DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen"

Transkript

1 DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen Basndustrn ser kärn kraften som bas energmx Smarta elnät, förnybara bränslen och energeffektv bebyggelse är några av de fokusområden som Energmyndgheten arbetar med, och där forsknng snabbt blr tll nytta. När många delar ska samspela behövs också ett systemperspektv. En omställnng tll förnybara energkällor kan ta flera decenner att genomföra 7 globalt. Men den är fullt realstsk, såväl teknskt som ekonomskt, menar professor Tomas Kåberger, ordförande för Förnybarhetsrådet, och Sverge kan klara det mycket snabbare. 6 9 God tllgång tll el och stabla prser är väsentlga för den elntensva basndustrn. Därför anser man från denna tunga sektor att kärnkraften även fortsättnngsvs måste utgöra en bas den svenska energförsörjnngen. Sverge kan bl grönt batter Fjärrvärme vktg faktor Ny energkarta ändrar världen Outsourcng ger flexbltet Ingår som blaga Dagens ndustr januar 2013.

2 Unk utbldnng kärnkraftteknk Forsmark producerar varje år tllräcklgt med el för att försörja hela Stor-Stockholm tre gånger om. Tänker du på framtdens energförsörjnng? Tänk på Uppsala unverstet vår. Läs ssta året av dn utbldnng på högskolengenjörsprogrammet kärnkraftteknk. Nu fnns det äntlgen ett utbldnngsår helt ägnat åt kärnkraft för dg som läst mnst två år på ett svenskt högskolengenjörsprogram. Med extra f nanserng från kärnkraftsndustrn erbjuder Uppsala unverstet ett unkt, branschnära program utöver det vanlga med goda karrärmöjlgheter efter examen. Högskolengenjörsprogrammet kärnkraftteknk har ett generöst upplägg med många besök ndustrn. I utbldnngen ngår reaktorlaboratoner Frankrke, smulatortränng vd branschens eget utbldnngscenter KSU samt fältstuder vd Barsebäcksverket. Utöver våra lärare som bedrver forsknng nom dagens och morgondagens kärnkraftteknk, kommer många av föreläsarna drekt från ndustrn, där de är experter nom sna ämnen. Framtda arbetsgvare? Ja, förutom kärnkraftverken Forsmark, Oskarshamn och Rnghals, där du kan arbeta nom drft, servce, underhåll och teknsk utvecklng, är efterfrågan på högskole ngenjörer med kärnkraftnrktnng också stor hos de många konsult- och tllverknngsföretag som är underleverantörer tll kärnkraftsndustrn. Genom ett samarbete med nätverket Women n Nuclear får alla studenter möjlghet att delta ett mentorsprogram med en personlg mentor nom ndustrn. Avsluta dna studer tllsammans med Uppsalas andra studenter. Foto: Uppsala unverstet Foto: Staffan Claesson Högskolengenjörsprogrammet kärnkraftteknk, 60 hp Behörghet: Grundläggande behörghet samt 110 hp godkända kurser nom ett svenskt högskolengenjörsprogram med nrktnng mot masknteknk, elektroteknk eller motsvarande. Läs mer på: eller kontakta

3 D E nna te m AtD nng är E n A nnons F rån nextmed A Framtdens Energ Januar Om detta kan du läsa Framtdens Energ Svensk energmarknad ngen ö norr Under kommande år står det svenska stamnätet nför en perod av omfattande utbyggnad. Investerngar storleksordnngen mljarder kronor planeras. Målet är att skapa förutsättnngar för att kunna uppnå landets ambtoner för förnybar energ, planerade effekthöjnngar kärnkraftverken och att klara anslutnngar tll andra länder. För god tllgång tll el och stabla prser är väsentlgt, nte mnst för den elntensva basndustrn. Enlgt Kjell Jansson, vd branschorgansatonen Svensk Energ, är de höga energprserna Europa en av de största utmanngarna för svenskt närngslv. Bland annat ändrar den storskalga satsnngen på nordamerkansk skffergas förutsättnngarna på den globala energmarknaden. Och med det höjs alltfler röster för en poltsk och marknadsmässg långsktghet på energområdet. Det höjs alltfler röster för en poltsk och marknadsmässg långsktghet på energområdet. Jenne Nlsson, socaldemokraternas gruppledare Närngsutskottet, är med på noterna om att närngslvet behöver tydlga och långsktga spelregler: Sverge behöver en bred och långsktg energpoltk som tryggar energtllgången och ger klara spelregler för närngslvet. Problemet är att allansparterna nte är öppna för en dskusson med oss, säger Nlsson. Allansregerngens å andra sdan lutar sg mot överenskommelse energpoltken som slöts 2009 dt övrga parter bjöds n tll samtal. Regerngens långsktga lnje står fast, men fler klara besked från båda sdor krävs för att få tll en ännu bredare uppgörelse. Frågeställnngarna nom energområdet är således många och komplexa. Framtdens Energ ger dg chansen att ta del av den senaste utvecklngen på området. Trevlg läsnng! Redaktonen 4 Regerngen: Energpoltkens a och o 4 Oppostonen: Trygga tllgången med säker kraft 5 Sverge kan bl grönt batter för Europa 6 Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk I Energmyndghetens fokusområden kan forsknng snabbt bl tll nytta. 7 Postva trender för förnybar energ Omställnng tll förnybart tdskrävande men realstskt rekordår för vndkraft 9 Basndustrn ser kärnkraften som bas energmx God tllgång tll el och stabla prser är väsentlga. 10 Avfall och bobränsle blr el och värme Västerås 10 Nätutbyggnad centralt för energpoltska ambtoner 11 Banbrytande komponenter Förnyelse Block 6 12 Fjärrvärme vktg faktor arbetet för ett hållbart samhälle 12 European Energy Market Conference Stockholm 13 Strålskyddsmyndgheten förbereder för nya reaktorer 13 Energkartan rtas om allt snabbare takt 14 Höga energambtoner hos fastghetsbolagen 15 Bodrvmedel framtdsbransch som kräver snabba beslut 16 Stablt kommunkatonssystem gynnar elnätsbolag 16 Ventlaton på plats för energbesparng 17 Småskalg vattenkraft en naturnära framtdsenerg 18 Outsourcng ger flexbltet och beredskap 18 Geoenergn naturlg del ett större energsystem 19 Ekodesgn sparar mer pengar och mljö 20 Kommuner och landstng nyckelaktörer energarbete 20 Stor potental för solenerg även på våra breddgrader Presenterade företag och organsatoner 21 Uppsala unverstet 22 Powel Energy Management AB 23 WILO 23 Göteborgs Stad / Göteborg Energ 24 Skogforsk 24 Rejlers Ingenjörer AB 25 Dalka AB 26 Eltel Networks 27 Camfl Farr 27 Karlstads unverstet 28 ANDRITZ AB 28 Perstorp BoProducts AB 29 Varberg Energ 30 Geotec 30 Grundfos AB 31 MSB Myndgheten 31 Mälardalens högskola Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft är producerad av NextMeda. Skrbenter Sandra Ahlqvst, Anette Bodnger, Håkan Edvardsson, Perre Eklund, Jakob Hammarskjöld, Crstna Lefland, Clas Lewerentz, Henrk Norberg, Annka Whlborg, Chrstna B. Wnroth Grafsk form Stellan Stål försäljnng NextMeda, Meda X Norr Omslagsblder Kraftvärmeverk: Illustraton: Schewller Svensson Arktektkontor AB. Bld på Erk Brandsma: Foto: Energmyndgheten Tryck BOLD Prntng/DNEX Tryckeret Ingår som blaga Dagens ndustr januar 2013 Frågor om nnehållet besvaras av NextMeda Tel: , E-post: För mer nformaton om tema- och kundtdnngar dagspress kontakta: Nklas Engman Telefon , Mobl E-post: HÄR MÖTS NÄRINGSLIV OCH OFFENTLIG SEKTOR FÖR 10:E ÅRET I RAD MAJ KALMAR Följ oss på Facebook! facebook.com/natonellavnd Allas IDAG OCH FÖR FRAMTIDEN VIND MAJ KALMAR

4 4 D E nna te m AtD nng är E n A nnons F rån nextmed A Framtdens Energ Januar 2013 Långsktga vllkor energpoltken a och o Svenska företag och konsumenter måste kunna lta på att det fnns en trygg energförsörjnng. Det förutsätter att energföretagen får långsktga spelregler och stabla vllkor för sn verksamhet. V frågade Hannes Carl Borg, statssekreterare hos energmnster Anna-Karn Hatt, hur regerngen ser på några av de aktuella energfrågorna. Regerngen Text Chrstna B. Wnroth Hur ser regerngen på Svenska Kraftnäts Perspektvplan och vlka områden bör prorteras för att trygga den svenska elförsörjnngen? Svenska Kraftnäts perspektvplan ger en bld av både läget och utmanngarna för det svenska stamnätet. Investerngarna ökar nu snabb takt och det fnns flera stora utmanngar som behöver hanteras. Sverges höga ambtoner för förnybar energ, planerade effekthöjnngar kärnkraftverken lksom förbättrade anslutnngar tll andra länder är vktga frågor framöver. Vad bedrver regerngen för arbete för att lyssna n elmarknadens aktörer, samt Det satsas hstorskt stora belopp på att bygga ut det svenska stamnätet önskemål från landets energntensva ndustr för att skapa delaktghet och behovsorenterade beslut? Vd sdan av drekta kontakter och möten med en företrädare för elmarknad och ndustr och deltagande på olka evenemang som dessa ordnar så har regerngen själva en elmarknadsdalog med regelbundna möten där v lyssnar av synpunkter. Därtll ordnas hearngs och träffar när särsklda frågor förelgger. Dalogen med olka grupper av elförbrukare har vart särsklt prorterad. Hur ser regerngen på kärnkraftens roll för energförsörjnngen takt med att förnybara alternatv byggs ut? Regerngens nrktnng är tydlg. V ska mnska vårt beroende av den storskalga kärn- och vattenkraften och stärka vår energförsörjnng genom att bygga ut den förnybara elproduktonen nom elcertfkatsystemet form av tll exempel booch vndkraft. Samtdgt har regerngen öppnat upp för att dagens gamla kärnkraftsreaktorer ska kunna ersättas med nya. Detta blr då ett beslut för nvesterarna utan något stöd från statens sda. Hur ska framtdens elförsörjnng säkras och stablseras? Framför allt genom att ge förutsägbara och långsktga vllkor energpoltken och genom att främja de hållbara alternatven. I dag växer den förnybara elproduktonen rekordfart och det satsas hstorskt stora belopp på att bygga ut det svenska stamnätet. Genom en mångfald av elprodukton och en elmarknad väl ntegrerad med våra grannländer så får v en tryggare elförsörjnng. En ökad förbrukarflexbltet genom tll exempel smarta nät och mätnng och debterng per tmme är andra vktga komponenter för jämnare effektuttag och bättre resursutnyttjande. Kan en bred poltsk uppgörelse krng energförsörjnngen bl aktuell? Allansregerngens överenskommelse energpoltken var ett stort steg mot bredd och långsktghet energpoltken. I samband med att denna slöts 2009 Foto: Anda Ghafour/Regerngskanslet bjöds även övrga parter n tll samtal. I dag står fortfarande regerngens långsktga lnje fast, men det är oklart hur delar av oppostonen ställer sg tll denna. Med fler klara besked fnns förutsättnngar för en ännu bredare uppgörelse. Bokraftvärme och vndkraft ska byggas ut Vårt mål för den svenska energpoltken är att trygga tllgången på el och annan energ med en energprodukton som har låg nverkan på hälsa, mljö och klmat och att göra det på nternatonellt konkurrenskraftga vllkor. Det säger Jenne Nlsson, socaldemokraternas gruppledare Närngsutskottet som v ställde några frågor på området. Oppostonen Text Chrstna B. Wnroth Hur ska Sverges energförsörjnng tllgodoses på lång skt? Sverge har bra och naturlga förutsättnngar för förnybar energ med vår goda tllgång på vnd, vatten, sol och skog. Därför måste energeffektvserng och reformer för ett helt förnybart energsystem vara en grundläggande beståndsdel en framtda energpoltk. Sverge behöver stärka satsnngen på forsknng och nnovatoner nom energområdet. Exempelvs fnns det stort behov av satsnngar på test- och demonstratonsanläggnngar för utprovnng av ny teknk kopplad tll förnybar energ. Därför vll v se över hur man kan stärka forsknngsoch nnovatonsstödet tll energsektorn. V vll nvestera utbyggnaden av smarta nät Hur ska Sverge tllhandahålla el för ndustrn så att den nte tappar konkurrenskraft? V ser stora möjlgheter att skapa arbetstllfällen och stärka ndustrns konkurrenskraft genom nvesterngar det svenska energsystemet. Exempelvs har den förnybara energn en mycket stor potental att byggas ut under lång td framöver. En utbyggnad av förnybara energkällor ställer större krav på funktonaltet, och lagrngskapactet, stamnätet. V vll nvestera utbyggnaden av smarta nät så att överförngskapacteten mellan de norra delarna av landet och de södra blr bättre än dag. Vlka energslag ska Sverge satsa på? V vll sätta fart på utbyggnaden av bokraftvärme och vndkraft. Därför vll v höja ambtonerna för det förnybara tll 30 TWh ny förnybar el tll år 2020, och mnst 55 TWh tll år V vll också öka stödet tll nstallaton av solceller och föreslagt att stödet ska öka med 50 mljoner kronor jämfört med regerngens budget. Befntlg förnybar energ kan, och bör också effektvseras, exempelvs vattenkraften. Vlken roll spelar kärnkraften för energförsörjnngen framtdens Sverge? Sverge är ett av världens mest kärnkraftsberoende länder och den kommer därför att utgöra en vktg del av vår elprodukton för lång td framöver. Därför ska kärnkraften fasas ut successvt med hänsyn tll sysselsättnng och välfärd och den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor samt energeffektvserng. Hur ska Sverge energeffektvsera för att mnska energförbruknngen? Programmet för Energeffektvserng, PFE, har vart framgångsrkt för den svenska ndustrns energeffektvserng. Nya statsstödsregler från EU gör att programmet nte längre kan genomföras. V har föreslagt att Energmyndgheten bör ta fram förslag tll nytt energeffektvserngsprogram för hela den svenska ndustrn. V vll också pröva ett system med vta elcertfkat som nnebär att aktörer som genomför energeffektvserngar utöver vad som krävs av dem, erhåller certfkat motsvarande sn extra energbesparng. Dessa certfkat kan sedan säljas vdare tll andra aktörer som nte kan förbättra sn energeffektvtet lka kostnadseffektvt. På detta sätt genomförs största möjlga energeffektvserng tll lägsta möjlga kostnad. Hur ställer sg oppostonen tll en gränsöverskrdande energpoltk? Närngslvet behöver tydlga och långsktga spelregler när det gäller energpoltken. Energfrågan är för vktg för kortsktga beslut och poltskt spel. Därför behöver Sverge en bred och långsktg energpoltk som tryggar energtllgången och ger klara spelregler för närngslvet. Problemet är att allansparterna nte är öppna för en dskusson med oss. Foto: Magnus Selander

5 D E nna te m AtD nng är E n A nnons F rån nextmed A Framtdens Energ Januar Sverge kan bl grönt batter för Europa Beslut som fattas dag energfrågan kommer att avgöra hur samhället och välfärden ser ut om några decenner. Det är en otrolgt ntressant td. Utmanngarna är stora, men jag är optmst. Energmyndgheten Text Crstna Lefland Det säger Erk Brandsma, generaldrektör för Energmyndgheten, som har det övergrpande ansvaret för Sverges omställnng tll ett hållbart energsystem. På 1970-talet var Sverges energförsörjnng tll 80 procent beroende av olja och kärnkraft. Sedan dess har fossla bränslen successvt fasats ut och deras andel är dag 35 procent. Istället har det skett kraftfulla satsnngar på att bygga förnybar energprodukton och dag är nästan varannan klowattmme av all den energ som används Sverge förnybar. Det har skett en mycket målmedveten satsnng på förnybara elkällor som vnd och solenerg, samtdgt som v har ett väldgt bra utgångsläge tack vare vattenkraften. Dessutom är Sverge ett ngenjörsorenterat samhälle, med fokus Det har skett en mycket målmedveten satsnng på förnybara elkällor som vnd och solenerg på teknska lösnngar och FoU, vlket gör att v har goda förutsättnngar att skapa lösnngar, säger Erk Brandsma. Transporter utmanng Den stora utmanngen är transportsektorn, där fossla bränslen fortfarande utgör mer än 90 procent av energn Sverge. Regerngen har satt som mål att fordonsflottan ska vara fossloberoende Det är ett väldgt ambtöst mål, som kräver ett brett grepp. Det fnns dag många som jobbar med de olka delarna, men helheten är större än delarna. Det handlar nte bara om transporter sg, utan om att v måste ha ett samhällsperspektv, där exempelvs hållbara städer ngår. Transporterna utgör en del av hela energsystemet. För att möta framtdens utmanngar gäller också högsta grad att länder och regoner samarbetar över gränserna. Energ- och klmatfrågor är gränslösa och Sverge spelar en aktv roll nternatonellt, nte mnst nom EU. Energpoltken Europa blr alltmer enhetlg, synnerhet sedan elmarknaderna avreglerades 2003 och systemet med elcertfkat nfördes. Sverge har alla möjlgheter att nta en ledande roll, säger Erk Brandsma, som har en bred nternatonell bakgrund och arbetat åt bland annat FN och OECD. Han vll gärna vll lyfta fram Sverges möjlgheter att fungera som ett grönt batter ett Europa som han hoppas ska bl än mer ntegrerat såväl produkton som dstrbuton av energ. Bland annat menar han att en vktg fråga är att länka de olka ländernas energsystem och öka överförngskapacteten mellan Norden och kontnenten genom att bygga fler elkablar tll Tyskland. Foto: Energmyndgheten Erk Brandsma, generaldrektör för Energmyndgheten. Optmstsk Trots de många globala utmanngarna energfrågan är Erk Brandsma optmst nför framtden. Han framhåller att världen kommer att se helt annorlunda ut om år. I alla delar av världen måste man se över sn energanvändnng och sna utsläpp och detta kommer också att ske, även om det görs på olka sätt. Enormt mycket arbete sker på lokal nvå, både den rka världen och utvecklngsländer. V går med små steg, men stora förändrngar lgger framför oss, då samhälle, närngslv och forsknng samverkar för en hållbar framtd. I SAMHÄLLETS TJÄNST Vll du utveckla Sverges vktgaste nfrastruktur? Utan oss fungerar nte Sverge, därför är vår verksamhet mycket betydelsefull för samhället. De närmaste åren kommer v att bygga ut och förstärka stamnätet för el och söker därför dg som vll arbeta centrum av elförsörjnngen. Besök vår webbplats dag! Läs mer på Svenska Kraftnät är ett statlgt affärsverk med uppgft att förvalta Sverges stamnät för el, som omfattar lednngar för 400 kv och 220 kv med statoner och utlandsförbndelser. V har också systemansvaret för el och naturgas.

6 6 D E nna te m AtD nng är E n A nnons F rån nextmed A Framtdens Energ Januar 2013 Energforsknng med systemperspektv Energforsknngen är en ntegrerad del av den svenska energpoltken. Smarta elnät, förnybara bränslen och energeffektv bebyggelse är några av de fokusområden som Energmyndgheten arbetar med. Energforsknng Text Crstna Lefland I den nya energforsknngsproposton som regerngen lagt fram stärks anslagen för energforsknng och Energmyndgheten får även fortsättnngsvs det övergrpande ansvaret för energforsknngen Sverge. V är mycket glada över att regerngen tagt tll sg vårt underlag och att energforsknngen ses som en central del av energpoltken. V ser det som väsentlgt att energforsknngen sker nära samverkan med andra styrmedel, som exempelvs elcertfkat och koldoxdskatt, säger Brgtta Palmberger, avdelnngschef på Energmyndgheten. I energforsknngspropostonen pekas fem prorterade områden ut: fossloberoende fordonsflotta, smarta elnät för förnybar elprodukton, bobränslen, nsatser för den elntensva ndustrn samt bebyggelse. Vårt fokus är på forsknng som har potental att nyttg göras och skapa arbetstllfällen och tllväxt Smarta elnät Ett område där det dag sker en kraftfull utvecklng är FoU om smarta elnät. Det handlar både om den faktska elöverförngen och om nteraktonen mellan männskor och hårdvaran. Energmyndgheten stödjer bland annat en FoU-plattform Norra Djurgårdsstaden, som är ett plotprojekt för smarta elnät stadsmljö, som rönt stort nternatonellt ntresse. Där utvecklar forskare och ndustr tllsammans nya systemlösnngar för exempelvs elblar, solceller och vtvaror. Det är komplexa lösnngar, där nformatonsteknolog blr en ntegrerad del av eldstrbutonen. Ett annat projekt är Smart Grd Gotland, där man forskar om hur man kan bygga nät som kan hantera stora mängder energ från vndkraft och solkraft. V hoppas att denna satsnng även ska ge upphov tll nnovatoner och regonal närngslvsutvcklng, samtdgt som v får en hållbarhet energsystemet, säger Brgtta Palmberger. Möjlgheten att lagra el från sol- och vndkraft för att skapa mer storskalga system är också ett aktuellt forsknngsområde, lksom hur konsumenternas beteende kan påverkas för att skapa hållbara lösnngar. Vndkraften har under flera år haft en mycket stark utvecklng och nu sker också stora satsnngar nom solenerg. Energmyndgheten har nylgen beslutat om ett samlat forsknngsprogram för den sprande svenska solenergbranschen. Intresset har ökat enormt. V har världsledande forsknng nom solenerg, som v anser har stor potental att spela en vktg roll omställnngen tll förnybara energsystem, säger Brgtta Palmberger. Ett annat område där Sverge har ledande forsknng är nom energeffektva fordon. Målet är att 2030 ha en helt fosslfr fordonsflotta. Programmet Fordonsteknsk forsknng och nnovaton är ett samverkansprogram mellan staten och fordonsndustrn och Brgtta Palmberger berättar att det funnts flera lyckosamma satsnngar, som gvt resultat form av nya produkter. Exempelvs har mångårg satsnng på forsknng om hybrdfordon resulterat hybrddrvna arbetsmaskner och bussar, som blvt en framgångsrk exportprodukt. Bobränslen Ett målmedvetet arbete för att skapa ett hållbart energsystem har många avseenden redan gett stora effekter på det svenska energsystemet. Idag kommer exempelvs merparten av värmen Sverge från bobränslen. Samtdgt görs kraftfulla satsnngar för att att bredda råvarubasen så att bobränslen större utsträcknng kan användas som drvmedel för fordon. En sådan satsnng är att omvandla skogsspll tll gas på Ryaverken Göteborg. Det fnns stora möjlgheter, samtdgt som det är oerhört vktgt att bland annat ta hänsyn tll den bologska mångfalden när man satsar på storskalg produkton av bobränslen, framhåller Brgtta Palmberger. Energeffektvserng ndustr och fastgheter är andra områden med stark utvecklng och det blr allt vanlgare med näranollenergbyggnader. Industrn har kommt mycket långt med att effektvsera sn energanvändnng och vssa fall tll och med genom att restprodukter kommer tll nytta. Det fnns en väldg bredd den FoU som v stödjer. Vårt fokus är på forsknng som har potental att nyttggöras och skapa arbetstllfällen och tllväxt, samtdgt som v skapar ett hållbart samhälle. V vll också se ett systemperspektv eftersom det är många delar som samspelar med varandra, säger Brgtta Palmberger. Illustraton: Stockholms stad och BSK Arktekter Norra Djurgårdsstaden, har ett plotprojekt för smarta elnät stadsmljö, som rönt stort nternatonellt ntresse. Brgtta Palmberger, avdelnngschef på Energmyndgheten.

7 D E nna te m AtD nng är E n A nnons F rån nextmed A Framtdens Energ Januar Postva trender för förnybar energ En omställnng tll förnybara energkällor kan ta flera decenner att genomföra globalt. Men den är fullt realstsk, såväl teknskt som ekonomskt, menar professor Tomas Kåberger, ordförande för Förnybarhetsrådet. Förnybarhetsrådet Text Crstna Lefland Förnybarhetsrådet är ett samarbete mellan Svensk Vndenerg, Svebo, Svensk Solenerg och Energeffektvserngsföretagen för att utveckla kunskaper, erfarenheter och vsoner nom området förnybar energ. När förnybar energ växer och blr mer än 50 procent av energförsörjnngen Sverge behöver de olka branscherna dskutera gemensamma vsoner för att utvecklngen ska bl effektv, berättar Tomas Kåberger, som är professor vd Chalmers teknska högskola och har ett förflutet som generaldrektör för Energmyndgheten. Framgång Sverge Sverge lgger framkanten när det gäller omställnngen tll förnybar energ Professor Tomas Kåberger är ordförande Förnybarhetsrådet. Foto: Johan Wngborg och har redan nått EU-kraven om 49 procent förnybar energ och 10 procent förnybara drvmedel, långt före utsatt td. Tomas Kåberger menar att det fnns flera faktorer som har bdragt tll framgången. Sverge har goda naturresurser, effektva styrmedel och många duktga männskor som jobbar med förnybar energ. V är världsledande på modern boenerg och bland de duktgaste också på kostnadseffektv vndkraft. Det är därför Sverge nått målet både snabbare och bllgare än andra. Tack vare sn framskjutna poston kan Sverge spela en vktg roll nternatonellt när det gäller såväl forsknng och utvecklng som export av förnybar energ, menar Tomas Kåberger. Europa har mycket att vnna på samarbete och att nvestera där det fnns bra resurser. Sverge har möjlgheter att bdra tll Europas välstånd och Europa har mycket att vnna på samarbete och att nvestera där det fnns bra resurser konkurrenskraft genom att exportera energ. Postva trender Det fnns en rad postva trender nom förnybar energ. Kostnaderna sjunker och användnngen ökar. Årets spännande frågor är om det för första gången ska nstalleras mer solceller än vndkraftverk, och om dessa två tllsammans ska ha fler nstallerade GW än världens alla kärnkraftverk när året är slut. I Sverge använder v nu mer boenerg än olja, och mer än två tredjedelar av elanvändnngen år är från förnybar energ. I Kna producerar vndkraften år mer el än kärnkraften och Europa byggdes fler nya GW solel än någon annan elproduktonskapactet förra året. Den stora utmanngen för Sverge är nog energeffektvserng, Kna är skcklgare den vktga utvecklngen, framhåller Tomas Kåberger. Är du optmstsk över om att världen ska klara omställnngen tll förnybar energ nom rmlg td? Teknskt och ekonomskt går det både Sverge och världen. Frågan är hur snabbt det går. Det behövs kanske år Sverge och år världen. VÄRME FRÅN DET SOM ANNARS SKULLE GÅ TILL SPILLO Tll allas vår gemensamma värmepanna bdrar v alla med bränslet. Fjärrvärmen värmer oss med det v slänger, med sådant som ngen vll ha. Som skogsrester, hushållssopor och spllvärme från ndustrn. Istället för att använda våra snande resurser tar v på det här sättet vara på energn det som annars bara skulle gå tll spllo. Och eftersom rörsystemet redan är på plats runt om landet, kan v löpande gå över tll nya smartare bränslen närhelst de dyker upp. Se om du också kan få fjärrvärme på fjarrvarme.se. SVENSK FJÄRRVÄRME

8 8 D E nna te m AtD nng är E n A nnons F rån nextmed A Framtdens Energ Januar rekordår för vndkraft I takt med den kraftga utbyggnaden av vndkraften sjunker kostnaderna rejält. Genom att fortsätta utbyggnaden av vndkraft tryggar v den framtda tllgången tll el. Det ger ett mycket spännande framtdsscenaro, säger Annka Helker Lundström, vd för branschorgansatonen Svensk Vndenerg. V efterlyser tydlga regelverk och mål, så att v får en sprdnng av aktörer Vndkraft Text Crstna Lefland 2012 nnebar ett nytt rekord för utbyggnaden av vndkraft Sverge, med en nynstallerad effekt på över MW. Prognosen för 2013 är att takten planar ut, men Annka Helker Lundström menar att långsktgt så fnns goda förutsättnngar för en fortsatt mycket stark tllväxt branschen räknar man med att vndkraften kommer att bdra med 9 TWh och TWh tll Sverges elprodukton. Svensk Vndenerg menar att det är möjlgt att vndkraften 2020 kan producera 30 TWh, motsvarande 20 procent av den totala elproduktonen. Annka Helker Lundström, vd för Svensk Vndenerg. Foto: Baldur Bragson Det fnns ett stort antal projekt ppelnen, som antngen nylgen fått sna tllstånd eller befnner sg under prövnng. Allt pekar på att vndkraften har en stor potental att växa, säger hon. Kostnad mnskar En tydlg tendens dag är att kostnaden för att bygga vndkraft mnskar kraftgt. Den stora globala utbyggnaden har lett tll en mer storskalg produkton av vndkraftverk och en strukturomvandlng branschen. Dessutom börjar övrg ndustr allt högre utsträcknng att nvestera egna vndkraftverk, för att säkra eltllgången och få förutsägbara prser. I debatten kan det låta som att vndkraft är dyrt, men detta stämmer nte. Den är högsta grad konkurrenskraftg, men lkhet med all annan ny elprodukton behöver den fortsatt stöd nnan den står helt på egna ben och detta sker Sverge genom elcertfkatsystemet. Det är vktgt att utbyggnaden nte bromsas, eftersom vndkraften har en vktg roll att spela omställnngen tll ett förnybart energsystem, framhåller Annka Helker Lundström. Tufft för små aktörer När det gäller lönsamheten fnns en skllnad mellan prvat, småskalg vndkraft och sådan som drvs storskalgt och ndustrellt. Mndre aktörer kan få det tuffare när prset pressas. Det fnns en rsk att mångfalden hotas. De små aktörerna har en vktg roll att spela och det är ofta lättare att få lokal acceptans för småskalg elprodukton, säger Fredrk Lndahl, ordförande för Svensk Vndkraftförenng. Foto: Marcus Nyberg Fredrk Lndahl, ordförande för Svensk Vndkraftförenng, som är en deell förenng som verkar för att sprda kunskap och främja utvecklngen nom vndkraft. En orsak tll att de mndre aktörerna får svårt att hävda sg är att tllståndsprocessen är så omfattande och kostsam, så de slås ut redan på ett tdgt stadum. Det är svårt för dem att vara uthållga och lgga ute med mycket pengar, framhåller Fredrk Lndahl. Därför är det vktgt att få en snabbare och smdgare prövnng och att undvka dubbelutrednngar. V efterlyser tydlga regelverk och mål, så att v får en sprdnng av aktörer och ett rkt och anpassat utbud av vndkraft. SMARTA SYSTEM FÖR RÖKGASRENING LEVERERAS AV ALSTOM Alstom arbetar med att utveckla lösnngar som ger energvnster och gagnar mljön. Bland våra senaste framgångar kan nämnas det kompletta rökgasrenngssystemet v levererar tll nytt kraftvärmeverk för Mälarenerg Västerås. Förutom hög drftsäkerhet och kostnadseffektvtet ger våra produkter även mnmal mljöpåverkan. Det nnebär vktga konkurrensfördelar för våra kunder. Nyfken? Läs mer om oss på V n d Från projekterng tll elprodukton vndkraft med wpd I Sverge är v 20 medarbetare som jobbar med havsbaserad och landbaserad vndkraft.

9 D E n n A t E m At D n ng är E n A n nons F r ån n E x t m ED A A nnons Framtdens Energ Januar Basndustrn vll satsa på kärnkraft God tllgång tll el och stabla prser är väsentlga för den elntensva basndustrn. Därför anser man från denna tunga sektor att kärnkraften även fortsättnngsvs måste utgöra en bas den svenska energförsörjnngen. Energförsörjnng Text Crstna Lefland SKGS är ett energsamarbete mellan de elntensva basndustrnärngarna Sverge. Tllsammans sysselsätter dessa ndustrsektorer c:a svenskar, drekt och ndrekt. Dessutom levererar basndustrn exportntäkter om c:a 400 mljarder kronor tll landet. Kärnkraft och vattenkraft har sett tll att Sverge decenner haft låga utsläpp och konkurrenskraftga elprser. V behöver en bred energmx, men v anser nte att kärnkraften kan ersättas av soloch vndkraft. Därför menar v att reaktorerna bör bytas ut mot nya när de nått sn teknska lvslängd, säger Lna Palm, energdrektör på SKGS. Hon framhåller att studer vsar att kärnkraften är bllgare än exempelvs vndkraft, även om nvesterngskostnaderna är höga. Men effektskatten mnskar kärnkraftens lönsamhet, och när man tll vndkraften lägger de stora subventonerna från elcertfkatsystemet så ser v resultatet de nvesterngar som görs dag. Det fnns en rsk att dagens subventonerade elprodukton drar undan mattan för dem som vll nvestera ny baskraft. Det rskerar att stå Sverge dyrt. Att regerng och opposton kan samarbeta om pensonsfrågor och utrkesfrågor, men nte om att säkra kärnkraften som en koldoxdsnål basprodukton framtdens elsystem är verklgen beklaglgt. Utsläppshandel mssgynnar Lna Palm framhåller att utsläppshandelns påverkan på elprset utgör ett orosmoment för basndustrn. Det är dag stor utsträcknng fosslbaserad kraft som sätter prset på Nordpool. I produktonskostnaden ngår kostnaden för utsläppsrätter. Inom EU fnns starka krafter som drver på för att öka prserna på utsläppsrätter, vlket ger ett ökat genomslag på elprset. Detta mssgynnar kraftgt basndustrprodukton Sverge som är V behöver en bred energmx, men anser nte att kärnkraften kan ersättas av sol- och vndkraft baserad på prncp koldoxdfr elprodukton. För att nte få negatva effekter på klmatet ser v därför att man måste bryta sambandet mellan utsläppshandeln och elprspåverkan. För vssa av de produkter som basndustrn tllverkar står elen för så mycket som 30 % av produktonskostnaden. Ett högre svenskt elprs leder tll mnskad konkurrenskraft för basndustrn, och rskerar även att leda tll ökade koldoxdutsläpp om produkton flyttar tll konkurrentländer med en mndre klmatvänlg elprodukton. Basndustrn kan spela en vktg roll även som producent av energ. Bland annat har man stora möjlgheter att leverera restvärme från sna processer tll närlggande samhällens fjärrvärmenät. Fr tllgång tll fjärrvärmenäten är därför en vktg fråga för basndustrn. Man har också under lång td arbetat framgångsrkt med energeffektvserng. Lna Palm, energdrektör på SKGS, menar att kärnkraften behövs om basndustrns el behov ska tllgodoses. Men de rktgt stora effektvserngsvnsterna görs vd större nvesterngar och åtgärder, vlket sn tur kräver poltsk och marknadsmässg långsktghet, avslutar Lna Palm. Lägre energförbruknng och högre produktvtet}perfekt Öka dn konkurrenskraft med Rexroth 4EE! För att vara konkurrenskraftg framtden gäller det att klara de vktgaste kraven: lägre energförbruknng och högre produktvtet. Bosch Rexroth fokuserar systematskt på fyra centrala delmoment för ökad energeffektvtet, något v kallar för Rexroth 4EE Rexroth For Energy Effcency. Det nnebär att v kombnerar en rad teknker och lösnngar som alla bdrar tll att använda energ på ett ntellgent sätt. Detta öppnar potentalen för stora effektvtetsvnster genom att betrakta systemet som en helhet från desgn och konstrukton tll drft och underhåll. Bosch Rexroth AB Varuvägen 7, Stockholm

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Hållbar energ går hand hand med lvskvaltet och tllväxt Sverge har unkt bred och långsktg energpoltk

Läs mer

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA ANNONS Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samverkan en förutsättnng för att klara energmål Energmyndgheten ska verka för ett tryggt, effektvt

Läs mer

Framtidens Energi. Paradigmskifte till småskaligt. Utmaning för framtidens energi: leveranssäkerhet

Framtidens Energi. Paradigmskifte till småskaligt. Utmaning för framtidens energi: leveranssäkerhet Annons DennA bra nschtd nng är en Annons från nextmed A Annons Framtdens Energ Paradgmskfte tll småskalgt energsystem Det pågår ett paradgmskfte där energsystemet blr mer småskalgt. branschen måste utveckla

Läs mer

Framtidens Energi för en hållbar utveckling

Framtidens Energi för en hållbar utveckling Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samarbeten och statlgt stöd ger lösnngar världsklass Sverge har nått en världsledande ställnng nom en rad områden när

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag tll energplan Blaga 1: Planerngsförutsättnngar 2014-05-20 Remssverson BI L A G A 1 : P L A N E RI N G S F Ö R UT S Ä T T N I N G A R Förslag tll energplan Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon

Läs mer

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Framtdens Karrär Soconom Kraftsamlng för att möta utmanngar nom socaltjänsten Natonell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Specalsttjänster och legtmatonskrav nyckelfrågor för SSR En undersöknng

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Jan Björklund: Samarbete måste löna sig

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Jan Björklund: Samarbete måste löna sig DennA tematd nng är en från nextm e D A SSF har en unk roll som fnansär för den strategska forsknngen Vår ledstjärna är att vara ett världsledande nsttut med syfte att addera värde tll närngslvet Mara

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Sveriges litenhet dess storhet och konkurrensfördel

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Sveriges litenhet dess storhet och konkurrensfördel DennA tematd nng är en från nextm e D A V måste ha en forsknngspoltk där samverkan faclteras och uppmuntras Charlotte Brogren, generaldrektör på VINNOVA. Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Poltk,

Läs mer

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället

Framtidens Karriär. Utbildning har fått en lägre värdering i samhället Framtdens Karrär Gymnaselärare Bygg upp rätt förutsättnngar för våra lärare och premera de som gör goda nsatser Gymnase- och kunskapslyftsmnster Ada Hadzalc. Gymnaseskolans största utmanngar enlgt lärarna

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Möjlgheter tll nnovaton fnns all forsknng Forsknng recept på framgång en globalserad värld Nya modeller krävs för att

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Bankernas kapitalkrav med Basel 2

Bankernas kapitalkrav med Basel 2 RAPPORT DEN 16 jun 2006 DNR 05-5630-010 2006 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R A P P o r t 2 0 0 6 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R a p p o r t 2 0 0 6 : 6 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 31 RESULTAT

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola Handlngsplan Grön Flagg Saxnäs skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-05 09:27: Jättefnt att n jobbat utfrån elevernas önskemål när n satt hop er handlngsplan för att måna om deras nflytande. N

Läs mer

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0 socalen.nfo 1. Artklar om socalpoltk mm Socaltjänsten.nfo har en egen redakton som skrver och publcerar artklar om socalpoltk, socalförsäkrngar, arbetsmarknad, ntegraton mm. Artklarna publceras på nätet

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA p ublkat on ä r e n A n nons f rån n e xtmed A Annons Framtdens Forsknng SSF agl aktör för strategsk forsknng Samverkan, relevans och hög kvaltet utmärker forsknng som stöds av SSF. V bdrar

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor Handlngsplan Grön Flagg Bosgårdens förskolor Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 14:16: Det är nsprerande att läsa hur n genom röstnng tagt tllvara barnens ntressen när n tagt fram er handlngsplan.

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Thomas Östros, vd för Svenska Bankförenngen Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Förankrad

Läs mer

Framtidens Kommuner & Landsting

Framtidens Kommuner & Landsting Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Kommuner & Landstng för tllväxt och sysselsättnng SKL för harmonserng nte centralstyrnng Lärarförbundets skolrankng 2014: Vellnge

Läs mer

Framtidens Kommuner & Landsting

Framtidens Kommuner & Landsting Annons DennA bra nschtd nng är en Annons från nextmed A Annons Framtdens Kommuner & Landstng Lena Mcko sätter välfärd och självstyre fokus Lena Mcko, skl:s första kvnnlga styrelseordförande, vll satsa

Läs mer

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid Framtdens Karrär Affärsdén är tre procent av att starta företag och genomförandet de resterande 97 procenten Välj väg utfrån det du själv är ntresserad av. Då gör du ett rktgt bra jobb Martn Lorentzon,

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Avfallsplan 2014-2018 Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) A V F A L L S P L A N 2 0 1 4-2 0 1 8 Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612

Läs mer

Strategisk Planering! Varför det?

Strategisk Planering! Varför det? Strategsk Planerng! Varför det? Strategsk planerng är processen för att utveckla och behålla en lvskraftg kombnaton av organsatonens mål, kompetenser, resurser och dess föränderlga marknadsmöjlgheter"

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Talavdskolan 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-21 13:32: V kunde nte läsa om era mål 4 och 5 någonstans. 2013-08-15 11:21: Tack för era kompletterngar.

Läs mer

Skolbelysning. Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch

Skolbelysning. Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch Skolbelysnng Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch Skolan är Sverges vanlgaste arbetsplats. En arbetsplats för barn, ungdomar och vuxna. Skolmljön ska skapa förutsättnngar för kreatvtet och stmulera nlärnng.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-25 11:44: Inskckad av msstag. 2014-04-17 09:52: Bra jobbat, Förskolan Fjäderkobben!

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund Nyhetsbrev 2015:3 från Sverges Fskevägarebund 2015-09-29 Förbundsdrektör reflekterar Mljöorgansatoner mljömyndgheter gör mycket vktga nödvändga nsatser nom områd. M bland blr det rktgt fel da beror nästan

Läs mer

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en Framtdens Karrär Sjuksköterska Arbetsbelastnng, vllkor och patentsäkerhet fokus Flexbel arbetstd och högre lön attraherar på mndre ort Erbjuder påverkansmöjlgheter, ansvar och varaton Den undersöknng som

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör Framtdens Karrär Kombnerar konsultkarrär med kvnnlgt ledarskap Sverges främste tentreprenör mot nya mål Affärssystem ett brett och mångfacetterat yrkesområde Ett tungt vägande skäl tll att välja 4 en konsultkarrär

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Grön Flagg Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-17 14:07: Vad rolgt att n har jobbat aktvt med Grön Flagg snart 14 år! Handlngsplanen är tydlg och n tar upp flera exempel

Läs mer

Ny renhållningsordning för Finspångs kommun, yttrande till Finspångs kommun

Ny renhållningsordning för Finspångs kommun, yttrande till Finspångs kommun 1 (1) Mljö och samhällsbyggnadsförvaltnngen ToS, Mare Hägglund 2013-05-16 Dnr KS 2013-318 Dnr Sbn 2013-185 Kommunstyrelsen Ny renhållnngsordnng för Fnspångs kommun, yttrande tll Fnspångs kommun Förslag

Läs mer

Folkrätten och kriget mot terrorismen

Folkrätten och kriget mot terrorismen Mänsklga demokrat Folkrätten FN I den här teorbakgrunden: presenterar v en överskt av folkrätten de hot den har utsatts för genom det onskränkta krget mot terrorsmen åskådlggör v FN:s roll ett väl fungerande

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vndelälvsskolan 27 maj 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-27 15:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Framtidens Karriär. Samhällsbyggnad i storstadsregionerna. Digitalisering från strategi till vardag. Sida 6, 9, 12 och 13. Sida 4 5.

Framtidens Karriär. Samhällsbyggnad i storstadsregionerna. Digitalisering från strategi till vardag. Sida 6, 9, 12 och 13. Sida 4 5. Framtdens Karrär Samhällsbyggnad storstadsregonerna Intervjuer med storstadsregonernas stadsbyggnads- och fastghetsdrektörer om pågående projekt nom bostadsbyggande och nfrastruktur. Sda 6, 9, 12 och 13

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-15 15:26: N har på ett engagerat och varerat sätt arbetat med ert Grön flagg-arbete.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Frdhems förskola 24 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-24 10:39: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd Hållbar skolutvecklng Skolplan Esklstuna kommun 2008 2011 Förslag tll utbldnngsnämnd/torshälla stads nämnd 1 2 INLEDNING Skolplan av kommuns styrdokumt. Att kommunerna ha skolplan fastställs skollag. Skolplan

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Infrastruktur för konkurrenskraft och hållbara transporter Regerngen: Drft och underhåll fokus Den 20 september lämnade regerngen stt budgetförslag för

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, betalnng och säkerhet Bankerna stabla och väl förberedda för nya kaptalregler Flodvåg av nya reglerngar utmanar försäkrngsbranschen

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Psykatrkerrollen har erbjudt mg en frhet att skräddarsy mn egen yrkesroll Smon Kyaga, psykatrker och överläkare Läkare ska kunna fokusera på dagnostk, behandlng och det medcnska ansvaret Hed Stensmyren,

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Fokus bör lgga på att läkare får lägga merparten av sn td på uppgfter som är värdeskapande för patenterna Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landstng Framtdens Karrär Läkare Hälso- och sjukvårdens

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fågelsångs förskola 23 jun 2015

Grön Flagg-rapport Fågelsångs förskola 23 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Fågelsångs förskola 23 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-23 21:27: "Möten med solen, möten med vnd, möten med vatten!" Er rapport är näst ntll

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-11-14 09:03: Ännu en gång har n skckat n en mponerande rapport. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5 Expermentella metoder 04, Räkneövnng 5 Problem : Två stokastska varabler, x och y, är defnerade som x = u + z y = v + z, där u, v och z är tre oberoende stokastska varabler med varanserna σ u, σ v och

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola Handlngsplan Grön Flagg Äsperedskolan förskola - skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-22 11:22: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter elevernas förmågor -

Läs mer

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-07 09:58: Vlken härlg och kreatv rapport n har skckat n tll oss - trevlg läsnng! Vad kul

Läs mer

INLEDNING. inom sitt område utarbeta och uppdatera en sådan plan för utvecklandet av vattentjänsterna som täcker dess område.

INLEDNING. inom sitt område utarbeta och uppdatera en sådan plan för utvecklandet av vattentjänsterna som täcker dess område. 1 INLEDNING Upprättandet av en utvecklngsplan för vattentjänsten grundar sg på lagen om vattentjänster som trädde kraft 1.3.2001. Syftet med denna lag är att trygga vattentjänster som, tll skälga kostnader,

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Karriär. Ingenjören avgörande för Sveriges framtid och välfärd

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Karriär. Ingenjören avgörande för Sveriges framtid och välfärd Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Karrär Sverges Ingenjörer på jakt efter framtdens Polhemare Ingenjören avgörande för Sverges framtd och välfärd Kvnnor skapar dynamk som tar oss utanför

Läs mer

Sjöfart i motvind: svaveldirektivet

Sjöfart i motvind: svaveldirektivet Framtdens Infrastruktur för konkurrenskraft och hållbara transporter Natonell plan: gränsöverskrdande nfrastruktur Hösten 2012 beslutade regerngen att kraftgt höja anslagen för transportnfrastrukturen.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-11 09:08: skckar tllbaka enl tel samtal 2015-05-18 15:32: Det har vart rolgt att läsa er

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-18 13:37: Bra genomtänkt handlngsplan. N har valt vktga områden med många kloka frågeställnngar er handlngsplan med bra aktvteter.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-07 14:13: N har en bra rapport och det är nte långt från ett godkännande. V skulle vlja

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Framtidens Karriär. Industriföretagens och myndigheters imagevärde. Ta mångfald på allvar. Hetaste tjänsterna finns inom industrin. Sida 6 7.

Framtidens Karriär. Industriföretagens och myndigheters imagevärde. Ta mångfald på allvar. Hetaste tjänsterna finns inom industrin. Sida 6 7. Framtdens Karrär Industrföretagens och myndgheters magevärde Intervju med Tord Hermansson, FoU-chef Volvo Personvagnar och Peter Haglnd, CIO Försvarsmakten om populartet bland ngenjörer. Sda 6 7 Ta mångfald

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Godkändavi:WZ Näringslivschefernai Västernorrland Datum: l2016-02-017. Skrivenav: GungerdJohnssonGrip Datum: (2016-01-25.

Godkändavi:WZ Näringslivschefernai Västernorrland Datum: l2016-02-017. Skrivenav: GungerdJohnssonGrip Datum: (2016-01-25. \ Medverkande Härnösand, Kramfors, Tmrå, Sollefteå, och Örnsköldsvks kommuner andra kommuner._šåššmñåëåšnëskonlflff -»- *l oíä;füïf \ : zme -=fl2~ 22 l _l Härnösands kommun PROJEKTDIREKTIV Komrnunstyrelseforvaltnngen

Läs mer

Introduktionsersättning eller socialbidraghar ersättningsregim betydelse för integrationen av flyktingar? 1

Introduktionsersättning eller socialbidraghar ersättningsregim betydelse för integrationen av flyktingar? 1 UPPSALA UNIVERSITET Natonalekonomska Insttutonen Examensarbete D-uppsats, Ht-2005 Introduktonsersättnng eller socalbdraghar ersättnngsregm betydelse för ntegratonen av flyktngar? 1 Författare: Henrk Nlsson

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-09 16:44: Vad rolgt att det blev ett enhällgt ja från eleverna att fortsätta med Grön Flagg,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 10:40: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör dem

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Lnden 8 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-08 16:51: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats? 1-2 gånger/månad

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats? 1-2 gånger/månad I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Viktig information från din kommun!

Viktig information från din kommun! Vktg nformaton från dn kommun! Att bry sg om, är att öka tryggheten för oss alla! Foto: Johnny Franzén V vll alla uppnå det goda lvet. Där är tryggheten och säkerheten vktga beståndsdelar. Därför är de

Läs mer

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning.

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning. Uppsala Unverstet Företagsekonomska nsttutonen Magsteruppsats HT 2009 Fond--fonder med global placerngsnrktnng Ett konkurrenskraftgt alternatv tll globalfonder? En jämförelse med fokus på rsk och avkastnng.

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola Handlngsplan Grön Flagg Stadonparkens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-03-10 13:06: Hej! N har många spännande och vktga utvecklngsområden. Er handlngsplan känns genomarbetad med aktvteter

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 11:23: Det verkar som om mljöarbetet genomsyrar er vardag, då har n kommt långt!

Läs mer