Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS (2010-KS0027)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027)"

Transkript

1 kommunstyrelsen i Falkenberg Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS (2010-KS0027) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Avslå motionen med hänvisning till kanslienhetens yttrande samt inkomna synpunkter från näringsidkare. Beslutsunderlag Motion från Angela Malmgren (M) Beslut från kultur- och fritidsnämnden 13/10. Yttrande från kanslienheten Kommunstyrelsens beslut 101/10. Kommunfullmäktiges beslut 56/10. Beslut kultur- och fritidsnämnden 68/10. Yttrande kanslienheten Sammanfattning av ärendet Efter uppdrag av kommunfullmäktige 56/10 har en ny beredning av rubricerat ärende gjorts i kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden anför att fastighets- respektive verksamhetsägarna har ombetts inkomma med synpunkter. På dessa fastigheter finns en privat bostad samt kommersiella verksamheter bland andra Ditec, Falkenbergs biluthyrning och Shell, varav den senare haft adressen Arvidstorpsvägen 47 sedan Företagarna har påpekat att en namnändring skulle medföra betydande arbete och kostnader för varje firma samt att företagen är tätt förknippade med Arvidstorp och Arvidstorpsvägen. Företagarna är mycket negativa till en namnändring. Kultur- och fritidsnämnden föreslår således att gatunamnet Arvidstorpsvägen inte ändras. Tidigare sammanfattning av ärendet: Motionären föreslår att Arvidstorpsvägen när den passerat väg 767 mot bostadsområdet Ekhaga ska byta namn till Biskhultsvägen. Kultur- och fritidsnämnden anför, 13/10, att eftersom namnet Biskhultsvägen redan används på befintlig gata inom området bör inte någon namnändring av Arvidstorpsvägen när den passerat väg 767 göras Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

2 kommunstyrelsen i Falkenberg Forts 269 Kommunfullmäktige beslutar, 56/10, uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att finna ett annat lämpligt namn för del av Arvidstorpsvägen ovanför väg 767 mot Ekhaga. Särskilt uppmanas namnet Lövåsvägen övervägas i beredningen. Ekonomi Förslaget inverkar inte på kommunens ekonomi som helhet. Övervägande Kanslienheten finner inte några försvarbara skäl till att en namnändring bör ske. Området är starkt förknippat med Arvidstorpsvägen och namnet väl inarbetat. Då fastighets- och verksamhetsägarnas negativa inställning ytterligare förstärker den bilden föreslår kanslienheten att motionen avslås. Vid protokollet Frida Bergman Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

3 Beslutsförslag FALKENBERG Kommunledningskontoret Kanslienheten Frida Bergman Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. Dnr KS (2010-KS0027) Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Avslå motionen med hänvisning till kanslienhetens yttrande samt inkomna synpunkter från näringsidkare. Beslutsunderlag Motion från Angela Malmgren (M) Beslut från kultur- och fritidsnämnden 13/10 Yttrande från kanslienheten Kommunstyrelsens beslut 101/10 Kommunfullmäktiges beslut 56/10 Beslut kultur- och fritidsnämnden 68/10 Yttrande kanslienheten Sammanfattning av ärendet Efter uppdrag av kommunfullmäktige 56/10 har en ny beredning av rubricerat ärende gjorts i kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden anför att fastighets- respektive verksamhetsägarna har ombetts inkomma med synpunkter. På dessa fastigheter finns en privat bostad samt kommersiella verksamheter bland andra Ditec, Falkenbergs biluthyrning och Silen, varav den senare haft adressen Arvidstorpsvägen 47 sedan Företagarna har påpekat att en namnändring skulle medföra betydande arbete och kostnader för varje firma samt att företagen är tätt förknippade med Arvidstorp och Arvidstorpsvägen. Företagarna är mycket negativa till en namnändring. Kultur- och fritidsnämnden föreslår således att gatunamnet Arvidstorpsvägen inte ändras. Tidigare sammanfattning av ärendet: Motionären föreslår att Arvidstorpsvägen när den passerat väg 767 mot bostadsområdet Ekhaga ska byta namn till Biskhultsvägen. Kultur- och fritidsnämnden anför, 13/10, att eftersom namnet Biskhultsvägen redan används på befintlig gata inom området bör inte någon namnändring av Arvidstorpsvägen när den passerat väg 767 göras. Kommunfullmäktige beslutar, 56/10, uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att finna ett annat lämpligt namn för del av Arvidstorpsvägen ovanför väg 767 mot Ekhaga. Särskilt uppmanas namnet Lövåsvägen övervägas i beredningen Falkenberg. Telelon växel: Fax: c-post: konunungfalkenberg.se

4 Ekonomi Förslaget inverkar inte på kommunens ekonomi som helhet. Övervägande Kanslienheten finner inte några försvarbara skäl till att en namnändring bör ske. Området är starkt förknippat med Arvidstorpsvägen och namnet väl inarbetat. Då fastighets- och verksamhetsägarnas negativa inställning ytterligare förstärker den bilden föreslår kanslienheten att motionen avslås. 2

5 kultur- och fritidsnämnden i Falkenberg C011\0j-L3 ; ',> k() lill1e1 FALKENBERG ä_oto - s9-( 02,4 er,p 94.6 Uppdrag från Kommunstyrelsen att finna annat lämpligt namn pa förlängningen av nuvarande Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. Dnr Kfn /81 Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Kulturutskottets förslag 1. Att föreslå kommunfullmäktige att gatunamnet Arvidstorpsvägen inte ändras. Beslutsunderlag Motion från Angela Malmgren Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 13/10 Yttrande från kanslienheten Kommunstyrelsens förslag Yttrande från berörda fastighets- och verksamhetsägare. Ärende Motionsställaren föreslår en namnändring av Arvidstorpsvägen till Biskhultsvägen efter väg 767 mot bostadsområdet Ekhaga. Namnet är använt i området. Ett nytt förslag är Lövåsvägen. Övervägande Från väg 767 till Stafsingevägen finns fem fastigheter med adress Arvidstorpsvägen: Bilen 3:1, Bostaden 6:1, Arvidstorp 1:161 och Bussen 1:1 (tidigare Bussen 1:1 och Bussen 2:1). Fastighetsrespektive verksamhetsägarna har ombetts inkomma med synpunkter. På dessa fastigheter finns en privat bostad samt 3 kommersiella verksamheter, bland andra Ditec, Falkenbergs biluthyrning och Shell som haft adressen Arvidstorpsvägen 47 sedan Företagarna har påpekat att en namnändring skulle medföra betydande arbete och kostnader för varje firma och att företagen är förknippade med Arvidstorp och Arvidstorpsvägen. Företagarna är mycket negativa till en namnändring. (Bilaga 68) Vid protokollet Carola Andersson Sekreterare Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Beslutet expedidras till: Kommunfullmäktige Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: konnnunrdfalkenberg.se w vw.falkenberg.se

6 't1mderaterna Falkenberg Moderata Samlingspartiet Motion om gatunamnsändring Området Ekhaga som ligger i området Biskhult men har gatuadress Arvidtorpsvägen. Arvidtorpsvägen börjar vid Nygatan och fortsätter idag över väg 767 till bostadsområdet Ekhaga. Vid rondellen på 767 tycker jag att man ska byta namn till Biskhultsvägen. Biskhult är ett vedertaget namn och har hetat så från tidernas begynnelse, vilket är ett mer passande namn för denna del av området Kom,,r,:,i.li:1;jsi.,,.,. 1.,ret :)!-: `,,,! ( o ~vy/ i 1296 Jag yrkar att man byter namn på denna del av området till Biskhultsvägen Falkenberg den 29 jan 2010,./16& g -t- (f7k(--/ Angelä Malmgren / Moderata samlingspartiet 9

7

8 kommunfullmäktige i Falkenberg lksk FALKENBERG 56 Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 127, KS 101) Dnr 2010-KS0027 Beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag med tillägg om att kultur- och fritidsnämnden särskilt överväger namnet Lövås vägen i beredningen. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta l Uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att finna annat lämpligt namn rör del av Arvidstorpsvägen ovanför väg 767 mot Ekhaga. 2 Motionen är därmed behandlad. Beslutsunderlag Motion från Angela Malmgren (m) Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 13/10. Yttrande från kanslienheten Sammanfattning av ärendet Motionären föreslår att Arvidstorpsvägen när den passerat väg 767 mot bostadsområdet Ekhaga ska byta namn till Biskhultsvägen. Kultur- och fritidsnämnden anför: Då namnet Biskhultsvägen redan används på en befintlig gata inom området bör inte någon namnändring av Arvidstorpvägen när den passerat väg 767 göras. Ekonomi Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. För det fall en gatunamnsändring är aktuell bedöms kostnaden som ringa. Övervägande Kanslienheten har inget att invända mot kultur- och fritidsnämndens yttrande och föreslår således att motionen avslås Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommukii;falkenberg.se \ s w.falkenberg.se

9 kommunfullmäktige i Falkenberg FALKENBERG forts 56 Yrkande Daniel Bernhardt (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Vid protokollet Henrik Lundahl Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Kultur- Och fritidsnämnden Falkenberg. Telefon vaxel: Fax: e-post: kommun'ii)falkenberg.se \ w.litikenberg.se

10 kultur- och fritidsnämnden i Falkenberg FALKENBE G K.,,i,,.,!,-,,,,,,. --, ,,,, ()pi Motion om gatun mnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. Dnr Kfn /876 Kultur- och fritidsnämndens beslutar 1 Att anta Kulturutskottets förslag som sitt eget. Kulturutskottets förslag 1. Att föreslå kommunstyrelsen avslå yrkandet om namnändring av Arvidstorpsvägen. Beslutsunderlag Remiss från kanslienheten. Ärende Motionsställaren föreslår en namnändring av Arvidstorpsvägen efter väg 767 mot bostadsområdet Ekhaga. Namnet föreslås ändras till Biskhultsvägen. Övervägande Eftersom namnet Biskhultsvägen redan är använt på en befintlig gata inom området föreslås att kommunstyrelsen avslår yrkandet om namnändring av Arvidstorpsvägen. Vid protokollet Sekreterare Bengt Orsander (Bilaga 13) Protokollet justerat och anslaget samma dag. Uylragsbestyrkande <WP-6-( -6,s1Pb --- Beslutet expedieras till: Kominunstyrelsen Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommun(åfalkenberg.se w.falkenberg.se

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 233 Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 253 Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83

Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 160 Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-09-17 280 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164

Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 159 Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

2013-03-12. Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434

2013-03-12. Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-03-12 77 Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434 KS, KF Beslut

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-08-20 245 Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 20-0-26 47 Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 204-40 KS, KF

Läs mer

Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS 2010-253 (2010-KS0119)

Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS 2010-253 (2010-KS0119) Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 266 Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS 2010-253 (2010-KS0119) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Återrapportering av tidigare motionsbehandling gällande satsning på solenergi. Dnr KS 2010-350 (2007-KS0167)

Återrapportering av tidigare motionsbehandling gällande satsning på solenergi. Dnr KS 2010-350 (2007-KS0167) Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2010-11-02 FALKENBERG 342 Återrapportering av tidigare motionsbehandling gällande satsning på solenergi. Dnr KS

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

2013-05-21. Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola). Dnr KS 2013-207

2013-05-21. Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola). Dnr KS 2013-207 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-05-21 168 Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola).

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2009-05-28 Sammanträdestid 16.00 20.15

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2009-05-28 Sammanträdestid 16.00 20.15 Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2009-05-28 Sammanträdestid 16.00 20.15 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter Stig Agnåker (c) ordf GunMarie Stenström (m) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (s) 2:e v ordf

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. (AU 239) Dnr KS 2013-21

Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. (AU 239) Dnr KS 2013-21 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-09-10 183 Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. (AU 239) Dnr KS 2013-21 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer