Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen för El (SPIN 35.) på hemmamarknaden skall avspegla prsutvecklngen för slutkonsumenterna/slutförbrukarna mätt svenska kronor. Dessa består av Hushållskonsumenter och Övrga. ör Hushållskonsumenter används Konsumentprsndex för el (exkl. nät) rensat för skatter och för Övrga används en modell vlken bgger på prsuppgfter från den nordska elbörsen Nord Pool. odellen för Övrga är sammansatt av fra delndex vlka är sammanvägda efter deras respektve konsumtonsvärde. Dessa fra delar är spotprser; ettårskontrakt som löper kalenderårsvs; ettårskontrakt där leverans påbörjas vd annan tdpunkt än januar samt tvåårskontrakt som löper kalenderårsvs. Underlag och dskusson med kraftleverantörer samt tllgänglghet av termnsdata lgger tll grund för beslutet att dela n mätnngarna dessa kontrakt. Tvåårskontrakten avser representera alla kontrakt med löptd över månader. Vdare är ndextal för Hushållskonsumenter och Övrga sammanvägda enlgt samma prncp. Indextal för nät (SPIN 35.3) bgger på prsmätnngar på lokalnätet. Där används samma ndextal för båda förbrukarkategorerna. Insamlng av prser sker från ca 50 nätområden. Indextal för Elförsörjnng (SPIN 35.) är en sammanvägnng av ndex för El (SPIN 35.) och ndex för Nät (SPIN 35.3). odellen där elprser för kategorn Övrga mäts va Nord Pool har mplementerats för ndextal från och med januar 00. odellen utökades januar 006 tll att även omfatta kontrakt med en löptd längre än ett år. ör tdgare peroder (nnan 00) har prsuppgfter från kraftproducenterna använts. Nedan beskrvs de delkomponenter vlka ngår vd beräknngarna mer ngående. Beräknng av ndex för spotprser rån och med november 0 delades Sverge n fra olka elprsområden. Det betder också att beräknngen av ndex för spotprser har ändrats från och med november 0. ånadens spotprs SEK/Wh per elprsområde hämtas från Nord Pool Spots hemsda. Dessa fra prser vägs sedan samman tll ett genomsnttlgt Prsndex för elförsörjnng

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén spotprs för hela Sverge efter andel sålda volmer tll spotprs respektve elprsområde enlgt följande vs: Om är det genomsnttlga spotprset en gven månad m år ges ndexlänkarna för spotprsndex med ember = 00 av: m I Dec 00 P m P Dec Beräknng av ndex för kalenderårsvsa termnskontrakt Ett års löptd: Indexet avser att ange förändrngen över tden av de prser som betalas för den under aktuell månad levererade elkraften där elprset är bundet ett kalenderårsvs fastprskontrakt. Det fasta prset är det som vd prsbestämnngstdpunkten gällde för leveransperoden. edelprset 3 över samtlga kontrakt avseende leveransperoden januar tll och med ember år kan skrvas som (=orward): Pm w ; w ; jan jan () Där w w är en vktfördelnng baserad på hur stor andel av jan jan kontrakten som sluts respektve månad de två år som föregår leveransstart. och Tllägg tll prset aktuell månad sker även av en schablonmässg margnal samt elcertfkatsavgften. Elcertfkatsavgften hämtas från Svenska Kraftnäts marknadsstatstk. Påslaget som används är genomsnttlgt månadsprs multplcerat med andelen kvotplktga nom kategorn Övrga. 3 Tllägg tll prset aktuell månad sker även av en schablonmässg margnal samt elcertfkatsavgften. Se fotnot. Prsndex för elförsörjnng

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton 3(6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén n / n ) ( där n - är antalet handelsdagar månad år -. n / n ) ( där n - är antalet handelsdagar månad år -. Alltså är: P n n / n / n m w ( ) w ( ) jan jan Detta gäller då för samtlga månader m under år vlket är fullt naturlgt då det skattade prset skall avspegla ett fastprskontrakt som löper kalenderårsvs. Två års löptd: Indexet avser att ange förändrngen över tden av de prser som betalas för den under aktuell månad levererade elkraften där elprset är bundet ett fastprskontrakt med två års löptd. Det fasta prset är det som vd prsbestämnngstdpunkten gällde för leveransperoden. edelprset 4 över samtlga kontrakt avseende leveransperoden januar tll och med ember år kan skrvas som ( = orward år ): P m där jan w 3 ; jan w 3 ; och jan w ; jan w ; och där jan w och w är vktfördelnngar baserad på hur stor andel av jan 3 kontrakten som sluts respektve månad de två år som föregår leveransstart. 4 Tllägg tll prset aktuell månad sker även av en schablonmässg margnal samt elcertfkatsavgften. Se fotnot. Prsndex för elförsörjnng

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton 4(6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén och n / n ) ( där n är antalet handelsdagar månad år. Detta gäller då för samtlga månader m under år vlket är fullt naturlgt då det skattade prset skall avspegla genomsnttet av två fastprskontrakt som löper över vardera två kalenderår. Prsndex för elförsörjnng

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton 5(6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Beräknng av ndex för rullande termnskontrakt Denna del av modellen är avsedd att mäta den del av fastprskontrakten vlken nte nödvändgtvs löper över kalenderår. Indexet avser att ange förändrngen över tden av de prser som betalas för den under aktuell månad levererade elkraften. ör rullande tolvmånaderskontrakt sker leveranserna tll ett fast prs under loppet av tolv månader. Det fasta prset är det som vd prsbestämnngstdpunkten gällde för leveransperoden. edelprset över samtlga kontrakt avseende leveransperoden månad m - månad m+ kan skrvas: m m m P w P () där w m m m m m; w är en vktfördelnng baserad på hur stor andel av kontrakten som sluts respektve månad året nnan leveransstart. ör dessa rullande avtal tas nte hänsn tll att vssa kontrakt kan ngås mer än ett år nnan leveransstart. P är leveransperodens geometrska genomsnttsprs en vss m m; prsbestämnngsmånad : m m; m m P () ; där ; är medelprset månad för leveranser en vss månad μ. ; är emellertd nte känt eftersom handeln med korta termner (4-veckorsblock) påbörjas mcket nära npå leveransperoden. Därför antas att medelprset under prsbestämnngsmånaden är detsamma för alla de under respektve leveranssäsong ngående månaderna: Jan; eb; ar; Q; ; (3.) Apr; aj; Jun; Q; (3.) Jul ; Aug; Sep; Q3; (3.3) Okt ; Nov; Dec ; Q4; (3.4) Q ; ; där tll Q4 är geometrska medeltal av slutkurserna respektve handelsdag h={ H} under prsbestämnngsmånaden på kvartalstermnerna ENOQ- tll ENOQ4- ( = leveransår). Prsndex för elförsörjnng

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton 6(6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén H h H Q ; h Q ;. ör kvartal (4) ör varje prsbestämnngsmånad är det med den förenklng som gjordes (3.) (3.) (3.3) och (3.4) fra leveransperoders medelprser enlgt () som ngår ndexberäknngen. Ett prs gäller för leveransperoden januar tll ember ett för peroden aprl-mars ett för peroden jul-jun och ett för peroden oktober tll september. ed () ersatt av (.) () beräknas det slutlga prset som ett ovägt genomsnttsprs avseende fra stcken fktva kontrakt med tolv månaders leveransperod (januar tll ember aprl-mars jul-jun och oktober tll september). Det aktuella månadsprset är då genomsnttet av de fra årskontrakt som avser leverans under den aktuella månaden. Prsndex för elförsörjnng

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen Matematsk statstk Stockholms unverstet Undersöknng av vssa försäkrngsantaganden efterlevandepenson för anställda kommuner och landstnget och dess påverkan på prssättnngen Ilkay Gölcük Eamensarbete 7:5

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker.

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker. Natonalekonomska Insttutonen Kanddatuppsats Ekonomhögskolan Lunds Unverstet Vårtermnen 006 Prset på Poker En stude av efterfrågeelastcteten på Internetpoker Författare Tony Krstensson Dag Larsson Handledare

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag tll energplan Blaga 1: Planerngsförutsättnngar 2014-05-20 Remssverson BI L A G A 1 : P L A N E RI N G S F Ö R UT S Ä T T N I N G A R Förslag tll energplan Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon

Läs mer

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni Utvecklng av en optmerngsmodell för upphandlngar nom telefon Examensarbete vd Insttutonen för teknsk ekonom och logstk, avdelnngen för produktonsekonom. Lunds Teknska Högskola, Lunds Unverstet Handledare:

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering Byggnadsstyrelsen $8 Teknska byråns nformaton 9870 Kylanläggnngar väglednng för projekterng r öl 2 Dokumentets utgvare Dokumentnamn och dokumentbetecknng Tnfo nr 88 Dokumentets datum Ärendebetecknng Y3BYGGNADSSTYRELSEN

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA ANNONS Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samverkan en förutsättnng för att klara energmål Energmyndgheten ska verka för ett tryggt, effektvt

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

Beräkning av räntekostnadsindex i KPI

Beräkning av räntekostnadsindex i KPI Pm till nämnden för KPI 1(9) 2012-04-19 Beräkning av räntekostnadsindex i KPI För diskussion Förändringar i räntekostnadsindex har de senaste åren haft ett stort genomslag på Konsumentprisindex (KPI).

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

Cancerforskning som gör skillnad

Cancerforskning som gör skillnad Denna tematdnng är en annons från Radumhemmets Forsknngsfonder Cancerforsknng som gör skllnad Ingår som blaga Svenska Dagbladet 18:e mars 2010 Cancerförenngen Stockholm pg 90 06 90-9 Stftelsen Konung Gustaf

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

, /!. Förberedande undersöknjng angående förutsättningarna för mera kontinuerliga

, /!. Förberedande undersöknjng angående förutsättningarna för mera kontinuerliga KONFDENTELL., /!. / ) Förberedande undersöknjng angående förutsättnngarna för mera kontnuerlga transporter tll och från de norrländska skogsndustrerna under tdsperodc.r, då sjötransportvägarna äro avspärrade

Läs mer

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

Mälarenergi. Elavtal för privatkund.

Mälarenergi. Elavtal för privatkund. Mälarenergi. Elavtal för privatkund. Mälarenergi och elmarknaden. Över 150 år av erfarenhet. Den 3:e april 1861 bildades Gaslysnings Aktiebolaget i Westerås. På den tiden hade företaget fullt upp med att

Läs mer

Framtidens Energi för en hållbar utveckling

Framtidens Energi för en hållbar utveckling Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samarbeten och statlgt stöd ger lösnngar världsklass Sverge har nått en världsledande ställnng nom en rad områden när

Läs mer

Radien r och vinkeln θ för komplexa tal i polär form och potensform: KOMPLEXA TAL. ) (polär form) (potensform)

Radien r och vinkeln θ för komplexa tal i polär form och potensform: KOMPLEXA TAL. ) (polär form) (potensform) Armn Hallovc: EXTRA ÖVNINGAR KOMPLEXA TAL a + b, där a, b R (rektangulär form r(cosθ + snθ (polär form θ re (potensform Om a + b och a, b R då gäller: a kallas realdelen av och betecknas Re( b kallas magnärdelen

Läs mer

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy Blanchard kaptel 18-19 19 Växelkurser, räntor r och BNP Mycket kaptel 18 är r detsamma som kaptel 6. Mer analys av polcy F11: sd. 1 Uppdaterad 2009-05-04 IS-LM den öppna ekonomn IS-LM den öppna ekonomn

Läs mer

Användning av finansmarknadsdata i räntesatsindex

Användning av finansmarknadsdata i räntesatsindex ES/PR-S Ronny Andersson och Emanuel Carlsson PM till Nämnden för KPI 2014-04-07 1(13) Användning av finansmarknadsdata i räntesatsindex För beslut Dagens räntesatsindex i KPI använder de listräntor som

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, betalnng och säkerhet Bankerna stabla och väl förberedda för nya kaptalregler Flodvåg av nya reglerngar utmanar försäkrngsbranschen

Läs mer

Ekonomi och UF-företagande. Övningsuppgifter

Ekonomi och UF-företagande. Övningsuppgifter Ekonomi och UF-företagande Övningsuppgifter CASE 1 - Facit Resultat- och likviditetsbudget SolKlart UF SolKlart UF kommer under sitt år som UF-företagare att köpa in och sälja vidare smarta solcellsladdare

Läs mer

Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser 20 Januari 2011. Sidan 2 Ränteuppgången rullar på Sidan 4 Fast elpris bra val till våren

Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser 20 Januari 2011. Sidan 2 Ränteuppgången rullar på Sidan 4 Fast elpris bra val till våren Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser Januari 11 Sidan Ränteuppgången rullar på Sidan Fast elpris bra val till våren Ränteuppgången rullar på Den allt starkare konjunkturen och de stigande råvarupriserna

Läs mer