Skapad av Ändrad av Senast ändrad Sida. Lars Gerhardsson (7)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skapad av Ändrad av Senast ändrad Sida. Lars Gerhardsson 2009-05-11 1 (7)"

Transkript

1 Bilaga 5 Planeringsförutsättningar Administratin Lars Gerhardssn (7) Bilaga 5 Planeringsförutsättningar Administratin Innehållsförteckning Planeringsförutsättningar Administratin 1 1 Grafisk prfil (Arbete pågår, redvisas senare) 2 Språkhantering ch översättningar 2 Stämplings- ch psitineringssystem 2 Försäkringar 2 Ytterligare försäkringsskydd 2 Tävlingsjury 2 Inbjudan 2 Prgrambk med tävlings-pm 3 Exempel på underlag för framtagande av en prgrambk i A5-frmat. 3 PM Funktinärer 3 Hedersgäster ch VIP 4 Priser ch ceremnier 5 Ceremniplats 5 Invignings- ch startceremnier 5 Prisutdelning 5 Datasupprt ch Speakerfunktin 6 Resultatlistr 6 Slutrapprt 7 Föreningens viktigaste frum för kmmunikatin med löpare, åskådare ch funktinärer är 10MILAs hemsida, respektive Föreningens prjektsida, Exempel på infrmatin ch nyheter av intresse för 10MILAs deltagare, spnsrer, samarbetspartners ch funktinärer. För aktuell årsarrangör: intervju med banläggare, banlängder, terrängbeskrivning sv, eventuell särart, t ex specialarrangemang sv. (Jfr PRE-OL 2008 eller 10MILAveckan 2009) ftn på tävlingsterräng ch TC,

2 Bilaga 5 Planeringsförutsättningar Administratin Lars Gerhardssn (7) preliminär respektive slutlig inbjudan, infrmatin från värdkmmun(-er) ch samarbetspartners, träningspaket, lgi- ch resealternativ, intervju med aktuella ch intressanta klubbar, favritlag sv, regelbunden redvisning av anmälningsläge, gegrafisk spridning sv, För kmmande Arrangör(-er): utöver vad sm nämns van även, grundfakta, t ex tävlingsledning, tävlingsmråde, avlysning, tävlingsdatum sv. Tids- ch ansvarsförhållanden ch mfattning redvisas i Kmmunikatinsplan för Grafisk prfil (Arbete pågår, redvisas senare) Arrangören må nyttja varumärket 10MILA för marknadsföring av tävlingar, träningspaket ch liknande arrangemang ch aktiviteter, inför ch inm ramen för begreppet 10MILAveckan. Språkhantering ch översättningar Det pågår f n ett arbete (maj 2009) med att utreda hur ch i vilken mfattning infrmatin m tävlingen, t ex inbjudan ch tävlings-pm samt på ska översättas till lika språk. Diskussiner ch metder för upphandling av översättningstjänster genmförs i samverkan med bl a 25manna. Stämplings- ch psitineringssystem Gdkänt elektrniskt stämplingssystem ska användas ch tillhandahålls av Föreningen. Upphandling av psitineringssystem genmförs av Föreningen i samråd med Arrangören. Försäkringar 10MILA svarar för försäkring (basförsäkring) av den ägda materielsatsen. Ytterligare försäkringsskydd Arrangören har att på eget ansvar undersöka vilket ytterligare försäkringsskydd man behöver för att genmföra tävlingen på ett eknmiskt säkert sätt. Föreningen har, utöver att teckna van angivna försäkringen, inget ansvar i dessa frågr. Tävlingsjury Stckhlms OF (StOF) ansvarar i samråd med tävlingskntrllanten att en tävlingsjury tillsätts. Inbjudan Året före genmförandeåret presenterar Arrangören, efter gdkännande av tävlingskntrllanten: preliminär inbjudan samband med 10MILA,

3 Bilaga 5 Planeringsförutsättningar Administratin Lars Gerhardssn (7) slutlig inbjudan i samband med 25manna samt svarar för att preliminär inbjudan distribueras vid Jukla respektive O-Ringen. Prgrambk med tävlings-pm Arrangören kan välja att antingen ta fram en prgrambk med tävlings-pm av ett mer klassiskt snitt, i A5-frmat, eller sm en tidningsbilaga. Prgrambken ska minst mfatta: välkmsthälsning från Föreningen, välkmsthälsning från Arrangören, välkmsthälsning eller liknande från värdkmmun ch eller viktigare samarbetspartner(-s), tävlings-pm (m denna ej redvisas separat), skiss över TC, startlistr samt 10MILA-statistik. Exempel på underlag för framtagande av en prgrambk i A5-frmat. För att uppnå abslut bästa slutresultat rekmmenderas att riginalet är gjrt i QuarkXpress, PageMaker, Illustratr, Freehand eller Phtshp. Använd aldrig lgtyper ch riginal sm Micrsft Wrld, PwerPint, Publisher eller Excel-dkument, dessa prgram hanterar endast RGB ch det är svårt att uppnå krrekt färgåtervinning. Lgtyper skall alltid vara vektriserade EPS filer. Alla texter bör vara vektriserade. Texter ska inte mvandlas till pixlar. All text lämnas till prgrambksredaktören i Wrd ch bilder sm papperskpir eller högupplösta JPG-filer. OBS! ej PwerPint. Alla ftgrafiska (ej vektriserade) bilder skall sparas i TIFF eller EPS.Skicka Om underlaget ska skickas via , tänk då på att filen inte får vara större än 25 mb ch att den ska vara packad med någt av dessa prgram: Till Mac används Stuffit eller Zip it. Frmat Upplaga PM Funktinärer A5, 148,5 x 210mm, (satsyta 129x180mm). Genmgående fyrfärg. Ska mtsvara antalet löpare i 10MILA. PM Funktinärer 10MILA ska ses sm ett faktablad med den grundläggande infrmatin sm kan behövas för att underlätta funktinärernas arbete inför, under ch efter 10MILA. PM:n kan även användas sm ett kntrll- ch checklista för en tävlingsledningen, tävlingskntrllanten mfl. Utöver denna PM finns det även ett antal mer detaljerade PM för respektive funktin, t ex IT/Data-drift, plan för byggnatin av TC, Mål ch växling sv. Dessa distribueras genm respektive blck- eller funktinsansvarig. PM Funktinärer 10MILA återfinns, tillsammans med all övrig aktuell infrmatin, på Föreningens prjektsida. Respektive arrangörsförenings 10MILA-ansvarige kmmer att få behörighet till sidan. Ett exempel på FM för funktinärer (10MILA 2005) redvisas i bilaga 4.

4 Bilaga 5 Planeringsförutsättningar Administratin Lars Gerhardssn (7) Hedersgäster ch VIP Funktinen hedersgäster ch VIP ägs av Föreningen vilken, i samverkan, stödjer Arrangören med inbjudningar, prgram Verksamheten för hedersgäster ch VIP regleras i ett särskilt prgram ch mfattar bl a: infrmatin av föreningen Timilabudkavlen, tävlingsledare, banläggare sv, guidad rundvandring på TC/arenan, besök vid kntrll under Herrkavlen (nattsträcka) samt enklare förtäring, möjligheter till utspisning på särskild plats på TC/arenan samt möjligheter för t ex huvudspnsr, värdkmmun sv att infrmera m sin verksamhet. Detta företrädesvis vid respektive aktörs utställningsplats eller liknade. Om möjligt nyttjas hedersgäst ch VIP för start-, mål- ch prisutdelningsceremnier. Föreningen svarar, i samverkan med Arrangören, för att inbjuda hedersgäster ch VIP enligt nedan. Svenska Orienteringsförbundet Styrelsen Kansliet Landslagsledning Arrangörscacher Föreningen Timilakavlen Styrelsen Ordförande för respektive medlemsförening Utöver van bör även några välförtjänta persner sm arbetat i många år inm föreningen kunna inbjudas. Värdkmmun(-er) Enligt samråd med respektive kmmun Aktuell Länstyrelse Spnsrer Huvudspnsr Försvarsmakten I övrigt enligt marknadsgruppen Högkvarteret (Försvarsmaktens högsta ledning) Försvarsmaktens Idrtts- ch friskvårdsenhet (FMIF) Chef för förband med stödansvar Chef för hemvärn, frivilligrganisatin mtsv vilka stöttar tävlingen Kmmande års 10MILA-arrangörer Tävlingsledning(-ar) Kmmunrepresentant(-er)

5 Bilaga 5 Planeringsförutsättningar Administratin Lars Gerhardssn (7) O-Ringen Jukla 25manna Lidingölppet Övriga aktörer Ev. liknande aktörer Representant för O-Ringens ledning, O-Ringenchef eller liknande Tävlingsledare för innevarande års O-Ringen Ordförande i Juklaföreningen Tävlingsledare för innevarande års Jukla Ordförande i 25manna-föreningen Tävlingsledare för innevarande års 25manna Generalsekreterare Tävlingsledare för Lidingölppet innevarande år Markägare Priser ch ceremnier Ceremniplats Lkala spnsrer ch samarbetspartners Ordförande för Skgskarlarna/Skgsflickrna Ceremniplatsen väljs så att ceremnier ch prisutdelningar: inte påverkar den frtsatt målgång, skapar bästa möjliga förutsättningar för press ch övrig media, att publiken kan följa både ceremnier ch prisutdelningen samt frtsatt tävling ch målgång samt att ceremnier ch prisutdelningar kan följas via strbildsskärmen. Invignings- ch startceremnier Invigningsceremni genmförs lördag, ca kl I samband med ceremnin inbjuds representant från Föreningen likväl sm för Arrangören att invigningstala. Härutöver kan med fördel representant för värdkmmun eller liknande erbjudas taltid. Prisutdelning Lagpriser budkavlar ch hederspriser - till de 10 bästa lagen i varje klass ch löparna i dessa lag ska av traditinella skäl vara av samma typ sm tidigare år, d v s en budkavle i i lika valörer fäst vid en träplatta/sköld. Eventuella ändringar av prisernas utfrmning skall gdkännas av Föreningen likaså övrig prismfattning. Arrangören svarar för prisanskaffning för respektive tävlingsklass.

6 Bilaga 5 Planeringsförutsättningar Administratin Lars Gerhardssn (7) Herrkavlen Damkavlen Ungdmskavlen Öppen kavle Gåvr till markägare, spnsrer sv. Prisutdelning genmförs efter målgång i respektive klass ch genmförs i anslutning till mål eller på särskild ceremniplats. Strävan är att prisutdelning, framförallt för Herrkavlen, genmförs snarast möjligt efter målgång för de ti främsta lagen. Detta för att prisutdelningen ska ske när media likväl sm publiken frtfarande är på plats. Sm prisutdelare för de lika kavlarna kan följande tillfrågas: representant för Föreningen, representant för Arrangören, representant för värdkmmun(-er), representant för huvudspnsr eller liknande samarbetspartner samt representant för Försvarsmakten. I samband med prisutdelningen för Herrkavlen ska nästkmmande års arrangör inbjudas att hälsa välkmmen till följande års 10MILA. Datasupprt ch Speakerfunktin Se separata PM för data- ch speakerfunktinen samt elektrniskt stämplingssystem. Resultatlistr Resultatlistr ska redvisas på ch ej i pappersfrm. Efter Elitserietävlingar svarar SOFT för att nyheter ch de främsta resultaten från tävlingen så snabbt sm möjligt skickas till TT. Därigenm nås de flesta av landets dagstidningar, samt radi, TV ch Text-TV. En nyhetsartikel från tävlingen läggs ckså snarast ut på

7 Bilaga 5 Planeringsförutsättningar Administratin Lars Gerhardssn (7) Slutrapprt Efter 10MILA i Rsersberg 2008 samlade tävlingsledningen sina erfarenheter ch dragna slutsatser samt tips till kmmande arrangörer i en föredömligt utfrmad slutrapprt. Rapprten i sin helhet finns att hämta på Dispsitinen ska ses m ett exempel på utfrmning av en slutrapprt. 1. Sammanfattning 2. Uppdraget 3. Organisatinskmmitté 4. Planeringsprcessen 5. Kanslifunktinen Externa kntakter Säkerhetsfrågr Miljöfrågr Utbildning VIP Ceremnier 6. Tävlingsfunktinen Tävlingsledaren Förberedande planering Kartr Banläggning Tävlingen Resultat 7. Tävlingsadministrativa funktinen Sekretariat Tävlingsexpeditin ch klagmur Instämpling/utstämpling/Röd utgång Teknik Arenaprduktin Webb-TV Transprter Hyrtält Militärtält Husvagnar Tält Vindskyddsplatser Lgi htell Marketenteri El ch Vatten Sanitet ch Sjukvård Naturskydd Infrmatinstavla 9. Marknadsfunktin Marknadskncept Spnsrarbetets upplägg Sammanfattning ch rekmmendatiner 10. Infrmatin ch media Marknadsföring Media 11. Eknmifunktinen Eknmiadministratin Försäkringar 12. Tävlingsrapprt 8. Tävlingscentrum service Byggnatin Parkering

Bilaga 1. Planeringsförutsättningar - Grundvärden. Innehållsförteckning

Bilaga 1. Planeringsförutsättningar - Grundvärden. Innehållsförteckning Lars Gerhardssn 2010-05-01 1 (13) Bilaga 1 Planeringsförutsättningar - Grundvärden Innehållsförteckning Tävlingsrättigheten för 10MILA... 2 Planeringscykel... 2 Tävlingsdatum... 2 Ansökan... 3 Allmänt...

Läs mer

Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden

Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Lars Gerhardssn 2011-08-01 1 (5) Bilaga 3 Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Innehåll Ansvarsfördelning 1 Föreningen 1 Stckhlms OF (StOF) 1 Arrangören 2 Ban- ch tävlingskntrllanter 2 Organisatin

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28 E-CAMPUS Webb & Servicecenter Kmmunikatin Organisatin - Implementering MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Slutrapprt Fas 1 1 2013-10-28 Innehåll Inledning... 3 Prjektplan E-Campus del 2... 5 Prjektgrupp...

Läs mer

Verksamhetsutveckling 2015 och framåt

Verksamhetsutveckling 2015 och framåt Verksamhetsutveckling 2015 ch framåt 2015 ch framåt Denna verksamhetsplan beskriver SK Löddes verksamhetsidé, hur verksamheten är tänkt att fungera, vad vi planerar att göra, vilka mål vi har ch hur vi

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt ch klubbar sm arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Prpsitinen Viktiga datum ch tidpunkter är när tävlingen öppnas för internetanmälan, när ev. efteranmälning

Läs mer

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom DATUM RAPPORTNUMMER 2007-06-28 PTS-ER_2007:21 ISSN 1650-9862 Ett mentrskapsprgram för kvinnliga ledare inm IT- ch telekm Uppföljning av piltprjektet Wmentr uppföljning av piltprjektet Förrd Regeringen

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Funktionsbeskrivning 10MILA. Finspång

Funktionsbeskrivning 10MILA. Finspång Arne Andersson Lars Gerhardsson 2011-08-01 1 (66) Bilaga 11 Exempel på funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning 10MILA 2010 Finspång Arne Andersson Lars Gerhardsson 2011-08-01 2 (66) Innehållsförteckning

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

Active Directory design Uppsala universitet

Active Directory design Uppsala universitet Benämning Utredning AD design, Uppsala universitet Ansvarig Pelle Lindé, IT-strategiska avd Nils Byström, Avd f IT ch inköp Marcus Trstenssn, Atea Skapat Senast sparat 2008-06-10 10:56 2009-03-31 15:12

Läs mer

Möteshandlingar. Årsmöte.2012. 24/372012. KFUM.Umeå. ...

Möteshandlingar. Årsmöte.2012. 24/372012. KFUM.Umeå. ... Möteshandlingar.. Årsmöte.2012...... 24/372012. KFUM.Umeå... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sverk!Västerbtten!!!!!!!!!!!!!!!Eknmistråket!6,!907!30!Umeå!!!!!!!!!!!!!!!Epst:!vasterbtten@sverk.se! Dagrdning

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

Ett 10MILA med kunglig touch.

Ett 10MILA med kunglig touch. 10MILA 2008 - SLUTRAPPORT Ett 10MILA med kunglig touch. Sammanfattning Upplands Orienteringsförbund fick uppdraget att arrangera 10MILA 2008 från Föreningen Tiomilakavlen. Detta efter att ha redovisat

Läs mer

TA 404 Kommunikation, media och marknadsföring

TA 404 Kommunikation, media och marknadsföring TÄVLINGSANVISNING TA 404 Kommunikation, media och marknadsföring VERSION 2015-07-01 BESLUTAD AV SOFTs styrelse den 20 maj 2015 TRÄDER I KRAFT 1 juli 2015 ERSÄTTER Tidigare anvisning (v. 2014-01-21, redaktionella

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser

Kursbeskrivningar. Kursfakta för standardkurser Kursbeskrivningar Alla våra kurser är uppdelade i endagarskurser, för att underlätta för dig att plcka ihp ett kursprgram sm passar dig. Kurserna är uppbyggda så att de kursdagar sm ligger i anslutning

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer