Bilaga 1. Planeringsförutsättningar - Grundvärden. Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Planeringsförutsättningar - Grundvärden. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Lars Gerhardssn (13) Bilaga 1 Planeringsförutsättningar - Grundvärden Innehållsförteckning Tävlingsrättigheten för 10MILA... 2 Planeringscykel... 2 Tävlingsdatum... 2 Ansökan... 3 Allmänt... 3 Omfattning... 3 Kriterier för värdering av ansökan... 4 Värdkmmun... 4 Tävlingscentrum/Arena samt Tävlingsmråde ch karta... 4 Lgistik... 4 Administratin ch IT... 5 Avtal mellan Föreningen ch Arrangören MILA-veckan... 5 Träningspaket... 6 Elitseriesprinten... 6 Exempel på Föreningens stöd till Arrangören... 6 Samarbete med värdkmmun/-er... 7 Exempel på samarbetsavtal mellan Arrangör ch värdkmmun... 7 Samarbete lkal föreningar... 9 Samarbete med Försvarsmakten... 9 Marknadsföring ch kmmunikatin Ban- ch tävlingskntrllant/-er Miljöplicy... 12

2 Lars Gerhardssn (13) Tävlingsrättigheten för 10MILA För rätten att arrangera 10MILA erlägger Arrangören en avgift vilken ska ses sm en kstnad för arrangemanget. Tävlingsrättigheten avräknas därför före beräkning av tävlingens nett. Tävlingsrättigheten utgör Föreningens ersättning för bl a: avskrivning för teknikinvesteringar, t ex strbild, TV sv, prgramvarr ch licenser kntaktpersn ur Föreningens styrelse till årsarrangör intill det att avtal tecknats, möten, t ex tävlingsmöten till vilka Föreningen kallar; lkalhyra, förtäring sv administratin; prt, telefn, hyra web-htell ch liknande kstnader, extern ch intern representatin samt presentatinsmaterial, trycksaker sv. Planeringscykel För ett kmplext idrttsarrangemang sm 10MILA krävs en långsiktighet i planeringen. Planeringscykeln för ett 10MILA mfattar under gynnsamma förutsättningar ca 4-5 år. Detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar, inte minst när det gäller markägar- ch kmmunkntakter men även för spnsrings- ch marknadsföringsfrågr. Föreningen strävar därför att arbeta efter följande planeringscykel (se mer under Tidsförhållanden nedan.): 10MILA - 5 år: Inledande diskussiner ch förstudier 10MILA - 4 år: Avsiktsförklaring 10MILA - 3 år: Slutligt avtal 10MILA - 2 år: Marknadsgrupp 10MILA - 1 år: Karta, banr sv. Genmförandeår (År 0 ) 10MILA 20XX! 10MILA + 1 år: Slutrapprt, erfarenhetsöverlämning mtsv. Tävlingsdatum 10MILA genmförs under 2 dagar (1 dygn) ch Föreningen har av SOFT fått mandat att förlägga tävlingsdatumet till andra eller tredje helgen i maj. Detta under förutsättning att tävlingen inte genmförs under en långhelg, t ex Kristi Himmelsfärdshelgen. Slutligt datum fastställs av Föreningen, i samråd med Arrangören, StOF ch SOFT.

3 Lars Gerhardssn (13) Ansökan Allmänt Följande åtgärder genmförs det år, då dem presumtive arrangören frmellt anmäler sitt intresse till Föreningen att inm cirka 3-5 år få arrangera 10MILA. Nedan redvisade, övergripande, framdrivningsplan ch kntrllpunkter bör därför följas: presumtiv Arrangör redvisar grundkncept för genmförande till Föreningen, Föreningen fattar efter en första värdering av knceptets innehåll, beslut att påbörja frmell dialg med Arrangören Föreningen, efter samråd med Arrangören, anmäler till StOF ch SOFT avsikt m att genmföra 10MILA, tävlingsmråde, tävlingsdatum sv, Föreningens styrelse utser kntaktpersn gentemt Arrangören. Denne ges mandat att frtsätta ch slutföra den frmella dialgen, en gemensam första analys av underlaget för samarbetsavtal mellan den presumtiva Arrangören ch Föreningen genmförs. studiedagar, t ex i samband med erfarenhetsöverlämning från tidigare arrangör, genmförs mellan den presumtiva arrangören ch Föreningen, StOF/SOFT ger besked m frtsättning alternativt förändrad inriktning av knceptet, främst mt bakgrund av anpassning tävlingsdatum till natinellt- ch internatinellt tävlingsprgram, Under periden cirka tre år före avsett genmförande ch före det frmella beslutet att tilldela Arrangören evenemanget bör följande åtgärder vidtas: Arbetet styrs mt värderingskriterierna (se nedan) sm utgör grunden för ansökan. Omfattning under den här fasen ska en ideell förening, Arrangörsförening, etableras, tävlingsledning ch övergripande ledningsrganisatin skall bemannas, fördjupade kntakter genmföras med värdkmmun ch övriga berörda aktörer samt en marknads- ch spnsr grupp avdelas ch knstitueras. Ansökan ska mfatta redvisning av den presumtive Arrangörens erfarenheter av större arrangemang, en preliminär tävlingsrganisatin,

4 Lars Gerhardssn (13) förankringsläget gentemt övriga klubbar inm den tänkta arrangörsföreningen, förankringsläget i länet, Länsstyrelse. Landsting. Kmmuner mfl, förankringsläget gentemt näringslivet, val av tävlingsmråde, tävlingsdatum, tävlingscentrum/arena, karta redvisas med mtiv, reservalternativ, övergripande klubbansvar, kmmunikatiner; trafik sv, miljöarbete; inriktning ch ansvar sv, kringarrangemang ch paketering; t ex 10MILA-veckan, träningspaket, lgi sv, inriktning av infrmatinsarbetet, preliminär marknads- ch spnsrplan samt en övergripande framdrivningsplan; bl a utvisande Arrangörens besöks- ch studiedagar på TC, i skgen sv. Kriterier för värdering av ansökan Värdkmmun Underhandskntakter tagna ch samråd tecknad med kmmunen avseende: tävlingsmråde ch tävlingsdatum, stöd i frm av varr ch tjänster, lika frmer lkala tillstånd, upplåtelse av sklr, strkök sv, lån av materiel från IP Skgen eller liknande, samarbete med lkala kubbar ch lkalt föreningsliv, vatten ch avlppshantering samt övriga miljöaspekter sv. Tävlingscentrum/Arena samt Tävlingsmråde ch karta Se Bilaga 6: Planeringsförutsättningar Tävling ch arena. Lgistik tillgång till vatten, m möjligt från kmmunalt nät, för dricksvatten, dusch, hygien, tillgång till diskmöjligheter med fettavskiljare sv samt tillgång till el.

5 Lars Gerhardssn (13) Administratin ch IT bredbandsuppkppling samt GSM-täckning på TC. Avtal mellan Föreningen ch Arrangören Överenskmmelsen mellan Föreningen ch Arrangören för genmförande av 10MILA regleras i separat avtal. Anvisningar 10MILA är en bilaga till avtalet ch är framtagna för att förtydliga ch underlätta genmförandet ch samarbetet mellan berörda parter. Om Arrangören under planeringens gång har övergripande idéer, synpunkter ch förslag av plicykaraktär på arrangemangets genmförande, ska detta, utifall att det inte redan är reglerat i ingånget avtal, ha Föreningens gdkännande. 10MILA-veckan Föreningen ser gärna att 10MILA, likt Vasa-lppet, utvecklas till att erbjuda mer ch fler aktiviteter utöver själva 10MILA-helgen. T ex genm paketering i frm av 10MILA-veckan. Den Elitseriesprint vilken har genmförts under senare år under fredag eftermiddag dagen före tävlingen, är ett utmärkt exempel på detta. En 10MILA-vecka är en möjlighet att paketera ett antal arrangemang ch aktiviteter under veckan vilken föregår tävlingen. 10MILA-veckan ett exempel Fredag: Nattävling Lördag: Natinell tävling Söndag: Natinell tävling Måndag-tisdag: träningspaket i 10MILA-Liknande terräng Onsdag: Nattävling Trsdag: Träningspaket Fredag: Elitseriesprint Lördag/söndag: 10MILA Till detta kmmer sedan lika frmer av erbjudanden m lgi, resr sv. Erfarenheterna från senare år visar att det finns ett strt intresse från klubbar ch löpare att tidigt genmföra lika frmer träningsläger ch träningspaket. Här finns möjligheter att skapa ett ökat intresse hs värdkmmun, spnsrer, media sv.

6 Träning Natt-OL Träning Träning Lång Medel Natt-OL Bilaga 1 Planeringsförutsättningar - Grundvärden Lars Gerhardssn (13) 10MILAveckan F L S M T O T F L S Träningsläger, träningspaket, lgi.. Träningspaket Erfarenheterna från de senaste åren är att efterfrågan på träningspaket i lika frmer har varit str ch att försäljningen har utgjrt en betydande del av tävlingsnettt. Likaså lika erbjudanden m lgi, t ex i klubbstugr ch vandrarhem har inneburit att föreningar genmfört träningsläger ch andra evenemang redan året före ett 10MILA. Försäljning av träningspaket är, från ett datum vilket anges i avtalet mellan Föreningen ch Arrangören, en del av tävlingens eknmi. Ett träningspaket bör minst innehålla: karta med förtryckta definitiner ch plastfdral, översiktskarta med förslag på lämpliga platser för parkering, dusch ch mbyte samt eventuella begräsningar, t ex rörande vilt ch jrdbruksmark sv. Kntrllerna ska vara utmärkta med skärm, stiftklämma, kdsiffra samt reflex. Elitseriesprinten Överenskmmelse mellan Föreningen, Arrangören, OF ch SOFT avseende Elitserien regleras i separat avtal. Exempel på Föreningens stöd till Arrangören I avtalet regleras även stödet från Föreningen till Arrangören. 10MILA hemsida: 10MILA filarkiv: 10MILA anmälnings- ch bkningssystem Stöd avseende marknads- ch spnsrfrågr, Funktinsstöd inm:

7 Lars Gerhardssn (13) tävlingsadministratin, marknad ch spnsrer, ceremnier ch VIP, grafisk prfil, lgistik (infrastruktur, materiel sv) samt ljud ch bild samt stöd med arenadesign m.m. Samarbete med värdkmmun/-er För att kunna genmföra tävlingen krävs idag ett uttalat stöd från värdkmmunen för att kunna lösa alla lgistik ch infrastrukturella frågr. Detta för säkra tillgång till vatten via ledningsnät, el inm rimligt avstånd, upplåtelser ch tillstånd av lika slag, sphantering, brandsäkerhet, lån av skllkaler, lån av frdn, markberedning sv. Vidare krävs idag stöd för tillgång till sjukvård, lkaler ch transprter via busslingr. Utan detta stöd eller med reducering av stödet har Arrangören att lösa uppgifterna med egna medel eller via spnsrer. Härutöver har Arrangören att verka för att i mesta möjliga mån nyttja det lkala näringslivet vid upphandling av varr ch tjänster. Exempel på samarbetsavtal mellan Arrangör ch värdkmmun Samarbetsavtal mellan X-by kmmun (Org.nr 21XXXX-XXXX) ch Arrangörsalliansen för 10MILA 2020 (Org.nr 80XXXX-XXXX) avseende genmförandet av 10MILA X-by kmmun ch 10MILA 2020 är överens m att genmföra 10MILA 2020 på Gröndalens Arena den maj 2020 i syfte att genmföra en välarrangerad tävling sm skapar gdwill för såväl X-by kmmun sm för 10MILA, medverkande föreningar ch rienteringssprten. Båda parter förbinder sig att i psitiv samarbetsanda genmföra lika aktiviteter ch marknadsföringsåtgärder ch att medverka till att erfrderliga tillstånd erhålles för tävlingens genmförande. Den eknmiska grunden för tävlingens genmförande förutsätter att de direkta tävlingskstnaderna begränsas eftersm de tävlandes avgifter ch intäkter - begränsas av Svenska Orienteringsförbundets regler för avgiftsuttag. Båda parter ska gemensamt verka för stöd från näringslivet i X-by. Samarbetspartner är 10MILA 2020, X-By kmmun, Försvarsmakten, OK Hängarna, X-By OL, OK Spikbm ch X-By Basket. I samarbetet ingår att kmmunen erbjuds: plats för sin lgtype på 10MILAs hemsida, expnering i lika sciala medier, tävlingsprgram, mediaguide samt tävlingskartan, reklamplats på måltribun, ceremniplats ch nummerlappar. Kmmunen bekstar nummerlapparna. Kmmunen tillhandahåller egna banderller,

8 Lars Gerhardssn (13) Kmmunen: centralt tält för kmmunens expnering samt 10MILAs värdskap för kmmunens speciellt inbjudna gäster. upplåter Gröndalens Arena kstnadsfritt, tillhandahåller dricksvatten kstnadsfritt löpande under tävlingen med tankbil, tillhandahåller anslutning till befintligt elnät för strömförsörjning, elförbrukning samt tillhandahållande av behörig elansvarig, upplåter i samverkan med X-By Basket, skllkaler ch mtsvarande inkl städning för 100:-/persn för gästande lag, tillhandahåller erfrderlig material inkl tält i IP Skgen kstnadsfritt, bidrar med 15 m3 huggen ved för uppvärmning av 10MILAs bastu, tillhandahåller ett AMA-arbetslag m 5 persner för arbete under fem veckdagar (ej helger), medverkar avseende avfallshantering med inriktning på återvinning ch källsrtering samt tömning av tunnr ch spsäckar, tillhandahåller lagpriser med anknytning till X-By kmmun till de tre främsta lagen i samtliga kavlar (3x 3 lag= 9 lag), tillhandahåller flaggstänger, brd ch stlar, mbil scenvagn samt blmsterarrangemang vid scenen, utser kranskullr/-masar för arrangemanget samt tillhandahåller lagkransar (3 st), tillhandahåller viss tryckning av arrangörsmaterial A4 sv/v, medverkar till att erfrderliga tillstånd erhålls från berörda förvaltningar såsm brandskydd, Miljö ch hälsa, Kmmunfastigheter mm, samt medverkar i avslutningsfest under enkla frmer för arrangörer, kmmun, spnsrer, markägare ch andra medverkande. 10MILA har rätt att uppföra erfrderliga tävlingsanrdningar såsm, målfållr, måltribun, expeditins-, sjukvårds-, marketenteri-, förläggnings-, press- ch spnsrtält, taletter, belysnings- ch högtalarmaster, samt diverse avspärrningar inm mrådet under tiden den 15 april- 20 maj. 10MILA har rätt till reklamplatser inm mrådet i samråd med samarbetspartner. Tvist eller tlkning av detta avtal avgörs genm skiljemän. Detta avtal har upprättats i 2 ex varav parterna tagit var sitt. Arrangörsalliansen för 10MILA 2020 X-By KOMMUN

9 Lars Gerhardssn (13) N.N. Tävlingsledare N.N. Fritidschef Samarbete lkal föreningar En viktig del av ett 10MILA är stödet av lkala föreningar sm på lika sätt deltar i arrangemangsförberedelserna. Det ger Arrangören möjligheter att nyttja deras kntaktnät för allehanda stöd ch hjälp. Exempelvis arbetsuppgifter sm inte kräver rienteringskmpetens sm lgi på hårt underlag, parkering sv. Samarbete med Försvarsmakten Försvarsmakten ch Svenska Orienteringsförbundet, har sedan länge ett nära samarbete. Samarbetet är stadfäst i ett långsiktligt avtal mellan parterna. Inför respektive genmförandeår preciseras parternas åtaganden i ett avtal, i vilket det ömsesidiga samarbetet mellan Försvarsmakten, SOFT, O-Ringen samt Föreningen Timilakavlen redvisas. I Försvarsmaktens verksamhet är det viktigt att det finns en utbredd ch ingående kunskap i kartläsning. En av anledningarna är att snabbt kunna rientera sitt förband genm terräng från en plats till en annan. Samverkan med SOFT innebär en utveckling ch upprätthållande av rienteringskmpetens. Försvarsmakten har dessutm ett behv av att upprätthålla förmågan till att arrangera större evenemang. Detta avtal är ett led i den gemensamma visinen att i framtiden kunna samverka kring ett antal mråden sm leder till ökad stimulans av rienteringsidrtten. Några av dessa är O-Ringen, 10MILA samt utbildnings- ch lägerutbyten. 10MILA har histriskt stötts av Försvarsmakten, främst genm Armén ch utöver vad sm nämns van, var ett av mtiven att man under 1970 ch 80-tal gavs en bra övningsmöjligheter för t ex signalister ch militärplis. Idag är läget ett helt annat genm de besparingsprgram sm Försvarsmakten tvingats att göra. 10MILA stöds idag med främst tjänster, t ex viss sambandsteknik, uppvisningsgrupper sv., inm ramen för ett samarbetsavtal mellan Svenska Orienteringsförbundet ch Försvarsmakten.

10 Lars Gerhardssn (13) Exempel på stöd från Försvarsmakten är bl a: transprter av tyngre utrustning ch materiel, byggnatin av mindre brar ch andra förbindelser, lån av materiel, t ex sjukvårdsmateriel, mindre elverk, isleringskärl sv samt medverkan av uppvisningsgrupper, musikkår, trumpetare sv. Till detta hör att tävlingen vid några tillfällen lkalt fått stöd av hemvärn ch lika frivilligrganisatiner med bandvagnar sv för sjukvårdsplatser ute i skgen. Arrangören rekmmenderas därför att även samverka direkt med lkalt hemvärn/frivilligrörelse då förutsättningarna varierar högst avsevärt mellan lika landsändar. Sm regel anvisar Försvarsmakten ett förband nära arrangören för att svara för stödet. Även här varierar förutsättningarna från förband till förband. Samverkansmöte mellan berörda parter genmförs vid två tillfällen (vår ch höst) per år. Exempel på stöd från Arrangören är bl a: expneringsyta(-r) för utställningar ch rekryteringsinfrmatin på TC, annnsplats i prgrambk ch liknande material, länkar på hemsida, friplatser för lag, vid de tillfällen sm Försvarsmaktens mark, t ex 10MILA 2005 i Kungsängen, ch eller lkaler dispneras för tävlingen, kartsatser, digitalt kartunderlag sv samt möjligheter för Försvarsmaktens rienterare att genmföra träningsläger före ch efter tävlingen. Marknadsföring ch kmmunikatin Marknadsförning av ch kmmunikatin kring 10MILA är ett mråde sm fått en ökad betydelse under de senaste åren. I en mediavärld där idrtter utanför den inre kretsen med arenaidrtter får allt svårare att kapa åt sig spaltmeter eller sändningstid, ställs ökade krav på Föreningen likväl sm Arrangören att arbeta med marknadsföring ch kmmunikatin kring 10MILA. Exemplet nedan är hämtat från den analys ch det arbete arrangörerna gjrde inför 10MILA 2010 i Finspång. Inledningsvis genmfördes en analys av 10MILA:s själ, dvs tävlingens värdedkument. Efter det skapades tre ledrd för 10MILA 2010; Strt, Tufft ch Klassiskt. Tidigt identifierades behvet av en särskild satsning på att öka deltagande av finska lag. Den finska närvarn är en mycket viktig del i tävlingens värdekncept ch är dessutm en str ch viktig

11 Lars Gerhardssn (13) tillväxtmarknad för 10MILA ch med en hög ptential. För att få tillväxt på antalet tävlande beslöts m att genmföra en riktad marknadsföring mt den finska marknaden, vilken har varit avtagande sedan Efter en analys valdes följande marknadsföringskanaler: Sverige (inkl övriga världen men exkl. Finland): Finland 10MILA:s hemsida; Svenska ch Engelska Skgssprt Tre pressmeddelanden Hemsidan på Finska direktreklam utdelat på Juklakavlen året före 10MILA 2010 Halikkkavlen via speakerfunktinen Finska skgssprt Finska rienteringsförbundets hemsida För att skapa tydlighet delades marknadsföringen in i tre tidsfaser: 1. Fram till första anmälningsstppet ch med syftet att få så många deltagande lag sm möjligt. Budskapet fkuserades på terrängen, kartan, banläggningen ch en hård gaffling. Gentemt Finland kmpletterades budskap tydligt med återinförandet av finsk speakertjänst ch en finsk 10MILA-radi. M a att Finland sak är vår! 2. Efter första anmälningsstppet med syftet att berätta m serviceutbudet före ch under tävlingsdygnet. 3. Tre veckr före tävlingen med syftet att ge detaljinfrmatin inför tävlingen, lgistik, infrastruktur, tidscheman sv. Ban- ch tävlingskntrllant/-er Förhållandet mellan Föreningen ch Arrangören är att betrakta sm förhållandet mellan en beställare eller uppdragsgivare respektive en huvudentreprenör. Det avtal sm upprättas mellan Föreningen ch den externa Arrangören ska vara så heltäckande sm möjligt ch reglera det mesta beträffande tävlingens planering ch genmförande samt dessutm alla eknmiska mellanhavanden. SOFT har ett extra strt intresse av att 10MILA genmförs på bästa sätt, eftersm SOFT betraktar 10MILA sm ett av de allra viktigaste rienteringarrangemangen, fullt likvärdigt O-Ringen. SOFT:s kppling till O-Ringen ch de Svenska Mästerskapen är dck större än till 10MILA, eftersm SOFT äger dessa båda arrangemang. För att säkerställa arrangemangs kvalitet utses enligt tävlingsreglerna kntrllanter. Tävlings- ch bankntrllanter utses av arrangörens OF. Stckhlms OF, StOF, är härvidlag alltid primärt att betrakta sm

12 Lars Gerhardssn (13) arrangörens OF ch är därför den instans sm utser dessa kntrllanter. I de fall att Föreningen av någn anledning önskar delegera detta till den externa arrangörens/entreprenörens OF, ska detta alltid ske i samråd med StOF. Påpekas bör ckså, att SOFT sedan 10MILA 2003, av van nämnda skäl, betraktat den utsedde tävlingskntrllanten sm sin förlängda arm in i arrangemanget. Det förväntas att den utsedde kntrllanten, utöver allmän hög kmpetens, besitter str kunskap m ch insikt i det specifika arrangemang, sm 10MILA utgör. Utöver de fficiella kntrllanterna äger Arrangören rätt att själv utse egna kntaktpersner gentemt Föreningens/Stckhlms OF tävlingskntrllant, av lika slag att bevaka arrangemangets planering ch genmförande ch vid behv kmma med råd, någt sm bör vara särskilt intressant de år tävlingen genmförs av extern arrangör. Detta ska då vara reglerat i avtalet. Då 10MILA genmförs av extern arrangör, kan aktuell rganisatin naturligtvis själv utse egna kvalitetskntrllanter. Om den arrangören under planeringens gång har övergripande idéer m ch synpunkter på arrangemangets genmförande, ska detta, utifall att det inte redan är reglerat i uppgjrt avtal, ha Föreningens gdkännande för att få genmföras. Miljöplicy 10MILA följer i tillämpliga delar Svenska Orienteringsförbundets naturch miljöprgram. Det övergripande målet är att visa att rientering är en idrtt sm seriöst ch målmedvetet tar sin del av ansvaret för en gd naturvård ch en långsiktig hållbar utveckling. Detta innebär att Arrangören: följer allemansrätten, de miljölagar ch förrdningar sm har bärighet på vår verksamhet, arbetar för att öka kunskapen avseende rienteringens miljöfrågr hs tävlingsledning, funktinärer ch deltagare, arbetar för att hushålla med naturresurserna samt återanvända material i största möjliga utsträckning, arbetar för att minimera utsläpp ch förreningar av mark, luft ch vatten, tar största möjliga hänsyn till växt- ch naturlivet vid planeringen av 10MILA, arbetar för gda relatiner med markägare, jägare, myndigheter ch allmänheten samt att hela rganisatinen ska präglas av en tydlig ch uttalad kvalitetsch miljömedvetenhet, följer Naturvårdsverkets Allmänna råd 96:4 reglerar hänsyn ch samråd vid rienteringstävlingar,

13 Lars Gerhardssn (13) inhämtar yttrande från miljövårdsenhet eller mtsvarande vid aktuell länsstyrelse, genmför vid behv prövning av arrangemanget ur naturvårdssynpunkt, kulturmiljösynpunkt samt rnitlgisk synpunkt, samverkar med aktuell kmmunledningen avseende miljöfrågr, t ex vatten, avlpp, tillstånd för hantering av livsmedel sv, samt att samverka med markägare ch jakträttsinnehavare. Omsatt i knkret handling innebär detta att: en miljöchef avdelas i tävlingsledningen/rganisatinskmmittén, miljöcertifierade prdukter nyttjas i största möjliga mfattning, möjligheter till samrdning av ch hänvisning till av arrangören eller av annan rganiserad transprt, (jfr med 10MILA-tåget i samband med 10MILA 2009 I Skåne) ska eftersträvas, incitament i frm av exempelvis rabatterade resealternativ, billigare parkeringsavgifter för bussar, reducerad parkeringsavgift m bilen är fylld sv, allt avfall på ch i anslutning till TC, camping ch parkeringsytr ska källsrteras, återanvändning av tävlingskartrna, kmpletterat med en karta utvisande lika gafflingsalternativ, i stället för utdelning av nya kartset bör övervägas. Ft: Stefan Knrn

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden

Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Lars Gerhardssn 2011-08-01 1 (5) Bilaga 3 Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Innehåll Ansvarsfördelning 1 Föreningen 1 Stckhlms OF (StOF) 1 Arrangören 2 Ban- ch tävlingskntrllanter 2 Organisatin

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?!

JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?! JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?! Slutrapprt från prjektet Rekrytering, karriär ch karriärvägar vid de knstnärliga högsklrna Delegatinen för jämställdhet i högsklan beviljade anslag för detta gemensamma jämställdhetsprjekt

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15 PROTOKOLL Gfhsk 2/15 2015-05-26 JUSTERAT 2015-05-26 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 2/15 Tid: 26 maj 2015 klckan 13.30 Plats: Närvarande ledamöter: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Ordinarie

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Användaranvisning Saneringshallen i Hagalunds Depå

Användaranvisning Saneringshallen i Hagalunds Depå Användaranvisning Saneringshallen i Hagalunds Depå Saneringshallen i Hagalunds Depå är en anläggning sm avtalsbundna kunder kan dispnera under begränsad tid. Bkning sker via Jernhusens hemsida. På hemsidan

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Samordning av varselinsatser i Värmland

Samordning av varselinsatser i Värmland Regeringskansliet Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 STOCKHOLM Samrdning av varselinsatser i Värmland Karlstad 2008-11-27 Eva Erikssn Landshövding Tmas Riste Reginråd 1 (4) Karlstad

Läs mer

Vad är ett hållbart evenemang?

Vad är ett hållbart evenemang? Sveriges lantbruksuniversitet Swedish University f Agricultural Sciences Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- ch jrdbruksvetenskap Vad är ett hållbart evenemang? Eurvisin Sng Cntest i Malmö våren

Läs mer

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28 E-CAMPUS Webb & Servicecenter Kmmunikatin Organisatin - Implementering MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Slutrapprt Fas 1 1 2013-10-28 Innehåll Inledning... 3 Prjektplan E-Campus del 2... 5 Prjektgrupp...

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 och 2013 års tandvårdsreformer

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 och 2013 års tandvårdsreformer Styrande Dkumentinfrmatin Referenser: Nej Förändringar sedan senaste utgåva: Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 ch 2013 års tandvårdsrefrmer för Nödvändig tandvård (N) ch Uppsökande verksamhet, Tandvård

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom DATUM RAPPORTNUMMER 2007-06-28 PTS-ER_2007:21 ISSN 1650-9862 Ett mentrskapsprgram för kvinnliga ledare inm IT- ch telekm Uppföljning av piltprjektet Wmentr uppföljning av piltprjektet Förrd Regeringen

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

Verksamhetsutveckling 2015 och framåt

Verksamhetsutveckling 2015 och framåt Verksamhetsutveckling 2015 ch framåt 2015 ch framåt Denna verksamhetsplan beskriver SK Löddes verksamhetsidé, hur verksamheten är tänkt att fungera, vad vi planerar att göra, vilka mål vi har ch hur vi

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer