Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS 2013-129"

Transkript

1 kommunstyrelsen i Falkenberg Motion om att införa digitala fiskekort. (AU 322) KS KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att kultur- och fritidsnämnden har gett i uppdrag åt Laxfiskekommittén, att i samverkan med övriga fiskeområden längs Ätran, utreda möjligheten att införa digitala fiskekort. 2 Motionen är därmed behandlad. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Meddela motionären att kultur- och fritidsnämnden lämnat uppdraget vidare att utreda digitala fiskekort. 2 Därmed anses motionen behandlad. Beslutsunderlag Motion från Sara-Lena Bjälkö (SD), Beslutsförslag daterat Kultur- och fritidnämndens beslut Sammanfattning av ärendet Sara-Lena Bjälkö (SD) har inlämnat en motion, om att införa digitalt fiskekort vid kommunens fiskevårdsområden genom företaget ifiske. Kultur- och fritidsnämnden har givits möjlighet att yttra sig. Nämnden anger i korthet att kommunen enbart kan fatta beslut om de delar av Ätran som kommunen, via kultur- och fritidsförvaltningen, administrerar över. Idag säljs fiskekort via betalautomat i Laxstugan med öppettider samtliga fiskedagar kl Denna försäljning kommer inte att kunna ersättas av försäljning av fiskekort via ifiske. ifiske har enbart möjlighet att sälja dagskort, p.g.a. företagets beloppsbegränsningar, i sin sms-tjänst. På denna tjänst tar företaget ut en provision på procent.

2 kommunstyrelsen i Falkenberg Forts. 243 Kultur- och fritidsnämnden anser vidare att utvecklingen går emot en ökad användning av digitala medier inom information och inköpstjänster och har därför uppdragit till den kommunkontrollerade laxfiskekommittén att utreda möjligheten att samverka med övriga fiskevårdsområden längs med Ätran att införa digitala fiskekort. Ekonomi Ett införande av digitalt fiskekort innebär en provision på procent till leverantören (ifiske) av intäkterna. Det är i dagsläget svårt att uppskatta hur stor del av intäkterna av en digital fiskekortslösning genom Destination Laxaland som skulle tillfalla Falkenberg. Men det kan konstateras att en vinst kommer att reinvesteras i laxfisket eller användas i marknadsföringssyfte vilket skulle gynna Falkenberg. Övervägande I dagsläget finns ett delvis EU-finansierat projekt via Fiskeområde Halland vid namn Destination Laxaland - samverkan för tillväxtskapande hållbart sportfiske. Två punkter i projektets genomförandeplan är att: 1 "Ta fram ekonomisk modell för hur fisket/fiskekort ska kunna finansiera framtida bidrag till hållbart fiske samt marknadsföring av varumärket för destinationen ("Laxaland") Fas 1, "Ta fram kanaler och system för fiskekortsförsäljning alternativt använda system som redan finns." Fas 2, Ett införande av digitalt fiskekort innebär en provision på procent till leverantören (ifiske) av intäkterna. Det är i dagsläget svårt att uppskatta hur stor del av intäkterna av en digital fiskekortslösning genom Destination Laxaland som skulle tillfalla Falkenberg. Men det kan konstateras att en vinst kommer att reinvesteras i laxfisket eller användas i marknadsföringssyfte vilket skulle gynna Falkenberg. Vid samtal med projektledaren för Destination Laxaland och kultur- och fritidsförvaltningen framkom bl.a. att ifiske inte kan erbjuda en tillräckligt bra digital fiskekortstjänst där det går att styra hur många kort som säljs, i vilka zoner åarna ska indelas för olika sorters fiske och möjligheten att boka upp sig på speciella dagar för fiske i förväg m.m.

3 kommunstyrelsen i Falkenberg Forts. 243 Kultur-, och fritidsnämnden beslutade , 62, att uppdra åt laxfiskekommittén att, i samverkan med övriga fiskeområden längs Ätran, utreda möjligheten att införa digitala fiskekort. Med detta som utgångspunkt anser kommunstyrelseförvaltningen att kommunen på förhand inte kan utse ifiske som leverantör för digitala fiskekort samt att kommunen bör avvakta projektet Destination Laxalands förslag på hur digitala fiskekort ska utformas då projektet även "äger" frågan utanför kommunkontrollerat vatten och då eumedfinansierade projekt ger en bättre skatteväxling för skattebetalarna i Falkenbergs kommun. Vid protokollet Flenrik Lundahl Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utd ragsbestyrkande

4 * Falkenberg KommiJhledningskr nlorat B Motion angående Digitalt Fiskeko t KS 201V O-.r Dpi Sport-och fritidsfiske är en populär fritidsaktivitet. Rent allmänt är Sveriges förutsättningar för fritidsfiske unika och för Hallands del kan man utan tvivel prata om "mycket unika". Turismen är en viktig näring för, då vår kommun innehåller åtskilliga fiskevårds -områden. Då det kan vara svårt för turisterna att lösa fiskekort. Det finns en lösning för att göra det lättare att inskaffa fiskekort. Handlar om en tjänst på internet, adress som säljer digitala fiskekort online. Idag kan man köpa fiskekort från hundratals Svenska fiskevatten, en tjänst som jag anser att även bör överväga att ansluta sig till. Genom att erbjuda detta kan kommunen stärka sin profil som laxfiske- och turistkommun. Därför föreslår vi att vi i kommunfullmäktige tar beslut om Att kunna erbjuda digitala fiskekort via För Sverigedemokraterna Ledamot Falkenberg

5 kultur- och fritidsnämnden i Falkenberg kommunlednings kontoret Kiinsl-^nhei^n Motion om att införa digitalt fiskekort (återremissjrtmrkfn 2013= 4$-- Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar 1. uppdra till laxfiskekommittén att, i samverkan med övriga fiskevårdsområden längs Ätran, utreda möjligheterna att införa digitala fiskekort. Återrapportering till Kultur- och fritidsnämnden senast föreslå kommunfullmäktige, med nämndens beslut, anse motionen besvarad Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut , 180. Tjänsteskrivelse från Bengt Orsander Internremiss från kanslienheten Motion från Sara-Lena Bjälkö (Dnr: KS ). Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden för behandling. Ekonomi Förslaget påverkar i nuvarande utformning inte nämndens ekonomi. Ett införande av digitalt fiskekort innebär en provision till leverantören om % av intäkterna. Övervägande Sara-Lena Bjälkö har inlämnat en motion, om att införa digitalt fiskekort vid kommunens fiskevårdsområden. Kultur- och fritidsförvaltningen har tidigare lämnat en tjänsteskrivelse från ansvarig handläggare, som yttrande över motionen. I yttrandet framhålls att det inte är kommunen som beslutar hur fiskevårdsområdena skall sälja sina fiskekort. Det är vattenägaren eller fiskevårdsområdena som via sina föreningar fastställer regler för fisket och beslutar om hur fiskekort skall säljas. I Ätran är det bara Östra Frölunda-Mårdaklevs Fiskevårdsområde som säljer fiskekort digitalt och det är ovanligt att man för andra åar med tillgång till lax och öring säljer digitala fiskekort. Det beslut som kommunen kan fatta gäller den del av Ätrans laxfiske som kommunen via kultur- och fritidsförvaltningen administrerar.

6 kultur- och fritidsnämnden i Falkenberg Det finns flera nackdelar med att sälja digitala fiskekort som redovisas i yttrandet: Antalet fiskare kan inte begränsas vid hög belastning. Det ger ingen möjlighet till återbetalning. Fisketillsynen försvåras. Fiskekort till av kommunen administrerade fiskevatten säljs via betalautomat i Laxstugan. Stugan har bra öppet tider, alla fiskedagar kl Fiskekort kan även köpas på Falkenbergs turistbyrå, avtalet är dock uppsagt. Kultur- och fritidsförvaltningen har undersökt vad en försäljning via företaget ifiske skulle innebära. Det är, på grund av leverantörens beloppsbegränsningar, endast möjligt att köpa dagskort via SMS. Veckokort och årskort måste alltså i detta fall fortfarande köpas via automaten Via webb kan alla korttyper köpas. För sina tjänster tar leverantören en provision om %, beroende på kortens försäljningspris. Det är ingen tvekan om att utvecklingen går mot att allt fler använder digitala medier för information och inköp. Därför bör den nya laxfiskekommittén ändå få utreda möjligheterna med digitala fiskekort. Kontakter bör tas med alla fiskevårdsområden längs Ätran, för att få fram en gemensam plan för framtiden vad gäller fiske- och vattenvård. Vid protokollet Katarina Nilsson Protokollet justerat och anslaget samma dag. Ut< / Beslutet expedieras till: Kommunstyrelseförvaltningen vvww.falkenberg.se

7 Kultur- och fritidsförvaltningen Administration Bengt Orsander Tjänsteskrivelse Datum kommunledning.vf: o t vf o re t Konslien (lef t 0 Dnr Dpi Kanslienheten ~~~~Z " - Johanna Ivarsson^-- 82 Motion om att införa digitala fiskekort Turisbyråerna i Halland har tagit fram en gemensam broschyr som informerar om var man kan fiska och köpa fiskekort i länet. Det är vattenägare eller fiskevårdsområden som via sina föreningar fastställer regler och beslutar om hur fiskekort ska säljas. Kommunen kan inte besluta om hur ett fiskevårsområde ska sälja sina fiskekort. ansvarar via en laxfiskekommitté for administrationen av Ätrans laxfiske på fiskesträckan från Laxbron vid Hertings kraftverk till Tullbron. Fiskekort säljs idag via en betalkortsautomat vid Laxfiskestugan. Laxfiskestugan är öppen alla fiskedagar från kl Fiskekort kan även köpas på Falkenbergs turistbyrå. Laxfiskekommittén ser flera nackdelar med att även erbjuda fiskekort via internet. Vid hög belastning har vi inte möjlighet att begränsa antalet fiskare. Vid förhinder eller sjukdom kan man inte få tillbaka någon ersättning. Fiskekort bärs idag synligt i en plastficka. Fisketillsynen försvåras med digitala fiskekort. Det medför minskade intäkter genom att administrationskostnaden ökar. Med stöd av ovanstående föreslås avslag på motionen. Med vänliga hälsningar Bengt Orsander Bitr. förvaltningschef Ordf. Laxfiskekommittén

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-09-17 280 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 233 Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 253 Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71

Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 100 Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71 KF Beslut

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83

Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 160 Motion om att utreda förutsättningar för marknadsföring av kommunen vid järnvägsstationen. (AU 180) KS 2014-83 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Dnr KS 2011-338

Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Dnr KS 2011-338 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 17 FALKENBERG 2013-09-24 290 Medborgarförslag om att förbjuda reklamskyltar och varuställ på gatumark. Dnr KS 2011-338 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Enkät om länsgemensamma återvinningscentraler kvittningssystem i Stockholms län Svar på remiss från Kommunförbundet Stockholms län

Enkät om länsgemensamma återvinningscentraler kvittningssystem i Stockholms län Svar på remiss från Kommunförbundet Stockholms län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-22 KS-2013/1287.530 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Helena.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Enkät om länsgemensamma återvinningscentraler

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Per Johansson (C), ordförande Agnieszka Polak-Ring (M) Robert Isaksson (C) Christina Johansson (S)

Per Johansson (C), ordförande Agnieszka Polak-Ring (M) Robert Isaksson (C) Christina Johansson (S) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2013-06-04 Sammanträdestid 13:30 17:00 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Per Johansson (C), ordförande Agnieszka Polak-Ring (M) Robert Isaksson (C) Christina

Läs mer

Fördelningsmall för bygdemedel

Fördelningsmall för bygdemedel Fördelningsmall för bygdemedel Bakgrund Tidigare, då det kommunala fiskevårdsbidraget fanns, lämnade föreningarna in statistik över antal fiskedygn per år, redovisning av de åtgärder som utförts samt uppgifter

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 FALKENBERG 31 Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

2013-08-20. Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Dnr KS 2013-21 *

2013-08-20. Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Dnr KS 2013-21 * Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-08-20 239 Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Dnr KS 2013-21 * KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. (AU 239) Dnr KS 2013-21

Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. (AU 239) Dnr KS 2013-21 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-09-10 183 Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. (AU 239) Dnr KS 2013-21 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag Kommunledningsförvaltningen Anneli Wiker,0550-85899 anneli.wiker@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-06-04 Ks/2015:30 000 Organisation Sida 1(3) Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Harry Johansson Björn

Läs mer

Parkeringsutredning. KS 2013-73

Parkeringsutredning. KS 2013-73 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-11-12 347 Parkeringsutredning. KS 2013-73 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer