Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott Falkenberg FALKENBERG Moton om bättre vllkor för vssa grupper beträffande uthyrnng av FaBo s lägenheter. Dnr KS KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tllstyrka kommunfullmäktge besluta 1 Anteckna att de åtgärder som redovsas FaBo's yttrande nnebär att motonens ntentoner tll stor del har uppfyllts 2 Motonen ska med detta anses behandlad Beslutsunderlag Moton från Marcelle Farjallah (S) om "bättre vllkor för vssa grupper gällande uthyrnng av lägenhet FaBo AB". Yttrande från FaBo's styrelse, 35/13. Sammanfattnng av ärendet Marcelle Farjallah (S) föreslår moton tll kommunfullmäktge att FaBo ska få uppdrag att nföra en lknande modell som tllämpas Halmstad och Varberg avseende uthyrnngspolcy personer som uppbär försörjnngsstöd eller studelån. Nuvarande rktlnjer nom FaBo nnebär att försörjnngsstöd nte godkännes som nkomst och att studelån/stöd godkännes om det nte understger kr/år. I FaBo's yttrande anges att bolaget beslutat ändra kredt- och uthyrnngspolcyn så att försörjnngsstöd fortsättnngen ska räknas som nkomst. Av yttrandet - och genom kontakt med bolaget - framgår också att kravet på årlg nkomst kommer att ändras tll ett belopp motsvarande två gånger årshyran. Ekonom Förslaget påverkar nte kommunens ekonom. Kommunens krav på affärsmässghet bolagets verksamhet regleras bolagsordnng och ägardrektv Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kenberg. se

2 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott Falkenberg FALKENBERG Forts. 130 Övervägande Kanslenheten bedömer att FaBo genom de redovsade åtgärderna stt beslut tll stor del uppfyllt motonens ntentoner och att den därmed kan anses behandlad. Vd protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

3 Socaldemokraterna Kommunledmngskowtorel Knnslenhetft" Kommunfullmäktge Dnr LQ\^hO Dp Moton om att verka för bättre vllkor för vssa grupper gällande uthyrnng av lägenhet FaBo AB. Falkenbergs Bostads AB (FaBo) är ett allmännyttgt bostadsföretag nom. I bolagets ägardrektv fastslås att bolaget på affärsmässga grunder skall främja bostadsförsörjnngen kommunen och vara ett nstrument för en socal bostadspoltk. Fabos krterer för uthyrnng av lägenhet nnebär bl.a. att den person som söker och blr erbjuden en lägenhet skall ha fast nkomst. Detta nnebär att Fabo utesluter personer som uppbär försörjnngsstöd från socalförvaltnngen eller studelån från CSN. Dessa bstånd/ersättnng räknas nte som fast nkomst hos Fabo. Fabo kräver en borgensman, deposton eller att socalförvaltnngen står som förstahands hyresgäst. Motonären har fått veta att Halmstad och Varbergs kommunala bostadsbolag räknar försörjnngsstöd och studelån som fasta nkomster. Dock ska bostadssökande uppfylla vssa krav som folkbokförd kommunen, vara skuldfr samt kunna påvsa nkomst mnst sex månader från nflyttnngsdatum. Jag föreslår att Fabo AB får uppdrag att nföra lknande modell Falkenberg som fnns Varberg och Halmstad. Marcelle Farjallah å - Socaldemokrat / 7t/x å FALKENBERGS ARBETAREKOMMUN Folkets Hus Arvdstorpsvägen FALKENBERG Telefon Telefax E-post Hemsda I ken berg.sa p.se

4 Utdrag ur 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Falkenbergs Bostads AB H 35 Moton om ändrngar FaBos uthyrnngspolcy Beslut Styrelsen beslutar att överlämna framtaget yttrande som svar på motonen samt att ändra kredt- och uthyrnngspolcy så att försörjnngsstöd framgent skall räknas som nkomst. l o c O-S -V CD f IS> S "t Ö5= ' 5 - CD * ; X C ^. <D t: ^ n LE* ro, CD CD CO CD C-4 rv 3 Ärendet Marcelle Farjallah (s), har tll kommunfullmäktge överlämnat en moton var yrkas att FaBo får uppdrag att nföra lknande modell Falkenberg som fnns Varberg och Halmstad när det gäller att godkänna personer med försörjnngsstöd från socalförvaltnngen och studelån från CSN som förstahandshyresgäster. Yttrande FaBo skall, enlgt bolagets ägardrektv och den nya Allvllagen, arbeta efter affärsmässga grunder. Styrelsen har tagt ett beslut om en kredtpolcy som skall gälla vd uthyrnng av lägenheter nom FaBo. FaBos rktlnjer för uthyrnng säger att v nte godkänner försörjnngsstöd som en nkomst då detta stöd endast bevljas per tllfälle. FaBo godkänner studelån/stöd som en nkomst de fall de nte understger 100 tkr per år, se nedan utdrag ur rktlnjer för uthyrnng fastställd av styrelsen den 24 september Kundbedömnng, Före uthyrnng görs en kredtkontroll där nformaton om betalnngsförmågan analyseras. Informatonen nhämtas från ett kredtupplysnngsföretag. Kontrollen görs även för att säkerställa att kunden ej har skuld tll FaBo och/eller msskött tdgae boende. Bor kunden hos annan hyresvärd kontrolleras även att hyr esnb et alnnga) na fungerat på ett tllfredsställande sätt. För att skrva kontrakt krävs: Kunden har fyllt 18 år Ingen hyresskuld Godtagbar borgen vd betalnngsanmärknngar Skött sna hyresnbetalnngar utan anmärknng Ska kunna betala sn hyra med sn nkomst/bdrag Taxerad nkomst nte understga kronor. Ingen skuld hos kronofogden De nya hyresgäster som nte uppfyller ovan kan få särskld kredtpt övnng och detta sker samråd med Kundservcechefen. Hänvsnng tll FaBos kredtpolcy (V ). Som nkomst räknas: Anställnng Penson Försäkrngskassan

5 2 Forts 35 Inkomst av kaptal Studemedel A-kassa Sjukbdrag Bostadsbdrag eller bostadstllägg för pensonärer och ensamstående föräldrar Barnbdrag Underhållsstöd Aktvtetsstöd Föräldrapennng Försörjnngsstöd räknas nte som en nkomst eller bdrag Problemet är egentlgen nte huruvda försörjnngsstöd räknas som nkomst eller ej. Det största problemet är att det vd kredtupplysnng av personen fnns betalnngsanmärknngar och skulder. Som svar på motonen föreslås att styrelsen beslutar ändra gällande kredtpolcy så att försörjnngsstöd fortsättnngen räknas som nkomst, samt att ändra kravet på nkomst tll ett årlgt belopp motsvarande två gånger årshyran. I övrgt föreslås gällande uthyrnngs- och kredtpolcy gälla som tdgare. Utdragsbestyrkande:

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-08-20 245 Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 261 Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

2013-03-12. Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434

2013-03-12. Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-03-12 77 Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434 KS, KF Beslut

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83

Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 160 Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

2013-05-21. Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola). Dnr KS 2013-207

2013-05-21. Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola). Dnr KS 2013-207 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-05-21 168 Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola).

Läs mer

Avgiftstaxa inom äldre- och handikappomsorgen. Dnr KS 2011-181. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Avgiftstaxa inom äldre- och handikappomsorgen. Dnr KS 2011-181. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-04-12 FALKENBERG 121 Avgiftstaxa inom äldre- och handikappomsorgen. Dnr KS 2011-181 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

i ekonomistyrningen. KS 2014-29

i ekonomistyrningen. KS 2014-29 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 200 Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. KS 2014-29 KS, KF Beslut

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 20-0-26 47 Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 204-40 KS, KF

Läs mer

Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS 2010-253 (2010-KS0119)

Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS 2010-253 (2010-KS0119) Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 266 Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS 2010-253 (2010-KS0119) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

Parkeringsutredning. KS 2013-73

Parkeringsutredning. KS 2013-73 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-11-12 347 Parkeringsutredning. KS 2013-73 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71

Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 100 Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71 KF Beslut

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164

Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 159 Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Granska ombildningen till bostadsrätt

Granska ombildningen till bostadsrätt Granska ombildningen till bostadsrätt När en ombildningsprocess drar igång finns det anledning att särskilt granska några saker för att försäkra sig om att man inte blir vilseledd. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstanet

Bolagsordning för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 64 Ks 94 Au 103 KS/2014 0464 Bolagsordning för AB Strömstanet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

VÄGEN TILL EGEN BOSTAD

VÄGEN TILL EGEN BOSTAD VÄGEN TILL EGEN BOSTAD Information om socialtjänstens arbete med bostadsfrågor Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Vem kan ha rätt till bostad via socialtjänsten? I Socialtjänstlagen

Läs mer