Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Anteckna att motionen är inarbetad i uppdragsbeskrivning till barn- och utbildningsnämnden. 2 Redovisning av uppdraget ska ske under första halvåret 2012 så att utredning kan vägas in i budgetarbetet inför Motionen ska anses behandlad. Beslutsunderlag Motion från Jan Dickens (S) om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna Yttrande från barn- och utbildningsnämnden Kanslienhetens yttrande Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden Strategienhetens yttrande Sammanfattning av ärendet Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterades ärendet. Beslutet var att inarbeta motionen i uppdragshandling till barn- och utbildningsnämnden. Uppdraget innebär att utreda förutsättningar för mindre barngrupper i förskolan och ökad flexibilitet av förskolans öppettider. Uppdraget innefattar även att utredningens förslag ska lyftas in i den förskoleplan som ar under arbete. Tidigare sammanfattning av ärendet Motionären föreslår att kommunfullmäktige skall ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att senast vid kommande årsskifte redovisa en plan för hur nämnden under innevarande mandatperiod skall komma ner till högst genomsnittet för landet när det gäller antalet barn i förskolegrupperna. Motionären hänvisar till Dagens samhälles uppgifter att endast tre kommuner i landet hade större barngrupper i förskolan vid mättillfället än Falkenberg. Konsekvensen, menar forskare, blir att barn som inte blir sedda och bekräftade i den här åldern (0-3 år) riskerar att störas i sin emotionella och språkliga utveckling. Falkenberg bör inte vara sämre än genomsnittet av landets kommuner. Barn- och utbildningsnämnden anför i korthet: Enligt Skolverkets statistik har fler barn per avdelning än snittet i landet. I samma statistik framkommer att antalet barn per årsarbetande skiljer sig marginellt från landet i Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Forts. 42 övrigt, samt att statistiken visar en positiv tendens då antalet barn per årsarbetande i Falkenberg har sjunkit till skillnad från övriga landets kommuner. Nämnden har ett uppdrag från kommunfullmäktige att öka kvaliteten på förskolorna, ett arbete som pågår sedan 2009 och med särskilt avsatta medel. Om det är så att en plan skall göras för att minska antalet barn per avdelning på kommunens förskolor föreslås att andra delar av begreppen som påverkar kvaliteten som t ex antalet barn per årsarbetande, ute- och innemiljö, samt verksamhetens organisation. Ekonomi Nämnden har inte angett någon ekonomisk redogörelse. Övervägande Barn- och utbildningsförvaltningen hänvisar till Skolverkets statistik. För år 2011 finns ännu inte statistik framtagen centralt och inte heller inom förvaltningen. Förvaltningen meddelar att man utgår ifrån att det i stort inte skett några förändringar mellan Dock anges att förvaltningen tror att det kommer att bli större barngrupper under våren, p g a ett ökat behov. Under hösten öppnar Karl Oskarskolan vilket genererar cirka 80 nya platser, men våren 2013 utgör troligtvis ett bekymmer till dess att stationsområdets förskola öppnar. Kommunledningskontoret bedömer att det finns ett värde i att nämnden upprättar och årligen underhåller en förskoleplan i enlighet med intentionerna i motionen, som ett led i nämndens verksamhetsmässiga och övriga ekonomiska planering. Nämnden har redan ett uppdrag från kommunfullmäktige att säkerställa kvaliteten på förskolorna och har fått medel avsatta för ändamålet. Planen bör i så fall ta fasta på de parametrar som nämnden själv lyfter fram, d v s antalet barn per årsarbetande, ute- och innemiljö, antalet timmar som barnen är på förskolan, hur personalen hanterar sin schematid samt verksamhetens organisation. Motionen kan med detta anses bifallen. Vid protokollet Frida Berman Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

3 Beslutsförslag KommunlednIngskontoret Strategienheten Ingrid Sennerdal Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. Dnr KS Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Anteckna att motionen är inarbetad i uppdragsbeskrivning till barn- och utbildningsnämnden. 2 Motionen ska anses behandlad. Beslutsunderlag Motion från Jan Diekens (S) om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna Yttrande från barn- och utbildningsnämnden Kanslienhetens yttrande Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden Strategienhetens yttrande Sammanfattning av ärendet Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterades ärendet. Beslutet var att inarbeta motionen i uppdragshandling till barn- och utbildningsnämnden. Uppdraget innebär att utreda förutsättningar för mindre barngrupper i förskolan och ökad flexibilitet av förskolans öppettider. Uppdraget innefattar även att utredningens förslag ska lyftas in i den förskoleplan som ar under arbete. Tidigare Sammanfattning av ärendet Motionären föreslår att kommunfullmäktige skall ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att senast vid kommande årsskifte redovisa en plan för hur nämnden under innevarande mandatperiod skall komma ner till högst genomsnittet för landet när det gäller antalet barn i förskolegrupperna. Motionären hänvisar till Dagens samhälles uppgifter att endast tre kommuner i landet hade större barngrupper i förskola]] vid mättillfället än Falkenberg. Konsekvensen, menar forskare, blir att barn som inte blir sedda och bekräftade i den här åldern (0-3 år) riskerar att störas i sin emotionella och språkliga utveckling. Falkenberg bör inte vara sämre än genomsnittet av landets kommuner. Barn- och utbildningsnämnden anför i korthet: Enligt Skolverkets statistik har fler barn per avdelning än snittet i landet. 1 samma statistik framkommer att antalet barn per årsarbetande skiljer sig marginellt från landet i övrigt, samt att statistiken visar en positiv tendens då antalet barn per årsarbetande i Falkenberg har sjunkit till skillnad från övriga landets kommuner. Nämnden har ett uppdrag från kommunfullmäktige att öka kvaliteten på förskolorna, ett arbete som pågår sedan 2009 och med särskilt avsatta medel Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommunwalkenberg.se

4 Om det är så att en plan skall göras för att minska antalet barn per avdelning på kommunens förskolor föreslås att andra delar av begreppen som påverkar kvaliteten som t.ex. antalet barn per årsarbetande, ute- och innemiljö, samt verksamhetens organisation. Ekonomi Nämnden har inte angett någon ekonomisk redogörelse. Övervägande 13am- och utbildningsförvaltningen hänvisar till Skolverkets statistik. För år 2011 finns ännu inte statistik framtagen centralt och inte heller inom förvaltningen. Förvaltningen meddelar att man utgår ifrån att det i stort inte skett några förändringar mellan Dock anges att förvaltningen tror att det kommer att bli större barngrupper under våren, p g a ett ökat behov. Under hösten öppnar Karl Oskarskolan vilket genererar cirka 80 nya platser, men våren 2013 utgör troligtvis ett bekymmer till dess att stationsområdets förskola öppnar. Kommunledningskontoret bedömer att det finns ett värde i att nämnden upprättar och årligen underhåller en förskoleplan i enlighet med intentionerna i motionen, som ett led i nämndens verksamlietsmässiga och övriga ekonomiska planering. Nämnden har redan ett uppdrag från kommunfullmäktige att säkerställa kvaliteten på förskolorna och har fått medel avsatta för ändamålet. Planen bör i så fall ta fasta på de parametrar som nämnden själv lyfter fram, dvs antalet barn per årsarbetande, ute- och innemiljö, antalet timmar som barnen är på förskolan, hur personalen hanterar sin schematid samt verksamhetens organisation. Motionen kan med detta anses bifallen. 2

5 Datum Kommunledningskontoret Strategienheten Ingrid Sennerdal Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Utreda förutsättningarna för mindre barngrupper i förskolan och hur detta påverkar personalbemanningen. 1 utredningen ska lokalisering av framtida utbyggnad inom förskolan finnas med. Utredningen ska även undersöka förutsättningarna för en ökad flexibilitet av förskolans öppettider. De olika behoven i samhället ska belysas. Bakgrund Barngrupperna i förskolan är stora och kommer enligt barn- och utbildningsnämnden att bli större under 2012 på grund av ett ökat behov. När stationsområdets förskola öppnar 2013 beräknas barngruppernas storlek återgå till 2011 års nivå. Barngruppernas storlek påverkar även personalbemanning och planeringen av framtida utbyggnad av förskolan. Önskemål har lämnats bland annat från näringslivet att förskolan ska ha en större flexibilitet när det gäller öppettider. Det finns önskemål både från föräldrar och från andra grupper i samhället när det gäller öppettider i förskolan. 1 en motion från Jan Dickens (S) motioneras om en plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. Intentionerna i motionen överensstämmer med det uppdrag som lämnats i budget Omfattning och ansvar Uppdraget ska omfatta: Utreda förutsättningarna för mindre barngrupper i förskolan. Utreda förutsättningarna för en ökad flexibilitet av förskolans öppettider med hänsyn tagen till barnens behov, föräldrarnas behov och näringslivets behov. Belysa hur mindre barngrupper påverkar personalbemanningen och lokalbehoven. Lämna en plan för framtida utbyggnad och lokalisering av förskolan. Lyfta in utredningens förslag i den förskoleplan som är under arbete. Redovisa hur ekonomin påverkas av de förslag som lämnas. Barn- och utbildningsnämnden är ansvarig för uppdraget. Tidplan Uppdraget ska redovisa under första halvåret 2012 så att utredningen kan vägas in i budgetarbetet för Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kommuomilkenberg.se w. falkenberg.se

6 Olat SecialdPninkratprna Kemmuni.xiningskonforet Knnsh..ulhelc,n.. _ Dnr ()pi K '363 A c3, Kommunfullmäktige Motion Gör Falkenberg till en genomsnittskommun! års mätning avancerade till plats 30 bland landets kommuner på Svensk näringslivs ranking över företagsklimatet. En förbättring med 19 placeringar. Detta är självklart mycket tillfredställande. I en annan ranking gällande den mest känsliga gruppen av kommunmedborgare, som presenterades i nummer 16 av Dagens samhälle, Sveriges kommuner och Landstings tidning, redovisas att endast tre kommuner i landet har större barngrupper i förskolan än Falkenberg har. 21 barn per grupp, genomsnittet i landet är 16.9 barn per grupp. Med hänsyn till att det handlar om barn i åldersgruppen 0-5 år, är även 16,9 barn per grupp en mycket hög siffra. Det är inte möjligt att leva upp till kvalitetskraven i stora barngrupper. Enligt artikeln varnar forskare för följderna av kombinationen fler småbarn (0 3 år) i förskolan och stora barngrupper. Barn som inte blir sedda och bekräftade i den här åldern riskerar att bli störda i sin emotionella och språkliga utveckling enligt forskningen. Många av oss vuxna skulle säkert uppleva det stressande att ha nära kontakt med över 20 arbetskamrater stora delar av dagen. bör inte vara sämre än genomsnittet av landets kommuner, framförallt när det gäller de mest känsliga kommuninnevånarna. Jag föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt Barn- och utbildningsnämnden att senast vid kommande årsskifte redovisa plan för hur kommunen under innevarande mandatperiod ska komma ner till högst genomsnittet för landet när det gäller antalet barn i förskolegrupperna. Detta utan att personaltätheten sänks. an Dickens socialdemokrat S ARBETAREKOMMUN Telefon E-post Folkets Hus falkenberg.sap_gtelia.s Arvidstorpsvägen 1 Telefax Hemsida

7 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden / f )hr <-5 2t,1 t-3t)...3a Dpl Motion om att göra Falkenberg till en genomsnittskommun när det gäller antalet barn i förskolegrupp. Dnr /63 Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Lämna nedanstående förslag som sitt yttrande till motionen Beslutsunderlag Motion, Sammanfattning av ärendet Motion har inkommit från Jan Dickens, socialdemokrat, om förslag att barn- och utbildningsnämnden redovisar en plan senast årsskiftet på att minska s genomsnittliga antal barn per avdelning till genomsnittet för landet. Motionen lyfter en ranking i Dagens Samhälle, där det framkommer att endast tre kommuner i landet har större barngrupper än Falkenberg. Falkenberg har 21 barn per avdelning i snitt och genomsnittet i landet ligger på 16,9. I begreppet kvalitet finns antalet barn per avdelning med, men även andra parametrar som t.ex. barngruppens sammansättning, inne- och utemiljö, personaltäthet och personalens kompetens. Viktiga parametrar, när man talar om begreppet avdelning är lokalernas storlek, inne- och utemiljö, verksamhetens organisation samt personaltäthet. Enligt Skolverkets statistik har fler barn per avdelning än snittet i landet. I samma statistik framkommer att antalet barn per årsarbetande skiljer sig marginellt från landet i övrigt samt att den statistiken visar en positiv tendens, antalet barn per årsarbetande har sjunkit i Falkenberg till skillnad från övriga landet. Antal barn per avdelning Falkenberg Kommungruppen Samtliga kommuner Antal barn per årsarbetande Falkenberg 5,6 6,2 5,9 Kommungruppen 5,4 5,4 5,3 Samtliga kommuner 5,4 5,3 5,3 311 SO Falkenberg. Telefon växel: Fax: c-post: kommungfalkenberg.se Ivww.falkenberg.se

8 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen har ett uppdrag från Kommunfullmäktige att öka kvaliteten på våra förskolor. Arbetet pågår sedan år 2009 med särskilt avsatta medel. Om en plan ska göras kring au minska antalet barn per avdelning på kommunens förskolor föreslås att andra delar av begreppen som påverkar kvaliteten ingår som t.ex. antalet barn per årsarbetande, ute- och innemiljö samt verksamhetens organisation. Reservation Socialdemokraterna reserverar sig med hänvisning till att yttrandet inte besvarar motionen Vid protokollet Sekreterare Frida Byrsten Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 311 $0 Falkenberg. 'telefon växel: Fax: e-post: kommungfalkenberg.se

9 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. Dnr KS Beslut Arbetsutskottet beslutar 1 Återremittera ärendet till kommunledningskontoret för ett inarbetande av de uppdrag, relaterade till förskolan, som tilldelats barn- och utbildningsnämnden i budget 2012 samt för att motionens intentioner tydligare ska framgå i uppdraget till förskoleplan. Beslutsunderlag Motion från Jan nickens (S) om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna Yttrande från barn- och utbildningsnämnden Kanslienhetens yttrande Sammanfattning av ärendet Motionären föreslår att kommunfullmäktige skall ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att senast vid kommande årsskifte redovisa en plan för hur nämnden under innevarande mandatperiod skall komma ner till högst genomsnittet för landet när det gäller antalet barn i förskolegrupperna. Motionären hänvisar till Dagens samhälles uppgifter att endast tre kommuner i landet hade större barngrupper i förskolan vid mättillfället än Falkenberg. Konsekvensen, menar forskare, blir att barn som inte blir sedda och bekräftade i den här åldern (0-3 år) riskerar att störas i sin emotionella och språkliga utveckling. Falkenberg bör inte vara sämre än genomsnittet av landets kommuner. Barn- och utbildningsnämnden anför i korthet: Enligt Skolverkets statistik har fler barn per avdelning än snittet i landet. l samma statistik framkommer att antalet barn per årsarbetande skiljer sig marginellt Rån landet i övrigt, samt att statistiken visar en positiv tendens då antalet barn per årsarbetande i Falkenberg har sjunkit till skillnad från övriga landets kommuner. Nämnden har ett uppdrag från kommunfullmäktige att öka kvaliteten på förskolorna, ett arbete som pågår sedan 2009 och med särskilt avsatta medel. Om det är så att en plan skall göras för att minska antalet barn per avdelning på kommunens förskolor föreslås att andra delar av begreppen som påverkar kvaliteten som t.ex. antalet barn per årsarbetande, ute- och innemiljö, samt verksamhetens organisation ska ingå. Ekonomi Nämnden har inte angett någon ekonomisk redogörelse Falkenberg. Telefon växel: Fax: C-post: kommunwalkenberg.se

10 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts Ksau 391 Övervägande Barn- och utbildningsförvaltningen hänvisar till Skolverkets statistik. För år 2011 finns ännu inte statistik framtagen centralt och inte heller inom förvaltningen. Förvaltningen meddelar att man utgår ifrån att det i stort inte skett några ffirändringar mellan Dock anges att förvaltningen tror att det kommer att bli större barngrupper under våren, p g a ett ökat behov. Under hösten öppnar Karl Oskarskolan vilket genererar cirka 80 nya platser, men våren 2013 utgör troligtvis ett bekymmer till dess att stationsområdets förskola öppnar. Kommunledningskontoret bedömer att det finns ett värde i att nämnden upprättar och årligen underhåller en förskoleplan i enlighet med intentionerna i motionen, som ett led i nämndens verksamhetsmässiga och övriga ekonomiska planering. Nämnden har redan ett uppdrag från kommunfullmäktige att säkerställa kvaliteten på förskolorna och har fått medel avsatta för ändamålet. Planen bör i så fall ta fasta på de parametrar som nämnden själv lyfter fram, d v s antalet barn per årsarbetande, ute- och innemiljö, antalet timmar som barnen är på förskolan, hur personalen hanterar sin schematid samt verksamhetens organisation. Motionen kan med detta anses bifallen. Yrkande Mari-Louise Wernersson (C) yrkar att ärendet återremitteras för en inarbetande av de uppdrag, relaterade till förskolan, som tilldelats barn- och utbildningsnämnden i budget 2012 samt för att motionens intentioner tydligare ska framgå i uppdraget till förskoleplan. Ordföranden ställer proposition på återmissyrkandet gentemot ett avgörande i dag och finner att arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet för ovanstående komplettering. Vid protokollet Frida Bergman Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Expedieras till Kom munledningskontoret Falkenberg. Telefön växel: Fax: e-post: konuntin'ii,fal kenberg.se

11 EM= EIUME EINII 81 =a. Beslutsförslag Kommunledningskontoret Kanslienheten Henrik Lundahl Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. Dnr KS Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Barn- och utbildningsnämnden skall, som ett led i uppdraget att säkra kvaliteten på kommunens förskolor, utarbeta en särskild förskoleplan med fokus på antalet barn per årsarbetande, ute- och innemiljö, antalet timmar som barnen är på förskolan, hur personalen hanterar sin schematid, samt verksamhetens organisation i enlighet med nämndens egen framställan. 2 Planen skall kommuniceras till kommunfullmäktige senast i juni Motionen skall anses bifallen. Beslutsunderlag Motion från Jan Dickens (S) om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna Yttrande från barn- och utbildningsnämnden Kanslienhetens yttrande Sammanfattning av ärendet Motionären föreslår att kommunfullmäktige skall ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att senast vid kommande årsskifte redovisa en plan för hur nämnden under innevarande mandatperiod skall komma ner till högst genomsnittet för landet när det gäller antalet barn i förskolegrupperna. Motionären hänvisar till Dagens samhälles uppgifter att endast tre kommuner i landet hade större barngrupper i förskolan vid mättillfället än Falkenberg. Konsekvensen, menar forskare, blir att barn som inte blir sedda och bekräftade i den här åldern (0-3 år) riskerar att störas i sin emotionella och språkliga utveckling. Falkenberg bör inte vara sämre än genomsnittet av landets kommuner. Barn- och utbildningsnämnden anför i korthet: Enligt Skolverkets statistik har fler barn per avdelning än snittet i landet. 1 samma statistik framkommer att antalet barn per årsarbetande skiljer sig marginellt från landet i övrigt, samt att statistiken visar en positiv tendens då antalet barn per årsarbetande i Falkenberg har sjunkit till skillnad från övriga landets kommuner. Nämnden har ett uppdrag från kommunfullmäktige att öka kvaliteten på förskolorna, ett arbete som pågår sedan 2009 och med särskilt avsatta medel. Om det är så att en plan skall göras för att minska antalet barn per avdelning på kommunens förskolor föreslås att andra delar av begreppen som påverkar kvaliteten som t.ex. antalet barn per årsarbetande, ute- och innemiljö, samt verksamhetens organisation Falkenberg. telelön växel: Fax: e-post: kommunigfalkenberg.se wx\av.falkenberg.se

12 Ekonomi Nämnden har inte angett någon ekonomisk redogörelse. Övervägande Barn- och utbildningsförvaltningen hänvisar till Skolverkets statistik. För år 2011 finns ännu inte statistik framtagen centralt och inte heller inom förvaltningen. Förvaltningen meddelar att man utgår ifrån att det i stort inte skett några förändringar mellan Dock anges att förvaltningen tror att det kommer att bli större barngrupper under våren, p g a ett ökat behov. Under hösten öppnar Karl Oskarskolan vilket genererar cirka 80 nya platser, men våren 2013 utgör troligtvis ett bekymmer till dess att stationsområdets förskola öppnar. Kommunledningskontoret bedömer att det finns ett värde i att nämnden upprättar och årligen underhåller en förskoleplan i enlighet med intentionerna i motionen, som ett led i nämndens verksamhetsmässiga och övriga ekonomiska planering. Nämnden har redan ett uppdrag från kommunfullmäktige att säkerställa kvaliteten på förskolorna och har fått medel avsatta för ändamålet. Planen bör i så fall ta fasta på de parametrar som nämnden själv lyfter fram, dvs antalet barn per årsarbetande, ute- och innemiljö, antalet timmar som barnen är på förskolan, hur personalen hanterar sin schematid samt verksamhetens organisation. Motionen kan med detta anses bifallen. 2

Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS

Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 31 Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS 2014-322

Läs mer

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027)

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 269 Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332

Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 125 Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Bifalla motionen och ge barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-20 166 Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS 2014-13

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om att skydda förskolebarnen mot skadlig UV-strålning. KS

Motion om att skydda förskolebarnen mot skadlig UV-strålning. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-01 350 Motion om att skydda förskolebarnen mot skadlig UV-strålning. KS 2016-142 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS

Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-28 323 Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS 2014-402 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna förskola. KS 2013-74.

Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna förskola. KS 2013-74. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-09 370 Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att utvärdera verksamheten vid Familjecentralens öppna

Läs mer

Motion om genomlysning av mottagandet av nyanlända. KS 2014-422

Motion om genomlysning av mottagandet av nyanlända. KS 2014-422 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-17 82 Motion om genomlysning av mottagandet av nyanlända. KS 2014-422 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS

Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 151 Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS 2012-233 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 172 Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Uttala sig

Läs mer

Motion om kompetensgivande utbildning för lärare. (AU 307) Dnr KS 2011-227

Motion om kompetensgivande utbildning för lärare. (AU 307) Dnr KS 2011-227 kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-11-08 293 Motion om kompetensgivande utbildning för lärare. (AU 307) Dnr KS 2011-227 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandet. KS

Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandet. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-09-27 297 Motion om förskola på kvällar och helger även i inlandet. KS 2016-140 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. (AU 166) KS 2014-13

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. (AU 166) KS 2014-13 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 146 Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. (AU 166) KS 2014-13 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer. (AU 349) Dnr KS 2010-242

Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer. (AU 349) Dnr KS 2010-242 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg *kw' 2011-12-06 317 Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer. (AU 349) Dnr KS 2010-242 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Motion om öppen förskola i Ullared. KS

Motion om öppen förskola i Ullared. KS 25 Motion om öppen förskola i Ullared. KS 2014-332 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Bifalla motionen med tilläggen att i utredningen i första

Läs mer

2012-03-13. Motion om upprättande av handlingsplan för minskad barnfattigdom. (AU 43) Dnr KS 2011-401

2012-03-13. Motion om upprättande av handlingsplan för minskad barnfattigdom. (AU 43) Dnr KS 2011-401 kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-03-13 53 Motion om upprättande av handlingsplan för minskad barnfattigdom. (AU 43) Dnr KS 2011-401 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets Förslag.

Läs mer

Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS

Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-12-06 360 Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS 2015-366 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 15 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS 2015-301 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS

Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 121 Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS 2015-150 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

2014-09-09. Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

2014-09-09. Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 209 Motion om att undersöka möjligheten att ta del av de extra statliga medel avsatta för lärare för att öka elevernas möjlighet att nå målen. (AU 235) KS 2013-335

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om åtgärder för att förbättra trafikmoralen på gång- och cykelbanor m.m. KS

Medborgarförslag om åtgärder för att förbättra trafikmoralen på gång- och cykelbanor m.m. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-08-19 233 Medborgarförslag om åtgärder för att förbättra trafikmoralen på gång- och cykelbanor m.m. KS 2014-108

Läs mer

2013-05-07. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr KS 2012-400

2013-05-07. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr KS 2012-400 7 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-05-07 114 Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-04-05 138 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Läs mer

Uppdrag i budget rapport från integrationsberedningen om hur integration av asylsökande och nyanlända kan förbättras i kommunen. KS 2015-112.

Uppdrag i budget rapport från integrationsberedningen om hur integration av asylsökande och nyanlända kan förbättras i kommunen. KS 2015-112. Beslutsförslag 2014-08-06 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Uppdrag i budget rapport från integrationsberedningen om hur integration av asylsökande och nyanlända kan förbättras

Läs mer

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 338 Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS 2014-412. KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om att ta bort sly utmed kajkanten i Ätran uppströms Tullbron. KS 2015-60

Medborgarförslag om att ta bort sly utmed kajkanten i Ätran uppströms Tullbron. KS 2015-60 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-08-18 218 Medborgarförslag om att ta bort sly utmed kajkanten i Ätran uppströms Tullbron. KS 2015-60 KS, KF

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 307 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Motion om att ge förskolegrupper möjlighet att använda lokal kollektivtrafik i ökad utsträckning. (AU 321) Dnr KS 2011-19

Motion om att ge förskolegrupper möjlighet att använda lokal kollektivtrafik i ökad utsträckning. (AU 321) Dnr KS 2011-19 '0 '0 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-11-08 299 Motion om att ge förskolegrupper möjlighet att använda lokal kollektivtrafik i ökad utsträckning. (AU 321)

Läs mer

Motion om screening av läs- och skrivutveckling hos barn och elever. KS

Motion om screening av läs- och skrivutveckling hos barn och elever. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-01-24 9 Motion om screening av läs- och skrivutveckling hos barn och elever. KS 2016-439 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 147 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS 2015-22 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS

Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-03-08 97 Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS 2015-105 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om klassfarmorsystem. (AU 215) KS 2014-14

Motion om klassfarmorsystem. (AU 215) KS 2014-14 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 189 Motion om klassfarmorsystem. (AU 215) KS 2014-14 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Medborgarförslag om restaurering av promenadstråk söder om Ljungsjöns badplats. (AU 259) KS

Medborgarförslag om restaurering av promenadstråk söder om Ljungsjöns badplats. (AU 259) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 226 Medborgarförslag om restaurering av promenadstråk söder om Ljungsjöns badplats. (AU 259) KS 2014-110 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Motion - Etablering av KY/YH-utbildning för mathantverk och småskalig livsmedelsförädling i Falkenberg. (AU 303) KS

Motion - Etablering av KY/YH-utbildning för mathantverk och småskalig livsmedelsförädling i Falkenberg. (AU 303) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-10-17 276 Motion - Etablering av KY/YH-utbildning för mathantverk och småskalig livsmedelsförädling i Falkenberg. (AU 303)

Läs mer

2011-08-16. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-16. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-08-16 215 Motion om klimatskydd för hemtjänstens bilar. (AU 212) Dnr KS 2011-96 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Motion om mobiltelefonfri skolundervisning. KS

Motion om mobiltelefonfri skolundervisning. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-15 362 Motion om mobiltelefonfri skolundervisning. KS 2016-63 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark). KS 2015-261

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark). KS 2015-261 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-15 244 Taxa vid försäljning av kommunalt ägd mark för verksamheter (handels-, kontors- eller industrimark).

Läs mer

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2012-01-31 Sammanträdestid 8.30-12.00

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2012-01-31 Sammanträdestid 8.30-12.00 Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2012-01-31 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Gerry Norberg (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-09-06 FALKENBERG 250 Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget.

Läs mer

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 392 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 64 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

2013-08-13. Iordningställande av Batterivägen kopplat till genomförandet av detaljplaneföreslag för Bilen m fl. (AU 215) Dnr KS 2013-240

2013-08-13. Iordningställande av Batterivägen kopplat till genomförandet av detaljplaneföreslag för Bilen m fl. (AU 215) Dnr KS 2013-240 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-08-13 167 Iordningställande av Batterivägen kopplat till genomförandet av detaljplaneföreslag för Bilen m fl. (AU

Läs mer

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. (AU 57) KS

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. (AU 57) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-03-14 74 Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. (AU 57) KS 2016-352 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS

Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 136 Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS 2015-20 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 394 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Medborgarförslag om utökning och förbättring av frisbeegolfbanan vid Vallarna. (AU 17) KS 2014-315

Medborgarförslag om utökning och förbättring av frisbeegolfbanan vid Vallarna. (AU 17) KS 2014-315 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 49 Medborgarförslag om utökning och förbättring av frisbeegolfbanan vid Vallarna. (AU 17) KS 2014-315 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423

Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423 kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 272 Medborgarförslag om förbättring av vägar, stränder och parkeringsplatser söder och norr om Salleberget i Ugglarp. (AU 371) Dnr KS 2010-423 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 42 Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421

Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 70 Medborgarförslag om rondell vid infarten till Fajansområdet vid Lasarettsvägen. (AU 42) KS 2014-421 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

2010-02-16. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2010-02-16. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2010-02-16 49 Utbyggnad av infrastruktur samt prissättning av tomter KS, KF inom exploateringsområde

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 62 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS 2015-301 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83

Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 160 Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. KS

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-03-07 57 Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. KS 2016-352 KS. KF Beslut

Läs mer

Motion om att bilda en integrationsenhet i Falkenbergs kommun. (AU 32) KS

Motion om att bilda en integrationsenhet i Falkenbergs kommun. (AU 32) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 44 Motion om att bilda en integrationsenhet i Falkenbergs kommun. (AU 32) KS 2013-203 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och fritidsnämnden. Dnr KS 2011-65

Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och fritidsnämnden. Dnr KS 2011-65 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-09-11 227 Redovisning av uppdrag Utredning av formerna för förvaltningen KS av fastigheter inom kultur- och

Läs mer

2013-10-15. Medborgarförslag om att anpassa trottoarkanterna på Slätten för rollator och rullstolar. Dnr 2012-392

2013-10-15. Medborgarförslag om att anpassa trottoarkanterna på Slätten för rollator och rullstolar. Dnr 2012-392 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg IO 2013-10-15 311 Medborgarförslag om att anpassa trottoarkanterna på Slätten för rollator och rullstolar. Dnr 2012-392 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 340 Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

2011-01-25. Ny översiktsplan för Falkenbergs kommun information kring utredningar kopplade till översiktsplanearbetet.

2011-01-25. Ny översiktsplan för Falkenbergs kommun information kring utredningar kopplade till översiktsplanearbetet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-01-25 21 /9. Ny översiktsplan för information kring utredningar kopplade till översiktsplanearbetet. Dnr KS

Läs mer

2012-11-13. Medborgarförslag om inhägnad rastplats för hundar centralt i Falkenberg. Dnr KS 2012-118

2012-11-13. Medborgarförslag om inhägnad rastplats för hundar centralt i Falkenberg. Dnr KS 2012-118 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-11-13 FALKENBERG 317 Medborgarförslag om inhägnad rastplats för hundar centralt i Falkenberg. Dnr KS 2012-118

Läs mer

Motion om engelsk skola i Falkenberg. KS

Motion om engelsk skola i Falkenberg. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-01-24 8 Motion om engelsk skola i Falkenberg. KS 2016-338 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningarna för inköp av fyren Morups Tånge. KS 2013-398

Motion om att utreda förutsättningarna för inköp av fyren Morups Tånge. KS 2013-398 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 63 Motion om att utreda förutsättningarna för inköp av fyren Morups Tånge. KS 2013-398 KS, KF Beslut

Läs mer

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 189 Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice.

Läs mer

Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS

Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-01 343 Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs Terminal AB. KS 2016-431 Beslut

Läs mer

Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och KS

Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-15 363 Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och 2022.

Läs mer

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. (AU 42) KS 2014-55

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. (AU 42) KS 2014-55 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 56 Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. (AU 42) KS 2014-55 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195

Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i Falkenbergs kommun och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 202 Medborgarförslag om att avskaffa parkeringsavgifterna under ett år i och istället prova P- skivemodellen. (AU 228) KS 2014-195 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/ Kommunfullmäktige 26 (48) 2017-11-27 Kf Kf 238 20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/124-109 Elin Landerdahl (M) har 21 mars 2017 lämnat in en motion om giftfri förskola och skola. Motionären

Läs mer

Motion om att MRSA-fritt kött ska införas i kravspecifikationen

Motion om att MRSA-fritt kött ska införas i kravspecifikationen Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 173 Motion om att MRSA-fritt kött ska införas i kravspecifikationen vid upphandling. (AU 193). KS 2014-222 KF Beslut

Läs mer

Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs terminal AB. (AU 343) KS

Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs terminal AB. (AU 343) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-11-08 303 Falkenbergs Näringsliv AB Förfrågan om investering från Falkenbergs terminal AB. (AU 343) KS 2016-431 KF Beslut

Läs mer

Medborgarförslag om lekplatsspel på Vallarna. (AU 34) KS

Medborgarförslag om lekplatsspel på Vallarna. (AU 34) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 67 Medborgarförslag om lekplatsspel på Vallarna. (AU 34) KS 2015-289 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Motion om resursjobb istället för bidragsberoende. (AU 142) KS 2014-38

Motion om resursjobb istället för bidragsberoende. (AU 142) KS 2014-38 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 133 Motion om resursjobb istället för bidragsberoende. (AU 142) KS 2014-38 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Ge kommunstyrelsen i

Läs mer

2011-01-25. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-01-25. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-01-25 33 Medborgarförslag om anställning av en Kraniosakral terapeut KS, KF på låg- och mellanstadiet, högstadiet

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 33 Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande av investeringsprojekt renovering

Läs mer

Motion om belysning vid busshållplatser i Falkenbergs kommun. KS

Motion om belysning vid busshållplatser i Falkenbergs kommun. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-12-15 350 Motion om belysning vid busshållplatser i Falkenbergs kommun. KS 2015-127 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om utbyte av plasttallrikar och plastglas i förskolor och skolor. Dnr KS 2013-54

Motion om utbyte av plasttallrikar och plastglas i förskolor och skolor. Dnr KS 2013-54 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-04-16 119 Motion om utbyte av plasttallrikar och plastglas i förskolor och skolor. Dnr KS 2013-54 KS, KF Beslut

Läs mer

Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351

Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg NtA 2012-03-20 FALKENBERG 59 Hemställan om friköp av fastigheten Knölaberget 1. Dnr KS 2011-351 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. KS 2014-24

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. KS 2014-24 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 192 Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. KS 2014-24 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Ökad kostnad för inköp av färskt och fryst kött. KS 2015-203

Ökad kostnad för inköp av färskt och fryst kött. KS 2015-203 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 173 Ökad kostnad för inköp av färskt och fryst kött. KS 2015-203 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Utvärdering av webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden. KS

Utvärdering av webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-12-13 394 Utvärdering av webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden. KS 2016-248 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Motion, införande av maxtak för barngruppernas storlek i förskolan

Motion, införande av maxtak för barngruppernas storlek i förskolan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 16:1 2014-11-05 37/49 KS 206 Dnr KS/2014:41 034 Motion, införande av maxtak för barngruppernas storlek i förskolan Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. avslå motionen.

Läs mer

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde Del av Stafsinge-Arvidstorp 1:95 m fl. KS 2015-86

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde Del av Stafsinge-Arvidstorp 1:95 m fl. KS 2015-86 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-23 196 Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde Del av Stafsinge-Arvidstorp 1:95 m fl. KS 2015-86

Läs mer

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-12-05 325 Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS 2017-440 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 122 Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 233 Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Motion om engelsk skola i Falkenberg. KS

Motion om engelsk skola i Falkenberg. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-02-14 47 Motion om engelsk skola i Falkenberg. KS 2016-338 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Motion om att inrätta en kommunal haverikommission som hjälper barn att nå uppsatta mål i skolan. Dnr KS 2011-309

Motion om att inrätta en kommunal haverikommission som hjälper barn att nå uppsatta mål i skolan. Dnr KS 2011-309 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-06-19 190 Motion om att inrätta en kommunal haverikommission som hjälper barn att nå uppsatta mål i skolan.

Läs mer