Skolbelysning. Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolbelysning. Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch"

Transkript

1 Skolbelysnng Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch

2 Skolan är Sverges vanlgaste arbetsplats. En arbetsplats för barn, ungdomar och vuxna. Skolmljön ska skapa förutsättnngar för kreatvtet och stmulera nlärnng. Utöver modern pedagogk kan belysnngen vara ett vktgt redskap undervsnngen. Studer, både Sverge och Storbrtannen, vsar på belysnngens påverkan på studeresultatet. Bl.a. de postva erfarenheterna av god vertkalbelysnng. Vertkalbelysnngen tas upp den senaste utgåvan av Ljus & Rum som är den svenska tllämpnngen av den europeska och svenska standarden SS EN :2011. Energmyndgheten har under senare år gjort ett antal studer om skolornas belysnng, dess effektvtet samt ålder. De vsar att det fnns en mycket stor andel cke energeffektva belysnngsarmaturer som borde vara utbytta. Med nya typer av energeffektva ljuskällor och lättanvända styrsystem kan man göra dramatska sänknngar av energanvändnngen. I vssa fall upp tll 90% besparng. Det bör nte vara svårt att räkna hem en sådan nvesterng. Det nnebär nte bara en ekonomsk fördel, det nnebär att elever och personal får en modern, stmulerande belysnngsanläggnng som dessutom är betydlgt mljövänlgare. Symbolförklarng Ger tps om vktga krav och rekommendatoner för de aktuella rumstyperna. Ger tps om belysnngslösnngar för att skapa en trvsam och kreatv rumsmljö. Ger tps om lämplg styrnng för energeffektvserng av rummet.

3 Innehållsförtecknng I denna broschyr presenterar v de olka rumstyperna som fnns en skolbyggnad, samt ger tps och råd för en lyckad belysnngslösnng. För varje rumstyp redovsas bland annat rekommenderade belysnngsstyrkor och jämnhet. Lärarrum Dskrum Kök Förråd Bblotek Kontor Entré Matsal Trapphus Energeffektv belysnngsanläggnng sda 4 Bblotek sda 7 Vertkalbelysnng, cylndrsk belysnngsstyrka Entré/Korrdor/Trapphus Korrdor Klassrum/Grupprum Kök/Dskrum/Matsal Kontor/Lärarrum Kapprum/WC/Förråd WC Sporthall Utomhus Tänk lvscykelkostnad Kapprum Klassrum Grupprum sda 5 sda 6 sda 8-9 sda 10 sda 11 sda 12 sda 13 sda 14 sda 15

4 Energeffektv belysnngsanläggnng Många skolor har äldre typer av armaturer. Dessa anläggnngar använder betydlgt mer energ är vad nya moderna anläggnngar gör. I dagrammet ntll jämförs T8armaturer, utrustade med elektromagnetska don, med LED-armaturer utrustade med elektronska drftdon, dagsljusstyrnng och närvarokontroll. En sådan LED-anläggnng kan mnska energanvändnngen med upp tll 90%, jämförelse med T8-anläggnngen. Styrsystem Dm FÖRSLAGET ÄR BASERAT PÅ ETT CELLKONTOR MEN KAN ÄVEN APPLICERAS PÅ LIKNANDE ANLÄGGNINGAR. *T8-lysrör = Ø26 mm **T5-lysrör = Ø16 mm Att ha tllräcklgt med ljus på arbetsplatsen när man arbetar och mndre eller nget ljus när arbetsplatsen nte används är ett effektvt sätt att använda energn. Men energeffektvserngen får aldrg gå ut över ljuskvalten eller ljusmängden. 4 Källa: Belysnngsbranschen Styrsystemet Dm säkerställer att v har tllräcklgt med ljus när det behövs och mndre när det nte behövs. Dm är ett användarvänlgt system med sex fördefnerade nställnngar, t.ex. för kontorslandskap, ensklt kontor, korrdor och klassrum. V har paketerat styrsystemet en enhet som heter Modul Dm, den fnns både för nfälltoch takmontage. Denna levereras ett av de två klassrumslägen som fnns fördefnerade. Detta läge kräver aktv tändnng och beroende på den totala mängden ljus rummet (både dagsljus och artfcellt ljus) kommer Dm att justera ljusmängden från armaturerna. Det faktska luxvärdet kan dock varera beroende på reflektonsfaktorerna på de horsontella ytorna under sensorn. Ljuset kan manuellt regleras tll valfr ljusnvå va väggbrytaren. Efter en förutbestämd td, efter senast detekterad närvaro, kommer ljuset att dmmas ner tll en lägre nvå för att därefter släckas. Dm-systemet har två kanaler, DALI 1 och DALI 2. Dessa kan belastas med 64 respektve 32 ma. Varje enhet som kopplas tll systemet drar mellan 2 och 25 ma. Som exempel kan man ett klassrum med två tavelarmaturer, två återfjädrande strömbrytare, en väggsensor och Modul Dm ha upp tll ca 17 armaturer klassrummet. För mer nformaton se utförlg användar- och kopplngsgude under "Teknk" på Om man önskar justera de fördefnerade värdena kan dessa lätt justeras med en fjärrkontroll. D1 och D2 anger vlken DALI kanal de olka enheterna ska anslutas tll. Utförlg kopplngsnstrukton fnns under "Teknk" på

5 Vertkalbelysnng och cylndrsk belysnngsstyrka Redan slutet av 19-talet nsåg v på Ecolux fördelarna med ndrekt belysnng, eller rättare sagt, mxen mellan ndrekt och drektverkande belysnng. Bl.a. att det är ett bländfrtt ljus och att det belyser rummets alla ytor, m.a.o. ger bra vertkalbelysnng och därmed bra ljus männskors anskte. Detta gör att man lättare kan läsa och tyda ansktsuttryck. Genom att belysa vertkala ytor upplevs rummet dessutom ljusare. Flera studer på senare år har vsat på vkten av att belysa vertkala ytor, och det har tll och med vsat sg att det postvt gynnar elevernas studeresultat. Ev3 Ev2 Ev4 Ev1 Att belysa rummets väggar och männskors anskten är vktgt, detta ser v den senaste utgåvan av Ljus & Rum (Planerngsgude för belysnng nomhus, tredje utgåvan) som är den svenska tllämpnngen av den europeska och svenska standarden SS-EN :2011. Där tar man upp betydelsen av cylndrsk belysnngsstyrka, dvs. att man behöver tllräcklgt med ljus på männskors anskten för att underlätta kommunkatonen männskor emellan. För att ha tllräcklg cylndrsk medelbelysnng krävs att luften där männskor rör sg är bra belyst. Det räcker således nte att ha bra belysnng på arbetsytan (horsontalbelysnng). Standarden föreskrver att aktvtetsytor, som korrdorer, ska den cylndrska medelbelysnngen vara mnst 50 lux. Jämnheten (Emn/Emed) ska vara mnst 0,1, den svenska rekommendatonen är att jämnheten ska vara över 0,3. I lokaler där kravet på vsuell kommunkaton är extra vktgt (t.ex. klassrum) föreskrver standarden att den cylndrska belysnngsstyrkan ska vara mnst 150 lux och jämnheten mnst 0,1, den svenska rekommendatonen är att jämnheten ska vara över 0,3. Att blanda rktat och dffust ljus får de belysta föremålen att se naturlga ut, de blr jämnt belysta men deras strukturdrag kommer att framträda på ett naturlgt sätt. Balansen mellan det rktade och det dffusa ljuset kallas modulerng. Den vänstra blden har för stor andel rktat ljus och gör att vssa parter av ansktet blr mörkt och svårt att tyda. Den högra blden har en större andel med ndrekt ljus, ett mer dffust ljus, och det belyser därför ansktet bättre och det blr därmed lättare att uppfatta. Den cylndrska belysnngsstyrkan är summan av de olka vertkalbelysnngs styrkorna Ev,z=(Ev1+Ev2+Ev3+Ev4)/4, och mäts (beräknas) 1,6 m över golv för stående personer och 1,2 m för sttande. 5

6 6 Entré/Korrdor/Trapphus Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch Entrén ger första ntrycket för besökare, elever och personal. Den ska vara välkomnande och väl upplyst för att slussa vdare användaren n skolbyggnaden. Entrén är också en samlngsplats för kommunkaton, nformaton och utställnngar. Därför måste val av belysnngslösnng vara flexbel för att fungera för de olka aktvteterna. Korrdorens huvudsyfte är att förflytta användarna men är även en samlngsplats för kortare raster. Trapphuset är en kommunkatonsyta som kräver extra uppmärksamhet. För att mnska rsken för olyckor trapphusen, är det vktgt att ha en god belysnng som framhäver nvåskllnaderna. Ljus & Rum, enlgt SS-EN :2011 Ref.nr Typrum Em (lux) UGRL Uo Ra Trappa , Entréhall Korrdor ,4 0,4 Trapporna måste vara väl upplysta för att öka användarnas säkerhet. Därför krävs det en högre medelbelysnng på mnst 150 lux. Upplysta väggar korrdorerna gör att rummet känns större och underlättar för användaren att orentera sg. Entréer, korrdorer och trapphus är utrymmen som utnyjttas perodvs och behöver därmed nte stå tända hela dagen. Det fnns flera sätt att mnska energanvändnngen, antngen med nävarosensorer som släcker armaturerna när ngen är där eller att ljuset regleras ner tll en lägre nvå när lokalen står tom. Armaturexempel Orbs LED P Soft Tetto Sano

7 Bblotek Bbloteket är en plats för egna studer, grupparbeten och avkopplng vlket kräver både koncentraton och en kreatv, lugn mljö. Detta ställer höga krav på ljussättnngen och på valet av armaturer. Bokhyllorna ska vara väl upplysta med en god vertkalbelysnng och studearbetsplatserna ska ha en god och bländfr belysnng. Ljus & Rum, enlgt SS-EN :2011 Ref.nr Typrum Bokhyllor Läsytor Em (lux) UGRL Bokhyllorna ska ha en vertkal medelbelysnng på 200 lux. För att klara av långa studepass och mnska rsken för trötthet krävs det en god belysnng vd studearbetsplatserna, en medelbelysnng på 500 lux underlättar studerna. Armaturer av olka former och monterngshöjder ger en avslappnad, lekfull och kreatv mljö. Om möjlgt, ska varje studearbetsplats kunna ljusregleras efter användarnas olka behov. Uo 0,6 0,6 Ra Armaturexempel Keppo Pastra II Tetto Down Punto 7

8 Ecophon, fotograf: Teddy Strandqvst/ Studo-e 8 Klassrum/Grupprum Klassrummet är det vktgaste rummet skolbyggnaden, där användarna spenderar största delen av tden. Det är vktgt att, oberoende av hur lärare och elever stter eller rör sg lokalen, ha en jämn och hög ljusnvå hela rummet. För att stmulera den vsuella kommunkatonen krävs en god vertkalbelysnng. Denna skapar en postv rumsupplevelse, vlken bdrar tll en kreatv mljö. Ljus & Rum, enlgt SS-EN :2011 Typrum Em (lux) UGRL Uo Ra Lekrum , Klassrum Skrvtavla Enlgt senaste utgåvan av Ljus & Rum krävs det en jämnhet klassrummet på 0,6 (Emn/Emed), detta säkerställer att det hela rummet fnns tllräcklgt med ljus, oberoende av hur man stter. Det vktgaste är att genom valet av armaturer och placerngen av dem skapa tllräcklg belysnngsnvå och bländfrtt ljus, lksom att få rätt ljusrktnng och lämplg skuggbldnng. Det effektvaste och mest ratonella är att använda domnerande ndrekt belysnng, det vll säga uppåtrktat ljus som reflekteras av taket. Med närvaro- och dagsljusstyrnng fnns det stora möjlgheter att dramatskt mnska energanvändnngen. Ref.nr ,6 0,7 Armaturexempel Keppo Bello Orbs LED Parete LED

9 Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch Pendlad lösnng Armaturer med stor andel uppljus bdrar tll en god vertkalbelysnng rummet, eftersom ljuset reflekteras från tak och väggar. Detta bdrar tll en god jämnhet och underlättar den vsuella kommunkatonen. Det upplysta taket kommer med sn ljushet att mnska lumnansskllnaden mellan armaturens nerljus och ytan bakom/ntll och därmed mnskar rsken för bländnng. Med ndrekt ljus ökar känslan av att rummet är ljust, eftersom de vertkala ytorna blr belysta, m.a.o. v ser en ljus yta. En väl avvägd mängd rktat ljus ( detta fall nerljuset), ger en bra skuggbldnng, vlket bl.a. underlättar avståndsbedömnngen. En stor andel uppljus mnskar rsken för reflexer arbetsmateralet. Infälld lösnng Rebus Infällda armaturer är en flexbel lösnng som kräver lte underhåll, med avseende på rengörng. Den ger dessutom en dskret lösnng och är enda alternatvet vd låga takhöjder. Väljer man en armaturlösnng med en något bredare ljusbld kommer även väggytorna att få vss del ljus och rummet känns ljusare. Detta kommer att bdra tll en bättre vertkalbelysnng. Det rktade ljuset, nerljuset, ger en bra skuggbldnng, vlket bl.a. underlättar avståndsbedömnngen. Tetto Tetto Celng Punto 9

10 10 Kök/Dskrum/Matsal Förutom att avnjuta en välbehövlg lunch är matsalen den naturlga platsen för rast, avslappnng, samt små och stora möten. Belysnngslösnngen ska vara nbjudande och avslappnande samtdgt som alla aktvteter måste få tllräcklgt med ljus. Köket är en arbetsplats med många olka sysslor, vlket ställer höga krav på belysnngen. Den ska vara väl avbländad och ljusnvån hög. Högkvaltetsarmaturer med korrekt IP-klass är vktgt, då det krävs regelbunden rengörng dessa lokaler med höga hygenkrav. Ljus & Rum, enlgt SS-EN :2011 Ref.nr Typrum Matsal Kök Em (lux) UGRL Uo 0,4 0,6 Ra Var uppmärksam på de olka kraven på kapslngsklass som gäller för kök och dskrum. Arbetsytorna kök och dskrum ska vara lätta att rengöra och detsamma gäller även armaturerna. Infällda armaturer är att föredra då de är lättare att rengöra och en hög IP-klass gör att man kan spola av armaturerna. Matsalen används dag ofta för olka ändamål. Det är därför lämplgt att anpassa belysnngen för dessa alternatva aktvteter. Ljusreglerng kan vara bra för att ställa en lägre ljusnvå när det är lunch samt möjlghet att höja ljusnvån när mer krävande arbete utförs. Armaturexempel Dno LED Lavanda LED Orbs LED Punto

11 Kontor/Lärarrum Kontoret är ett vktgt rum för läraren, där långa tder med hög koncentraton sätter höga krav på belysnngen. Lärarrummet är en plats där personalen samlas för avkopplng och gemenskap. Här kan man leka med armaturernas former och placerng för att få en avslappnad mljö. Ljus & Rum, enlgt SS-EN :2011 Ref.nr Typrum Kontor Lärarrum Em (lux) UGRL Uo 0,6 0,6 Ra Arbetsområdet kräver 500 lux, den omedelbara omgvnngen ska lgga på 300 lux och den yttre omgvnngen får ej understga 100 lux. För mer nformaton hänvsas tll Ljus & Rum kaptel 7. Den bästa lösnngen för kontor är pendlade arbetsplatsorenterade armaturer med drekt/ndrekt ljusfördelnng. Denna lösnng hjälper tll att lätta upp taket och ge en bra sprdnng på ljuset samt en bra skuggbldnng. Om behovet av stor flexbltet fnns, kan man använda nfällda armaturer jämnt fördelade rummet. Armaturerna kontoret bör vara utrustade med närvarostyrnng. Om en pendlad lösnng används, är det lämplgt att välja varanter med ljusreglerng för ndvduell styrnng. Armaturexempel Vasto LED Pastra II Tetto P Soft 11

12 12 Kapprum/WC/Förråd Kapprum kräver en god vertkalbelysnng för att göra det lätt att htta skåp och hyllor. Den allmänna belysnngen ska vara 200 lux. På toaletter och duschrum krävs armatur med högre IPklass. Ljus & Rum, enlgt SS-EN :2011 Ref.nr Typrum Förråd Kapprum, tvättrum, toaletter Em (lux) UGRL Uo 0,4 0,4 Ra Det är vktgt att man väljer rätt kapslngsklass för armaturen WC. För att belysa ansktet rekommenderas rundstrålande armatur ovanför spegel toaletterna. Närvarodetektorer är ett bra sätt att mnska energanvändnngen. Detta är extra effektvt mndre utrymmen som förråd och toaletter då de oftast används under korta tder. Armaturexempel Dno LED Reko LED X-Wall Tetto

13 Sporthall Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch Sporthallar används för många olka sporter och därför varerar belysnngskraven. De flesta bollsporter kräver mnst 300 lux och för tävlngar rekommenderas en belysnngsstyrka på 500 tll 1000 lux. Belysnngsnstallatonen bör planeras enlghet med den mest krävande aktvteten. Det är vktgt att välja armaturer som är väl avbländade och slagtålga. Ljus & Rum, enlgt SS-EN :2011 Ref.nr Typrum Sporthall Armaturexempel Rubn Sport Em (lux) 300 UGRL 22 Uo 0,6 Ra För mer nformaton om belysnngsrekommendatoner för sporthallar hänvsas tll senaste utgåvan av Måttboken. Om möjlgt ska armaturerna placeras utmed sdorna för att undvka bländnng. Det är lämplgt att utfrån aktvteterna lokalen ställa krav på armaturens slagtålghet. Ljusreglerng är att föredra då sporthallarna oftast används tll flera olka sporter, vlka kräver olka belysnngsnvåer. Rumsmått: 21x10,5 m, takhöjd: 5 m 3x5 Rubn Sport Medelbelysnngnvå: 313 lux Jämnhet: 0,64 UGR-värde: 21 Installerad effekt: 8,15 W/m2 13

14 14 Utomhus Belysnngen utomhus är vktg för att framhäva utemljön samt vägleda och öka trygghetskänslan. Entrén ska vara väl upplyst så den syns tydlgt förhållande tll omgvande ytor, samtdgt som den upplevs välkomnande och gör det lättare att upptäcka männskor. Det är vktgt att armaturerna är väl avbländade. Belysnngen av parkerng och gångvägar är vktg för att enkelt, tryggt och säkert kunna ta sg fram efter mörkrets nbrott. Lågt placerade armaturer som pollare belyser mndre område, t.ex. gångvägar och framhäver landskapet. Stolparmaturer används för att belysa större områden, t.ex. parkerngar. För nformaton om rekommendatoner för utomhusbelysnng hänvsas tll senaste utgåvan av Vägar och gators utformnng, VGU. Utomhusmljöer behöver nte så mycket ljus. Stora kontraster mellan ljus och mörker gör det svårt för ögat att ställa om tll mörkerseende och detta kan skapa otrygghet. Skymnngsrelä ser tll att belysnngen tänder först vd skymnng och gärna kombnaton med närvarodetekterng som aktverar ljuset under senare delen av natten. Armaturexempel QBA Sandy Lghtsoft Nkon

15 Tänk lvscykelkostnad 100% 95% 2,5% Tllverknng Bruksfas 2,5% Återvnnng Energmyndgheten har gjort flera nventerngar av armaturbeståndet landet. Dessa vsar att äldre belysnngsarmaturer, med T8-lysrör och elektromagnetska drftdon, fortfarande domnerar många typer av lokaler, bl.a. skollokaler. Om man gör en komplett lvscykelanalys på en belysnngsanläggnng med alla ngående delar, vsar det sg att upp tll 95% av mljöpåverkan lgger bruksfasen. Övrg påverkan fördelas ungefär lka mellan tllverknngsfasen och återvnnngen. Genom att angrpa bruksfasen och där använda sg av energeffektva belysnngslösnngar, belysnngsarmaturer och styrsystem, ser man tll att energanvändnngen och därmed mljöpåverkan hålls på en låg nvå. 15

16 Skolbelysnng 2015.r0 Ecolux AB Box 100, Hyllnge Tel: e-post:

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola Handlngsplan Grön Flagg Sagomossens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 12:42: Det låter som en bra dé att ntegrera mljörådet förskolerådet som har en sån bred representaton. N har vktga

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Gärdesängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 20121012 11:04: Lte fler uppgfter tack... 20121023 15:38: N har vktga och relevanta mål samt aktvteter som kan göra alla delaktga

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor Handlngsplan Grön Flagg Bosgårdens förskolor Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 14:16: Det är nsprerande att läsa hur n genom röstnng tagt tllvara barnens ntressen när n tagt fram er handlngsplan.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola Handlngsplan Grön Flagg Saxnäs skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-05 09:27: Jättefnt att n jobbat utfrån elevernas önskemål när n satt hop er handlngsplan för att måna om deras nflytande. N

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola Handlngsplan Grön Flagg Salvägens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-02 11:11: N har valt fna och ntressanta utvecklngsområden med många olka typer av aktvteter som kan skapa nyfkenhet och

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman Handlngsplan Grön Flagg I Ur och Skur Pnneman Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-23 12:55: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor. Se er själva

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vndelälvsskolan 27 maj 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-27 15:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-01-20 09:07: Förskolan Kalven, n har lämnat n en toppenrapport även denna gång! Bra områden

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Näckrosen Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-28 12:15: N har vktga och spännande utvecklngsområden krng tema. Utmana gärna barnen med öppna frågor de olka utvecklngsområdena

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( )

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( ) Tentamen Matematsk statstk Ämneskod-lnje S1M Poäng totalt för del 1 5 (8 uppgfter) Poäng totalt för del 3 (3 uppgfter) Tentamensdatum 9-3-5 Kerstn Vännman Lärare: Robert Lundqvst Mkael Stenlund Skrvtd

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola Handlngsplan Grön Flagg Hamregårds förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-03-30 08:43: Vlket härlgt vattentema n ska arbeta med tllsammans med barnen och strålande att n utgått från barnens ntresse

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Talavdskolan 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-21 13:32: V kunde nte läsa om era mål 4 och 5 någonstans. 2013-08-15 11:21: Tack för era kompletterngar.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd Hållbar skolutvecklng Skolplan Esklstuna kommun 2008 2011 Förslag tll utbldnngsnämnd/torshälla stads nämnd 1 2 INLEDNING Skolplan av kommuns styrdokumt. Att kommunerna ha skolplan fastställs skollag. Skolplan

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola Handlngsplan Grön Flagg Stadonparkens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-30 13:53: N har valt spännande och vktga utvecklngsområden att arbeta med. Att expermentera och undersöka vatten är

Läs mer

GRÄNSBETECKNINGAR _. --- --- ALLMÄN PLATS KVARTERSMARK :B,H ' =-'.=.' ~ 1-~.1-._. - J. K Ll_... +000,0 Föreskriven höjd över nollplanet.

GRÄNSBETECKNINGAR _. --- --- ALLMÄN PLATS KVARTERSMARK :B,H ' =-'.=.' ~ 1-~.1-._. - J. K Ll_... +000,0 Föreskriven höjd över nollplanet. DETALJPLAN FÖR DELAR AV Hötorget Hötorgsgatan och kv Sgyn SKARA TÄTORT SKARA KOMMUN UPPRÄTTAD DEN 3 FEBRUAR OCH REVDERAD DEN 10 MARS 1994 ÖSTEN ANDERSSON STADSARKTEKT Planbestämmelser ERK WESTLN PLANARKTEKT

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Frdhems förskola 24 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-24 10:39: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Lnden 8 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-08 16:51: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola Handlngsplan Grön Flagg Stadonparkens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-03-10 13:06: Hej! N har många spännande och vktga utvecklngsområden. Er handlngsplan känns genomarbetad med aktvteter

Läs mer

Denna användar- och kopplingsguide är en generell guide och de faktiska utföranden kan se något annorlunda ut.

Denna användar- och kopplingsguide är en generell guide och de faktiska utföranden kan se något annorlunda ut. användar- och kopplingsguide denna guide Denna användar- och kopplingsguide är en generell guide och de faktiska utföranden kan se något annorlunda ut. Denna guide visar hur Helvars idimsystem används

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016

Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-15 10:59: Vad bra att n utgår från barnens ntressen för att få n deras nflytande

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Hålsjöns förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Hålsjöns förskola Handlngsplan Grön Flagg Hålsjöns förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-10-11 14:39: Bra att n formulerat era utvecklngsområden vad, varför och hur. Det gör det så lättförståelgt för oss att läsa

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stensjöns förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stensjöns förskola Handlngsplan Grön Flagg Stensjöns förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-30 13:40: Vlken fn och spännande blå tråd n har era utvecklngsområden. N kan säkert få både barn och pedagoger ntresserade

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Kvalitetssäkring med individen i centrum

Kvalitetssäkring med individen i centrum Kvaltetssäkrng med ndvden centrum TENA har tllsammans med äldreboenden Sverge utvecklat en enkel process genom vlken varje enskld ndvd får en ndvduell kontnensplan baserad på hans eller hennes unka möjlgheter

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-04 10:52: Gratts tll er första godkända rapport och en toppenbra sådan! N har bra och

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-08-25 10:58: En mycket bra och kreatv handlngsplan - med väldgt många aktvteter - som säkert kommer att locka fram många

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Solbackens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Solbackens förskola Handlngsplan Grön Flagg Solbackens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-11-09 14:31: Välkommen tll Grön Flagg. Solbackens förskola! Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - de kommer säkert

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Bofakta. Brf Äppelblom Hildedal

Bofakta. Brf Äppelblom Hildedal Bofakta ldedal 2 Välkommen hem Att flytta tll ett nytt hem är alltd lka spännande. Att dessutom flytta tll ett helt nybyggt hem, där ngen bott tdgare, är extra specellt. ldedal Park förenar både grönska

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Grön Flagg Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-17 14:07: Vad rolgt att n har jobbat aktvt med Grön Flagg snart 14 år! Handlngsplanen är tydlg och n tar upp flera exempel

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 11:23: Det verkar som om mljöarbetet genomsyrar er vardag, då har n kommt långt!

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Tallbackens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Tallbackens förskola Handlngsplan Grön Flagg Tallbackens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-08-21 20:35: N har genomtänkta, vktga och spännande utvecklngsområden där barnen kommer att få nflytande över processen

Läs mer

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-11 09:08: skckar tllbaka enl tel samtal 2015-05-18 15:32: Det har vart rolgt att läsa er

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-11-14 09:03: Ännu en gång har n skckat n en mponerande rapport. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL Arbetsgruppsrapport 16.12.2005 Duplkat 3/2006 Utbldnngsstyrelsen och författarna Tm Eja Högman ISBN 952-13-2767-7 (nb.) ISBN 952-13-2768-5 (pdf) ISSN 1237-6590

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo lamnatgolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG.

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG. ' ~ REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK CGDTEBORGS HAltNDAG 26/9-85) ATT 6E REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK ÄR NTE BARA. SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLGT - PA DET STADUM., SOM PROJEKTET F N BEFNNER SG. DE

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Kalven

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Kalven Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Kalven Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-03 10:27: Vlket bra sätt att ha aktvteter som även görs hemma hos barnen. Ett bra ntatv för att sprda rngar på vattnet.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola Handlngsplan Grön Flagg Hamregårds förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-30 15:23: Fna och spännande utvecklngsområden n valt! Så bra att n har ambtonen att ha Grön Flagg-råd veckovs med de

Läs mer

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 12:45: Gratts tll er första certferng Grön Flagg! Vad rolgt att n känner att mljöarbetet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 10:40: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör dem

Läs mer

Lux Lunds Universitet

Lux Lunds Universitet Lux Lunds Universitet Bild 1: Tegelfasadens varma uppljus framställs som en fond i bakgrunder till den inramade atriumgården. Det varma ljuset samspelar fint med det lågt sittande ljuset under bänken som

Läs mer

N A T U R V Å R D S V E R K E T

N A T U R V Å R D S V E R K E T 5 Kselalger B e d ö m n n g s g r u vattendrag n d e r f ö r s j ö a r o c h v a t t e n d r a g Parameter Vsar sta hand effekter Hur ofta behöver man mäta? N på året ska man mäta? IPS organsk Nngspåver

Läs mer

Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:11: N har jättefna konkreta utvecklngsområden och bra aktvteter tll dessa. Blderna

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-07 14:13: N har en bra rapport och det är nte långt från ett godkännande. V skulle vlja

Läs mer

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-07 09:58: Vlken härlg och kreatv rapport n har skckat n tll oss - trevlg läsnng! Vad kul

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola Handlngsplan Grön Flagg Äsperedskolan förskola - skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-22 11:22: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter elevernas förmågor -

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-02 11:23: Vad rolgt att n känner att mljöarbetet genomsyrar er vardag, då har n kommt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-25 11:44: Inskckad av msstag. 2014-04-17 09:52: Bra jobbat, Förskolan Fjäderkobben!

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS)

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS) Approved by/godkänt av (tjänsteställebetecknng namn) QFD Dck Erksson Issued by/utfärdat av (tjänsteställebetecknng namn telefon) To/Tll (tjänsteställebetecknng namn) Instrukton Ttle/Rubrk Fle name/flnamn

Läs mer

Viktig information från din kommun!

Viktig information från din kommun! Vktg nformaton från dn kommun! Att bry sg om, är att öka tryggheten för oss alla! Foto: Johnny Franzén V vll alla uppnå det goda lvet. Där är tryggheten och säkerheten vktga beståndsdelar. Därför är de

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-15 15:26: N har på ett engagerat och varerat sätt arbetat med ert Grön flagg-arbete.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 28 mar 2013

Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 28 mar 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 28 mar 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-28 10:28: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Avfallsplan 2014-2018 Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) A V F A L L S P L A N 2 0 1 4-2 0 1 8 Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612

Läs mer

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-09 16:44: Vad rolgt att det blev ett enhällgt ja från eleverna att fortsätta med Grön Flagg,

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-18 13:37: Bra genomtänkt handlngsplan. N har valt vktga områden med många kloka frågeställnngar er handlngsplan med bra aktvteter.

Läs mer

Introduktionsersättning eller socialbidraghar ersättningsregim betydelse för integrationen av flyktingar? 1

Introduktionsersättning eller socialbidraghar ersättningsregim betydelse för integrationen av flyktingar? 1 UPPSALA UNIVERSITET Natonalekonomska Insttutonen Examensarbete D-uppsats, Ht-2005 Introduktonsersättnng eller socalbdraghar ersättnngsregm betydelse för ntegratonen av flyktngar? 1 Författare: Henrk Nlsson

Läs mer

odeller och storlekarw

odeller och storlekarw odeller och storlekarw Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

Strategisk Planering! Varför det?

Strategisk Planering! Varför det? Strategsk Planerng! Varför det? Strategsk planerng är processen för att utveckla och behålla en lvskraftg kombnaton av organsatonens mål, kompetenser, resurser och dess föränderlga marknadsmöjlgheter"

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-0-18 18:47: Vad rolgt att eleverna kom med förslaget att sopsortera! N har på ett mycket kreatvt

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016

Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-08-12 11:30: N har verklgen kommt långt ert Grön Flagg-arbete där hållbarhetstanken verkar

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Föräldrakooperativet Dalbystugan 22 sep 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Föräldrakooperativet Dalbystugan 22 sep 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Föräldrakooperatvet Dalbystugan 22 sep 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-22 17:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak.

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak. Dynamk är läran om rörelsers orsak. Partkeldynamk En partkel är en kropp där utsträcknngen saknar betydelse för dess rörelse. Den kan betraktas som en punktmassa utan rotaton. Massa kan defneras på två

Läs mer