Motion om ökad HBTQ-kompetens bland kommunens anställda. (AU 229) KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion om ökad HBTQ-kompetens bland kommunens anställda. (AU 229) KS 2014-297"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Motion om ökad HBTQ-kompetens bland kommunens anställda. (AU 229) KS KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Ge kommunstyrelsen i uppdrag att under 2015 och 2016 organisera kommunövergripande utbildningsinsatser för tjänstemän och förtroendevalda med fokus på att öka kompetensen i HBTQ-frågor. 2 Därmed anse motionen bifallen. Beslutsunderlag Motion från Mikael Hallberg (V) Yttrande från barn- och utbildningsnämnden Yttrande från socialnämnden Yttrande från kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse från arbetsgivarenheten Sammanfattning av ärendet Mikael Hallberg (V) har skrivit en motion där han föreslår att kommunen genom olika utbildningsinsatser arbetar för att öka kunskapen och kompetensen kring de villkor som homo-, bi-, trans- och queerpersoner (HBTQ) lever under. Han förklarar att Falkenberg ska vara en kommun där alla kan visa sin kärlek öppet, oavsett sexuell läggning, och menar att kommunens personal bör ha en hög kompetens på området eftersom den kommunala verksamheten påverkar alla människors liv. Yttranden på motionen har lämnats från barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt från arbetsgivarenheten. Barn- och utbildningsnämnden förklarar i korthet att de ställer sig positiva till motionens förslag att öka kunskapen och kompetensen kring villkoren som HBTQ-personer lever under. Nämnden ser en fördel i att sådana utbildningsinsatser är verksamhetsanpassade eftersom kommunens verksamheter skiljer sig mycket åt. Det bör för nämndens del vara rektorers och förskolechefers ansvar att besluta om specifika utbildningsinsatser för pedagoger och annan skolpersonal. Samtidigt ser nämnden att det är önskvärt att e-post:

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Forts. 219 utbildningsinsatser arrangeras centralt så att alla kommunens anställda och förtroendevalda får möjlighet att ta del av dem. Socialnämnden förklarar i korthet att de ställer sig positiva till det arbete som kommunen gör idag gällande mångfald. Nämnden ställer sig även positiv till en eventuell ansökan om medel från Socialstyrelsen under 2015 eller 2016 för att genomföra en utbildningsinsats med syfte att öka HBT-kompetens bland förvaltningens anställda. Kultur- och fritidsnämnden förklarar i korthet att de anser att en satsning på ökad kunskap om HBTQ för alla medarbetare inom kommunen bör organiseras kommunövergripande inom ramen för det befintliga mångfaldsarbetet och policyn om Ett hållbart arbetsliv. Arbetsgivarenheten förklarar i korthet att de arbetar kontinuerligt med mångfaldsfrågor genom utbildningar, likabehandling- och jämställdhetsarbete. Utbildningar för chefer och medarbetare på temat bemötande har genomförts flera gånger under de senaste åren med syfte att säkerställa ett gott bemötande av alla människor. Under 2015 kommer medarbetarskapsdagarna hållas med inriktning mångfald, mål och visionsarbete med syftet att lyfta fördelarna med mångfald inom som arbetsplats. Arbetsgivarenheten ansvarar för mångfaldsarbetet som helhet och förklarar att varje förvaltning sedan ansvarar för sina specifika behov och själva konkretiserar de övergripande målen. Ekonomi Utbildningsinsatser skulle kräva resurser i form av avsatt tid för deltagande personal samt eventuella kostnader för en eller flera externa utbildare. Övervägande All kommunal verksamhet ska sträva efter öppenhet och tolerans där mångfald är en självklarhet och diskriminering motverkas. Detta gäller både internt mot de egna anställda och externt mot medborgare och brukare. Kommunens tjänstemän är i kontakt med medborgare i så hög grad att förståelse och kunskap om människors olika liv och förutsättningar i samhället bör vara en självklarhet. De nämnder som har yttrat sig ställer sig positiva till förslaget med utbildningsinsatser inom HBTQ. Samtliga nämnder förklarar sig även positiva till att dessa insatser arrangeras centralt i kommunen. Barn- och utbildningsnämnden förklarar att de ser det som viktigt att både tjänstemän och förtroendevalda ges möjlighet att delta. Det är arbetsgivarenheten som har det centrala ansvaret för att arbeta med mångfaldsfrågor i kommunen, inkluderat HBTQ-frågor. Enheten tydliggör i sitt yttrande att de inte har för e-post:

3 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Forts. 219 avsikt att sätta in särskilda insatser för att främja enskilda diskrimineringsgrunder, såsom HBTQ, utan att de istället arbetar med mångfaldsfrågorna som en helhet. Kanslienhetens uppfattning är att fokus på en diskrimineringsgrund inte behöver betyda att det görs på bekostnad av övrigt mångfaldsarbete. Tvärtom kan det vara så att en särskild satsning på en fråga kan bidra till det bredare mångfaldsarbetet också. Med anledning av nämndernas positiva inställning till förslaget och med hänsyn till den profilfråga som HBTQ har blivit i senaste tiden med tanke på pridefestivalen så anser kanslienheten att det ändå finns en poäng att bryta loss enskilda diskrimineringsgrunder i de fall det finns en särskild anledning till det. Arbetet med pridefestivalen och HBTQ-mötesplatsen för unga i Falkenberg har visat att behovet finns av att höja kompetensen i kommunens verksamhet. Att besvara detta behov i enlighet med motionärens förslag skulle vara att ännu tydligare gå från ord till handling. Det skulle visa att de frågor som uppmärksammas under festivalen tas på allvar och att kommunen börjar med att se över den egna verksamheten och eftersträvar en god kunskapsnivå inom HBTQ-frågor. Kanslienhetens förslag är att 2016 blir ett mångfaldsår med inriktning HBTQ. Kommunstyrelsen genom arbetsgivarenheten skulle därmed kunna organisera kommunövergripande utbildningsinsatser med fokus på att öka verksamheternas kompetens i HBTQ-frågor. Detta skulle kunna inledas redan under 2015 i och med medarbetarskapsdagarna som arbetsgivarenheten arrangerar. Utbildningarna skulle genomföras som en särskild satsning på en aktuell fråga under en begränsad tid. Möjligheten finns sedan att under kommande år efter 2016 välja andra diskrimineringsgrunder att fokusera extra på, utifrån var särskilt behov finns. På detta sätt skulle mångfald bli en ständigt aktuell fråga som åskådliggörs av de särskilda insatserna. Kanslienheten föreslår därmed bifall på motionen. Vid protokollet Oskar Åhrén Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande e-post:

4 Kommunledningskontoret Konslinnhelcn l 4 Dnr Vänsterpartiet s Qö Falkenberg Dpi MOTION OM ÖKAD HBTQ-KOMPETENS BLAND KOMMUNENS ANSTÄLLDA. HBTQ är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, träns och queerpersoner. Med HBTQ-kompetens menas kunskap och förståelse för dessa människors särskilda livsvillkor. Konkret kan det handla om faktakunskaper, värderingsdiskussioner och studiebesök. För Vänsterpartiet är det självklart att alla människors kärlek skall respekteras - oavsett vem man väljer att älska. Mångfald är ett viktigt begrepp för oss, liksom respekt för varje människas identitet, sexuella läggning och könstillhörighet. Vi vill se ett samhälle där ingen ställs utanför eller diskrimineras. Kärleken är en viktig drivkraft - både för oss människor i våra relationer, och för samhällets utveckling. Därför skall kärlek och sexualitet mellan människor av samma kön värderas lika högt som kärlek och sexualitet mellan människor av olika kön. Falkenbergs skall vara en kommun där alla kan visa sin kärlek öppet, oavsett sexuell läggning. I olika undersökningar har det visat sig att kvinnor och män med annan sexuell läggning än den heterosexuella har sämre hälsa än heterosexuella, och att detta står sig genom hela livet. Det finns ett osynliggörande av kvinnor i hälso- och sjukvården. Detta innebär bland annat att kvinnors hälsa betraktas och tolkas utifrån mannen som norm. Utifrån denna manliga heteronorm, drabbas de lesbiska kvinnorna dubbelt. Att psykosocial ohälsa är överrepresenterad bland unga med annan sexuell läggning än den heterosexuella, har också påvisats i ett antal undersökningar. Kommunens verksamhet påverkar alla människors vardag, och därför bör kommunens personal ha en hög kompetens även i HBTQ-frågor. Genom kommunens arbete kan många människors liv förbättras. När skolan berör sexuallivet i undervisningen finns ofta HBTQ-personers livsval med bara som en avvikelse från normen. De blir därmed bortdefinierade som onormala. I arbetslivet finns fall där arbetssökande fått frågan om de är homosexuella, däremot har en arbetssökande aldrig fått frågan om den är heterosexuell.

5 Skolan har en avgörande roll då det gäller att påverka barn och ungdomars attityder och ge dem en allsidig sexualundervisning. Fritidsgårdarnas personal har möjlighet att upptäcka både diskriminering och utsatthet och har en nyckelroll. Omvårdnads- och äldreomsorgspersonal behöver HBTQ-kompetens vid arbete hemma hos människor som inte passar i den heterosexuella normen. Även socialtjänstens arbete med familjer och andra individärenden, underlättas om de har en bred kunskap om alla sorters familjer. Kommunen har också anställda som är homo- och/eller bisexuella. Av rädsla för fördomar avstår många att gå ut öppet och berätta om sin livssituation. Det kan vara av osäkerhet inför hur de egna arbetskamraterna skulle reagera, men också av rädsla för brukarnas och deras anhörigas reaktioner. Därför bör dessa frågor diskuteras öppet, och våra normer vidgas. HomO - homoombudsmannen - hävdar i en skrivelse till regeringen att det inom sjukvården ofta råder avsaknad av HBTQ-kompetens. Man påstår inte att personalen är homofobisk, men att det finns en risk att man i sitt bemötande utgår från att alla är heterosexuella, och blir därmed osäker i sitt förhållande till homo- och bisexuella. HomO vill därför att det ska ingå krav på HBTQ-kompetens i yrkesexamina hos bl.a. sjuksköterskor och socionomer. Kommunen kan medverka till en förbättring av många människors liv, genom att öka kunskapen hos sina anställda. Många organisationer har utmärkt studiematerial och riksdagens HBTQ-nätverk, Svenska kommunförbundet, RFSL med flera kan hjälpa till med utbildningsinsatser. Med anledning av ovanstående yrkar jag att kommunen genom olika utbildningsinsatser arbetar för att öka kunskapen och kompetensen kring de villkor som homo-, bisexuella, träns och queerpersoner lever under. Mikael Hallberi Vänsterpartiet Falkenberg

6 Barn- och utbildningsnämnden Kommunledningskontoret Kanslirnholon Dnr Dpi KS -Sfil- CO Motion om ökad HBTQ-kompetens bland kommunens anställda. Dnr /60 Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar lämna följande yttrande 1 Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionärens förslag att genom utbildningsinsatser öka HBTQ-kompetensen hos kommunens anställda. Barn- och utbildningsnämnden ser det naturligt med återkommande utbildningsinsatser och åtgärder för pedagoger och annan skolpersonal. 2 Barn- och utbildningsnämnden ser det som önskvärt att samtliga av kommunens anställda får ta del av sådana utbildningsinsatser, inklusive politiker, under samordning av kommunens centrala förvaltning. Beslutsunderlag Beslutsförslag, Motion Sammanfattning av ärendet Mikael Hallberg, Vänsterpartiet, har inkommit med en motion om att genom utbildningsinsatser öka HBTQ-komptensen hos kommunens anställda. HB I Q-kompetens beskrivs av motionären som kunskap och förståelse för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queerpersoners livsvillkor. Motionären lyfter vikten av att alla människor möts av respekt oavsett identitet, sexuell läggning eller könstillhörighet och att ingen ska känna utanförskap eller diskrimineras på grund av vem den väljer att älska. Motionären menar vidare att ökad HBTQ-kompetens bland kommunens anställda äi av betydelse då kommunens verksamheter påverkar alla människors vardag. Motionären lyfter betydelsen av vad som händer i skolan och pekar på att skolan har en avgörande roll när det gäller att påverka barn och ungdomars attityder och tar också upp vikten av en allsidig sexualundervisning för att HBTQ-personer inte ska ses som en avvikelse fran normen. Ekonomi Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi. Övervägande Liksom motionsförfattaren anser barn- och utbildningsnämnden att mångfald och respekt för varje människas identitet, sexuella läggning och könstillhörighet är viktiga begrepp. Utifrån ovan ställer sig barn- och utbildningsnämnden positiva till att kommunen genom olika utbildningsinsatser arbetar för att öka kunskapen och kompetensen kring de villkor som homo-, bisexuell, träns och queerpersoner lever under. Då kommunens verksamhetei ser olika ut kan det vara en fördel om sådana insatser kan vara verksamhetsanpassade.

7 Barn- och utbildningsnämnden Specifika utbildningsinsatser för pedagoger och annan skolpersonal ligger dock under rektorers och förskolechefers ansvar och bör genomföras utifrån identifierade behov på olika enheter. Yrkande beslutsgång Bengt-Åke Salsgård (M) yrkar på att nämnden tar följande beslut: "Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionärens förslag att genom utbildningsinsatser öka HBTQ-kompetensen hos kommunens anställda. Barn- och utbildningsnämnden vill dock understryka att det är rektors/förskolechefs ansvar att besluta om specifika fortbildnings- och utbildningsinsatser för pedagoger och annan skolpersonal." Ordförande yrkar bifall till liggande förslag. Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelseförvaltningen 8(14) 1/ UfOTagsbestvrkmde

8 1 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med socialnämnden i Falkenberg Kommunledningskontoret Konslionheton Dnr KiSCZON -#n Dpi ÖO Motion om ökad HBTQ-kompetens bland kommunens anställda. Dnr SN Beslut Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta 1 Lämna redovisat yttrande till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Motion om ökad HBTQ-kompetens bland kommunens anställda från Vänsterpartiet. Förvaltningens skrivelse. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har begärt socialnämndens yttrande över Vänsterpartiets motion om ökad HBTQ-kompetens bland kommunens anställda. Motionen redogör för att HBTQ-personer har sämre hälsa genom hela livet och ofta utsätts för olika typer av diskriminering. Kommunen bör därför arbeta för att genom olika utbildningsinsatser öka kunskapen och kompetensen hos sina anställda om de villkor dessa personer lever under och därmed medverka till en förbättring av många människors liv. Övervägande har ett övergripande arbete med mångfaldsfrågor genom bland annat en policy om mångfald i arbetslivet som ska bidra till att skapa ett öppet förhållningssätt i kommunen. I policyn står att det är kompetens som ska värderas oavsett kön, ålder, handikapp, religion, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet. En punkt är även att sprida kunskap om mångfald. arbetar även med mer direkta HBTQ-frågor såsom satsningen Unga Falkenberg HBTQ som under 2013 startade en HBTQ-mötesplats där alla kan mötas och känna tillhörighet, lugn och glädje samt utbyta erfarenheter och må bättre. För att öka medvetenheten kring HBTQ och lika rättigheter arrangerade även för första gången en Pride-festival i Falkenberg i juni Med Pride-festivalen vill kommunen visa att alla människor har en självklar rätt att uttrycka sin individualitet och sin identitet. Festivalen kommer att arrangeras även nästa år. En ytterligare satsning på området, som är mer riktad direkt mot anställda inom kommunen, är att arbetsgivarenheten kommer att ha mångfald som tema på ledarskapsdagen i år. Det kommer då att vara fokus på mångfald i stort där HBTQ-frågorna ingår. Eventuellt kommer mångfald även vara e-post:

9 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med socialnämnden i Falkenberg FALKENBERG temat för nästa års medarbetardagar som alla anställda i kommunen deltar i. Förra gången medarbetardagarna arrangerades var fokus på bemötande, vilket hör ihop med detta då man ska ge ett bra bemötande till alla oavsett. På nationell nivå så antog regeringen i januari i år den första samlade regeringsstrategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. HBT-strategin syftar till att stärka arbetet för HBT-personers situation i Sverige genom att peka ut ett antal fokusområden och utse strategiska myndigheter för att på så vis skapa förutsättningar för ökad kunskap och likvärdigt bemötande för HBT-personer. Den första augusti i år presenterade också de fyra alliansledarna att de vill att fler aktörer inom den offentliga sektorn ska genomföra utbildningsinsatser som syftar till att öka HBT-kompetensen. Socialstyrelsen har därför fatt i uppdrag att ge kommuner och landsting möjlighet att under år ansöka om bidrag till projekt, till exempel olika utbildningsinsatser, som främjar HBTpersoners lika rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och landsting. Satsningarna ska motverka fördomar och diskriminering och främja ett gott bemötande gentemot alla medborgare. En eventuell ansökning om medel från Socialstyrelsen till utbildningsinsatser för att främja HBTpersoners lika rättigheter och möjligheter kommer troligtvis att skötas av arbetsgivarenheten och rikta sig till all anställd personal i kommunen. Socialnämnden är positiv till det arbete som idag görs inom kommunen vad gäller mångfald i stort. Socialnämnden ställer sig också positiv till en eventuell ansökan om medel från Socialstyrelsen för att genomföra en utbildningsinsats med syfte att öka HBT-kompetensen bland förvaltningens anställda. Vid protokollet Anders Hedenby Protokollet justerat och anslaget Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen e-post:

10 Kultur- och fritidsnämnden z Komrnunledningskontoret Kanslionhcfon U 83 Dnr K5 2PI4-2Pi7 Motion om ökad HBTQ-kompetens bland kommunens anställda. Dnr 2014/81 OpI OZ Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar 1 ställa sig positiv till motionen 2 yrka på att utbildningsinsatser bör organiseras inom ramen för det mångfalds arbetet Beslutsunderlag Internremiss från kommunstyrelseförvaltningen Motion, från Vänsterpartiet, om ökad HBTQ-kompetens bland kommunens Sammanfattning Kommunstyrelseförvaltningen har i internremiss till kultur- och yttrande över motion om ökad HBTQ-kompetens bland kommunens Ekonomi Förvaltningens beslutsförslag påverkar i nuläget inte nämndens ekonomi. Övervägande gjordes en större satsning på mångfaldsutbildning för chefer, PAoch företrädare för fackliga organisationer. En satsning på ökad kunskap om HBTQ för alla medarbetare inom bör organiseras kommunövergripande inom ramen för det befintliga mångfaldsarbete och policyn om "Ett hållbart arbetsliv". Expedieras till: Kanslienheten 1 (O

11 Datum FALKENBERG Kommunstyrelseförvaltningen Arbetsgivarenheten Annelie Elofsson 0346-AE arbetar ständigt med mångfaldsfrågor via utbildningar, likabehandling - och jämställdhetsarbete. Attitydfrågor diskuteras kontinuerligt på arbetsplatsträffar för att öka öppenheten, förståelsen och för att kunna dra lärdom av andras människors olikheter och erfarenheter. Under 2011 hölls en utbildning för alla chefer i. Syftet med satsningen var att säkerställa ett gott bemötande gentemot medarbetare, "kunder" och kommuninvånare. Målet var och är att utveckla nya idéer, tankesätt och tjänster genom mångfald, arbeta mot diskriminering och arbeta för ett gott samarbetsklimat hade vi medarbetarskapsdagar (Morgondagen) för alla medarbetare med inriktning; bemötande. Syftet med morgondagen 2013 var att skapa en gemensam bemötandegrund för respektive förvaltning /enhet/arbetsplats som genererade en övergripande bemötande grund för hela. Målet var och är att upprätthålla ett lika gott bemötande oavsett vem du bemöter med hänsyn till mottagarens behov hade vi en ledarskapsdag med inriktning; fördelar med mångfald. Under 2015 kommer vi återigen att hålla medarbetarskapsdagar med inriktning mångfald, mål och visionsarbete. Syftet är att lyfta fördelar med mångfald och synliggöra att blir en mycket bättre arbetsplats om vi tillvaratar och respekterar varandras olikheter. Annelie Elofsson e-post:

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-20 166 Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. KS 2014-13

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 1 Likabehandlingspolicy för Tyresö kommun Tyresö kommun och dess verksamheter ska kännetecknas av ett respektfullt

Läs mer

Riktlinjer för arbete med hbt i Tyresö kommun 2014-2016

Riktlinjer för arbete med hbt i Tyresö kommun 2014-2016 Riktlinjer för arbete med hbt i Tyresö kommun 2014-2016 Bakgrund Homosexuella, bisexuella och transpersoner löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Många personer

Läs mer

Hbt-policy för Stockholms läns landsting.

Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Denna policy är fastställd i landstingsfullmäktige 2011-12-06 och ska gälla 2012 2016 Inledning Enligt beslut i Stockholms läns landstings fullmäktige 2011-01-18

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingsplan för HBTQ-frågor Härnösands kommun

Handlingsplan för HBTQ-frågor Härnösands kommun PLAN 2015-06-02 Dnr KS14-325-000 Handlingsplan för HBTQ-frågor Härnösands kommun 2015-2018 Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Handlingsplan för HBTQ-frågor Härnösands kommun

Läs mer

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. (AU 166) KS 2014-13

Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. (AU 166) KS 2014-13 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 146 Motion om att utreda lärarnas arbetssituation och rättssäkerhet vid våldsamma situationer. (AU 166) KS 2014-13 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om genomlysning av mottagandet av nyanlända. KS 2014-422

Motion om genomlysning av mottagandet av nyanlända. KS 2014-422 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-17 82 Motion om genomlysning av mottagandet av nyanlända. KS 2014-422 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 392 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS

Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 151 Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS 2012-233 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. (AU 57) KS

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. (AU 57) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-03-14 74 Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. (AU 57) KS 2016-352 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om screening av läs- och skrivutveckling hos barn och elever. KS

Motion om screening av läs- och skrivutveckling hos barn och elever. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-01-24 9 Motion om screening av läs- och skrivutveckling hos barn och elever. KS 2016-439 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Marcelle Farjallah (S) Georgia Ferris (KD) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Marcelle Farjallah (S) Georgia Ferris (KD) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 17 Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sammanträdestid 8.30-11.20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-30 FSN-2013/353.119 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Förskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Bryt heteronormen -gör Huddinge till

Läs mer

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. KS

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-03-07 57 Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. KS 2016-352 KS. KF Beslut

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om införande av feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolan. (AU 375) KS 2014-124

Motion om införande av feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolan. (AU 375) KS 2014-124 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 19 Motion om införande av feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolan. (AU 375) KS 2014-124 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Motion om öppen förskola i Ullared. KS

Motion om öppen förskola i Ullared. KS 25 Motion om öppen förskola i Ullared. KS 2014-332 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Bifalla motionen med tilläggen att i utredningen i första

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

Medborgarförslag om att ta bort sly utmed kajkanten i Ätran uppströms Tullbron. KS 2015-60

Medborgarförslag om att ta bort sly utmed kajkanten i Ätran uppströms Tullbron. KS 2015-60 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-08-18 218 Medborgarförslag om att ta bort sly utmed kajkanten i Ätran uppströms Tullbron. KS 2015-60 KS, KF

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun Ett hållbart arbetsliv. (AU 111) KS

Personalpolicy för Falkenbergs kommun Ett hållbart arbetsliv. (AU 111) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 107 Personalpolicy för Ett hållbart arbetsliv. (AU 111) KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015

Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015 Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Målområde 1 - Örebro kommun ska skapa förutsättningar för att hbtperspektivet finns med i det fortsatta arbetet för alla människors

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

Motion - Bättre bemötande av äldre- HBTcertifiera ett särskilt boende i Karlstad kommun

Motion - Bättre bemötande av äldre- HBTcertifiera ett särskilt boende i Karlstad kommun Ärende 2 Dnr VON-2012-208 Dpl 30 sid 1 (3) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Personalstaben Tjänsteskrivelse 2012-10-03 Paulina Lindstedt, 054-540 55 97 paulina.lindstedt@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

2014-09-09. Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

2014-09-09. Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 209 Motion om att undersöka möjligheten att ta del av de extra statliga medel avsatta för lärare för att öka elevernas möjlighet att nå målen. (AU 235) KS 2013-335

Läs mer

Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-15 111 Personalpolicy för Falkenbergs kommun - Ett hållbart arbetsliv. KS 2014-109 KS, KF Beslut

Läs mer

Program för HBT-frågor

Program för HBT-frågor Stadsledningskontoret Förnyelseavdelningen PM Sida 1 (5) 2014-01-31 Program för HBT-frågor 2014-2017 Stockholms stad har genom Vision 2030 tydliggjort ambitionen om att Stockholm ska vara en stad i världsklass.

Läs mer

HBT-program - på väg mot ett HBT-vänligt landsting

HBT-program - på väg mot ett HBT-vänligt landsting HBT-program - på väg mot ett HBT-vänligt landsting www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen 2, Örebro Telefon 019-602 70 00 Telefax 019-602 70 08 Förord Landstinget ska inom ramen

Läs mer

Motion om att göra internationella kvinnodagen till kommunal flaggdag. (AU 179) KS 2014-125

Motion om att göra internationella kvinnodagen till kommunal flaggdag. (AU 179) KS 2014-125 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 159 Motion om att göra internationella kvinnodagen till kommunal flaggdag. (AU 179) KS 2014-125 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 66 Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS

Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 121 Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden 3:1. KS 2015-150 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Svar på motion om att öka tillgängligheten för homosexuella, bisexuella och transpersoner på Vega

Svar på motion om att öka tillgängligheten för homosexuella, bisexuella och transpersoner på Vega Tjänsteutlåtande Förhandlingsstrateg 2016-08-12 Viktoria Färm 08-590 971 06 Dnr: viktoria.farm@upplandsvasby.se KS/2015:225 20354 Kommunstyrelsen Svar på motion om att öka tillgängligheten för homosexuella,

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 147 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS 2015-22 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 15 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS 2015-301 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Mångfald berikar och utvecklar

Mångfald berikar och utvecklar Kommunstyrelseförvaltningen Personalavdelningen Mångfald berikar och utvecklar - plan för mångfald 2017 2018 Inledning Haninge kommuns verksamhet ska präglas av allas lika värde och vara fri från diskriminering,

Läs mer

Motion om att skydda förskolebarnen mot skadlig UV-strålning. KS

Motion om att skydda förskolebarnen mot skadlig UV-strålning. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-01 350 Motion om att skydda förskolebarnen mot skadlig UV-strålning. KS 2016-142 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332

Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 125 Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Bifalla motionen och ge barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Dnr 11 KS20M- \0 \ OX

Dnr 11 KS20M- \0 \ OX FALKENBERG Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg 2014-02-12 Falkenbergs kommun Kommu->i? tningskontoret Kf ' ' HMen 2014-02- 2 6 Dnr 11 KS20M- \0

Läs mer

Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS

Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 31 Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS 2014-322

Läs mer

Ökad kostnad för inköp av färskt och fryst kött. KS 2015-203

Ökad kostnad för inköp av färskt och fryst kött. KS 2015-203 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 173 Ökad kostnad för inköp av färskt och fryst kött. KS 2015-203 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Remissvar på program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Remissvar på program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck Äldreförvaltningen Planeringsavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-08-15 Handläggare Git Skog Telefon: +46 76 12 36 253 Till Äldrenämnden den 19 september 2017 Remissvar på program för lika rättigheter

Läs mer

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87

Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 122 Försäljning av mark inom Smedjeholms industriområde. (AU 108) KS 2015-87 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231 MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010 Dnr KS 2010:231 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto

Läs mer

HBTQ-certifiera förskolor och öppna förskolor

HBTQ-certifiera förskolor och öppna förskolor Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2017-09-11 Handläggare: Martin Anagrius 08 508 19 700 Till Farsta stadsdelsnämnd 2017-10-19 HBTQ-certifiera förskolor och öppna förskolor Svar på medborgarförslag

Läs mer

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 233 Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-12-05 325 Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS 2017-440 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Medborgarförslag om restaurering av promenadstråk söder om Ljungsjöns badplats. (AU 259) KS

Medborgarförslag om restaurering av promenadstråk söder om Ljungsjöns badplats. (AU 259) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-09-09 226 Medborgarförslag om restaurering av promenadstråk söder om Ljungsjöns badplats. (AU 259) KS 2014-110 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Motion om kvinnofridsteamets verksamhet. KS 2014-213

Motion om kvinnofridsteamets verksamhet. KS 2014-213 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-14 288 Motion om kvinnofridsteamets verksamhet. KS 2014-213 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Läs mer

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-31 96 Medborgarförslag om utökning av kollektivtrafik till och från orter utanför Falkenbergs centralort

Läs mer

Motion om förenkling vid betalning av resor med färdtjänst. KS 2014-119

Motion om förenkling vid betalning av resor med färdtjänst. KS 2014-119 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-08-19 237 Motion om förenkling vid betalning av resor med färdtjänst. KS 2014-119 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Motion om att bilda en integrationsenhet i Falkenbergs kommun. (AU 32) KS

Motion om att bilda en integrationsenhet i Falkenbergs kommun. (AU 32) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 44 Motion om att bilda en integrationsenhet i Falkenbergs kommun. (AU 32) KS 2013-203 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS

Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 136 Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS 2015-20 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 FALKENBERG 31 Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Motion - Etablering av KY/YH-utbildning för mathantverk och småskalig livsmedelsförädling i Falkenberg. (AU 303) KS

Motion - Etablering av KY/YH-utbildning för mathantverk och småskalig livsmedelsförädling i Falkenberg. (AU 303) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-10-17 276 Motion - Etablering av KY/YH-utbildning för mathantverk och småskalig livsmedelsförädling i Falkenberg. (AU 303)

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-04-05 138 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Läs mer

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 172 Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Uttala sig

Läs mer

Bilaga A Folkhälsoutskottets protokoll Katrineholms kommuns HBTQ-satsning

Bilaga A Folkhälsoutskottets protokoll Katrineholms kommuns HBTQ-satsning Bilaga A Folkhälsoutskottets protokoll 2016-02-10 Katrineholms kommuns HBTQ-satsning Bakgrund Bildningsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunledningen att utreda behovet av insatser för HBT-personers

Läs mer

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 253 Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 149 2015-10-05 Kf 22 1 LIKABEHANDLINGSPOLICY Likabehandlingspolicy plan för lika rättigheter och möjligheter hos Härjedalens kommun 1. Inledning Syftet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:45 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:41 av Bo Johansson och Maria Wallhager (fp) om ett policyprogram för att öka homokompetensen inom sjukvården Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 253 Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 62 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS 2015-301 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Hbtq-strategi och handlingsplan för att öka kunskapen om hbtq-personers situation

Hbtq-strategi och handlingsplan för att öka kunskapen om hbtq-personers situation Hbtq-strategi och handlingsplan för att öka kunskapen om hbtq-personers situation Homo- och bisexuella samt transpersoner och människor med queer identitet eller livstil (hbtq-personer) löper större risk

Läs mer

Motion om feministiskt självförsvar och jämställdhetsutbildning

Motion om feministiskt självförsvar och jämställdhetsutbildning 2011 09 26 171 370 Kommunstyrelsen 2012 02 13 34 86 Arbets och personalutskottet 2012 01 30 23 54 Dnr 11.550 008 septkf34 Motion om feministiskt självförsvar och jämställdhetsutbildning i gymnasiet Ärendebeskrivning

Läs mer

Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS

Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-12-06 360 Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS 2015-366 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

2012-03-13. Motion om upprättande av handlingsplan för minskad barnfattigdom. (AU 43) Dnr KS 2011-401

2012-03-13. Motion om upprättande av handlingsplan för minskad barnfattigdom. (AU 43) Dnr KS 2011-401 kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-03-13 53 Motion om upprättande av handlingsplan för minskad barnfattigdom. (AU 43) Dnr KS 2011-401 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets Förslag.

Läs mer

Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS

Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-03-08 97 Motion om att utveckla integration och demokrati med hjälp av föreningslivet. (AU 54) KS 2015-105 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om kompetensgivande utbildning för lärare. (AU 307) Dnr KS 2011-227

Motion om kompetensgivande utbildning för lärare. (AU 307) Dnr KS 2011-227 kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-11-08 293 Motion om kompetensgivande utbildning för lärare. (AU 307) Dnr KS 2011-227 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 340 Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 2004-09-27 Bilaga 4. PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Jämställdhetslagen Den 1 januari 1992 trädde den nya Jämställdhetslagen i kraft. Fr o

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-09-17 280 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om åtgärder för att förbättra trafikmoralen på gång- och cykelbanor m.m. KS

Medborgarförslag om åtgärder för att förbättra trafikmoralen på gång- och cykelbanor m.m. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-08-19 233 Medborgarförslag om åtgärder för att förbättra trafikmoralen på gång- och cykelbanor m.m. KS 2014-108

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Förslag till Hbt-policy för Stockholms läns landsting

Förslag till Hbt-policy för Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (3) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-09-22 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-08-04 HSN 1107-0685 Handläggare: Gunilla Neves Ekman Förslag till Hbt-policy för Stockholms

Läs mer

Medborgarförslag om utökning och förbättring av frisbeegolfbanan vid Vallarna. (AU 17) KS 2014-315

Medborgarförslag om utökning och förbättring av frisbeegolfbanan vid Vallarna. (AU 17) KS 2014-315 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 49 Medborgarförslag om utökning och förbättring av frisbeegolfbanan vid Vallarna. (AU 17) KS 2014-315 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Motion om klassfarmorsystem. (AU 215) KS 2014-14

Motion om klassfarmorsystem. (AU 215) KS 2014-14 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 189 Motion om klassfarmorsystem. (AU 215) KS 2014-14 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Överföring av projektansvaret för Steget vidare. (ARGUS 58) KS

Överföring av projektansvaret för Steget vidare. (ARGUS 58) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-01-12 1 Överföring av projektansvaret för Steget vidare. (ARGUS 58) KS 2015-121. KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsgivarutskottets förslag Arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474

Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 186 Medborgarförslag om att göra isbana i konstverket Hon väntar alltid på Stortorget. KS 2014-474 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om kartläggning av tillgängligheten för rullstolar och rollatorer på olika platser. (AU 139) KS

Medborgarförslag om kartläggning av tillgängligheten för rullstolar och rollatorer på olika platser. (AU 139) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 149 Medborgarförslag om kartläggning av tillgängligheten för rullstolar och rollatorer på olika platser. (AU 139) KS 2014-467 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och KS

Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-15 363 Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och 2022.

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om lekplatsspel på Vallarna. (AU 34) KS

Medborgarförslag om lekplatsspel på Vallarna. (AU 34) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 67 Medborgarförslag om lekplatsspel på Vallarna. (AU 34) KS 2015-289 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Säkerhetspolicy för Falkenbergs kommun. (AU 46) KS

Säkerhetspolicy för Falkenbergs kommun. (AU 46) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 73 Säkerhetspolicy för. (AU 46) KS 2015-64 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Remiss En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle. KS

Remiss En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-22 379 Remiss En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle. KS 2016-405 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Säkerhetspolicy för Falkenbergs kommun. KS

Säkerhetspolicy för Falkenbergs kommun. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 46 Säkerhetspolicy för. KS 2015-64 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

BRISTANDE KUNSKAPER OM ÄLDRE HOMO OCH BISEXUELLAS VILLKOR

BRISTANDE KUNSKAPER OM ÄLDRE HOMO OCH BISEXUELLAS VILLKOR BRISTANDE KUNSKAPER OM ÄLDRE HOMO OCH BISEXUELLAS VILLKOR Det övergripande syftet med den fördjupade studie som ansökan avser är att få ökade kunskaper om äldre homo- och bisexuellas villkor i äldrevården.

Läs mer

Motion om att personer som arbetat inom daglig verksamhet i Falkenbergs kommun ska erbjudas minnesgåva. KS

Motion om att personer som arbetat inom daglig verksamhet i Falkenbergs kommun ska erbjudas minnesgåva. KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-04-05 136 Motion om att personer som arbetat inom daglig verksamhet i ska erbjudas minnesgåva. KS 2015-297 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Dnr 357-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Högskolan i Borås policy och

Läs mer

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningarna för en social investeringsfond i Falkenbergs kommun. (AU 289) Dnr KS 2013-125

Motion om att utreda förutsättningarna för en social investeringsfond i Falkenbergs kommun. (AU 289) Dnr KS 2013-125 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-10-08 218 Motion om att utreda förutsättningarna för en social investeringsfond i. (AU 289) Dnr KS 2013-125 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR BILS HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING Bilaga 6 SID 1 (13) 2011-11-25 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR 2010-2012 Hägersten Liljeholmens stadsdelsförvaltning STADSDELSFÖRVALTNING SID 2 (13)

Läs mer