förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma november 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "förebygg.nu Ett kvitto på att vi är på rätt väg Om att vara anhörig till EN missbrukare När mamma 11-12 november 2015"

Transkript

1 11-12 ovember 2015 förebygg.u Om att vara ahörig till EN missbrukare S sida 5 När mamma eller pappa sitter i fägelse S sida 4 Ett kvitto på att vi är på rätt väg Foto Sofia Sabel Nia Gual Årets förebyggare 2015 Sida SIDOR MED HÖJDPUNKTERNA FRÅN FÖREBYGG.NU I GÖTEBORG

2 kröika Vi har e god grud att stå på me behöver ta ett ytt steg Vi är u i slutfase av de strategi för alkohol-, arkotika-, dopigs- och tobakspolitike som varit vägledade seda 2011 och vi står u i begrepp att peka ut väge framåt för kommade fem år. Ia vi tittar framåt behöver vi ta avstamp i de resultat och lärdomar som de här strategiperiode har gett oss. E av regeriges viktigaste målsättigar är att sluta de påverkbara hälsoklyftora iom e geeratio. Det är e ambitiös me viktig målsättig för att skapa ett jämlikt och jämställt samhälle. Det är viktigt att dessa perspektiv geomsyrar allt arbete ite mist ANDT-arbetet. Så hur ser utvecklige ut i förhållade till de mål som regerige satte upp för fem år seda? Utvecklige i stora peseldrag visar att skilladera mella kvior och mä liksom mella ygre och äldre successivt miskar. Mäes riskfyllda ANDT-bruk ärmar sig kvioras lägre ivåer liksom ygre ärmar sig äldres geerellt lägre ivåer. Förädrigar som ritar om karta ågot för det ANDT-förebyggade arbetet. Att skydda bar och uga frå eget och adras skadliga bruk är e övergripade prioriterig och utgör grude för det hälsofrämjade och förebyggade arbetet. Både alkoholkosumtio och oterat Ladda hem rapporte Lokal samverka mella kommu, skola, polis och butiker där ma begräsar tillgäglighete av alkohol ka miska kosumtio av alkohol blad uga me effektera är små. Och iom flera område fis det stora kuskapsluckor är det gäller missbruksprevetio. Det visar SBU (States beredig för medicisk och social utvärderig) i si ya rapport Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos bar och uga. Rapporte publicerades i aslutig till Förebygg.u och fis att ladda ed via SBU:s hemsida Elisabet Aldeberg kasliråd på socialdepartemetet Vi står u i begrepp att peka ut väge framåt rökig blad uga visar e positiv utvecklig och caabisbruket är fortfarade lågt jämfört med måga adra läder. Det systematiska och alltmer kuskapsbaserade förebyggade arbetet blad bar och uga som bedrivits uder strategiperiode och äve dessföria har gett resultat. Äve om utvecklige på måga sätt är positiv visar statistike att vi har e fortsatt hög dödlighet och sjuklighet i arkotikarelaterade diagoser och här ser vi ite att utvecklige går åt rätt håll. För att å grupper i e socialt utsatt situatio behöver det ANDT-förebyggade arbetet utgöra e del i ett större socialpolitiskt sammahag. Hur har strategi fugerat som ett stöd för arbetet på alla ivåer? Det samstämmiga budskapet är att strategi har fugerat bra. De bidrar till ett gemesamt och samlat arbete. De utgör e läk mella atioella ambitioer och lokala förutsättigar och behov. Vi har e god grud att stå på, me vi behöver u ta ett ytt steg för att öka aktivitete och egagemaget på alla ivåer. Vi ska vära det som fugerat bra och samtidigt blicka framåt. Det är regeriges starka ambitio i det fortsatta ANDT-arbetet. Foto Colourbox.com Missa ite! Du vet väl att du också ka ta del av mägder av material frå Förebygg.u på webbe? Allt du behöver göra är att gå i på Forebygg.u och leta dig vidare till Dokumetatio. Där ka du botaisera blad massor av ytterligare material, som uderlag, powerpoit-presetatioer och filmer frå årets koferes. Redaktör Peter Ekvall Tel: reportrar Peter Ekvall Aa Riker FORM Ola Carlso Form AB redigerig Attila Hei ATHE Media Tryck Majoras Grafiska AB Förebygg.u göteborg ovember 2015

3 Det är ige hemlighet att studetlivet för måga är förkippat med e tid av mycket festade och stora mägder alkohol. Starka traditioer gör dessa möster svåra att bryta. Me det är lågt ifrå omöjligt. Foto Colourbox.com Möjligt att bryta starka traditioer I mars i år ileddes ett samarbete mella IQ och Sveriges föreade studetkårer (SFS) för att skapa e smartare och mer ikluderade alkoholkultur i studetlivet. De ursprugliga io medverkade kårera har u blivit 23 och atalet fortsätter att växa. Fler och fler studetkårer vill också börja jobba med de här frågora och tar spotat iitiativ, och vi ser att ma börjar ispirera varadra. Och det är viktigt, för om ma vill förädra e alkoholkultur måste studetera själva äga processe, säger Magus Jägerskog, avgåede vd för IQ. Bakgrude är IQ:s rapport Studetliv och alkoholkultur som kom 2014 och bygger på e kartläggig av studeter iom fyra studetkårer. Dea visade blad aat att åtta av tio studeter aser att alkohol i måttliga mägder fyller e positiv fuktio iom studetlivet. Me udersökige visade också att alkohole har e exkluderade effekt getemot de studeter som av olika aledigar väljer att ite dricka. Isparke, mottagigar, sittigar, Koferese Semiarium: Studetliv och Alkoholkultur studetpube och fester i sambad med termisavslutigar är exempel på kokreta tillfälle där ma ka rikta isatser och gaska sabbt få e tydlig effekt. Ett begrepp som kultur blir lätt abstrakt. Me om ma förädrar hur ma i vissa sammahag umgås med alkohol så kommer de kokreta aktivitete i sig att vara kulturförädrade. Ett tydligt exempel på det här är rökfria krogar där kokreta isatser blir kulturförädrade över tid, säger Magus Jägerskog. På Chalmers studetkår har ma reda tidigare samarbetat med IQ. Startskottet blev e serie artiklar i Göteborgs- Poste uder våre 2013 som tog upp dryckeskulture blad studetera. Vi visste reda ia att det fas ett problem me det har tidigare varit svårt att få det att mya ut i e åtgärd, och i de fall ågot gjorts har det framför allt varit reaktivt, säger Ato Olbers vid Chalmers studetkår. Chalmers studetkår arbetar aktivt på måga olika pla för att förädra alkoholkulture blad studetera, dels själva och dels i samarbete med aktörer som IQ. Det hadlar väldigt mycket om att ha ett studetliv där alkohole ka fias med me ite står i fokus, där ma fokuserar på måttlighet istället för på ykterhet. Att få bort alkohole helt skulle vara väldigt svårt, och det är det kaske ite heller ågo som vill. Ato Olbers har reda huit märka av ett flertal positiva effekter av arbetet, ite mist i form av ett ökat egagemag frå studethåll. Det är e låg process me vi ser de isatser vi har gjort så här lågt som gistor som slagit igåg ågot som vi ite es hade kuat föreställa oss frå börja. Det är e låg process me vi ser de isatser vi har gjort så här lågt som gistor som slagit igåg ågot som vi ite es hade kuat föreställa oss frå börja. Ato Olbers, Chalmers studetkår Och det ser väldigt ljust ut iför framtide, säger ha. Fem framgågstips frå IQ och Chalmers studetkår Studetera måste själva äga fråga Fokus ska ligga på måttlighet, ite på ykterhet Utgå frå fakta (ekäter, kartläggigar) Ta fram styrdokumet Vidta kokreta åtgärder och aktiviteter Förebygg.u göteborg ovember

4 Ugefär sveska bar och ugdomar har e förälder eller ett sysko som sitter frihetsberövad. För att göra deras vardag så bra som möjligt behövs iformatio och möjlighet att få prata med e utomståede. Om att ha e förälder i fägelse Det är oerhört viktigt att bar och uga får åldersadekvat iformatio om vad som har hät och hur mamma eller pappa eller storebror har det. Bar som ite får iformatio tar själva på sig skulde och äve mycket små bar förstår mycket mer ä vad vi vuxa tror, säger Lie Fuchs på Solrose Göteborgs Räddigsmissio, e verksamhet som ger stöd åt bar och uga med e familjemedlem i fägelse. För att visa hur det ka bli, berättar ho om e fyraårig som varje vecka åkte och hälsade på pappa i fägelset tillsammas med si mamma. Me föräldrara hade sagt att de var på pappas ya jobb. Det verkade gå bra. Me så e dag hör mamma e av soes kompisar fråga var är di pappa egetlige?. Soe böjer sig fram och svarar Ha sitter i fägelse, me säg igetig till mamma för ho tror att ha jobbar. De här lille pojke hade så klart massor av frågor, me ha sade iget för ha skyddade si mamma. Iformatio ger i stället bare verktyg att hatera situatioe på bästa möjliga sätt. De som vet hur es familjemedlem har det som frihetsberövad oroar sig ite Koferese Semiarium: Måste ma älska e mamma som har lagat kark? Och får ma älska e pappa som mördat? Det här fis överallt i samhället, på alla ivåer. lika mycket och har därför lättare att täka på framtide och sitt eget liv. Bar behöver veta att förälder har det bra och vad det är som häder. Det är så mycket skam förkippat med det här, så det är viktigt att visa bar och ugdomar att de ka välja sitt eget liv. Seda lite drygt tio år har krimialvårde ett uttalat barperspektiv, där det är viktigt att all kotakt sker utifrå barets behov. För ågo ka det iebära ett samtal i vecka, för adra att ma riger varje kväll och säger god att. Samtidigt behöver måga bar bli skyddade frå sia föräldrar, så det är e väldigt komplex fråga. Det är därför det är så viktigt att varje gåg göra e bedömig utifrå det eskilda barets bästa. Lie Fuchs uderstryker också hur viktigt det är att prata om de här frågora offetligt. Det här fis överallt i samhället, på alla ivåer. Därför är det så viktigt att prata om det i skola, Lie Fuchs så att bare och ugdomara förstår att de ite är esamma. Uder semiariet visades de aimerade kortfilme Räka dagar räka år (2014), där tre bar själva berättar om hur det käs att mamma eller pappa sitter i fägelse. 4 Förebygg.u göteborg ovember 2015

5 Foto Colourbox.com Det står e elefat i vardagsrummet, me ige pratar om de. Så ka det käas att leva i ett hem där ågo dricker för mycket. Me hur ska ma egetlige göra för att få ut elefate? Uder e paeldebatt på osdagseftermiddage deltog åhörara med sia ega åsikter digitalt. Hur får ma elefate att läma rummet? Drygt 200 persoer röstade via telefo eller surfplatta och svare diskuterades seda av paele. Första fråga var: Om det dyker upp missbruk i familje, vet i vart i ska väda er? Där svarade 77 procet ja. Jag tror dock att vi här ite är helt represetativa. För måga ka det ta ett tag ia ma hittar rätt hjälp. Så eftersom vi vet hur valigt det är, är det viktigt att prata om det och visa var ma ka söka hjälp, säger Bo Blåvarg, verksamhetschef Ersta Vädpukte. Nästa fråga var: Medberoede är ett ytt påfud det har gått mode i det och det försvier sart? Där höll 71 procet ite alls med meda 21 procet höll med till viss del. Efter att ha klarlagt att det var begreppet medberoede som avsågs, diskuterade paele blad aat att uttrycket ka vara problematiskt eftersom ordet beroede atyder att de Koferese Semiarium: Att ha e elefat i rummet Me de beroede har ofta svårt att fatta hur adra upplever det här. Bo Blåvarg medberoede har del i asvaret för att de ahörige missbrukar. Det är viktigt att ite komma i i det här skuldbeläggadet och eftersom jag arbetar med bar till vuxa som missbrukar aväder jag ite begreppet, säger Maria Kero, chef för studethälsa Luleå tekiska uiversitet. 76 procet höll seda med till viss del om att Jag ka påverka mia ahöriga att sluta dricka. Det ka hjälpa att ställa krav och de flesta ahöriga, både bar och vuxa, jobbar städigt med det här, tills ma bara ite orkar lägre. Me de beroede har ofta svårt att fatta hur adra upplever det här, e beroedesjukdom har e ege dyamik. Så ofta hjälper det ite, säger Bo Blåvarg. I paele deltog äve Juis förbudsordförade Moa Örjes och moderator Mia Sudeli, samordare på Cetralförbudet för alkohol-och arkotikaupplysig, CAN. Frå väster till höger: Maria Kero, Bo Blåvarg, Moa Örjes och Mia Sudeli. Foto Slim Lidé Förebygg.u göteborg ovember

6 FÖREBYGG.NU 2015 Vad tar du med dig Sofie E Ahlholm Samordare och utvecklare, Norrtälje Jättemåga bra semiarier. Det som var allra bäst för mig som jobbar mycket med tobaksprevetio var förstås semiariet om e-cigaretter. Äve om jag tycker att jag har gaska bra koll på området så fick jag väldigt mycket ya kuskaper om hur det ser ut just u. Se är det förstås alltid trevligt att träffa kollegor och prata takar och idéer med dem. Fredrik Roström Folkhälsostrateg, Tomelilla E gaska seg börja med e historisk tillbakablick som ite kädes ett dugg relevat för mig. Me seda var jag på ågra föreläsigar som stack ut och var väldigt bra, framför allt föreläsige om miskade hälsoklyftor och orsaker, och orsakeras orsaker. Det är ågot som vi håller på med och behöver jobba mer med i Tomelilla, så det upplevde jag som eormt ispirerade på måga sätt. Emma Eriksso Olsso Fältsekreterare/ drogsamordare, Svedala Jag tar framför allt med mig ågo form av respekt för kuskapsläget krig förebyggade arbete. Det fis e bra tygd i det och området tas på allvar på både atioell och iteratioell ivå. Det är sköt att få det bekräftat och det betyder mycket för mig i mitt arbete. Jag tyckte särskilt om de iledade förmiddage med socialdepartemetet och ite mist de historiska tillbakablickara som ramade i det hela på ett väldigt bra sätt. Björ Claesso ANDT-hadläggare/ restauragispektör, Lidköpig E väl geomförd koferes. Meige med e koferes är ju att ma ska få med sig lite matyttigt hem till vardage och det fick jag verklige. Jag har hållit på med de här frågora i hela mitt liv och tycker det är kul att se e utvecklig och att folk tycker att det är itressat. Det är särskilt roligt att se uga mäiskor komma i, och att få möjlighet att dela med sig av si ege erfarehet och dessutom ta till sig lite ya saker. Amarie Wesley Utredare, Folkhälsomydighete, Stockholm Att det var späade att få träffa och ätverka med alla mäiskor som är verksamma iom området. Föredrage om ya droger och krypterade ätverk var väldigt späade, och skrämmade, och väcker måga takar krig hur ma ska kua förebygga så att bar och ugdomar håller sig därifrå. Dessutom tar jag med mig fråga om geus och ormer för att se hur vi ka arbeta mer aktivt med det utifrå vårt perspektiv. Simo Schöbeck UNF, Båstad Ma får mycket eergi i sitt eget egagemag, och mycket idéer och motivatio, av att se så måga persoer egagera sig i de här fråga. Det ger massor av ispiratio att se och höra hur olika persoer jobbar med det förebyggade arbetet, och vilka verktyg och metoder de aväder sig av. Och så är det förstås också ett mycket bra och trevligt sätt att skapa ya kotakter. 6 Förebygg.u göteborg ovember 2015

7 frå koferese? Foto Sofia Sabel Maria Emilsso IOGT-NTO:s juiorförbud, Göteborg De väldigt positiva stämig det blir är så här måga mäiskor med e och samma grudiställig till vad vi vill åstadkomma samlas på ett och samma ställe. Att jobba med förebyggade arbete ka ju käas himla hopplöst iblad och då fukar det här som e så otrolig eergigivare. Passet om ANDT, geus och ormer var ett av de bästa pass jag varit på. Det lyfte mycket krig hur samhällsormer, blad aat kopplat till kö, påverkar vår markadsförig av alkohol, tobak och adra droger och på vilket sätt vi ka vara medveta om och dra ytta av det för att få fram det vi vill i vårt förebyggade arbete. Förebygg.u göteborg ovember

8 NOTERAT Alvas lilla ägel E lite ägel blev årets gåva till föreläsara. Alvas ägel är framtage av Alva, som diagostiserades med cacer år Efter hees död år 2012 har familje fortsatt att tillverka äglara och med hjälp av dem samla i pegar till Barcacerfode, som geom forskig fortsätter kampe mot cacer. Alva valde själv hur äglara skulle se ut och vilka färger de skulle fias i. I KONFERENSVIMLET Koferese bjöd på måga möjligheter att kyta ya kotakter och bolla takar och idéer iom det förebyggade området. Strulade ätverk Att sätta si tillit till ett fugerade ätverk ka iblad vara problematiskt. Uder osdage arbetades det febrilt med att få ordig på tekike iför eftermiddages iteraktiva semiarium med omröstig via telefoer och surfplattor. Efter att ha tillfälligtvis tagit bort e bradvägg lyckades e del deltagare koppla upp sig via wifi precis i tid övriga surfade i stället via si valiga uppkopplig. Över 200 persoer deltog i omröstige, så det får ma ädå räka det som e framgåg för tekike. Helykter humorist. Frå Drakes sce levererade Kari Adelsköld humor med e allvarlig uderto är ho pratade om si relatio till alkohol. Stämige var på topp uder galakvälle som ileddes med migel i foajé. Populär. Liéa Mazaares lockade fram kreativitete med si workshop Sätt bra idéer på karta. Äu fler utställare Miglade deltagare upptäckte sart att årets Förebygg växt med e extra korridor. Vid de stora migelyta ovaför trappa frå etré hölls de stora dörrara i till korridore lägst i i höret för första gåge öppa och gav plats åt äu fler utställare, samt gav tillgåg till flera arbetsrum och ite mist ågra extra toaletter. I vår är det 60 år seda de första filme premiärvisades på arika Drake. Platsera i biosaloge fylldes sabbt upp uder Förebygg.u. Festligt värre. Osdagskvälles galamiddag bjöd på såväl prisutdelig som musikuderhållig. 8 Förebygg.u göteborg ovember 2015

9 Vimmelfoto Sofia Sabel, Per-Olof Svesso och Slim Lidé Vill se mer fokus på folkhälsoperspektiv De globala arkotikaprobleme fortsätter att öka, på måga håll dramatiskt. För att miska dessa krävs ett mycket starkare folkhälsoperspektiv. Och det är de stora käckfråga iom området just u, eligt Maria Reström som seda två år tillbaka arbetar med arkotikafråga för Världshälsoorgaisatioe (WHO). Bollkotroll. CAN:s tävlig lockade som valigt e mägd deltagare och kokurrese var stehård. Som viare stod till slut Elvi Jakus frå Bromölla (osdag) och Toy Bohma frå Västerbotte (torsdag). På begära av e majoritet av medlemslädera kommer FN:s geeralförsamlig uder 2016 att ta upp fråga om arkotikakovetioera, som ibegriper såväl arkotika som kotrollerade läkemedel. Och trycket på ett starkare folkhälsoperspektiv är stort. Ige ifrågasätter kovetioera i sig me måga aser att de strategi och de pla som atagits ite räcker om ma vill uppfylla måle, säger Maria Reström. Briste på faktauderlag är stort i de delar av världe där ma sakar e utbyggd hälsooch sjukvård. Me eligt WHO:s beräkigar förekommer årlige cirka arkotikarelaterade dödsfall världe över. Störst är probleme i lädera i Latiamerika där atalet dödsfall till följd av missbruksberoede ligger skyhögt över övriga världe. Ett aat problemområde som kommer att tas upp rör tillgåge till medicier. Huvudsyftet med FN:s arkotikakovetioer är att tillgodose alla mäiskors rätt till läkemedel i mediciskt syfte, uta att dessa ska komma ut på de illegala markade. 80 procet av världes befolkig har lite eller ige tillgåg till det vi tycker är självklart, som till exempel smärtstillade medicier eller vård i livets slutskede. Förebygg.u göteborg ovember

10 Det blev Nia Gual vid polise som kammade hem titel som Årets förebyggare vid Förebygg.u Nia Gual är Årets förebyggare Nia Gual har i flera år arbetat med ANDT-frågor iom Polismydighete. I våras lämade ho si tjäst som samordare av Samverka mot alkohol och droger i trafike (Smadit) för e stabstjäst iom Polise Regio Stockholm där ho u fortsätter arbeta med ANDT-frågor iom alla område på regioivå. Grattis till priset. Vad betyder det för dig? Det är ett kvitto på att det sätt som jag och mia kollegor har börjat jobba på uppskattas och är rätt väg att gå. Jag tror att e framgågsfaktor är just att vi har fått ta med oss verklighete i i admiistrativa forum. Jury skriver i si omierigstext att Nia Gual med egagemag, evishet och uthållighet har lyft ANDT-frågora iom Polismydighete på såväl operativ som strategisk ivå. Nia har e förmåga att se hur polises arbete ka ha betydelse för upptäckt av, och stöd till, bar i familjer med missbruk och deras föräldrar. Ho bidrar till att Polismydighete gör verklighet av ordet barperspektiv i sitt kokreta arbete. Ho är dessutom ALLA VINNARNA Årets förebyggade kommu Skellefteå Årets förebyggade isats ANDT på schemat Årets ideella orgaisatio KSAN Det är ett kvitto på att det sätt som jag och mia kollegor har börjat jobba på uppskattas och är rätt väg att gå. KSAN. e uppskattad samarbetspart för adra mydigheter och aktörer som arbetar med såväl förebyggade som behadlade ANDT-frågor och har e förmåga att tolka olika mydigheters roller och öka förståelse dessa emella. Nia Gual är övertygad om att samverka mella polis och adra aktörer är e yckel till framgåg är det gäller att fåga upp mäiskor i ett måga gåger dolt Nia Gual missbruk. Som poliser möter vi idivider som vårde, socialtjäste och adra aldrig ser, för de här persoera kommer ite frivilligt till dem. Det fis saker som de här aktörera ka göra som ite vi ka göra, me vi är där och ser dem. Och det vi försöker göra är att sammaföra dem med varadra på ett tidigare stadium. Ofta har dessa persoer också bar. Bar som ige ser och vars röster ige hör. Att ge dessa bar e röst är de främsta drivkrafte för Nia Gual och hees kollegor. Omkrig bar i Sverige växer upp i missbruk just u. Det är e hisklig siffra som gör att ma får lite ot i själe. När vi har varit ute och föreläst Årets förebyggare Nia Gual, Stockholm (utsedd geom SMS-röstig). Diplom till Aders Eriksso, Valletua och Petra Isaksso, Norrköpig. Nia Gual. Foto Per-Olof Svesso Pristagara frå Skellefteå. Foto Per-Olof Svesso har vi också märkt att det fis e väldigt hög igekäig i det här. Vareda gåg ka ma se hur det är ågra persoer som sjuker er i stolara är vi börjar prata om det här och vi iser att här sitter ju persoer som också var sådaa bar. Nia Gual har e käsla av att måga chefer och höga beslutsfattare sakar ega erfareheter av hur det ka se ut i e kvart eller hemma hos e riktigt sjuk mäiska, och att detta påverkar deras beslut. När vi ka berätta om hur det faktiskt är eller hur de här bare har det så griper det tag och blir äkta. De käsla tror jag att vi ka förmedla, och då blir det värt att ivestera och värt att skapa strukturer. Det tror jag är vår styrka, säger Nia Gual. Detta är femte året som CAN:s pris för förebyggade arbete delas ut. Nomierigsperiode har pågått 17 augusti 30 september E jury beståede av represetater frå CAN, IQ, Lässtyrelse i Västra Götalad, SLAN och Norrtälje kommu har utsett kadidater och viare blad de omierade. 10 Förebygg.u göteborg ovember 2015

11 Bättre kuskaper, tydligare struktur och ett bättre utyttjade av befitliga resurser. Det är ågra av puktera i projektet ILFA som ska förbättra kommueras ANDT-arbete. Det har u gått ett år seda det fyraåriga samarbetsprojektet ILFA (Idikatorbaserat lokalt förebyggade arbete) ileddes mella CAN och io kommuer i Kalmar lä. Och så här lågt är erfarehetera positiva. Framförallt får vi u tillgåg till mycket bättre och mer kompletta siffror, äve för de vuxa befolkige. Där har jag kät att det fuits e brist måga gåger är ma jobbar som samordare, säger Kjell Lidberg, drogsamordare i Kalmar kommu. I ILFA-modelle igår behovsiveterig och kartläggig av de lokala förutsättigara för att kua bedriva och sätta i effektiva prevetiosisatser. E viktig del är också att föra i de atioellt framtaga idikatorera på lokal och regioal ivå. Det viktiga är ju att hela tide kua utgå ifrå vad problemet är och se vad ma ka göra åt det. Att vi u får de experthjälpe är jättebra. Att CAN regelbudet träffar Mia Sudeli. Målet u är bättre utyttjade av styrgruppera i kommuera fugerar ju också som e påtryckig på chefera ute i de olika kommuera att ta fråga på allvar, säger ha. Uder projekttide är det CAN som samlar Koferese Semiarium: ILFA Det viktiga är ju att hela tide kua utgå ifrå vad problemet är och se vad ma ka göra åt det. Kjell Lidberg Foto Slim Lidé befitliga resurser i och aalyserar det statistiska uderlaget. På sikt är take att kommuera själva ska kua göra detta eller ha upparbetat kotakter med regioala kuskapskällor som ka hjälpa till i det lågsiktiga arbetet. De här type av kuskap måste fias tillgäglig för alla så att arbetet ite bara häger på ågra få eldsjälars kuskaper. För vad häder då är de slutar och blir headhutade till grakommue eller går i pesio? udrar Mia Sudeli vid CAN. Ho ser kuskape om hur ma tar fram och aalyserar data som e av de viktigaste delara för kommue. Och att ma aväder de stora mägd statistik som faktiskt fis till att arbeta proaktivt istället för att som måga gåger bara kostatera hur det ser ut. Det ger också möjlighet att målgruppsapassa och skräddarsy isatser. Om det till exempel skulle vara så att det är kvior mella 18 och 25 år som dricker alldeles för mycket så är det kaske där vi ska sätta i resurser istället för att lägga allt på 13-årigara. För våra ugdomar sköter sig väldigt bra, det ser vi i skoludersökigar frå år till år, säger ho. Växade isikt om spelberoede Hudratusetals sveskar är spelberoede, me trots det bedrivs både förebyggade och behadlade arbete ofta lite vid sida av. Frå och med 2017 ka spel bli iskrivet i socialtjästlage, vilket skulle ge tydligare riktlijer för kommuer och ladstig. Det pratas alldeles för lite om spelberoede och det här skulle vara ett sätt att tviga fram e tydligare asvarsfördelig. I dag fis iget samarbete alls mella kommuer och ladstig är det gäller spel. Me med tydligt asvar ka vi göra väldigt mycket, äve om det aturligtvis äve hadlar om resurser, säger Jessika Svesso, utredare på Folkhälsomydighete, som arbetat med spelberoede i io år. Förslaget är för tillfället ute på remiss och gäller edast legala spel om pegar dataspel och illegala spel står ä så läge utaför diskussioe. Me det iebär ite att vi ite måste arbeta med alla former av spelberoede. Det är viktigt att sätta i åtgärder så tidigt som möjligt och att arbeta övergripade. Eligt e äu ite publicerad udersökig jobbar 80 procet av Sveriges kommuer överhuvudtaget ite med förebyggade åtgärder för spelberoede. Det positiva är att kommuera är medveta om att det behövs mer kuskap och måga visar att de vill. Eftersom så lite gjorts fis det eorma möjligheter och spelberoede svarar bra på förebyggade åtgärder. Förebygg.u göteborg ovember

12 VÄLKOMMEN till koferese som fortsätter att sprida kuskap och reflektio krig det ANDT-förebyggade arbetet! ovember 2017 Folkets Hus, Göteborg Bästa hälsigar Arragörsgruppe för Förebygg.u 2017

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

förebygg.nu Förebygg i Göteborg Så fungerar handeln med droger på nätet Vad är det e-rökarna drar i sig? onsdag 11 november

förebygg.nu Förebygg i Göteborg Så fungerar handeln med droger på nätet Vad är det e-rökarna drar i sig? onsdag 11 november osdag 11 ovember förebygg.u Så fugerar hadel med droger på ätet S sidora 4-5 Vad är det e-rökara drar i sig? S sida 3 Foto Sofia Sabel Förebygg i Göteborg Frå regioal koferes till atioell area Sida 2 PROGRAM

Läs mer

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10

förebygg.nu Härligt med lite medvind En viktig Väckarklocka 13-14 november 2013 Årets Förebyggare. Sidan 10 13-14 ovember 2013 förebygg.u E viktig Väckarklocka Bar- och äldremiister Maria Larsso om Förebygg.u. Sida 2 ETT GLAS OM DAN? Sambadet mella alkohol och cacer. Sidora 4-5 Härligt med lite medvid Foto Sofia

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november

förebygg.nu Stor kartläggning av ungas drogvanor den isländska onsdag 13 november osdag 13 ovember förebygg.u Så fugerar de islädska modelle Programmet för ett drogfritt Islad har pågått i 15 år. Sida 3 Smart Ugdom Stora framsteg för de prisade ideella ugdomsföreige. Sida 7 Foto Peter

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd.

10-12 november 2009. förebygg.nu. 12 sidor. med höjdpunkterna från förebygg.nu. Ge folk verktygen. Ny nationell strategi för föräldrastöd. 10-12 ovember 2009 förebygg.u 12 sidor med höjdpuktera frå förebygg.u Ge folk verktyge Ny atioell strategi för föräldrastöd. Sida 10 kröika Förebygg.u kuskap och ispiratio Förebygg.u ett framgågskocept!

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen!

Kvinnohälsa 2012. Succékonferensen är tillbaka! Konferensen som ger dig ny kunskap och den senaste forskningen! Succékoferese är tillbaka! Kviohälsa 2012 Koferese som ger dig y kuskap och de seaste forskige! Sexologi - så blir du bättre på att möta sexuella frågor och problem Lär dig mer om gyekologisk cacer! Multikulturell

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

DELTA-samverkan januari - april 2003

DELTA-samverkan januari - april 2003 Beställarförbudet DELTA på Hisige Tjästeutlåtade Dr 2003/17 På Hisige Sekretariatet, JJ 2003-05-27 DELTA-samverka jauari - april 2003 Jag stod och pratade med grae över staketet. Då berättade grae att

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande

ISO 26000. ISO 26000 Guidance on social responsibility. Marknaden förändras snabbt. En standard om socialt ansvarstagande ISO 26000 E stadard om socialt Reio Fridh, Sesus Vice ordförade Sveska ISO 26 000 kommitté 2010-11-26 ISO 26000 Guidace o social resposibility ISO 26000 Vägledig för Socialt 2 Markade förädras sabbt Allt

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson

Möjligheternas. Sölvesborg. Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och spännande. Heléne Björklund och Peter Jeppsson Möjligheteras Sölvesborg Vi vill fortsätta att göra Sölvesborg både mer rättvist och späade Helée Björklud och Peter Jeppsso Socialdemokrateras program för Sölvesborgs kommu 2010-2014 2 VI ACCEPTERAR INTE

Läs mer

HC. A ndersens magiska Sagovärld. Evenemangsguide. 27sept 3nov lightsinalingsas.se. för dig som endast låter fantasin sätta gränserna.

HC. A ndersens magiska Sagovärld. Evenemangsguide. 27sept 3nov lightsinalingsas.se. för dig som endast låter fantasin sätta gränserna. HC. A derses magiska Sagovärld Eveemagsguide för dig som edast låter fatasi sätta gräsera. 27sept 3ov lightsialigsas.se The 14th Aual Lights Exhibitio Lights i Aligsås e lysade idé. När Lights i Aligsås

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet

Doktorandernas uppfattningar om sin forskarutbildning vid Uppsala universitet Doktoraderas uppfattigar om si forskarutbildig vid Uppsala uiversitet Resultat frå e uiversitetsövergripade ekätudersökig: Språkveteskapliga fakultete Ehete för kvalitet och utvärderig Maria Wolters Maj

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Marknaden för PPM-förvaltning

Marknaden för PPM-förvaltning Nu är goda PPM- I dag fis det måga företag som vill placera dia PPM-pegar. Me du ska vara försiktig ofta kostar det mer ä det smakar. Markade för PPM-förvaltig har vuxit kraftigt det seaste året. Nu fis

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur PORTFOLIO Lisa Heller, Chalmers Arkitektur Kadidatarbete - Highlie Hede, våre 2015 axoometri Highlie Hede är e förkroppsligad dröm om publika fuktioer itegrerade med varadra på ett öppet och dyamiskt sätt.

Läs mer

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45

Från Regionkansliet 2008 04 22 19:45 Pressmeddelade Frå Regiokasliet 2008 04 22 19:45 Regiofullmäktige 22 april 989 miljoer plus för Västra Götaladsregioe Västra Götaladsregioe redovisar e vist på 989 miljoer för 2007. Det visar årsredovisige

Läs mer

Från molekylnivå till samhällsnytta. Dokumentation från konferens aktuell forskning om alkohol och narkotika 8 oktober 2015 i Göteborg

Från molekylnivå till samhällsnytta. Dokumentation från konferens aktuell forskning om alkohol och narkotika 8 oktober 2015 i Göteborg Frå molekylivå till samhällsytta Dokumetatio frå koferes aktuell forskig om alkohol och arkotika 8 oktober 2015 i Göteborg Toy Johasso, 1:e vice ordförade i Hälso- och sjukvårdsstyrelse, Västra Götaladsregioe

Läs mer

Från Revisionen :30

Från Revisionen :30 Pressmeddelade Frå Revisioe 2008 11 17 15:30 Revisorera om psyksamverka i Sjuhärad och Skaraborg: Förutsättigara fis me ka yttjas bättre! Förutsättigara för samarbete mella regioe och kommuera på vuxepsykområdet

Läs mer

Förebygg en given mötesplats. Nya regler för spelmissbruk. Våra unga: årsskiftet. nytt från. onsdag 15 november. Sidan 2. på sista sidan!

Förebygg en given mötesplats. Nya regler för spelmissbruk. Våra unga: årsskiftet. nytt från. onsdag 15 november. Sidan 2. på sista sidan! osdag 15 ovember Foto Sofia Sabel Våra uga: Seaste ytt frå LoRDIA S sida 5 Nya regler för spelmissbruk frå årsskiftet S sida 7 Förebygg e give mötesplats Sida 2 PROGRAM och semiarier på sista sida! SVENSKA

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt?

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt? FAQ för det ya licessystemet KLAS Fråga: Hur skickar jag som förskrivare i mi licesmotiverig i KLAS? Svar: Läk fis på lv.se/lices uder Skapa licesmotiverig. Fråga: Varför ska jag som förskrivare skicka

Läs mer

Specialbygge för vattenrening

Specialbygge för vattenrening Nummer 8 okt 2010 Specialbygge för vattereig på gåg Mera TV-produktio De dövas redaktio i SVT spelar uder höste i ytterligare ett atal avsitt för barkaale i de studio ma irett i lokal A9. - Lokale och

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv

Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Bättre jobb För ett friskare arbetsliv Förord........................................ 4 5 1 + 1 = 3........... Esam är stark tillsammas med fler 6 7 AFFLA..... Arbetsplatslärade kuskap i y förpackig 8

Läs mer

38 seminarier - 30 myndigheter och organisationer

38 seminarier - 30 myndigheter och organisationer Barrättstorgets delre 38 semiarier - 30 mydigheter och orisatioer PLATTFO R ME N Nyhet! mötesplats TÄLTET, på kostmuseets gård. Kom förbi och diskutera barrättsfrågor. Bemaat kl 11-15 må-fre. Str S :t

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Introduktion till statistik för statsvetare

Introduktion till statistik för statsvetare "Det fis iget så praktiskt som e bra teori" November 2011 Bakgrud Stadardiserig E saolikhetsekvatio Kosekves av stora tales lag Stora tales lag ger att är slumpvariablera X i är oberoede, med e och samma

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

GÖTEBORGSSTUDENTER 2012

GÖTEBORGSSTUDENTER 2012 Uiversitetsövergripade resultatredovisig: Tabellsammaställig, frekveser GÖTEBORGSSTUDENTER 2012 ANALYS OCH UTVÄRDERING maj 2013 1. Hade du ågo arbetslivserfarehet ia du påbörjade dia studier vid Göteborgs

Läs mer

Smärtlindring vid medicinsk abort

Smärtlindring vid medicinsk abort Smärtlidrig vid medicisk abort EN JÄMFÖRANDE STUDIE VETENSKAPLIGT ARBETE UNDER ST ELIN SJÖLANDER HANDLEDARE MARIE BOLIN Itroduktio Smärta vid medicisk abort valig, smärtlidrig vid medicisk abort dåligt

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för Statistik Tetame i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäg) 6 mars 004, klocka 14.00-19.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formelsamlig (med

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

nyheterna Tack alla som hjälper oss tillbaka till livsglädjen Rebecka och Markus

nyheterna Tack alla som hjälper oss tillbaka till livsglädjen Rebecka och Markus yhetera NUMMER 4 2014 Rebecka och Markus Tack alla som hjälper oss tillbaka till livsglädje Deboraträffar i Helsigborg Robba kapitulerade vid korset Joha behövde distase för att börja om Vad sparar vi

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Tetame Psykologi Kurskod: PC106, Kurs 6: Idivide i ett socialt sammahag (15 hp) och PC145 Datum: 5/5-013 Hel- och halvfart VT 13 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

SÄRTRYCK UR SPRÅKSKRINET ALIEN ÅRSKURS 4

SÄRTRYCK UR SPRÅKSKRINET ALIEN ÅRSKURS 4 Joy Lidé SÄRTRYCK UR SPRÅKSKRINET ALIEN ÅRSKURS 4 2 SPRÅKSKRINET Iehåll 1 Ny i klasse Läsig: Text och läsförståelse 4-5 Språklära: Meigsbyggad/skiljetecke 6-7 Ordkuskap: Om käslor 8 Skrivig: Viktig hädelse

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

Frisörens arbetsmiljö

Frisörens arbetsmiljö Frisöres arbetsmiljö Iehåll De goda arbetsmiljö 3 Saloge som arbetslokal 4 Hälsa 9 Riskmomet i arbetet 11 Hygie 15 Belastigsergoomi 17 Arbetsklimat 18 Säkerhet 21 Rå, hot och våld 23 Miljöavfall 25 Tips

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012

cannabis Dokumentation från konferens i Göteborg 27 november 2012 caabis Dokumetatio frå koferes i Göteborg 27 ovember 2012 Arragerad av Lässtyrelse Västra Götalads lä, FoU i Väst/GR, Göteborgsregioes kommualförbud, Göteborgs Stad, FMB/Göteborgs uiversitet, Västra Götaladsregioe,

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Visst kan man faktorisera x 4 + 1

Visst kan man faktorisera x 4 + 1 Visst ka ma faktorisera + 1 Per-Eskil Persso Faktoriserig av polyomuttryck har alltid utgjort e svår del av algebra. Reda i slutet av grudskola möter elever i regel dea omvädig till multiplikatio med hjälp

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Läroplansmål (i sammanfattning)

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Övergripade perspektiv: Historiskt perspektiv Läroplasmål (i sammafattig) Miljöperspektiv Förskola ska sträva efter att varje bar Iteratioellt perspektiv utvecklar si idetitet och käer trygghet i de, utvecklar

Läs mer

Så ska vi få Sveriges bästa skola

Så ska vi få Sveriges bästa skola Nykvars kommutidig Nr 1-11 Så ska vi få Sveriges bästa skola MOLLY SANDÉN TILL NYKVARNSDAGEN KUNGAPARET BESÖKER NYKVARN LYFT I HEMTJÄNSTEN VÅRENS KULTURPROGRAM TUTAN MARS 2011 Molly Sadé till Nykvarsdage

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

Större öppenhet på Kvarntunet

Större öppenhet på Kvarntunet Nykvars kommutidig Nr 2-09 Större öppehet på Kvartuet HÄXOR OCH ALVER I SKOLAN CAREMA DRIVER LSS-BOENDET TYCK TILL OM CENTRUMVISIONEN! FOLKFEST PÅ NYKVARNSDAGEN TUTAN JUNI 2009 DET HÄNDER I NYKVARN På

Läs mer

Korrelationens betydelse vid GUM-analyser

Korrelationens betydelse vid GUM-analyser Korrelatoes betydelse vd GUM-aalyser Hela koceptet GUM geomsyras av atagadet att gåede mätgar är okorrelerade. Gude betoar och för sg att ev. korrelato spelar, me ger te mycket vägledg för hur ma då ska

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Föräldrar i vår tid Forskig och utvecklig om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Dokumetatio frå regioal koferes 15 ovember 2012, arragerad av forskigsätverket Bars välbefiade och familjers

Läs mer

Frasstrukturgrammatik

Frasstrukturgrammatik UALA UNIVERITET Metoder och tillämpigar i språktekologie Istitutioe för ligvistik och filologi Föreläsigsateckigar Mats Dahllöf http://stp.lig.uu.se/~matsd/uv/uv07/motist/ Oktober 2007 Frasstrukturgrammatik

Läs mer

Sammanfattning av Socialstyrelsens kundundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? -vårdboende i Helsingborg år 2017

Sammanfattning av Socialstyrelsens kundundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? -vårdboende i Helsingborg år 2017 Sammafattig av Socialstyrelses kududersökig Vad tycker de äldre om äldreomse? -vårdboede i år 17 17-11-15 Vård- och omssförvaltige s stad Christia Hammarlud Admiistrativ hadläggare Sammafattig Socialstyrelse

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator

Design mönster. n n n n n n. Command Active object Template method Strategy Facade Mediator Desig möster Desig möster Commad Active object Template method Strategy Facade Mediator Commad Ett av de eklaste desig möstre Me också mycket avädbart Ett grässitt med e metod Comm ad do()

Läs mer