:e årgången. Häfte N:r 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1939. 102:e årgången. Häfte N:r 2"

Transkript

1 :e årgången. Häfte N:r 2

2 - 73- Arsberättelse i sjökrigsknst ch sj ö krigshistria. Avgiven vid KöMS:s högtidssammanträde den 15 nvembet 1938 av ledamten kaptenen vid flttan Ostberg. Materialet för årsberättelsen i fö,revarande ämjne har varit synnerligen mfattande ch likartat, vilket nödvändiggjrt såväl en begränsning till vissa mråden sm en stark kncentratin vid utarbetandet. Årsberättelsen mfattar dels en redgörelse för revisinen av 1936 års Lndntraktat, dels vissa uppgifter å den marina kapprustningen, samt dels en sammanfattning av sjökrigshändelserna under spanska inbö'l:deskriget ch japansk-kinesiska krigcji: under den tid, sml förflutit, sedjan sista årsberättelsen i förevarande ämne avgavs. Revisinen av 1936 års Lndnfördrag. Japans vägran att ansluta sig till 1936 års Lndntraktat ställde dess signahirmakter infö1 allvarliga prblem. Traktaten hade sm bekant bl. a. inneburit en begränsning av slagskeppens strlek till 35,000 tn ch kannkalibern till 35,6 cm., det senare dck endast under förutsättning att Japan ch Italien senast den 1 april 1937 anslutit sig därtill, varm icke Tidskrift i Sjöväsendet. 6

3 -74- maxim~ka l ibern alltjämt skulle förbliva 40,6 cm. Dessutm vägrade J apan att ingå någt avtal m infnnatinsplikt b e träffande flttbyggnad ch iakttg den strängaste sekretess beträffande sina nybyggen av örlgstnnage. Redan tidigt efter Lndntraktatens undertecknande uppstd rykten m stapelsältandet :w japanska slagskepp mätande över 40,000 tn ch bestyckade med kanner av över 40 cm. kaliber. Dessa rykten tg i den engelska ch amerikanska pressen allt fastare frm, ch den 15 januati 1938 skrev I-leetr C. Bywater i,, Daily Telcgraph >>, alt ryktena m alt Japan skulle bygga världens största slagskepp vr bekräftade. Med anledning av dc förmd::tde japanska sjörustningarna inleddes rådplägning ar meuan Strbritannien, Förenta Staterna ch Frankrike. Dessa rådplägningar resulterade uti nkr till Japan från nämndal makter - samtliga nter praktiskt taget lika lydande - med begäran m: upplysningar rörande nybyggnadsprgraihlmet. De brittiska ch amerikanska ntern ~ överlämnades den 5 februari ch den franska den 8 februan till den japanska regeringen i Tki. I dessa nter påpekades bl. a., att, då japanska regeringen icke dementerat de rykten, enligt vilka Japan skulle hava förctaait eller skulle hava för avsikt att företaga byggandet av.slag;kepp eller kryssare, vilkas egenskaper skulle överskrida Lndntraktatens gränser, dessa rykten syntes böra betraktas s'onl befgade. Med anledning härav skulle signatännakterna knappast kunna unde1'låta att utnyttja säkerhetsklausulens bestämmelser, d. v. s. att övenskrida de gränser, vi~ka de hppats definitivt blivit reglerade. signatärmakterna önskade därför erfara, m den japanska regeringen vre benägen att intill ckll 1 januari 1943 i förväg underrätta m de nybyggnader, sm avsågs sättas på stapeln, ch vilkas egenskaper bctriiff::mc_h: tnnage ch kaliber icke vr överensstämmande med Ln dntraktatens grän.ser. Den japanska regeringen skulile sakert förslå, att upplysning i förväg 0111 dessa nybyggnader vr önskvärda. Det vre därför angeläget att den japanska regeringens svar i detta avseende erhölls, i mtsatt fall sku1j C' -75- signatärmakterna se sig nödsakade att inbördes börja underhandlingar i avsikt att återtaga handlingsfriheten beträffande nybyggnade:r. Redan den 12 februari överlämnade den.japanska re~eringen sitt svar till de brittiska, amerikanska ch fransl:_a :Ull bassadörerna i Tki. Svaren vr isa mlliga likalydande. Lydelsen i svaren var bl. a. följande: >>Det bör påminnas, att Japans regering uneler elen senaste Lnelnknferensen hade en ivrig önskan att kraftigt begränsa de marina rustningarna ch töreslg dt ttala avskaffandct av slagskepp ch hangarfartyg, vilka är att btrakta sm ffensiva, ch samtidigt framhöll, att en kvalitativ begränsning, sm icke beledsagades av en kvantitativ, icke kunde gcltaga.s sm en verklig ch rättvis avrustningsåtgärd. Olyckligtvis delades elen japanska rcgcring L ns åsikter ickp av Eder regering ch av de övriga regeringama. Vid detta kritiska tillfällc', d:l, sm ett resultat av att övriga länder icke antagit Japans skäliga önskemål i avrustningshågan, intet verkligt avtal C'xistC'rar, sm gclkiints av Japan, är japan.ska regeringen av den åsikten, att :vtterligare upplysningar rörande byggandet av ö'l'lgsfartyg, i avsaknad av kvantitativ begränsning, icke skulle leda till nå gn reeu ch rättvis rustningsbegränsning, ch beklagar, att clc'n är förmögen att uppfylla Eder regerings önskan. Den japanska n geringn kan icke finna någt J.. giskt skäl J ör Eder regerings antagande', att J apan skulle hysa planer på fartygsbyggnader, vilka ick överensstämma med dc på Lndnknferensen 1936 an tagna bestämmelsernr., endast därför a t t den icke erhåller svar på begärda upplysningar. >> Det dunkelt frmulerade japanska svaret skakade grunderna för Lndnfördraget ch gjotde läget kmplicerat för övriga strmakter. Man std icke bltt inför frågan m en ökning av slagskeppens strlek ch kannkalibern utan även inför det kanske icke mindre angenäm:a PI'Oblemd, vilka åtgårdet brde vidtagas, m fartyg inm den förbjudna znen ( 8,000-17,500 tn) skulle tillföras den japanska flttan, varm rykten i

4 -76- engelsk h ame-rikansk press varslat. I ett utta'lande av amiral Yamamt hade även hämyftningar gjrts på knstj:ukti ner av fartyg, sm skulle vara speciellt ägnade att mtsvara Japans behv. Dessa antydningar k unde hänföra sig antingen till slagskepp över 35,000 tn etler till fartyg liggande inm den förbjudna znen. Det japanska sva,ret följdes inm krt av rådplägningar mellan representanter för StrbTitannien, Amerika ch Frankrilke. Den 31 mars utväxlades mellan resp. utrikesministrar nter angivande regeringarnas ståndpunkt. De brittiska ch amerikanska nterna vr av i huvudsak smnma lydelse ch angåv, att dessa länder ansåg sig nödsakade att tilläntpa den rättighet, sml Lndnfördraget medgiver i sin första paragraf, nämligen att avvika från fördragets begränsningar ch restriktiner med hänsyn till slagskepp. I den franska nlen förklarades, att den franska regerino'en skulk frtsätta att vidm.akthålla de kvalitativa gränser. sm fixerats genm Lndnfördraget, så länge ingen annan makt på den eurpeiska kntinenten överskred dem. Genm dessa ntifikatiner hade signatärmakterna skaffat sig frihet att, jämlikt Lndnfördragets a,rt. 25 mm. 4. tre n11ånader därefter göra avsteg från fördragets bestämmelser. Efter ntväxlingen den 31 mars frtsattes undet'hand lingar i Lndn för att fastställa, vilka avsteg lämpligen brde göm s. Hä 1 wid synes det hava fördegat svårigheter att få enighet till stånd mellan Strbritanniens ch Amerikas representanter. Dag.spres.sen meddelade sålunda i börjm1 av maj, att Amerika med hänsyn till säkerheten beträffande Japans a' sikter påytikade, att ingen begränsning vad beträffar slag- 9keppens tnnage skulle förekmma. Amerikas hållning trde ses mt hakgrunden av, att det var de amerikanska representanterna vid Lndnknd'erensen, sm yrkade på, att maximitnnaget för slagskepp skulle fastställas till 35,000 tn. Såväl Strbritannien sm Frankrike ch jämväl Italien hade kunnat nöja sig med en strlek av 25,000 tn Den 30 juni undertecknades emellertid -ett avtal mei-lan Strbritannien, Amerika ch Frankrike fixerande avstegen från Lndnfördraget Detta avtal innebär huvudsakligen att övre tnnagegränsen för slagfartyg höjes från 35,000 tn till 15,000 tn, varemt Lndnfördragets överenskmmelser angående begränsningen av kalibern till 40,6 cm. förblir förändrad. Sanuna dag, sm avtalet undertecknades, lä:mnade förste am iralitetslrden, Mr Duff-Cper, på en förfrågan i underhusel av Mr Alexander (förste amiralitetslrd i Mae Dnaids arbetarregering), en del upplysningar angående avta-let. Den övre gränsen av 45,000 tn '~ar högre än den brittiska reg'eringen önskat, men den utgjrde den lägsta siffra, m vilken enighet kunde uppnås. Den brittiska regeringen hade underrättat alla flttmakter, njiecl vilka den slutit flttavtal, -att den för närvar-ande ej hade för avsikt att bygga några slagskepp överstigande ett standarddeplacement av 40,000 tn. Ingen av de makter, sm deltagit uti de sedan den 31 mars pågå-ende diskussinerna, hade av vissa tekniska skä l framfört någn önskan att öka kannkalibern. :; dr Duff-Cper m eddelade även, att Amerika till att börja med framiförde krav på begränsad frihet beträffande tnnaget, under det att Strbritannien yrkade på en maximigräns av 42,000 tn. Amerika mtiverade sina krav med att dess natinella säkerhet frdrade minst paritet med Japan beträffande slagskeppens strlek. Den 30 juni undertecknades äv-en ett avtal mellan Strbritannien h Tyskland begränsande tnnaget till 45,000 tn, ch den 6 juli undertecknades ett likalydande avtal mellan Strbritannien ch Ryss1land. Frågan m byggande av fartyg inm den förbjudna znen tgs således icke upp vare sig i ntväxlingen den 31 mars eller i avtalet den 30 juni. Detta kan möjligen ses :sm ett uttryck för Strbritanniens ängslan att släppa lös ett fartyg\sbyggande inm denna zn, vilket under nuvarande förhållanelen för Strbritanniens del knappa1st läte sig göra, även m inga hänsyn. skulle tagas till de ekntniska knsekvenserna härav. Dc engelska varven är belastade till bristningsgräns.

5 -78- Vissa reduceringar av jagarbyggen ha måst v~dtagas för att bereda den civila sj6f.arten möjlighet alt i någn mån få sina krav å fartygsbyggen tillgdsedda. Den strategiska knsekvensen av ti llkmsten av en fartygsklass jnm den föt ~bjudna znen vre ckså för Strbritannicns del föga angenäm. Värdet nv den mängd Washingtn- ch andra kryssare, sm StOI britannien byggt för skydd av egen handel, skulle därigenm mer eller mindre förringas. Skyddet av sjöhandeln skulle bliva en synnerligen svårlöst f.råga ch framtvinga ut01nrdentlign åtgärder - bl. a. kryssarnas ersättande med slagfartyg -- vilkas genmföcandc skulle stöta på mabända alltför stra svårigheter. Ett vidmaktihållande av den förbjudna znen är således av vital b e tydelse för Strbritannien ch är överhuvudtaget fördelakti,gt för dc stra marinerna för upprätthållandet av deras ÖYerlägsenhet. Redan vid ti'llkmslen av 1936 års flttavtal var i Strbritannien frågan uppe m den mindre behagliga existensen av h e Deulschlandskepp. Dessas betydelse k~nmle nämligen att ökas, genm att enligt avtalet inga fartyg inm en ur eknmisk synpunkt lämplig strleksram kunde byggas, vilka vr läm.jpliga att sbppa dessa fartygs evcntueua peratiner vid handelskrig. De enda engelska fartyg, vilka med hänsyn till fart ch styrka 1skullc kunna sättas in mt de tyska fartygen, vre»hcl»,»henwn >> ch >> Hcpulse >>. Vid unelerhusdebatten rörande flttbudgeten elen 17 mars 1938 uttalades även farhågr för att Japan skulle bygga fartyg inm elen förbjudna znen. Bl. a. anfördes av Churchill. att m Japan skulle börja byggn 15,000 tns fartyg med 30,5 cm. kanner för handelsfö'l störing, så skuue alla engelska ch amerikanska kryssare vara ur räkningen. Han ansåg, att Japan verkligen byggde fartyg av detta slag, så brde mtåtgärder medelbart vidtagas. Denna fråga vre av mycket större belydelse än frågan m byggandet av stra fartyg. Vid tidpunkten för det japanska svarets avgivande hade Strbritannicn fem, Amerika två samt Fmnkrike ch Italien -79- vardera två 35,000 tns slagskepp på stapeln. nerade ytterli gare fem sam t Strbritannien ytterligare minst t vå nybyggnader. Amerika plach Frankrike P å de redan uneler byg.gna cl varande slagskeppen kunde självfallet inga mera genmgripande förändringar kmma till stånd. En ökning av deplacement var helt utesluten, ch en ökning av kalibrarna knappast genmförbat. En övergång till slag5kepp nt<ed 10,000 tns större deplacement än för de planerade fartygen skulle medföra synnerligen mfattande ch tidsödande förm beten såväl av knstnlktiv natur sm av arbeten i hamnar, varv, idekr etc. Härtill skulle kmma en mängd vapentekniska uppgifter av str mfahning. Sm förut nämnts föredrag Amerika att medelbart gå över till ökat tnnage; inm brittiska marina kretsar vt meningarna dck delade. Många höll före, att tidsfak trn vre det viktigaste, ch att det bästa v11e ett m:edelbm t fullföljande av byggandet av redan planerade fartyg. Andra ansåg däremt, att tnna,get Omedelbart skulle ökas, ch a lt kalibern skulle ökas till 40,6 cm. eller däröver, även med risk för fördröjning av fartygens färdigstäl'lande. Sm förut nämnts gav föt ste amiralitetslrden vissa upplysningar i underhuset den 30 juni, samma dag, sm tilläggsavtalet undertecknades. Han meddelade även samtidigt, att de två engelska slagskepp, sm ingå i 1938 års prgram, icke kmma att överskrida 40,000 tns standarddeplace1ncnt, ch att de kmma att be-styckas med 40,6 cm. kanner. Strbritannien har alltså ökat kalibern; huruvida deplacementet ökats är visst, men fö,refaller ej trligt. Enligt uppgifter i pressen förefaller det, sm m de amerikanska skeppen i 1938 års prgram även kmma att bestyckas med 40,6 cm. kanner ch att deplacementet ej knnner att överstiga 40,000 tn. Det synes därför sm m slagskeppen i 1938 års prgram ut ~rmats sm en kmprmiss m:ellan minimitid ch maximieffektivilet. Tnnaget har sannlikt bibehållits enligt ursprungligen gjrda planer, men kannkalibern har ökats. Beträffande Japans hållning med anledning av Lndn-

6 -straktatens revlsln föreligga för närvarande inga fficiella meddelanden. Den fficiösa pressbyrån Dmei har dck ~led delat, att Japan knuner att återupptaga planer på byggandet av icke endast slagskepp u tan även kryssare utanför Lndn traktatens tnnagegränser. Tkipressen insisterar, att en mdifikatin i nuvarande prgram kmmer att vid~agas, uteslu tande förrsakad av signatärmakternas beslut att tillämpa garantiklausulen. Den japanska pressen har även upprepat, att övriga makter icke är berättigade att draga den slubsats, att Japan skulle bygga slagskepp på Ö ver 35,000 tn endast p :'t landets vägran att lämna underrättelser. Den möjligheten kan tänkas föreligga, att Japan genm dunkla antydningar söker framtvinga byggandet av jätteslagskepp hs eventuella mtståndare, varigenm dessas möjligheter att bygga lämpliga mtståndare till 15,000 tns skepp förminskas. Strbritanniens arbete för de mindre makternas anslutning till Lndntraktaten, vi'l.ket behandlats i föregående årsberättelse, resulterade den 27 april 1938 uti ett avtal med Plen i strt sett av samma lydelse, sm de avtal, vilka Strbritannien avslutat 1ned Tyskland ch Ryssland m. fl. stater. Avtalet gäller femårsperiden t.. m I en avtalet bifgad särskild nt medgives, alt Plen efter 1942 h ar full rätt att bygga krigsfartyg mellan 8,000 ch 17,500 tn. I den rad fluavtal, sm St,rbritannien ingått med de mindre.sjömakterna, har det hittills icke ryktats n ågt m ett flttavtal med Hlland. Det ligger nära till hands att antaga, att anledningen härtill är en viss benägenhet från den hlländska regeringens sida att följa Strbritanniens önskningar ch då framför allt den önskan, att deplacement.sregish,e t mellan 8,000 ch 17,500 tn :skall vara förbjudet m.råde. En sådan benägenhet är för viss rtad uti en sund uppfattning m vad för landet är gagneligt. Vad beträffa r ett eventuellt avtal mellan Sverige ch Strbritannien föreligga inga fficiella uppgifter. - Sl- Den marina kapprustningen. Allmänna uppgifter. Upprustningen till sjöss inm de större sjömakterna pågår för närvarande i en takt, sm hittills under fredstid icke uppnåtts. Någn kvantitativ begränsning av fartygsbyggen utöver den, sm betingas av varvens kapacitet, förefinnes praktiskt taget ej. Antalet på stapeln liggande fartyg var våren 1938 i Strbritannien 80 % större än fön:lgående år, ch jämfört med 1933 har Strbritanniens nybyggnadstnnage tlvdubbla.ts (434,000 tn mt 38,000). De fficiella siffrrna för Japan visa dck en tillbakagång, berende på att dessa icke innefatta uppgifter för slagskeppsbyggandel I februari 1938 Ö vers teg summan av de stöite sjömakterna!s under byggnad varande tnnage en miljn tn. Mtsva:rande siffrr vid samma tid åren är 476, 460, 411, 421, 322, 334, 542, 640 ch 802 tusen tn. Summan av de större sjömakternas marinbudgeter hava mtsvarande år uppgått till 3,896, 3,901, 3,973, 3,667, 3,767, 3,936, 4,566, 5,215, 5,274 ch år 1938 till 5,754 miljner riksmark.*) Den största prcentue'lla ökningen av marinbudgeten de t senaste året fauer på Strbritannien, vars marinbudget jämfört med föregående å r ökats med 20 %. Enligt en amerikansk uppgift hava de ttala utgifterna för fö,rsvaret i h ela världen under åren uppgått tijll respektive 4,067, 3,815, 3,992, 5,064, 8,810 ch 10,730 miljner dl'lars. Sedan 1914 har en väsentlig fönskjutning ägt rum m ellan de Eka sjömakternas ttaltnnage. Strbritanniens andel av ttaltnnaget utgjrde 1914 c:a 40 %; 1938 hade dess andel sjunkit til'l 30 %. Den största relativa ökningen utvisa Italiens ch Japans mariner, vilka ökats från 4,6 till 10,3 resp. från 9,5 till 20 %. Tyskland, sm 1914 innehade andra - -- platsen med 19,6 %, har nu endast 2,8 %. *) Dessa ch en del av följande siffrr är hämtade ur»schriften des Instituts Hi r Knjunldurfrschung vy ch en berich t» Numlller 29/38.

7 -82- Jämfört med flttbyggnadsplitiken fö re 1914 har en genmgripande förändring ägt rum. Sålunda kan beträffande föt hållandet m ellan antalet slagfartyg ch lätta övervattensfartyg en avsevä11d förskjutning knstateras så tillvida, att dc lätta st ridskrafternas antal ökats. UU'der det c:a 85 % ttv det ttala nybyggnadstnnaget år 1914 utgjrdes av slagfartyg, är mtsvarande LSiffra för 1938 endast c:a 40 %. Ökningen av de lätta stridsfartygen gäller ej endast kryssare ch jagm-c utan i än högre grad specialfartyg (bl. a. hangarfartyg). I denna förskjutning f~h- nmn dck ej se en minskad betydelse av slafartwren utan förs.k j'u tn imten berr på att det n1!dern a b., n '._,. sjökriget kräver ett väsentligt större antal lätta far tyg för varje slagfartyg än tillförne. Vidare har en betydande kvali teldförbättring av fartygen åstadkmmits, va'l igenm det enskilda fartygets kstnader ch därnced byggnadsprgrammens ttalkstnader i högst avsevärdi grad ökats. Exempelvis var kstnaden för»dreadnught (17,900 tn) år ,813 miljner pund ch för >> Queen Eliza:beth» (28,000 tn) år ,48 miljner pund. >> King Gerge y, (35,000 tn) beräknas ksta 8 miljner pund. I dessa sifft1r ingå ej kstnaderna för bestyckning, inventarier, pr, turer 111. m. Bycrunadstiderna hava väsentligen fötkortats, framiför alll bn { J i Str!br:itannien. Särskilt gäller dena för kryssare, jagare ch ubåtar. Byggnadstiderna för kryssare hava i Strbritannien pressats ned från månader till 27, för jagan från månader till (för jagare på 1,800 tn d cl~ 18 måml!der) ch för ubåtar från 2 1 m ånader till 18. Sann likt kunna de tyska byggnadstiderna förkrtas i samma grad. Enligt en uppgift byggdes kryssaren,, 1'\iirnberg >> på 24 m å nader. I Amerika ha dck byggnadstiderna ökats berende pa s trejker ch försenade råvaruleveranser ch möjligen även berende på brist på kmpetent knstruktinspersnal Persnalkadrarna hava ökn ts i takt med tnnageökningarna. Sålunda har uneler de senaste åren persnalkadern i Strbritanniens marin Ö']m,ts med 25 %; i Tyskland är den prcentuella ökningen än större Av visst intresse är en jämförelse mellan den industriella världsprduktinen ch krigsfartygsbyggandel Mellan!'tren 1929 till 1937 löpte kurvrna för den industriella världspt'duktinen ch krigsfartygsbyggandet ungefärligen parallellt in trädde en förändring, i det att kurvan för krigsfartygsb yggandet steg kraftigt till det dubbla mt l 929, under det att världsprduktinskurvan sjönk n ed till nära ng 1929 åris nivå. De större sjömakternas krigsfartygsbyggen m. m. framgår av eftejföljande tahlå. Atempptagndet av slagfmtygsbygge. Oberende av förut mnämnd förskjutning beträffande förhållandet m ellan antalet slagfartyg ch lätta övervattensfartyg k an man med fg påstå, att krigsfartygsbyggandet nu går i slagskeppens tecken. Den bittra strid, s1n sedan mer än ett decenn ium pågått mellan lika meningsriktningar rörande sla gfartygens b erättigande med hänsyn till deras sårbarhet för anfall från luften, kan nu anses definitivt ulkätnpad. Ur denna strid har slagskeppet utgått m ed bibeh ållen rangplats ch supremati. Omfattande försök, särskilt i England ch Amerika, hava utförts för utrönande av träffmöjligheterna vid flyganfall mt krigsfartyg ch för utrönande av flygbl111bernas verkan. Resullaten av dessa försök. ha visat, att det just är det pansrade arlillerifartygel, sm betsi tter tihräcklig mtståndskraft mt lflygbmiber, ch sm har de bästa möjlig ~ heterna för avslående av luftanfall. Beträffande denna fråga må h är i utdrag en del yttranden av utländska auktriteter citeras. Chefen för den mnerikanska marinstahen anför i ett b e tänkande uti senatens marinutsktt år 1938: >> De förslag, sm avsåg att ersätta slagskeppen med flyg1)lan ch andra fartygstyper, utging från elen felaktiga förutsättningen, att en bmb från Jlygplan ell er en trpetl från jagare eller från u]) åtar, alltså frå n förhållanclvis

8 -84- billiga typer, kunde fö.rstöra ett strt ch dyrbart slagskepp, ch att man därför brde bygga flera mindre ch ej så dyrbara fartyg. Fö reträdarna för denna bevisförin g ha ej tagit hänsyn till slagskeppens uppgifter, ch till det f örh ållandet att flygplan, jagare ch ubåtar icke kunna fylla dessa uppgifter. En bmb eller en trped kan icke fö rstöra ett slagsk epp ch ej heller någt annat större krigsfartyg. Bemälda bevisföring brde i st ället användas för att göra gällande, att kryssar ch jagare böra ersättas med flygplan, mtrtrpedbåtar ch ubåtar ch detta med dest större lgisk rätt, då kryssare ch jagare är mera sårbara än slagskepp ch med str sannlikhet kunna sänkas a1 <'n str trped elle1 bmb.» Det i England tillsatta utsktt, sm skulle undersöka slagskeppens värde ch betydelse, har kmmit Wl sam1111a r esultat ch avslutar sitt betänkande med följande sammanfattning:»slag:skeppet är utan gensägelse det starkaste örlgsfartyget, både då det gäller angrepp ch försvar. Unclt r sjöstrid ha alla andra fartyg till uppgift att understödja slagskeppen. Dessa är försvarets mest betydelsefulla element, emedan de ckså utgö ra elen starkaste anfallsfaktrn mt eventuella fiender. En fl-tta, sm har tillräckligt antal slagskepp, är det enda tillförlitliga medlet för att tillbakaslå ett allfall mt våra kuster ellm då det gäller att bringa ett krig till en framgångsrik avslutning.» Chefen för den fran.ska marinstaben har i >> Revue generale>> publicerat en artikel med titeln»flttans sammiausättning ch styrka samt dess plats i det natinella för!svaret». Beträffande slagskeppen skriver amiralen: >>Slagskppet har icke, förrän under de senaste åren, haft turen att behaga fransmännen. De krigsbedrifter, s!ll utfördes av det tyska ubåtsvapnet. vars förlust av 198 båtar man glömmn brt, bmbflygstricls ln"aften1a.s utveckling ch far teds m.ystik hava fört många människr till den brtänksamma uppfattningen, att tiden för >>mastdnternas >> välde var ute. Men för att tyivla på styrkan hs ett mt alla mderna vapen ehektivt skyeldat slagskepp, är det nödvändigt att aldrig hava utstått elden från dess kanner. I 'ör att vederlägga utsagrna från dem, sm hålla före, att en enda trped kan bringa ett mde! nt slagskepp att sjunka, är det tillräckligt att kasta en återblick på världskrigets histria>>. I detta sammanhang m å nämnas att de erfarenheter, sm kunna utvinnas ur nu pågående krig rörande krigsfartyg.s sårbarhet vid anfall från luften, även tydligt peka hän mt att faran från luften på många håll överskattats. Enli gt tillgängliga uppgifter h ar under spanska inbördeskriget hittills 33 anfall av flygplan mt krigsfartyg ägt rum. Av dessa anfall ha 14 r esulterat i träff eller träffa r i fartygen. De skadr, sm trä1ftfarna förrsakat, ha dck i de flesta fall varit av mindre betydelse. En tran.sprtpråm. ch (möjligen) en jagare ha sänkts. De uppgifle.r, sm stft att erhålla rörande flyganfallen (antal flygplan, flygplan typ, flyghöjd, mtverkan m. m.), är emeuertid alltför knapphändiga ch säkra, för att n11an med berättigad säke11h e t skall kunna fixera flygbmbe111s värde ~m ett sjökrigels Yapen. Ndgra tel-.:nisl;a tendenser inm s]öl,tigsmaierielens utueching. Flttavlalen ha för vi,ss lagt en hämsk på krigsfartygstypernas utveckling. Avtalens överenskmmelser angående nraximitnnag e ch maximikaliber för lika typer h ava utgjrt de frmer, inm, vilka far tygen blivit till. Detta förhållande har medfört en viss standardisering av fartygstyperna. Dc.lika l ändern:~s marinm hava vid sina flttbyggen icke uteslutande ställts inför uppgiften att skapa för respektive länder p as.sande fartyg utan fastmera inför. uppgiften att inm samma ram sm en ev-entuell mtståndares åstadkmma en Prdukt, sm är elen eventuelle mtståndarens överlägsen. Rapprustningen har bundits kvantitativt m en ej kvalita tivt.

9 -86- Vid en ytlig undersökning, vilka vägar denna kvalitativa kapprustning tagit, kan bl. a. följande knstateras: Skrv knstruktiner. Fartyg-skrppen har givits ändmt frmvärde för möjliggörande av högre farter; principerna för fartygens vattentäta indelning ch b e pansring samt durkars placering m. m:. ha ändrats för att er. hålla ökard mtståndskraft mt all slags vapenverkan ch ökad flytbarhet; anrdningar hava vidtagits för att minska fartygens rörelser i sjö ch för att minsl<a vibratiner medgivande vapnens bättre utnyttjande under alla väderleksförhållanden ch vid alla farter; anrdningar hava vidtagits för beredande av ökad bekvämlighet för besättningen ; för att nedbringa vikten har svetsning i str utsträcknin g använts i stället för nitning, ch lättmetall har, där så kunnat ske med hänsyn till hå'llfasthe ten, fått ersätta plåt T 0 r p e d e n s prte ch kaliber ha ökats, varjämte.skjutn etdern a alltmera fullkmnats. 1 Aven in m andra mråden - förbindelse- ch lyssnart änsten - har utvecklingen gått starkt framåt. 1 Några för taktikern helt revlutinerande tekniska förbähringar ejiler uppfinningar ha emellertid ej gjrts. Utvecklingen har skett efter en jäm~1 m än brant kurva, ch ännu åter.stå många önskemål, sm vänta på sin uppfyuelse. Den tekniska utvecklingen har emellertid icke endast medfört fördelar utan även nackdelar. Genm materielns knlplicerin g har skötseln av de11samjrna försvårats. Materielens fulla u tnyttjande kräver numera icke bltt en nggrann sklutbildning av persnalen utan även en långvarig samövning å fartygen. Är persnalen icke sklad ch samövad, så sjunker materielens verkningsgrad snabbt mt nll. En av teknikens uppgifter synes därför nu vara att förenkla materielen ch göra densamma mera öm. J.VJ askineri. Framdrivningsmaskineriets effekt per viktsenhet har ökats efter en mycket brant kurva. Denna stegring av effekten h ar m erendels utnyttjats för en ökning av farten. (Vid sekelskiftet var medelfarten hs stön e artillerifartyg 18 knp, år 1914 c:a 22 knp ch 1938 är den vid nyknstruktiner c:a 30 knp. Mtsvarande siilfpr för kryssare är 21, 28 ch 35 ch för jagare 27, 32 ch 40.) Oljeeldning har införts, varigenm även bl. a. en del vä.sentliga taktiska för.delar kunnat erhållas. Vapen. A r t i Il e r i e t s effektivitet har ökats genm eldled ningsmaterielens utveckling ch genm fö.1,bättrade prjektilch rörknstruktiner.

10 80L80L 18!01 9LI89I l 9 sl l LLI l L1L1 l 0 l l 9L l t L! 989tL LL 989l7L LL u mums I1l'l]/llil Ll8I 01 t8006l g z. LTLl f, L188TT TL (.Ul.I1lJfOAU01[ ) <l.l1l2uf 60980! gr ()()()f' (j 8 609t8 (;1 609t8 61 e.msss.ll[ unwr t- l ~ l ~ * Ytterligare 3 slagskepp planeras. Summa J agare D Ubåtar l l l Lätta kryssare Tunga kry~ sa re Hangarfartyg Il An t.[ Tntal An t.[ Tntal Tntal Tntal apprx. apprx. An t.[ apprx. An t.[ ap pr x. U]I]Jl'OX. l l l An t.[ Tntal Slagskepp * lliderna enl. Summa T y p 1936 års Överåriga flttavtal Under byggnad el. beviljade 'r talsumma Färdiga Tablå utvisande de ledande sjömakternas fartygsbestånd m. m. samt under byggnad varande ch beviljade fartyg ktber Strbritannien. ";J :>f!j :>f U B J.::J u.il! p 111.>[ 1lUIUinS [ 1ll0.1 epufnaeq 1e puu.il.ila:q.iepun [1l'IA1llf0Jt u.il!.!]p<laq Sl1/ 91]61 da:,l u mums '[H<l umepoji[ xjddu [ +uv x.tddu [ +uv xnldu [ +uv x.tddu [ +uv xjddu [ll'iiioj; [llliioj; [1lliiOJ; [1lliiOJ; JUF!O.L [ +nv OOOOL L OOOOL L OOOOL L e.!1lsss.tl[ u.ilun.1 9Jt(;9 8 t 6 9Tt (;6 r..ilaf1ljiu.iiuuh 9t688(; 6 l OOOOL If, l L 9t689T Il.... cld<j}[s.iiu[s l..._ ~ ~ ~ 00 't:! - ~ "' "' ~ """ ~ :~ ;;:,...., 'C C/:)

11 s ~ 00 r r r t C' l r g. ~ 01 M- O< l ~ CXl C/) ~ <n -J "3~ S. ~ ~ Tl---l 8~ ~ ~ "Qj' : ~»:j ~ O< ~,.,.. ~ ~ Q ~ P> s ~

12 q ~ t"' f-3 ::q w er ~ 11'' "' 11' s; ~ 11' '"" Il' + + ; ; er q 11' crq crq CD 11' '"" :>;"... CD "' "' :>;"..., :>;"..., ~ 'd 'd '<l <:1 "' + "' "' '<l..., Il' 11' "' crq w CD... "' s : s "' CD : 1- ~ t>:) t>:) Ii' :... ; -l..,.. <J:> O> Ol Ol P" ~ ~... <O.....,...., f-3..,....,.. 1- <C..,.. 'd l ~..., <;):)...,... O> "O..,....., Ol t>:) <;):) <;):) Ol 00 Ol Ol t>:) 1- tv O> Ol (.0 Ol 00 >:>..., ~ :1, ~ 1>:)..,....., "O "' f-3 O> -l (:JJ - Ol Cfj..., '"' ; (.0 t>:) 1- M-.?' ~l (.0 w ~ <J:>..., O> 00 Ol Ol + Ol Cl:i......,... ; L-:l t>:)..., ,.. Il' f-3 I:V 00 Ol <;):)...,... O> - L-:l (.0... ""'..., ~ ""' ~ <J:> 1-..,.. Ol t>:) <;):) <;):) 00 <J:> <O Ol Ol c ~ ~ f-3 '<l 'd :±....,... is: <D ~...,.,... O> ; "" CD ;:; p "' 11' "'? ~ '"' CD 0' <: CD '"' :p '"" aq" "' "' "' [h s s l l b;! "''... ~ ~ crq "' t-< <O g g t- (jj rl (jj ~ >C O> Ol - (.0 ~ Ol t>:) t>:) Ol t>:)..,.. ; w... P' f ~ ;..., w...,..,..,.....,.. (.0..,.. - ( O>..., ; <J:> <D M- ~ ~ """ q ~ ; ~ -' CD CD '"' <i -' :::.:c...::l '-' CJq?'[Jq ~; CD p ~..,.. 1- w ~ <;):) w :JO Ol 1- <J:>, _, <J:>... w... - Ol <J:> <J:> -l..., Ol... O> p <O O>...,... (.0..,.. "'" ""' f-3 w ;..., 00 <J:> 00 O l w O> w <J:> CP 3 :l O l Ol.."' """ f-3 M- "' -"' "' s s P' (frts.)

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3

1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3 1941. 104:e årgången. Häfte N:r 3 - 137 - Sammandrag av årsberättelse i torped:: väsendet.~:;) AY giwn ay ledamoten i KöMS, kaptenen vid flott an, gteye J. G. Oxenstiema. Scclan senast publicerad årsberättelse

Läs mer

Tddah. 'Datorstödda kmskapssystcm i framtidens kgntor. December 1986. Rapport. Sture Hägglund

Tddah. 'Datorstödda kmskapssystcm i framtidens kgntor. December 1986. Rapport. Sture Hägglund Tddah December 1986 Rapprt 26 'Datrstödda kmskapssystcm i framtidens kgntr Sture Hägglund Datrstödda kunskapssystem i framtidens kntr Sture Hägglund Universitetet ch tekniska högsklan i Linköping Sammanfattning:

Läs mer

Socialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se

Socialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Scialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registratr@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Remissyttrande över betänkandet Privat införsel av alkhldrycker Tydligare regler

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 5 1948 205 försvar och forskning 1 ). Av chefen för den marina forskningen i Amerika, konteramiralen P. F. Lie, U. S. N. Det är min fasta övertygelse, att den vetenskapliga

Läs mer

DAGENS FRÅGOR. Stockholm, 10 okt. 1937.

DAGENS FRÅGOR. Stockholm, 10 okt. 1937. DAGENS FRÅGOR Stockholm, 10 okt. 1937. 40-timmarsveckan Sodan 1935 års internationella arbetskonferens i Geneve. antagit dels en principkonvention om 40-timmars arbetsvecka, vilken f. ö. trots regeringens

Läs mer

DAGENS FRÅGOR. Stockholm januari 1950.

DAGENS FRÅGOR. Stockholm januari 1950. DAGENS FRÅGOR Stockholm januari 1950. Statsverkspropo- De finanspolitiska principerna äro nu för tiden icke sitionen 1950. långlivade. I sin klarläggande redogörelse för budgetutvecklingen under de senaste

Läs mer

DAGENS FRÅGOR. 9-503442 Svensk Tidskrift 1950 119

DAGENS FRÅGOR. 9-503442 Svensk Tidskrift 1950 119 DAGENS FRÅGOR Stockholm februari 1950. Rysk politik i I artikeln ovan»korten på borden» av den svenske Fjärran Östern. Kinakännaren Carl Taube, närmast grundad på det amerikanska utrikesdepartementets»vita

Läs mer

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS FORHANDLINGAR

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS FORHANDLINGAR NATIONALEKONOMISKA.. FORENINGENS.. FORHANDLINGAR 1937 NATIONALEKONOMISKA.. FORENINGENS.. FORHANDLINGAR 1937 STOCKHOLM 1938, IVA R HiEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI & BOKFÖRLAGS A. Jt (I DISTRIBUTION) STOCKHOLM 1938

Läs mer

Kompendium till kursen. TEL202 Elkraftteknik och kraftelektronik

Kompendium till kursen. TEL202 Elkraftteknik och kraftelektronik Karlstads universitet TEL0 Elkraftteknik ch kraftelektrnik till kursen TEL0 Elkraftteknik ch kraftelektrnik Innehåll: Sid 1-5 Sid 6-3 Bengt Hällgren: Intrduktin till växelström Elkraftens histria (tre

Läs mer

Endast om vi förstå, kunna vi finna utvägarna till räddning.

Endast om vi förstå, kunna vi finna utvägarna till räddning. Gustav Möller Kapitalismens kris Endast om vi förstå, kunna vi finna utvägarna till räddning. All världen är sjuk. Liksom feodalismens system en gång icke förmådde försörja de människor som levde då, befinna

Läs mer

Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen.

Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen. Stawfords Copy Book Stawfords brev 1820 1822. Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen. Brev och skrivelser, som behandla den eventuella försäljningen

Läs mer

Fem års rysk revolution och världsrevolutionens perspektiv

Fem års rysk revolution och världsrevolutionens perspektiv Fem års rysk revolution och världsrevolutionens perspektiv Rapport den 13 november 1922 på Kommunistiska internationalens fjärde kongress (Kamrat Lenin hälsas med stormande, långvariga applåder och allmänna

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 10 1967 HEDERSLEDAMOTEN A lindemalm Varför CM har avvikande mening i O B-försvaret 196 7 CM anförande vid KÖMS högtidssammanträde den 15 november 1967 Nu har mer än ett

Läs mer

De amerikanska rustningsfirmornas metoder Senatskommitténs avslöjanden

De amerikanska rustningsfirmornas metoder Senatskommitténs avslöjanden 1 De amerikanska rustningsfirmornas metoder Senatskommitténs avslöjanden Sammanställda av Carl J. Brunskog 2 G. W. Engström &- C:o Boktr. * Stockholm 1935 3 FÖRETAL. Föreliggande sammanställning är det

Läs mer

1940. 103:e årgången. Häfte N:r 9

1940. 103:e årgången. Häfte N:r 9 940. 03:e årgången. Häfte N:r 9 -46- Riktlinjer för en sjöstyrkas basorgani:: sation, sedd ur intendentursynpunkt. Utdrag ur anförande av ledamoten i KOhlS,.kommer..dörkaptenen av 2. gr..m. Resen, jäml.

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

ÖPPET BREV TILL KAMRAT LENIN. Ett svar på Lenins broschyr: Radikalismen kommunismens barnsjukdom

ÖPPET BREV TILL KAMRAT LENIN. Ett svar på Lenins broschyr: Radikalismen kommunismens barnsjukdom Herman Gorter: ÖPPET BREV TILL KAMRAT LENIN Ett svar på Lenins broschyr: Radikalismen kommunismens barnsjukdom samt KAPD:s program Första utgåva: KAPD:s förlag 1920 Orginaltitel: Offener Brief an den Genossen

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Albert Jensen. Errico Malatesta. Ett utvecklingsskede från republikan till kommunistisk anarkist

Albert Jensen. Errico Malatesta. Ett utvecklingsskede från republikan till kommunistisk anarkist Albert Jensen Errico Malatesta Ett utvecklingsskede från republikan till kommunistisk anarkist Albert Jensen Errico Malatesta Föreningstryckeriet Stockholm 1932 Bokförlaget Brand, Stockholm Frihetens Banbrytare

Läs mer

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN INNEHÅLL Paragrafer 1. INLEDNING 1.1-1.15 2. REGLERING AV DEN LAGSTADGADE REVISIONEN PÅ EU-NIVÅ OCH

Läs mer

Severin Christensen RÄTTSSTATEN. Riktlinjer för ett rationellt statsliv på rättsmoralisk grund. grundskyld.dk

Severin Christensen RÄTTSSTATEN. Riktlinjer för ett rationellt statsliv på rättsmoralisk grund. grundskyld.dk Severin Christensen RÄTTSSTATEN Riktlinjer för ett rationellt statsliv på rättsmoralisk grund grundskyld.dk Severin Christensen Rättstaten Stockholm 1934 * Originalens titel Retsstaten En fremstilling

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Knsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 i Bverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t..m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Bverket juni 2006 Titel: Knsekvensutredning: Revidering av avsnitt 9 i Bverkets

Läs mer

Amfibiska operationer under joniska kriget 412-407 f Kr. före den athenska sjömaktens samn1anbrott 1

Amfibiska operationer under joniska kriget 412-407 f Kr. före den athenska sjömaktens samn1anbrott 1 Amfibiska operationer under joniska kriget 412-407 f Kr. före den athenska sjömaktens samn1anbrott 1 Av sjökapten Hellen Hjertstedt (t) Allmänna synpunkter. Athens slutliga nederlag i det peloponnesiska

Läs mer

CJ-^' v'^ 'tr. Åj^i :5.'"J ;^^

CJ-^' v'^ 'tr. Åj^i :5.'J ;^^ CJ-^' v'^ 'tr Åj^i :5.'"J ;^^ FÖRENINGENS TIDSKCRIFT ^>rt»*^fjov f^ '^^' HAFT. 9-10 SEPTEMBER-OKTOBER 1920 ÅRG. 18 OBSJ Extra sammanträde I slutet av november (se sid. X259 och novemberhäftet av Skogen).

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 11 1953 72.1 Meddelande från Kungl. Orlogsmannasällskapet nr. 9 /53 Ordinarie sammanträde onsdagen den 2 december 1953 1. Yaldes till fiire(lragande i velenskapsgrenen

Läs mer