Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219"

Transkript

1 kommunstyrelsen i Falkenberg Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Överlämna kultur- och fritidsnämndens yttrande om en kommande lekplatsplan till motionären. 2 Därmed anse motionen besvarad. Beslutsunderlag Motion från Lena Carlbom (C) Yttrande från tekniska nämnden Yttrande från kultur- och fritidsnämnden Sammanfattning av ärendet I en motion till kommunfullmäktige har Lena Carlbom (C) föreslagit att en flyttbar/tillfällig lekplats ska placeras i centrala Falkenberg under sommaren. Förslaget motiveras med att det skulle möjliggöra att barnfamiljer skulle kunna vara oftare och längre i centrum om det i närheten fanns möjlighet till paus för lek för barnen. Motionären föreslår att lekplatsen kunde placeras nära serveringar och att lekplatsen ska vara av det slag som hittas i köpcentrum eller lekland. Det skulle passa många barn på en liten yta. Två nämnder har yttrat sig om förslaget. Tekniska nämnden förklarar att de ytor på allmän plats som de hanterar inte bedöms vara aktuella för placering av en lekplats. Bedömningen är gjord utifrån trafiksäkerhetsskäl. Kultur- och fritidsnämnden förklarar i sitt yttrande att de är ansvariga för de kommunala lekplatserna men att mobila lekplatser inte är något som finns som standard hos kommunens leverantörer för lekplatser. Det finns några kommuner som har satt upp mobila lekplatser som specialprojekt.

2 kommunstyrelsen i Falkenberg Forts. 233 Nämnden har gett kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram en lekplatsplan. Planen ska presenteras för kultur- och fritidsnämnden senast februari Planen ska innehålla långsiktiga riktlinjer för hur lekmiljöerna i kommunen ska utvecklas och förbättras. Den ska innehålla ett helhetsgrepp kring lekplatsernas tillgänglighet och utformning samt ge vägledning vid nyanläggning. Kultur- och fritidsnämnden förklarar att frågan om mobila lekplatser naturligt inkluderas i arbetet med att ta fram lekplatsplanen. Ekonomi Mobila lekplatser är ovanliga och det är svårt att beräkna kostnaderna utan att känna till lekplatsens storlek och placering. Ett exempel finns som kan ge en uppfattning om kostnaden. Vimmerby kommun sätter under sommaren upp en lekplats centralt som kan klassas som mobil. Kostnaden för denna uppgår till mellan kronor per år. Kostnadsintervallet beror på hur omfattande reparationerna är varje år och på annat material som behövs. Övervägande Frågan om en mobil lekplats ingår i arbetet med att ta fram en kommunal lekplatsplan. I det sammanhanget sätts motionärens förslag in i ett större sammanhang och bedöms utifrån behov och funktion. Om mobila lekplatser enligt planen anses kunna fylla en funktion bland övriga kommunala lekplatser kommer anläggning av en sådan att ske. Kommunstyrelseförvaltningen menar därmed att motionen ska anses besvarad med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens yttrande angående en kommande lekplatsplan. Vid protokollet Henrik Lundahl Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande

3 Kummunlcdningskottiorct Kanslienh^-n UD- 2 1 Ctt hållbart uat CENTERPARTIET Dnr Ks 2oia-2i c? Dnl b Motion - Flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. En lekplats i centrum skulle göra det möjligt för barnfamiljer att vistas i centrum på ett enklare sätt med en plats där barnen får möjlighet till en paus med lek. Barnfamiljer skulle kunna vara oftare och längre i centrum, detta skulle medföra att centrum blir livligare och trevligare. Förslagsvis skulle lekplatsen placeras så att den ligger nära serveringar, vilket skulle underlätta för barnfamiljer att besöka dessa serveringar. / En ide är att särskilja lekplatsen från de konventionella lekplatser som ofta finns i bostadsområden och skolor och istället kika på den typ av lekmiljöer som ofta finns i köpcentrum eller lekland likt busfabriken. En sådan miljö hade varit ett nytt inslag i Falkenberg och passar för många barn på en liten yta. För att göra innerstaden mer attraktiv yrkar vi - att kommunfullmäktige beslutar att en flyttbar/tillfällig lekplats placeras i centrum under sommaren. Falkenberg Lena Carlbom (C) Niklas Selander (C)

4 tekniska nämnden i Falkenberg H Kollin iun!i>i i ÖS Dpi Yttrande över motion om flyttbar/ tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum, C-motion. Dnr KS 2013/219 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta l Överlämna nedanstående yttrande till kommunstyrelsen. Ärende Centerpartiet har skrivit en motion om att anlägger en lekplats i centrum. Bakgrund Tekniska nämnden ansvarar för hårdgjorda ytor som framförallt är avsedda för trafik. Tekniska nämnden verksamhet omfattar även offentlig plats som upplåts för torghandel, serveringar etc. Ansvarig för de kommunala lekplatserna är kultur- och fritidsförvaltningen. Yttrande De ytor på allmän plats som hanteras av tekniska nämnden bedöms inte vara aktuella för placering av någon lekplats av trafiksäkerhetsskäl. Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

5 kultur- och fritidsnämnden i Falkenberg Falkenoercs kommun Kom fl!. i! i!t H ;if K i«, K "imfv-nhota CO- 2 3 ;; lofot 61 Dnr Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats I Falkenbergs béntrum. 1 jjl 1 Dnr Kfn Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar 1. uppdra till förvaltningen att i arbetet med lekplatsplan överväga en mobil lekplats 2. föreslå kommunfullmäktige, med nämndens beslut, anse motionen besvarad 3. undersöka intresse av finansiering med externa parter Beslutsunderlag Internremiss från kanslienheten Motion från Lena Carlbom och Niklas Selander (Dnr: KS ). Dpi Sammanfattning av ärendet Kanslienheten har i en internremiss till kultur- och fritidsnämnden begärt yttrande över en motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum, senast Ekonomi Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi. Övervägande Lena Carlbom och Niklas Selander har inlämnat en motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. Motionärerna anser att en lekplats i centrum skulle göra det möjligt för barnfamiljer att vistas i centrum på ett enklare sätt. Placeringen skulle vara i närheten av serveringar och med en lekmiljö liknande den i köpcentrum eller lekland. Mobila lekplatser är inget som finns som standard hos kommunens leverantörer av utrustning till lekplatser. Ett fåtal mobila lekplatser har utförts som specialprojekt. Kontakt har tagits med Vimmerby kommun som idag har en lekplats på Sommartorget, som kan klassas som mobil lekplats. Lekplatsen på torget sätts upp inför sommaren och tas ner i slutet på augusti. Kostnaden för Vimmerby kommun uppgår till kr per år. Intervallet beror på hur stora reperationer det är på lekredskap och annat material. Vimmerby kommun har försökt att få näringsidkarna att ställa upp som medfinansiärer, men hittills misslyckats. Kultur- och fritidsförvaltningen har av nämnden fått i uppdrag att ta fram en lekplatsplan. Planen syftar till att utifrån en nulägesbeskrivning av lekplatsernas kondition och lekvärde ge riktlinjer för hur lekmiljöerna i kommunen kan utvecklas och förbättras. Planen utgår från ett helhetstänkande kring lekplatsernas tillgänglighet och utformning, samt ger vägledning vid nyanläggning. Planen fastslår vidare hur lekplatserna långsiktigt ska utvecklas och planeras. 1 arbetet med lekplatsplanen blir övervägande av en mobil lekplats en naturlig del. vvvvw.falkenberg.se

6 kultur- och fritidsnämnden i Falkenberg Vid protokollet Katarina Nilsson Protokollet justerat och anslaget samma dag. Beslutet expedieras till: Kanslienheten

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71

Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 100 Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71 KF Beslut

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

2013-04-23. Motion om framtagande av en Antikorruptionspoiicy. (AU 74, KS 80) Dnr KS 2012-404

2013-04-23. Motion om framtagande av en Antikorruptionspoiicy. (AU 74, KS 80) Dnr KS 2012-404 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige i Falkenberg FALKENBERG 2013-04-23 53 Motion om framtagande av en Antikorruptionspoiicy. (AU 74, KS 80) Dnr KS 2012-404 Beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 193 Motion om att MRSA-fritt kött ska införas i kravspecifikationen vid upphandling. KS 2014-222 KS,

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad

KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor om tillgänglighet och delaktighet i Stockholm KOMMUNAL Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor Den 14 september 2014 ska stockholmarna välja vilka

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01-28 KSAU 13 Förslag till Evenemangspolicy för Karlsborgs kommun Dnr28.2015 Arbetsutskottets beslut

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer