Delårsrapport Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2 2014. Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret"

Transkript

1 Delårrapport 2 Kommuntyrelen Kommunlednngkontoret

2 Innehållförtecknng 1 Sammanfattnng Anvarområde Uppföljnng av målen Kund - nöjd väbybo Samhälle och mljö - hållbart Väby Medarbetare - attraktv arbetgvare Ekonom god ekonomk huhållnng Avtämnng av nämndpecfka drag KS Kommunlednngkontoret, Delårrapport 2 2(28)

3 1 Sammanfattnng Delåret reultat för kommunen är potvt med 64,1 mkr och prognoen för helåret är 33,1 mkr (1,7%), vlket är 8,1 mkr lägre än budget. Den negatva avvkelen mot budget är nämnderna prognotcerade underkott om 13,4 mkr, vlket motverka bland annat av högre kattentäkter 8,0 mkr. Potvt nämnderna progno är att ndvd- och famljeomorgen, byggnadnämnden och kultur- och frtdnämnden var överkott. De ekonomkt törta utmanngarna fnn nom äldreomorgen och omorgen om funktonhndrade med en negatv avvkele om - 28,5 mkr amt nom utbldnngnämnden -4,3 mkr. Åtgärder pågår för att nå en ekonom balan. Arbetet med ÖP fortkrder utfrån de tre förlagen: Olkheterna gör Väby, Bandtaden och En tarkare kärna. Ca 600 ntreerade peroner har deltagt och lämnat na ynpunkter på framtden Väby. Utkatet tll överktplan kommer under höten att komplettera med fokuområden och planerngnrktnngar amt planerngförutättnngar. Detta ker efter en återkopplande medborgaraktvtet krng framtdblderna. Därefter kommer ett offcellt amråd att planera och genomföra efter årkftet /2015. Väby växer och under året beräkna 175 botäder färdgtälla. Under det andra tertalet har 84 botäder färdgtälla, tllamman med den 9 om färdgtällde under det förta tertalet har det httll år färdgtällt 95 botäder. Under det tredje tertalet beräkna ytterlgare 80 botäder att färdgtälla. Avtal har tecknat med 15 byggbolag för utvecklng av Fyrklövern. Ett poängytem om ka främja kvaltatva och nnovatva lönngar för ökad tadmäghet har väckt tor märkamhet utanför kommunen. Botäder om färdgtällt år är t ex Kanonen (botadrätter), Odenlunda trygghetboende (hyrerätter) och måhu Brunnby Park. Bland botäder om beräkna färdgtälla under året återfnn bland annat: Norr Fretavägen (hyrerätter), Baldervägen Odenlunda (radhu) amt måhu Wäckare Äng, Sanda Backe. Förta padtag för 200 botäder Ötra Fretaby har tagt och detaljplanen för Ed Allé omfattande 650 botäder har vunnt laga kraft där ett förta padtag vänta ta mot lutet av året. Även för Tegelbruket, 150 botäder, har detaljplanen vunnt laga kraft. Samrådmöte har hållt för Väby Entré/tatonområdet, medborgardalog har kett krng Rotebro-Älvundadalen och charettedaloger har hållt amband med arbetet med kommunen överktplan. Befolknngtllväxten kommunen var hög under och trot att väldgt få botäder hunnt färdgtälla år fortätter befolknngen att öka. Per den 2 eptember hade kommunen nvånare, en öknng med 251 peroner edan årkftet. Per den 30 jun hade befolknngen ökat med 246 peroner vlket placerade Väby på 22:a plat länet och med en tydlgt vagare befolknngtllväxt än lännttet. I Svenkt Närnglv rankng av närnglvklmatet om preenterade maj klättrade Uppland Väby to placerngar tll tredje plat bland landet 290 kommuner, kommunen bäta placerng någonn. En NKI-mätnng rktad tll företag har genomfört för en del av året och totalt NKI ökar tll 75, kommunen högta reultat någonn. Det är ärklt för området bygglov om reultatet ökat markant. I maj preenterade tdnngen Foku n kommunrankng om boendekvaltet där Väby klättrar från 187 tll 30:e plat. I aprl fck Väby pr av Ung Företagamhet (UF) om bäta kommun Stockholm län. Kommunlednngkontoret, Delårrapport 2 3(28)

4 Skolutvecklngprojektet "Ett lärande Väby" går framåt, den 26 augut genomförde en följnngkonferen med ett brett deltagande från utförare, kommunen organaton och närnglvet. De åtta delprojekten fortgår med nulägeanalyer och projektplaner. Två delprojekt är genomförandefa, Dalog för ett lärande Väby följer våren daloger med en medkapandeproce med målet om gemenamma lönngar och gemenamt anvartagande. Lednngtödet för rektorer och förkolechefer har påbörjat med tjugotvå deltagare och pågår under hela höten. Året Våga Va kundunderöknng för förkola och grundkola har genomfört och nga törre förändrngar mot föregående år kan könja. Tryggheten är fortatt hög och arbetron låg. Den generella nöjdheten och andel om vll rekommendera n kola lgger kvar på amma nvåer där reultaten är höga för förkolan men junker uccevt med tgande ålder. Väby lgger, lkom tdgare, något under nttet för medverkande kommuner. Skolvalet för höten har genomfört och även här e amma mönter om föregående år. En överväldgande majortet, 94 %, erhåller tt förtahandval tll förkolekla men kolorna Bolltanä har fortatt ett högt öktryck och kan nte erbjuda alla plat. De prelmnära betygreultaten från vårtermnen ndkerar att reultaten år 9 har förbättrat något men en förändrng hur genomnttlgt mertvärde beräkna förvårar jämförelen med tdgare år. Den ogltga frånvaron har följt och det är en tydlg trend att frånvaron mnkar. Samverkan med polen ett trygghetprojekt för Arkadtgen centrala Väby har utvärderat med mycket potvt reultat. Trygghetrådet fortätter arbetet och ny överenkommele träffa för 2015 med nrktnng på Smedby. Kommunlednngkontoret leder en överyn av hur framtda töd och följnng av välfärdtjänterna kall utforma. En genomlynng av kundvalkontoret är gjord och är grunden tll det fortatta utvecklngarbetet om yftar tll att utveckla och förbättra arbetformer, roller och anvar för att nå kommunfullmäktge mål om nöjda väbybor. För kommuntyrelen var reultatet ett överkott för delåret på 11,8 mkr (varav ärklda medel 12,8 mkr). en för helåret är ett överkott på 15,6 mkr (varav ärklda medel 15,6 mkr). Kommuntyrelen egen verkamhet redovar ålede ett underkott för delåret på -1,0 mkr medan prognoen för helåret är ett nollreultat. Revonen, räddnngtjänten och överförmyndarnämnden lämnar ockå nollprognoer för helåret. 2 Anvarområde Ordförande: Kontorchef: Per-Erk Kantröm Björn Eklundh Kommuntyrelen är kommunen ledande poltka förvaltnngorgan och har rollen att amordna och följa kommunen verkamheter och ekonom. Kommuntyrelen anvar och roll är att del vara ytemledare den kommunala organatonen, del vara huvudanvarg för amhällutvecklngproceen. Kom- Kommunlednngkontoret, Delårrapport 2 4(28)

5 muntyrelen är arbetgvare för all peronal och tllka räddnngnämnd. 3 Uppföljnng av målen Huvuddelen av delårrapporten fokuerar på följnng av mål, nyckeltal och handlngplaner utfrån trukturen kommunen lednngytem. en ortera n fyra perpektv - kund, amhälle & mljö, medarbetare amt ekonom. 3.1 Kund - nöjd väbybo Väbyborna ka leva att kommunen och de tjänter kommunen fnanerar har god tllgänglghet, nbjuder tll delaktghet och att alla får ett gott bemötande Väbybon ka leva att kommunen och de tjänter kommunen fnanerar har god tllgänglghet, nbjuder tll delaktghet och att alla får ett gott bemötande. et är fyllt Även om nga mätnngar ännu gjort har mycket gjort och gör under höten. De olka dalogaktvteterna har mottagt väl av de om deltagt, om detta får utlag på NII är dock vårt att äga. På hemdan ker nga törre förändrngar vlket bör generera ännu ett högt reultat. Vad gäller bemötande fortgår arbetet med att förtärka det nom organatonen, bland annat ka KLK år medverka KKK ervcemätnng. T2 Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Nöjd-Inflytande-Index (NII) Bemötande telefon 92% 90% Webbnformatonndex 85% 85% Handlngplan Utveckla dalogforum och dalogformer Säkertälla att nya och befntlga dalogformer och dalogforum fortätter att utveckla amt att ta fram en dalogtrateg. Lärdomar omätt nya daloger. Detta äkertäll även genom att på olka ätt olka forum föra dalog om kommunen nya överktplan. Utåtrktade dalogforum om Stadbyggnaddagen, klmatkonferenen amt "Så funkar det" om vll främja IT om pedagogkt hjälpmedel genomför amarbete med trategka partner. Kommunen deltar utvecklngarbete tllamman med SKL två nätverk om medborgardalog tadbyggnadpro- Kommunlednngkontoret, Delårrapport 2 5(28)

6 Handlngplan ceen amt medborgarbudget. Uppdraget att ta fram en ny överktplan tog kommuntyrelen jun, och överktplanearbetet atte gång under höten. En dalogvecka genomförde nu under mar form av en charette där 300 peroner bdrog tll att forma tre olka nrktnngförlag för det fortatta arbetet. På webben fnn ockå möjlghet att tycka tll och lämna ynpunkter vart efter arbetet fortkrder. Under höten tog ett förlag tll planprogram för Väby Entré fram vlket lett tll en för uttällnng för amråd under våren där många värdefulla ynpunkter nkommt. Inom kolprojektet Ett lärande Väby har en omfattande dalog med flera vktga grer genomfört under våren - Bland annat har projektet nvolverat elever, föräldrar, lärare, poltker och tjäntemän. Under höten fortätter dalogprojektet en medkapandeproce med yftet att öka förtroende och tllt, htta gemenamma lönngar och gemenamt anvartagande. En dalog med repreentanter för närnglvet har hållt amband med att reultatet från Svenkt Närnglv rankng preenterade. et är att ytterlgare tärka närnglvklmatet och kommunen attraktvtet. I amband med att kommunfullmäktge godkände årredovnngen för lanerade ockå kommunen dgtala årredovnng på webben. Kommunnvånarna mana att tycka tll om reultaten och delge na ynpunkter. Utvecklng av hemdan amt användnng av ocala meder Säkertäll att nformatonen är kundanpaad och fnn publcerad, är aktuell och enkel att htta. Kommunen tryckaker ka fnna tllgänglga elektronk form. Kommunkaton ka lämplga delar även ke ocala meder enlghet med belutade rktlnjer. Som fnkt förvaltnngområde ka även kommunkaton ke på fnka. Kommunen levererar nu, va Väby Drekt, full tllgänglghet va webben och nom ocala meder amt drektändnng och vdeoklpp va den egna playkanalen. Mätnngar var att tllgänglgheten är hög och har ockå förbättrat ytterlgare med aveende på vartder både per telefon, mejl och webb. Repektfullt bemötande och förhållnngätt Kommunen kunder, medborgare, amarbetpartner lkom medarbetare emellan ka möta på ett profeonellt ätt. Det är en förutättnng för att väbyborna ka leva att den ervce v levererar är av hög kvaltet. I varje möte ka v amtdgt vara goda ambaadörer för varumärket Väby. En bemötandeutbldnng med foku på kvaltetutvecklng kundmötet kommer genomföra för alla medarbetare. Bemötande och profeonaltet är något om organatonen genomgående arbetar med. Bland annat nom ett av delprojekt nom Ett lärande Väby om utvecklar ett ledartöd tll rektorer och förkolechefer. Kvaltetprutmärkelen är ett annat ätt att arbeta prda kunkap och ntree för bemötandefrågor. Bemötandeutbldnngar ker kontnuerlgt nom organatonen genom ntatv från enhetnvå. Innovatoner och utvecklng För att muntra tll förnyele och utvecklng av vår verkamhet bjud alla medarbetare och även våra leverantörer n för att preentera och tävla med de bäta nnovatonerna verkamheten under det gångna året. Pret dela ut amband med kvaltetutmärkelen och kan ge tll flera deltagare varje år. På ntranätet Indan kommer en dé- och förlagfunkton att byggga för att enklare fånga och vdareända bra medkck yfte att förbättra kommunen arbete för våra kunder och medborgare. Se över hur nnovatoner och déer tll utvecklng från våra kunder och medborgare ockå kan fånga n va kommunen hemda eller ocala meder. Kommunlednngkontoret, Delårrapport 2 6(28)

7 Handlngplan Sta anöknngdag för året nnovatonpr lgger eptember. Dgtala vägen tll morgondagen Väby Under året ka en handlngplan utarbeta för vägen tll morgondagen dgtala amhälle. Den ka yfta tll att ge enklare vardag för prvatperoner och företag, ökad kvaltet och effektvtet amt nnovatonfrämjande förvaltnng. Arbete pågår att ta fram en lokal dgtal agenda. Under våren har en kartläggnng av nuläget aveende dgtalerng nom kommunen olka verkamhetområden genomfört med hjälp av SKL: jälvkattnngverktyg eblomlådan. Den förta delen av agendan har tt foku på välfärdteknolog för målgren juka, äldre och peroner med funktonnedättnng. Under eptember och oktober genomför två emnarer med ocal- och äldrenämnden och repreentanter för målgren om teknken möjlgheter nom vård och omorg. Semnarerna är tartpunkten för arbetet med en långktg plan för fnanerng, organaton och amverkan nom området för ehäla om ocal- och äldrenämnden fattällde mar år och om är en del av den lokala, dgtala agendan för Uppland Väby Utbudet av välfärdtjänter ka prägla av valfrhet och mångfald av utförare om erbjuder hög kvaltet. Utbudet av botäder ka prägla av många aktörer och olka låteleformer Utveckla mångfalden på botadmarknaden et är fyllt T2 Andel boende botadrätter förhållande tll hyrerätter 47% 49% Handlngplan Öka mångfalden på botadmarknaden Främja ett varerat utbud genom olka låteleformer och en mångfald av aktörer på botadmarknaden, med hänyn tll rådande konjunkturläge. För långktg balan planera för varerade låteleformer, blandade torlekar och olka aktörer. Öka mångfald av botäder olka låteleformer om främjar ntegratonen nom olka kommundelar och botadområden. Nya dalogformer med medborgarna boendefrågor t ex enlgt "Väby Lab" modell. Intreant att märkamma är att Väbyhem drver två unka och banbrytande projekt tllamman med prvata aktörer där Väbyhem är motor projekten men där produktonen betår botadrätter på Holmvägen tllamman med en nybldad botadrättförenng Solvändan amt egnahem Prätgårdmarken tllamman med Vedekke och BoKlok Houng AB. Väby- Kommunlednngkontoret, Delårrapport 2 7(28)

8 Handlngplan hem kan vd eventuell uteblven föräljnng tället hyra ut botäderna om hyrerätter. Därmed mnka rken projektet och ett nabbare genomförande kan komma tll tånd. För Solvändan har äljtart hållt och med ett tort ntree och redan ca hälften av lägenheterna förhandbokade er det ut om att projektet kan bl en uccé. Daloger och prdkuoner med botadrättförenngar för ombldnngar tll botadrätter pågår både nom Väbyhem och Bo Väby. Både vad gäller året förväntade nyprodukton men ockå planerat framtda byggande lagakraft-vunna planer tår hyrerätter, botadrätter och måhu för ca 1/3 var, vlket är lnje med det uttalade målet Mångfald, valfrhet och konkurren ka vara drvkrafter kvaltetutvecklngen et är fyllt T2 Informatonkvaltetndex Väby Jämföraren 77% Handlngplan Mångfald med kvaltet Stödja de etablerade aktörerna en god kvaltetutvecklng och amtdgt välkomna nya aktörer om förvänta bdra tll en god kvaltetutvecklng. Skapa arenor och ett arbetklmat om gynnar möten och kunkaputbyte mellan olka aktörer. Fortättnng av projektet "Den nya verkamhetvärlden" amverkan med Täby och Vaxholm vlket nu omfattar två aktuella delprojekt - kvaltetndkatorer nom äldreomorg repektve ägardrektv för egen reg. Upphandlng av drften av kommunen frtdgårdar har reulterat tre nya aktörer nom kommunalt fnanerade verkamheter från årkftet. Kunkapkolan har fått tlltånd att etablera g på kolmarknaden Väby. Inom ramen för kolprojektet Ett lärande Väby utveckla amarbetformerna mellan olka utförare nom kommunen. Väby Jämföraren Fortatt marknadförng av Jämföraren. Verktyget ka hålla daterat med aktuell nformaton ärklt amband med t ex kolval. Se över proceen för Våga Va kundenkät. Genom dalog eller enkät följa användarna ynpunkter om ett led förbättrngarbetet. et från Våga Va kundunderöknng fnn edan aprl Väby Jämföraren. Kommunlednngkontoret, Delårrapport 2 8(28)

9 3.1.3 Kommunen ka genom de kommunalt fnanerade tjänterna äkertälla en god lärmljö med höga kunkapreultat vlket ka leda tll fortatta tuder, entreprenörkap eller arbete Kommunen ka genom de kommunalt fnanerade tjänterna äkertälla en god lärmljö med höga kunkapreultat vlket ka leda tll fortatta tuder, entreprenörkap eller arbete. et kan ej bedöma T2 Genomnttlgt mertvärde kolår natonella prov kolår 3 71% 71% natonella prov kolår 6 91% 90% Andel elever kolår 9 behörga tll yrkeprogram 81,8% 86% Andel elever om fullföljer gymnaet nom fyra år, folkbokförda kommunen Övergång tll högkoleutbldnng nom tre år efter avlutat gymnaum 46% 52% Handlngplan Skolutvecklngprojekt för bättre reultat Väby kolor Kommunlednngkontoret leder ett treårgt projekt om drvande för kvaltetutvecklngen nom utbldnngområdet hela kommunen. Projektet omfattar alla kolår från förkola tll gymnaum och rktar g tll amtlga utförare. Projektet bygger på bred amverkan och kontnuerlg dalog. I amarbete med SIQ ka Uppland Väby även delta ett benchmarkngprogram krng hur v leder kolor ur ett övergrpande kommunperpektv. Skolutvecklngprojektet Ett lärande Väby och alla delprojekt fortgår med nulägeanalyer och projektplaner. Under höten fortätter arbetet nom Dalog för ett lärande Väby en medkapandeproce med målet om gemenamma lönngar och gemenamt anvartagande. Lednngtödet för rektorer och förkolechefer har påbörjat med tjugotvå deltagare och pågår under hela höten. En följnngkonferen genomförde den 26 augut med brett deltagande från kommunen organaton, frtående utförare och närnglvet. Uppföljnngen var att det fnn ett tort engagemang för en fortättnng. Ett amarbete med och utvärderng enlgt SIQ modell för kundorenterad verkamhetutvecklg Bättre Skola har nlett och fortgår. En vktg del projektet är att lyfta fram goda exempel. Att Väby utåg tll Stockholm bäta UF-kommun (Ung Företagamhet) är bl. a tack vare Väby Nya Gymnaum atnng på att ha Kommunlednngkontoret, Delårrapport 2 9(28)

10 Handlngplan entreprenörkap på chemat Kommunen ka verka för ett ocalt hållbart amhälle där trygghet amt goda växt- och levnadförhållanden ger förutättnngar för en god häla Kommunen ka verka för ett ocalt hållbart amhälle där trygghet amt goda växt- och levnadförhållanden ger förutättnngar för en god häla. et kan ej bedöma T2 Trygghet, del av Nöjd-Regon- Index (NRI) 51 Sjukpennngtalet, rankng T1, Andel elever om använt narkotka kolår 9 9% 0% Handlngplan Implementerng av folkhäloprogrammet Folkhäloprogrammet fokuerar på barn och ungdomar fyka och pykka häla. Programmet omfattar flera områden; Delaktghet och nflytande amhället, ekonomka förutättnngar, trygga och goda växtvllkor, ökad fyk aktvtet, goda matvanor och äkra lvmedel amt mnkat bruk av tobak och alkohol, ett amhälle frtt från narkotka och dopnng amt mnkade kadeverknngar av överdrvet pelande. Anvarg för programmet är kommunlednngkontoret och Väby välfärd är utförare vlket ockå nnebär att amordna och utveckla folkhäloarbetet amt att följa folkhäloprogrammet. Det övergrpande målet är att kapa amhällelga förutättnngar för en god folkhäla på lka vllkor för hela befolknngen. Ett av de vktgate folkhäloområdena är barn och ungdomar häla. Ett barnrättnätverk har bldat. I amarbete med elevrådordföranden alla grundkolor ätt en utvecklngagenda. Ett mål för detta nätverk är att öka barn nflytande och medbetämmande amt att främja demokratarbete. Även Rädda barnen deltar. ABC-projektet (Alla barn centrum) fortgår tllamman med Karolnka nttutet. De ta fyra föräldragrerna har tartat under och utvärderngen av hela projektet blr klar om ett år. Olka tödgrer har tartat exv. för barn mbrukmljöer och barn om bevttnat våld amarbete med Sgtuna och Sollentuna kommuner. Ett projekt för romka barn om urprunglgen fokuerade på läxlänng har utvecklat tll att även hjälpa barnen tll regelbunden fyk aktvtet. Hälokommunkatörer ka hjälpa bland annat nyanlända dera förta kontakter med vården. ANDTtrategn har högt foku. Förelänngar och utbldnngar har genomfört. Preventonamord- Kommunlednngkontoret, Delårrapport 2 10(28)

11 Handlngplan nngen arbetar tllamman med pol och alkoholhandläggaren på mljö och häla. Trygghetkapande och brottförebyggande åtgärder Kommuntyrelen utformar nrktnng för trygghetprojekt och tlldelar medel. Samverkan ker genom drottrörelen, amfunden, deella förenngar, Väby mot våld, Tryggt och nyggt, närnglvet, Trygghetrådet och polen. Kommunlednngkontoret anvarar för projekten Ung och Trygg amt Tryggt boende. Ung och Trygg är ett amarbete med flera andra aktörer och omfattar ett drogförebyggande arbete och att genomföra trygghetkapande åtgärder för ungdomar, ärklt under ommaren. Tryggt boende genomför tllamman med botadbolag och andra aktörer och genomför ocala nater om främjar ntegraton och en trygg boendemljö Väby. en från kommunen och polen amverkanavtal preenterade aprl. Ett tryggt tråk läng Arkadtgen har vart målet för amarbetet om fortlöpt under två år. Många av de boende uttrycker utvärderngen av amverkanavtalet att det blvt tryggare och lugnare på Arkadtgen. Den enkät om gått ut tll de boende både nnan avtalet påbörjade, ht 2011, och nu efter avtalet lut, jan, var att de boende om ger att de alltd är trygga på Arkadtgen har ökat både dagtd, kvälltd och nattetd. Polen tattk för området var att antalet brott har mnkat. Medborgare får nu lämna förlag på områden om de aner att kommun och pol bör prortera tt kommande amverkanavtal. tdpoltkt program Syftet med programmet är att ätta foku på de offentlgt fnanerade måltderna Uppland Väby dv både ho externa och nterna utförare. Det är ett övergrpande tyrdokument om bekrver målen för kvalteten på de måltder om ervera förkola, kola och omorg och anger färdrktnngen för utvecklngen nom detta område. En måltdakadem ka drva och utveckla måltdfrågorna. Uppföljnng ka ke av ntentonerna programmet. Enkäter för kvaltetföljnng har utarbetat för kolmaten och mat tll äldre. Den planerade nrktnngen fullfölj. Kommuntyrelen har den 1 eptember utett ordförande och vce ordförande måltdakademn och en aktvtetplan för reten av året har redovat 3.2 Samhälle och mljö - hållbart Väby Genom en hållbar tllväxt ka fler männkor vlja bo, verka och utveckla kommunen. Uppland Väby ka va vägen tll ett hållbart amhälle Öka befolknngen partet med länet övrgt et är delv fyllt Befolknngöknngen är något mndre än prognoen. Färdgtällande av botäder under höten beräkna ge en törre nflyttnng T3 än T2. T2 Kommunlednngkontoret, Delårrapport 2 11(28)

12 T2 Befolknngöknng T1, Handlngplan Marknadföra platen och de fördelar för att locka folk att flytta tll Väby Fortätta att bdra arbetet med att fylla det geografka varumärket "Väby, där färgtarka männkor möt" om ockå är lydelen för Von Väby tad Detta ka ke enlghet med ntentonerna på Skapa förutättnngar för nybyggnaton ett attraktvt Väby et kan ej bedöma Arbetet med de törre tadutvecklngprojekten har ntenferat under året: Väby Entré tällde ut på programamråd under våren, Ed Allé har vunnt laga kraft amt Fyrklövern där avtal med ett total ntreenter har tecknat. Folkomrötnngen om FÖP Nordvät kommer att genomföra på valdagen 14 eptember. T2 Antal färdgtällda botäder Genomnttlgt kvadratmeterpr på botadrätter, rankng länet Nöjd-Regon-Index (NRI) 59% 58% T1, T1, Handlngplan Strategka amarbeten för tllväxt - amverkan botad- och amhällutvecklngen Samarbete planerngfaen med markägare och byggherrar om reulterar verktällda planer och färdgbyggda botäder. Samverka nom regonen för ökat genomförande av utvecklngplaner och krng nfratruktur och kommunkatoner. Utveckla formerna för daloger med kunder, medborgare och andra ntreenter yfte att öka möjlgheten att delta och kunna påverka lokalamhället vlket n tur leder tll att Väby blr en bättre och mer attraktv plat att bo och verka på. Under året beräkna 175 botäder färdgtälla. Under det andra tertalet har 84 botäder färdgtälla, tllamman med den 9 om färdgtällde under det förta tertalet har det httll år färdgtällt 95 botäder. Under det tredje tertalet beräkna ytterlgare 80 botäder att färdgtälla. Avtal har tecknat med 15 byggbolag för utvecklng av Fyrklövern. Ett poängytem om ka främja kvaltatva och nnovatva lönngar för ökad tadmäghet har väckt Kommunlednngkontoret, Delårrapport 2 12(28)

13 Handlngplan tor märkamhet utanför kommunen. Botäder om färdgtällt år är t ex Kanonen (botadrätter), Odenlunda trygghetboende (hyrerätter) och måhu Brunnby Park. Bland botäder om beräkna färdgtälla under året återfnn bland annat: Norr Fretavägen (hyrerätter), Baldervägen Odenlunda (radhu) amt måhu Wäckare Äng, Sanda Backe. Förta padtag för 200 botäder Ötra Fretaby har tagt och detaljplanen för Ed Allé omfattande 650 botäder har vunnt laga kraft där ett förta padtag vänta ta mot lutet av året. Samrådmöte har hållt för Väby Entré/tatonområdet, medborgardalog har kett krng Rotebro-Älvundadalen och charettedaloger har hållt amband med arbetet med kommunen överktplan Genom en aktv amverkan med närnglvet och en god ervce kapa förutättnngar för ett tarkt närnglv och en lokal arbetmarknad Förbättra företagklmatet et är fyllt T2 Ranknng enlgt Svenkt Närnglv Ranknng enlgt Stockholm Bune Allance T Nyföretagarbarometern, rankng Antal arbettllfällen nom kommunen relaton tll arbetkraften Kvnnor företagande 6,3% 6,3% 6,8% 6,8% T1 Handlngplan Skapa förutättnngar för företagande och för nya företag Utveckla amarbete med närnglv bl.a. genom UVP, SBA, Arlandakommunerna och Nyföretagarcentrum. Arbeta med ett förhållnngätt alla verkamheter om kommuncerar att företagande är vktgt för amhällutvecklngen. Gäller åväl läraren förhållnngätt klarummet om förhållnngättet vav leverantörer t.ex. av välfärdtjänter tll väbyborna. Använda reultaten och analyen från NKI-mätnngen förändrngarbetet. Skapa möteplater där myndghetutövare och företagare möt dalog. Företagbeök ärklt rktade tll grer av företag där NKIvärdena behöver förbättra. Höja kvalteten bemötandet, nformaton tll kund och effektvteten proceer och ärenden. Högre grad av peronlgt möte utan att mnka effektvteten. Arbete med nyföretagande, befntlga företag expanon och nya etablerngar kapar en tllväxt på den lokala arbetmarknaden. Underöka möjlghet tll följnngverktyg för att kartlägga förändrngar över td det lokala närnglvet. I kombnaton med rktade enkäter/ntervjuer bygga en kunkapba för att kunna möta närnglvet önkemål och utvecklngbehov med målet att både behålla företagen nom kommunen men ockå attrahera nya. Under ka en förtude genomföra om kartlägger möjlg mark för företagetablerngar. Väby har en tark Kommunlednngkontoret, Delårrapport 2 13(28)

14 Handlngplan företagetablerng nom vård, kola och omorg vlka domnera av kvnnlgt företagande. Inom ramen för UVP: arbete lyft föreblder för det kvnnlga företagandet fram. Uppland Väby kommun har nom arbete kopplat närnglv vat flera toppreultat den enate tden. Tredjeplaten Svenkt Närnglv kommunrankng var att v arbetar framgångrkt. Lkaå rekordhögt NKI för Mljötllynen och bäta Stockholmkommun Ungt Företagande är bev för kommunen framgångrka arbete. För att kapa bättre förutättnngar för företagande och nya företag arbetar v aktvt med olka nater. Den myndghetervce v lämnar är profeonell och håller hög kla, vlket v ockå vll få bekräftat genom olka underöknngar (Företagklmat och NKI). V har gjort ett trategkt val genom att peka ut dea mätnngar om vårt vktgate ätt att känna av hur företagen lever kommunen arbete. Mätnngarna komplettera med daloger och möten med repreentanter för det lokala närnglvet. Ett dalogmöte höll början av maj. För att bdra tll ett tarkt närnglv kall kommunen tödja en kompetent rådgvnngfunkton för nyföretagande - Nyföretagarcentrum. I kolan amarbetar v med Ung Företagamhet. Kommunen ka ockå bdra tll aktva nätverk med och för företagen genom Väby Promoton amt ha en profeonell hanterng av förfrågnngar från företagen om vll växa eller etablera g kommunen. Det enare ker genom en hög ervcenvå, amarbete med Väby Promoton och en tydlg organaton nternt vad gäller hur v bevarar företagen frågor. V ka ockå ha ett väl utvecklat amarbete med fatghetägare kommunen för att kunna hjälpa nya företag att htta n optmala lokalerng. För att förbättra detta arbete ka kommunen vara en aktv part arbetet med att öka utbudet av detaljplanelagd mark för verkamheter. Detta är ett område om kan förbättra. V ka ockå arbeta med att vara tllgänglga för företagen om har frågor att tälla, genom ett profeonellt Väby Drekt men ockå genom att alla verkamma enheter har en öppen och potv atttyd tll kontakter med företagen. Ett trategkt val v har gjort och utvecklar är att delta aktvt nom Stockholm Bune Allance, Arlandakommunerna och amverkan Nordvät. Detta medför ökade möjlgheter att ge företagen ett bra klmat att arbeta och möjlgheter att htta nya etablerngalternatv vår regon Genom aktv amverkan kapa förutättnngar för främt unga ntrodukton tll arbetmarknaden eller tuder et kan ej bedöma T2 Ungdomarbetlöhet år 11,7% 11% Andel yelatta år Handlngplan Arbetmarknadforum Arbetgr betående av arbetförmedlngen, ndvd- och famljeomorgen, gymnaekolorna och kommunlednngkontoret. En aktvtet är ommar- och äongjobbmäa för ungdomar år amarbete med Sgtuna och Sollentuna. Pröva möjlghet att öka EU-bdrag. Kommunala vtdantällnngar för långtdarbetlöa. Kommunlednngkontoret, Delårrapport 2 14(28)

15 Handlngplan Utreda möjlghet tll gymnaal lärlngutbldnng. I februar arrangerade Arbetförmedlngen amarbete med kommunerna Sollentuna, Sgtuna och Uppland Väby en äong- och ommarjobbmäa för företag om behöver rekrytera och framförallt gymnaeungdomar om behöver ett jobb. Jobbmäan blev en uccé med ett tort antal förmedlade jobb. Planerng nför en ny jobbmäa 2015 är påbörjad. I februar arrangerade Arbetförmedlngen amarbete med kommunerna Sollentuna, Sgtuna och Uppland Väby en äong- och ommarjobbmäa för företag om behöver rekrytera och framförallt gymnaeungdomar om behöver ett jobb. Jobbmäan blev en uccé med ett tort antal förmedlade jobb. Planerng för ny mäa 2015 är påbörjad Kommunen ka vara ett föredöme nom mljöområdet och bedrva ett ytematkt mljöarbete om leder tll ett hållbart amhälle. Genom ett fördjupat amarbete med medborgare, företagare och andra aktörer ka vår gemenamma mljö- och klmatpåverkan mnka Fördjupa amarbete och dalog med företagare, förenngar och medborgare krng mljö- och klmatfrågan et kan ej bedöma T2 Antal företag om tecknat klmatavtal Väby T1, Handlngplan Mljöfrågor amverkan Samarbete med det lokala närnglvet ker bland annat genom - Klmatavtal Väby, om nnebär att företag åtar g att mnka n klmatpåverkan. Ambtonen är att fler företag, även nom välfärdtjäntektorn tecknar avtal amt att reultatet av mljöåtgärderna redova bättre. - Aktvteter rktade tll allmänheten t ex tllamman med förenngar genom mljötöd, utvärdera under året. - Andra amarbeten nätverk och med t ex högkolor ka utvärdera och utveckla. - Kommunen har energ- och klmatrådgvnng rktat tll både allmänhet och företag kommunen. Väby promoton har under fortatt drva arbetet med att få fler företag att krva på Klmatavtal Väby och 37 företag är nu med, nkluve de ex om tecknade nya avtal på årmötet mar. Genom mangaatnngen har kommunen arrangerat fler event på temat återbruk och amhäll- Kommunlednngkontoret, Delårrapport 2 15(28)

16 Handlngplan engagemang Bedrva ett ytematkt mljöarbete för förnyad mljöcertferng. et är fyllt T2 Godkända perodka revoner amt förnyad certferng T1 Handlngplan Fortätta leda arbetet med mljölednngytemet för bbehållen certferng. Säkertälla att de olka kravelementen ISO tandarden fyll hela organatonen. Arbetet nnebär bland annat att datera verkamhetrutner, aktualera mljöapekter och mljöndkatorer. Lämna underlag tll mljömål nför budgetarbetet och bekrva hur verkamheterna hanterar målen na verkamhetplaner ngår lkom att följa mål, nyckeltal och handlngplaner. Därutöver ka: - Säkertälla att mljöhandlngplaner fnn för varje verkamhet - Lednngen genomgång ke två gånger per år - En perodk revon av extern revor årlgen genomföra hela organatonen. För att behålla certferngen måte eventuella avvkeler åtgärda nom en 3-månaderperod. Kommuncera reultaten från mljöarbetet tll medarbetare och andra ntreenter. Förnyat certfkat har tlldelat kommunen under mar, gltgt tll 1 jul Vara ett föredöme nom mljöområdet et är delv fyllt T2 Rankng mljöbäta kommun Mljöaktuellt underöknng T2 Handlngplan Föredöme kommunverge Ta ntatv och aktvt engagera g amarbeten och trategka kontakter på mljöområdet. Detta möjlggör t ex av att - aktvt delta nätverket Klmatkommunerna var yfte är att mnka utläppen av växthugaer amt vara en pådrvande aktör för det natonella klmatarbetet - delta Energmyndgheten program Uthållg kommun, fa tre, planera avluta under. - aktvt prda erfarenheter nom mljöområdet tll andra va emnarer, tudebeök och lknande. Kommunlednngkontoret, Delårrapport 2 16(28)

17 Handlngplan - utveckla hållbarhetapekten amhällbyggnadproceen främt aveende energ-, markoch vattenfrågor. Ingår även om en del av arbetet med överktplanen. Under höten kommer en trategk handlngplan att ta fram om var hur kommunen under närmta åren kommer att arbeta för att åter bl en av Sverge tarkate kommuner på mljöområdet. Handlngplanen ka bekrva vad om behöver göra för att kommunen ur ett mljö- och hållbarhetperpektv kan bl bland de bäta landet gen. Planen ka preentera för kommuntyrelen den 1 december. Slutföra grön IT-plan Under ka tällnng ta tll eventuell förlängnng och/eller revderng av planen. Överväg ett amlat tyrdokument för grön IT och kommunen energ- och klmattrateg. Slutföra den aktuella gröna IT-planen vlket bl a nnefattar att vualera kommunen klmat- och energarbete på webben, fortatt utvecklng av e-tjänter för mobla enheter amt förbättra möjlgheten för och muntra tll vdeo- och telefonkonferener. Vdareutvecklng av mljökrterer vd nköp och handlng pågår kontnuerlgt amband med nya handlngar. Införandet av. k. "follow prnt" på alla krvare, dubbeldg koperng om tandard amt allmänt utökad dgtalerng har medfört att antalet utkrfter/kopor det närmate har halverat edan årkftet 2011/2012. Vrtualerng av kommunen erverpark har reulterat en halverng av trömförbruknngen på två år. Grön IT-plan är ntegrerad klmat- och energtrategn. Ekologk utvecklngplan ta fram Blr en del av arbetet med kommunen överktplan. Revdera, utveckla och dgtalera grönplanen amt ammanföra den med vattenplanen en ekologk utvecklngplan. Planen ka utgöra ett lättllgänglgt och modernt planerngunderlag för kötel, kydd och utvecklng av park-, natur- och vattenområden Uppland Väby om geografk yta. Kommunen har edan förra året två nya mljöplanerare om kommer att återta arbetet med ekologk utvecklngplan och amordna med arbetet med Överktplanen. Drva genomförandet av kommunen energ- och klmattrateg Alla verkamheter och kontor omfatta av trategn och handlngplanen. Ha ett övergrpande anvar för att trategn håll aktuell och att följnngar gör. Aktvteter är bland annat att byta ut delar av fordonflottan tll bogablar amt att rätta en halvöppen blpool. Flera aktvteter grön IT-plan ngår även energ- och klmattrategn. Arbetet koppla tll den natonella klmatfärdplanen. En projektantälld har gjort en fördjupad tude av klmatåtgärderna och de effekter trategn amt förelå ytterlgare åtgärder. Under höten påbörjade ett arbete med att arbeta energ- och klmattrategn tll en energplan Kommunlednngkontoret, Delårrapport 2 17(28)

18 3.3 Medarbetare - attraktv arbetgvare Kommunen ka vara en attraktv arbetgvare med tolta medarbetare. Alla kommunalt fnanerade tjänter ka prägla av hög kompeten och gott bemötande Kommunen ka vara en attraktv arbetgvare med tolta medarbetare. et kan ej bedöma Frknärvaro T2 Bemötandendex 82% 83% Hållbart medarbetarengagemang (HME) Attraktv Arbetgvarndex 82% 81% Sjukfrånvaro 5,2 5,6 5,8 Handlngplan Ledare- och chefutvecklng Fortatt mplementerng av befntlg plattform för chef- och ledarutvecklng - ntrodukton, bablockutbldnng amt ledarprogram/växthuet. Andra året av ledarprogramet, Växthuet, pågår. Utkck och nbjudnngar tll 2015 år program pågår. Chefutbldnngar följer av olka nvåer och behov där ntroduktonprogram, ndvduella och enhetpecfka utbldnngar följer utfrån planen om en utvecklande arbetplat Arbetgvarvarumärke Inrktnng mot unga profeonella med etablerade talangprogram amarbete med Framtdverket. Rktad preentaton av kommunen mot unvertet och högkolor för att kapa en god rekryterngba. Ett mentorprogram är framtaget tllamman med Håbo, Enköpng, Täby och Knvta kommuner. En genomlynng med kartläggnng och ntervjuer pågår för att lägga mål och plattform för ett ytterlgare tärkande av vårt arbetgvarvarumärke. Bemötande och förhållnngätt Genom att bemöta kollegor på amma profeonella ätt om kommunen kunder, medarbetare och amarbetpartner kapar du förutättnngar för att ge väbyborna en ervce av hög kvaltet. En tolt och aktvt deltagande peron om er n vktga roll helheten är en god ambaadör för varumärket Väby. Kommunlednngkontoret, Delårrapport 2 18(28)

19 Handlngplan Bemötandeutbldnng ka genomföra för alla medarbetare. Utbldnngen ka både tärka vkänlan och toltheten på arbetplaten och tärka det goda bemötandet mot våra kunder. V har fortatt tarkt foku på bemötandefrågorna om del av kvaltetarbetet bl a kolprojektet och på ledarforum. Dock prortera bemötandeutbldnngen ner och ta eventuellt Hållbart medarbetarengagemang Gemenam atnng för alla kommunalt fnanerade aktörer Väby. Bjuda n tll dalog om hållbart medarbetareengagemang med yfte att etablera en kommungemenam enkät. et var på ett gott reultat jämförele med andra kommuner. Ny enkät planera att gå ut början av november. Under 2015 kommer v att bjuda n fler utförare av kommunala tjänter Uppland Väby att delta den årlga mätnngen. 3.4 Ekonom god ekonomk huhållnng Kommunen ekonomka reultat ka över en budgetperod, genomnttlgt, gå tll mnt 2,5 % av kattentäkterna Kommunen ekonomka reultat ka över en budgetperod, genomnttlgt, gå tll mnt 2,5 % av kattentäkterna et kan ej bedöma T2 Kommunen ekonomka reultat om andel av kattentäkter, utjämnng och generella tatbdrag Soldteten, nkluve anvarförbndelen, kommunen 3,3 2,2 5 1, T1, T1, Kommunal katteat 19,18 19,18 19,18 19,18 Banklånekuld, tak T1, T1, Soldteten, nkluve anvarförbndelen, koncernen Koncernen ekonomka reultat, kronor per nvånare 29% 24% Kommunlednngkontoret, Delårrapport 2 19(28)

20 Handlngplan Införa reultathanterng Utveckla en reultathanterng mellan åren för konkurrenutatta nterna utförare. Sytemet ka beakta konkurrenneutraltet. Pröva möjlgheten att ett potvt reultat tllåt para tll näta år under va förutättnngar. För att tyra mot ökad målfyllele och kvaltetutvecklng kan en ådan förutättnng vara att även målen nom de övrga perpektven är fyllda. Negatvt reultat ka återtälla nom betämd td. Förlag från projektet "Den nya verkamhetvärlden" om ockå hanterar reultat kopplat tll nya ägardrektv kommer att ta med arbetet. Arbete pågår under höten med att ntegrera reultathanterngen ägardrektven för de kommunala utförarna. Säkertälla ekonomk balan Säkertälla att buffertar fnn för oförutedda händeler och volymöknngar. Säkertälla att åtgärdplaner fnn när verkamheter är ekonomk obalan. Löpande följnng av ekonomkt reultat. Särkld åtgärdnat har genomfört för ndvd- och famljeomorg om reulterat ekonomk balan. Handlngplan har rättat för äldreomorg amt omorg om funktonhndrade för att kunna nå ekonomk balan på kt. Som ett led att nå målet har ett lednngtöd att n arbetet. Under ker ärkld följnng nom detta område. Verka för en å låg lånekuld om möjlgt en tllväxtmljö Genom fortatt fatghetutvecklng mnka kommunen lånngbehov och räntekotnaderna andel av totala kotnader. Sytematk överyn av fatgheterna reurutnyttjande amarbete med kontoret för Samhällbyggnad och botadbolagen. Fnanerng med hjälp av medfnanärer amhällutvecklngprojekt. Fortatta dkuoner om fatghetutvecklng pågår nom ramen för projekt PRIO och den koncerngemenamma fnankommttén räknng Intäkter/kotnader (belopp mkr) INTÄKTER (+) Intern kommunerättnng Intern täcknngbdrag Föräljnng och avgfter Boklut Budget januaraugut Avvk. 106,1 124,2 82,8 124,2 0,0 4,3 3,8 2,1 3,8 0,0 Hyror och arrenden 2,6 2,7 1,9 2,7 0,0 Bdrag 2,3 3,4 2,4 3,4 0,0 Föräljn verkamhet / entreprenad 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunlednngkontoret, Delårrapport 2 20(28)

21 Intäkter/kotnader (belopp mkr) Boklut Budget januaraugut Avvk. Summa ntäkter 115,4 134,1 89,2 134,1 0,0 KOSTNADER (-) Buffert -4,9-22,7-2,3-7,3 15,4 Bdrag -3,4-3,1-2,1-3,1 0,0 Entreprenad / köp av verkamhet -2,9-3,1-2,3-3,1 0,0 Peronalkotnader -23,0-25,6-16,5-25,6 0,0 Lokal- och markhyror -2,7-2,2-1,7-2,2 0,0 Övrga fatghetkotnader Övrgt materal och tjänter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-67,9-74,8-51,0-74,8 0,0 Avkrvnngar -2,0-2,3-1,4-2,3 0,0 Intern ränta -0,2-0,3-0,1-0,3 0,0 Intern täcknngbdrag Intern kommunerättnng Summa kotnader -107,0-134,1-77,4-118,7 15,4 Fnanerng 8,4 0,0 11,8 15,4 15,4 tll reultaträknngen per verkamhet Budget Intäkter Kotnader Verkamhet Kom. er. Fg av verkam. Övr. nt. Summ a Övr. kotn. Summ a Köp av verkam. Nämnd/tyrele 13,3 0 0,7 14,0 0,0-14,0-14,0 0,0 Stöd tll poltka parter Övrg poltk verkamhet Allmän kommunadm 2,0 0 0,0 2,0 0,0-2,0-2,0 0,0 7,0 0 1,2 8,2 0,0-8,2-8,2 0,0 21,3 0 2,0 23,3-2,3-21,0-23,3 0,0 Kommunlednngkontoret, Delårrapport 2 21(28)

22 Intäkter Kotnader Ekonomadm 12,2 0 2,5 14,7 0,0-14,7-14,7 0,0 Peronaladm 10,9 0 0,0 10,9-0,8-10,1-10,9 0,0 Övr gemenamma verkamheter Samhällplanerng Närnglv energparåtg 28,1 0 2,0 30,1 0,0-30,1-30,1 0,0 1,1 0 0,0 1,1 0,0-1,1-1,1 0,0 0,8 0 0,0 0,8 0,0-0,8-0,8 0,0 Mljölednng 3,8 0 0,3 4,1 0,0-4,1-4,1 0,0 Samhällkydd 1,0 0 1,2 2,2 0,0-2,2-2,2 0,0 Budgetreerv 22,7 0 0,0 22,7-2,7-20,0-22,7 0,0 Summa verkamheter Delår 2 Verkamhet 124,2 0 9,9 134,1-5,8-128,3-134,1 0,0 Kom. Er. Intäkter Fg av verkam. Övrga nt. Summ a Kotnader Köp av verkam. Övrga kot. Summ a Nämnd/tyrele 8,9 0,0 0,5 9,4 0,0-7,7-7,7 1,7 Stöd tll poltka parter Övrg poltk verkamhet Allmän kommunadm 1,3 0,0 0,0 1,3 0,0-1,3-1,3 0,0 4,7 0,0 0,9 5,6 0,0-4,5-4,5 1,1 14,3 0,0 1,3 15,6-1,4-15,1-16,5-0,9 Ekonomadm 8,1 0,0 1,8 9,9 0,0-8,7-8,7 1,2 Peronaladm 7,3 0,0 0,0 7,3 0,0-7,4-7,4-0,1 Övr gemenamma verkamheter Samhällplanerng Närnglv/energparåt g 18,7 0,1 0,9 19,7-0,7-22,3-23,0-3,3 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0-0,6-0,6 0,1 0,5 0,0 0,0 0,5-0,2-1,2-1,4-0,9 Mljölednng 2,5 0,0 0,2 2,7 0,0-2,7-2,7 0,0 Samhällkydd 0,7 0,0 0,8 1,5 0,0-1,4-1,4 0,1 Budgetreerv 15,1 0,0 0,0 15,1-1,8-0,5-2,3 12,8 Summa Verk- 82,8 0,1 6,4 89,3-4,1-73,4-77,5 11,8 Kommunlednngkontoret, Delårrapport 2 22(28)

23 amheter Intäkter Kotnader Inom nämnd/tyrele redova ett potvt reultat med anlednng av att kotnader för de två projekten barnomorg på obekväm arbettd (UBN) amt trygghet för ungdomar (IFO) nte har redovat ännu tll kommunlednngkontoret. Det potva reultatet nom övrg poltk verkamhet beror på att tatbdrag för val har utbetalat medan en tor del av kotnaderna kommer enare höt. Det negatva reultatet under övrga gemenamma verkamheter aver del projektet Pulen combne, ett nytt t-baerat verkamhettöd, amt att aktvteter nom kommunkatonområdet vart högre under förta halvåret jämfört med vad om planera under höten. Verkamhet Kom. Er. Intäkter Fg av verkam. Övrga nt. Summ a Kotnader Köp av verkam. Övrga kot. Summ a Nämnd/tyrele 13,3 0,0 0,7 14,0 0,0-14,0-14,0 0,0 Stöd tll poltka parter Övrg poltk verkamhet Allmän kommunadm 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0-2,0-2,0 0,0 7,0 0,0 1,2 8,2 0,0-8,2-8,2 0,0 21,4 0,0 2,0 23,4-2,3-21,1-23,4 0,0 Ekonomadm 12,1 0,0 2,6 14,7 0,0-14,7-14,7 0,0 Peronaladm 10,9 0,0 0,0 10,9-0,8-10,1-10,9 0,0 Övr gemenamma verkamheter Samhällplanerng Närnglv energparåtg 28,1 0,0 2,0 30,1 0,0-30,1-30,1 0,0 1,1 0,0 0,0 1,1 0,0-1,1-1,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0-0,8-0,8 0,0 Mljölednng 3,8 0,0 0,3 4,1 0,0-4,1-4,1 0,0 Samhällkydd 1,0 0,0 1,3 2,3 0,0-2,3-2,3 0,0 Budgetreerv 22,7 0,0 0,0 22,7-2,7-4,6-7,3 15,4 Summa Verkamheter 124,2 0,0 10,1 134,3-5,8-113,1-118,9 15,4 Budgetreerven betår av ärklda medel om 20 mkr amt 2,7 mkr avatt för kulturprojekt amarbete med KFN. en var ett överkott på 15,4 mkr om aver de ärklda medlen. en har änkt efterom kommunfullmäktge belutat om en tlläggutbetalnng tll förkolor under eptember. Inom kommuntyrelen är det främt kotnader för nförandet av Pulen Combne Kommunlednngkontoret, Delårrapport 2 23(28)

24 om kommer att bl högre än budgeterat. Kommuntyrelen verkamhet ammanlagt ka ändå hålla budget, vlket nnebär att varje verkamhet måte e över na kotnader för att mnt ett nollreultat ka nå Inveterngföljnng Kommuntyrelen har budget totalt 5,9 mkr tll nveterngar. 3 mkr aver t, 2,5 mkr nfratruktur och 0,4 mkr nventarer. Httll har 0,3 mkr nyttjat och dea aver nveterngar IT. en är att medlen för t-nveterngar nte kommer att förbruka med anlednng av att foku lgger på att mplementera verkamhettödet Pulen combne. en är att 1 mkr kommer att nyttja år. I övrgt kommer nveterngarna följa budget Känlghetanaly Kommunalt fnanerade tjänter ka hålla hög kvaltet och utföra på ett effektvt ätt Kommunalt fnanerade tjänter ka hålla hög kvaltet och utföra på ett effektvt ätt et är delv fyllt Vad kotar verkamheten avvkele från tandardkotnad Vad kotar verkamheten, rankng ärklt boende Kotnad per betygpoäng, rankng Vad kotar verkamheten, rankng IFO Vad kotar verkamheten, rankng hemtjänt Kotnad för de elever om nte fullföljer gymnaet, rankng T2-15,5% -11% -13,8% Handlngplan Säkertälla att erättnngmodellerna tyr mot god huhållnng och hög kvaltet I dalog med kundvalnämnderna äkertälla utvecklngen av erättnngmodellerna. Erättnngmodeller ka fnna alla verkamheter och vara kotnadeffektva och ändamålenlga. Erättnngmodellerna ka hjälpa verkamheterna att tyra mot ökad målfyllele och kval- Kommunlednngkontoret, Delårrapport 2 24(28)

25 Handlngplan tetutvecklng. Inom Ett lärande Väby pågår en genomlynng av erättnngmodellen. Effektverng genom amordnng Underöka möjlgheter tll amordnngvnter genom gemenam admntraton mellan kommun och bolag och amordnng med andra kommuner. Väbyhem och Bo Väby fortätter anpanngen tll den gemenamma trukturen och årkalendaret för ekonomproceen. Medverka projekt för ökad koncernnytta exempelv koncerngemenam handlngenhet och ITdrft. Ta ntatv tll amarbete med andra kommuner t ex nom redovnng. Upphandlng av e- arkv ker amarbete med ett antal grannkommuner. Projektet "Den nya verkamhetvärlden" fortätter amverkan med Täby och Vaxholm. Två delprojekt arbetat med frågorna ägardrektv för egen reg amt gemenamma kvaltetndkatorer nom äldreomorgen Hanterng av nformaton Implementera nformatonäkerhetpolcy alla delar av organatonen. Säkerhetchefen har det operatva anvaret för amordnng. En fördjupad utbldnng för alla medarbetare nformatonäkerhet ker under form av e-lärande. Införande av e-arkv tartar. Ett arbetplatmateral för dalog om ocala meder, rktlnjer för användnng, gränen mellan arbetlv och prvatlv på nätet m m fnn framtaget och planen är att det ka ha tagt på APT ho alla enheter under. Säkertälla reultattyrnngmodellen I amband med planerng nför 2015 kommer reultattyrnngen att fortätta utveckla. Underöka möjlghet tll oblgatorka tyrkort på enheter med budgetanvar yfte att tärka kopplngen mellan medel och mål. Foku på reultat genom ökad andel reultatmått där det behöv. Utveckla dalogen mellan olka nvåer. Ett analytöd vdareutveckla med yfte att tydlggöra behov av åtgärder för att nå en hög kvaltet. Analytödet ka högre grad anpaa tll verkamheterna behov. Planerng- och följnngrapporterna e över yfte att fokuera på prorterade mål och åtgärder tll förbättrngar. Under planera mplementerng av reultattyrnngen på enhetnvå nom amtlga kontor. För att underlätta för enheterna tärk tödet från KLK under höten. VV har redan mplementerat reultattyrnngen på reultatenhetnvå. Utbldnngar och amtal har bland annat hållt för enhetchefer nom SP och KSB. Kvaltetkommun 2015 Fortätta rean mot Sverge kvaltetkommun. En ny kommunkompa genomför höten eller våren Fortatt mplementerng av kvaltetpolcyn med foku på externa utförare. Utvecklad reultattyrnng, analytöd amt kolutvecklngprojektet är vktga delar arbetet. Lkaå att kartlägga övergrpande proceer amt ge töd kartläggnngen av verkamhetproceer, ynnerhet där behov av utvecklng dentfera amband med reultatföljnngen. För att lycka bl utedd tll Sverge kvaltetkommun måte reultaten höja - därmed fnn en vktg kopplng n tll projektet Ett lärande Väby. En ny kommunkompa kommer att genomföra höten med kte på att göra en anökan tll Sverge kvaltetkommun Uppland Väby kvaltetutmärkele och nnovatonpr Fortatt marknadförng för att öka antalet anöknngar. Goda exempel ka lyfta fram och preentera för en bredare publk. Innovatoner ka få mer prdnng va förlaglåda på ntra- Kommunlednngkontoret, Delårrapport 2 25(28)

26 Handlngplan nätet. Totalt har fyra verkamheter anökt om året kvaltetpr. Kvaltetexamnatorerna har påbörjat utvärderngen och bokat revonbeök. Prutdelnngen ker den 27e november. Sta anöknngdag tll nnovatonpret lgger eptember. Jämföreler Jämföra reultat med andra kommuner, mellan olka utförare men även mellan verkamheter. Syftet är att dentfera områden med tört möjlghet tll förbättrng. Sytematk arbete med töd av KKK, Öppna Jämföreler, KOLADA, Medborgarunderöknngen, Väby Jämföraren, Våga Va och andra kundunderöknngar. Stöd tll verkamheterna att ytematera arbetet med jämföreler och redova jämföreler rapporterngen. I arbetet med utvecklat analytöd ngår även töd för jämföreler. Under höten kommer återgen Uppland Väby delta KKK, ervcemätnngen och medborgarunderöknngen. Mellan 150 och 200 kommuner deltar dea amarbeten vlket möjlggör bra jämföreler med andra. Medarbetarenkäten omfattar edan 2012 SKL: tandardfrågor "Hållbart medarbettarengagemang" vlket ockå möjlggör jämföreler med andra kommuner om valt lägga tll frågorna n enkät. Inom området kundenkäter fortätter Våga Va-amarbetet (kola/förkola). Väbyhem genomförde för förta gången en enkät enlgt en tandarderad modell för botadbolag. Enkäter om omfattar amtlga kommuner är exempelv Inkten och Svenkt Närnglv (närnglvklmat) amt SKL: brukarunderöknng nom äldreomorg och omorg för funktonhndrade Koncerngemenam fnanfunkton Fortätta drva utvecklngen för den kommungemenamma fnanfunktonen. Utveckla koncerngemenam lkvdtet- och nveterngplanerng och -följnng för att äkertälla koncernen fnanerng. Aktvt medverka fatghet- och tadutvecklngprojekt amt exploaterngar. Utreda nternbanklönng. Den koncerngemenamma fnanfunktonen och fnankommttén är etablerade edan ett år tllbaka. En bankhandlng har genomfört vlket medförde byte av koncernbank år. Säkertälla ekonomföljnngen Foku på följnngproceen närmat kund. Informaton och utbldnng för chefer. Stöd för prognoarbete. Interna tdplaner amordna med övergrpande tdplan. Utvecklng av daloger, atttyder och förhållnngätt tll affärmäghet och kotnadkontroll. I yfte med att utveckla och förbättra kommunen proce krng följnng och planerng träffa controller och ekonomer regelbundet. Medborgarbudget Genomföra ett nytt projekt för medborgarbudget under. I medborgarbudgetprojektet krng Sueboparken har det kommt n 200 förlag på hur parken ka e ut. Förlagen har kommt n va webben och analogt va dalogmöten. Projektet arbetar nu med att ammantälla dea tll tre rötbara förlag, rötnngen genomför oktober månad. Kommunlednngkontoret, Delårrapport 2 26(28)

Delårsrapport 2 2014. Miljö- & hälsoskyddskontoret

Delårsrapport 2 2014. Miljö- & hälsoskyddskontoret Delårrapport 2 Mljö- & hälokyddkontoret 1 Sammanfattnng en för att nämnden kommer att nå de atta verkamhetmålen är god. Kontoret atar under året på att påbörja flera kvaltethöjande projekt för att få effektvare

Läs mer

Delårsrapport 2 2014. Social- och äldrenämnden. Äldre- och omsorgsavdelningen

Delårsrapport 2 2014. Social- och äldrenämnden. Äldre- och omsorgsavdelningen Delårrapport 2 Socal- och äldrenämnden Äldre- och omorgavdelnngen 1 Sammanfattnng I delårrapport 2 per den 31 augut redova målfyllele, ekonomkt reultat och progno för Socal- och äldrenämnden - Kundvalkontoret.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor Handlngsplan Grön Flagg Bosgårdens förskolor Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 14:16: Det är nsprerande att läsa hur n genom röstnng tagt tllvara barnens ntressen när n tagt fram er handlngsplan.

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-25 11:44: Inskckad av msstag. 2014-04-17 09:52: Bra jobbat, Förskolan Fjäderkobben!

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman Handlngsplan Grön Flagg I Ur och Skur Pnneman Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-23 12:55: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor. Se er själva

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-01-20 09:07: Förskolan Kalven, n har lämnat n en toppenrapport även denna gång! Bra områden

Läs mer

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-11 09:08: skckar tllbaka enl tel samtal 2015-05-18 15:32: Det har vart rolgt att läsa er

Läs mer

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd Hållbar skolutvecklng Skolplan Esklstuna kommun 2008 2011 Förslag tll utbldnngsnämnd/torshälla stads nämnd 1 2 INLEDNING Skolplan av kommuns styrdokumt. Att kommunerna ha skolplan fastställs skollag. Skolplan

Läs mer

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Framtdens Karrär Soconom Kraftsamlng för att möta utmanngar nom socaltjänsten Natonell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Specalsttjänster och legtmatonskrav nyckelfrågor för SSR En undersöknng

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund Nyhetsbrev 2015:3 från Sverges Fskevägarebund 2015-09-29 Förbundsdrektör reflekterar Mljöorgansatoner mljömyndgheter gör mycket vktga nödvändga nsatser nom områd. M bland blr det rktgt fel da beror nästan

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-11-14 09:03: Ännu en gång har n skckat n en mponerande rapport. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola Handlngsplan Grön Flagg Stadonparkens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-03-10 13:06: Hej! N har många spännande och vktga utvecklngsområden. Er handlngsplan känns genomarbetad med aktvteter

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Processbeskrivning Kvalitetsstyrning

Processbeskrivning Kvalitetsstyrning ProcIT-P-002 Procebekrivning Kvalitettyrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 Procebekrivning Kvalitettyrning Procebekrivning ProcIT-P-002 2.0 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

Kiruna. Den banbrytande staden. KIRUNA LKAB KIRUNA LKAB LKAB. kan Kan vi förstärka den anda som skapat

Kiruna. Den banbrytande staden. KIRUNA LKAB KIRUNA LKAB LKAB. kan Kan vi förstärka den anda som skapat markdeformatoner td kapar prckor. Att Kruna nu utfrån lokala utättnngar, funktoner nngar ktlg krackerar tor etttll reultat gruvnng. Kruna ext bygger d på gruvnng, åväl htorkt Kruna; gruvan, kultur, port,

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

209 Kommunstyrelsens ärendelista. 210 Informationsärenden. 211 Kvartalsrapport 1 2012. 212 Verkställighet av beslut

209 Kommunstyrelsens ärendelista. 210 Informationsärenden. 211 Kvartalsrapport 1 2012. 212 Verkställighet av beslut 2012-05-14 Paragrafer 209 Kommunstyrelsens ärendelsta 210 Informatonsärenden 211 Kvartalsrapport 1 2012 212 Verkställghet av beslut 213 Medborgarförslag en fasadtext för Kulturhuset med texten Muskskolan

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Gärdesängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 20121012 11:04: Lte fler uppgfter tack... 20121023 15:38: N har vktga och relevanta mål samt aktvteter som kan göra alla delaktga

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-15 15:26: N har på ett engagerat och varerat sätt arbetat med ert Grön flagg-arbete.

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS. malmö VERKSAMHETS. berättelse

FRISKIS&SVETTIS. malmö VERKSAMHETS. berättelse FRISKIS&SVETTIS malmö VERKSAMHETS berättelse 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 2 Lasse Twetman heter jag och är chef för Malmöförenngen vlket jag vart sen starten 1979, först Sk Club Skåne, sen den förenng

Läs mer

Godkändavi:WZ Näringslivschefernai Västernorrland Datum: l2016-02-017. Skrivenav: GungerdJohnssonGrip Datum: (2016-01-25.

Godkändavi:WZ Näringslivschefernai Västernorrland Datum: l2016-02-017. Skrivenav: GungerdJohnssonGrip Datum: (2016-01-25. \ Medverkande Härnösand, Kramfors, Tmrå, Sollefteå, och Örnsköldsvks kommuner andra kommuner._šåššmñåëåšnëskonlflff -»- *l oíä;füïf \ : zme -=fl2~ 22 l _l Härnösands kommun PROJEKTDIREKTIV Komrnunstyrelseforvaltnngen

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola Handlngsplan Grön Flagg Sagomossens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 12:42: Det låter som en bra dé att ntegrera mljörådet förskolerådet som har en sån bred representaton. N har vktga

Läs mer

Ensamma kan vi inte förändra

Ensamma kan vi inte förändra 2013, vnter/vår Behandlngsföreståndaren har ordet Drogtestnng Ultmatum på jobbet ledde tll nyktert lv Vårdutbldnngsprogram för företagshälsovården Ideella resurser vd mssbruk för företagshälsovården Arbetsplatsprogram

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE

ALKOHOL OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE procent S NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING NORRMALMS DNR 499-383/27 LÄNSSTYRELSEN DNR 74-6-15916 SID 1 (35) 27-11- SLUTRAPPORT 26/27 ALKOHOL OCH DROGFÖREBYGGANDE ARBETE Andelen ungdomar om får alkohol från

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Frdhems förskola 24 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-24 10:39: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället Framtdens Karrär Gymnaselärare Bygg upp rätt förutsättnngar för våra lärare och premera de som gör goda nsatser Gymnase- och kunskapslyftsmnster Ada Hadzalc. Gymnaseskolans största utmanngar enlgt lärarna

Läs mer

Sammanfattning. Härledning av LM - kurvan. Efterfrågan, Z. Produktion, Y. M s. M d inkomst = Y >Y. M d inkomst = Y

Sammanfattning. Härledning av LM - kurvan. Efterfrågan, Z. Produktion, Y. M s. M d inkomst = Y >Y. M d inkomst = Y F12: sd. 1 Föreläsnng 12 Sammanfattnng V har studerat ekonomn påp olka skt, eller mer exakt, under olka antaganden om vad som kan ändra sg. 1. IS-LM, Mundell Flemmng. Prser är r konstanta, växelkurs v

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Tallbackens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Tallbackens förskola Handlngsplan Grön Flagg Tallbackens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-08-21 20:35: N har genomtänkta, vktga och spännande utvecklngsområden där barnen kommer att få nflytande över processen

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-18 13:37: Bra genomtänkt handlngsplan. N har valt vktga områden med många kloka frågeställnngar er handlngsplan med bra aktvteter.

Läs mer

~ ~ 'o II DJULÖ O /` ~ ~~ 1 ~ Rekreation. Fördjupning av översiktsplanen fiör. Stora Djulö säteri med omgivningar ~~ ~~~

~ ~ 'o II DJULÖ O /` ~ ~~ 1 ~ Rekreation. Fördjupning av översiktsplanen fiör. Stora Djulö säteri med omgivningar ~~ ~~~ Kommunstyrelsens handlng nr 1/2012 Fördjupnng av översktsplanen för FÖRÄNDRINGAR Stora Djulö säter med omgvnngar O Bostäder anpassade tll landskapet Katrneholms kommun ~~~~~~_:, O Utvdgnng av skogskyrkogården

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Talavdskolan 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-21 13:32: V kunde nte läsa om era mål 4 och 5 någonstans. 2013-08-15 11:21: Tack för era kompletterngar.

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats? 1-2 gånger/månad

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats? 1-2 gånger/månad I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Sjukvårdsförsäkringar på en privat marknad

Sjukvårdsförsäkringar på en privat marknad NFT 1/1995 Sjukvårdöräkrngar på en prvat marknad en teoretk analy av normatonaymmetr av cv.ek. Per-Johan Horgby Per-Johan Horgby I Skandnaven nn det en poäng med att betrakta jukvårdöräkrngar ur en ren

Läs mer

GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN. Så arbetar vi med systematiskt kvalitetsarbete

GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN. Så arbetar vi med systematiskt kvalitetsarbete GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN Så arbetar v med systematskt kvaltetsarbete Systematskt kvaltetsarbete grundskoleförvaltnngen Grundskoleförvaltnngens uppdrag är att bedrva en lkvärdg utbldnngsverksamhet av hög

Läs mer

GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN. Så arbetar vi med systematiskt kvalitetsarbete KOPIA 2.indd 1

GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN. Så arbetar vi med systematiskt kvalitetsarbete KOPIA 2.indd 1 Så arbetar v med systematskt kvaltetsarbete GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN Så arbetar v med systematskt kvaltetsarbete KOPIA 2.ndd 1 2015-10-26 10:05:34 Systematskt kvaltetsarbete grundskoleförvaltnngen Grundskoleförvaltnngens

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale Atttudes Toward Carng for Patents Feelng Meannglessness Scale Detta frågeformulär handlar om olka exstentella känslor, tankar, förståelse samt stress som kan uppstå vården av patenter lvets slutskede.

Läs mer

Framtidens Kommuner & Landsting

Framtidens Kommuner & Landsting Annons DennA bra nschtd nng är en Annons från nextmed A Annons Framtdens Kommuner & Landstng Lena Mcko sätter välfärd och självstyre fokus Lena Mcko, skl:s första kvnnlga styrelseordförande, vll satsa

Läs mer

Framtidens Energi. Paradigmskifte till småskaligt. Utmaning för framtidens energi: leveranssäkerhet

Framtidens Energi. Paradigmskifte till småskaligt. Utmaning för framtidens energi: leveranssäkerhet Annons DennA bra nschtd nng är en Annons från nextmed A Annons Framtdens Energ Paradgmskfte tll småskalgt energsystem Det pågår ett paradgmskfte där energsystemet blr mer småskalgt. branschen måste utveckla

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö

vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö Avdelning 3 vx DOM 2013-1Z-T2 Meddelad i Göteborg Mål nr 286-1 3 Sida 1 (8) KLAGANDE Föräkringkaan Procejuridika enheten/ Malmö Box 14069 200 24 Malmö MOTPART God man: Ombud: Jur.kand. Finn Kronporre Aitanjuriterna

Läs mer

Bankernas kapitalkrav med Basel 2

Bankernas kapitalkrav med Basel 2 RAPPORT DEN 16 jun 2006 DNR 05-5630-010 2006 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R A P P o r t 2 0 0 6 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R a p p o r t 2 0 0 6 : 6 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 31 RESULTAT

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016

Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-15 10:59: Vad bra att n utgår från barnens ntressen för att få n deras nflytande

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 10:40: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör dem

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 11:23: Det verkar som om mljöarbetet genomsyrar er vardag, då har n kommt långt!

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola Handlngsplan Grön Flagg Stadonparkens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-30 13:53: N har valt spännande och vktga utvecklngsområden att arbeta med. Att expermentera och undersöka vatten är

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-13 09:11: N har jättefna aktvteter tll era utvecklngsområden. Det är en mycket bra

Läs mer

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08 Prmär- och sekundärdata Undersöknngsmetodk Prmärdataundersöknng: användnng av data som samlas n för första gången Sekundärdata: användnng av redan nsamlad data Termeh Shafe ht01 F1-F KD kap 1-3 Olka slag

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Lnden 8 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-08 16:51: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Processbeskrivning Driftsättning

Processbeskrivning Driftsättning ProcIT-P-007 Procebekrivning Driftättning Ledning- och kvalitetytem Fattällt av Sven Arvidon 2012-06-20 Innehållförteckning 1 Inledning 2 1.1 Symboler i procebekrivningarna 2 2 Driftättning 3 2.1 Samband

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stensjöns förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stensjöns förskola Handlngsplan Grön Flagg Stensjöns förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-30 13:40: Vlken fn och spännande blå tråd n har era utvecklngsområden. N kan säkert få både barn och pedagoger ntresserade

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

Viktig information från din kommun!

Viktig information från din kommun! Vktg nformaton från dn kommun! Att bry sg om, är att öka tryggheten för oss alla! Foto: Johnny Franzén V vll alla uppnå det goda lvet. Där är tryggheten och säkerheten vktga beståndsdelar. Därför är de

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

PLUSVAL PRISLISTA 2016

PLUSVAL PRISLISTA 2016 PLUSVAL PRISLISTA 2016 PÅ 5 ÅR Det här är PLUSVAL Med KBAB:s plusval kan drömmen om ett personlgare boende bl verklghet. Modernt, klassskt, vågat eller stlrent; gör om dtt hem så att det passar just dg.

Läs mer

Gymnasial yrkesutbildning 2015

Gymnasial yrkesutbildning 2015 Statstska centralbyrån STATISTIKENS FRAMTAGNING UF0548 Avdelnngen för befolknng och välfärd SCBDOK 1(22) Enheten för statstk om utbldnng och arbete 2016-03-11 Mattas Frtz Gymnasal yrkesutbldnng 2015 UF0548

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Kalven

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Kalven Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Kalven Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-03 10:27: Vlket bra sätt att ha aktvteter som även görs hemma hos barnen. Ett bra ntatv för att sprda rngar på vattnet.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 2 jan 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 2 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 2 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-02 17:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Avfallsplan 2014-2018 Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) A V F A L L S P L A N 2 0 1 4-2 0 1 8 Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Jan Björklund: Samarbete måste löna sig

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Jan Björklund: Samarbete måste löna sig DennA tematd nng är en från nextm e D A SSF har en unk roll som fnansär för den strategska forsknngen Vår ledstjärna är att vara ett världsledande nsttut med syfte att addera värde tll närngslvet Mara

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola Handlngsplan Grön Flagg Saxnäs skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-05 09:27: Jättefnt att n jobbat utfrån elevernas önskemål när n satt hop er handlngsplan för att måna om deras nflytande. N

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Grön Flagg Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-17 14:07: Vad rolgt att n har jobbat aktvt med Grön Flagg snart 14 år! Handlngsplanen är tydlg och n tar upp flera exempel

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola Handlngsplan Grön Flagg Salvägens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-02 11:11: N har valt fna och ntressanta utvecklngsområden med många olka typer av aktvteter som kan skapa nyfkenhet och

Läs mer

Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:11: N har jättefna konkreta utvecklngsområden och bra aktvteter tll dessa. Blderna

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Näckrosen Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-28 12:15: N har vktga och spännande utvecklngsområden krng tema. Utmana gärna barnen med öppna frågor de olka utvecklngsområdena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2013 1/1 Sammanträdestd Tsdagen den 19 februar 2013 kl. 13.00-14.40 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Broända, Helena Wstbacka, Inger Enfors, Vdar Furu, Danel,

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-08-25 10:58: En mycket bra och kreatv handlngsplan - med väldgt många aktvteter - som säkert kommer att locka fram många

Läs mer

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL Lekton 8 Specalfall, del I (SFI) Rev 0151006 HL Produktvalsproblem och cyklsk planerng Innehåll Nvå 1: Produktval (LP-problem) (SFI1.1) Cyklsk planerng, produkter (SFI1.) Nvå : Maxmera täcknngsbdrag (produktval)

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Föräldrakooperativet Dalbystugan 22 sep 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Föräldrakooperativet Dalbystugan 22 sep 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Föräldrakooperatvet Dalbystugan 22 sep 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-22 17:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-26 09:46: Det har vart rolgt att läsa er rapport och se hur n har ntegrerat hållbar

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn. SOCIALFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar RIKTLINJER SID 1 (8) 1. Bakgrund Socialnämnden töd till ideella föreningar 1 yftar till att tärka den ideella ektorn förutättningar att

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Solbackens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Solbackens förskola Handlngsplan Grön Flagg Solbackens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-11-09 14:31: Välkommen tll Grön Flagg. Solbackens förskola! Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - de kommer säkert

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-07 14:13: N har en bra rapport och det är nte långt från ett godkännande. V skulle vlja

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Sveriges litenhet dess storhet och konkurrensfördel

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Sveriges litenhet dess storhet och konkurrensfördel DennA tematd nng är en från nextm e D A V måste ha en forsknngspoltk där samverkan faclteras och uppmuntras Charlotte Brogren, generaldrektör på VINNOVA. Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Poltk,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fågelsångs förskola 23 jun 2015

Grön Flagg-rapport Fågelsångs förskola 23 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Fågelsångs förskola 23 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-23 21:27: "Möten med solen, möten med vnd, möten med vatten!" Er rapport är näst ntll

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer