Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring"

Transkript

1 PROMEMORIA Datum Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE Stockholm [Sveavägen 167] Tel Fax Stresstest för försäkrngs- och drftskostnadsrsker nom skadeförsäkrng Sammanfattnng Detta PM beskrver stresstestnng av försäkrngs- och drftskostnadsrsker för skadeförsäkrng trafkljusmodellen. Bakgrund och syfte Fnansnspektonens avskt med utvdgade trafkljusmodellen för skadeförsäkrng är att stressa posterna bolagens balansräknng, både tllgångssdan och skuldsdan. Storleken på förändrngarna är valda så att de ungefär representerar en 99,5 %-kvantl för de möjlga utfallen på ett års skt. I detta dokument beskrvs hur dessa antaganden ska väljas för försäkrngsrskerna och drftskostnadsrskerna nom skadeförsäkrng. Förändrade antaganden De förändrade antagandena för avsättnngarna för skadeförsäkrng omfattar En bästa avsättnng enlgt aktsamhetsprncpen. Kaptalkrav för ökad avsättnng för ej ntjänad preme och kvardröjande rsker. Kaptalkrav för ökad avsättnng för oreglerade skador Kaptalkrav för katastrofrsk Kaptalkrav för drftskostnadsrsk Bästa avsättnng enlgt aktsamhetsprncpen En bästa avsättnng enlgt aktsamhetsprncpen ska motsvara väntevärdet av de belopp som krävs för att bolaget ska kunna uppfylla de åtaganden som skälgen kan förväntas uppkomma med anlednng av ngångna försäkrngsavtal. De framtda beloppen ska dskonteras med en rskfr ränta 1. Beräknngarna av avsättnngarna ska vara gjorda med adekvata aktuarella metoder och ska avse värden före avgven återförsäkrng. Kaptalkrav för ej ntjänad preme och kvardröjande rsker KPR Rskfaktorerna denna avsättnng är av två slag: Parameterrsk och Slumprsk. 1 Se FFFS 006:19. 1(7)

2 Parameterrsken handlar huvudsaklgen om osäkerhet beträffande skadenflaton och skadefrekvens. Den genomsnttlga duratonen för den återstående rskperoden uppskattas tll 6 månader. Öknngen av skadefrekvensen antas vara 10 % per år och öknng av nflatonen % enheter per år, båda utöver de öknngar som eventuellt lagts n den bästa skattnngen av avsättnngarna. Den sammanlagda öknngen av bolagets avsättnng för ej ntjänad preme och kvardröjande rsker på grund av parameterosäkerhet är därför (10 % + %) 6/1 = 6 % av bolagets avsättnng för ej ntjänad preme och kvardröjande rsker AEIPKR. Denna avsättnng reduceras först på grund av avgven återförsäkrng med hjälp av andelen c = bolagets uppskattade andel avgven återförsäkrng tll AEIPKR netto med formeln AEIPKR netto = max[(1- c);0,7 (1-c)] AEIPKR Kaptalkravet för parameterfel KPRPAR bldas därefter som KPRPAR = 6% AEIPKR netto Slumprsken beskrver osäkerheten skadeutfallet under den perod som ej ntjänade premer ska täcka. Kaptalkravet för försäkrngsgren nummer bestäms med hjälp av storheterna n = förväntat antal skador, exklusve noll-skador, under den kommande 1- månadersperoden för försäkrngsgren nummer f.e.r m = medelskada, exklusve noll-skador, under den kommande 1- månadersperoden för försäkrngsgren nummer f.e.r v = varatonskoeffcenten, exklusve noll-skador, under den kommande 1- månadersperoden för försäkrngsgren nummer f.e.r. Kaptalkravet bestäms med formeln KPRSLUMP n,58 m 1 v Det totala kaptalkravet för slumprsk bestäms genom kvadratrotssummerng över alla försäkrngsgrenar enlgt KPRSLUMP KPRSLUMP Kaptalkrav för ej ntjänad preme och kvardröjande rsker (KPR) beräknas som KPR KPRPAR KPRSLUMP

3 Kaptalkrav för oreglerade skador KOS Rskfaktorerna denna avsättnng är huvudsaklgen skadebelopp, skadenflaton och utbetalnngsmönster. FI har uppskattat osäkerheten gjorda avsättnngar genom att studera varatonen efterbetalnngsfaktorn, dvs. kvoten mellan total ersättnng och httlls utbetalad ersättnng. För att få bättre skattnngar av standardavvkelserna har bolagen ndelas tre mer homogena bolagsgrupper: rksbolag utom AFA Sjukförsäkrng AFA Sjukförsäkrng större lokala bolag. Osäkerheten avsättnngen kan uppskattas på följande sätt. Låt (.) betyda standardavvkelse och beteckna efterbetalnngsfaktorn med EBF. Då gäller sambanden Total kostnad EBF Httlls betalt Avsättnng = Total kostnad Httlls betalt = Httlls betalt (EBF 1) (Avsättnng) = Httlls betalt EBF) FI har skattat standardavvkelsen D för efterbetalnngsfaktorn för de sammanlagda betalnngarna de olka bolagsgrupperna för olka försäkrngsgrenar och olka utvecklngsår D. Skattnngen av standardavvkelserna för det tre bolagsgrupperna framgår blanketterna som ska användas av de olka bolagsgrupperna för egna beräknngar. Standardavvkelserna framgår flkarna Parametrar AFA Sjuk, Parametrar Rksbolag, Parametrar Slokbolag. Blanketterna fnns tllgänglga på Fnansnspektonens hemsda under katalogerna Rapportera / Trafkljuset. Dessa standardavvkelser D för efterbetalnngsfaktorn ska således tllämpas på skadeåren t = R D för D = 0, 1, För ett ensklt bolag B ska standardavvkelsen s Bt för avsättnngen för verksamhetsgren och för skadeåret t beräknas som D s max1 c ;0,7 (1 c ) mn u ; 0,5 f abt Bt Bt Bt Bt Bt där c Bt = bolagets uppskattade andel avgven återförsäkrng för försäkrngsgren skadeåret t u Bt = bolagets t.o.m. senaste kalenderåret R gjorda utbetalnngar för försäkrngsgren för skadeåret t 3

4 D = standardavvkelsen enlgt tabell ovan, där D = R t a Bt = bolagets branschandel sn bolagsgrupp för försäkrngsgren för skadeåret t f Bt = bolagets dskonterad avsättnng för oreglerade skador per senaste kalenderåret för försäkrngsgren för skadeåret t Andelen avgven återförsäkrng kan uppskattas med kvoten mellan preme för avgven återförsäkrng och total preme eller med kvoten mellan ersättnngar från återförsäkrngsbolag och total ersättnng. Branschandelen mäts med hjälp av premeandelen bolagsgruppen som p 1 Bt abt max ; Pt 9 där p Bt = bolagets preme för försäkrngsgren för skadeåret t P t = total preme bolagsgruppen för försäkrngsgren för skadeåret t De totala premerna P t är gvna blanketterna som ska användas av de olka bolagsgrupperna för egna beräknngar. Standardavvkelserna framgår flkarna Parametrar AFA Sjuk, Parametrar Rksbolag, Parametrar Slokbolag. Blanketterna fnns tllgänglga på Fnansnspektonens hemsda under katalogerna Rapportera / Trafkljuset. AFA har andelen 1 nom sn bolagsgrupp. Standardavvkelsen s B(yngre) för bolagets avsättnng för oreglerade skador för försäkrngsgren beräknas med kvadratrotsformel: s B s ( yngre) t Bt där summerngen görs för de yngre skadeår för vlka standardavvkelser beräknats enlgt ovan. Dessa år svarar nte för hela avsättnngen för oreglerade skador, utan erfarenhetsmässgt fnns en mndre avsättnng för skadeår äldre än de särredovsade. Dessa äldre skadeår svarar för andelar b av den totala avsättnngen och framgår blanketterna som ska användas av de olka bolagsgrupperna för egna beräknngar. Andel för äldre skadeår b framgår flkarna Parametrar AFA Sjuk, Parametrar Rksbolag, Parametrar Slokbolag. Blanketterna fnns tllgänglga på Fnansnspektonens hemsda under katalogerna Rapportera / Trafkljuset. 4

5 Under antagande att den relatva standardavvkelsen för osäkerheten avsättnngen för dessa tdgare skadeår är samma som för de senare skadeåren är s B( äldre) s B( yngre) b 1 b och den totala standardavvkelsen blr då s B s s B( yngre) B( äldre) Ovanstående beräknngar kan göras endast för de försäkrngsgrenar där FI har tllgång tll tllförltlg statstk. För grenarna Drekt utländsk försäkrng Mottagen återförsäkrng från svenska bolag Mottagen återförsäkrng från utländska bolag tllämpas stället följande schabloner: s B,utl = 0,06 avsättnngen för oreglerade skador per senaste kalenderår s B,mott sv åf = 0,15 avsättnngen för oreglerade skador per senaste kalenderår s B,mott utl åf = 0,0 avsättnngen för oreglerade skador per senaste kalenderår Standardavvkelsen s B för bolagets totala avsättnng för oreglerade skador beräknas även den med kvadratrotsformel: s s s s s B B B, utl B, mott sv åf B, mott utl åf Kaptalkrav för avsättnng för oreglerade skador (KOS) beräknas som KOS =,58 s B Kaptalkrav för katastrofrsk KKAT Bolaget ska bedöma kostnaden för egen räknng vd nträffandet av nedanstående tre katastrofer. Kostnaden ska värderas som den bästa skattnngen av effekten för bolaget av att katastrofen nträffar där bolaget är verksamt. Katastrof vars effekt uppenbarlgen är mndre än 5 % av den största, behöver nte värderas utan kan neglgeras. 5

6 Katastrof 1. En storm som resulterar en total kostnad om 15 mdkr för hela svenska försäkrngsmarknaden nom försäkrngsgrenarna Företagsoch fastghetsförsäkrng och Hem- och vllaförsäkrng. Katastrof. En fnansell krs som orsakar en total kostnad om mdkr för hela svenska försäkrngsmarknaden nom försäkrngsklassen Kredtoch borgensförsäkrng. Katastrof 3. En epdem som orsakar en total kostnad om 1 mdkr för hela svenska försäkrngsmarknaden nom försäkrngsklassen Sjuk- och olycksfallsförsäkrng Kaptalkravet defneras med följande formel KKAT KAT där KAT, = 1,,3, är bolagets kostnad för egen räknng för Katastrof 1 (storm), Katastrof (fnanskrs) och Katastrof 3 (epdem). Kaptalkrav för skadeförsäkrngsrsk KS Kaptalkravet för skadeförsäkrngsrsk KS bestäms med följande kvadratrotsformel ur de ovan bestämda kaptalkraven. KS KPR KOS 0,5 KPR KOS KKAT Som framgår av formeln ovan anses rskerna för avsättnngen för oreglerade skador och rskerna för premereserven vara korrelerade med korrelatonskoeffcenten 50 %, medan katastrofrskerna anses vara okorrelerade med de övrga. Kaptalkrav för drftskostnadsrsk KDKO Denna rsk ska redovsas separat och nkluderas nte under begreppet försäkrngsrsk. Syftet med denna stresstestnng är att bolaget måste ha täcknng för att de faktska fasta drftskostnaderna av olka skäl förhöjs med 10 procent. Det antas sedan att bolaget efter en 1-månadersperod antngen har kunnat reducera denna kostnadsöknng eller att man kunnat höja premerna (där så kan ske), alternatvt kombnaton av åtgärder. Stresstestnngen antas här alltså bara få temporär nverkan. 6

7 Drftskostnadsrsken mäts med följande underlag K = bolagets årlga fasta kostnader, som defneras som drftskostnader ökat med skadereglerngskostnader och mnskat med anskaffnngskostnader. Kaptalkravet för drftskostnadsrsk är KDKO = 0,1K. Drftskostnadsrsk och försäkrngsrsk antas ha korrelatonskoeffcenten 50 % vd beräknngar av den totala rsken. 7

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen Matematsk statstk Stockholms unverstet Undersöknng av vssa försäkrngsantaganden efterlevandepenson för anställda kommuner och landstnget och dess påverkan på prssättnngen Ilkay Gölcük Eamensarbete 7:5

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

Kvalitetsjustering av ICT-produkter

Kvalitetsjustering av ICT-produkter Kvaltetsjusterng av ICT-produkter - Metoder och tllämpnngar svenska Prsndex Producent- och Importled - Enheten för prsstatstk, Makroekonom och prser, SCB December 2006 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(55) Kontaktnformaton

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige "!# " $ % &('*),+.-0/0%'&%3)5476 8 &(' 9;: +@),>BA % &C6D% &E>>):D4 F GIHJGLKMONQPRKTSVUXW Y[Z]\8 &4^>_\0%"à&b+ & c

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker.

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker. Natonalekonomska Insttutonen Kanddatuppsats Ekonomhögskolan Lunds Unverstet Vårtermnen 006 Prset på Poker En stude av efterfrågeelastcteten på Internetpoker Författare Tony Krstensson Dag Larsson Handledare

Läs mer

Göteborg i september 1980

Göteborg i september 1980 INNEHALLSFÖRTECKNING - FÖRKORTAD PTGÄVA Sd 0 INLEDNING I 1 STUDERADE TILLFÖRSELALTERNATIV 3 2 PROGNOSER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KKLK1- LERINGEN 9 2.1 Ex- ocn värmetllrörsel 9 2.2 Bränsleprsutvecklng 11

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Beräkning av Sannolikheter för Utfall i Fotbollsmatcher

Beräkning av Sannolikheter för Utfall i Fotbollsmatcher Natonalekonomska Insttutonen Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Phlp Jonsson Handledare: Johan Lyhagen VT 2006 Beräknng av Sannolkheter för Utfall Fotbollsmatcher Oddsen på dn sda Sammanfattnng

Läs mer

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag RAPPORT 9 2011 Hjortdjurens nverkan på tllväxt av produktonsträd och rekryterng av betesbegärlga trädslag - problembeskrvnng, orsaker och förslag tll åtgärder Jonas Bergqust, Chrster Kalén, Hasse Berglund

Läs mer

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport 09:88 Mkael Ameln, Calle Englund, Andreas Fagerberg September 2009 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

EXAMENSARBETE. Nord Pools olika prisområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh. Ekonomie magisterexamen Nationalekonomi

EXAMENSARBETE. Nord Pools olika prisområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh. Ekonomie magisterexamen Nationalekonomi EXAMENSARBETE Nord Pools olka prsområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh Ekonome magsterexamen Natonalekonom Luleå teknska unverstet Insttutonen för ekonom, teknk och samhälle SAMMANFATTNING Sverge

Läs mer

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott Falkenberg FALKENBERG 2013-04-16 130 Moton om bättre vllkor för vssa grupper beträffande uthyrnng av FaBo s lägenheter. Dnr KS

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:21) om svenska skadeförsäkringsbolags

Läs mer

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni Utvecklng av en optmerngsmodell för upphandlngar nom telefon Examensarbete vd Insttutonen för teknsk ekonom och logstk, avdelnngen för produktonsekonom. Lunds Teknska Högskola, Lunds Unverstet Handledare:

Läs mer

Cancerforskning som gör skillnad

Cancerforskning som gör skillnad Denna tematdnng är en annons från Radumhemmets Forsknngsfonder Cancerforsknng som gör skllnad Ingår som blaga Svenska Dagbladet 18:e mars 2010 Cancerförenngen Stockholm pg 90 06 90-9 Stftelsen Konung Gustaf

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag tll energplan Blaga 1: Planerngsförutsättnngar 2014-05-20 Remssverson BI L A G A 1 : P L A N E RI N G S F Ö R UT S Ä T T N I N G A R Förslag tll energplan Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Halvårsrapport 2014 1 Enkelt är effektvt! V tror på enkelhet fondförvaltnng. Istället för att krångla tll saker onödan fokuserar v på att köpa bra bolag v gllar. Det behöver nte vara svårare än så. Spltan

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Hållbar energ går hand hand med lvskvaltet och tllväxt Sverge har unkt bred och långsktg energpoltk

Läs mer

www.fi.se Solvensen fortsatte att öka finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 2013

www.fi.se Solvensen fortsatte att öka finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 2013 finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 213 26 september 213 Solvensen fortsatte att öka Situationen i de svenska försäkringsföretagen och tjänstepensionskassorna fortsatte att förbättras

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8.

FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8. FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8. Försäkringstekniska riktlinjer (2 kap FFFS 2003:8) IKANO Livförsäkring

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Psykatrkerrollen har erbjudt mg en frhet att skräddarsy mn egen yrkesroll Smon Kyaga, psykatrker och överläkare Läkare ska kunna fokusera på dagnostk, behandlng och det medcnska ansvaret Hed Stensmyren,

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Smedby i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2475

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Smedby i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2475 Årsredovsnng Styrelsen för HSB Brf Smedby Upplands Väsby Org.nr: 714800-2475 får härmed avge årsredovsnng för förenngens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 HSB:s Brf Smedby Upplands

Läs mer

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering Byggnadsstyrelsen $8 Teknska byråns nformaton 9870 Kylanläggnngar väglednng för projekterng r öl 2 Dokumentets utgvare Dokumentnamn och dokumentbetecknng Tnfo nr 88 Dokumentets datum Ärendebetecknng Y3BYGGNADSSTYRELSEN

Läs mer