Bilaga 1. Planeringsförutsättningar - Grundvärden. Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Planeringsförutsättningar - Grundvärden. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Lars Gerhardssn (13) Bilaga 1 Planeringsförutsättningar - Grundvärden Innehållsförteckning Tävlingsrättigheten för 10MILA... 2 Planeringscykel... 2 Tävlingsdatum... 2 Ansökan... 3 Allmänt... 3 Omfattning... 3 Kriterier för värdering av ansökan... 4 Värdkmmun... 4 Tävlingscentrum/Arena samt Tävlingsmråde ch karta... 4 Lgistik... 4 Administratin ch IT... 5 Avtal mellan Föreningen ch Arrangören MILA-veckan... 5 Träningspaket... 6 Elitseriesprinten... 6 Exempel på Föreningens stöd till Arrangören... 6 Samarbete med värdkmmun/-er... 7 Exempel på samarbetsavtal mellan Arrangör ch värdkmmun... 7 Samarbete lkal föreningar... 9 Samarbete med Försvarsmakten... 9 Marknadsföring ch kmmunikatin Ban- ch tävlingskntrllant/-er Miljöplicy... 12

2 Lars Gerhardssn (13) Tävlingsrättigheten för 10MILA För rätten att arrangera 10MILA erlägger Arrangören en avgift vilken ska ses sm en kstnad för arrangemanget. Tävlingsrättigheten avräknas därför före beräkning av tävlingens nett. Tävlingsrättigheten utgör Föreningens ersättning för bl a: avskrivning för teknikinvesteringar, t ex strbild, TV sv, prgramvarr ch licenser kntaktpersn ur Föreningens styrelse till årsarrangör intill det att avtal tecknats, möten, t ex tävlingsmöten till vilka Föreningen kallar; lkalhyra, förtäring sv administratin; prt, telefn, hyra web-htell ch liknande kstnader, extern ch intern representatin samt presentatinsmaterial, trycksaker sv. Planeringscykel För ett kmplext idrttsarrangemang sm 10MILA krävs en långsiktighet i planeringen. Planeringscykeln för ett 10MILA mfattar under gynnsamma förutsättningar ca 4-5 år. Detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar, inte minst när det gäller markägar- ch kmmunkntakter men även för spnsrings- ch marknadsföringsfrågr. Föreningen strävar därför att arbeta efter följande planeringscykel (se mer under Tidsförhållanden nedan.): 10MILA - 5 år: Inledande diskussiner ch förstudier 10MILA - 4 år: Avsiktsförklaring 10MILA - 3 år: Slutligt avtal 10MILA - 2 år: Marknadsgrupp 10MILA - 1 år: Karta, banr sv. Genmförandeår (År 0 ) 10MILA 20XX! 10MILA + 1 år: Slutrapprt, erfarenhetsöverlämning mtsv. Tävlingsdatum 10MILA genmförs under 2 dagar (1 dygn) ch Föreningen har av SOFT fått mandat att förlägga tävlingsdatumet till andra eller tredje helgen i maj. Detta under förutsättning att tävlingen inte genmförs under en långhelg, t ex Kristi Himmelsfärdshelgen. Slutligt datum fastställs av Föreningen, i samråd med Arrangören, StOF ch SOFT.

3 Lars Gerhardssn (13) Ansökan Allmänt Följande åtgärder genmförs det år, då dem presumtive arrangören frmellt anmäler sitt intresse till Föreningen att inm cirka 3-5 år få arrangera 10MILA. Nedan redvisade, övergripande, framdrivningsplan ch kntrllpunkter bör därför följas: presumtiv Arrangör redvisar grundkncept för genmförande till Föreningen, Föreningen fattar efter en första värdering av knceptets innehåll, beslut att påbörja frmell dialg med Arrangören Föreningen, efter samråd med Arrangören, anmäler till StOF ch SOFT avsikt m att genmföra 10MILA, tävlingsmråde, tävlingsdatum sv, Föreningens styrelse utser kntaktpersn gentemt Arrangören. Denne ges mandat att frtsätta ch slutföra den frmella dialgen, en gemensam första analys av underlaget för samarbetsavtal mellan den presumtiva Arrangören ch Föreningen genmförs. studiedagar, t ex i samband med erfarenhetsöverlämning från tidigare arrangör, genmförs mellan den presumtiva arrangören ch Föreningen, StOF/SOFT ger besked m frtsättning alternativt förändrad inriktning av knceptet, främst mt bakgrund av anpassning tävlingsdatum till natinellt- ch internatinellt tävlingsprgram, Under periden cirka tre år före avsett genmförande ch före det frmella beslutet att tilldela Arrangören evenemanget bör följande åtgärder vidtas: Arbetet styrs mt värderingskriterierna (se nedan) sm utgör grunden för ansökan. Omfattning under den här fasen ska en ideell förening, Arrangörsförening, etableras, tävlingsledning ch övergripande ledningsrganisatin skall bemannas, fördjupade kntakter genmföras med värdkmmun ch övriga berörda aktörer samt en marknads- ch spnsr grupp avdelas ch knstitueras. Ansökan ska mfatta redvisning av den presumtive Arrangörens erfarenheter av större arrangemang, en preliminär tävlingsrganisatin,

4 Lars Gerhardssn (13) förankringsläget gentemt övriga klubbar inm den tänkta arrangörsföreningen, förankringsläget i länet, Länsstyrelse. Landsting. Kmmuner mfl, förankringsläget gentemt näringslivet, val av tävlingsmråde, tävlingsdatum, tävlingscentrum/arena, karta redvisas med mtiv, reservalternativ, övergripande klubbansvar, kmmunikatiner; trafik sv, miljöarbete; inriktning ch ansvar sv, kringarrangemang ch paketering; t ex 10MILA-veckan, träningspaket, lgi sv, inriktning av infrmatinsarbetet, preliminär marknads- ch spnsrplan samt en övergripande framdrivningsplan; bl a utvisande Arrangörens besöks- ch studiedagar på TC, i skgen sv. Kriterier för värdering av ansökan Värdkmmun Underhandskntakter tagna ch samråd tecknad med kmmunen avseende: tävlingsmråde ch tävlingsdatum, stöd i frm av varr ch tjänster, lika frmer lkala tillstånd, upplåtelse av sklr, strkök sv, lån av materiel från IP Skgen eller liknande, samarbete med lkala kubbar ch lkalt föreningsliv, vatten ch avlppshantering samt övriga miljöaspekter sv. Tävlingscentrum/Arena samt Tävlingsmråde ch karta Se Bilaga 6: Planeringsförutsättningar Tävling ch arena. Lgistik tillgång till vatten, m möjligt från kmmunalt nät, för dricksvatten, dusch, hygien, tillgång till diskmöjligheter med fettavskiljare sv samt tillgång till el.

5 Lars Gerhardssn (13) Administratin ch IT bredbandsuppkppling samt GSM-täckning på TC. Avtal mellan Föreningen ch Arrangören Överenskmmelsen mellan Föreningen ch Arrangören för genmförande av 10MILA regleras i separat avtal. Anvisningar 10MILA är en bilaga till avtalet ch är framtagna för att förtydliga ch underlätta genmförandet ch samarbetet mellan berörda parter. Om Arrangören under planeringens gång har övergripande idéer, synpunkter ch förslag av plicykaraktär på arrangemangets genmförande, ska detta, utifall att det inte redan är reglerat i ingånget avtal, ha Föreningens gdkännande. 10MILA-veckan Föreningen ser gärna att 10MILA, likt Vasa-lppet, utvecklas till att erbjuda mer ch fler aktiviteter utöver själva 10MILA-helgen. T ex genm paketering i frm av 10MILA-veckan. Den Elitseriesprint vilken har genmförts under senare år under fredag eftermiddag dagen före tävlingen, är ett utmärkt exempel på detta. En 10MILA-vecka är en möjlighet att paketera ett antal arrangemang ch aktiviteter under veckan vilken föregår tävlingen. 10MILA-veckan ett exempel Fredag: Nattävling Lördag: Natinell tävling Söndag: Natinell tävling Måndag-tisdag: träningspaket i 10MILA-Liknande terräng Onsdag: Nattävling Trsdag: Träningspaket Fredag: Elitseriesprint Lördag/söndag: 10MILA Till detta kmmer sedan lika frmer av erbjudanden m lgi, resr sv. Erfarenheterna från senare år visar att det finns ett strt intresse från klubbar ch löpare att tidigt genmföra lika frmer träningsläger ch träningspaket. Här finns möjligheter att skapa ett ökat intresse hs värdkmmun, spnsrer, media sv.

6 Träning Natt-OL Träning Träning Lång Medel Natt-OL Bilaga 1 Planeringsförutsättningar - Grundvärden Lars Gerhardssn (13) 10MILAveckan F L S M T O T F L S Träningsläger, träningspaket, lgi.. Träningspaket Erfarenheterna från de senaste åren är att efterfrågan på träningspaket i lika frmer har varit str ch att försäljningen har utgjrt en betydande del av tävlingsnettt. Likaså lika erbjudanden m lgi, t ex i klubbstugr ch vandrarhem har inneburit att föreningar genmfört träningsläger ch andra evenemang redan året före ett 10MILA. Försäljning av träningspaket är, från ett datum vilket anges i avtalet mellan Föreningen ch Arrangören, en del av tävlingens eknmi. Ett träningspaket bör minst innehålla: karta med förtryckta definitiner ch plastfdral, översiktskarta med förslag på lämpliga platser för parkering, dusch ch mbyte samt eventuella begräsningar, t ex rörande vilt ch jrdbruksmark sv. Kntrllerna ska vara utmärkta med skärm, stiftklämma, kdsiffra samt reflex. Elitseriesprinten Överenskmmelse mellan Föreningen, Arrangören, OF ch SOFT avseende Elitserien regleras i separat avtal. Exempel på Föreningens stöd till Arrangören I avtalet regleras även stödet från Föreningen till Arrangören. 10MILA hemsida: 10MILA filarkiv: 10MILA anmälnings- ch bkningssystem Stöd avseende marknads- ch spnsrfrågr, Funktinsstöd inm:

7 Lars Gerhardssn (13) tävlingsadministratin, marknad ch spnsrer, ceremnier ch VIP, grafisk prfil, lgistik (infrastruktur, materiel sv) samt ljud ch bild samt stöd med arenadesign m.m. Samarbete med värdkmmun/-er För att kunna genmföra tävlingen krävs idag ett uttalat stöd från värdkmmunen för att kunna lösa alla lgistik ch infrastrukturella frågr. Detta för säkra tillgång till vatten via ledningsnät, el inm rimligt avstånd, upplåtelser ch tillstånd av lika slag, sphantering, brandsäkerhet, lån av skllkaler, lån av frdn, markberedning sv. Vidare krävs idag stöd för tillgång till sjukvård, lkaler ch transprter via busslingr. Utan detta stöd eller med reducering av stödet har Arrangören att lösa uppgifterna med egna medel eller via spnsrer. Härutöver har Arrangören att verka för att i mesta möjliga mån nyttja det lkala näringslivet vid upphandling av varr ch tjänster. Exempel på samarbetsavtal mellan Arrangör ch värdkmmun Samarbetsavtal mellan X-by kmmun (Org.nr 21XXXX-XXXX) ch Arrangörsalliansen för 10MILA 2020 (Org.nr 80XXXX-XXXX) avseende genmförandet av 10MILA X-by kmmun ch 10MILA 2020 är överens m att genmföra 10MILA 2020 på Gröndalens Arena den maj 2020 i syfte att genmföra en välarrangerad tävling sm skapar gdwill för såväl X-by kmmun sm för 10MILA, medverkande föreningar ch rienteringssprten. Båda parter förbinder sig att i psitiv samarbetsanda genmföra lika aktiviteter ch marknadsföringsåtgärder ch att medverka till att erfrderliga tillstånd erhålles för tävlingens genmförande. Den eknmiska grunden för tävlingens genmförande förutsätter att de direkta tävlingskstnaderna begränsas eftersm de tävlandes avgifter ch intäkter - begränsas av Svenska Orienteringsförbundets regler för avgiftsuttag. Båda parter ska gemensamt verka för stöd från näringslivet i X-by. Samarbetspartner är 10MILA 2020, X-By kmmun, Försvarsmakten, OK Hängarna, X-By OL, OK Spikbm ch X-By Basket. I samarbetet ingår att kmmunen erbjuds: plats för sin lgtype på 10MILAs hemsida, expnering i lika sciala medier, tävlingsprgram, mediaguide samt tävlingskartan, reklamplats på måltribun, ceremniplats ch nummerlappar. Kmmunen bekstar nummerlapparna. Kmmunen tillhandahåller egna banderller,

8 Lars Gerhardssn (13) Kmmunen: centralt tält för kmmunens expnering samt 10MILAs värdskap för kmmunens speciellt inbjudna gäster. upplåter Gröndalens Arena kstnadsfritt, tillhandahåller dricksvatten kstnadsfritt löpande under tävlingen med tankbil, tillhandahåller anslutning till befintligt elnät för strömförsörjning, elförbrukning samt tillhandahållande av behörig elansvarig, upplåter i samverkan med X-By Basket, skllkaler ch mtsvarande inkl städning för 100:-/persn för gästande lag, tillhandahåller erfrderlig material inkl tält i IP Skgen kstnadsfritt, bidrar med 15 m3 huggen ved för uppvärmning av 10MILAs bastu, tillhandahåller ett AMA-arbetslag m 5 persner för arbete under fem veckdagar (ej helger), medverkar avseende avfallshantering med inriktning på återvinning ch källsrtering samt tömning av tunnr ch spsäckar, tillhandahåller lagpriser med anknytning till X-By kmmun till de tre främsta lagen i samtliga kavlar (3x 3 lag= 9 lag), tillhandahåller flaggstänger, brd ch stlar, mbil scenvagn samt blmsterarrangemang vid scenen, utser kranskullr/-masar för arrangemanget samt tillhandahåller lagkransar (3 st), tillhandahåller viss tryckning av arrangörsmaterial A4 sv/v, medverkar till att erfrderliga tillstånd erhålls från berörda förvaltningar såsm brandskydd, Miljö ch hälsa, Kmmunfastigheter mm, samt medverkar i avslutningsfest under enkla frmer för arrangörer, kmmun, spnsrer, markägare ch andra medverkande. 10MILA har rätt att uppföra erfrderliga tävlingsanrdningar såsm, målfållr, måltribun, expeditins-, sjukvårds-, marketenteri-, förläggnings-, press- ch spnsrtält, taletter, belysnings- ch högtalarmaster, samt diverse avspärrningar inm mrådet under tiden den 15 april- 20 maj. 10MILA har rätt till reklamplatser inm mrådet i samråd med samarbetspartner. Tvist eller tlkning av detta avtal avgörs genm skiljemän. Detta avtal har upprättats i 2 ex varav parterna tagit var sitt. Arrangörsalliansen för 10MILA 2020 X-By KOMMUN

9 Lars Gerhardssn (13) N.N. Tävlingsledare N.N. Fritidschef Samarbete lkal föreningar En viktig del av ett 10MILA är stödet av lkala föreningar sm på lika sätt deltar i arrangemangsförberedelserna. Det ger Arrangören möjligheter att nyttja deras kntaktnät för allehanda stöd ch hjälp. Exempelvis arbetsuppgifter sm inte kräver rienteringskmpetens sm lgi på hårt underlag, parkering sv. Samarbete med Försvarsmakten Försvarsmakten ch Svenska Orienteringsförbundet, har sedan länge ett nära samarbete. Samarbetet är stadfäst i ett långsiktligt avtal mellan parterna. Inför respektive genmförandeår preciseras parternas åtaganden i ett avtal, i vilket det ömsesidiga samarbetet mellan Försvarsmakten, SOFT, O-Ringen samt Föreningen Timilakavlen redvisas. I Försvarsmaktens verksamhet är det viktigt att det finns en utbredd ch ingående kunskap i kartläsning. En av anledningarna är att snabbt kunna rientera sitt förband genm terräng från en plats till en annan. Samverkan med SOFT innebär en utveckling ch upprätthållande av rienteringskmpetens. Försvarsmakten har dessutm ett behv av att upprätthålla förmågan till att arrangera större evenemang. Detta avtal är ett led i den gemensamma visinen att i framtiden kunna samverka kring ett antal mråden sm leder till ökad stimulans av rienteringsidrtten. Några av dessa är O-Ringen, 10MILA samt utbildnings- ch lägerutbyten. 10MILA har histriskt stötts av Försvarsmakten, främst genm Armén ch utöver vad sm nämns van, var ett av mtiven att man under 1970 ch 80-tal gavs en bra övningsmöjligheter för t ex signalister ch militärplis. Idag är läget ett helt annat genm de besparingsprgram sm Försvarsmakten tvingats att göra. 10MILA stöds idag med främst tjänster, t ex viss sambandsteknik, uppvisningsgrupper sv., inm ramen för ett samarbetsavtal mellan Svenska Orienteringsförbundet ch Försvarsmakten.

10 Lars Gerhardssn (13) Exempel på stöd från Försvarsmakten är bl a: transprter av tyngre utrustning ch materiel, byggnatin av mindre brar ch andra förbindelser, lån av materiel, t ex sjukvårdsmateriel, mindre elverk, isleringskärl sv samt medverkan av uppvisningsgrupper, musikkår, trumpetare sv. Till detta hör att tävlingen vid några tillfällen lkalt fått stöd av hemvärn ch lika frivilligrganisatiner med bandvagnar sv för sjukvårdsplatser ute i skgen. Arrangören rekmmenderas därför att även samverka direkt med lkalt hemvärn/frivilligrörelse då förutsättningarna varierar högst avsevärt mellan lika landsändar. Sm regel anvisar Försvarsmakten ett förband nära arrangören för att svara för stödet. Även här varierar förutsättningarna från förband till förband. Samverkansmöte mellan berörda parter genmförs vid två tillfällen (vår ch höst) per år. Exempel på stöd från Arrangören är bl a: expneringsyta(-r) för utställningar ch rekryteringsinfrmatin på TC, annnsplats i prgrambk ch liknande material, länkar på hemsida, friplatser för lag, vid de tillfällen sm Försvarsmaktens mark, t ex 10MILA 2005 i Kungsängen, ch eller lkaler dispneras för tävlingen, kartsatser, digitalt kartunderlag sv samt möjligheter för Försvarsmaktens rienterare att genmföra träningsläger före ch efter tävlingen. Marknadsföring ch kmmunikatin Marknadsförning av ch kmmunikatin kring 10MILA är ett mråde sm fått en ökad betydelse under de senaste åren. I en mediavärld där idrtter utanför den inre kretsen med arenaidrtter får allt svårare att kapa åt sig spaltmeter eller sändningstid, ställs ökade krav på Föreningen likväl sm Arrangören att arbeta med marknadsföring ch kmmunikatin kring 10MILA. Exemplet nedan är hämtat från den analys ch det arbete arrangörerna gjrde inför 10MILA 2010 i Finspång. Inledningsvis genmfördes en analys av 10MILA:s själ, dvs tävlingens värdedkument. Efter det skapades tre ledrd för 10MILA 2010; Strt, Tufft ch Klassiskt. Tidigt identifierades behvet av en särskild satsning på att öka deltagande av finska lag. Den finska närvarn är en mycket viktig del i tävlingens värdekncept ch är dessutm en str ch viktig

11 Lars Gerhardssn (13) tillväxtmarknad för 10MILA ch med en hög ptential. För att få tillväxt på antalet tävlande beslöts m att genmföra en riktad marknadsföring mt den finska marknaden, vilken har varit avtagande sedan Efter en analys valdes följande marknadsföringskanaler: Sverige (inkl övriga världen men exkl. Finland): Finland 10MILA:s hemsida; Svenska ch Engelska Skgssprt Tre pressmeddelanden Hemsidan på Finska direktreklam utdelat på Juklakavlen året före 10MILA 2010 Halikkkavlen via speakerfunktinen Finska skgssprt Finska rienteringsförbundets hemsida För att skapa tydlighet delades marknadsföringen in i tre tidsfaser: 1. Fram till första anmälningsstppet ch med syftet att få så många deltagande lag sm möjligt. Budskapet fkuserades på terrängen, kartan, banläggningen ch en hård gaffling. Gentemt Finland kmpletterades budskap tydligt med återinförandet av finsk speakertjänst ch en finsk 10MILA-radi. M a att Finland sak är vår! 2. Efter första anmälningsstppet med syftet att berätta m serviceutbudet före ch under tävlingsdygnet. 3. Tre veckr före tävlingen med syftet att ge detaljinfrmatin inför tävlingen, lgistik, infrastruktur, tidscheman sv. Ban- ch tävlingskntrllant/-er Förhållandet mellan Föreningen ch Arrangören är att betrakta sm förhållandet mellan en beställare eller uppdragsgivare respektive en huvudentreprenör. Det avtal sm upprättas mellan Föreningen ch den externa Arrangören ska vara så heltäckande sm möjligt ch reglera det mesta beträffande tävlingens planering ch genmförande samt dessutm alla eknmiska mellanhavanden. SOFT har ett extra strt intresse av att 10MILA genmförs på bästa sätt, eftersm SOFT betraktar 10MILA sm ett av de allra viktigaste rienteringarrangemangen, fullt likvärdigt O-Ringen. SOFT:s kppling till O-Ringen ch de Svenska Mästerskapen är dck större än till 10MILA, eftersm SOFT äger dessa båda arrangemang. För att säkerställa arrangemangs kvalitet utses enligt tävlingsreglerna kntrllanter. Tävlings- ch bankntrllanter utses av arrangörens OF. Stckhlms OF, StOF, är härvidlag alltid primärt att betrakta sm

12 Lars Gerhardssn (13) arrangörens OF ch är därför den instans sm utser dessa kntrllanter. I de fall att Föreningen av någn anledning önskar delegera detta till den externa arrangörens/entreprenörens OF, ska detta alltid ske i samråd med StOF. Påpekas bör ckså, att SOFT sedan 10MILA 2003, av van nämnda skäl, betraktat den utsedde tävlingskntrllanten sm sin förlängda arm in i arrangemanget. Det förväntas att den utsedde kntrllanten, utöver allmän hög kmpetens, besitter str kunskap m ch insikt i det specifika arrangemang, sm 10MILA utgör. Utöver de fficiella kntrllanterna äger Arrangören rätt att själv utse egna kntaktpersner gentemt Föreningens/Stckhlms OF tävlingskntrllant, av lika slag att bevaka arrangemangets planering ch genmförande ch vid behv kmma med råd, någt sm bör vara särskilt intressant de år tävlingen genmförs av extern arrangör. Detta ska då vara reglerat i avtalet. Då 10MILA genmförs av extern arrangör, kan aktuell rganisatin naturligtvis själv utse egna kvalitetskntrllanter. Om den arrangören under planeringens gång har övergripande idéer m ch synpunkter på arrangemangets genmförande, ska detta, utifall att det inte redan är reglerat i uppgjrt avtal, ha Föreningens gdkännande för att få genmföras. Miljöplicy 10MILA följer i tillämpliga delar Svenska Orienteringsförbundets naturch miljöprgram. Det övergripande målet är att visa att rientering är en idrtt sm seriöst ch målmedvetet tar sin del av ansvaret för en gd naturvård ch en långsiktig hållbar utveckling. Detta innebär att Arrangören: följer allemansrätten, de miljölagar ch förrdningar sm har bärighet på vår verksamhet, arbetar för att öka kunskapen avseende rienteringens miljöfrågr hs tävlingsledning, funktinärer ch deltagare, arbetar för att hushålla med naturresurserna samt återanvända material i största möjliga utsträckning, arbetar för att minimera utsläpp ch förreningar av mark, luft ch vatten, tar största möjliga hänsyn till växt- ch naturlivet vid planeringen av 10MILA, arbetar för gda relatiner med markägare, jägare, myndigheter ch allmänheten samt att hela rganisatinen ska präglas av en tydlig ch uttalad kvalitetsch miljömedvetenhet, följer Naturvårdsverkets Allmänna råd 96:4 reglerar hänsyn ch samråd vid rienteringstävlingar,

13 Lars Gerhardssn (13) inhämtar yttrande från miljövårdsenhet eller mtsvarande vid aktuell länsstyrelse, genmför vid behv prövning av arrangemanget ur naturvårdssynpunkt, kulturmiljösynpunkt samt rnitlgisk synpunkt, samverkar med aktuell kmmunledningen avseende miljöfrågr, t ex vatten, avlpp, tillstånd för hantering av livsmedel sv, samt att samverka med markägare ch jakträttsinnehavare. Omsatt i knkret handling innebär detta att: en miljöchef avdelas i tävlingsledningen/rganisatinskmmittén, miljöcertifierade prdukter nyttjas i största möjliga mfattning, möjligheter till samrdning av ch hänvisning till av arrangören eller av annan rganiserad transprt, (jfr med 10MILA-tåget i samband med 10MILA 2009 I Skåne) ska eftersträvas, incitament i frm av exempelvis rabatterade resealternativ, billigare parkeringsavgifter för bussar, reducerad parkeringsavgift m bilen är fylld sv, allt avfall på ch i anslutning till TC, camping ch parkeringsytr ska källsrteras, återanvändning av tävlingskartrna, kmpletterat med en karta utvisande lika gafflingsalternativ, i stället för utdelning av nya kartset bör övervägas. Ft: Stefan Knrn

Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden

Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Lars Gerhardssn 2011-08-01 1 (5) Bilaga 3 Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Innehåll Ansvarsfördelning 1 Föreningen 1 Stckhlms OF (StOF) 1 Arrangören 2 Ban- ch tävlingskntrllanter 2 Organisatin

Läs mer

Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden

Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Lars Gerhardssn 2010-05-01 1 (5) Bilaga 2 Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Innehållsförteckning Ansvarsfördelning 1 Föreningen 1 Stckhlms OF (StOF) 2 Arrangören 2 Ban- ch tävlingskntrllanter

Läs mer

Skapad av Ändrad av Senast ändrad Sida. Lars Gerhardsson 2009-05-11 1 (7)

Skapad av Ändrad av Senast ändrad Sida. Lars Gerhardsson 2009-05-11 1 (7) Bilaga 5 Planeringsförutsättningar Administratin Lars Gerhardssn 2009-05-11 1 (7) Bilaga 5 Planeringsförutsättningar Administratin Innehållsförteckning Planeringsförutsättningar Administratin 1 www.10mila.se

Läs mer

Bilaga 6 Planeringsförutsättningar Administration

Bilaga 6 Planeringsförutsättningar Administration Bilaga 6 Planeringsförutsättningar Administratin Lars Gerhardssn 2011-08-01 1 (10) Bilaga 6 Planeringsförutsättningar Administratin Innehåll www.10mila.se 1 Grafisk prfil (Arbete pågår, redvisas senare)

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Riktlinjer för verksamheten

Riktlinjer för verksamheten Riktlinjer för verksamheten Sveriges Hembygdsrörelses grundsyn Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar brar mellan det förgångna, nutiden ch framtiden. Hembygdsrörelsen har ett

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2015/971 REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktin medarbetarprtalen.gu.se/styrdkument Rektr Gemensamma förvaltningen, Frsknings- ch innvatinskntret

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA ch SITHS Malltext Tredjepart-/Samarbetsavtal HSA ch SITHS Versin 1.2 HSA ch SITHS Förvaltning 2016-11-30 Allmänt Detta dkument är framtaget sm hjälp för de rganisatiner

Läs mer

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO S~8NJ.Ö~E U Tjänsteskrivelse MUN Kmll'unstyrelsen 2uD7 -'i 1- Oj Emma Fagerstrand J R Tf chef Demkrati ch mångfald \Dnr() ril/tjlj _11_' --" 08-550 224 06 Emma.Fagerstrand@sdertalje.se

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter stämma 2014 Föredragningspunkt 4 VERKSAMHETSPROGRAM 2015-2016 SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekters stämma anger genm detta verksamhetsprgram

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2014:5

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2014:5 Plicy för vägvisningsskyltar ch tillfälliga skyltar inm Lidingö stad Dnr TN/2014:5 Antagen i tekniska nämnden 2014-01-22 POSTADRESS Lidingö stad Tekniska förvaltningen 181 82 Lidingö BESÖKSADRESS Stckhlmsvägen

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden Metdhandbk för arbete med unga ch lkalt ledd utveckling på landsbygden INNEHÅLL U LAND Ung på landsbygden Varför unga i lkal utveckling på landsbygden? Paraplyprjektens upplägg Ungdmscachens rll Unga ambassadörer

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2015-2016

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 Ft: David Bengtssn SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN INLEDNING I denna verksamhetsplan beskrivs målen för 2016. Vidare ges uppdrag ch inriktningar

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/704 HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktin medarbetarprtalen.gu.se/styrdkument

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Kris & beredskapsarbete i Östhammar Strategienheten/Säkerhet & Beredskap

Kris & beredskapsarbete i Östhammar Strategienheten/Säkerhet & Beredskap Kris & beredskapsarbete i Östhammar 2017 Strategienheten/Säkerhet & Beredskap Histriskt beredskapsarbete Nuläge Dagens kris ch beredskapsarbete utgår från lagar ch förrdningar Principer råder kring samverkan

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

Nyhet: Guide för enklare motionsorientering

Nyhet: Guide för enklare motionsorientering Versin 20120525 Nyhet: Guide för enklare mtinsrientering Synligt, tillgängligt ch öppet för alla! Från ch med 2012 låter vi fler typer av mtinsaktiviteter ingå i begreppet mtinsrientering. Alla dessa vill

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Kartläggning av biogasförutsättningar från gödsel inom Kungsbacka kommun

Kartläggning av biogasförutsättningar från gödsel inom Kungsbacka kommun Kartläggning av bigasförutsättningar från gödsel inm Kungsbacka kmmun Innehåll Uppdrag 2 Tillvägagångssätt 2 Slutsatser 5 Eknmi 5 Kalkyl 6 Förslag till frtsättning 7 Uppdrag Att kartlägga gårdar inm Kungsbacka

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2012-2016. Foto: Karim Mostafa

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2012-2016. Foto: Karim Mostafa SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2012-2016 Ft: Karim Mstafa SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN INLEDNING I denna verksamhetsplan beskrivs målen för 2016. Vidare ges uppdrag ch inriktningar

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår Sida 1/13 Eknmiska rutiner inm Göta studentkår Fastställd: 2012-06-20 Reviderad: exp@gta.gu.se 411 34 Götebrg www.gta.gu.se Sida 2/13 Innehåll Grundläggande infrmatin... 3 Handbkens syfte... 3 Styrdkument...

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11 JUSTERAT 2011-09-27 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 4/11 Tid: 27 sep 2011 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn (m) rdf RsMarie Jönssn

Läs mer

Niklas Arvidsson Svenska PEFC (sekr i arbetsgruppen för skog o miljöstandarden)

Niklas Arvidsson Svenska PEFC (sekr i arbetsgruppen för skog o miljöstandarden) MINNESANTECKNINGAR ARBETSGRUPPEN SOCIALA STANDARDEN, I UPPSALA, den 2009 11 13, Närvarande: Alf Bergkvist Nrrskg, Daniel Frsberg StraEns Skg AB (på telefn, del av mötet), Anders Karlssn GS facket, Bernt

Läs mer

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014)

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Ny diskrimineringslag Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) Lagens syfte (1 ) Lagens tillämpningsmråde (2 ) Den nya diskrimineringslagen, sm trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

Kurser inom arrangörsutbildning

Kurser inom arrangörsutbildning Kurser inm arrangörsutbildning [ Tävlingsknferensen, Götebrg, 13-15 nvember 2015 ] Förslag på kursbiblitek Steg SOFT/ OF på lika nivåer - Tävlingsregler för arrangörer - Tävlingsregler för tävlande - Tävlingsjury

Läs mer

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 Ft: Albert Berchtld/Perfrmance Designs SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN INLEDNING I denna verksamhetsplan beskrivs målen för 2016. Vidare

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Versin 1.0 Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Verksamhetsidé KSA Västerås är en idrttsförening sm har sin bas i kreansk kampsprt. Idag erbjuder föreningen träning inm följande kampsprter: Hapkid, Haidng Gumd

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer