Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-03-12. Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Avslå medborgarförslaget med hänvisning till kommunstyrelsens beslut enligt 234/12 och stadsbyggnadskontorets skrivelse Beslutsunderlag Medborgarförslag angående återuppbyggnad av Tångaskolans idrottshall. Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadskontorets byggavdelning Sammanfattning av ärendet/ekonomi I medborgarförslaget framförs synpunkter på hur Tångaskolans idrottshall bör utformas vid återuppbyggnaden efter branden i september Stadsbyggnadskontorets byggavdelning redovisar i skrivelse processen för hur genomförandet av återuppbyggnaden. Härav framgår bl a att kommunstyrelsen i december 2012 ( 243/12) fastställde en projektbudget för återuppbyggnaden. Vid detta tillfälle behandlades också inriktningen av återuppbyggnadsarbetet. Information i ärendet hade dessutom tidigare lämnats till kommunstyrelsens arbetsutskott ( 309/12) efter att byggavdelningen haft samråd med barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Övervägande Inriktning för återuppbyggnaden av Tånga idrottshall och projektbudget fastställdes i december Upphandlingen är i sitt slutskede och byggarbetande beräknas kunna påbörjas i april Med hänvisning härtill föreslås att medborgarförslaget avslås Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Forts. 77 Barn- och utbildningsförvaltningen har under hand meddelat att något yttrande från denna nämnd/förvaltning inte är aktuellt eftersom förutsättningarna för återuppbyggnaden redan är bestämda. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Falkenberg. Telefonväxel: Fax: e-post:

3 FALKENBERG Falkenbergs kornmun Kommunledningsko/.torcf Konslienheten MEDBORGARFÖRSLAG Kommunledningskontoret FALKENBERG Dnr Dp Från Namn: Per Sandén Adress: Telefon: Postnr och ort: E-postadress: Förslaget: (Presentera här kort Ditt medborgarförslag) Vårt förslag bygger på den ritning vi bifogar gällande uppbyggnad av Tångaskolans gamla idrottshall. Med ytterst små justeringar, t ex att flytta eller ta bort vissa väggar, skulle vi ur en pedagogisk synvinkel få en hall lämpad för skolidrott. Hallen skulle dessutom vara mycket bättre för aktiviteter som vår fritidsgård TG anordnar, exempelvis dans och andra mindre aktiviteter. Även när det gäller allmänheten skulle större utrymme skapas för uthyrning på helger och kväller. Motivering: (här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget skall genomföras och hur det i så fall ska kunna ske) Med anledning av att Tånga idrottshall skall återuppbyggas efter branden tycker vi idrottslärare och många med oss som jobbar inom Tångaområdet att det vore ett ypperligt tillfälle att utan större kostnader ändra hallen till en funktionsduglig idrottshall. Tånga idrottshall uppfördes 1968 då kraven på ämnet Idrott och Hälsa var helt annorlunda än de är idag. Vi vill först och främst nämna individualiseringen av idrottsämnet, som inte fanns med i våra styrdokument i LGR 69. En individualiserad undervisning är med dagens lokaler inte möjlig. I den senaste läroplanen står det under kunskapskrav : I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang. Under centralt innehåll för åk 7-9 : Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. Vidare har Falkenberg utgett sig att vara en kommun som pedagogiskt ligger i framkant i Sverige. Detta bör gälla även för ämnet Idrott och Hälsa. Underskrift Datum Namnteckning Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL) När Du lämnar in ett Medborgarförslag till kommunen kommer dina personuppgifter att antecknas i ett databaserat register. Uppgifterna kommer att sparas hos oss och kan komma att användas i förnyad kontakt. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Förslagsställarens namn och förslaget publiceras på kommunens hemsida, webb-diariet samt i samband med kallelser och handlingar till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. Medborgarförslaget kan lämnas in (Stadshuset, Falkenberg) eller skickas till kommunledningskontoret, se adress ovan.

4 Medborgarförslag, fortsätter Försäkringsbolaget har med bestämdhet sagt att endast en identisk lokal skall uppföras. Detta är med vårt sätt att se helt obegripligt stelbent, om det inte skulle innebära några större kostnader för bolaget. Det bör ligga i kommunens intresse att leva upp till den nya läroplanens normer, dessutom till små kostnader. Ett konkret ekonomiskt förslag vi har är att i nybygget minska från åtta bomsystem, som fanns i den nedbrunna hallen, till fyra. Det räcker för oss, och varje bomsystem kostar cirka kr, inklusive de takbjälkar som krävs. En besparing på cirka kr med andra ord. Försäkringsbolaget måste ju vara intresserade av besparingar, och kunde vi få tillgång till de föreslagna lokalerna, samt en del av de sparade pengarna, så kommer vi att åstadkomma underverk. Vidare fanns det i ursprungsritningen en vikvägg i den nedbrända hallen, som sedan länge är bortplockad. Vi behöver den inte. Om försäkringsbolaget tänker bygga efter de gamla ritningarna, utgår vi från att de kommer att bygga den väggen igen. Kostnaden för en sådan vägg ligger på åtskilliga hundra tusen kronor. Det här är pengar som måste kunna användas på ett klokare sätt.

5 Liten hall Stor hall Förråd Dusch Förråd : örråd Dusch Förråd Killar 1 Killar 2 Tjej 1 Tjej 2 Danssal F-5 Kill F-5 Tjej Personalrum Träningsrum

6 Tjänsteskrivelse st> Datum Vårt dnr: KS FALKENBERG Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Hans-Erik Wortmann Falkenbergs kornmun Kommu! ilp(jnings>kof',föret lv"insl;»>nhf;tf:m W- 31 Dnr ksao/z-tf 3 v Dpi Medborgarförslag om uppbyggnad av Tångaskolans idrottshall. Efter branden så har fortlöpande avstämningar skett med försäkringsbolaget Trygg Hansa, med diskussion om alternativ på återuppbyggnad och dess kostnader. Efter samråd med Kultur och Fritid och Barn och Utbildningsförvaltningens representanter samt skolans Rektor drogs ärendet i kommunstyrelsens au Då gavs ett inriktningsbeslut att följa gällande försäkringsbrev med en återuppbyggnad lika befintligt - med vissa tillägg som myndighetsåtgärder och konstruktionsförstärkning för snölast mm. Slutligt beslut togs sedan av kommunstyrelsen och projekteringen påbörjades redan någon vecka därefter, för att avslutas under februari En ombyggnation efter Medborgarförslaget är inte fullt möjlig med hänsyn till krav på dagsljus, utrymningsvägar, teknikrum samt klubbrum till Handikappidrotten och skulle innebära en högre totalkostnad än tilldelad projektbudget. /J; Hans-Erik Wortmann Falkenberg. Telefonväxel: Fax: e-post:

7 Kommunstyrelsen Återuppbyggnad Tånga idrottshall. Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar 1 Godkänna projektbudget för återuppbyggnad av Tånga Idrottshall, till en totalbudget av tkr. 2 Godkänna kostnad för självrisk på 220 tkr. 3 Medge avsteg från gällande Miljöprogram - vad gäller energikraven. Sammanfattning av ärendet Vid branden på Tångaskolan , totalförstördes Gymnastik och omklädningsbyggnaderna. Idrottshallen blev värme, rök och vattenskadad. Efter flertalet avstämningsmöten med försäkringsbolaget Trygg Hansa har inriktningen blivit återuppbyggnad lika ursprunget. Ekonomi Enligt försäkringsbrevet utgår följande utgifter: Självrisk, 220 tkr Åldersavdrag byggnad - uppskattad, 2700 tkr Åldersavdrag fast gymnastikutrustning - uppskattad, 500 tkr Nyinköp av lös gymnastikinredning pga. åldersavskrivning - uppskattad, 150 tkr Förändringsarbeten vid återuppbyggnad, såsom byten och förbättringar - uppskattad, 330 tkr Oförutsett - uppskattad, 300 tkr Summa: 4200 tkr övervägande Försäkringsbrevet reglerar kommunens kostnader beroende på slutlig produktionskostnad. Ovanstående beräkningar grundar sig på Trygg Hansas kalkyl daterad Avsteg görs på kommunens miljöprogram. Återuppbyggnaden byggs efter gällande energikrav enligt Boverkets Byggregler. 3 (29)

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

2013-08-20. Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Dnr KS 2013-21 *

2013-08-20. Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Dnr KS 2013-21 * Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-08-20 239 Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Dnr KS 2013-21 * KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS 2010-253 (2010-KS0119)

Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS 2010-253 (2010-KS0119) Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 266 Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS 2010-253 (2010-KS0119) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

i ekonomistyrningen. KS 2014-29

i ekonomistyrningen. KS 2014-29 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 200 Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. KS 2014-29 KS, KF Beslut

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-08-20 245 Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-09

Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-09 Plats och tid Ljusdalssalen, 18:00-22:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Kommunchef Nicklas Bremefors, 36 Revisor Harry Persson, 37 Framtidsagenterna Kajsa Aune och Tobias Wallin, 38 Administrativ

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 233 Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71

Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 100 Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71 KF Beslut

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Parkeringsutredning. KS 2013-73

Parkeringsutredning. KS 2013-73 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-11-12 347 Parkeringsutredning. KS 2013-73 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164

Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 159 Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

2014-01-28. 34 Arkivmyndighetens verksamhetsberättelse 2013 KS 2014-43

2014-01-28. 34 Arkivmyndighetens verksamhetsberättelse 2013 KS 2014-43 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 204-0-28 34 myndighetens verksamhetsberättelse 203 KS 204-43 Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

1 1 1 1 11 Falkenbergs kommun PROTOKOLL Arbetsgivarenheten 2014-10-29. Arende: Mote med Centrala Samverkanskommitten - CESAK

1 1 1 1 11 Falkenbergs kommun PROTOKOLL Arbetsgivarenheten 2014-10-29. Arende: Mote med Centrala Samverkanskommitten - CESAK I o f i Q r 1 Q r i Q r la r 1 1 i 1 1 1 1 1 11 Falkenbergs kommun PROTOKOLL Arbetsgivarenheten 2014-10-29 Arende: Mote med Centrala Samverkanskommitten - CESAK Dag: Onsdagen den 29 oktober 2014 Parter:

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer