Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 31 Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att arbetsgivarenheten och FAMI har föreslagit att från 1 april 2014 inrätta 10 platser enligt bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning (BUI 12) och bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning (BAL 13). 2 I övrigt överlämna yttrande från arbetsgivarenheten till motionären. 3 Därmed anse motionen behandlad. Beslutsunderlag Motion från Lars Fagerström (FP) Arbetsgivarenhetens yttrande över motionen om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb, Sammanfattning av ärendet Lars Fagerström (FP) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Falkenbergs kommun undersöker förutsättningarna för att i kommunen införa möjligheten till ungdomsavtal. Motionären framför att ungdomar som inte har arbetslivserfarenhet eller yrkeskunskap har svårt att konkurrera om jobben. I ärendet har Arbetsgivarenheten yttrat sig, med instämmande av FAMI, och konstaterar att genom de två centrala avtalen mellan SKL och Svenska Kommunalarbetarförbundet - BU1 12 och BAL 13 - finns möjligheten att uppfylla det som föreslås i motionen. Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning (BUI 12) och bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning (BAL 13) ger kommunerna en möjlighet att anställa personal tidsbegränsat med syfte att ge utbildning och introduktion i organiserad form, samtidigt som kommunens personal- och kompetensförsörjning underlättas.

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG Forts 31 Ekonomi Lönen för BUI 12 beräknas till cirka kronor per månad. Lönen för BAL 13 beräknas till cirka kronor per månad. Statsbidrag utgår enligt regeringens stöd för yrkesintroduktionsutbildningar (Yl) och SKL bedömer kostnaden för kommunen till ca kr per månad och plats. Övervägande Arbetsgivarenheten och FAMI har i ett tidigare ärende till kommunstyrelsen föreslagit att 10 platser enligt BUI 12 och BAL 13 inrättas från och med 1 april Detta steg mot att ge fler unga en väg in på arbetsmarknaden anses av kommunstyrelseförvaltningen möjliggöra det som lyfts i Lars Fagerströms motion. Motionen bör därmed anses behandlad. Yrkande Per Svensson (S) och Elisabet Karlsson (FP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Vid protokollet Henrik Lundahl Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande

3 Falkenbergs kornmun Folkpartiet Falkenberg Dpi 62012, T 0^ Till Kommunfullmäktige i Falkenberg Motion Fler unga i jobb I dag har unga som inte har arbetslivserfarenhet eller yrkeskunskap svårt att konkurrera om jobben. Vi vill ge dem en ny väg in på arbetsmarknaden och chansen att lära sig ett yrke. Samtidigt ger det kommunen möjligheten att anställa helt oprövade kort som annars sannolikt inte hade fått något jobb. Vi vill att kommunen verkar för att, tillsammans med fack. sluta ungdomsavtal för att fler unga ska få jobb. Förebilden är det avtal IF Metall och arbetsgivarna tidigare har kommit överens om. Genom avtalet far unga en chans att ta sig in på arbetsmarknaden och under en viss tid en anställning. Avtalet kan t.ex innefatta 75 procent av den kollektivavtalsenliga lönen, handledning och utbildning. Avtalen ska tecknas mellan arbetsgivare och fack och ta hänsyn till den ungas särskilda situation. Folkpartiet föreslår att undersöker förutsättningarna för att i kommunen införa möjligheten till ungdomsavtal. Lafs Fagerström Gruppledare Folkpartiet

4 FALKENBERG Kommunstyrelseförvaltningen Arbetsgivaren heten Sandra Johansson Tjänsteskrivelse Datum Falkenbe ^eros kommun l 9 AS 2.01s-rrs 03 Yttrande över motionen om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. FP-motion. Dnr: KS De centrala parterna har träffat överenskommelse om bestämmelser för arbetstagare, utbildnings- och introduktionsanställning (BUI 12) och om bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning (BAL 13). De centrala överenskommelserna ger kommunerna en möjlighet att anställa personal tidsbegränsat med syfte att ge utbildning och introduktion i organiserad form, samtidigt som kommunens personal- och kompetensförsörjning underlättas. Kompetensförsörjningen inom vård och omsorg är en viktig fråga för socialförvaltningen. För att verksamheten ska kunna bedrivas ändamålsenligt är det av stor vikt att förvaltningen har personal i tillräcklig omfattning samt att medarbetarna har tillräcklig kompetens att utföra befintliga och nya uppgifter. Stora pensionsavgångar och en ökad efterfrågan på kommunens service till följd av demografiska förändringar har skapat ett ökat rekryteringsbehov inom äldreomsorgen. För att säkerställa tillgången på kompetens på både kort och lång sikt bedömer förvaltningen att det är nödvändigt att ta fram olika strategier for att klara den framtida rekryteringen av personal och säkerställa en trygg kompetensförsörjning. Möjligheterna att anställa personal med stöd av nämnda överenskommelser och lokalt tecknade avtal i enlighet med de centrala överenskommelserna är ett komplement i förvaltningens arbete med långsiktig kompetensförsöijning. Anställning som ska länka ihop skola och arbetsliv (BUI) riktar sig till arbetslösa ungdomar år som innehar vård- och omsorgsutbildning men saknar relevant yrkeserfarenhet. Avtalet syftar till att erbjuda särskilda utbildnings- och introduktionsanställningar för att ge dessa ungdomar en möjlighet att utveckla sina färdigheter och underlätta for arbetstagaren att arbeta och utvecklas i sitt yrkesliv. Enligt FAMI finns dessa ungdomar men de är få, en anledning till att personen innehar vård- och omsorgsutbildning men saknar relevant yrkeserfarenhet skulle kunna vara föräldraledighet direkt efter avslutad utbildning. Anställningen syftar till att automatiskt övergå till en tillsvidareanställning och inleds med ett års provanställning. Provanställningen kan avbrytas i förtid utan särskilda skäl. Arbetstagaren får en månadslön på ca

5 Anställningarna riktar sig till arbetslösa ungdomar år i syfte att erbjuda en arbetslivsintroduktion inom vård- och omsorgsverksamhet, för att skapa intresse för vårdyrket och av att studera vidare inom vård - och omsorg. Arbetstagaren får en månadslön på ca kr, de erhåller ingen företrädesrätt och anställningen kan avslutas, utan krav på saklig grund, inom 1 månad. Enligt FAMI skulle åtgärden vara motiverande, då anställning och lön är eftertraktat. Till båda formerna sker rekrytering på sedvanligt sätt, dvs. arbetsgivaren kan anställa den han finner lämplig. Varken LAS eller det normala kollektivavtalet (AB) gäller, utan anställningen kan sägas upp utan saklig grund på 1 månad och ger ingen företrädesrätt. Försäkringsfrågor mm är dock reglerade i BUI och BAL. Statsbidrag utgår enligt regeringens stöd för yrkesintroduktionsutbildningar (Yl) och SKL bedömer kostnaden för kommunen till ca kr per månad och plats. Kommunal och SKL informerar nu gemensamt för att verksamheten ska komma igång. Arbetsgivarenheten, FAMI och Socialförvaltningen har gemensamt bedömt att verksamheten kan starta omkring , en av de frågor som återstår är att lösa är att få fram utbildade handledare, placeringar mm. I överläggning med Kommunal bör också möjligheterna att träffa lokalt kollektivavtal om att kunna placera inom andra verksamheter än vården (gäller BAL) diskuteras. Sandra Johansson

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 233 Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

HABO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS S MMANTRADE.

HABO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS S MMANTRADE. HABO KALLELSE DELS TILL STYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL STYRELSENS S MMANTRADE. 2013-02-04 HABO KALLELSE 2013-01-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamf. ;r Agneta HäggIund

Läs mer

Personalutskottets sammanträde

Personalutskottets sammanträde -3, POU 2012-05-24 08:30 Kallelse till Personalutskottets sammanträde 2012-05-24 kl 08:30 i Lillsjön, Rådhuset,, Hus A vån 2 Förhinder till sammanträde anmäls till Lennart Wadensjö, tel 14 36 61, lennart.wadensjo@ostersund.se

Läs mer

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 253 Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda Handlingsplan för att motverka uppsägningar av tillsvidareanställda Dokumenttyp Politiskt handlingsprogram Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn Handlingsplan för att motverka uppsägning av tillsvidareanställda

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Den 4 juli 2013 tecknade KFS och Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83

Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 160 Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg.

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-01 Diarienummer FG/2015:190 Utredning om pedagogisk omsorg Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. Sammanfattning Förvaltningen

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-07-17 DNR KS 2015.198 ANNIKA COLDING SID 1/1 TF PERSONALCHEF 08-587 850 66 ANNIKA.COLDING@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Pensionspolicy

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Sida 1 Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde...

Läs mer

Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingen Återrapportering 2014 1 augusti 2014 Sida: 2 av 22 Sida: 3 av 22 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 1 augusti 2014 Arbetsförmedlingen ska använda stödet för yrkesintroduktionsanställningar som

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 39/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Klockan: 9:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Läs mer

Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor

Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Sekretariat FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) LANDSTINGSSTYRELSEN 2015-04-20 LK/150786 Plats Galaxen Landstingshuset Tid Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Föredragningar -Region Värmland årsredovisning

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013-04-09 1 (57) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) 80-120,

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf. Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Per-Erik Kanström (M) Maria Fälth (KD)

Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf. Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Per-Erik Kanström (M) Maria Fälth (KD) Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-03-20 1 Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdagen den 20 mars 2013, klockan 8:30-10.55 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP)

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Utredningen om Matchningsanställningen - nya vägar till jobb från Arbetsmarknadsdepartementet.

Utredningen om Matchningsanställningen - nya vägar till jobb från Arbetsmarknadsdepartementet. SIGNERAD 2015-05-11 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-05-21 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningen om Matchningsanställningen nya vägar

Läs mer

Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden

Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden En unik möjlighet att säkra kompetens Yrkesintroduktionsanställning (YA) är en ny anställningsform.

Läs mer