Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332"

Transkript

1 kommunstyrelsen i Falkenberg Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Bifalla motionen och ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningar för en öppen förskoleverksamhet för inlandet i Ullared. 2 Utredarna ska ta kontakt med Region Halland och socialnämnden för att belysa om det finns förutsättningar att öppna en familjecentral. 3 Utredningen ska hänskjutas till budgetberedningen som ska ta ställning till de ekonomiska förutsättningarna. Beslutsunderlag Motion från Per Sjövall (V) och Mikael Hallberg (V) Yttrande från barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott Skrivelse från Margaretha Ivarsson Protokollsutdrag från kommunstyrelsen Skrivelse Uppdrag till kommunstyrelsen från strategienheten Sammanfattning av ärendet Per Sjövall (V) och Mikael Hallberg (V) har skrivit en motion om att utreda möjligheterna för att öppna en öppen förskola i Ullared, eftersom de anser att det finns behov av en sådan där. Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och förklarar att det inte är obligatorisk verksamhet för en kommun att driva öppen förskola. Men de instämmer i att behovet för en öppen förskola i området skulle kunna undersökas vidare. Ärendet togs upp för beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 27 januari 2015, då arbetsutskottet beslutade att utreda möjligheterna för att öppna en öppen förskola i Ullared i enlighet med motionen. Efter detta beslut informerades kommunstyrelseförvaltningen dock om att en öppen förskola redan finns i Ullared, som drivs med stöd av Ullareds församling. Kommunstyrelseförvaltningen anser att ärendet ska tas upp till beslut i arbetsutskottet igen eftersom nya uppgifter tillkommit. Ekonomi Kostnaden för att starta och driva en öppen förskola innefattar lokal, personal och material. Enligt barn- och utbildningsnämnden har den öppna förskolan på Utmarksvägen i Falkenberg öppet måndag till fredag klockan 9-13 och har en driftskostnad på cirka

2 kommunstyrelsen i Falkenberg Forts kronor per år. Medel för en eventuell ny öppen förskola skulle behöva planeras för i kommande budgetarbete. En utredning av behovet av en ny öppen förskola skulle bli omfattande och kräva resurser och avsatt tid. Kommunstyrelsen har ett uppdrag i budget 2015 att komma med förslag på åtgärder för att nå god ekonomisk hushållning på lång sikt. I samband med ett sådant uppdrag anser inte kommunstyrelseförvaltningen att det är lämpligt att starta en omfattande utredning inom ett område som dessutom är en frivillig kommunal verksamhet. Övervägande driver idag öppen förskola på Utmarksvägen i Falkenberg och i Skogstorp. Dessutom drivs en privat öppen förskola i Ullared sedan sex år tillbaka med stöd av Ullareds församling. Den öppna förskolan i Ullared har öppet varje onsdag och har i genomsnitt föräldrar per gång. Barnen är i olika ålder. Verksamheten är kostnadsfri för deltagarna och information om verksamheten sprids främst genom kyrkans hemsida och muntligt via dem som har deltagit. Deltagarna kommer både från Ullareds tätort och från omkringliggande områden. Verksamhetsledaren för den öppna förskolan i Ullared bedömer inte att det finns behov av ytterligare öppen verksamhet för föräldrar i Ullared. Vad det gäller behovet av en öppen förskola så kan det även konstateras att det enligt barnoch utbildningsförvaltningen inte finns någon kö till vanliga förskolan idag. En tänkbar anledning till att ändå utreda frågan om en kommunal öppen förskola i Ullared skulle vara för att se på behovet hos den grupp av asylsökande och nyanlända som möjligtvis inte nås av informationen om den existerande öppna förskolan eller som av religiösa skäl inte önskar delta i en verksamhet som drivs med stöd från kyrkan. För denna grupp skulle en öppen förskola kunna fylla en pedagogisk och social funktion för både barn och föräldrar. Dock anser kommunstyrelseförvaltningen att det inte är rätt väg att gå att starta en öppen förskola som nästan enbart riktar sig till en viss föräldragrupp. Bättre skulle vara om dessa föräldrar får stöd och hjälp via en verksamhet som anpassas efter dem och deras situation. Falkenbergs socialförvaltning ansvarar för kommunens arbete med flyktingmottagande, men migrationsverket ansvarar för boenden för asylsökande som finns i kommunen genom att skapa avtal med privata fastighetsägare. Migrationsverket eller de privata fastighetsägarna driver ingen egen verksamhet särskilt riktad mot föräldrar i dagsläget. Däremot arbetar frivilligorganisationer, till exempel Rädda barnen, med viss verksamhet ute på några av boendena. Förslagsvis skulle sådan aktivitet som saknas drivas av ideella krafter eller samordnas av migrationsverket.

3 kommunstyrelsen i Falkenberg Forts. 125 Med tanke på Ullareds församlings redan driver en fungerande verksamhet och särskilt eftersom barn- och utbildningsnämnden inte har några medel för att starta en eventuell ny öppen förskola så ser kommunstyrelseförvaltningen i dagsläget ingen anledning till att fortsätta utreda möjligheter till en kommunal öppen förskola i Ullared. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför avslag på motionen. Yrkande Georgia Ferris (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att även socialnämnden ska kontaktas av utredarna för att belysa om det finns förutsättningar att öppna en familjecentral. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons tilläggsyrkande mot avslag och finner det antaget. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande

4 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Motion om öppen förskola i Ullared. KS KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Bifalla motionen och ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningar för en öppen förskoleverksamhet för inlandet i Ullared. 2 Utredarna ska ta kontakt med Region Halland för att belysa om det finns förutsättningar att öppna en familjecentral. 3 Utredningen ska hänskjutas till budgetberedningen som ska ta ställning till de ekonomiska förutsättningarna. Beslutsunderlag Motion från Per Sjövall (V) och Mikael Hallberg (V) Yttrande från barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott Skrivelse från Margaretha Ivarsson Protokollsutdrag från kommunstyrelsen Skrivelse Uppdrag till kommunstyrelsen från strategienheten Sammanfattning av ärendet Per Sjövall (V) och Mikael Hallberg (V) har skrivit en motion om att utreda möjligheterna för att öppna en öppen förskola i Ullared, eftersom de anser att det finns behov av en sådan där. Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och förklarar att det inte är obligatorisk verksamhet för en kommun att driva öppen förskola. Men de instämmer i att behovet för en öppen förskola i området skulle kunna undersökas vidare. Ärendet togs upp för beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 27 januari 2015, då arbetsutskottet beslutade att utreda möjligheterna för att öppna en öppen förskola i Ullared i enlighet med motionen. Efter detta beslut informerades kommunstyrelseförvaltningen dock om att en öppen förskola redan finns i Ullared, som drivs med stöd av Ullareds församling. Kommunstyrelseförvaltningen anser att ärendet ska tas upp till beslut i arbetsutskottet igen eftersom nya uppgifter tillkommit. Ekonomi Kostnaden för att starta och driva en öppen förskola innefattar lokal, personal och material. Enligt barn- och utbildningsnämnden har den öppna förskolan på Utmarksvägen i Falkenberg öppet måndag till fredag klockan 9-13 och har en driftskostnad på cirka

5 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts kronor per år. Medel för en eventuell ny öppen förskola skulle behöva planeras för i kommande budgetarbete. En utredning av behovet av en ny öppen förskola skulle bli omfattande och kräva resurser och avsatt tid. Kommunstyrelsen har ett uppdrag i budget 2015 att komma med förslag på åtgärder för att nå god ekonomisk hushållning på lång sikt. I samband med ett sådant uppdrag anser inte kommunstyrelseförvaltningen att det är lämpligt att starta en omfattande utredning inom ett område som dessutom är en frivillig kommunal verksamhet. Övervägande driver idag öppen förskola på Utmarksvägen i Falkenberg och i Skogstorp. Dessutom drivs en privat öppen förskola i Ullared sedan sex år tillbaka med stöd av Ullareds församling. Den öppna förskolan i Ullared har öppet varje onsdag och har i genomsnitt föräldrar per gång. Barnen är i olika ålder. Verksamheten är kostnadsfri för deltagarna och information om verksamheten sprids främst genom kyrkans hemsida och muntligt via dem som har deltagit. Deltagarna kommer både från Ullareds tätort och från omkringliggande områden. Verksamhetsledaren för den öppna förskolan i Ullared bedömer inte att det finns behov av ytterligare öppen verksamhet för föräldrar i Ullared. Vad det gäller behovet av en öppen förskola så kan det även konstateras att det enligt barnoch utbildningsförvaltningen inte finns någon kö till vanliga förskolan idag. En tänkbar anledning till att ändå utreda frågan om en kommunal öppen förskola i Ullared skulle vara för att se på behovet hos den grupp av asylsökande och nyanlända som möjligtvis inte nås av informationen om den existerande öppna förskolan eller som av religiösa skäl inte önskar delta i en verksamhet som drivs med stöd från kyrkan. För denna grupp skulle en öppen förskola kunna fylla en pedagogisk och social funktion för både barn och föräldrar. Dock anser kommunstyrelseförvaltningen att det inte är rätt väg att gå att starta en öppen förskola som nästan enbart riktar sig till en viss föräldragrupp. Bättre skulle vara om dessa föräldrar får stöd och hjälp via en verksamhet som anpassas efter dem och deras situation. Falkenbergs socialförvaltning ansvarar för kommunens arbete med flyktingmottagande, men migrationsverket ansvarar för boenden för asylsökande som finns i kommunen genom att skapa avtal med privata fastighetsägare. Migrationsverket eller de privata fastighetsägarna driver ingen egen verksamhet särskilt riktad mot föräldrar i dagsläget. Däremot arbetar frivilligorganisationer, till exempel Rädda barnen, med viss verksamhet ute på några av boendena. Förslagsvis skulle sådan aktivitet som saknas drivas av ideella krafter eller samordnas av migrationsverket.

6 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts. 114 Med tanke på Ullareds församlings redan driver en fungerande verksamhet och särskilt eftersom barn- och utbildningsnämnden inte har några medel för att starta en eventuell ny öppen förskola så ser kommunstyrelseförvaltningen i dagsläget ingen anledning till att fortsätta utreda möjligheter till en kommunal öppen förskola i Ullared. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför avslag på motionen. Yrkande Per Svensson (S) yrkar bifalla motionen och ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningar för en öppen förskoleverksamhet för inlandet i Ullared. Mari-Louise Wernersson (C) tilläggsyrkar att utredarna ska ta kontakt med Region Halland för att belysa om det finns förutsättningar att öppna en familjecentral samt att den färdiga utredningen ska hänskjutas till budgetberedningen som ska ta ställning till de ekonomiska förutsättningarna. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på Per Svenssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bifalla Per Svenssons (S) yrkande. Därefter ställer ordföranden proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bifalla Mari-Louise Wernerssons (C) tilläggsyrkande. Vid protokollet Oskar Åhrén Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande

7 Falkenbergs kc mmun Kommunledning.^ ontoret n Till kommunfullmäktige i Motion Öppen förskola i Ullared Öppen förskola är en öppen verksamhet, besökarna är inte inskrivna, utan väljer själva när och hur ofta de vill delta. Öppen förskola skall verka som en kompletterande förskoleverksamhet riktad till barn som inte är inskrivna i förskolan samt till föräldrar, dagbarnvårdare, eller andra vuxna som har ansvaret för barnen. På öppna förskolan är den vuxna delaktig i verksamheten och har ansvar för sitt barn. Den Öppna förskolan är kostnadsfri och har bland annat pedagogisk verksamhet riktad till barn från 0-5 år. Här skall finnas utrymme för samtal, råd och stöd, information och att delta i den pedagogiska verksamheten. Den Öppna förskolan skall bland annat bidra till att de demokratiska värden som vårt samhälle vilar på förankras hos barnen. Vi anser att det finns ett behov av en Öppen förskola i Ullared. Vänsterpartiet i Falkenberg yrkar därför: Att Kommunfullmäktige ger kommunstyreslen i uppdrag att utreda möjligheten att öppna en Öppen förskola i Ullared. Falkenberg den 21 augusti 2014 (Aflimj/ Per Sjövall, V SM,M Mikael Hallberg, V

8 7 Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten 2'Jto -11- i 5 76 Motion om öppen förskola i Ullared. Dnr /63 Dnr KS 2D Dpi G3 Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lämna följande yttrande 1 Föreslå bifall till motionen att utreda möjligheten att öppna en Öppen förskola i Ullared Beslutsunderlag Motion inkommit Beslutsförslag Sammanfattning av ärendet Motion har inkommit från Per Sjövall och Mikael Hallberg, Vänsterpartiet i Falkenberg, om förslag att utreda möjligheten att öppna en Öppen förskola i Ullared Bakgrund Enligt Skollagen 25 kap. 3 står följande: En kommun får anordna öppen förskola som komplement till förskola och pedagogisk omsorg. Den öppna förskolan ska erbjuda barn en pedagogisk verksamhet i samarbete med de till barnen medföljande vuxna samtidigt som de vuxna ger möjlighet till social genmenskap. Det är frivilligt för kommunen att erbjuda öppen förskola. I Falkenberg finns öppen förskola på Utmarksvägen och i Skogstorp. I Skogstorp drivs den öppna förskolan tillsammans med andra organisationers verksamhet och bildar en Familjecentral. Ekonomi Kostnaden för att starta och driva en öppen förskola innefattar lokal, personal och material. Utmarksvägens öppna förskola har öppet måndag - fredag kl och har en driftskostnad på ca 550 tkr. Övervägande Öppen förskola är ingen obligatorisk verksamhet att erbjuda i en kommun. Ullaredsområdet är stort till ytan med många småorter med förskola. Behovet av Öppen förskola i området bör därmed undersökas. Expedieras till Kommunstyrelsens arbetsutskott U kl ragsbcstyrk ande 5(15)

9 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Motion om öppen förskola i Ullared. KS KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Bifalla motionen med tilläggen att i utredningen i första hand undersöka möjligheterna i kommunens befintliga lokaler samt att utredningen ska undersöka möjligheterna till extern finansiering av förskolan. 2 Utredningen ska presenteras senast i samband med budgetberedningen Beslutsunderlag Motion från Per Sjövall (V) och Mikael Hallberg (V) Yttrande från barn- och utbildningsnämnden Sammanfattning av ärendet Per Sjövall (V) och Mikael Hallberg (V) har skrivit en motion om att utreda möjligheterna för att öppna en öppen förskola i Ullared, eftersom de anser att det finns behov av en sådan där. Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen och förklarar att det inte är obligatorisk verksamhet för en kommun att driva öppen förskola. Men de instämmer i behovet för en öppen förskola i området bör undersökas. Ekonomi Kostnaden för att starta och driva en öppen förskola innefattar lokal, personal och material. Enligt barn- och utbildningsnämnden har den öppna förskolan på Utmarksvägen i Falkenberg öppet måndag till fredag klockan 9-13 och har en driftskostnad på cirka kronor per år. Medel för en eventuell ny öppen förskola skulle behöva planeras för i kommande budgetarbete. Övervägande I kommunen idag finns öppen förskola på Utmarksvägen i Falkenberg och i Skogstorp. I Skogstorp drivs den öppna förskolan tillsammans med andra organisationers verksamhet och bildar en familjecentral. De båda öppna förskolor som finns idag ligger med andra ord i anslutning till tätorten och det finns därför en rimlighet i att öppna en ytterligare på annan ort i kommunen. e-post:

10 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Forts. 25 Sett till behovet av en öppen förskola så kan det konstateras att det inte finns någon kö till vanliga förskolan idag, men att behovet av en öppen förskola däremot kan finnas på andra sätt. Den öppna förskolan fyller en pedagogisk och social funktion för både barn och föräldrar, framför allt för dem som inte vill eller kan ha sina barn i vanlig förskola. På öppna förskolan kan föräldrar träffa andra föräldrar så att även de kan få ett socialt utbyte. Dessutom finns kunnig personal och tillgång till information som i vissa fall kan vara svår att hitta på egen hand. Kommunstyrelseförvaltningen förstår den goda intentionen med att genomföra en utredning över vilka möjligheter och behov som finns för en öppen förskola i Ullared, inte minst med tanke på en öppen förskolas sociala funktion. En sådan utredning innebär dock ett stort arbete som kräver resurser och avsatt tid. Kommunstyrelsen har ett uppdrag i budget 2015 att komma med förslag på åtgärder för att nå god ekonomisk hushållning på lång sikt. I samband med ett sådant uppdrag anser inte kommunstyrelseförvaltningen att det är lämpligt att starta en omfattande utredning inom ett område som dessutom är en frivillig kommunal verksamhet. I grunden är idén om fler öppna förskolor god och frågan skulle kunna lyftas i framtida budgetarbete, men för s del bör det inte vara aktuellt i dagsläget. Särskilt eftersom barn- och utbildningsnämnden inte heller har några medel för att starta en eventuell ny öppen förskola. Med hänvisning till kommunstyrelsens uppdrag och kommunens ekonomiska situation så föreslår kommunstyrelseförvaltningen därför avslag på motionen. Yrkande, propositionsordning och beslut Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till motionen. Tore Holmefalk (C) yrkar på att det ska ingå i utredningen att undersöka möjligheterna till extern finansiering av förskolan. Per Svensson (S) yrkar på att utredningen i första hand ska undersöka möjligheterna till en förskola i kommunens befintliga lokaler. Först ställer ordföranden proposition på Mari-Louise Wernerssons yrkande gentemot kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Mari- Louise Wernerssons förslag Falkenberg. Telefonväxel: Fax: e-post:

11 r Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Forts. 25 Därefter ställer ordföranden proposition på Tore Holmefalks och Per Svenssons yrkanden gentemot avslag och finner dem antagna. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Falkenberg. Telefonväxel: Fax: e-post:

12 Faikenb^^ -- TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT FALKENBERG Med anledning av en artikel i Hallands Nyheter fredagen den 30 januari där kommunledningen säger sig vilja undersöka möjligheten att starta en öppen förskola i Ullared vill jag för Er kännedom meddela följande: I Ullared driver vi en öppen förskola sedan sex år tillbaka. Den är öppen för alla. Verksamheten pågår i Mariagården och drivs med stöd av Ullareds församling. Vi träffas varje onsdag. I genomsnitt deltar föräldrar med småbarn, och oftast även äldre syskon. Verksamheten som är synnerligen populär, pågår under samma tidsperioder som den kommunala skolverksamheten och är helt kostnadsfri för deltagarna. Det kan ju vara bra att motionärerna Sjövall och Hallberg samt AU känner till vår verksamhet här i Ullared före ev. beslut i frågan. Ullared Med vänlig hälsning Margaretha Ivarsson (ledare för verksamheten) Adress Ullared ULLARED

13 kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG Uppdrag i budget fastställande av uppdragshandlingar. (AU 31) KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Fastställa föreliggande förslag till uppdragsbeskrivningar avseende uppdrag i budget Integrationsberedningen ska överlämna rapport om uppdraget hur integration av asylsökande och nyanlända kan förbättras i kommunen senast Beslutsunderlag Förslag till uppdragshandlingar. Sammanfattning av ärendet I anslutning till budget 2015 lämnade kommunfullmäktige ett antal uppdrag till kommunens nämnder. Kommunstyrelsen ansvarar för att mera detaljerat underlag och uppdragsbeskrivningar tas fram om så krävs. Förslag på uppdragsbeskrivningar föreligger nu. Ekonomi Uppdragen påverkar inte kommunens ekonomi utöver eventuella utredningskostnader. De förslag som kan bli resultatet av uppdragen kan ha en ekonomisk påverkan, vilket far bedömas i varje enskilt fall. Övervägande Uppdragshandlingar föreligger nu för följande uppdrag. Uppdrag till kommunstyrelsen - Föreslå hur kommunens byggprocesser kan kvalitetssäkras avseende krav, kostnad och beställning. - Undersöka om bättre samordning kan uppnås av skolskjutsar, färdtjänst och kollektivtrafik. I uppdraget ska ingå att utreda gratis bussresor för pensionärer. - Göra en översyn av förskoleverksamheten - Hur integrationen av asylsökande och nyanlända kan förbättras i kommunen Falkenberg. Telefonväxel: Fax:

14 kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG Forts Förslå åtgärder för att långsiktigt klara god ekonomisk hushållning. Uppdrag till socialnämnden - Göra en kartläggning av sysselsätning för personer med psykisk funktionsnedsättning och utifrån kartläggningen förslå åtgärder. - Undersöka intresset för fler mötesplatser utanför centralorten och utifrån undersökningen föreslå åtgärder. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget Utd rags bestyrkande Beslutet expedieras till: Strategienheten Socialnämnden Kommunstyrelseförvaltningen Integrationsberedningen Falkenberg. Telefonväxel: Fax:

15 Datum FALKENBERG Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Ingrid Sennerdal Uppdrag till kommunstyrelsen Föreslå åtgärder för att långsiktigt klara god ekonomisk hushållning Bakgrund Under arbetet med budget 2015, ramar 2016 och plan 2017 framgick att kommunens förestående volymökningar och planerade investeringar inte kan finanserias inom kommunfullmäktiges övergripande mål för god ekonomisk hushållning med ett resultat om 2 % av skatteintäkter och statsbidrag. Då kommunen har stora ökade driftbehov inom en överskådlig tidsperiod behöver kommunen en långsiktig plan för god ekonomisk hushållning att förhålla sig till i budgetarbetet. Uppdraget ska utmynna i förslag på åtgärder för att nå god ekonomisk hushållning på lång sikt, som kan användas i budgetarbetet Omfattning och ansvar Lägga fram förslag på målformuleringar för god ekonomisk hushållning i, exempelvis resultatandel av skatteintäkter och statsbidrag, investeringsvolym etc. Lägga fram förslag på hur god ekonomisk hushållning enligt målen kan uppnås Lägga fram förslag på inom vilka ramar nämnderna ska lämna förslag på åtgärder för att nå upp till målen Kommunstyrelsen är ansvarig för uppdraget. Tidplan Uppdraget ska redovisas senast så att lämnat förslag kan beaktas i budgetarbetet e-post: www. falkenberg. se

Motion om öppen förskola i Ullared. KS

Motion om öppen förskola i Ullared. KS 25 Motion om öppen förskola i Ullared. KS 2014-332 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Bifalla motionen med tilläggen att i utredningen i första

Läs mer

Uppdrag i budget rapport från integrationsberedningen om hur integration av asylsökande och nyanlända kan förbättras i kommunen. KS 2015-112.

Uppdrag i budget rapport från integrationsberedningen om hur integration av asylsökande och nyanlända kan förbättras i kommunen. KS 2015-112. Beslutsförslag 2014-08-06 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Uppdrag i budget rapport från integrationsberedningen om hur integration av asylsökande och nyanlända kan förbättras

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS

Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 31 Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS 2014-322

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Motion om genomlysning av mottagandet av nyanlända. KS 2014-422

Motion om genomlysning av mottagandet av nyanlända. KS 2014-422 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-17 82 Motion om genomlysning av mottagandet av nyanlända. KS 2014-422 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. (AU 306) KS 2015-113

Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. (AU 306) KS 2015-113 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-11-10 264 Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. (AU 306) KS 2015-113 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 147 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS 2015-22 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna förskola. KS 2013-74.

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna förskola. KS 2013-74. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-09 370 Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna

Läs mer

Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandet. KS

Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandet. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-09-27 297 Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandet. KS 2016-140 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 62 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS 2015-301 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 340 Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS

Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 151 Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS 2012-233 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. (AU 57) KS

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. (AU 57) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-03-14 74 Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. (AU 57) KS 2016-352 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS

Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 136 Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS 2015-20 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS

Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-12-06 360 Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS 2015-366 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS

Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-28 323 Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS 2014-402 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. KS

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-03-07 57 Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. KS 2016-352 KS. KF Beslut

Läs mer

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 307 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Motion om uppsägning av avtal med Migrationsverket. (AU 24) KS 2014-445

Motion om uppsägning av avtal med Migrationsverket. (AU 24) KS 2014-445 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 52 Motion om uppsägning av avtal med Migrationsverket. (AU 24) KS 2014-445 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS

Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-03-08 97 Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS 2015-105 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-03-21 66 Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS 2016-266

Läs mer

Motion - utebliven betalning av barnomsorgsavgiften ska inte leda till avstängning från förskolan. KS

Motion - utebliven betalning av barnomsorgsavgiften ska inte leda till avstängning från förskolan. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2018-01-16 3 Motion - utebliven betalning av barnomsorgsavgiften ska inte leda till avstängning från förskolan. KS 2017-352 KF

Läs mer

Medborgarförslag om att ta bort sly utmed kajkanten i Ätran uppströms Tullbron. KS 2015-60

Medborgarförslag om att ta bort sly utmed kajkanten i Ätran uppströms Tullbron. KS 2015-60 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-08-18 218 Medborgarförslag om att ta bort sly utmed kajkanten i Ätran uppströms Tullbron. KS 2015-60 KS, KF

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 15 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS 2015-301 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om öppen förskola i Ullared. KS 2014-332

Motion om öppen förskola i Ullared. KS 2014-332 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-21 114 Motion om öppen förskola i Ullared. KS 2014-332 KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Medborgarförslag om åtgärder för att förbättra trafikmoralen på gång- och cykelbanor m.m. KS

Medborgarförslag om åtgärder för att förbättra trafikmoralen på gång- och cykelbanor m.m. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-08-19 233 Medborgarförslag om åtgärder för att förbättra trafikmoralen på gång- och cykelbanor m.m. KS 2014-108

Läs mer

Motion om belysning vid busshållplatser i Falkenbergs kommun. KS

Motion om belysning vid busshållplatser i Falkenbergs kommun. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-12-15 350 Motion om belysning vid busshållplatser i Falkenbergs kommun. KS 2015-127 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

2014-09-09. Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

2014-09-09. Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 209 Motion om att undersöka möjligheten att ta del av de extra statliga medel avsatta för lärare för att öka elevernas möjlighet att nå målen. (AU 235) KS 2013-335

Läs mer

Motion - utebliven betalning av barnomsorgsavgiften ska inte leda till avstängning från förskolan. KS

Motion - utebliven betalning av barnomsorgsavgiften ska inte leda till avstängning från förskolan. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2018-01-09 16 Motion - utebliven betalning av barnomsorgsavgiften ska inte leda till avstängning från förskolan.

Läs mer

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 172 Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Uttala sig

Läs mer

Motion om belysning vid busshållplatser i Falkenbergs kommun. (AU 350) KS

Motion om belysning vid busshållplatser i Falkenbergs kommun. (AU 350) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-01-12 28 Motion om belysning vid busshållplatser i Falkenbergs kommun. (AU 350) KS 2015-127 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets

Läs mer

Motion om att personer som arbetat inom daglig verksamhet i Falkenbergs kommun ska erbjudas minnesgåva. KS

Motion om att personer som arbetat inom daglig verksamhet i Falkenbergs kommun ska erbjudas minnesgåva. KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-04-05 136 Motion om att personer som arbetat inom daglig verksamhet i ska erbjudas minnesgåva. KS 2015-297 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 394 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 392 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om restaurering av promenadstråk söder om Ljungsjöns badplats. (AU 259) KS

Medborgarförslag om restaurering av promenadstråk söder om Ljungsjöns badplats. (AU 259) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 226 Medborgarförslag om restaurering av promenadstråk söder om Ljungsjöns badplats. (AU 259) KS 2014-110 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 253 Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-04-05 138 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Läs mer

Motion om screening av läs- och skrivutveckling hos barn och elever. KS

Motion om screening av läs- och skrivutveckling hos barn och elever. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-01-24 9 Motion om screening av läs- och skrivutveckling hos barn och elever. KS 2016-439 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 122 Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. (AU 372) KS 2015-239

Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. (AU 372) KS 2015-239 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-01-12 35 Medborgarförslag om ett Ungdomens hus i Falkenberg. (AU 372) KS 2015-239 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Motion om att skydda förskolebarnen mot skadlig UV-strålning. KS

Motion om att skydda förskolebarnen mot skadlig UV-strålning. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-01 350 Motion om att skydda förskolebarnen mot skadlig UV-strålning. KS 2016-142 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-20 166 Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS 2014-13

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 64 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Motion om förenkling vid betalning av resor med färdtjänst. KS 2014-119

Motion om förenkling vid betalning av resor med färdtjänst. KS 2014-119 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-08-19 237 Motion om förenkling vid betalning av resor med färdtjänst. KS 2014-119 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 66 Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-12-05 325 Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS 2017-440 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Motion om införande av feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolan. (AU 375) KS 2014-124

Motion om införande av feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolan. (AU 375) KS 2014-124 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 19 Motion om införande av feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolan. (AU 375) KS 2014-124 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. KS

Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-11-03 306 Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. KS 2015-113 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

2013-10-15. Medborgarförslag om att anpassa trottoarkanterna på Slätten för rollator och rullstolar. Dnr 2012-392

2013-10-15. Medborgarförslag om att anpassa trottoarkanterna på Slätten för rollator och rullstolar. Dnr 2012-392 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg IO 2013-10-15 311 Medborgarförslag om att anpassa trottoarkanterna på Slätten för rollator och rullstolar. Dnr 2012-392 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 54 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark). KS 2015-261

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark). KS 2015-261 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-15 244 Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark).

Läs mer

Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer. (AU 349) Dnr KS 2010-242

Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer. (AU 349) Dnr KS 2010-242 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg *kw' 2011-12-06 317 Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer. (AU 349) Dnr KS 2010-242 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs terminal AB. (AU 343) KS

Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs terminal AB. (AU 343) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-11-08 303 Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs terminal AB. (AU 343) KS 2016-431 KF Beslut

Läs mer

Motion om mobiltelefonfri skolundervisning. KS

Motion om mobiltelefonfri skolundervisning. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-15 362 Motion om mobiltelefonfri skolundervisning. KS 2016-63 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367

Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367 kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 63 Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser. (AU 16) KS 2015-367 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS

Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 121 Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS 2015-150 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 308 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 253 Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om engelsk skola i Falkenberg. KS

Motion om engelsk skola i Falkenberg. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-01-24 8 Motion om engelsk skola i Falkenberg. KS 2016-338 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-31 96 Medborgarförslag om utökning av kollektivtrafik till och från orter utanför Falkenbergs centralort

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421

Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 70 Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-08-20 245 Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 202 Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Ökad kostnad för inköp av färskt och fryst kött. KS 2015-203

Ökad kostnad för inköp av färskt och fryst kött. KS 2015-203 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 173 Ökad kostnad för inköp av färskt och fryst kött. KS 2015-203 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om engelsk skola i Falkenberg. KS

Motion om engelsk skola i Falkenberg. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-02-14 47 Motion om engelsk skola i Falkenberg. KS 2016-338 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129

Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 2013-10-22 322 Motion om att införa digitala fiskekort. Dnr KS 2013-129 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att kultur- och

Läs mer

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. (AU 166) KS 2014-13

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. (AU 166) KS 2014-13 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 146 Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. (AU 166) KS 2014-13 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 80 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Motion - Maxtak i elevhälsan. KS

Motion - Maxtak i elevhälsan. KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2018-01-16 38 Motion - Maxtak i elevhälsan. KS 2017-236 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 33 Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande av investeringsprojekt renovering

Läs mer

Slutredovisning investeringsprojekt cirkulationsplats väg 767/Strandvägen. (AU 140) KS 2012-151

Slutredovisning investeringsprojekt cirkulationsplats väg 767/Strandvägen. (AU 140) KS 2012-151 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 150 Slutredovisning investeringsprojekt cirkulationsplats väg 767/Strandvägen. (AU 140) KS 2012-151 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 42 Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och KS

Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-15 363 Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och 2022.

Läs mer

Motion om klassfarmorsystem. (AU 215) KS 2014-14

Motion om klassfarmorsystem. (AU 215) KS 2014-14 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 189 Motion om klassfarmorsystem. (AU 215) KS 2014-14 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Lokaler för asylsökande ensamkommande barn. KS 2014-479

Lokaler för asylsökande ensamkommande barn. KS 2014-479 34 Lokaler för asylsökande ensamkommande barn. KS 2014-479 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Kommunstyrelsen har möjlighet att köpa in fastigheter för att täcka behov av boende

Läs mer

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-12-01 298 Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. KS 2014-24

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. KS 2014-24 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 192 Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. KS 2014-24 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319

Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 71 Medborgarförslag om cykelväg mellan Falkenberg och Årstad. (AU 43) KS 2014-319 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Slutredovisning av Investeringsprojekt Tillgänglighetsåtgärder offentlig plats. (AU 220) KS 2014-294

Slutredovisning av Investeringsprojekt Tillgänglighetsåtgärder offentlig plats. (AU 220) KS 2014-294 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 195 Slutredovisning av Investeringsprojekt Tillgänglighetsåtgärder offentlig plats. (AU 220) KS 2014-294 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige

Läs mer

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 338 Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS 2014-412. KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr Beslutsförslag 2014-05-12 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Marie-Louise Svensson Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr 2011-287

Läs mer

Medborgarförslag om att bygga en handikappanpassad fikaplats vid strandkanten på Skrea strand. (AU 283) KS 2014-151

Medborgarförslag om att bygga en handikappanpassad fikaplats vid strandkanten på Skrea strand. (AU 283) KS 2014-151 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-10-07 243 Medborgarförslag om att bygga en handikappanpassad fikaplats vid strandkanten på Skrea strand. (AU 283) KS 2014-151 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Uppdrag i budget - God ekonomisk hushållning. KS 2015-113

Uppdrag i budget - God ekonomisk hushållning. KS 2015-113 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-01 241 Uppdrag i budget - God ekonomisk hushållning. KS 2015-113 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningarna för inköp av fyren Morups Tånge. KS 2013-398

Motion om att utreda förutsättningarna för inköp av fyren Morups Tånge. KS 2013-398 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 63 Motion om att utreda förutsättningarna för inköp av fyren Morups Tånge. KS 2013-398 KS, KF Beslut

Läs mer

Medborgarförslag om lekplatsspel på Vallarna. (AU 34) KS

Medborgarförslag om lekplatsspel på Vallarna. (AU 34) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 67 Medborgarförslag om lekplatsspel på Vallarna. (AU 34) KS 2015-289 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer