Bilaga 1. Planeringsförutsättningar - Grundvärden. Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Planeringsförutsättningar - Grundvärden. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Lars Gerhardssn (13) Bilaga 1 Planeringsförutsättningar - Grundvärden Innehållsförteckning Tävlingsrättigheten för 10MILA... 2 Planeringscykel... 2 Tävlingsdatum... 2 Ansökan... 3 Allmänt... 3 Omfattning... 3 Kriterier för värdering av ansökan... 4 Värdkmmun... 4 Tävlingscentrum/Arena samt Tävlingsmråde ch karta... 4 Lgistik... 4 Administratin ch IT... 5 Avtal mellan Föreningen ch Arrangören MILA-veckan... 5 Träningspaket... 6 Elitseriesprinten... 6 Exempel på Föreningens stöd till Arrangören... 6 Samarbete med värdkmmun/-er... 7 Exempel på samarbetsavtal mellan Arrangör ch värdkmmun... 7 Samarbete lkal föreningar... 9 Samarbete med Försvarsmakten... 9 Marknadsföring ch kmmunikatin Ban- ch tävlingskntrllant/-er Miljöplicy... 12

2 Lars Gerhardssn (13) Tävlingsrättigheten för 10MILA För rätten att arrangera 10MILA erlägger Arrangören en avgift vilken ska ses sm en kstnad för arrangemanget. Tävlingsrättigheten avräknas därför före beräkning av tävlingens nett. Tävlingsrättigheten utgör Föreningens ersättning för bl a: avskrivning för teknikinvesteringar, t ex strbild, TV sv, prgramvarr ch licenser kntaktpersn ur Föreningens styrelse till årsarrangör intill det att avtal tecknats, möten, t ex tävlingsmöten till vilka Föreningen kallar; lkalhyra, förtäring sv administratin; prt, telefn, hyra web-htell ch liknande kstnader, extern ch intern representatin samt presentatinsmaterial, trycksaker sv. Planeringscykel För ett kmplext idrttsarrangemang sm 10MILA krävs en långsiktighet i planeringen. Planeringscykeln för ett 10MILA mfattar under gynnsamma förutsättningar ca 4-5 år. Detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar, inte minst när det gäller markägar- ch kmmunkntakter men även för spnsrings- ch marknadsföringsfrågr. Föreningen strävar därför att arbeta efter följande planeringscykel (se mer under Tidsförhållanden nedan.): 10MILA - 5 år: Inledande diskussiner ch förstudier 10MILA - 4 år: Avsiktsförklaring 10MILA - 3 år: Slutligt avtal 10MILA - 2 år: Marknadsgrupp 10MILA - 1 år: Karta, banr sv. Genmförandeår (År 0 ) 10MILA 20XX! 10MILA + 1 år: Slutrapprt, erfarenhetsöverlämning mtsv. Tävlingsdatum 10MILA genmförs under 2 dagar (1 dygn) ch Föreningen har av SOFT fått mandat att förlägga tävlingsdatumet till andra eller tredje helgen i maj. Detta under förutsättning att tävlingen inte genmförs under en långhelg, t ex Kristi Himmelsfärdshelgen. Slutligt datum fastställs av Föreningen, i samråd med Arrangören, StOF ch SOFT.

3 Lars Gerhardssn (13) Ansökan Allmänt Följande åtgärder genmförs det år, då dem presumtive arrangören frmellt anmäler sitt intresse till Föreningen att inm cirka 3-5 år få arrangera 10MILA. Nedan redvisade, övergripande, framdrivningsplan ch kntrllpunkter bör därför följas: presumtiv Arrangör redvisar grundkncept för genmförande till Föreningen, Föreningen fattar efter en första värdering av knceptets innehåll, beslut att påbörja frmell dialg med Arrangören Föreningen, efter samråd med Arrangören, anmäler till StOF ch SOFT avsikt m att genmföra 10MILA, tävlingsmråde, tävlingsdatum sv, Föreningens styrelse utser kntaktpersn gentemt Arrangören. Denne ges mandat att frtsätta ch slutföra den frmella dialgen, en gemensam första analys av underlaget för samarbetsavtal mellan den presumtiva Arrangören ch Föreningen genmförs. studiedagar, t ex i samband med erfarenhetsöverlämning från tidigare arrangör, genmförs mellan den presumtiva arrangören ch Föreningen, StOF/SOFT ger besked m frtsättning alternativt förändrad inriktning av knceptet, främst mt bakgrund av anpassning tävlingsdatum till natinellt- ch internatinellt tävlingsprgram, Under periden cirka tre år före avsett genmförande ch före det frmella beslutet att tilldela Arrangören evenemanget bör följande åtgärder vidtas: Arbetet styrs mt värderingskriterierna (se nedan) sm utgör grunden för ansökan. Omfattning under den här fasen ska en ideell förening, Arrangörsförening, etableras, tävlingsledning ch övergripande ledningsrganisatin skall bemannas, fördjupade kntakter genmföras med värdkmmun ch övriga berörda aktörer samt en marknads- ch spnsr grupp avdelas ch knstitueras. Ansökan ska mfatta redvisning av den presumtive Arrangörens erfarenheter av större arrangemang, en preliminär tävlingsrganisatin,

4 Lars Gerhardssn (13) förankringsläget gentemt övriga klubbar inm den tänkta arrangörsföreningen, förankringsläget i länet, Länsstyrelse. Landsting. Kmmuner mfl, förankringsläget gentemt näringslivet, val av tävlingsmråde, tävlingsdatum, tävlingscentrum/arena, karta redvisas med mtiv, reservalternativ, övergripande klubbansvar, kmmunikatiner; trafik sv, miljöarbete; inriktning ch ansvar sv, kringarrangemang ch paketering; t ex 10MILA-veckan, träningspaket, lgi sv, inriktning av infrmatinsarbetet, preliminär marknads- ch spnsrplan samt en övergripande framdrivningsplan; bl a utvisande Arrangörens besöks- ch studiedagar på TC, i skgen sv. Kriterier för värdering av ansökan Värdkmmun Underhandskntakter tagna ch samråd tecknad med kmmunen avseende: tävlingsmråde ch tävlingsdatum, stöd i frm av varr ch tjänster, lika frmer lkala tillstånd, upplåtelse av sklr, strkök sv, lån av materiel från IP Skgen eller liknande, samarbete med lkala kubbar ch lkalt föreningsliv, vatten ch avlppshantering samt övriga miljöaspekter sv. Tävlingscentrum/Arena samt Tävlingsmråde ch karta Se Bilaga 6: Planeringsförutsättningar Tävling ch arena. Lgistik tillgång till vatten, m möjligt från kmmunalt nät, för dricksvatten, dusch, hygien, tillgång till diskmöjligheter med fettavskiljare sv samt tillgång till el.

5 Lars Gerhardssn (13) Administratin ch IT bredbandsuppkppling samt GSM-täckning på TC. Avtal mellan Föreningen ch Arrangören Överenskmmelsen mellan Föreningen ch Arrangören för genmförande av 10MILA regleras i separat avtal. Anvisningar 10MILA är en bilaga till avtalet ch är framtagna för att förtydliga ch underlätta genmförandet ch samarbetet mellan berörda parter. Om Arrangören under planeringens gång har övergripande idéer, synpunkter ch förslag av plicykaraktär på arrangemangets genmförande, ska detta, utifall att det inte redan är reglerat i ingånget avtal, ha Föreningens gdkännande. 10MILA-veckan Föreningen ser gärna att 10MILA, likt Vasa-lppet, utvecklas till att erbjuda mer ch fler aktiviteter utöver själva 10MILA-helgen. T ex genm paketering i frm av 10MILA-veckan. Den Elitseriesprint vilken har genmförts under senare år under fredag eftermiddag dagen före tävlingen, är ett utmärkt exempel på detta. En 10MILA-vecka är en möjlighet att paketera ett antal arrangemang ch aktiviteter under veckan vilken föregår tävlingen. 10MILA-veckan ett exempel Fredag: Nattävling Lördag: Natinell tävling Söndag: Natinell tävling Måndag-tisdag: träningspaket i 10MILA-Liknande terräng Onsdag: Nattävling Trsdag: Träningspaket Fredag: Elitseriesprint Lördag/söndag: 10MILA Till detta kmmer sedan lika frmer av erbjudanden m lgi, resr sv. Erfarenheterna från senare år visar att det finns ett strt intresse från klubbar ch löpare att tidigt genmföra lika frmer träningsläger ch träningspaket. Här finns möjligheter att skapa ett ökat intresse hs värdkmmun, spnsrer, media sv.

6 Träning Natt-OL Träning Träning Lång Medel Natt-OL Bilaga 1 Planeringsförutsättningar - Grundvärden Lars Gerhardssn (13) 10MILAveckan F L S M T O T F L S Träningsläger, träningspaket, lgi.. Träningspaket Erfarenheterna från de senaste åren är att efterfrågan på träningspaket i lika frmer har varit str ch att försäljningen har utgjrt en betydande del av tävlingsnettt. Likaså lika erbjudanden m lgi, t ex i klubbstugr ch vandrarhem har inneburit att föreningar genmfört träningsläger ch andra evenemang redan året före ett 10MILA. Försäljning av träningspaket är, från ett datum vilket anges i avtalet mellan Föreningen ch Arrangören, en del av tävlingens eknmi. Ett träningspaket bör minst innehålla: karta med förtryckta definitiner ch plastfdral, översiktskarta med förslag på lämpliga platser för parkering, dusch ch mbyte samt eventuella begräsningar, t ex rörande vilt ch jrdbruksmark sv. Kntrllerna ska vara utmärkta med skärm, stiftklämma, kdsiffra samt reflex. Elitseriesprinten Överenskmmelse mellan Föreningen, Arrangören, OF ch SOFT avseende Elitserien regleras i separat avtal. Exempel på Föreningens stöd till Arrangören I avtalet regleras även stödet från Föreningen till Arrangören. 10MILA hemsida: 10MILA filarkiv: 10MILA anmälnings- ch bkningssystem Stöd avseende marknads- ch spnsrfrågr, Funktinsstöd inm:

7 Lars Gerhardssn (13) tävlingsadministratin, marknad ch spnsrer, ceremnier ch VIP, grafisk prfil, lgistik (infrastruktur, materiel sv) samt ljud ch bild samt stöd med arenadesign m.m. Samarbete med värdkmmun/-er För att kunna genmföra tävlingen krävs idag ett uttalat stöd från värdkmmunen för att kunna lösa alla lgistik ch infrastrukturella frågr. Detta för säkra tillgång till vatten via ledningsnät, el inm rimligt avstånd, upplåtelser ch tillstånd av lika slag, sphantering, brandsäkerhet, lån av skllkaler, lån av frdn, markberedning sv. Vidare krävs idag stöd för tillgång till sjukvård, lkaler ch transprter via busslingr. Utan detta stöd eller med reducering av stödet har Arrangören att lösa uppgifterna med egna medel eller via spnsrer. Härutöver har Arrangören att verka för att i mesta möjliga mån nyttja det lkala näringslivet vid upphandling av varr ch tjänster. Exempel på samarbetsavtal mellan Arrangör ch värdkmmun Samarbetsavtal mellan X-by kmmun (Org.nr 21XXXX-XXXX) ch Arrangörsalliansen för 10MILA 2020 (Org.nr 80XXXX-XXXX) avseende genmförandet av 10MILA X-by kmmun ch 10MILA 2020 är överens m att genmföra 10MILA 2020 på Gröndalens Arena den maj 2020 i syfte att genmföra en välarrangerad tävling sm skapar gdwill för såväl X-by kmmun sm för 10MILA, medverkande föreningar ch rienteringssprten. Båda parter förbinder sig att i psitiv samarbetsanda genmföra lika aktiviteter ch marknadsföringsåtgärder ch att medverka till att erfrderliga tillstånd erhålles för tävlingens genmförande. Den eknmiska grunden för tävlingens genmförande förutsätter att de direkta tävlingskstnaderna begränsas eftersm de tävlandes avgifter ch intäkter - begränsas av Svenska Orienteringsförbundets regler för avgiftsuttag. Båda parter ska gemensamt verka för stöd från näringslivet i X-by. Samarbetspartner är 10MILA 2020, X-By kmmun, Försvarsmakten, OK Hängarna, X-By OL, OK Spikbm ch X-By Basket. I samarbetet ingår att kmmunen erbjuds: plats för sin lgtype på 10MILAs hemsida, expnering i lika sciala medier, tävlingsprgram, mediaguide samt tävlingskartan, reklamplats på måltribun, ceremniplats ch nummerlappar. Kmmunen bekstar nummerlapparna. Kmmunen tillhandahåller egna banderller,

8 Lars Gerhardssn (13) Kmmunen: centralt tält för kmmunens expnering samt 10MILAs värdskap för kmmunens speciellt inbjudna gäster. upplåter Gröndalens Arena kstnadsfritt, tillhandahåller dricksvatten kstnadsfritt löpande under tävlingen med tankbil, tillhandahåller anslutning till befintligt elnät för strömförsörjning, elförbrukning samt tillhandahållande av behörig elansvarig, upplåter i samverkan med X-By Basket, skllkaler ch mtsvarande inkl städning för 100:-/persn för gästande lag, tillhandahåller erfrderlig material inkl tält i IP Skgen kstnadsfritt, bidrar med 15 m3 huggen ved för uppvärmning av 10MILAs bastu, tillhandahåller ett AMA-arbetslag m 5 persner för arbete under fem veckdagar (ej helger), medverkar avseende avfallshantering med inriktning på återvinning ch källsrtering samt tömning av tunnr ch spsäckar, tillhandahåller lagpriser med anknytning till X-By kmmun till de tre främsta lagen i samtliga kavlar (3x 3 lag= 9 lag), tillhandahåller flaggstänger, brd ch stlar, mbil scenvagn samt blmsterarrangemang vid scenen, utser kranskullr/-masar för arrangemanget samt tillhandahåller lagkransar (3 st), tillhandahåller viss tryckning av arrangörsmaterial A4 sv/v, medverkar till att erfrderliga tillstånd erhålls från berörda förvaltningar såsm brandskydd, Miljö ch hälsa, Kmmunfastigheter mm, samt medverkar i avslutningsfest under enkla frmer för arrangörer, kmmun, spnsrer, markägare ch andra medverkande. 10MILA har rätt att uppföra erfrderliga tävlingsanrdningar såsm, målfållr, måltribun, expeditins-, sjukvårds-, marketenteri-, förläggnings-, press- ch spnsrtält, taletter, belysnings- ch högtalarmaster, samt diverse avspärrningar inm mrådet under tiden den 15 april- 20 maj. 10MILA har rätt till reklamplatser inm mrådet i samråd med samarbetspartner. Tvist eller tlkning av detta avtal avgörs genm skiljemän. Detta avtal har upprättats i 2 ex varav parterna tagit var sitt. Arrangörsalliansen för 10MILA 2020 X-By KOMMUN

9 Lars Gerhardssn (13) N.N. Tävlingsledare N.N. Fritidschef Samarbete lkal föreningar En viktig del av ett 10MILA är stödet av lkala föreningar sm på lika sätt deltar i arrangemangsförberedelserna. Det ger Arrangören möjligheter att nyttja deras kntaktnät för allehanda stöd ch hjälp. Exempelvis arbetsuppgifter sm inte kräver rienteringskmpetens sm lgi på hårt underlag, parkering sv. Samarbete med Försvarsmakten Försvarsmakten ch Svenska Orienteringsförbundet, har sedan länge ett nära samarbete. Samarbetet är stadfäst i ett långsiktligt avtal mellan parterna. Inför respektive genmförandeår preciseras parternas åtaganden i ett avtal, i vilket det ömsesidiga samarbetet mellan Försvarsmakten, SOFT, O-Ringen samt Föreningen Timilakavlen redvisas. I Försvarsmaktens verksamhet är det viktigt att det finns en utbredd ch ingående kunskap i kartläsning. En av anledningarna är att snabbt kunna rientera sitt förband genm terräng från en plats till en annan. Samverkan med SOFT innebär en utveckling ch upprätthållande av rienteringskmpetens. Försvarsmakten har dessutm ett behv av att upprätthålla förmågan till att arrangera större evenemang. Detta avtal är ett led i den gemensamma visinen att i framtiden kunna samverka kring ett antal mråden sm leder till ökad stimulans av rienteringsidrtten. Några av dessa är O-Ringen, 10MILA samt utbildnings- ch lägerutbyten. 10MILA har histriskt stötts av Försvarsmakten, främst genm Armén ch utöver vad sm nämns van, var ett av mtiven att man under 1970 ch 80-tal gavs en bra övningsmöjligheter för t ex signalister ch militärplis. Idag är läget ett helt annat genm de besparingsprgram sm Försvarsmakten tvingats att göra. 10MILA stöds idag med främst tjänster, t ex viss sambandsteknik, uppvisningsgrupper sv., inm ramen för ett samarbetsavtal mellan Svenska Orienteringsförbundet ch Försvarsmakten.

10 Lars Gerhardssn (13) Exempel på stöd från Försvarsmakten är bl a: transprter av tyngre utrustning ch materiel, byggnatin av mindre brar ch andra förbindelser, lån av materiel, t ex sjukvårdsmateriel, mindre elverk, isleringskärl sv samt medverkan av uppvisningsgrupper, musikkår, trumpetare sv. Till detta hör att tävlingen vid några tillfällen lkalt fått stöd av hemvärn ch lika frivilligrganisatiner med bandvagnar sv för sjukvårdsplatser ute i skgen. Arrangören rekmmenderas därför att även samverka direkt med lkalt hemvärn/frivilligrörelse då förutsättningarna varierar högst avsevärt mellan lika landsändar. Sm regel anvisar Försvarsmakten ett förband nära arrangören för att svara för stödet. Även här varierar förutsättningarna från förband till förband. Samverkansmöte mellan berörda parter genmförs vid två tillfällen (vår ch höst) per år. Exempel på stöd från Arrangören är bl a: expneringsyta(-r) för utställningar ch rekryteringsinfrmatin på TC, annnsplats i prgrambk ch liknande material, länkar på hemsida, friplatser för lag, vid de tillfällen sm Försvarsmaktens mark, t ex 10MILA 2005 i Kungsängen, ch eller lkaler dispneras för tävlingen, kartsatser, digitalt kartunderlag sv samt möjligheter för Försvarsmaktens rienterare att genmföra träningsläger före ch efter tävlingen. Marknadsföring ch kmmunikatin Marknadsförning av ch kmmunikatin kring 10MILA är ett mråde sm fått en ökad betydelse under de senaste åren. I en mediavärld där idrtter utanför den inre kretsen med arenaidrtter får allt svårare att kapa åt sig spaltmeter eller sändningstid, ställs ökade krav på Föreningen likväl sm Arrangören att arbeta med marknadsföring ch kmmunikatin kring 10MILA. Exemplet nedan är hämtat från den analys ch det arbete arrangörerna gjrde inför 10MILA 2010 i Finspång. Inledningsvis genmfördes en analys av 10MILA:s själ, dvs tävlingens värdedkument. Efter det skapades tre ledrd för 10MILA 2010; Strt, Tufft ch Klassiskt. Tidigt identifierades behvet av en särskild satsning på att öka deltagande av finska lag. Den finska närvarn är en mycket viktig del i tävlingens värdekncept ch är dessutm en str ch viktig

11 Lars Gerhardssn (13) tillväxtmarknad för 10MILA ch med en hög ptential. För att få tillväxt på antalet tävlande beslöts m att genmföra en riktad marknadsföring mt den finska marknaden, vilken har varit avtagande sedan Efter en analys valdes följande marknadsföringskanaler: Sverige (inkl övriga världen men exkl. Finland): Finland 10MILA:s hemsida; Svenska ch Engelska Skgssprt Tre pressmeddelanden Hemsidan på Finska direktreklam utdelat på Juklakavlen året före 10MILA 2010 Halikkkavlen via speakerfunktinen Finska skgssprt Finska rienteringsförbundets hemsida För att skapa tydlighet delades marknadsföringen in i tre tidsfaser: 1. Fram till första anmälningsstppet ch med syftet att få så många deltagande lag sm möjligt. Budskapet fkuserades på terrängen, kartan, banläggningen ch en hård gaffling. Gentemt Finland kmpletterades budskap tydligt med återinförandet av finsk speakertjänst ch en finsk 10MILA-radi. M a att Finland sak är vår! 2. Efter första anmälningsstppet med syftet att berätta m serviceutbudet före ch under tävlingsdygnet. 3. Tre veckr före tävlingen med syftet att ge detaljinfrmatin inför tävlingen, lgistik, infrastruktur, tidscheman sv. Ban- ch tävlingskntrllant/-er Förhållandet mellan Föreningen ch Arrangören är att betrakta sm förhållandet mellan en beställare eller uppdragsgivare respektive en huvudentreprenör. Det avtal sm upprättas mellan Föreningen ch den externa Arrangören ska vara så heltäckande sm möjligt ch reglera det mesta beträffande tävlingens planering ch genmförande samt dessutm alla eknmiska mellanhavanden. SOFT har ett extra strt intresse av att 10MILA genmförs på bästa sätt, eftersm SOFT betraktar 10MILA sm ett av de allra viktigaste rienteringarrangemangen, fullt likvärdigt O-Ringen. SOFT:s kppling till O-Ringen ch de Svenska Mästerskapen är dck större än till 10MILA, eftersm SOFT äger dessa båda arrangemang. För att säkerställa arrangemangs kvalitet utses enligt tävlingsreglerna kntrllanter. Tävlings- ch bankntrllanter utses av arrangörens OF. Stckhlms OF, StOF, är härvidlag alltid primärt att betrakta sm

12 Lars Gerhardssn (13) arrangörens OF ch är därför den instans sm utser dessa kntrllanter. I de fall att Föreningen av någn anledning önskar delegera detta till den externa arrangörens/entreprenörens OF, ska detta alltid ske i samråd med StOF. Påpekas bör ckså, att SOFT sedan 10MILA 2003, av van nämnda skäl, betraktat den utsedde tävlingskntrllanten sm sin förlängda arm in i arrangemanget. Det förväntas att den utsedde kntrllanten, utöver allmän hög kmpetens, besitter str kunskap m ch insikt i det specifika arrangemang, sm 10MILA utgör. Utöver de fficiella kntrllanterna äger Arrangören rätt att själv utse egna kntaktpersner gentemt Föreningens/Stckhlms OF tävlingskntrllant, av lika slag att bevaka arrangemangets planering ch genmförande ch vid behv kmma med råd, någt sm bör vara särskilt intressant de år tävlingen genmförs av extern arrangör. Detta ska då vara reglerat i avtalet. Då 10MILA genmförs av extern arrangör, kan aktuell rganisatin naturligtvis själv utse egna kvalitetskntrllanter. Om den arrangören under planeringens gång har övergripande idéer m ch synpunkter på arrangemangets genmförande, ska detta, utifall att det inte redan är reglerat i uppgjrt avtal, ha Föreningens gdkännande för att få genmföras. Miljöplicy 10MILA följer i tillämpliga delar Svenska Orienteringsförbundets naturch miljöprgram. Det övergripande målet är att visa att rientering är en idrtt sm seriöst ch målmedvetet tar sin del av ansvaret för en gd naturvård ch en långsiktig hållbar utveckling. Detta innebär att Arrangören: följer allemansrätten, de miljölagar ch förrdningar sm har bärighet på vår verksamhet, arbetar för att öka kunskapen avseende rienteringens miljöfrågr hs tävlingsledning, funktinärer ch deltagare, arbetar för att hushålla med naturresurserna samt återanvända material i största möjliga utsträckning, arbetar för att minimera utsläpp ch förreningar av mark, luft ch vatten, tar största möjliga hänsyn till växt- ch naturlivet vid planeringen av 10MILA, arbetar för gda relatiner med markägare, jägare, myndigheter ch allmänheten samt att hela rganisatinen ska präglas av en tydlig ch uttalad kvalitetsch miljömedvetenhet, följer Naturvårdsverkets Allmänna råd 96:4 reglerar hänsyn ch samråd vid rienteringstävlingar,

13 Lars Gerhardssn (13) inhämtar yttrande från miljövårdsenhet eller mtsvarande vid aktuell länsstyrelse, genmför vid behv prövning av arrangemanget ur naturvårdssynpunkt, kulturmiljösynpunkt samt rnitlgisk synpunkt, samverkar med aktuell kmmunledningen avseende miljöfrågr, t ex vatten, avlpp, tillstånd för hantering av livsmedel sv, samt att samverka med markägare ch jakträttsinnehavare. Omsatt i knkret handling innebär detta att: en miljöchef avdelas i tävlingsledningen/rganisatinskmmittén, miljöcertifierade prdukter nyttjas i största möjliga mfattning, möjligheter till samrdning av ch hänvisning till av arrangören eller av annan rganiserad transprt, (jfr med 10MILA-tåget i samband med 10MILA 2009 I Skåne) ska eftersträvas, incitament i frm av exempelvis rabatterade resealternativ, billigare parkeringsavgifter för bussar, reducerad parkeringsavgift m bilen är fylld sv, allt avfall på ch i anslutning till TC, camping ch parkeringsytr ska källsrteras, återanvändning av tävlingskartrna, kmpletterat med en karta utvisande lika gafflingsalternativ, i stället för utdelning av nya kartset bör övervägas. Ft: Stefan Knrn

Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden

Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Lars Gerhardssn 2011-08-01 1 (5) Bilaga 3 Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Innehåll Ansvarsfördelning 1 Föreningen 1 Stckhlms OF (StOF) 1 Arrangören 2 Ban- ch tävlingskntrllanter 2 Organisatin

Läs mer

Skapad av Ändrad av Senast ändrad Sida. Lars Gerhardsson 2009-05-11 1 (7)

Skapad av Ändrad av Senast ändrad Sida. Lars Gerhardsson 2009-05-11 1 (7) Bilaga 5 Planeringsförutsättningar Administratin Lars Gerhardssn 2009-05-11 1 (7) Bilaga 5 Planeringsförutsättningar Administratin Innehållsförteckning Planeringsförutsättningar Administratin 1 www.10mila.se

Läs mer

Bilaga 6 Planeringsförutsättningar Administration

Bilaga 6 Planeringsförutsättningar Administration Bilaga 6 Planeringsförutsättningar Administratin Lars Gerhardssn 2011-08-01 1 (10) Bilaga 6 Planeringsförutsättningar Administratin Innehåll www.10mila.se 1 Grafisk prfil (Arbete pågår, redvisas senare)

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2012-2016. Foto: Karim Mostafa

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2012-2016. Foto: Karim Mostafa SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2012-2016 Ft: Karim Mstafa SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN INLEDNING I denna verksamhetsplan beskrivs målen för 2016. Vidare ges uppdrag ch inriktningar

Läs mer

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår Sida 1/13 Eknmiska rutiner inm Göta studentkår Fastställd: 2012-06-20 Reviderad: exp@gta.gu.se 411 34 Götebrg www.gta.gu.se Sida 2/13 Innehåll Grundläggande infrmatin... 3 Handbkens syfte... 3 Styrdkument...

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO S~8NJ.Ö~E U Tjänsteskrivelse MUN Kmll'unstyrelsen 2uD7 -'i 1- Oj Emma Fagerstrand J R Tf chef Demkrati ch mångfald \Dnr() ril/tjlj _11_' --" 08-550 224 06 Emma.Fagerstrand@sdertalje.se

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

behöver avtalen vara extra robusta, tydliga och långsiktiga.

behöver avtalen vara extra robusta, tydliga och långsiktiga. Med denna sammanställning vill jag visa hur säker ch trygg framtiden blir för föreningarna ch dess medlemmar m avtalsförslagen sm gdkänts av SäBy ch SäKm blir verklighet. Med tanke på SäKms eknmi sm överlever

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel

Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel Ansökningsunderlag - LCA* för anläggning av fiberkabel 1 Internal *LCA = Livscykelanalys Bakgrund Skanva erbjuder Sveriges största öppna tele- ch datakmmunikatinsnät. Vårt fiber- ch kpparnät täcker hela

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16

Protokoll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16 1(5) Prtkll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16 Datum: 2015-04-16 Tid: 18-21 Närvarande: Styrelsen: Pierre Erikssn, Tva Sörén, Ylva Sundelin, Cilla Söderhäll, Ltta Stlt, Helena Hjertén,

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle 2011-11-07 Sid 1 (9) Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle Denna utvecklingsplan syftar till att tydliggöra delmål ch aktiviteter för att nå det övergripande mål sm är frmulerat i Gästbk Gävle, Gävles

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Vad betyder hållbar utveckling?

Vad betyder hållbar utveckling? Exempel från: Håll Sverige Rent Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell rganisatin sm verkar för att minska nedskräpning, främja återvinning ch öka miljömedvetenheten. Vad betyder hållbar utveckling?

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Verksamhetsutveckling 2015 och framåt

Verksamhetsutveckling 2015 och framåt Verksamhetsutveckling 2015 ch framåt 2015 ch framåt Denna verksamhetsplan beskriver SK Löddes verksamhetsidé, hur verksamheten är tänkt att fungera, vad vi planerar att göra, vilka mål vi har ch hur vi

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund

Styrelse och rektor. Revisionsrapport Upphandling. Internrevisionen Dnr LiU-2008/01363 2008-05-26 1(8) 1. Bakgrund Internrevisinen 1(8) Styrelse ch rektr Revisinsrapprt Upphandling 1. Bakgrund Internrevisinen (IR)har i enlighet med fastställd revisinsplan för verksamhetsåret 2008 utfört granskning av upphandling. Sedan

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård Nya vårdfrmer för patienter med allvarliga självskadebeteenden ch allra störst behv av heldygnsvård Dkumentatin från natinell ledningsknferens den 7:e maj 2014 Uppföljningsknferens planerad till 14 ktber

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Ljusdals kmmun UPPDRAGSNUMMER 1529146000 FALUN 2010-04-09 Swec Envirnment AB Falun Pär Jhanssn Håkan Danielssn 1 (17) Swec Vatten & Miljö Parkgatan 3 Bx 1902, 791 19 Falun Telefn 023-464 00 Telefax 023-464

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 Versin 2015-09-01 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasalppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR från möte i ARBETSGRUPPEN för den SOCIALA STANDARDEN,

MINNESANTECKNINGAR från möte i ARBETSGRUPPEN för den SOCIALA STANDARDEN, Uppsala 20100330 MINNESANTECKNINGAR från möte i ARBETSGRUPPEN för den SOCIALA STANDARDEN, Tisdagen den 30 mars 2010, kl 09.30 15.00 Närvarande: Alf Bergkvist Nrrskg, Daniel Frsberg StraEns Skg AB, Bernt

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Gemensam SWOT-analys för regionen. Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal

Gemensam SWOT-analys för regionen. Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal Gemensam SWOT-analys för reginen Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal Bilaga 1: Gemensam SWOT-analys för reginen Bilaga 1: Gemensam SWOT-analys för reginen SWOT-analysen

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin Sveriges LANDSTINGET DALARNA Kmmune.l-tlf 2011-11- 04 ch Lands 'DNR...&I?!.!../.P... ~.!,[QO.. SKR... l.... KOD.(a.~.O'.:... Avdelningen för vård ch msrg Ing-Marie Wieselgren STYRELSENS BESLUT NR 13 2011-10-21

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 Versin 2015 08 22 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasalppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör

Läs mer

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Samverkansavtal Kunskapsklan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Giltighet frm 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Kunskapssklan i Sverige AB 1 (9) Innehåll SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt Referens Annelie Svenningssn Rydell ~'&.,~., 20140129 Beteckning R26413 nj / ~l JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) ~ ljnntil pr(j;fhf 1 Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjelitägare: År ch månad för prjektstart:

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc INSTRUKTIONER VID TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktiner brand vid tillfälliga övernattningar.dc Bakgrund När man bygger ett hus utfrmas brandskyddet utifrån

Läs mer

Styrgrupp Svensk geoprocess

Styrgrupp Svensk geoprocess Mötesanteckningar 2015-02-19 1(10) MÖTESANTECKNINGAR Kpia till Närvarande, Prjectplace.se, prjektets hemsida Styrgrupp Svensk geprcess Tid: Tisdagen den 10 februari 2015, kl. 10.00 16.00 Plats: SKL, Stckhlm

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Gröna näringars kluster Etapp l Pr j ektägare: Lantbrukarnas Eknmi AB År ch månad

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer