Uppdrag i budget fastställande av uppdragshandlingar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar."

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Uppdrag i budget fastställande av uppdragshandlingar. KS KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Fastställa föreliggande förslag till uppdragsbeskrivningar avseende uppdrag i budget 2014 med tillägget att det i förslag till uppdragsbeskrivning för kommunstyrelsen gällande att göra en översyn av kommunens investeringsprocess läggs till följande: Göra en enkel jämförelse med andra kommuners investeringsprocess samt Göra en jämförelse i budgetprocessen hur jämförbara kommuners investeringsvolymer ser ut. Beslutsunderlag Förslag till uppdragshandlingar. Sammanfattning av ärendet I anslutning till budget 2014 lämnade kommunfullmäktige ett antal uppdrag till kommunens nämnder. Kommunstyrelsen ansvarar för att mera detaljerat underlag och uppdragsbeskrivningar tas fram om så krävs. Förslag på uppdragsbeskrivningar föreligger nu. Ekonomi Uppdragen påverkar inte kommunens ekonomi utöver eventuella utredningskostnader. De förslag som kan bli resultatet av uppdragen kan ha en ekonomisk påverkan, vilket får bedömas i varje enskilt fall. Övervägande Uppdragshandlingar föreligger nu för följande uppdrag. - Utreda lokaler för gymnasieskolan. - Göra en uppföljning av kost- och städservice avseende organisation, kvalitet, ekonomi och framtid. - Utreda om uppdraget för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ligga på en nämnd. - Utreda behovet av trygghetsboende på kort och lång sikt. - Göra en översyn av kommunens investeringsprocess. - Utreda hur komponentavskrivningar ska hanteras i ekonomistyrningen.

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts. 377 Uppdrag till socialnämnden - Göra en genomlysning av verksamheten med nattpatruller. - Utreda behovet av särskilda boenden inom äldreomsorgen på kort och lång sikt. Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden - Ta fram en plan för förskolan. Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden - Göra en genomlysning av befintliga idrotts lokaler i centralorten och i Glommenområdet. Yrkande och beslut Mari-Louise Wernersson (C) yrkar på att det i förslag till uppdragsbeskrivning för kommunstyrelsen gällande att göra en översyn av kommunens investeringsprocess läggs till följande: Göra en enkel jämförelse med andra kommuners investeringsprocess samt göra en jämförelse i budgetprocessen hur jämförbara kommuners investeringsvolymer ser ut. Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner det antaget. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utd ragsbestyrkande

3 Beslutsförslag Kommunledningskontoret Uppdrag i budget fastställande av uppdragshandlingar. Dnr Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Fastställa föreliggande förslag till uppdragsbeskrivningar avseende uppdrag i budget Beslutsunderlag Förslag till uppdragshandlingar. Sammanfattning av ärendet I anslutning till budget 2014 lämnade kommunfullmäktige ett antal uppdrag till kommunens nämnder. Kommunstyrelsen ansvarar för att mera detaljerat underlag och uppdragsbeskrivningar tas fram om så krävs. Förslag på uppdragsbeskrivningar föreligger nu. Ekonomi Uppdragen påverkar inte kommunens ekonomi utöver eventuella utredningskostnader. De förslag som kan bli resultatet av uppdragen kan ha en ekonomisk påverkan, vilket får bedömas i varje enskilt fall. Övervägande Uppdragshandlingar föreligger nu för följande uppdrag. Utreda lokaler för gymnasieskolan. Göra en uppföljning av kost- och städservice avseende organisation, kvalitet, ekonomi och framtid. Utreda om uppdraget för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ligga på en nämnd. Utreda behovet av trygghetsboende på kort och lång sikt. Göra en översyn av kommunens investeringsprocess. Utreda hur komponentavskrivningar ska hanteras i ekonomistyrningen. Uppdrag till socialnämnden Göra en genomlysning av verksamheten med nattpatruller. Utreda behovet av särskilda boenden inom äldreomsorgen på kort och lång sikt.

4 Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden Ta fram en plan för förskolan. Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden Göra en genomlysning av befintliga idrottslokaler i centralorten och i Glommenområdet. 2

5 Datum Uppdrag Utreda lokaler för Falkenbergs gymnasieskola. En genomlysning av gymnasieskolan har gjorts och redovisats under I genomlysningen, som var omfattande, ingick även att lämna förslag på hur lokalfrågan kunde lösas. En mer omfattande studie behöver göras av lokalfrågan. I investeringsbudgeten är 5 mkr avsatta 2014 för en projektering av gymnasieskolans lokaler. Ambitionen är att byggnation kan påbörjas under Utredningen ska utmynna i en färdig projektplan för gymnasieskolan. Redovisa en färdig projektplan för gymnasieskolan. Undersöka om kulturskolan och stadsbiblioteket kan ingå i gymnasieskolans lokaler. Göra en kostnadsberäkning av lämnat förslag. Kommunstyrelsen är ansvarig för uppdraget, samråd ska ske med barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden. Tidplan Uppdraget ska delredovisas senast och slutredovisas senast

6 Tjänsteskrivelse Datum Uppdrag Göra en utvärdering av kost- och lokalvårdsorganisationen. Kommunfullmäktige beslöt att bilda en samordnad kost- och lokalvårdsorganisation med start I beslutet ingick att verksamheten ska preliminärt utvärderas efter ett år och slutligt efter två år. Syftet med en samlad organisation klargjordes i utredningen från , som låg till grund för beslutet. Utredningen ska ge svar på om kost- och lokalvårdsorganisationen lett till önskat resultat och hur den påverkat uppdraget och arbetsbelastningen för barn- och utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens chefer. Syftet med en samlad kost- och lokalvårdsorganisation preciserades i det övergripande målet Ge ökad kvalitet och en kostnadseffektivare verksamhet Det övergripande målet skulle nås genom bättre fokusering på verksamheten med egen organisation tydliga och stärkta yrkesroller ökad samverkan mellan enheterna förbättrad kvalitet med samlad kompetens och större professionalitet bättre möjligheter att arbeta för en minskad miljöpåverkan Kommunstyrelsen är ansvarig för uppdraget. Tidplan Uppdraget ska redovisas under Falkenborgs kommun

7 Tjänsteskrivelse Datum Uppdrag Utreda om uppdraget för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ligga på en nämnd. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden delar idag uppdraget för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Skolgång ligger på barn- och utbildningsnämnden och internatvistelse på socialnämnden. Utredningen ska visa om det finns samordningsvinster vad gäller kvalitet, effektivitet och resursstyrning och om det är möjligt, med hänsyn taget till gällande regelverk, flytta verksamheten till en nämnd. Uppdraget ska omfatta: Klargöra om verksamheten kan hanteras av en nämnd enligt gällande regelverk. Undersöka om ökad kvalitet, effektivitet och resursstyrning kan uppnås med en samordning. Visa hur en samordning kan se ut och var uppdraget i sådant fall bör ligga. Visa en samlad ekonomisk redogörelse för hela verksamheten. Kommunstyrelsen är ansvarig för uppdraget, samråd ska ske med barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Tidplan Uppdraget ska redovisas senast så att lämnat förslag kan beaktas i budgetarbetet 2014.

8 Datum Uppdrag Utreda behovet av trygghetsboende på kort och lång sikt. En åldrande befolkning gör att behovet av trygghetsboende ökar. Tillgång till trygghetsboende betyder att den enskilde kan bo kvar i sitt boende under längre tid än annars. Behovet av plats på särskilt boende kan skjutas upp eller helt bli onödigt vilket ökar kvaliteten för den enskilde. God tillgång till trygghetsboende minskar behovet av särskilt boende vilket är positivt både för den enskilde och för kommunens ekonomi. Utredningen ska utmynna i ett konkret förslag på placering och tidsplan för ökat trygghetsboende. Redovisa behovet på kort och lång sikt. Tillsammans med FABO och socialnämnden föreslå placering och tidsplan. Göra en kostnadsberäkning av lämnade förslag. Kommunstyrelsen är ansvarig för uppdraget, samråd ska ske med socialnämnden och samordnas med socialnämndens utredning om särskilda boenden. Tidsplan Uppdraget ska redovisas senast så att lämnat förslag kan beaktas i budgetarbetet 2015.

9 Datum Rev efter ksau Göra en översyn av kommunens investeringsprocess. Investeringsplanen är en viktig del av kommunens utveckling och framtid men belastar också kommunens ekonomi. En bra uppföljning och prioritering är därför betydelsefull och ett tydligt ramverk för hur detta ska uppnås behöver finnas. Även en tydligare beskrivning av investeringarnas ekonomiska konsekvenser på kort och lång sikt behöver beskrivas i budgetarbetet. Uppdraget ska utmynna i en reviderad investeringsprocess som kan användas i budget Visa hur en tydligare prioritering av projektens betydelse för kommunen kan tydliggöras när investeringsplanen fastställs. Visa hur en prioritering av projekt inom investeringsplanen kan göras då projekt blir försenade eller på annat sätt förändras. Visa hur man i budget på ett tydligt sätt kan redovisa investeringarnas ekonomiska konsekvenser på kort och lång sikt. Göra en enkel jämförelse med andra kommuners investeringsprocess. Göra en jämförelse i budgetprocessen hur jämförbara kommuners investeringsvolymer ser ut. Kommunstyrelsen är ansvarig för uppdraget. Tidplan Uppdraget ska redovisas senast så att lämnat förslag kan beaktas i budgetarbetet 2014.

10 Datum Utreda hur komponentavskrivningar ska hanteras i ekonomistyrningen. Beslutet att tillämpa komponentavskrivningar innebär bl.a. att de medel som tidigare år varit budgeterade i tekniska nämndens resultatbudget för underhåll av byggnader, vägar och industrispår har, fr.o.m. 2014, lyfts över till investeringsbudgeten. De frigjorda medlen förstärker i nuläget driftsbudgeten men på längre sikt äter kapitalkostander upp det frigjorda utrymmet och ett regelverk behöver skapas för att en långsiktig ekonomisk hållbarhet i budget kan åstadkommas. Uppdraget ska också undersöka om en mindre del av medlen bör finnas kvar i tekniska nämndens resultatbudget. Uppdraget ska även utmynna i en anvisning hur komponentavskrivningar ska hanteras i ekonomisystemet. Visa hur komponentavskrivningar, på kort och lång sikt, kan hanteras i ekonomistyrningen på ett ekonomiskt hållbart sätt Redovisa en plan för uppföljning av komponentavskrivningar i budget. Redovisa hur komponentavskrivningar ska påverka anläggningsregistret. Visa om medel ska finnas kvar i tekniska nämndens resultatbudget för mindre underhållsåtgärder. Utreda om internhyressystemet behöver förändras med anledning av komponentavskrivningar. Kommunstyrelsen är ansvarig för uppdraget. Tidsplan Uppdraget ska redovisas senast så att lämnat förslag kan beaktas i budgetarbetet I 80 Falkenberg. Telefon växel: Fax:

11 Datum Uppdrag till socialnämnden Uppdrag Göra en genomlysning av verksamheten med nattpatruller. Sedan verksamheten med nattpatruller tagits över av Räddningstjänsten Väst finns krav på en utökning av verksamheten, från tre nattpatruller till fyra nattpatruller. I budget 2014 finns 1,1 mkr avsatta för en fjärde nattpatrull under första halvåret 2014 i avvaktan på en utredning om verksamheten. Utredningen ska utmynna i ett förslag för dimensionering av verksamheten med nattpatruller. Uppdraget ska omfatta: Översyn av biståndsarbetet hos socialnämnden och hos Räddningstjänsten Väst. Tydliggöra kvalitetskraven för nattillsyn. Undersöka möjligheten till tekniska hjälpmedel inom verksamheten. Redovisa hur ekonomin påverkas av lämnat förslag. Socialnämnden är ansvarig för uppdraget. Tidplan Uppdraget ska redovisas senast så att lämnat förslag kan beaktas i budgetarbetet 2015.

12 Datum Ingrid Sennerdai Uppdrag till socialnämnden Uppdrag Utreda behovet av särskilda boenden inom äldreomsorgen på kort och lång sikt. En åldrande befolkning gör att behovet av platser inom särskilt boende ökar. För att möta behovet behöver kommunen ha beredskap och framförhållning för att möjliggöra en bra omvårdnad. Utredning ska utmynna i en beräkning av behovet på kort och lång sikt samt förslag på lokalisering och former för byggande. Redovisa behovet på kort och lång sikt. Lämna förslag på lokalisering och tidsplan. Exemplifiera byggnation i egen regi och av annan utövare. Lämna en kostnadsberäkning för de olika exemplen. Socialnämnden är ansvarig för uppdraget, samråd ska ske med kommunstyrelsen och samordnas med kommunstyrelsens utredning om trygghetsboende. Tidsplan Uppdraget ska redovisas senast så att lämnat förslag kan beaktas i budgetaretet I 80 Falkenberg. Telefon växel: Fax:

13 Datum Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden Ta fram en plan för förskolan. saknar en förskoleplan där behov, intentioner och resultat redovisas på kort och lång sikt. Förskoleplanen ska sikta framåt och uppdateras årligen för att visa vilka resultat som uppnåtts och hur detta påverkar verksamheten framåt. Det är därför viktigt att planen utformas på så sätt att årlig uppdatering är möjlig. Förskoleplanen ska ge möjlighet att på ett bättre sätt styra och utveckla förskoleverksamheten och ge ett bra beslutsunderlag. Uppdraget ska utmynna i en plan för förskolan. Redovisa behoven av förskoleplatser på kort och lång sikt. Redovisa möjlig lokalisering och utformning av förskolor efter behov. Detta kan även innefatta avveckling av förskolor som inte är optimala. Åtgärder för att minska antal barn per avdelning och tidplan för detta. Undersök hur lokaler, personal och öppettider kan nå en ökad flexibilitet. Redovisa hur uppföljning av närvaro kan uppnås och kontinuerligt redovisas. Redovisa förskolans systematiska kvalitetsarbete och värdegrundsarbete och den tänkta utvecklingen av dessa. Planen ska uppdateras och redovisas årligen. Redovisa hur ekonomin påverkas av lämnade förslag. Barn- och utbildningsnämnden är ansvarig för uppdraget. Tidplan Uppdraget ska redovisas under 2014.

14 Datum Kommu nsty relseförvaltn ingen Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden Göra en genomlysning av befintliga idrottslokaler i centralorten och Glommenområdet. I investeringsbudgeten finns medel för Falkenbergs Idrottshall och Glommens idrottshall upptagna. För att få ett bra beslutsunderlag i frågan ska en genomlysning av befintliga idrottslokaler i centralorten och Glommenområdet göras. Genomlysningen ska visa hur befintliga idrottslokaler utnyttjas i nuläget. Kultur- och fritidsnämnden har för avsikt att, via Utvärderingsringen, göra en genomlysning av det totala föreningsstödet. Denna genomlysning kommer att vara klar våren 2014 och kan påverka ovanstående uppdrag. Det är därför lämpligt att dessa båda genomlysningar redovisas samtidigt. Uppdraget ska utmynna i en genomlysning av befintliga idrottslokaler i centralorten och Glommenområdet. Uppdraget ska samredovisas med kultur- och fritidsnämndens genomlysning av föreningsstödet. Redovisa en nulägesbeskrivning av idrottslokaler i centralorten och Glommenområdet. Redovisa vilka som nyttjar lokalerna uppdelat i skola, föreningar och privatpersoner. Redovisa vilka idrotter som nyttjar lokalerna. Redovisa om nyttjarna använder hel, halv eller del av lokal. Redovisa ej tillgodosedda önskemål om tider Samtliga punkter ska redovisas per objekt. Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för uppdraget. Tidplan Uppdraget ska redovisas under 2014.

i ekonomistyrningen. KS 2014-29

i ekonomistyrningen. KS 2014-29 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 200 Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. KS 2014-29 KS, KF Beslut

Läs mer

Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71

Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 100 Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71 KF Beslut

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164

Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 159 Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...6 3.1 Verksamhetens

Läs mer

Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188)

Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188) Årsbudget 2010 Verksamhetsplan 2011-2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188) Foto: Gotlandfärjan i Oskarshamns hamn Fotograf: Lars Olofsson OSKARSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun

Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun 2012-01-20 reviderad KS 2012-10-02 KF 2012-10-24 2013-05-06 2014-02-04 2014-06-25 Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun Kommunernas ekonomiska förvaltning regleras av kapitel 8 i kommunallagen. Där

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Sidan 3 av 270 Ärende 1 Sidan 4 av 270 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 270 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Information om amorterings- och räntefria lån. KS 2014-4

Information om amorterings- och räntefria lån. KS 2014-4 250 Information om amorterings- och räntefria lån. KS 2014-4 Arbetsutskottet beslutar 1 Anteckna information om amorterings- och räntefria lån till protokollet. Kommunstyrelsens arbetsutskott får en kort

Läs mer

(belopp i mkr) Budget Bokslut 2011 2011 Avvikelse Nettokostnader Förskola Grundskola /Danderyds gymnasium

(belopp i mkr) Budget Bokslut 2011 2011 Avvikelse Nettokostnader Förskola Grundskola /Danderyds gymnasium Sammanfattning Det ekonomiska resultatet (-5,3 mkr) för produktionsstyrelsen innebär en avvikelse med -3,7 mkr jämfört med av kommunfullmäktige fastställd budget. Förskolorna och verksamheterna för äldre

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Reviderad strategisk plan 2012-2014

Reviderad strategisk plan 2012-2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-11-17 KF:s EP-,YDLING l,,, 7!, 2011 18 (24) 230 Reviderad strategisk plan 2012-2014 Dnr 2011/275 Beredning Bilaga KS 2011/229/1, reviderad budgetskrivelse

Läs mer