Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS Beslut Arbetsutskottet beslutar 1 Anteckna till protokollet att motion om återinförande av kommunal handikappomsorg har diskuterats. Sammanfattning av ärendet Inför socialnämndens beslut (27 maj) om motion om kommunal handikappomsorg informeras kommunstyrelsens arbetsutskott om socialnämndens förslag till beslut på motionen. Ärendet kommer även att tas upp till beslut av kommunstyrelsen 2 juni Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

2 Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Motion om handikappomsorg. KS Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Avslå motionen om valfrihet i handikappomsorgen med hänvisning till socialnämndens beslut att ställa sig negativ till ett återtagande av handikappomsorgen i egen regi. Beslutsunderlag Motion från Mikael Hallberg (V) och Per Sjövall (V) Protokollsutdrag från socialnämndens sammanträde Sammanfattning av ärendet En motion har lämnats in av Mikael Hallberg (V) och Per Sjövall (V) som handlar om valfrihet i handikappomsorgen. Motionärerna anser att det är en kraftig begränsning i medborgarnas valfrihet att det inte går att välja något kommunalt alternativ inom handikappomsorgen. Motionärerna föreslår att socialnämnden får i uppdrag att i god tid förbereda ett återtagande i egen regi. Socialnämnden har yttrat sig över motionen och förklarar sammanfattat att de arbetar med årliga kvalitetsuppföljningar och att åtta av tio brukare som har svarat på socialförvaltningens enkäter uppgett att de är mycket nöjda med både sitt boende och sin dagliga verksamhet. Socialnämnden förespråkar att det ska finnas frihet att kunna välja sin utförare eller byta utförare om man inte är nöjd med de insatser som utförs. Inom alla verksamhetsområden som är konkurrensutsatta finns minst två aktörer att välja mellan. Det finns inget självändamål i att driva verksamhet i kommunal regi när både forskning och evidens har visat att konkurrerande aktörer gör detta till minst lika god kvalitet men på ett mer resurseffektivt sätt. Kommunen är genom socialnämnden ansvarig för att denna verksamhet är kvalitativ, oavsett vem som är arbetsgivare för personalen. Ekonomi Socialnämndens ansvarsområde är omfattande. Verksamheten innefattar både äldreomsorg, stöd för människor med funktionsnedsättning och stöd för de mest utsatta människorna i samhället. Utmaningarna inför framtiden är stora. Andelen 80 år och äldre kommer att öka med 30 procent de närmaste 10 åren. Det är viktigt att vara långsiktig och ansvarstagande Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

3 för att kunna fortsätta den goda verksamhet som finns idag. Det innebär att kommunen behöver vara medveten om att ytterligare resurser måste allokeras för att kunna möta framtida behov. Att bedriva verksamhet i alternativ regi frigör resurser för fortsatta satsningar inom den kommunala välfärden. Övervägande Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslut i enlighet med socialnämndens beslut och därmed avslår motionen. Beslutet expedieras till: Motionären Socialnämnden 2

4 " ~~ ommunstyrelsoförvaltningen Kanslienheten j 6 rs2qi^y Dnr Dpi Till Kommunfullmäktige i Motion Valfrihet inom handikappomsorgen I nuläget har ingen handikappomsorg i egen regi. Vänsterpartiet anser att det är en kraftig begränsning i medborgarnas valfrihet att det inte går att välja något kommunalt alternativ. Humana och Nutidas kontrakt inom handikappomsorgen går ut Vänsterpartiet föreslår att Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att i god tid förbereda ett återtagande i egen regi. Falkenberg den 16 december 2014

5 Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med socialnamnden i Falkenberg FALKENBERG Motion "Valfrihet inom handikappomsorgen". Dnr SN Beslut Socialnamnden beslutar enligt arbetsutskottets forslag. Arbetsutskottets forslag Arbetsutskottet foreslar socialnamnden besluta 1 Stalla sig negativ till ett atertagande i egen regi. 2 Forklara paragrafen omedelbart justerad. Beslutsunderlag Motion fran Mikael Hallberg och Per Sjovall, Vansterpartiet. Sammanfattning av arendet Kommunstyrelseforvaltningen har begart socialnamndens yttrande over Mikael Hallberg och Per Sjovalls motion om valfrihet inom handikappomsorgen. Motionarerna anser att det ar en krafitig begransning i medborgarnas valfrihet att det inte gar att valja nagot kommunalt alternativ inom handikappomsorgen. Vansterpartiet foreslar att kommunfullmaktige ger socialnamnden i uppdrag att i god tid forbereda ett atertagande i egen regi. Det ar bostad med sarskild service och daglig verksamhet som ska upphandlas. Bostad med sarskild service kan for den enskilde likstallas med ett boende i ordinart boende dar man har besittningsratt pa sin lagenhet. Ofita bor man i sin bostad hela livet. Har ar valfrihetstanken inte relevant. Finns behov av att byta lagenhet ar detta mojligt; oavsett vem som ar utforare. Da handlar det oftast om att behoven skiljer sig fran de behov som den ovriga malgruppen har i boendet. Nar det galler daglig verksamhet kan deltagarna byta inriktning redan idag. Socialnamnden har for avsikt att stimulera mojligheten till arbete pa den reguljara arbetsmarknaden, dar sa ar mojligt. Deltagarna kommer att kunna byta daglig verksamhet pa ett enkelt satt om man vill utvecklas eller andra inriktning. Socialnamndens ansvarsomrade ar omfattande. Verksamheten innefattar bade aldreomsorg, stod for manniskor med funktionsnedsattning och stod for de mest utsatta manniskorna i samhallet. Utmaningarna infor framtiden ar stora. Andelen 80 ar och aldre kommer att oka med 30 procent de narmaste 10 aren. Det ar viktigt att vara langsiktig och ansvarstagande for att kunna fortsatta tillhandahalla den goda verksamhet som finns idag. Det innebar att kommunen behover vara medveten om att ytterligare resurser maste allokeras for att kunna mota framtida behov. Att bedriva verksamhet i alternativ regi frigor resurser for fortsatta satsningar inom den kommunala valfarden. Alternativ regi bidrar ocksa till att kunna halla hog kvalitet ur ett brukarperspektiv. For att sakerstalla verksamhetskvalitet har socialnamnden en kvalitetsorganisation som foljer upp verksamheten och bidrar till kunskap. Arliga kvalitetsuppfoljningar gors for att undersoka bade vad Falkenberg. Telefon vaxel: Fax: e-post: 4S

6 Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med socialnamnden i Falkenberg FALKENBERG brukarna tycker om den verksamhet som bedrivs samt att formella krav uppfylls. I handikappomsorgen har atta av tio brukare som svarat pa socialforvaltningens enkater uppgett att de ar mycket nojda med bade sitt boende och sin dagliga verksamhet, vilket visar pa en hog kundnojdhet. Socialnamnden foresprakar att det ska finnas frihet att kunna valja sin utforare eller byta utforare om man inte ar nojd med de insatser som utfors. Inom alia verksamhetsomraden som ar konkurrensutsatta finns minst tva aktorer att valja mellan. Det finns inget sjalvandamal i att driva verksamhet i kommunal regi nar bade forskning och evidens har visat att konkurrerande aktorer gor detta till minst lika god kvalitet men pa ett mer resurseffektivt satt. Kommunen ar genom socialnamnden ansvarig for att denna verksamhet ar kvalitativ, oavsett vem som ar arbetsgivare for personalen. Yrkanden och beslut Fredrik Johansson (S) yrkar att arbetsutskottets forslag till beslut punkt 1 " Stalla sig negativ till ett atertagande i egen regi" ersatts med foljande skrivning: "Socialnamnden avser att infor kommande upphandlingar inom handikappomsorgen aterinfora ett kommunalt alternativ". Shlomo Gavie (C) yrkar bifall till arbetsutskottets forslag. Ordfbranden staller proposition pa yrkandena och finner att socialnamnden beslutat enligt arbetsutskottets forslag. Reservation Fredrik Johansson (S), Marcus Dufwa (S), Jeanette Synnergren S), Thomas Fagenheim (S) och Monika Breti (S) reserverar sig mot beslutet till forman for eget forslag. Irhan Kasic (S) och Tomas Jansson (V) antecknar avvikande mening. nders Hedenby Ordftjrande Justerande Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Falkenberg. Telefon vaxel: Fax: e-post: