DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik"

Transkript

1 DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Hållbar energ går hand hand med lvskvaltet och tllväxt Sverge har unkt bred och långsktg energpoltk Med oförutsägbart prs på koldoxd vågar ngen nvestera Omställnngen tll ett långsktgt hållbart energsystem är en vktg samhällsfråga som hänger tätt hop med lvskvaltet och tllväxt. Utan energ stannar Sverge, säger Erk Brandsma, gd Energmyndgheten, som basar över en årlg forsknngsbudget på en mljard. Regerngens energpoltk baseras på att 5 svenska företag och konsumenter måste kunna lta på att det fnns en trygg energförsörjnng. Det förutsätter att energföretagen får långsktga spelregler och stabla vllkor. Intervju med energmnster Anna-Karn Hatt. 4 6 Mycket förnybar kraft är bra, men den fnns bara när väderleken tllåter. Det balanseras med fungerande baskraft som nte kan nyttas tll fullo eftersom förnybart går först n systemet, säger Kjell Jansson, vd Svensk Energ. Vad får baskraften kosta? Stål sparar energ Investerngar kraftnäten Oppostonen Smarta elnät Energbolagens forsknngsprojekt Energutblck 2014 Ingår som blaga Dagens ndustr januar 2014.

2 Morgondagens smartare elnät Pöyry erbjuder alla tänkbara tjänster nom elnät på transmssons- och dstrbutonsnvå, med helhetslösnngar från den första systemstuden fram tll färdg anläggnng. V är bara Sverge ett team på 90 experter som daglgen arbetar med bland annat kraftlednngar, kablar, statoner, HVDC och FACTS. Skulle v behöva förstärknng, tar v n våra kollegor globalt. Vll du veta mer om smartare elnät och vll ha en konsult som kan dra nytta av lokal och global kompetens som ngen annan Sverge, ska du besöka vår svenska hemsda redan dag.

3 D E nna te m AtD nng är E n A nnons F rån nextmed A Framtdens Energ Januar Om detta kan du läsa Framtdens Energ Framtdens energ en av Sverges största utmanngar Svensk energpoltk ska bygga på samma tre grundpelare som energsamarbetet EU: ekologsk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjnngstrygghet. Omställnngen tll ett hållbart energsystem ska vdare vara långsktgt och kantas av stabla vllkor för de som producerar och konsumerar energ. Enlgt energmnster Anna-Karn Hatt har Sverge genom allansens energöverenskommelse, en nternatonellt sett unkt bred och långsktg energpoltk. Men är den tllräcklgt tydlg för att skapa tllväxt? Helén Axelsson, avdelnngschef, energ och mljö, vd den svenska stålndustrns branschorgansaton Jernkontoret, är en av många ndustrrepresentanter som efterlyser helhetsperspektvet energdebatten. V efterlyser en poltk med helheten för ögonen och en energ- och klmatpoltk som nte rskerar att drva bort ndustrn från Sverge. För sammantaget rskerar pålagorna bl för tunga att bära, framhåller Axelsson. V efterlyser en poltk med helheten för ögonen Mot bakgrund av att ndustrer, som nte är anslutna tll utsläppsrättssystemet, från 2015 måste betala en avsevärt större procent av koldoxdskatten, motsvarande en prshöjnng på procent på fossla bränslen, framstår en konverterng tll bobränslen allt mer ntressant. Detta syns också Energmyndghetens forsknngsprojekt där utvecklngen av bogasprodukton, solceller samt skogens roll för den framtda energförsörjnngen stått forsknngsfokus under Framtdens energfrågor är många och rör allt från koldoxdprser tll förnyelsebar energ, baskraft, smarta nät, energeffektvserng, optmerng, vllkor, forsknng, tllväxt och arbetstllfällen. Välkommen att dyka ner de frågor som högsta grad berör framtdens energ. Trevlg läsnng! Redaktonen 4 Bokraftvärme och vndkraft (S)-fokus 4 Hållbar energ går hand hand med lvskvaltet och tllväxt Intervju med Erk Brandsma, gd Energmyndgheten. 5 Regerngen: Unkt bred och långsktg energpoltk 6 Vad får baskraft kosta? Intervju med Kjell Jansson, vd Svensk Energ. 7 FoU-chefer satsar på förnybart och samarbeten 8 Fjärrvärme har aldrg vart mer rätt än nu 9 Rekordstora nvesterngar elnät Intervju med Mkael Odenberg, gd Svenska kraftnät. 10 Alla tjänar på att elnäten blr allt smartare 10 Helhetsperspektv ger bättre energ- och klmatbeslut Energkrävande ndustrer genererar energsparande produkter. 11 Smarta elnät är energns nternet Intervju med Mara Khorsand, Samordnngsrådet för smarta elnät. 12 Energeffektvserng flerfamljsbostäder på goda grunder 13 Hållbar energ fokus för Energmyndghetens forsknng 13 Vndkraft stabl nvesterng rskerna har sänkts 14 Industrns energeffektvserng konkurrensfråga 14 EU förordar vattenkraftsutbyggnad Sverge bromsar 15 Energutblck Standarder: en framtdsfråga för bättre mljö 16 Kraftfull energeffektvserng med bättre ventlaton 17 Kommunkatonssystemet Rakel gör Sverge tryggare 18 Säker lösnng för världens kärnavfall 19 Geoenerg potental för ndustr och större komplex 19 Unk testvlla formar energsnåla hus Presenterade företag och organsatoner 20 Smart Grd Networks 21 Semens AB 22 Eltel Networks 23 Kamstrup AB 24 Fortum 25 KTH 26 Lnköpngs unverstet 27 SWPTC 28 Camfl Svenska AB 28 Swegon 29 Dalka AB 30 Adon 31 Rambøll 32 MSB Myndgheten 33 Enoro Sverge 33 Seabased Industry AB 34 Varberg Energ 34 There Corporaton 35 Geotec 35 IQ Samhällsbyggnad Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft är producerad av NextMeda. Skrbenter Sandra Ahlqvst, Anette Bodnger, Håkan Edvardsson, Crstna Lefland, Clas Lewerentz, Jess Ulrk Verge, Chrstna B. Wnroth Fotografer Johan Marklund, Bea Tgerhelm Grafsk form Stellan Stål försäljnng NextMeda, Meda X Norr Omslagsblder Läsplatta: E.ON, Vndkraftverk: Statkraft, Kraftlednngar: Thomas Wklund / Svenska Kraftnät, Anna-Karn Hatt: Krstan Pohl Tryck V-TAB Ingår som blaga Dagens ndustr januar 2014 Frågor om nnehållet besvaras av NextMeda Tel: , E-post: För mer nformaton om tema- och kundtdnngar dagspress kontakta: Nklas Engman Telefon , Mobl E-post: Elnätsautomaton som halverar avbrotten? Vntern 2011/2012 nträffade 1,9 mljoner elavbrott Sverge och avbrott varade längre än 24 tmmar. Men det fnns kostnadseffektva lösnngar. Upptäck hur v har hjälpt våra kunder att halvera avbrotten på Javsst.

4 4 D E nna te m AtD nng är E n A nnons F rån nextmed A Framtdens Energ Januar 2014 Bokraftvärme och vndkraft s-fokus År 2050 kommer det svenska elproduktonssystemet att baseras på vattenkraft, kärnkraft, bomassa och tll vss del naturgas alla fall om Svensk Energs vson för det klmatneutrala samhället På väg mot ett koldoxdneutralt samhälle år 2050 med el tankarna slår n. Men hur ser poltken på framtdens energfrågor? Framtdens Energ frågade Jenne Nlsson, socaldemokraternas gruppledare Närngsutskottet. Oppostonen Vad måste göras för att nå ett långsktgt tryggt och konkurrenskraftgt energsystem utan negatv påverkan på männskor, klmat och mljö? V socaldemokrater har som mål att Sverge ska ha lägst arbetslöshet EU vd Det nnebär praktken en halverng av dagens nvåer, men Sverge har unka förutsättnngar att klara en säker och stabl elförsörjnng v är övertygade om att det går. V behöver fler jobb Sverge, och fler som jobbar. I det avseendet spelar energpoltken en avgörande roll för att de nya jobben ska växa fram. V vll trygga tllgången tll el och annan energ med en energprodukton som har låg nverkan på hälsa, mljö och klmat och att göra det på nternatonellt konkurrenskraftga vllkor. Genom en kraftg utbyggnad av framför allt bokraftvärme och vndkraft vll v höja målet tll mnst 30 TWh ny förnybar el tll 2020 och mnst 55 TWh tll Framtda nvesterngar nätkapactet är en förutsättnng för att klara detta mål. V vll också se ett nytt energeffektvserngsprogram för ndustrn. Hur ska framtdens elförsörjnng säkras och stablseras? Sverge har unka förutsättnngar att klara en säker och stabl elförsörjnng genom vår goda tllgång tll vatten, vnd, skog och jord. Den förnybara energn har mycket stor potental att byggas ut under lång td framöver. Men för att säkra framtdens elförsörjnng behövs en blocköverskrdande överenskommelse Jenne Nlsson, socaldemokraternas gruppledare Närngsutskottet. som säkrar konkurrenskraften och hållbarheten för energn Sverge. Kan en bred poltsk uppgörelse krng energförsörjnngen bl aktuell? V socaldemokrater menar att Sverge behöver en bred överenskommelse som tryggar energtllgången och ger ett elöverskott. Stabla spelregler som sträcker sg längre än tll nästa val är därför nödvändgt om företagen ska våga nvestera nya nnovatoner, produkter och teknk. Tyvärr har allansregerngen valt att genomföra en poltk som vlar på en skör rksdagsmajortet och skapat osäkerhet för nvesterngar energsektorn. I regerngsställnng kommer v att bjuda n tll nya blocköverskrdande samtal syfte att skapa en långsktgt hållbar energöverenskommelse. Vad kommer kärnkraften att spela för roll för energförsörjnngen takt med att förnybara alternatv byggs ut? Kärnkraften ska successvt fasas ut, med hänsyn tll sysselsättnng och välfärd och den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor samt energeffektvserng. Sverge är dock ett av världens mest kärnkraftberoende länder. Kärnkraften kommer att utgöra en vktg del av vår elprodukton för lång td framöver. Den ska användas på ett säkert och effektvt sätt. Hållbar energ går hand hand med lvskvaltet och tllväxt Omställnngen tll ett långsktgt hållbart energsystem är en vktg samhällsfråga som hänger tätt hop med lvskvaltet och tllväxt. Utan energ stannar Sverge, säger Erk Brandsma, generaldrektör för Energmyndgheten, som basar över en årlg forsknngsbudget på en dryg mljard. Hållbar energ Text Anette Bodnger Energmyndgheten verkar nom olka samhällssektorer för att skapa vllkoren för en effektv och hållbar energanvändnng samt en kostnadseffektv svensk energförsörjnng. V har ett bra paket med möjlgheter med en forsknngsbudget som lgger på en dryg mljard kronor. Det ger oss möjlghet att drva både affärsutvecklng och nnovaton nom energteknk och samtdgt skapa förståelse för hur komplext det här området är. Det är ett spännande uppdrag och mycket mer varerat än jag trodde från början, konstaterar Erk Brandsma, som nu är nne på stt andra år som generaldrektör. Energforsknngen har tll syfte att bygga upp den kunskap och kompetens som behövs för att nya teknker och tjänster ska göra det möjlgt att ställa om tll ett långsktgt hållbart energsystem landet. För oss är det otrolgt vktgt att säkerställa att de medel som står tll buds satsas på rätt saker. V måste ha en slags framtdsblck om hur det hållbara energsystemet kan komma att se ut. Det är förstås en stor utmanng. Det har hänt enormt mycket på det här området under de senaste åren Bra utgångsläge Brandsma framhåller att Sverge har ett bra utgångsläge jämfört med många andra länder. V har redan dag ett relatvt CO 2 - fattgt energsystem form av vår kärnkraft och vattenkraft elsystemet. Sedan sker det stora saker även andra delar av världen där v har mycket att lära, nte mnst av det som händer nom området på lokal nvå och på företag andra länder. Han påpekar att arbetet med och resan mot ett långsktgt hållbart energsystem nte bara är en ntern fråga för Energmyndgheten. Det här är ngen myndghet där medarbetarna enbart stter på sna kammare och klurar på lösnngar. En stor del av vårt uppdrag handlar om att samarbeta med kollegor från andra myndgheter och från akadem och närngslv för att tydlggöra vlka roller man ska ha och vlka möjlgheter som fnns. Det har hänt enormt mycket på det här området under de senaste åren. Hållbar energ är utan tvekan en framtdsbransch. Det är bara det att v nte vet exakt hur det hela kommer att se ut. Det gör oneklgen det här arbetet lte extra spännande. Erk Brandsma, generaldrektör för Energmyndgheten. Foto: Energmyndgheten

5 D E nna te m AtD nng är E n A nnons F rån nextmed A Framtdens Energ Januar Anna-Karn Hatt: Sverge har en unkt bred och långsktg energpoltk Regerngens energpoltk baseras på att svenska företag och konsumenter måste kunna lta på att det fnns en trygg energförsörjnng. Det förutsätter att energföretagen får långsktga spelregler och stabla vllkor för sn verksamhet. Framtdens Energ lyfte ett par frågor på temat med energmnster Anna-Karn Hatt. Regerngen Text Chrstna B. Wnroth Vad måste göras för att nå ett långsktgt tryggt och konkurrenskraftgt energsystem utan negatv påverkan på männskor, klmat och mljö? Sverge behöver fortsätta ställa om tll ett ännu mer hållbart energsystem, och v har mycket goda förutsättnngar för att göra det. V har stabla spelregler, v har bra vllkor för både energkonsumenter och energproducenter och därför rekord nvesteras det just nu energsektorn Sverge. V ska fortsätta stärka vår försörjnngstrygghet genom att ntegrera oss med den nordska och europeska elmarknaden, och genom att bygga ut det tredje förnybara benet vår elprodukton. Dessutom ska v ge fler kunder verktyg så att de kan vara aktva på energmarknaden, ta kontroll över sna energkostnader och göra det mer lönsamt att producera sn egen småskalga förnybara el. Och slutlgen behöver v ställa om tll en fossloberoende fordonsflotta och mnska klmatutsläppen från våra transporter. Hur ska framtdens elförsörjnng säkras och stablseras? Sverge har grunden en trygg elförsörjnng, vlket nnebär att v nu också har hstorskt låga och väldgt konkurrenskraftga elprser. Tack vare de stabla vllkoren Allansens långsktga och breda energöverenskommelse vågar energbranschen nu nvestera. Bara förra året nvesterades det 35 mljarder kronor energbranschen Sverge, och nästa år räknar branschen med att energnvesterngarna kommer öka tll rekordnvån 40 mljarder kronor. En hel del av det är nvesterngar förnybar elprodukton, som gör vår elförsörjnng bredare och tryggare, men v rekordnvesterar nu också att bygga ut och modernsera det svenska stamnätet för el. Kan en bred poltsk uppgörelse krng energförsörjnngen bl aktuell? Sverge har en nternatonellt sett unkt bred och långsktg energpoltk, genom Allansens energöverenskommelse. Den täcker alla energslag, pekar ut tydlga mål och ger med sna styrmedel en väldgt tydlg rktnng. Och den V behöver ställa om tll en fossloberoende fordonsflotta leder nu tll tydlga resultat och ökade nvesterngar ny energprodukton. När Allansen slöt energöverenskommelsen 2009 erbjöd v Socaldemokraterna att sluta upp bakom den, för att ge den ännu större poltsk bredd. Men Socaldemokraterna valde att ställa sg vd sdan av. Vad Socaldemokraterna dag tycker om olka delar av energpoltken tycks höljt dunkel och verkar varera, från dag tll dag och beroende på vem som uttalar sg. Det Stefan Löfven behöver göra är att berätta för väljarna vad Socaldemokraterna tycker sak om förnybart, energeffektvserng men också om kärnkraften. Vad kommer kärnkraften att spela för roll för energförsörjnngen takt med att förnybara alternatv byggs ut? En av Allansens prorterngar energöverenskommelsen är att mnska Sverges beroende av storskalga energkällor, Foto: Krstan Pohl som kärnkraft och vattenkraft, genom att bygga ut ett starkt förnybart ben elproduktonen. Det sker just nu. Huruvda energbranschen kommer vlja nvestera ny kärnkraft Sverge är upp tll dem att besluta om, men Allansen har tydlgt angvt vllkoren för eventuell ny kärnkraft Sverge: kärnkraften ska stå på egna ben, regerngen kommer nte att ge några drekta eller ndrekta subventoner tll ny kärnkraft och det kommer nte att bl vare sg fler reaktorer eller kärnkraft på några andra orter än de som har kärnkraft dag. Utfrån de tydlga vllkor v angvt för samtlga energslag är det nu upp tll de som nvesterar energprodukton Sverge att bestämma vlka energslag de vll nvestera.

6 6 D E nna te m AtD nng är E n A nnons F rån nextmed A Framtdens Energ Januar 2014 Vad får baskraft kosta? I dag fnns mycket förnybar kraft systemet, det är bra, men den är nte styrbar utan fnns bara där när väderleken tllåter. Det ställer krav på en fungerande baskraft som dock är svår att planera för då anläggnngarna nte kan utnyttas tll fullo eftersom förnybart går först n systemet, säger Kjell Jansson, vd Svensk Energ. Baskraft Text Chrstna B. Wnroth När kraftbolagen räknar på baskraft, som Europa första hand handlar om kol och naturgas, men som Sverge utgörs av kärnkraft, kalkyleras för en årlg körtd på tmmar. Om ett kraftverk bara är gång tmmar, blr det en dyr kraftprodukton. För dagens kraftproducenter är detta ett vanlgt scenaro eftersom förnybart alltd går n först systemet. Det många funderar på, både Sverge och på kontnenten, är hur man ska få ekonomn att gå hop. Samtdgt hänger klmatfrågan över oss. Eftersom kolprset är lågt, samtdgt som utsläppshandelsprset är lågt, avvecklas dag mycket gaskraft för att stället satsa på kolkraft. Med en oförutsägbar prsbana på koldoxd vågar ngen nvestera för framtda behov. För att ändra detta krävs mer stadga systemet och då behövs ett mål för 2030 gällande koldoxdutsläppen. Scenarot Jansson ser framför sg, är att gas på skt kommer att bl bllgare än kol. Och för att över huvud taget skapa lönsamhet att producera baskraft, dskuterar Europa framväxten av en kapactetsmarknad, det vll säga att kraftverk bottenfnanseras för att fnnas tllgänglga och kunna leverera el då vnd- och solkraft nte genererar el. Detta kommer att leda tll att v betalar för kraftverk som perodvs nte används. England har nfört detta system, Tyskland och Danmark lutar åt samma håll. Färdrktnng efterlyses Ett annat alternatvt system är att tllåta prserna att vara väldgt volatla. Med en oförutsägbar prsbana på koldoxd vågar ngen nvestera för framtda behov Låt säga att Europa-prset lgger krng 60 öre per kwh. När förnybara källor nte levererar kommer prset kanske att landa på to kronor per kwh, eftersom de kraftverk som normalt är standby-läge måste debtera ett högt prs för att kompensera för td vla. Med ett system som tllåter starkt svängande prser blr utvecklngen av smarta nät allt vktgare. Om det går att htta smarta lösnngar som tllåter en flexbel elanvändnng, där el nte måste användas då prserna är som högst på grund av problem med tllförseln, t.ex. genom att styra maskner att köra vd andra tder, behöver en marknad med volatla prser nte bl något större problem. Det vktga är att peka ut en färdrktnng och trygga en stabl och trygg energförsörjnng, vlket nte mnst svensk ndustr står och faller med, fastslår Kjell Jansson. Kjell Jansson, vd Svensk Energ. Nu söker v med ljus och lågenerglampa efter dg som absolut nte vll lämna något avtryck samhället. Välkommen tll en av världens mest nnovatva arbetsplatser. SP Energteknk strävar efter att bygga ett energsmart och mljömedvetet Sverge. V söker ständgt kompetens som kan medverka tll en bättre framtd. Läs mer, ansök och bl en del av lösnngen på sp.se! SP Sverges Teknska Forsknngsnsttut är en nternatonellt ledande nsttutskoncern för forsknng och nnovaton. V skapar värde samverkan, vlket har avgörande betydelse för närngslvets konkurrenskraft och hållbara utvecklng.

7 D E nna te m AtD nng är E n A nnons F rån nextmed A Framtdens Energ Januar FoU-chefer satsar på förnybart och samarbeten Det sker många förändrngar energlandskapet. Mer förnybart kommer n systemet, kunderna blr mer medvetna och förväntas på skt aktvt medverka på energns spelfält. För att möta utvecklngen pågår en rad forsknngsprojekt bland landets energbolag. Forsknngsprojekt Text Chrstna B. Wnroth Ett vktgt område fnns gränssnttet mellan produkton och konsumton där forsknngen krng smarta nät och kundnära nformatonstjänster fnns högt upp på energföretagens forsknngsagendor. Ett av alla forsknngsprojekt är Vattenfalls projekt Smart Grds Gotland där energbolaget samarbete med bland annat Svenska Kraftnät och ABB utforskar kundernas potental att vara mer aktva konsumenter. På Gotland arbetar v med att uppgradera ett befntlgt elnät för att kunna få n mer förnybar energ från vndkraft. V arbetar med att uppgradera ett befntlgt elnät för att kunna få n mer förnybar energ Parallellt utforskar v hur v bäst kan ge kunderna de teknska förutsättnngarna att styra sn energanvändnng tll exempel tll tder då det blåser mycket, produktonen är hög och prserna låga, alternatvt att begränsa stt uttag då vndkraften genererar mndre kraft, säger Karl Bergman, FoU-chef Vattenfall. kund. Teknskt sett fnns mycket av de smarta näten på plats; det som återstår är framväxten av affärsmodeller och reglerngar som stödjer en hög grad av flexbltet systemet, och nte mnst ett nätknutet nformatonsflöde som kan presentera beslutsdata ut tll Kunden delaktg Inom Eon har all utvecklngsrelaterad verksamhet samlats nom affärssegmentet Busness Innovaton, omfattandes forsknng och utvecklng. Ansvarg för verksamheten är Johan Mörnstam, Drector Busness Innovaton. Jämsdes med energomställnngen sker en förflyttnng från storskalg produkton, som tradtonellt dstrbuerats ut och levererats tll kunden, mot fler små produktonsenheter där kunden kommer att kunna vara sn egen elproducent. Det nnebär att gränserna mellan delarna värdekedjan kommer att förändras, konstaterar Mörnstam. Tradtonellt har Eon byggt och drvt allt på egen hand. Framåt poängterar Mörnstam dock vkten av samarbeten över branschgränser för att gfta hop olka kompetenser där nya tjänster ska utvecklas genom partnerskap. Karl Bergman, FoUchef Vattenfall. Johan Mörnstam, Drector Busness Innovaton, Eon. Ett exempel på detta är bostadsområdet Hållbarheten Västra hamnen Malmö, där Eon byggt åtta lägenheter som laddats med all möjlg teknk för att kunna vsualsera energförbruknngen. I en lägenhet fnns crka 150 mätpunkter som kan åskådlggöras och styras från en läsplatta. Bostaden har också försetts med solceller och småskalg vndkraft som producerar egen el. Det som är spännande är att v tllsammans med andra arbetat fram lösnngar och rekryterat hyresgäster från en demografsk sprdnng Göran Hult, FoUchef Fortum. På skt hoppas v på att kunna vdareförädla pyrolysoljan så att den även kan användas som fordonsbränsle. med ntresse för projektet. Dessa personer är med ett treårsprojekt där olka delar kommer att utvärderas och med målsättnngen att leverera nya tjänster och lösnngar tll våra kunder. För att ytterlgare knyta hop utvecklngsverksamhet med olka aktörer, har Eon gått n nkubatorn Mnc Malmö, Syftet är att fokusera på så kallad öppen nnovaton och använda deras kontaktnät för att öka utvecklngsfarten. I samma anda har v gått med moblklustret Moble Heghts för att se vad mobl teknk kan tllföra energsektorn. Klmatfrågan Hos Fortum leder FoU-chef Göran Hult utvecklngsarbetet. Om v blckar långt framåt ser v att utvecklngen går mot en solekonom där soldrvna processer förser samhället med energ. Tll detta framtdsscenaro hör också förnybara källor som vnd-, vatten-, vågkraft och bokraftvärme. Men just nu har v ett akut problem form av klmatfrågan. För att närtd lösa den uppgften är kärnkraft fortfarande ntressant, dessutom är utvecklngen av CCS-teknk (Carbon Capture Storage) med koldoxdnfångnng extremt vktgt. Genom att ntegrera olka produktonsprocesser ett kraftverk fnländska Joensuu, har Fortum vdare avlossat startskottet för en ny era energsektorn: Genom att v kombnerar en bobränsleeldad kraftvärmeanläggnng med en pyrolysreaktor för att parallellt med värme- och elproduktonen tllverka boolja från skogsbränsle, utnyttjas energn maxmalt och booljan ersätter sn tur fosslt bränsle en annan anläggnng. På skt hoppas v på att kunna vdareförädla pyrolysoljan så att den även kan användas som fordonsbränsle. Övergången tll boolja har också en tydlg, postv mljöpåverkan eftersom energ producerad med boolja är förnybar och nte bdrar tll växthuseffekten. Detta är centralt för Fortum eftersom hållbar utvecklng är fundamentet vår strateg, fastslår Göran Hult.

8 8 D E nna te m AtD nng är E n A nnons F rån nextmed A Framtdens Energ Januar 2014 Fjärrvärme har aldrg vart mer rätt För femto år sedan var den allmänna uppfattnngen att alla naturtllgångar var oändlga. I dag är man mer medveten om att det fnns begränsat med resurser på jorden. Ur ett hållbarhetsperspektv har fjärrvärme aldrg vart mer rätt än nu, säger Ulrka Jardfelt, vd för Svensk Fjärrvärme. Fjärrvärme Text Anette Bodnger Fjärrvärme har funnts mer än 60 år. Från början var drvkraften nte främst mljöskäl utan att förse samhället med ett effektvt energsystem. Det fjärrvärme kan göra, är att el, värme och kyla kan framställas ur resurser som annars skulle gå tll spllo. I skenet av de utmanngar v står nför dag har fjärrvärme aldrg legat mer rätt tden, säger Ulrka Jardfelt. Den gångna utvecklngen har vart postv. I Sverge är fjärrvärmenäten stort sett färdgbyggda. 93 % av alla flerbostadshus, 82 % av alla lokaler samt 12 % av alla småhus får värme, kraft och kyla från fjärrvärme. Den stora öknngen av fjärrvärme kommer v att få se övrga Europa. I Sverge handlar det mer om nästa fas utvecklngen. Redan dag består fjärrvärmen tll 75 procent av återvunnen energ. Den resan tror v kommer att fortsätta. Vår vson är att år 2030 ha fjärrvärme som enbart består av återvunnen energ. Prsdalog För att öka kundnflytandet på fjärrvärmemarknaden har Närngsdepartementet lått Energmarknadsnspektonen ta fram ett förslag tll oblgatorsk prövnng av prsförändrngar på fjärrvärme och Regerngen har avserat en fjärrvärmeproposton mars. Ulrka Jardfelt och andra företrädare för branschen tycker dock nte att en statlg prsreglerng av fjärrvärme är någon bra dé. En statlg prsreglerng stärker nte kundernas ställnng och bdrar nte självklart tll ett ökat förtroende för fjärrvärmen. Det bästa för marknadens parter är om man lyckas ta ett gemensamt ansvar för att pröva prsförändrngar av fjärrvärme på frvllg väg genom en dalog. Och dalog är precs vad Svensk Fjärrvärme försöker åstadkomma med hjälp av Prsdalogen, ett branschsamarbete för prövnng av prsändrng på fjärrvärme. Modellen har tagts fram av Rksbyggen, SABO Sverges Allmännyttga Bostadsföretag och Svensk Fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställnng, att åstadkomma en rmlg, förutsägbar och stabl prsändrng på fjärrvärme samt att bdra tll ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prssättnng. V har redan hushåll vars fjärrvärmeavtal har omfattats av Prsdalogen. Nästa år räknar v med att 1,3 mljoner hushåll har ett fjärrvärmeprs som föregåtts av en kvaltetssäkrad dalog, säger Ulrka Jardfelt. Svensk Fjärrvärme Svensk Fjärrvärme är branschorgansatonen för Sverges fjärrvärmeföretag, som producerar och dstrbuerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Tll organsatonen är också ett 60-tal andra företag knutna, bland annat leverantörer och konsulter som är verksamma fjärrvärmebranschen. I dag består organsatonen av crka 140 företag. De står för 98 procent av den levererade fjärrvärmen Sverge. Branschen omsätter crka 33 mljarder per år (en procent av BNP) och nvesterar crka sju mljarder. Den svenska fjärrvärmebranschen sysselsätter omkrng personer och har crka ml lednngar. Vår vson är att år 2030 ha fjärrvärme som enbart består av återvunnen energ Ulrka Jardfelt, vd för Svensk Fjärrvärme. Ägare av kraftlednngsstolpe: Svenska Kraftnät ENERGI I ETT STÖRRE SAMMANHANG Swecos energkonsulter utvecklar och effektvserar befntlga anläggnngar, drftstöd och energmarknader. Oavsett om det handlar om att transportera mer förnyelsebar energ eller att balansera tllgång och efterfrågan av energ, skapar v bättre förutsättnngar för marknadens aktörer med nnovatva déer. Över 100 års erfarenhet har lärt oss vad som krävs för att lyckas djup kunskap om dn verksamhet och en nära dalog. Vad kan v göra för dg? Läs mer om våra konsulttjänster på

9 D E nna te m AtD nng är E n A nnons F rån nextmed A Framtdens Energ Januar Rekordstora nvesterngar elnät Aldrg tdgare har det pågått så många stora nvesterngar de svenska kraftnäten som nu. Ett stamnät behov av förnyelse, nya energkällor och en elmarknad som blr alltmer nternatonell är några av orsakerna. Svenska kraftnät möter nu utmanngarna med flera satsnngar. Elnät Text Crstna Lefland Den största satsnngen dag är SydVästlänken, för ökad överförngskapactet och drftsäkerhet det svenska stamnätet södra Sverge. Denna ska vara klar om crka ett år och nnebär en kraftfull förstärknng av stamnätet för el. Behovet av detta blev uppenbart 2003 då hela Sydsverge och delar av Danmark drabbades av ett omfattande strömavbrott. Ett annat stort projekt är NordBalt, som är en sjökabel mellan Småland och Ltauen. Den baltska elmarknaden kopplas allt större utsträcknng hop med den nordska och på skt får v se en gemensam elmarknad hela regonen. Redan dag har v tagt Mkael Odenberg, gd för Svenska kraftnät. Foto: Peter Knutson steget att låta de baltska motsvargheterna tll Svenska kraftnät bl delägare den nordska elbörsen. Det fnns stora fördelar med en ntegrerng av elnäten den nordsk-baltska regonen. Med en gemensam elmarknad kan man utnyttja de samlade produktonsresurserna på ett mer effektvt sätt och det blr lättare att hantera varatoner elproduktonen, berättar Mkael Odenberg, generaldrektör för Svenska kraftnät. Klmatmål Parallellt med dessa två stora satsnngar pågår ett hundratal andra projekt. Under kärnkraftsutbyggnaden på och 80-talen skedde en omfattande utbyggnad av nätkapacteten, men nu börjar delar av stamnäten bl åldersstgna och är behov av upprustnng. Den kraftga tllväxten exempelvs Stockholmsregonen ställer också krav En vktg drvkraft dag är också att uppfylla högt ställda klmatpoltska mål på ökad överförngskapactet och drftsäkerhet. En vktg drvkraft dag är också att uppfylla högt ställda klmatpoltska mål. V har en rad nya energkällor, exempelvs vndkraft. Detta ställer nya krav, både vad gäller ntegrerng av elmarknaden för att skapa optmalt resursutnyttjande och rent handgrplgt när det gäller att ansluta nya kraftverk tll näten, säger Mkael Odenberg. Dagens rekordstora nvesterngsboom elnäten ger Svenska kraftnät en utmanng. Planerna måste genomföras på ett kostnadseffektvt sätt och organsatonen anpassas tll att leda nvesterngar på flera mljarder kronor om året. En svårghet är också utdragna tllståndsprocesser, som ofta tar upp tll to år. En sådan dramatsk förändrng som den v nu upplever medför alltd utmanngar. Men framförallt är det oerhört rolgt och stmulerande att få vara med om en sådan kraftfull utvecklng av elförsörjnngen Sverge och nternatonellt. BRÄNSLEBEREDNING FRÅN BMH TECHNOLOGY The home of Tyrannosaurus BMH Technology Oy Tyrannosaurus-anläggnngen tll Mälarenerg Västerås omfattar tre kompletta TYRANNOSAURUS 9905 processlnjer för berednng av avfall tll högklassgt returbränsle, bränslelager och transport tll pannslo. Mottagnng av avfall, sönderdelnng och utsorterng av oönskat materal Utmatnng från bränslelager Transport tll pannslo samt balnngslnje El- och automatonssystem

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA ANNONS Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samverkan en förutsättnng för att klara energmål Energmyndgheten ska verka för ett tryggt, effektvt

Läs mer

Framtidens Energi för en hållbar utveckling

Framtidens Energi för en hållbar utveckling Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samarbeten och statlgt stöd ger lösnngar världsklass Sverge har nått en världsledande ställnng nom en rad områden när

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Thomas Östros, vd för Svenska Bankförenngen Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Förankrad

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, betalnng och säkerhet Bankerna stabla och väl förberedda för nya kaptalregler Flodvåg av nya reglerngar utmanar försäkrngsbranschen

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag tll energplan Blaga 1: Planerngsförutsättnngar 2014-05-20 Remssverson BI L A G A 1 : P L A N E RI N G S F Ö R UT S Ä T T N I N G A R Förslag tll energplan Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Infrastruktur för konkurrenskraft och hållbara transporter Regerngen: Drft och underhåll fokus Den 20 september lämnade regerngen stt budgetförslag för

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Psykatrkerrollen har erbjudt mg en frhet att skräddarsy mn egen yrkesroll Smon Kyaga, psykatrker och överläkare Läkare ska kunna fokusera på dagnostk, behandlng och det medcnska ansvaret Hed Stensmyren,

Läs mer

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte a nnons Denna tematd nng är en annons från n extm e D a a nnons Mn cvlngenjörsexamen har vart grunden mn karrär Börje Ekholm, vd för Investor och ordförande för KTH Framtdens Karrär Nuvarande jobbet språngbrädan

Läs mer

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör Framtdens Karrär Kombnerar konsultkarrär med kvnnlgt ledarskap Sverges främste tentreprenör mot nya mål Affärssystem ett brett och mångfacetterat yrkesområde Ett tungt vägande skäl tll att välja 4 en konsultkarrär

Läs mer

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri

Framtidens Karriär. Karriärstinn säkerhetsoch förvarsindustri Framtdens Karrär Att utveckla verksamheten och affären har drvt mg framåt Martn Lundstedt, vd och koncernchef Scana Våga pröva olka typer av arbetsuppgfter Kerstn Konradsson, affärsområdeschef på Bolden

Läs mer

Cancerforskning som gör skillnad

Cancerforskning som gör skillnad Denna tematdnng är en annons från Radumhemmets Forsknngsfonder Cancerforsknng som gör skllnad Ingår som blaga Svenska Dagbladet 18:e mars 2010 Cancerförenngen Stockholm pg 90 06 90-9 Stftelsen Konung Gustaf

Läs mer

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en Framtdens Karrär Sjuksköterska Arbetsbelastnng, vllkor och patentsäkerhet fokus Flexbel arbetstd och högre lön attraherar på mndre ort Erbjuder påverkansmöjlgheter, ansvar och varaton Den undersöknng som

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag RAPPORT 9 2011 Hjortdjurens nverkan på tllväxt av produktonsträd och rekryterng av betesbegärlga trädslag - problembeskrvnng, orsaker och förslag tll åtgärder Jonas Bergqust, Chrster Kalén, Hasse Berglund

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

TV-avgiften blir kvar med vissa förändringar Det kan bli resultatet av den analys regeringen beställt

TV-avgiften blir kvar med vissa förändringar Det kan bli resultatet av den analys regeringen beställt Jag tror knappt mna ögon Det s händer nära är vktgt Anders Hvdfeldt häpnar över mängden artklar ESC. nr 9 31 maj 2013 Interntdnng för Televson Tas Skoglund betydelsen av lokala nyheter. Sdan 5 Sdan 10

Läs mer

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker.

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker. Natonalekonomska Insttutonen Kanddatuppsats Ekonomhögskolan Lunds Unverstet Vårtermnen 006 Prset på Poker En stude av efterfrågeelastcteten på Internetpoker Författare Tony Krstensson Dag Larsson Handledare

Läs mer

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni Utvecklng av en optmerngsmodell för upphandlngar nom telefon Examensarbete vd Insttutonen för teknsk ekonom och logstk, avdelnngen för produktonsekonom. Lunds Teknska Högskola, Lunds Unverstet Handledare:

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

EXAMENSARBETE. Nord Pools olika prisområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh. Ekonomie magisterexamen Nationalekonomi

EXAMENSARBETE. Nord Pools olika prisområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh. Ekonomie magisterexamen Nationalekonomi EXAMENSARBETE Nord Pools olka prsområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh Ekonome magsterexamen Natonalekonom Luleå teknska unverstet Insttutonen för ekonom, teknk och samhälle SAMMANFATTNING Sverge

Läs mer

Guide till Grön Flagg. Förskola

Guide till Grön Flagg. Förskola Gude tll Grön Flagg Förskola Innehållsförtecknng 1. Om Grön Flagg... 3 2. Bestäm er... 4 3. Kontaktpoltker... 5 3.1 Htta en kontaktpoltker... 5 4. Anmälan... 6 4.1 Anmäl er... 6 4.2 Hur anmäler v oss?...

Läs mer

Göteborg i september 1980

Göteborg i september 1980 INNEHALLSFÖRTECKNING - FÖRKORTAD PTGÄVA Sd 0 INLEDNING I 1 STUDERADE TILLFÖRSELALTERNATIV 3 2 PROGNOSER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KKLK1- LERINGEN 9 2.1 Ex- ocn värmetllrörsel 9 2.2 Bränsleprsutvecklng 11

Läs mer

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete 1 Tll dg som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete Copyrght 2014 Handkappförbunden Projektledare: Fredrk Lndgren Manus: Lena Henrkson, Textbolaget Stockholm HB Illustratoner: Sofa Wrangsjö

Läs mer