSLAG / BEVIS Sida 1 av 28 Plats och tid Polstjernan 09:00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S)

Läs mer

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället Framtdens Karrär Gymnaselärare Bygg upp rätt förutsättnngar för våra lärare och premera de som gör goda nsatser Gymnase- och kunskapslyftsmnster Ada Hadzalc. Gymnaseskolans största utmanngar enlgt lärarna

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsåret 2015

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsåret 2015 MEDDELANDE 1 (7) 2015-11-13 8215-590-2015 Enheten för social utveckling Katarina Edlund Tel 010-2231293 Socialnämnden Järfälla kommun 141 85 Järfälla Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsåret

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0 socalen.nfo 1. Artklar om socalpoltk mm Socaltjänsten.nfo har en egen redakton som skrver och publcerar artklar om socalpoltk, socalförsäkrngar, arbetsmarknad, ntegraton mm. Artklarna publceras på nätet

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2013 1/1 Sammanträdestd Tsdagen den 19 februar 2013 kl. 13.00-14.40 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Broända, Helena Wstbacka, Inger Enfors, Vdar Furu, Danel,

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

DOM 2010-05-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-05-06 Meddelad i Stockholm I' ~~ KAMARRTTEN I STOCKHOLM Mgratonsöverdomstolen Avdelnng 1 DOM 2010-05-06 Meddelad Stockholm Sda 1 (3) Mål nr UM 1259-10 KLAGANE Offentlgt btrde: ÖVERKAGAT AVGORANDE Länsrättens Stockholms län, mgrtonsdomstolen,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Socialnämnden förslag 20110615 1

Dokumenthanteringsplan Socialnämnden förslag 20110615 1 Dokumenthanterngsplan Socalnämnden förslag 20110615 1 OCH EVENTUELL INGSORDNING olka meder, SEKRETESS NÄRARKIV slutgltgt arkvformat fetstl) Innehåll 1. Styr 3 1.2.4. Verksamhetsutveckla projektform 7 2.Ge

Läs mer

Viktig information från din kommun!

Viktig information från din kommun! Vktg nformaton från dn kommun! Att bry sg om, är att öka tryggheten för oss alla! Foto: Johnny Franzén V vll alla uppnå det goda lvet. Där är tryggheten och säkerheten vktga beståndsdelar. Därför är de

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Delårsrapport 2 2014. Miljö- & hälsoskyddskontoret

Delårsrapport 2 2014. Miljö- & hälsoskyddskontoret Delårrapport 2 Mljö- & hälokyddkontoret 1 Sammanfattnng en för att nämnden kommer att nå de atta verkamhetmålen är god. Kontoret atar under året på att påbörja flera kvaltethöjande projekt för att få effektvare

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola Handlngsplan Grön Flagg Stadonparkens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-03-10 13:06: Hej! N har många spännande och vktga utvecklngsområden. Er handlngsplan känns genomarbetad med aktvteter

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning

Riktlinjer för biståndshandläggning Rktlnjer för bståndshandläggnng Enlgt Socaltjänstlagen Fnspångs kommun 2012-11-19 KS 2012.04.45.730 Rktlnjer för bståndshandläggnng Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post:

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund Nyhetsbrev 2015:3 från Sverges Fskevägarebund 2015-09-29 Förbundsdrektör reflekterar Mljöorgansatoner mljömyndgheter gör mycket vktga nödvändga nsatser nom områd. M bland blr det rktgt fel da beror nästan

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Talavdskolan 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-21 13:32: V kunde nte läsa om era mål 4 och 5 någonstans. 2013-08-15 11:21: Tack för era kompletterngar.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Näckrosen Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-28 12:15: N har vktga och spännande utvecklngsområden krng tema. Utmana gärna barnen med öppna frågor de olka utvecklngsområdena

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-01-20 09:07: Förskolan Kalven, n har lämnat n en toppenrapport även denna gång! Bra områden

Läs mer

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott Falkenberg FALKENBERG 2013-04-16 130 Moton om bättre vllkor för vssa grupper beträffande uthyrnng av FaBo s lägenheter. Dnr KS

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-15 15:26: N har på ett engagerat och varerat sätt arbetat med ert Grön flagg-arbete.

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

Gymnasial yrkesutbildning 2015

Gymnasial yrkesutbildning 2015 Statstska centralbyrån STATISTIKENS FRAMTAGNING UF0548 Avdelnngen för befolknng och välfärd SCBDOK 1(22) Enheten för statstk om utbldnng och arbete 2016-03-11 Mattas Frtz Gymnasal yrkesutbldnng 2015 UF0548

Läs mer

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats? 1-2 gånger/månad

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats? 1-2 gånger/månad I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL Lekton 8 Specalfall, del I (SFI) Rev 0151006 HL Produktvalsproblem och cyklsk planerng Innehåll Nvå 1: Produktval (LP-problem) (SFI1.1) Cyklsk planerng, produkter (SFI1.) Nvå : Maxmera täcknngsbdrag (produktval)

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola Handlngsplan Grön Flagg Sagomossens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 12:42: Det låter som en bra dé att ntegrera mljörådet förskolerådet som har en sån bred representaton. N har vktga

Läs mer

Kvalitetssäkring med individen i centrum

Kvalitetssäkring med individen i centrum Kvaltetssäkrng med ndvden centrum TENA har tllsammans med äldreboenden Sverge utvecklat en enkel process genom vlken varje enskld ndvd får en ndvduell kontnensplan baserad på hans eller hennes unka möjlgheter

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Grön Flagg Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-17 14:07: Vad rolgt att n har jobbat aktvt med Grön Flagg snart 14 år! Handlngsplanen är tydlg och n tar upp flera exempel

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Sydosts Årsmöte lördagen den 20 mars 2010 kl 10.00 i Folkets Hus Rågsved.

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Sydosts Årsmöte lördagen den 20 mars 2010 kl 10.00 i Folkets Hus Rågsved. Sda 1 av 12 Protokoll fört vd Hyresgästförenngen Sydosts Årsmöte lördagen den 20 mars 2010 kl 10.00 Folkets Hus Rågsved. Från klockan 9.00 skedde avprcknng och det bjöds på kaffe/te samt bulle. 1. Mötets

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale Atttudes Toward Carng for Patents Feelng Meannglessness Scale Detta frågeformulär handlar om olka exstentella känslor, tankar, förståelse samt stress som kan uppstå vården av patenter lvets slutskede.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Bankernas kapitalkrav med Basel 2

Bankernas kapitalkrav med Basel 2 RAPPORT DEN 16 jun 2006 DNR 05-5630-010 2006 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R A P P o r t 2 0 0 6 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R a p p o r t 2 0 0 6 : 6 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 31 RESULTAT

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( )

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( ) Tentamen Matematsk statstk Ämneskod-lnje S1M Poäng totalt för del 1 5 (8 uppgfter) Poäng totalt för del 3 (3 uppgfter) Tentamensdatum 9-3-5 Kerstn Vännman Lärare: Robert Lundqvst Mkael Stenlund Skrvtd

Läs mer

Rapport LSS-basmätning

Rapport LSS-basmätning Rapport LSS-basmätnng Datum: 2011-03-14 Ansvarg: Petra Björne, Lars-Åke Borgström, Ingela Kressander Förvaltnng: Stadskontoret Bakgrund och syfte Bakgrund Kommunstyrelsen gav den 15 december 2008 uppdrag

Läs mer

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08 Prmär- och sekundärdata Undersöknngsmetodk Prmärdataundersöknng: användnng av data som samlas n för första gången Sekundärdata: användnng av redan nsamlad data Termeh Shafe ht01 F1-F KD kap 1-3 Olka slag

Läs mer

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-07 09:58: Vlken härlg och kreatv rapport n har skckat n tll oss - trevlg läsnng! Vad kul

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola Handlngsplan Grön Flagg Salvägens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-02 11:11: N har valt fna och ntressanta utvecklngsområden med många olka typer av aktvteter som kan skapa nyfkenhet och

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Gärdesängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 20121012 11:04: Lte fler uppgfter tack... 20121023 15:38: N har vktga och relevanta mål samt aktvteter som kan göra alla delaktga

Läs mer

~ ~ 'o II DJULÖ O /` ~ ~~ 1 ~ Rekreation. Fördjupning av översiktsplanen fiör. Stora Djulö säteri med omgivningar ~~ ~~~

~ ~ 'o II DJULÖ O /` ~ ~~ 1 ~ Rekreation. Fördjupning av översiktsplanen fiör. Stora Djulö säteri med omgivningar ~~ ~~~ Kommunstyrelsens handlng nr 1/2012 Fördjupnng av översktsplanen för FÖRÄNDRINGAR Stora Djulö säter med omgvnngar O Bostäder anpassade tll landskapet Katrneholms kommun ~~~~~~_:, O Utvdgnng av skogskyrkogården

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande ADVIA Centaur -nstrumenten Dmenson Vsta -nstrumenten IMMULITE -nstrumenten CC 17-06.A.OU Januar 2017 Förhöjda resultat patentprover på grund av korsreaktvtet med DHEA- vd progesteronanalys Enlgt våra noterngar

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Frdhems förskola 24 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-24 10:39: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016

Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-15 10:59: Vad bra att n utgår från barnens ntressen för att få n deras nflytande

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Apr 2016

Månadsrapport. Socialförvaltningen Apr 2016 Månadsrapport Socialförvaltningen Apr 2016 Innehållsförteckning 1 Drift... 3 1.1 Helårsprognos... 3 1.2 Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen... 4 1.3 Integration och mottagande... 5 2 Investeringar...

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

Eventuella kommentarer eller övrigt att tillägga: Vi har träffats 3-4ggr/ termin. Svara ja eller nej genom att klicka och välja i listan nedan.

Eventuella kommentarer eller övrigt att tillägga: Vi har träffats 3-4ggr/ termin. Svara ja eller nej genom att klicka och välja i listan nedan. I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS. malmö VERKSAMHETS. berättelse

FRISKIS&SVETTIS. malmö VERKSAMHETS. berättelse FRISKIS&SVETTIS malmö VERKSAMHETS berättelse 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 2 Lasse Twetman heter jag och är chef för Malmöförenngen vlket jag vart sen starten 1979, först Sk Club Skåne, sen den förenng

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24 Protokoll 1(35) Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth

Läs mer

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 10:40: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör dem

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Tallbackens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Tallbackens förskola Handlngsplan Grön Flagg Tallbackens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-08-21 20:35: N har genomtänkta, vktga och spännande utvecklngsområden där barnen kommer att få nflytande över processen

Läs mer

2015-11-24 Datum då anslaget tas ned

2015-11-24 Datum då anslaget tas ned SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 12:00 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M) Peder Griph, (S) Marianne Sandberg, (M) Astrid-Marie

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Lnden 8 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-08 16:51: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Introduktionsersättning eller socialbidraghar ersättningsregim betydelse för integrationen av flyktingar? 1

Introduktionsersättning eller socialbidraghar ersättningsregim betydelse för integrationen av flyktingar? 1 UPPSALA UNIVERSITET Natonalekonomska Insttutonen Examensarbete D-uppsats, Ht-2005 Introduktonsersättnng eller socalbdraghar ersättnngsregm betydelse för ntegratonen av flyktngar? 1 Författare: Henrk Nlsson

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vndelälvsskolan 27 maj 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-27 15:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-04 10:52: Gratts tll er första godkända rapport och en toppenbra sådan! N har bra och

Läs mer

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak.

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak. Dynamk är läran om rörelsers orsak. Partkeldynamk En partkel är en kropp där utsträcknngen saknar betydelse för dess rörelse. Den kan betraktas som en punktmassa utan rotaton. Massa kan defneras på två

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Ugglan förskola 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Ugglan förskola 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ugglan förskola 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-08-15 13:57: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

Ársredovisning. Brf Paviljongerna. för 716408-2419. Räkenskapsåret. - í. i i

Ársredovisning. Brf Paviljongerna. för 716408-2419. Räkenskapsåret. - í. i i Ársredovsnng för Brf Pavljongerna 716408-2419 Räkenskapsåret 2015 I - í Brf Pavljongerna 1 (12) Styrelsen fôr BrfPavljongerna får härmed avge årsredovsnng fôr räkenskapsåret 2015. Verksamheten Allmänt

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola Handlngsplan Grön Flagg Stadonparkens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-30 13:53: N har valt spännande och vktga utvecklngsområden att arbeta med. Att expermentera och undersöka vatten är

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stensjöns förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stensjöns förskola Handlngsplan Grön Flagg Stensjöns förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-30 13:40: Vlken fn och spännande blå tråd n har era utvecklngsområden. N kan säkert få både barn och pedagoger ntresserade

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 6

Protokoll Sida 1 av 6 Protokoll Sida 1 av 6 Plats och tid Polstjernan 9:00-10:00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Svahn (S) Eduardo

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Solbackens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Solbackens förskola Handlngsplan Grön Flagg Solbackens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-11-09 14:31: Välkommen tll Grön Flagg. Solbackens förskola! Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - de kommer säkert

Läs mer